Gulliverning sayohatlari


”Ta’limning dastlabki uch oyida butkul savod chiqardi ,bir yilda Qur’oni karimni yod oldi”


Download 122.18 Kb.
bet10/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
.”Ta’limning dastlabki uch oyida butkul savod chiqardi ,bir yilda Qur’oni karimni yod oldi” ushbu ta’rif “Xamsa”dagi qaysi qahramonga nisbatan aytilgan?

a)Bahrom b)Farhod c)Iskandar d)Majnun

3.Uslubiy so’zlangan so’zni belgilang.

a)so’zlamoq b)nigoh c)oy d)ovqat

4.Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig” asari bizgacha qaysi yozuvda yetib kelgan?

a)arab yozuvida b)arab va yunon yozuvida c)arab va uyg’ur yozuvida d)O’xun -Enasoy yozuvida

5.Hokim so’zning tobe so’zga egalikqo’shimchalari yordamida bog’lanishidan asosan qanday birliklar hosil bo’ladi? a)bitishuvli birikma b) so’z qo’shimchalari c) moslashuvli birikma d) boshqaruvli birikma

6. Oilani boqish uchun kosiblik, mixkorlik, aravakashlik qilgan, bosmaxonada harf teruvchi bo’lib ishlagan adib kim edi? a) A.Qahhor b) G’.G’ullom c)Oybek d) A. Qodiriy

7. Ezopning “Kiyik bilan tokzor” masalidan qanday xulosa kelib chiqadi?

a)yaxshilikka hamisha yaxshilik bilan javob qaytarish b)kamtar bo’lish c) kattalarga hurmatda bo’lish d) yomonlikka yomonlik

8. Zid ma’noli so’zlar berilgan qatorni aniqlang.

a)bahs,tortishuv,munozara,mubohasa. b)suyuq ,quyuq, yirik, mayda

c)qarash,boqish, nigoh,nazar d)kech,xayr, kul,tuz.

9.So’z ma’nosini aniqlab keluvchi olmoshdan o’zi aniqlayotgan so’zga nisbatan qay holatda joylashadi? a) olmosh so’z ma’nosini aniqlamaydi b) oldin keladi c) uning o’rni erkin d) keyin keladi

10. Qaysi so’zlar bog’iz undoshi bilan boshlanishi kerak? 1)xo’plam 2)xattot 3) xalovat 4)xandalak 5) xaloyiq 6) xurjaymoq a)1,2,4, 3 b) 1,2,6 c) 1,3,4,6 d)3,4,5,6

11.Qaysi gapda harakatning davomiyligi ifodalangan ko’makchi fe’l qatnashgan a) Qo’shni ayol ham Oysanamni kelin qilishni mo’ljallab qoldi b) Ovchi mo’ljallamay otdi. c) Karim ovga chiqishni mo’ljallab yurgandi d)Mirsodiq birdan sev inib ketdi

12. Qaysi gapda yuklama ishtirok etgan ? a)Nahotki daryolar oqsa teskari? b)Darvoqe, Mirusul amakimning salomatliklari qalay? c) Ehtimol, bizdan hatolik o’tgandir. d) O’z qadrimizga yetadigan, shekili

13.”Alpomish ” dostonida uchraydigan sinchi obrazi qaysi javobda berilgan? a)Ko’sa b)Qorajon c) Ko’haman d) Tersak

14.Qaysi gapning kesimi yasama so’z bilan ifodalangan? a)Tushki ovqatni yedik b)Kamtarinlar ko’p gapirmaydilar c)Bola shirin uyquda d)Qiziqarli kitob o’qidim

15.Lug’aviy shakl yasovchi qo’shimchalar berilgan qatorni toping.

a)-lar, -cha, -roq, -ay, -zira b)-loq,-xon,-lar,-in,-gi c)-ingiz,-la,-guncha,-k,-sa d) –chi, -cha, -no-, ser-, -da Biologiya

16.Assidiya lichinkasining metamorfizida uning nerv nayi alohida hujayralarga bo’linib nimalarni hosil qiladi?a)yemiriluvchi moddalarni b)fagositlarni c)vakuolalarni d)ganglionitni

17.Oshqozon osti bezi suyuqligi tarkibida oqsilni parchalovchi qanday ferment bo’ladi?

a)pepsin b) enterokinaza c)lipaza d)tripsin

18.1 molekula sut kislotani kislorodli sharoitda to’liq parchalanishidan kelib chiqqan ATFni aniqlang .

a)18 b)19 c) 38 d)36

19. .Ot (I) va qo’y (II) zotlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

1) hisor 2) Vladmir 3) Orlov 4) Romarkon 5) merinos 6) qorabayir 7) laqay

a)I-2, 3, 6; II-1,4,5,7; b)I-2, 3, 4, 6; II-1,5,7; c)I-2, 3, 6, 7; II-1,4,5; d)I-1, 4, 5; II-2,3,6,7;

20. Tuganak bakteriyalarning faoliyati natijasida tuproq qanday birikmalar bilan boyiydi?

a) kaliyli b) kalsiyli c) azotli d) fosforli

21. Odam organizmidagi ta’m bilish markazi bosh miya po’stlog’ining qaysi qismida joylashgan?

a)tepaning oldingi markaziy pushtasida b) peshona qismining oldingi yuqori sohasida

22.O’simliklarda poyaning ko’ndalang kesimi uch qirrali (a) va to’rt qirrali (b) bo’lish qaysi o’simlikka xos?

a) a–boddring, b -qovoq

b) a–qovun, b-tarvuz

c) a–hilol, b-rayhon

d) a–qulupnay, b-g’ozpanja

23. Biologik moddalar qaysi bosqichda bir butun tizim sifatida birlashadi?

a) to’qima b) molekula c) hujayra d) biogometoz

24.Qanday sharoitda yetarli bo’lmasa, mog’or zamburug’i yashay olmaydi?

a)yorug’lik, issiqlik b) namlik, issiqlik c) ozuqa, yorug’lik d) yorug’lik, namlik

25.Odamda uchraydigan autsoma xromasomalar o’zgarish bilan bog’liq kasallikni belgilang.

a)fenilketomeriya b) Klaynfelter sindromi c) shersheviskiy –ternet sindromi d) daun sindromi

26.Daryo qisqichbasining tanasi qanday qismlardan iborat?

a) boshko’krak, qorin b) boshko’krak, bel, dum c) boshko’krak, dum d) boshko’krak, qorin, dum

27. Amnion suyuqligining vazifasini belgilang.

1)homilada moddalar almashinuvining normal o’tishi,

2)homilaning erkin harakatlanishi , 3)organogenezning to’g’ri ko’chishi ,

4)o’zak organlarining hosil bo’lishi 5)noqulay ta’sirdan himoya

6)homilaning bachadon devoriga birikishi.

a)3,4,5,6; b)1,2,6; c)1,3,5; d)1,2,5;

28. Quyonlardan qora rang va paxmoq jun dominant belgi sifatida irsiylanadi. Tajribada digeterozogitali qora paxmoq junli quyon bilan oq silliq junli quyon chatishtirilgan. Olingan avlodning necha foizi barcha belgisi bo’yicha retsessiv bo’ladi?

a) 75 b) 25 c) 12.5 d) 50

29. Tut daraxtining shoxlarini pishiq va egiluvchan bo’lishi payaning qaysi qismiga bog’liq?

a) floema b) ksilema c) epiderma d) parenxima

30. Bug’doyning tetraploid navida xromosomalar to’plami nechta bo’ladi?

a) 24 b) 14. c) 28. d) 48.

Kimyo.

31. Tabiiy kanchuk manomerini aniqlang .a)2- metilbuten -2 b) 1,3 –butadiyen c) 2-metil-1,3- butadiyen d) 2 –metilbutadiyen -2

32.Qaysi elementni akademik A.Yu. Fersman “hayot va fikrlash elementi” deb atalgan?

a)P b)N c)C d) O

33.Eritmada metiletilamalarrning mol ulushi 16% bo’lsa uning massa ulushini toping.

a) 38,44 b) 84 c) 16 d) 61,56

34. 2 mol bariy gidroksid va 1 mol bariy digidrofosfat va reaksiya natijasida qanday tuzlar hosil bo’ladi?

a) bariy fosfat b) bariy gidrofosfat c) bariy gidroksofosfat d) bariy fosfat va bariy gidrofosfat

35. Qutibli kovalent bog’ga ega bo’lgan ikkita moddani tanlang. a) magniy bromid, vodorod oksid b) ammiak, vodorod sulfid c) nitrat kislota , bariy xlorid roratidagid)natriy gidroksid, natriy sulfid 36. Xona haroratidagi konsetrlangan nitrat kislota quyidagi qaysi metallar bilan ta’sirlashmaydi?

1) Fe 2) Lt 3) Mg 4) Cr 5)Cu 6) Ag a) 1,3,6 b) 3,5,6 c) 1,4 d) 2,3,5

37. Quyida keltirilgan reaksiyalardan qaysilari oksidlanish qaytarilish reaksiyalari hisoblanadi?1)2Al+6HCl=2Al+ 2)+=+

3)

a)1,2,3 b) 2,4,5 c) 3,4,5 d) 1,3

38. -gibridlanganda orbitalar sonini aniqlang.

a)0 b) 6 c) 1 d) 3

39. Alifatik monoaminomonokarbon ammiak kislotasini aniqlang.

a) glitsin b) glutamin c) asparagin d) lizin

40. 3 g ugleroddagi modda iqdorini toping.

a) 0,03 b) 0,25 c) 0,3 d) 3

41. Element xlorlanganda uning massasi 295,83% ga ortdi. Elementni aniqlang.

a) Mg b) Ba c) Fe d) Ca

42. Qaysi spirt formalgedid ishlab chiqarishda ishlatiladi?

a) izopril spirt b) izobutil spirt c) etil spirt d) metil spirt

43.Quyidagi qaysi moddaning kationi va anioni bir xil elektron konfiguratsiya ega?

a) LtCl b) c)Al d) CaO

44. Tarkibida 2,4*dona vodorod atomi bo’lgan propanning hajmi (n.sh.) necha litr bo’ladi?

a) 2,8 b) 11,2 c) 22,4 d) 33,6

45. Organik birikmalarda element atomining valentligini toppish uchun nima(lar)ni bilish kerak?

a)birikmaning miqdoriy tarkibini b) miqdor, sifat tarkibi va molekulasining kimyoviy tuzilishi c) . Organik birikmaning sifat tarkibini d) miqdor va sifat tarkibi

Ona tili

1.Gahe topdim falakdin notavonlig’

Gahe ko’rdim zamondin komronlig’

Base issiq-sovuq ko’rdim zamonda

Base achiq –chuchuk topdim yahonda

A.Navoiy ushbu hasbi holini qaysi nazirida bitib ketgan?

a)”Muhokamat ul –lura g’atayn ” b) “Hayrat ul –abror ” c)”Farhod va shirin” d)”Mahbub ul -qulub”

2.Berilgan gaplarning qaysi birida ravish holi ishtirok etgan?

a) Anvar daryo yoqasiga baliq ovlangani ketdi. b) Manzu opa bilan ko’rishish uchun o’rnidan turdi. c)Don daryosi jimgina oqib turar edi. d) Qamishzor ichidan bir to’p o’rdak ko’tarildi

3. Tobe so’z hokim so’zga ko’makchi yordamida birikkan qatorni aniqlang.

a)havoning sofligi b)qulog’iga shivirlash c)pastlikka tushib ketmoq D)qo’li bilan g’ijimlamoq

4.

5.Qaysi harflardan oldin kelgan a harfi in holida o’qiladi , lekin a yoziladi?a) z va l b) d va l c) b v az d) b va e

6.Borolmadim –ishim chiqib qoldi. Erta boraman . Gaplari qaysi usulga xos?

a) badiiy b) ilmiy c) so’zlashuv d) rasmiy

7.Belgilash olmoshi ishtirok etgan gapni toping.

a) Allakim eshikni taqillatdi b) Unda –bunda qushlarning sayragani eshtiladi. c)shu beda nimadir qimr etdi d) Har kimki jafo qilsa, jafo topgusidir.

8.Qaysi javobda islarning munosabat shakllari berilgan ? a) shaxs –son qo’shimchalari b) egallik va kelishik qo’shimchalar c)bog’lamalar, shaxs –son qo’shimchalari d) egalik, kelishik, ko’plik qo’shimchalari .

9.Yasama so’zlar qatorini toping. a) javob berdi, aytdi b)ikkalasi, yuvintirishdi c)xushchaqchaq, sotib oldi d) bexabar, o’qiy boshladi

10.Fe’llarning qaysi shaxs shakli zamon ma’nosini ham bildiradi?a) II shaxs b) III shaxs c) I shaxs d) shaxs –son qo’shimchalari zamoni bildirmaydi

11. “Saidaning birinchi kitobini o’qib , “Qizingiz yozdi” deb nom qo’yib bergamman. Xalqimizning Saidaga qilgan yaxshi niyati bekor ketmadi. U xotin –qizlarga xos nazokat, iforli, ta’zimli lirikasi bilan dillarimizni erkalab, borliqlarimizni yozib, mehnatga rag’batimizni tobelantiradigan, idrokimizni go’zalliklar tomon yetaklaydigan fahmli shoiramiz bo’lib yetishadi” Sevimli shoiramiz Saida Zununova haqida aytilgan bu iliq fikirlar qaysi adib tomonidan aytilgan? G’afu G’ulom
Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling