Gulliverning sayohatlari


Download 122.18 Kb.
bet2/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) do’stiga b)uchuvchilarga c)otasiga d)bolalarga

2.Gahe topdim falakdin notavonlig’

Gahe ko’rdum zamondin komronlig’

Base issiq-sovuq ko’rdum zamonda,

Base achchiq –chuchuk topdim jahonda.


  1. Navoiy ushbu hasbi holini qaysi asarida bitib ketgan?

A)Hayrat ul abror b)Muhokamatul lug’atayn

c)Mahbubul qulub d)Farhod va Shirin

3.Tobe so’z hokim so’zga ko’makchi yordamida birikkan qatorni aniqlang.

a)havoning sofligi b)qulog’iga shivirlash

c)pastlikka tushib ketmoq D)qo’li bilan g’ijimlamoq

4. Ismlarning quyidagi qaysi qaysi qo’shimchalar bilan o’zgarishi turlanish deyiladi?

a)egalik qo’shimchalar B)egalik va kelishik qo’shimchalari

c)shaxs –son qo’shimchalari d)kelishik qo’shimchalari

5.Yoqimli tong shabadasi g’ir-g’ir etmoqda.

Taqlid so’zning vazifasini ko’rsating.

a)aniqlovchi B)ravish holi c)to’ldiruvchi d)o’rinholi

6. Turli gap bo’laklari vazifasida kelishi uchun xoslangan fe’l shakllari qanday nomlanadi?A)fe’lning munosabat shakllari b) fe’lning nisbat shakllari

c) fe’lning o’timli-o’timsiz shakllari d) fe’lning vazifa shakllari

7.Ravishdan yasalgan so’zlar to’g’ri berilgan qatorni toping/

1)o’zgaruvchan 2)ozaytir 3)ko’pchilik 4)yo’qchilik 5)ko’kar 6)sekinla

a)1,2,3,4 B)2,3,6 c) 3,4 d)4,5,6

8Quyidagilardan nuqtalar o’rniga I unlisi qo’yilishi kerak bo’lgan so’zlarni belgilang.

1)kav..sh 2)kib..r 3)kir..m 4)lut..f 5)moy..l

a)3,5


9.Quyidagi parcha “o’tgan kunlar” romanining qaysi qahramoniga tegishli?

“biz hozir andishaning bandasi , men emas onang birovni ishontirib qo’ygan,bizning

Oilamizdan lafzsizlik chiqishi menga ma’qul ko’rinmaydi”

a)yusufbek hoji

10.Quyidagi gap qo’shma gapning qaysi turiga mansub?

Vazifam shundan iboratki , seni boshliq bilan uchrashtirib qo’yaman.

A)kesim ergash gapli qo’shma gap b)to’ldiruvch ergash gapli qo’shma gap

c)aniqlovchi ergash gapli qo’shma gap d)hol ergash gapli qo’shma gap

11. Sabab bog’lovchilari to’g’ri ko’rsatilganjavobni toping.

A)chunki ,negaki b)ya’ni,-ki (kim)

c)agar ,chunki, basharti, shu bois d)agar ,agarda, basharti ,garchi mobodo

12.Adabiyotimiz tarixidagisiyosiy didaktik lirikaning yorqin namunasi

Hisoblanuvchi asarni belgilang.a)”Qasidayi nasihat” b)”Riyoz ud davla “

c)”Vafqiya “ d)”Hayrat ul-abror”

13.” Alpomish” dostonida uchraydigan sinchi obrazi qaysi javobda berilgan?

a) Ko’kaman b) Qorajon c) Ko’sa d)Tersak

14. Qaysi qatordagi so’zda –ma so’z yasovchi qo’shimchasi shakl yasovchidan so’ng joylashgan?

a)yo’qlama b) qaynatma c)dimlama d)qovurma

15.Ot so’z turkumiga xos bo’lgan zid ma’noli so’zlarni toping.

a)o’y –hayol b)savol-javob c)oq-qora d)keldi-ketdi

Biologiya

16.Bakteriyalarning sporalari necha C issiqlikka bardosh bera oladi?a)253 b)300 c)140 d)230

17.Organizmni himoya qilish I,II va III bosqichlari vositalarini guruhlang.

1)teri; 2) leykotsitlar ; 3) burun ; 4)nafas yo’llari ; 5)antitelolar; 6)shilliq paedalar;7)antioksidlar.

a)I- 1,3,6; II-4; III-2,3,4; b) I- 1,3,4; II-2,5 ; III-4,7.

c)I-2,3,4; II-2; III-5,7. d) I-1,3,4,6. II-2 ; III-5,7

18.Qaysi hayvonning tanasi simmetriyasiz tuzilishga ega?

a) oq panariya b) oq amur c)suv shillig’I d) gekkon

19.Antibiotik penitsillin dorisi qaysi zamburug’larda olinadi?

a) vertitsillum b)zang c) achitqi d) mog’or

20.Odam organizmidagi qanday kasallik qalqonsimon bez funkisiyasining pasayish natijasida paydo bo’ladi?

a) singa b)qandli diabet c) gipotireoz d)treottoksikoz

21. Qaysi olim meva va rezavor mevalarning navlarini yaratgan?

a) A.Xolmurodov b) D.Abdukarimov

c)J.Musayev d) M.Mirzayev

22. Aminokislotalar bilan i-RNK dagi kodning mos kelishini nima ta’minlaydi?

a) i-RNK b)DNK dagi nukleotidlarning ketma-ketligi c)t-RNK d) genetic kod

23.Insondagi iste’dodva qobilyat kabi fazilatlarning rivojlanishi irsiy omillarga bog’liq ekanligini qaysi usul yordamida o’rganiladi?

a)geneologik b)egizaklar c)biokimyoviy d)sitogenetik

24.Quyidagi qaysi kasalliklar kanalar orqali odamlarga yuqadi?

1) terlama 2)tularemiya 3) ensafalit 4)miyelit 5)o’lat 6)xolera

a)1.4.5 b)1.2.3 c)2.4.5 d)1.3.6

25. Quyonlardan qora rang va paxmoq jun dominant belgi sifatida irsiylanadi. Tajribada digeterozogitali qora paxmoq junli quyon bilan oq silliq junli quyon chatishtirilgan.

Olingan avlodning necha foizi barcha belgisi bo’yicha retsessiv bo’ladi?

a)12.5 b)75 c)50 d)25

26Yarim butalarni toping.

a)izen, keyreuk, qoraqat, anor.

b) irg’ay,shuvoq, singirtak, izen,limon

c)na’matak,zirk, teresken,sarsazan, uchqatd)izen, keyreuk, teresken,sarsazan, shuvoq

27.Hujayraning qaysi organoidlar taxminan tengmiqdorda oqsil va nuklein kislotalarbo’ladi?

a)endoplazmatik to’rda b) lizosomada c) ribosomalarda d)Golji majmuasida

28 Xromosomalar bir-biriga yopishib ,yonma-yon joylashish hodisasi nima deyiladi?

29)Qaysi kasallikda odam quyosh nuriga juda ta’sirchan bo’lib qoladi ?

a)fetilketomiriya b)shizofreniy c)albinizm d) daltonizm

30. Uch bargachali o’simliklarning belgilang


  1. Yertut, kashtan, loviya c) g’o’za, chinor, anjir

  2. Beda, sebarga, yantoq d) Beda, sebarga,mosh

Kimyo

31. Qaysi elemtni akademik A.Yu. Fersman “hayot va fikirlash elementi” deb atalgan?

a)C b)O c)P d)N

32.3mol magniy gidroksid va 2mol magniy digidrofosfat reaksiyasi natijasida qanday tuz(lar) hosil bo’ladi?

a)magniy fosfat b) magniy gidroksofosfat c)magniy gidrofosfat d) magniy fosfat va magniy gidrofosfat

33Atomning M energetik pog’onasidagi maksimal elektronlar sonini toping.

a)10 b)8 c)18 d)32

34 Tekshirilayotgan modda tarkibida 40% uglerod, 6,7% vodorod va 53,3%kislorod borligi aniqlandi.Modda bug’ining vodorodga nisbatan zichligi 30ga teng bo’lsa, uning fo’rmulasini aniqlang.a) b) c) d)

35.Oltingugurtli birikma tarkibda 6ta a-ra 2ta k –bog’ bo’lgan, oltingugurtning gibridlanishi qanday bo’lishi mumkin?

a) b) c) bunday birikma mavjud emas d) sp

36.Massasining saqlanish qonuniga bo’ysinmaydigan jarayon (reaksiya)ni ko’rsating.a)

b) KN +

c)Zn+2HCl

d)CaO+

37. Organik moddalar tuzilishi mos keluvchi javoblarni o’rsating.

1)molekulalardagi atomlar valenatliklariga mos rvishda ma’lum izchillikda bog’langan;

2)moddaning xosssasifaqat uning sifati va miqdor tarkibiga bog’liq;3)moddaning xossasi uning tarkibigagina emas, atomlar bir-biriga o’zaro ta’sir ko’rsatadi; 4)molekuladagi atomalar bir-biriga o’zaro ta’sir ko’rsatdi; 5)molekuladagi har bir atomningxossasi qo’shni atom tabiatiga bog’liq emas.

a)1,3,4 b)2,5 c)1,3,5 d)1,438. Qaysi reaksiyada oltingugurt(IV) oksidi qaytaruvchi

a) b)

c) d) |

39.Quyidagi reaksiyada necha mol vodorod sulfide reaksiyaga kirishadi va necha mol suv hosil bo’ladi ?a)2;4 b)4;6 c)1;2;5 d)2;3

40. Noyob metallar keltirilgan qatorni tanlang.

a)kumush, platina, palladiy. b)qo’rg’oshin, mis, kobalt c)molibden, niobiy, tantal

d)temir, mis, aluminiy

41.Oksidlanganda yo’qolib ketadigan modda formulasini ko’rsating.

a) CHO b)HCOOH c)HCHO d) CHO

42. Suvli eritmada qaysi oksid eng kam ionga ajraladi?a) b)BaO c) d)

43. Quyida berilgan kristall panjaradagi moddalar orasidan tarkibining doimiylik qonuniga bo’ysinmaydiganlarni ko’rsating. 1)atomli; 2)molekulalar; 3)ionli; 4)metall;

a)1,3,4 b)1,2,4 c)2,3,4 d)1,2,3

44. Aminokislotalar kislotali xossasini namoyon qilganda qanday birikmalar bilan ta’sirlashadi?

1)ishqorlar; 2)mineral kislotalar; 3)metall oksidalari; 4)tuzlar; 5)metallar

a)1,3,5 b)2,4 c)1,2,4 d)3,5

45. Uchuvchan, qiyin alangalanuvchi suyuqlik, organik moddalarning ko’pini erituvchi, qishloq xo’jalik

a) etan b) propen c)propan d) 1-2 dizkaetan

ona tili

1”Xamsa”ning qaysi dostonida darveshning shohga qo’ygan to’rt sharti keltiriladi?

a)”Farhod va SHirin “ b) “Saddi Iskandariy

c)”Sab’ayi sayyor” d)”Hayrat ul Abror”

2. Qaysi javobdagi otlar mavhum otlarga mansub?

a)bulut, chana b) o’kinch, go’zallik c) gul, iz d)jamol, taom

3. Ega ishtirok etmagan gap qaysi qatorda berilgan?


Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling