Gulliverning sayohatlari


a)Harakat va intilishsiz, fidoy lik va mehnatsiz o’z-o’zidan hech narsaga erishib bo’lmaydi


Download 122.18 Kb.
bet3/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

a)Harakat va intilishsiz, fidoy lik va mehnatsiz o’z-o’zidan hech narsaga erishib bo’lmaydi.

b)Qat’iyat -- muvaffaqiyat garovi.

c)Tanho shodlanish ko’ngilsizdir.

d)Quvonch va umidga moyillik chinakam baxtdir.

4. Tobe so’z va hokim so’z moslashuvli birkmalarda qanday vositalar yordamida bog’lanadi?

a)ko’makchilar yordamida b)egalik qo’shimchalari yordamida c)qaratqich kelishigi va egalik qo’shimchalari yordamida d) so’z tarkibi va tobe ohang yordamida

5. ko’chirma gapli qo;shma gaplardagi muallif gapi…

a)tinglovchining gapi b)mazmuni saqlanib, shakli o’zgargan gap c)so’zlovchining gapi d)birovning aynan keltirgan gapi yoki o’zganing hech o’zgarishsiz nutqqa olib kirilgan gapi

6. “To’g’ri bo’ling – bexavotir bo’lasiz .Maqtanchoq bo’lmang -xijolat tortmaysiz . Dangasalik qilmang- baxtsiz bo’lmaysiz”. Bu maslahatlar qaysi ertakda aytilgan ?

a)”Susambil ” b)”Uch og’a-ini botirlar” c)”Zumrad va Qimmat” d)”Oygul va Baxtiyor”

7. S.Yesenining qaysi she’rida Aleksandr Delvig ismi keltirilgan?

a)”Singlimga xat” b)”Yo’lovchi” c)”Bu dunyoda men bir yo’lovchi” d)”Xurosonda bir darvoza bor”

8.”Qutadugu bilig” ning topilishi va aniqalnish o’rniga ko’ra nechta qo’lyozma qisimlari yetib kelgan?

a)3 ta Toshkent, Istanbul, London b)3ta Vena, Qohira, Namangan c)2ta Toshkent, Namangan

d)2 ta Parij, Tehron

9. Qaysi gapda oltin so’zi o’z ma’nosida qo’langan?a) O’zbekiston oltini xalq farovonligiga,Vatanimizning yuksalishiga xizmat qilmoqda

b)Yoru do’stlar ahil bo’lib, cho’lda oltin undirishdi.

c) Oltin kuzning o’zfazilati bor .

d)Bolaligida Zulayho oltin sochli qizaloq edi.

10. Ilm egallashga harakat qilish har bir mo’min va mo’mina uchun farz.

Ushbu gapda nechta so’z tarkibida qator undoshlar ishtirok etgan?

a) 4 ta b) 1 ta c) 3 ta d) 2 ta

11.Jahon mening bag’rimdami yo men jahon bag’rida, Yuz bahorning yellarimi sochlarini silagan?!

Baytda yordamchilarning qaysi turlari ishtirok etganligini toping.

a)2 ta so’roq- taajjub yuklamasi, 1ta aniqlov bog’lovchisi b)2 ta kuchaytiruv –ta’kid yuklamasi, 1 ta ayiruv bog’lovchisi c) 2 ta so’roq- taajjub yuklamasi, 1 ta ayiruv bog’lovchisi d) 2 ta so’roq yuklamasi, 1 ta zidlov bog’lovchisi

12. Yetakchi fe’l uyushib kelgan qatorni toping.

a)Xush xabarni eshitib quvonib ketdim. b) Salima urishib,tortishib, yig’lab ham ko’rdi

c)Gaplarni yozib qo’ya qoldi. d) Bu gapga indamay qo’ya qoldi.

13.Abdulla Qahhorning dastlabki qissasi qanday nomlanadi?

a)”Sarob” b)”Qishloq hukm ostida”

c)”O’tmishdan hikoyalar” d)”Bemor”

14. Yasama so’zlarni toping . a) ishlaydi, ma’naviy, keltir b) sovuqqon, badavlat, o’stirish c) yengilmas, yo’llar, ko’kimtir d) toshloq, baliqpaz, gapir 15. Qaysi javobda belgilash olmoshi ishtirok etgan gap berilgan?

a) Hech bir his aqldan ustun bo’lmaydi. c) Siz bilan allaqayerda uchrashganmiz

b) Eshik orqasidan kimningdir xirgoyasi eshitilardi. d)Har kim o’z qilmishiga yarasha mukofot oladi. Biologiya

16. Tashqi muhit ta’siri ostida o’z sifat ko’rsatkichini saqlab qoluvchi tabiat bo’lagi qanday ataladi?

a)metallar b) tirik organizm c)o’lik jism d)tog’ qoyasi

17.Yeretut o’simligi mevasi rangining qizil bo’lishi oq bo’lishi ustidan chala dominantlik qiladi.

Naslida teng miqdorda pushti va oq mevali organizmlar olish uchun qanday genotipli chatishtirilishi kerak?

a)AA x aa b)AA xAa c) Aa x Aa d) Aa x aa

18.Qanday individlar geterozigoda deyiladi ?

1.Naslida ajralish ro’y bermaydigan ;2)naslida ajralish ro’y beradigan ; 3) bir xil tipdagi gameta b hosil qiladigan 4) har xil tipdagi gameta hosil qiladigan a) 3,4; b) 2,3 c)2,4 d)1,3

19. Peshona (a) va bilaguzuk (b) suyaklari tuzilishiga ko’ra qaysi guruhga kiradi?

A) a- g’alvirsimon , b- naysimon B) a- kalta naysimon , b- yassi

C) a- yassi , b- g’alvirsimon D) a- g’alvirsimon , b- g’ovak

20. Mitoxondriyalar tarkibida… mavjudligi ularning bo’lininsh yo’li bilan tezda ko’payishiga imkon yaratadi .

a) hujayra markazining b)DNK molekulasining c)ATF ning d) yadroning

21.Odam organizmida oqimtir yadro va targ’il tanani joylashgan o’rnini toping.

a)bosh miya kata yarim sharlari po’stlog’i otasida varoliyev ko’prigida

b) bosh miya yarim sharlari oq moddasining orasida, oraliq miyaning ustki qismida

c) bosh miya yarim sharlari kulrang moddasining orasida, oraliq miyaning ostki qismida d) bosh miya kulrang moddasi tashqi po’stloq qavati bilan oq moddadan iborat ichki qavatlar orasida 22. Tugunak bakteriyalarning faoliyati natijasida tuproq qanday birikmalar bilan boyiydi?

a)kaliyli b)fosforli c)azotli d) kalsiyli

23.G’umay o’simligi uchun xos xususiyatlar berilgan qatorni toping.

1)yo’g’on ildizpoyali 2)tuganakli 3)

24.Homila vujudga kelganining nechanchi haftasida uning hujayralari 3 qavatga ajraladi? a)3 b)2 c)4 d)5 25. Bir yillik o’tlar qatorini top.

a)beda, lola, ajriq b)go’za, bug’doy, yeryong’oq c) oddiy lavlagi, piyoz, iloq d)Izen, keyreuk, teresken 26. Qizilto’sh qaysi sinfga kiradi?

a)baliqlar b)sudralib yuruvchilar c) sutemizuvchilar d) qushlar

27. Chigirtka, temirchak, chirildoqlarning og’iz apparati qanday tipda tuzilgan?

a)yalovchi b)so’ruvchi c)kemiruvchi d) sanchib so’ruvchi

28. Blastula ichi suyuqlik bilan to’lgan bo’ladi. Bu bo’shliq nima deyiladi?

a) blastnia b) blastotael c)birlamchi ichak d) gastrula

29.O’simliklar bargalarida dastlab sarg’ayib , jigarrang so’ngra qo’ng’ir dog’lar paydo bo’ladigan, barglarni erta to’kilishiga sabab bo’lgan zamburug’larni aniqlang.

a) gommoz b) zang c)vertitaill d)qorakuya

30. . Qaysi olim meva va rezavor mevalarning navlarini yaratgan?

a) A.Xolmurodov b) D.Abdukarimov

c)J.Musayev d) M.Mirzayev

31.Murakkab oqsillar gidrolizlanganda nimalar hosil bo’ladi?

1)uglerodlar 2) fosfat kislota 3)inklon kislota 4)prateidlar 5)anidsiak 6)karbon kislota

a)1,2,3,4,5 b)1,2,3 c) 3,4,5,6 d) 1,3,5,6

32. Quyidagi qaysi moddalardan faqat oksidlovchi massalarini namoyan qiladi?1) 2) 3) 4)Cr 5) 6)

a)2,3,6 b)3,4,5,6 c) 2,3,4,6 d) 1,4,5,6

33. Kimyoviyi xossalari jihatdan sikloalkanlar aikanlardan qanday farq qiladi?

a)quyi sikloalkanlar xalqani mustahkamligi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

b) sikloalkanlarning yuqori vakillari xalqani uzilishi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

c) quyi sikloalkanlar xalqani uzilishi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

d) sikloalkanlarning yuqori vakillari mustahkamligi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

34. Xlorid birikma tarkibida 4 ta a va 2ta k –bog’ bo’lgan, xloridning gibridlanishi qanday bo’lishi mumkin?

a) b) bunday birikma mavjud emas c) sp d)

35.Qaysi qatorda izotoplar berilgan?a) b) c) d)

36.Kisloroddan ikki marta og’ir va ikki marta yengil gazlarni toping.

a) sulfit angidrid va metan b) oltingugurt (IV) oksid va etan c) vodorod sulfid va sulfit angidrid d) sulfat angidrid va metan 37. 16% li tuz eritmasi bilan 34% li xuddi shunday tuz eritmasi aralashtirilganda, 28% li eritma hosil bo’ldi. Aralashtirilganda eritmaning massalari orasidagi nisbat qanday bo’lishi kerak?

a)2:5 b)3:4 c)1:2 d)1,0:1,5

38. Ushbu reaksiya qachon va qaysi olim tomonidan amalga oshirilgan?

CH +

a)1855 y A. Vurs b) 1856 y . A. Vurs c) 1865 y. A.Kalbe d) 1855 y. A.Kalbe

39. Suvda eriydigan modda(lar) ni belgilang: 1)kaliy; 2)fosfat; 3)ammoniy fosfat; 4)kalsiy fosfat;

a)2,3 b)1,2 c) 1 d) 3

40. Berilgan qatordan qo’shaloq tuzlarni aniqlang .a)NaH C b)CaOC c)N d) NaH C va CaOC

41.Oksidlanganda yo’qolib ketadigan modda formulasini ko’rsating.

a) HCHO b)CHOc)CHO d) HCOOH

42.Molekulyar kristall panjarali moddalarni ko’rsating.

a) b)Mgel, Ca c) olmos, grafit d) NaCl, KN

43. Temir sulfidga qanday kislota ta’sir ettirilganda palag’da tuxum hidi keladigan

Gaz hosil bo’ladi? Sarflangan kislota va ajralib chiqqan gazni toping!

FeS+….-→Fe+ ….a) va b) HCl va c)d) va

44. Organik birikmalarda element atomining valentligini toppish uchun nima(lar)ni bilish kerak?

a)birikmaning miqdoriy tarkibini b) miqdor, sifat tarkibi va molekulasining kimyoviy tuzilishi c) . Organik birikmaning sifat tarkibini d) miqdor va sifat tarkibi

45.Massasi 19,6 g bo’lgan , mis(II) gidrooksidning termik parchalanishidan hosil bo’lgan mis(II) oksidini qaytarish uchun qancha hajm (l,n,sh) vodorod talab etiladi?

a)2,24 b)3,36 c) 4,48 d) 5,6


Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling