Gulliverning sayohatlari


Download 122.18 Kb.
bet4/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ona tili

1.Qaysi shoir “Qish” radifli g’azal yozgan?

a)Ogahiy b)Navoiy c) Munis d)Lutfiy

2.Qaysi olmosh o’rnida faqir, kamina so’zlari qo’llanishi mumkin?

a)biz o’rnida b)men o’rnida c)o’z olmoshi o’rnida d) sen olmoshi o’rnida

3.Antun da Sent- Ekzuperi “Kichkina shahzoda” asarini kimga bag’ishlagan?A) do’stiga b)uchuvchilarga c)otasiga d)bolalarga

4.”Alpomish” dostonida Boybo’ri ukasi Boysaridan zakot olib kelish uchun nechta mahramini jo’natadi?

a)12 ta b) 10 ta c) 20 ta d) 14 ta

5) Shart bo’g’lovchisi ishtirok etgan gapni toping?

a) Xalq bunday yolborishlarga quloq solmaydi, chunki g’isht qolipdan ko’chgan edi.

b)Tilning bilish borasidagi shamsiyati oddiy bilim bilan chegaralanmay ma’rifatni, ya’ni, bilishning eng oddiy martabasini ham o’z ichiga oladi

c) Lek barcha beozorman, bedorman, Men yashayman, garchi yomonman

d)Yonida usta bo’lmaganda, ehtimol u qay vaqtlargacha serrayib qolar edi.

6. Shuhratning qaysi asarida qadim zamonda yashab o’tgan momomiz To’marisning tengsiz shijoati tasvirlangan? a) “Mardlik afsonasi” b) “So’lmas chechaklar” c) “Ona va farzand” d)”Farzand”

7.Qaysi qatorda ko’makchi qurilmalar yordamida ergashgan qo’shma gap berilgan?

a) Odobli odam tabibga o’xshaydi, chunki u bilan suhbatlashish ko’ngildagi g’amni quvadi

b)Ilmsiz inson – mevasiz daraxt, shuning uchun har vaqt ilm olish ilinjida bo’l

c)Shu mo’jaz uyimda yonsin deb chiroq,

Ne aziz zotlarga yondashdim goht

d)Ishonchim komilki, qasd qilganlar, albatta past bo’ladi

8.Sifat qaysi gapda kesim vazifa birikmasida kelgan?

a)Ota-onaga muhabbat –barcha yaxshi fazilatlarning asosi.

b) Har qanday tashqi odob o’zining ichki poydevoriga ega.

c)Ishonch –eng qudratli ijodiy kuch

d) Toza yurakni qo’rqitish qiyin

9.Hokim so’zning tobe so’zga egalik qo’shimchalari yordamida bog’lanishdan asosan qanday birikma hosil bo’ladi?

a) bitishuvli birikma b)moslashuvli birikma c)boshqaruvli birikma d)so’z qo’shimchalari

10.Berilgan so’zlarning qaysi biri tarkibida ochiq bo’g’in mavjud?

a)otlantirmoq b)albomning c)tasdiqlamoq d)san’atkorlik

11. Qaysi qatorda egasi ma’lum gap mavjud?

a) Yetti o’lchab bir kes b) -Ko’rmanani tashlab ketmaysizmi, xola?!

c) Yomon ishlardan tavba –tazarru qilish umrni qutqaish degan so’z. d) Haqiqatni yengib bo’lmaydi

12. Muayyan harakatni bajarib mumkunligi (imkoniyti borligi) ni ifodalaydigan ko’makchi fe’l(lar)ni aniqlang. a) boshla b) yut, tashla, boshla, c) ul d)yur, o’tir, tur

13. Yasama so’zlar berilgan javobni toping.

a )o’kinch, o’roq, : b)gulla, churulla, o’zim c) shaftolizor, musobaqa,tepalik; d)bilim, olim,tilim

14. Zid ma’noli so’zlar qatorini toping.

a)qarash, boqish, nigoh, nazar b)suyuq, quyuq, yirik,mayda c)kech, xayr, ket, kel, d)bahs, torishuv,munozra, mubolag’a

15.”Mavlono Lutfiy o’z zamondoshining malik ul-kalomi erdi, forsiy va turkiyda naziri yo’q erdi va turkcha devoni mashhurdir”

Lutfiyga berilgan ushbu ta’rif kim tomonidan aytilgan?

a)Alisher Navoiy b) Husayn Boyqaro c) Zahiriddin Muhammad Bobur d) Abdurhmon Jomiy

Biologiya

16. To’pguli oddiy,qalqonsimon o’simliklar guruhini toping.

1)nok 2)olma 3) zubturum 4) bodiyon 5)gilos 6)olcha

a)2,3,4,5 b) 1,2,5,6 c) ,1,2,3,4 d) 3,4,5,6

17.Quyida keltirilganlardan qaysi biri prokarlotlarda bo’lmaydi?

a) mixotik ip b)hujayra qobig’i c)DNK, RNK d)sanmin

18. Nerv hujayralarida hosil bo’lgan qo’zg’alishlar o’tishida ishtirok qiladigan elementlarni belgilang

1) 2)K 3) Ca 4) Mg 5) Na 6) P 7) Cl

a)4,5,7 b) 2,3,4 c)4,5,6 d)2,5,7

19.Qand lavlagi, karam va beda vatanini aniqlang .

a) Efiopiya b) Janubiy Amerika c) Janubiy Osiyo d) O’rta yer dengizi

20. Quyonlardan qora rang va paxmoq jun dominant belgi sifatida irsiylanadi. Tajribada digeterozogitali qora paxmoq junli quyon bilan oq silliq junli quyon chatishtirilgan.

Olingan avlodning necha foizi barcha belgisi bo’yicha retsessiv bo’ladi?

a) 75 b) 25 c) 12.5 d) 50

21. Kartoshkaning to’pguli qanday?

a)gajak b)shingil c)to’pgul hosil qilmaydi d)soyahon

22. Qanday individlar geterozigota deyiladi?

1) naslida ajralish ro’y bermaydigan, 2) naslida ajralish ro’y beadigan, 3)bir xil tipdagi gameta hosil qiladigan: 4) har xil tipdagi gameta hosil qiladigan:

a)1,3 b) 2,4 c)2,3 d) 3,4

23.Tuxum hujayrasining rivojlanishiga nima deyiladi?

a)shizogoniya b) spermatogenez c)ovogenez d) ontogenez

24. Odam organizmidagi ta’m bilish markazi bosh miya po’stlog’ining qaysi qismida joylashgan?

a)tepaning oldingi markaziy pushtasida b) peshona qismining oldingi yuqori sohasida

c)chekka qismining yuqori va o’rta sohasida d)ensa sohasida

25. To’pguli ro’vak bo’lgan o’simliklarni belgilang.

a)sholi,bug’doy; b)rovoch, kelinsupurgi c)andiz, bo’tako’z d) sabzi, ukrop

26. Qisqichbaqalarning haqiqiy yurish oyoqlari nech juft bo’ladi?

a)4 b)1 c)2 d)3

27. Berilgan organizmlardan lishayniklarni ajrating

1)mantia; 2)kladoniya; 3)sekvoyadendron; 4)kojan; 5)parmeliya; 6)batsidiya; 7)laminariya;

a)2,4,5 b)1,4,5 c)1,2,5,6 d)1,2,6,7

28Organizmni himoya qilish I. II va III bosqichlari vositalarini guruhlang

1)Teri, 2)shilliq pardalar 3)antifaktor 4)antitoksinlar 5)nafas yo’llari

29.Go’za gammozi kasaligini qaysi organizmlar keltirib chiqaradi?

a)bakteriyalar b)zamburug’lar c)viruslar d)soda hayvonlar

30.Homilaning kata qon aylanish sistemasi nechanchi kundan ishlay boshlaydi?

a)12 b)tug’ilgandan so’ng c)50 d) 21

KIMYO


31. Qosh.bog’lar soni bir xil bo’lgan moddalar qatorini toping.

a), b) ,

c) , , d)

32.Oksalat kislotaning 15% li eritmasidagi suvning moll ulushini aniqlang.

a)85 b) 96,6 c)4,9 d)3,4

33. Suvda eriydigan modda(lar)ni belgilang.

1)kaliy fosfat 2)ammoniy fosfat 3)kalsiy fosfat

a)1,2 b)1 c)2,3 d) 3

34.Oddiy oqsillar gidrolizlanganda nimalar hosil bo’ladi?

1)aminokislotalar 2)uglevodlar 3)fosfat kislota 4)nuklein kislota 5)proteidlar

a)1,2,3 b)1,4,5 c)faqat 1 d)2,3,4

35. Kimyoviyi xossalari jihatdan sikioalkanlar aikanlardan qanday farq qiladi?

a)quyi sikloalkanlar xalqani mustahkamligi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

b) sikloalkanlarning yuqori vakillari xalqani uzilishi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

c) quyi sikloalkanlar xalqani uzilishi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

d) sikloalkanlarning yuqori vakillari mustahkamligi hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadi…

36.kumush nitrat eritmasi orqali 30 minut davomida 6 A tok o’tkazilganda

Katodda va anodda qanday moddalar qancha ajralib chiqadi?a)Ag-1,2 g; -0,03 mol b)-2g ; -1,2 mol c)-1,2g;-mol d) Ag-2,1g ; - 0,05 mol

37…………….. elektron konfiguratsiya ES- tarkibidagi K tegishli bo’lsa , Eni toping

a)Cu b)Cr c)Fe d)Mn

38.Qutibsiz kovalent bog’li molekulalar juftini ko’rsating

a)Mg, b) c)NaBr, HBr d) HBr , P

39.Mis (II) sulfat eritmasi elektroliz qilinganda modda 168 ml gaz ajralgan bo’lsa, modda ajratgan mis massasini (g) toping

a)4,8 b)9,6 c)0,48 d) 0,96

40.Qaysi qatordagi barcha moddalar etanol biillan ta’sirlashadi?a) b) Ca, C c)B, d) HBr, Cu, C

41, 1mol fosfat kislota va 1mol bariy gidroksofosfat reaksiyasi natijasida qanday tuz hosil bo’ladi?

a) bariy fosfat b) bariy gidrofosfat c) bariy fosfat va bariy gidroksofosfat d) bariy digidrofosfat

42.Alkanlardagi uglerod atomi uchun gibridlanishning qaysi turi xarakterli bo’ladi?

a) b) c)s-s d) sp

43.Quyidagi reaksiyada necha mol vodorod sulfid reaksiyaga kirishadi va necha mol suv hosil bo’ladi?a)2;4 b)1;1,5 c) 2;3 d) 4;644. Quyidagi fo’rmulalaridan alkanlarga (I), alkenlarga (II), alkinlarga (III), arenalarga (IV) to’g’ri keladiganlarini ajrating.

1) 2) 3) 4) 5) 8)

10)

a)I-1, 4; II-5, 10; III- 9, 6; IV-7, 3;

b)I-7,5; II-3, 9; III-2, 10; IV-4, 8;

c)I-7, 5; II-4, 10; III-3, 9; IV-1, 6;

d)I-7, 5; II-4, 10; III-1, 6; IV-3, 9;

45.Qaysi elementdan allotropiya hodisasi mavjud emas?

1)uglerod 2)azot 3) xlor 4) yod 5) qalay 6) kislorod

a)2,3,4 b) 1,5,6 c) 1,6 d) 1,3

Ona tili

1 Jonatan Sviftni “Gulliverning sayohatlari “ asrlarida soxta olimlar nechanchi qismda olingan?


Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling