Gulliverning sayohatlari


Download 122.18 Kb.
bet5/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

a) 3- qismdan b)4- qismdan c) 1-qismdan D) 2-qismdan

2. Ushbu gap ergash gapning qaysi turiga mansub?

“Qizig’I shundaki , shu ko’rinishiga ovozi muloyim edi.”

a) to’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gap b) kesim ergash gapli qo’shma gap c)kiritma gapli soda gap

d) ega ergash gapli qo’shma gap

3Qaysi so’zlarda bo’giz undoshi qatnashadi

a)…….. b) ……… c) ………… d)………..

4) Qaysi qatorda “sifat- ot” ko’rinishidagi qo’shma sifatlar berilgan ?

a)tezoqar, ertapishar b) sovuqqon, …… c) dunyoqaras h, toshbag’ir d) kamgap, kamquvvat

5) Yasama so’zlar berilgan qatorni toping

a)ishonch , bilim, o’ynatmoq b)qizg’ish, tuproq, samimiy c)sip-silliq, uycha, qizaloq d)bog’ich, ko’kimtir

6.”Alpomish”dostonidan olingan quyidagi parch kim tomonidan aytilgan?

Maslahat bermaymiz Boysaribiyga

Osilmaymiz Boybo’rining doriga

a)Yortiboy b)Qalchirg’och c)Qultoy d)Qorajon

7.Oybek qalamiga mansub to’plamni aniqlang.

a)”Tortiq” b) “Ikki muhabbat” c) “Ko’ngil nidosi” d) “Tuyg’ular”

8.Sabab bog’lovchilar to’g’ri keltirilgan javobni toping.

a) agar, chunki, basharti,garchi, maboda b) chunki,negaki c) ya’ni , -ki, (-kim) d) agar, agarda, basharti,garchi, maboda

9.Qaysi asar Ogahiy tomonidan tarjima qilingan?

a) Hiloliy “Sholi va gado” b) Nizomiy ”Haft paykar” c) Xo’ja Ahror “Volkliya” d) Sheroziy “Guliston”

10”Sovutishmadi” so’zida qaysi nisbatlarni hosil qiluvchi qo’shimchalar mavjud?

a)o’zlik nisbat b) aniq va birgalik nisbat c) orttirma va majhul nisbat d)

11. Ot so’z turkumiga xos zid ma’noli so’zlarni toping

a) oq- qora b) o’y- xayol c) keldi- ketdi d) savol- javob

12.Qaysi qatorda ravish holi qatnashgan gap berilgan.

a)Quyosh o’zining saxiy nurlarini bepayon paxta dalalariga, qir-yaylovlariga sochdi.

b)Qorako’l yaylov lardagina yetishadi.

c)Adirdan soyga tushayotgan sel suvi qattiq hayqirardi.

d) Ertasiga kechqurun umumiy yig’ilish bo’ladi

13.”Xamsa” ning qaysi dostonida darveshning shohga qo’ygan to’rt sharti keltiriladi?

a)”Farhod va SHirin “ b) “Saddi Iskandariy

c)”Sab’ayi sayyor” d)”Hayrat ul Abror”

14. Tobe so’z va hokim so’z moslashuvli birkmalarda qanday vositalar yordamida bog’lanadi?

a)ko’makchilar yordamida b)turli kelishik qo’shimchalari yordamida c) so’z tarkibi va tobe ohang yordamida d) qaratqich kelishigi va egalik qo’shimchalari yordamida

15. Bo’lishsizlik olmoshini qaysi gapda qo’llanilgan

a) O’z tilini idora qilolmagan odamda haqiqat bo’lmaydi

b)Yoshlik shu narsa bilan baxtiyorki , uning kelajagi bor

c)Iroda barcha dori-darmonlardan ko’ra ko’proq yordam beradi

d) Olg’irlar hech narsadan jirkanmaydilar

Bilologiya

16. Tuxum hujayrasining rivojlanishiga nima deyiladi?

a)shizogoniya b) spermatogenez c)ovogenez d) ontogenez

17.Hujayra ichida harorat deyarli o’zgarmasligi yoki katta darajada farqlanishi sababini ko’rsating.

a)fipidlarning mavjudligi b) hujayra ichida tuzlarning mavjudligi c) suvning kata issiqlik sig’imi va issiqlikni yaxshi o’tkazish xususiyati d) kuchsiz kislota va kuchsiz ishqorlarning lar bilan bog’lanish

18.Odam organizmida buyrak usti bezlarining ustki po’stloq qavatidan hosil bo’ladigan garmonni belgilang

a) melatonim b) esteogen c) noradrenalin d)adrenalin

19. pichan bakteriyasi shakliga ko’ra qanday bakteriyalar guruhiga kiradi?a) batsillalar b) bukilgan c) sprillalar d) koklar

20.Gastrit (1), enterit (2), kolit (3) qaysi organlar shilliq pardasining yallig’lanishi hisoblanadi?

a) me’da b) ingichka ichak c) yo’g’on ichak

a)1 –b, 2-a,3- c b)1-c, 2-b,3- c) 1-a, 2-b,3-c d) 1-a, 2-c,3-b

21.Quyida berilgan hasharotlarning og’iz apparati qanday tuzilganligi to’g’ri berilgan javobni toping.

1) ishchi asalari 2)kapalak 3)yashil bronza qo’ng’izi 4)uy pashshasi

a) kemiruvchi b)sanchib so’ruvchi v)kemiruvchi-so’ruvchi g)so’ruvchi d)yalovchi

A)1-v;2-g;3-a;4-d; B)1-b; 2-d; 3-g; 4-v; C)1-d;2-g;3-b;4-a; D)1-g;2-a;3-v;4-d;

22.Amnion suyuqligining vazifasini belgilang.

1)homilada moddalar almashinuvining normal o’tishi,

2)homilaning erkin harakatlanishi , 3)organogenezning to’g’ri ko’chishi ,

4)o’zak organlarining hosil bo’lishi 5)noqulay ta’sirdan himoya

6)homilaning bachadon devoriga birikishi.

a)3,4,5,6; b)1,2,6; c)1,3,5; d)1,2,5;

23. Yaponiya va Hitoyda qaysi suvo’ti ozuqa sifatida ishlatiladi?

a)ossillatoriya b)xara c)xrokokk d)nostok

24. Qaysi lishaynikni iste’mol qilish mumkin?

a)manta b)kladoniya c)manna d)overniya

25.Qand lavlagi, karam va beda vatanini aniqlang.

a)Janubiy Amerika b)Efiopiya c)O’rta yer dengizi d) Janubiy Osiyo

26.Ochiq urug’li o’simliklar guruhini belgilang.

a)archa, tol, saksovul b)qarag’ay, saur,terak

c)qarag’ay, chinor, terak d)saur ,archa qarag’ay

27.Qaysi suzgich qanotlar zog’ora baliqning toq suzgich qanotlari hisoblanadi?

1)orqa 2)anal 3) qorin 4) dum 5)ko’krak

a)1,3,5 b)1,3,4 c)1,2,4 d)1,2,5

28. Yertut o’simligi mevasi rangining qizil bo’lishi oq bo’lishi ustidan chalaa dominantlik qiladi.Naslda faqat pushti mevali organizmlar olish uchun qanday genotipli ota –ona chatishtirilishi kerak?

a) AA x Aa b)AA x aa c)Aa x aa d)Aa x Aa

29. Jinsiy xromosomalarga birikkan holda nasldan naslga o’tadigan kasalliklarni belgilang.

a)fenilketonuriya ,shizofreniya b)gemifiliya ,daltonizm

c) shizofreniya, daltonizm d)gemofiliya,mikrotsefaliya

30. Ko’p hujayrali suv o’tlari berilgan qatorni aniqlang.

1.ulotrika, 2.xara, 3.xlamidomanada, 4. Xinrella, 5.spirogira 6.kladofora

a)1,3,4,6, b)1,2,5,6 c)2,3,4,5 d)1,2,3,6

kimyo


31. Organik moddalar tuzilishi nazariyasiga mos keluvchi javoblarni ko’rsating.

1.molekulalardagi atomlar valentliklariga mos ravishda ma’lum izchillikda bog’langan.

2.moddaning xossasi faqat uning sifat va miqdoriy tarkibiga bog’liq.

3.moddaning xossasi uning tarkibigagina emas ,tuzilishiga ham bog’liq.

4.molekuladagi atomlar bir biriga o’zaro ta’sir ko’rsatadi.

5.molekuladagi har bir atomning xossasi qo’shni atom tabiatiga bog’liq emas.

a)1,3,4 b)2,5. C)1,3,5 d)1,4

32.Oqsillar tarkibida quyidagi qaysi elementlar mavjud bo’ladi.

1)C ; 2)N; 3)P ; 4)U; 5)Pb; 6)H; 7)Mn; 8)S ; 9)Bi

a)1,3,6,7, b)4,5,7,9, c)1,2,6,8. D)1,2,3,6,8.33. Quyidagi fo’rmulalaridan alkanlarga (I), alkenlarga (II), alkinlarga (III), arenalarga (IV) to’g’ri keladiganlarini ajrating.

1) 2) 3) 4) 5) 8)

10)

a)I-1, 4; II-5, 10; III- 9, 6; IV-7, 3; b)I-7,5; II-3, 9; III-2, 10; IV-4, 8;

c)I-7, 5; II-4, 10; III-3, 9; IV-1, 6; d)I-7, 5; II-4, 10; III-1, 6; IV-3, 9;

34. 1 mol natriy gidroksid va 1mol kalsiy digidrofosfat reaksiyasi natijasida qanday tuz(lar) hosil bo’ladi.

a)natriy digidrofosfat va fosfat kislota c) natriy digidrofosfat

b)natriy fosfat va natriy digidrofosfat d) natriy fosfat

35. Quyidagi elementlardan a- va g bog’lari yig.indisi 8 ga teng bo’lganlarini tanlang.1)CO(N2) 3) 4)AlP 5)6)KCl

a)2,3,4. b)1,5,6, c)1,2,3. d)1,3,4.36.Noma’lum alkan dixlorodi va ……nukleidlarning molekulyar massalari nisbati 0,62 ga teng bo’lsa uglevodorodni toping.

a) b) c) d)

37. Kaliy gidroksidning qaynoq eritmasi bilan necha litr (n.sh) xlor reaksiyaga kirishishi natijasida 74,5 g kaliy xlor id hosil bo’ladi?

a)13,44 b)6,72 c)21,3 d)22,4

38.Asos xossasi kuchliroq bo’lgan moddani toping.a) b) c) d)

39.Azot oksidlaridan qaysi biri tibbiyot sohasida og’riqni qoldiruvchi vosita sifatida qo’llanadi?a) b) c) d)

40.a-bog’larini hosil qilishda qaysi orbitallar qanday vaziyatda qoplashadi?

a)p-orbitallar ikkin yadroni bog’lovchi o’qning bir tomonida

b) p-orbitallar ikkin yadroni bog’lovchi o’q bo’ylab

c) p-orbitallar ikkin yadroni bog’lovchi o’qning ikki tomonida

d) s-orbitallar ikkin yadroni bog’lovchi o’q ustida41. Quyidagi reaksiya tenglamasidagi moddalarning stixiometrik koeffitsentlari yig’indisi nechaga teng.

+

S+++ a)35 b)36 c)34 d)32

42.29,4 g sulfat kislotani angidridga aylantirish uchun necha gramm fosfor (V) oksidi kerak.

a)42,6 b)21,3 c)56,8 d)28,4

43.Molekular og’irligi yig’indisi eng og’ir bo’lgan moddalar qatorini ko’rsating.

a)ammiak ,azot (IV) oksid , vodorod b)suv , amiak , metan ,

c)azot (II)oksid ,suv, azot(IV)oksid d)suv ,metan ,azot(IV) oksid44. elektron konfuguratsiya tarkibidagi E ga tegishlin bo’lsa E ni aniqlang.

a)Ma b)Fe c)Cu d)Cr

45.Oksidlanganda yo’qolib ketadigan modda formulasini korsating.

a)HCOOH b)CHO c)HCHO d)CHO

Ona tili

1.Aziz asrimizning aziz onlari

Aziz odamlardan so’raydi qadrin

Fursat g’animatdir shoh satrlarla

Bezamoq chog’idir umr daftarin

Ushbu misralar kimning she’ridan olingan?

a)Abdulla Oripov” Xusumat” b)G’afur G’ulom “Vaqt”

c)Saida Zunnunova “Ruh bilan suhbat” d)Oybek “ Na’matak”

2.Buyruq istak maylidagi fe’llar qatorini aniqlang.

a)o’rgangin, uxlaylik, aytsin, ko’rgin ,o’qisin

b)aytsin, to’plandi, tekshirtirdi, aytaylik.

c)aytadi,kimki, ko’rmoqchi, borsinlar, borsak

d)yesang, aytsang, ko’rarsan, berayin

3. Yasama so’zlar berilgan javobni toping.

a)…….. b)gulla , chirilla , o’zim c)shaftolizor, qurbaqa,tepalik

d)o’kinch , oriq, …

4) .”Alpomish” dostonida Boybo’ri ukasi Boysaridan zakot olib kelish uchun nechta mahramini jo’natadi?

a)12 ta b) 10 ta c) 20 ta d) 14 ta

5. Ot so’z turkumiga oid bo’lgan zid ma’noli so’zlarni toping.

a)oq-qora b)o’y-hayol c)savol-javob d)keldi- ketdi

6.Qaysi adabiy manbaga nisbatan avtobiografik ocherklarni eslatuvchi voqeiy hikoya atamasini qo’llash mumkin.

a)”Qissai Rabg’uziy” b)”Boburnoma” C”Hayrat ul-abror” d)”Ogohnoma”

7. Tobe so’z hokim so’zga ko’makchi yordamida birikkan qatorni aniqlang.

a)havoning sofligi b)qulog’iga shivirlash c)pastlikka tushib ketmoq D)qo’li bilan g’ijimlamoq

8.Qaysi javobda nisbiy sifatlar berilgan?

a)mevali, tonggi, oilaviy b)mazmundor, xayoliy, chiroyli

c)chillaki, ser …, chaqqon d)xushbichim , yasama ,aqlli

9. ”Oq kema” qissasida bolaning o’tlar orasidagi eng birinchi dushmani kim?

a)chaqirtikanak b)supurgi o’t c)pechakgul, d)shirolchin

10.Quyidagi berilgani qaysi biri noto’gri?

a) yuklamalarning barchasi chiziqcha bilan yoziladi b)takroriy so’zlar chiziqcha bilan yoziladi

c) juft so’zlar chiziqcha bilan yoziladi d) juft fe’llar chiziqcha bilan yoziladi

11. .”Xamsa” ning qaysi dostonida darveshning shohga qo’ygan to’rt sharti keltiriladi?

a)”Farhod va SHirin “ b) “Saddi Iskandariy” c)”Sab’ayi sayyor” d)”Hayrat ul Abror”

12. Quyida berilgan gapda qatnashgan ravishni toping.


Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling