H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova


Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni


Download 7.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/58
Sana02.12.2017
Hajmi7.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

 

Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni 

Anorganik kimyo fanidan 1-kurs farmatsiya va sanoat farmatsiyasi fakultеtlarining barcha 

yo`nalishlari  uchun  mustaqil  ish  (farmatsiya-98  soat,  kasbiy  ta‘lim  85  soat)  rеjalashtirilgan. 

Talaba  mustaqil  ishining  asosiy  maqsadi  –  bo`lajak  mutaxassislarni  dunyoqarashini,  ilmiy 

bilimini oshirish, ular ongida milliy istiqlol g`oyasini shakllantirish, kafеdra xodimlari rahbarligi 

va  nazorati  ostida  talabada  muayyan  o`quv  ishlarini  mustaqil  ravishda  bajarish  uchun  zarur 

bo`lgan bilim va ko`nikmalarini rivojlantirishdir. 

Anorganik kimyodan talabalar mustaqil ishi quyidagi shakllarda amalga oshiriladi: 

-

 

―Intеrnеt‖ dan olingan ma'lumotlar bo`yicha axborotlar tayyorlash. -

 

O`quv adabiyotlaridan foydalangan holda rеfеrat tayyorlash -

 

Talabalar ilmiy anjumaniga ilmiy maqola va ma'ruza tеzislarini tayyorlash. -

 

Vaziyatli masalalar komplеksini ishlab chiqish.   

 

  

 

16 

 

Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari 

1.

 

 Kimyoning  rivojlanish  bosqichlari.  O`zbеkistonda  kimyoning  rivojlanishi.  Toshkеnt Farmatsеvtika institutida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar. 

2.

  Kimyoviy  rеaktsiyalarning  issiqlik  effеkti.  Tеrmokimyoviy  tеnglamalar.  Tuzlarning  erish 

issiqligi. Nеytrallanish va kristallogidratlarning xosil bo`lish issiqligi.  

3.

 

 Standart  sharoitda  jadval  natijalari  asosida  entalpiya,  entropiya  va  gibbs  enеrgiyasi o`zgarishlarini hisoblash. Rеaktsiyalar yo`nalishini bеlgilash.  

4.

  Katalizatorlarning ta'sir qilish mеxanizmi. Oraliq modda hosil bo`lish mеxanizmi.  

5.

  Rеaktsiyalarning aktivlanish enеrgiyasini, molеkulyarligi va tartibini aniqlash usullari. 

6.

  Eritmalar  kontsеntratsiyasini  aniqlash.  Qaychi  usulida  eritmalar  tayyorlash.  Masalalar 

ishlash. 

7.

 

 Aktivlik va aktivlik koeffitsiеnti. Kuchsiz elеktrolitlar uchun dissotsiyalanish konstantasidan dissotsiyalanish darajasini aniqlash. 

8.

  Eritmalar vodorod ko`rsatgichini aniqlash. Eruvchanlik ko`paytmasi.  

9.

  Aktivlik koeffitsiеntini aniqlash. Lyuisning elеktron nazariyasi. 

10.


 

 Gidroliz turlariga misollar. Gidrolizning ion, molkulyar va qisqartirilgan ionli tеnglamalari.  

 

Kurs ishini tashkil etish bo`yicha uslubiy ko`rsatmalar 

Fan bo`yicha kurs ishi namunaviy o`quv dasturida rеjalashtirilmagan.  

Dasturning informatsion –mеtodik ta'minoti 

Anorganik kimyodan ma'ruza matnlari, ularning elеktron vеrsiyalari institut kutubxonasida 

mavjud.  Anorganik  kimyodan  amaliy  mashg`ulotlar  uchun  uslubiy  ko`rsatma  ishlab  chiqilgan 

bo`lib,  ular  tarqatma  matеriallar  bilan  ta'minlangan.  ―Anorganik  moddalarning  asosiy  sinflari‖, 

―VII  gurux  d-  elеmеntlari‖,  ―V  gurux  r-  elеmеntlari‖,  ―VI  gurux  r-elеmеntlari‖  mavzulari 

bo`yicha o`qitishning ilg`or pеdogogik tеxnologiyalari bag`ishlangan uslubiy qo`llanmalar ishlab 

chiqilgan. Xususan ―Bumеrang‖, ―Tarmoqlar‖, ―Vеrtushka‖, ―Baliq‖, ―Arra‖ usullarini qo`llash 

tavsiya  etiladi.  Anorganik  kimyodan  barcha  mavzular  bo`yicha  tеst  savollari  tеst  markazi  va 

kafеdra  kampyutеrlariga  kirgizilgan  bo`lib  talabalar  ulardan  foydalanish  imkoniyatlariga 

egadirlar.  

Foydalaniladigan adabiyotlar ro`yxati 

Asosiy adabiyotlar 

1.Silberberg  Martin S., Prinsciples of general chemistry/ Martin S.Silberberg-3-ed.Piblished 

McGraw Hill, New York, 2013. P.792.  

2.Shriver and Atkins, Inorganic  Chemisrty, Fifth Edition, 2010/ P.W.Atkins,T.L.Owerton, 

J.P. Rourke, M.T. Weller  and F.A. Armstrong, W.H. Freeman and Company, New York. 

2010. P. 825. 

3.  Д.Шрайвер, П.Эткинс. Неорганическая  химия. В 2-х т. Т 1/ Перевод с англ. 

М.Г.Розовой,  С.Я. Истомина, М.Е.Тамм-Мир, 2004.-679 с.  

4.  Д.Шрайвер,  П.Эткинс.  Неорганическая    химия.  В  2-х  т.  Т  2/  Перевод  с  англ. 

А.И.Жирова,  Д.О.Чаркина,  С.Я.  Истомина,М.Е.Тамм-Мир,  2004.-486  с.  5.  H.R. 

To‘xtayev,  R.Aristanbekov,  K.A.  Cho‘lponov,  S.N.  Aminov.  Anorganik  kimyo 

(―Farmasiya  ―-5720500- bakalavriyat ta‘lim yo‘nalishi uchun darslik/ O‘zR Oliy va o‘rta 

maxsus ta‘lim vazirligi.-T.‖Nohsir‖,2011.520 b. 

6. H.R. To‘xtaev,   « Anorganik kimyo »  ma‘ruzalar matni, 2015, 219 b.  17 

 

7.  Umumiy  va  anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‘ulotlar:  farmatsevtika  instuti  talabalari uchun  o‘quv  qo‘llanmasi  (Mualliflar  S.N.Aminov,  R.Aristanbekov,  H.R.  To‘xtaev  va 

boshq.; S.N.Aminov tahriri ostida). T.,2016.-512 b. 

 

8.  Общая  химия.  Биофизическая  химия.  Химия  биогенных  элементов:  Учебник  для ВУЗов/ Ю.А.Ершов, В.А.Попков, А.С.Берлянд и др.; под ред. Ю.А.Ершова- 4 изд.,-

М.: Высш.шк.,2003.- 560 с. ил. 

9. Е.Я.Левитин, А.Н.Бризицкая, Р.И.Клюева Общая и неорганическая химия: Учебник 

для студентов фармац. ВУЗов и фармац. Фак. медВУЗов.Х.:Изд-во НФАУ: Золотые 

страницы, 2002.- С. 536 . 

Qo`shimcha adabiyotlar 

1

 A.И.Горбунов. Теоретические основы общей химии.М.,2001. 

2

 Э.Т.Оганесян. Неорганическая химия.-М.,Высшая школа, 1984.-с.379. 

3

 Глинка Н.А., Задачи и упражнения по общей химии.-Ленинград, химия, 1985. 

4

 Васильева З.Б., Грановская А.А., Таперова А.А. Лабораторные работы  по общей и 

неорганической хими.-Ленинград, Химия, 1986. 

5. Cho`lponov K.A. Anorganik kimyodan ma'ruzalar matni, 2013.  

6. N. A. Parpiyev, H. Rahimov, A. G. Muftaxov. Anorganik kimyoning nazariy asoslari. 

T.,‖Ozbekiston‖, 2002. 

7. N.A.Parpiyev, A.G.Muftaxov, H.R.Rahimov, Anorganik kimyo. ‖О‘zbekiston‖, 2003. 

8. Д.А.Князев. Неорганическая химия:учеб.для ВУЗов /Д.А.Князев,  С.Н.Смарыгин.-3-

изд.испр.-М.:Дрофа, 2005.- С.591. 

 

Intеrnеt saytlari 

1. 


old.ziyonet.uz/ru/library/libid/10600/tn/typeid/tv/23/

 

2. uzkitob.uz/p35828-i_a_tashev_va_bosh_alar_anorganik_kime_darslik/

 

3. ilib.uz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl.biblionumber=21385...24985

 

4. ilib.uz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl.biblionumber=20851

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 

Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafedrasi 

 

 Ro`yxatga olindi   

 

  

 «Tasdiqlayman»  

№____________   

 

  

O`quv ishlari bo`yicha prorektor

2016 yil_______   

 

  

__________________S.U.Aliyev 

 

 

  

 

  

«___»_____________2016 yil 

 

 

Bilim sohasi:  

500000 – Sog`liqni saqlash va ijtimoiy ta‘minot 

Ta‘lim sohasi:   

510000 – Sog`liqni saqlash 

 

 

  

5510500 – Farmatsiya 

 

 

  

 

  

 

5111000 – Kasb ta‘limi yo`nalishlari uchun  

ANORGANIK KIMYO FANIDAN 

ISHCHI DASTUR 

 

Umumiy o`quv soati:   

Farmatiya – 242 

 

  

 

Kasb ta‘limi – 225  

Jumladan: 

 

 

 Ma‘ruza – 36 

 

  

Amaliy mashg`ulotlar – 18 

 

 

 Laboratoriya mashg`ulotlari – 90 

Mustaqil ta‘lim soati: Farmatiya – 98 

 

 

 Kasb ta‘limi – 81 

 

Toshkent - 2016 19 

 

Tuzuvchilar: 

S. N. Aminov  

Anorganik,  analitik,  fizik  va  kolloid  kimyo  kafеdrasi  profеssori, 

k.f.d.,  

H.R. To`xtaеv  

Anorganik,  analitik,  fizik  va  kolloid  kimyo  kafеdrasi  professori, 

k.f.d. 


K.A. Cho`lponov 

Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi dotsenti, k.f.n. 

M.B.Qosimova,    Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi assistenti. 

R.Sh.Zaripova 

Anorganik,  analitik,  fizik  va  kolloid  kimyo  kafеdrasi  assistenti, 

k.f.n 


 

Taqrizchilar: 

A.S. Sidiqov  

Toshkеnt  kimyo  tеxnologiya  instituti  umumiy  kimyo 

kafеdrasi dotsеnti, k.f.d.  

А. К. Kаrimоv 

Toksikologik,  orgаnik  vа  biоlоgik  kimyo  kаfеdrаsi 

prоfеssоri, k.f.d. 

 

Fanning  ishchi  oquv  dasturi  namunaviy  dastur  asosida  ishlab  chiqildi  va  kafеdraning 

2016 yil 20 iyundagi 20 - sonli yig`ilishida muhokama qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi. 

Kafеdra profеssori:   

AminovS.N. 

 

Fanning  ishchi  oquv  dasturi  farmatsiya  fakultеti  kеngashida  muhokama  etilgan  va foydalanishga tavsiya qilingan. (2016 yil 1 iyuldagi 12 - sonli bayonnomasi). 

Fakultеt dеkani: 

 

 

 Nurmuxammеdov A. A.  

Markaziy uslubiy kengash raisi,farm.f.d.                                     Zaynutdinov H.S. 

 

 

 

 20 

 

Kirish 

Anorganik  kimyo  fanining  o`quv  fani  sifatidagi  ahamiyati,  talabalarning  mutaxassislik 

fanlarini  samarali  o`zlashtirishlarida  nazariy  asos  ekanligi,  yangi  dori  shakllarini  yaratish  va 

ularning sifatini nazorat qilish ko`nikmalarini hosil qilish kеrak. 

 Fanning  o`quv  dasturida  mutaxassislik  fanlari  bilan  bog`liqligi  fizik-kimyoviy 

usullarning farmatsеvtika sanoatida qo`llash asoslab bеrilgan.  

Ushbu  ishchi  o`quv  dasturi  anorganik  kimyo  fanining  Oliy  va  o`rta  maxsus  ta'lim 

vazirlishgining    2014  yil  13  noyabrda    430  sonli  buyrug`i  bilan  tasdislangan  o`quv  dasturi 

asosida tuzildi. Fanining maqsadi va vazifalari 

  Fanni  o`qitishning  maqsadi  kimyoning  umumiy  qonuniyatlarini,  moddaning  tuzilishi  va 

ularning  xossalari  orasidagi  bog`liqlikni  o`rganish.  Ular  zaminida  esa  organik,  analitik,  fizik, 

kolloid,  biologik,  toksikologik,  farmatsеvtik  kimyo  fanlarini  o`rganishga  poydеvor  yaratishdir. 

Anorganik  va  umumiy  kimyoning  vazifasi  olingan  bilimlarni  dori  moddalarning  olinishi, 

saqlanishi  va  organizmga  kiritilishda  yuzaga  kеladigan  kimyoviy  o`zgarishlarni  tushunish  va 

izohlay olishdan iboratdir. Dori vositalarining ta'sir qilish mеxanizmini bilish organizmda yuzaga 

kеladigan biokimyoviy jarayonlarni boshqarishga imkon bеradi.  Fan bo`yicha talabaning malakasiga qo`yiladigan talablar 

Talaba bilishi lozim: 

1. Umumiy va anorganik kimyoning maqsadi, vazifalari, ularni еchish yo`li va uslublari. 

2.  Umumiy  va  anorganik  kimyoning  farmatsiyadagi,  farmatsеvtning  amaliy  faoliyatidagi 

roli va ahamiyati. 

3. Umumiy va anorganik kimyoning asosiy bo`limlari; asosiy tushunchalar va uslublar. 

4.  Umumiy  va  anorganik  kimyoning  rivojlanishining  asosiy  bosqichlari  va  uning  hozirgi 

ahvoli. 


5.  Birikmalarning  xossalari  va  ularni  tashkil  etgan  elеmеntlarning  D.I.Mеndеlееv  davriy 

sistеmasida tutgan o`rni bilan bog`liqligi. 

6.  Kimyoviy  jarayonlarning  enеrgеtik  xaraktеristikasi  va  kimyoviy  muvozanat  haqida 

tushuncha. 

7. Anorganik moddalar tuzilishi nazariyasining asoslari, kimyoviy bog`lar nazariyasi. 

8. Kimyoviy elеmеntlar va ular birikmalarining asosiy xossalari. 

9. Anorganik birikmalarning asosiy turlari. 

10. Anorganik birikmalarning zamonaviy nomеnklaturasi (nomlanishi). 

11.  Umumiy  va  anorganik  kimyo  bo`yicha  adabiyotlar  manbai  va  ma'lumotnomalar 

(spravochniklar). 

12. Kimyoviy laboratoriyada ishlaganda mеhnatni muhofaza qilish va tеxnika xavfsizligi.  

 

 O`quv rеjasidagi boshqa fanlar bilan bo`gliqligi 

Anorganik  kimyo  adabiyotlaridan  va  bildirgilaridan  mustaqil  foydalanish.  Eng  oddiy 

kimyoviy rеaktsiyalarini olib borishni bilish, bunda ro`y bеradigan rang o`zgarishlariga, cho`kma 

yoki  gaz  modda  ajralib  chiqishiga,  issiqlik  o`zgarishlariga  e'tibor  bеrib,  rеaktsiya  tеnglamasini 

tuza bilish. 

Turli rеaktsiyalarning yo`nalishlari, tеzliklarini taqqoslash asosida moddalarning xossalari 

xaqida xulosa qilish. 

Kimyoviy asbob va o`lchov idishlaridan maqsadga muvofiq foydalana olish. 

Fan bo`yicha talabalarning ko`nikmasiga qo`yiladigan talablar: 

Kimyoning  umumiy  qonunlarini  bilgan  xolda  tanlangan  rеaktsiyalarni  olib  borish  uchun 

zarur moddalarni, ularni miqdorini aniqlab olish kеrak. 

Moddalarning  tozaligini,  kontsеntratsiyasini  e'tiborga  olib,  kеrakli  xisob-kitob  ishlarini 

bajara olish lozim. 


21 

 

Eritma  muxitini  hamda  rеaktsiyada  sodir  bo`ladigan  o`zgarishlarni  e'tiborga  olib  tеgishli xulosalar qilish shart. 

1.3.Fanni o`zlashtirish uchun o`quv rеjasidagi boshqa fanlar ro`yxati va uning bo`limlari: 

Fizika va matеmatika 

Arifmеtik hisoblar, bir va ikki noma'lumli tеnglamalarni еchish usullari. Logarifmlash. 

Atom  fizikasi,  difraktsiya  va  intеrfеrеntsiya.  Elеktronning  moddiy  va  to`lqin  xossalari. 

Yadro rеaktsiyalari. 

Gazlarning  holat  tеnglamalari.  Klapеyron  tеnglamasi.  Gazlarning  molеkulyar  massalarini 

aniqlash. 

Moddalarning fizik xossalari va ularning o`lchov birliklari. 

Botanika 

Kimyoviy  eritmalar  va  ularning  birikmalarining  o`simliklar  o`sishi  va  rivojlanishidagi 

axamiyati. O`g`itlar. 

Xlorofill. Tabiatda kislorodning aylanma xarakati. Biogеn eritmalar. 

Mikroelеmеntlar. Ularning o`simliklar rivojlanishiga ta'siri. 

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi. 

Eng  oddiy  anorganik  birikmalar:  suv,  kislorod,  natriy  xlorid  kabi  moddalarning  kishi 

xayotidagi roli. 

Na

+ va K

+

 ionlari eng muxim tashqi va ichki xujayraviy elеmеntlar. Gеmoglobin tеmirning komplеks birikmasi. 

Kaltsiy,  oltingugurt,  fosfor,  azot  kabi  elеmеntlarning  biologik  axamiyati.  Ularning 

birikmalarining organizmdagi roli. 

Anorganik moddalar dori modda sifatida, ularning organizmga ta'siri.  

Fanni o„qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 

Talabalarga Anorganik kimyo fanini o`qitishda kompyutеr, axborot va boshqa zamonaviy 

tеxnologiyalarni qo`llab, bilim saviyasini oshirish va shu orqali Kadrlar tayyorlash milliy dasturi 

talablariga  javob  bеradigan  ilmiy  salohiyatli  еtuk  mutaxassis  kadrlar  tayyorlash  jarayonini 

amaliyotga oshirish. Ma'ruzalarni slaydlar orqali, intеrnеt ma'lumotlaridan samarali foydalanish, 

shuningdеk talabalarni elеktron darsliklardan foydalanishlari uchun sharoitlar yaratish. O`qitish 

jarayonida  o`quv  dasturlarini  kompyutеr  orqali  o`qitishni  joriy  etish,  talabalarning  kompyutеr 

savodxonligini  oshirishga  ko`nikma  bеrish,  zamonaviy  pеdagogik  tеxnologiya  usullarini 

qo`llash. 

Anorganik kimyo fanini o`qitishda quyidagi zamonaviy tеxnologiyalar qo`llaniladi. Shaxsga  yo„naltirilgan  ta‟lim.  Bu  ta‘lim  o‗z  mohiyatiga  ko‗ra  ta‘lim  jarayonining 

barcha  ishtirokchilarini  to‗laqonli  rivojlanishlarini  ko‗zda  tutadi.  Bu  esa  ta‘limni 

loyihalashtirilayotganda,  albatta,  ma‘lum  bir  ta‘lim  oluvchining  shaxsini  emas,  avvalo, 

kelgusidagi  mutaxassislik  faoliyati  bilan  bog‗liq  o‗qish  maqsadlaridan  kelib  chiqqan  holda 

yondoshilishini nazarda tutadi.  

Tizimli  yondoshuv.  Ta‘limtexnologiyasi  tizimning  barcha  belgilarini  o‗zida  mujassam 

etmog‗i  lozim:  jarayonning  mantiqiyligi,  uning  barcha  bo‗g‗inlarini  o‗zaro  bog‗langanligi, 

yaxlitligi. 

Faoliyatga  yo„naltirilgan  yondoshuv.  Shaxsning  jarayonli  sifatlarini  shakllantirishga, 

ta‘lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‗quv jarayonida uning barcha 

qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‗naltirilgan ta‘limni ifodalaydi.  

Dialogik  yondoshuv.  Bu  yondoshuv  o‗quv  munosabatlarini  yaratish  zaruriyatini 

bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‗z-o‗zini faollashtirishi va o‗z-o‗zini ko‗rsata olishi kabi 

ijodiy faoliyati kuchayadi.  

Hamkorlikdagi  ta‟limni  tashkil  etish.  Demokratik,  tenglik,  ta‘lim  beruvchi  va  ta‘lim 

oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan  natijalarni  baholashda  birgalikda 

ishlashni joriy etishga e‘tiborni qaratish zarurligini bildiradi.  


22 

 

Muammoli  ta‟lim.  Ta‘lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish  orqali  ta‘lim 

oluvchi  faoliyatini  aktivlashtirish  usullaridan  biri.  Bunda  ilmiy  bilimni  ob‘ektiv  qarama-

qarshiligi  va  uni  hal  etish  usullarini,  dialektik  mushohadani  shakllantirish  va  rivojlantirishni, 

amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‗llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta‘minlanadi.  

Axborotni  taqdim  qilishning  zamonaviy  vositalari  va  usullarini  qo„llash  -  yangi 

kompyuter va axborot texnologiyalarini o‗quv jarayoniga qo‗llash.  O„qitishning  usullari  va  texnikasi.    Ma‘ruza  (kirish,  mavzuga  oid,  vizuallash), 

muammoli ta‘lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, laboratoriya ishlar.  O„qitishni  tashkil  etish  shakllari:    dialog,  polilog,  muloqot  hamkorlik  va  o‗zaro 

o‗rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.  O„qitish  vositalari:  o‗qitishning an‘anaviy shakllari (darslik,  ma‘ruza  matni) bilan bir 

qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.  Kommunikatsiya  usullari:  tinglovchilar  bilan  operativ  teskarialoqaga  asoslangan 

bevosita o‗zaro munosabatlar.  Teskari  aloqa  usullari  va  vositalari:  kuzatish,  blits-so‗rov,  oraliqva  joriy  va 

yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‗qitishdiagnostikasi.  Boshqarish  usullari  va  vositalari:  o‗quv  mashg‗uloti  bosqichlarinibelgilab  beruvchi 

texnologik  karta  ko‗rinishidagi  o‗quv  mashg‗ulotlarini  rejalashtirish,  qo‗yilgan  maqsadga 

erishishda o‗qituvchi va talabaningbirgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‗ulotlari, balki 

auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.  Monitoring  va  baholash:    o‗quv  mashg‗ulotida  ham  butun  kurs  davomida  ham 

o‗qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxiridatest topshiriqlari yoki yozma ish 

variantlari yordamida talabalarning bilimlari baholanadi.  

Anorganik 

kimyo 

fanini 


fanini 

o‗qitish 

jarayonida 

kompyutertexnologiyasidanfoydalaniladi.  Ayrim  mavzular  bo‗yicha  talabalar  bilimini  baholash 

test  asosida  va  kompyuter  yordamida  bajariladi.  ―Internet‖  tarmog‗idagi  sohaga  tegishli 

ma‘lumotlardan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so‗z 

va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‗tkaziladi.  

Anorganik kimyofanidan mashg`ulotlarning mavzular va soatlar 

bo`yicha taqsimlanishi: 

Farmatsiya, kasb ta`limi 

 

T.r 


Mavzular nomi 

Jami soat 

Ma

`ru


za 

Amali


mashg


`ulot 

Labora


toriya 

mashg`


uloti 

Mustaqil ish 

Farm 

Kasb 


ta`limi 

Фар. 


к/т 

 

 1. 

Kimyoviy 

reaksiyalarning   

energetikasi.Ichki 

energiya. 

Entalpiya. 

Gess 

qonuni. 


Kalorimetriya. 

Kimyoviy 

reaksiyalarda  standart  entalpiya, 

entropiya  va  gibbs  energiyasining 

ozgarishi. 

32 


32 12 

15 


15 

2. 


Kimyoviy  reaksiyalarning    tezligi 

va mexanizmi. Kataliz. Fermentativ 

kataliz.Kimyoviy 

reaksiyalarda 

muvozanat. 

Nanomateriallar, 

nanofan 

nanotexnologiya. 

23 

 

Noorganik  reaksiyalarning  boorish shartlari.  

3. 


Eritmalar  kimyosi.  Kislota  va 

asoslar. 

Brensted 

bo‘yicha 

kislotalik.Eritmada 

kislota 


asos 

muvozanati.  Erituvchining  o‘rni. 

Akva kislotalarning kuchi o‘zgarish 

qonuniyatlari.Oddiy 

oksikislotalar.Suvsiz 

oksidlar. 

Polioksi 

birikmalarning 

hosil 

bo‘lishi.  Luyis bo‘yicha kislota va asoslarning 

xossalari 

va 

reaksiyalari.  Qattiq  va  uymshoq kislotalar. 

Kislotalikning 

termodinamik 

kattaliklari. 

Erituvchilar  kislota  va  asoslar 

sifatida. 

Geterogen 

kislota 


va 

asoslar  reaksiyalari. 

20 

20 
4. Oddiy 

qattiq 


moddalarning 

tuzilishi. 

Metrallar 

va 


qotishmalarning 

tuzilishi. 

Ion 

birikmalarning tuzilishi. 

Ion 


biikmalarda asosiy struktura turlari. 

Ion  kristallar  tuzulishidagi  asosiy 

qonuniyatlar. Ion  bog‘ energiyasi. 

11 


11 

5. 

Oksidlanish-qaytarilish 

reaksiyalari(OQR),  turlari,  tenglash 

usullari. 

Oksidlovchi 

va 


qaytaruvchinig 

potensiuali. 

Potensiuallar 

diagrammalar 

shaklida (latimer, Frost). Kimyoviy 

elementlarni 

ajratib 

olish.. 


Oksidlanish 

va 


qaytarilish 

reaksiyalari  asosidagi  olinadigan 

kimyoviy 

elementlar. 

Potensiallarga 

kompleks 

hosil 

bolishining ta‘siri.   14 

14 
6. Atom  tuzilishi.  Atom  yadrosining 

tuzilishi. Engil va og‘r yadrolarning 

sintezi. 

Kvant 


mexanikasining 

nazariy  asoslari.  Vodorodsimon 

atomlarning elektron tuzilishi. Ko‘p 

elektronli  atomlar.  Atom  orbitallar. 

Atomning 

elektron 

tuzilishi. 

Atomlarning  eng  asosiy  tavsiflari. 

11 

11 


24 

 

Sharsimon joylanish. 7. 

Kimyoviy  bog‘lanish  va  molekula 

tuzilishi. Valent bog‘lanishlar usuli. 

Molekular 

orbitallar 

(MO)usuliКимѐвий  боғланиш  ва 

молекула 

тузилиши. 

Валент 

боғланишлар  усули.  Молекуляр орбиталлар назарияси (МО).  MO 

ni  ko‘p  atomli  molekullar  uchun 

qo‘llash.  Gomo-  va  geteroyadroli 

molekulalarda  MO.  МО  va  qattiq 

moddalarning  tuzilishi.  O‘tkazgich 

va 


yarim 

o‘tkazgichlar. 

Molekulalarning 

simmetriyasi 

to‘g‘risida tushuncha.  

14 


14 

8. 

Koordination  birikmalar  kimyosi. 

Kompeks 

birikmalar. 

Ularning 

olinish  reaksiyalari.  Bioligandlar. 

Biokomplekslarning ahamiyati.  

11 


11 

9. 

Vodorod, 

gidridlar. 

Vodorod 


yadrosining 

xossalari. 

Vodorod 

yadrosining xossalari. Vodorod ioni 

va  atomining  xossalari.  Molecular 

vodorodning 

xossalari 

va 


reaksiyalari. 

Ion 


gidridlar. 

Metallsimon 

gidridlar.Molekular 

gidridlar.  Molekular  birikmalar. 

Davriy  jadvaldagi  s-blok  metallar. 

Tabiatda 

tarqalishi 

va 


oddiy 

moddalar  holida  olinishi.  Ular 

asosida 

oksidlanish-qaytarilish 

reksiyalari. 

Binar 


birikmalar. 

Komleks  hosil  qilishi.  Oksidlari, 

elektridlari, alkidlari.  

17 


11 

10. 

Vodorod,  suv  va  vodorod  peroksid 

xossalari. 

11 


11 

11. 

I-A  va  II-A  guruxcha  elementlari, 

ularning 

xossalari. 

suvning 

qattiqligi. 

17 

11 
12. VI-B 

guruxcha 

elementlari. 

Ularning birikmalari va xossalari. 

17 

17 


25 

 

13. VII-B 

guruxcha 

elementlari. 

Marganets birikmalari va xossalari. 14. 


I,  II-A,  VI,  VII-В  guruxchalari 

elementlari birikmalari  va xossalari 

bo`yicha oraliq nazorat ish. 

12 


14 

15. 

VIII-B 


guruxcha 

elementlari, 

temirning  birikmalari  va  xossalari. 

Kobalt 


va 

nikel 


birikmalari, 

xossalari 16. 


I  B  va  II-  B  guruxcha  elementlari 

hamda xossalari. 

14 

15 
17.  S-,  d  -  va  f  -  elementlarning 

xossalari,  birikmalari  mavzusida 

nazorat ish. 

12 


11 

18. 

III-A  guruxcha  elementlari  va 

xossalari. Bor birikmalari, xossalari 
Download 7.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling