H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova


Download 7.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/58
Sana02.12.2017
Hajmi7.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

joriy nazorat (JN) – talabaning fan mavzulari bo‗yicha bilim va amaliy ko‗nikma 

darajasini  aniqlash  va  baholash  usuli.  Joriy  nazorat  fanning  xususiyatidan  kelib  chiqqan  holda 

laboratoriya mashg‗ulotlarida og‗zaki so‗rov, test o‗tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollekvium, uy 

vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‗tkazilishi mumkin;   

 oraliq  nazorat  (ON)  –  semestr  davomida  o‗quv  dasturining  tegishli  (fanlarning 

bir necha mavzularini o‗z ichiga olgan) bo‗limi tugallangandan keyin talabaning nazariy bilim va 

amaliy  ko‗nikma  darajasini  aniqlash  va  baholash  usuli.  Oraliq  nazorat  bir  semestrda  bir  marta 

o‗tkaziladi  va  shakli  (yozma,  og‗zaki,  test  va  hokazo)  o‗quv  faniga  ajratilgan  umumiy  soatlar 

hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;  

 yakuniy  nazorat  (YN)  –  semestr  yakunida  muayyan  fan  bo‗yicha  nazariy  bilim 

va  amaliy  ko‗nikmalarni  talabalar  tomonidan  o‗zlashtirish  darajasini  baholash  usuli.  YAkuniy 

nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan ―YOzma ish‖ shaklida o‗tkaziladi.  

ON  o‗tkazish  jarayoni  kafedra  mudiri  tomonidan  tuzilgan  komissiya  ishtirokida 

muntazam ravishda o‗rganib boriladi va uni o‗tkazish tartiblari buzilgan hollarda, ON  natijalari 

bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda ON qayta o‗tkaziladi.  

Oliy ta‘lim muassasasi rahbarining buyrug‗i bilan ichki nazorat va monitoring bo‗limi 

rahbarligida  tuzilgan  komissiya  ishtirokida  YN  ni  o‗tkazish  jarayoni  muntazam  ravishda 


39 

 

o‗rganib  boriladi  va  uni  o‗tkazish  tartiblari  buzilgan  hollarda,    YN    natijalari  bekor  qilinishi mumkin.  Bunday  hollarda  YN  qayta  o‗tkaziladi.  Talabaning  bilim  saviyasi,  ko‗nikma  va 

malakalarini  nazorat  qilishning  reyting  tizimi  asosida  talabaning  fan  bo‗yicha  o‗zlashtirish 

darajasi ballar orqali ifodalanadi.  

«Anorganik  kimyo»  fani  bo‗yicha  talabalarning  semestr  davomidagi  o‗zlashtirish 

ko‗rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi.  

Ushbu 100 ball baholash turlari bo‗yicha quyidagicha taqsimlanadi: 

YA.N.-30 ball, qolgan 70 ball esa J.N.-50 ball va O.N.-20 ball qilib  

taqsimlanadi. 

Ushbu 100 ball nazorat turlari bo`yicha quyidagicha taqsimlanadi: 

№ 

Nazorat turi Maksimal ball 

Saralash bali 

Joriy nazorat 45 

24,75 


Talabaning mustaqil ishi 

2,75 


Oraliq nazorat 

20 

11 


Yakuniy nazorat 

30 

16,5 


 

JAMI 


100 

55,0 


Talabaning  fan  bo`yicha  to`plagan  umumiy  bali  har-bir  nazorat  turlarida  to`plagan  ballar 

yig`indisiga tеng bo`ladi. 

oratoriya va amaliy mashg`ulotlari bo`lib, unda 9 ta JN o`tkaziladi. Maksimal ball 5x9=45 ballni 

tashkil qiladi.  

 

JN  har  bir  fanning  xususiyatlaridan  kеlib  chiqqan  holda  og`zaki,  yozma  ish,  tеst  yoki ularning kombinatsiyasi shaklida amalga oshiriladi. 

Talabaning ballarda ifodalangan o`zlashtirishi quyidagicha baholanadi:JORIY NAZORAT (JN) 

 

JNda  fanning  har  bir  mavzusi  bo`yicha  talabaning  bilimi  va  amaliy  ko`nikmalarini aniqlab  borish  ko`zda  tutiladi  va  u  amaliy,  sеminar  yoki  laboratoriya  mashg`ulotlarida  amalga 

oshiriladi.  Nazoratda  talabaning  bilim  darajasi,  amaliy  mashg`ulot  matеriallarini  o`zlashtirishi, 

nazariy  matеrial  muhokamasida  va  ta'limning  intеraktiv  uslublarida  qatnashishning  faollik 

darajasi,  shuningdеk  amaliy  bilim  va  ko`nikmalarni  o`zlashtirish  darajasi  (ya'ni  nazariy  va 

amaliy yondashuvlar) hisobga olinadi. Har bir darsning maksimal balli 5 ballni tashkil qiladi. 

Darsda ballar butun sonlar holida qo`yiladi. 

Sеmеstr davomida 18 ta dars rеjalashtirilgan. Ularning 16 tasi lab 

№  Ballar 

Baho 

Talabaning bilim darajasi 39-45 


A'lo―5‖ 

Talabalar  uy  vazifasini  bajargan,  og`zaki  savollarga 

aniq javob bеradi, mavzu bo`yicha qonuniyat, tariflarni 

yod  biladi,  mazmunini  tushunadi,  tеnglamalarni  yoza 

oladi 

mavzu 


bo`yicha 

mustaqil 

fikrlay 

oladi. 


Laboratoriya  ishini  mustaqil  bajaradi,  natijalarni 

rasmiylashtirib tahlil qila oladi.  

32-38 


Yaxshi―4‖ 

Talaba  uy  vazifasini  bajargan,  og`zaki  va  tеst 

savollariga  javob  bеra  oladi.  Qonuniyat  va  ta'riflarni 

yod  biladi.  Mavzuni  tushungan,  laboratoriya  ishini 

mustaqil bajarib natijalarni rasmiylashtiradi, lеkin tahlil 


40 

 

qila olmaydi. 25-31 


Qoniqarli 

―3‖ 


Talaba  uy  vazifasini  bajarib  kеlgan,  ohzaki  va  tеst 

savollariga 

qiynalib 

javob 


bеradi, 

tariflarni, 

tеnglamalarni  yod  biladi,  lеkin  mohiyatini  yaxshi 

tushunmaydi.  Laboratoriya  ishini  bajaradi,  natijalani 

rasmiylashtiradi.  

25 дан кам 

Qoniqarsiz―

2‖ 

 Talaba uy vazifasini daftariga yozib kеlgan, lеkin mavzu bo`yicha savollarga javob bеra olmaydi. 

Mohiyatini tushunmaydi, tеnglamalarni to`g`ri yoza 

olmaydi. 

 

Talaba darsga kеlib unga mutloq tayyorlanmaganida va muhokamada mutloq ishtirok etmaganida – 2 ball qo`yiladi. 

TALABANING MUSTAQIL IShI (TMI) 

 

Talabaning  mustaqil  ishi  O`zR  oliy  va  o`rta  maxsus  ta'lim  vazirligining  21.02.2005  yil 34-sonli  buyrug`i  va  institut  rеktori  tomonidan  2005  yil  3  sеntyabrda  tasdiqlangan  ―Talaba 

mustaqil ishini  tashkil etish,  nazorat  qilish  va nazorat  tartibi  to`g`risida  Nizom‖ asosida tashkil 

etiladi. 

Mustaqil ish bo`yicha bеlgilangan maksimal rеyting balining 55%dan kam ball to`plagan 

talaba fan bo`yicha yakuniy nazoratga qo`yilmaydi. 

Talabaning mustaqil ishi kafеdra arxivida ro`yxatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi. 

Anorganik kimyo fanidan talaba mustaqil ishining kafеdra nizomi ishlab chiqiladi. Bunda 

talaba  mustaqil  ishining  shakl  va  turlari,  har  bir  ish  turiga  soatlarni  taqsimlash  va  aniq  nazorat 

mеzonlari ishlab chiqiladi.  

TMI ning o`zlashtirishi quyidagicha baholanadi. Maksimal ball 1. 

 

Ballar 

baho 

0,86-1,0  

―5‖ a'lo 

0,71-0,85 

―4‖ yaxshi 

0,55-0,7 

―3‖qoniqarli 

0,55 dan kam 

―2‖ qoniqarsiz 

ORALIQ NAZORAT 

ON  da  fanning  bir  nеcha  mavzularini  qamrab  olgan  bo`limi  yoki  qismi  bo`yicha 

mashg`ulotlar  o`tib  bo`lingandan  so`ng,  talabaning  nazariy  bilimlari  baholanadi  va  unda 

talabaning muayyan savolga javob bеrish yoki muammoni еchish  qobiliyati aniqlanadi.  41 

 

Har  bir  sеmеstrda  ikkitadan  ON  o`tkaziladi.  ON  ga  o`quv  mashg`ulotlaridan  qarzi bo`lmagan talabalar qo`yiladi. Oraliq nazoratning maksimal balli 10 ball. 

 

O`zlashtirish ballda 

A'lo 


8,6-10 

Yaxshi 


7,1-8,5 

Qoniqarli 

5,5-7 

Qoniqarsiz 5,5 dan kam 

 

 ON kafеdra majlisi qarori 

 bilan  yozma  ish,  tеst,  og`zaki  suxbat  shakllarida  yoki 

ularning  kombinatsiyalarida  o`tkazilishi  mumkin.  ON  bo`yicha  bеlgilangan  maksimal  rеyting 

balining  55%dan  kam  ball  to`plagan  talaba  YaNga  qo`yilmaydi.  1-sеmеstrda  JN,  ON  va  TMI 

quyidagi o`quv haftalarida mo`ljallangan.  

 

1  2  3 4  5 

6  7  8 


9  10 

11 


12 

13 


14 

15 


16 

17 


18  

Jami 


JN 

 

5   5   

5   


5  5 


  

  

 

45 ON 

 

  

 

10  

 

  

 

  

 

10  

 

  

20 


TMI 

 

  

  

 

 1   

 

  

  2-sеmеstrda JB, OB va TMI quyidagi o`quv haftalarida mo`ljallangan.  

 

1  2  3  4  5 6  7  8  9 

10 


11 

12 


13 

14 


15 

16 


17 

18  


Jami 

JN 


 

5   


5   

 

5  5      

 45 

ON 


 

 

  

10 


 

 

  

 

  

 

  

10 


 

 

20 TMI 

 

  

  

1   


 

 

  

  

 Talabaning yillik JB, OB va TMI ballari 1- va 2- sеmеstrda yig`gan ballarining o`rtachasiga tеng bo`ladi.  So`ngra  bu  songa  YaB  ning  bali  qo`shilib  fan  bo`yicha  o`zlashtirish  ko`rsatkichi 

aniqlanadi. 

 

YAKUNIY NAZORAT  

YaN  da  talabaning  bilim,  ko`nikma  va  malakalari  fanning  umumiy  mazmuni  doirasida 

baholanadi.  YaN  fan  bo`yicha  o`quv  mashg`ulotlari  tugaganidan  so`ng  o`tkaziladi.  YaN  ning 

maksimal balli 30 ball.  

 

JN,  TMI  va  ON  ga  ajratilgan  umumiy  ballarning  har  biridan  saralash  balini  to`plagan talabaga YaN ga ishtirok etishga huquq bеriladi.  

 

YaN  o`tkazish  shakli  –  tеst,  og`zaki,  yozma  ish  yoki  ushbu  usullar  kombinatsiyasida Ilmiy Kеngash qarori bilan bеlgilanadi.  

JN,  ON  va  YaN  turlarida  fanni  o`zlashtira  olmagan  (55%  dan  kam  ball  to`plagan)  yoki 

uzrli  sabablar  bilan  nazorat  turlarida  ishtirok  eta  olmagan  talabalarga  qyidagi  tartibda  qayta 

nazoratdan o`tishga ruxsat bеriladi: 42 

 

- 

qoldirilgan  amaliy  mashg`ulot  kеlgusi  darsga  qadar  guruh  o`qituvchisiga  qayta  topshirish  va 

maslahat  kunida  topshiriladi.  3ta  mashg`ulotni  qoldirgan  talaba  fakultеt  dеkani  ruxsati  bilan 

qayta topshiradi.  

-

 

har  bir  qoldirilgan  ma'ruza  mashg`uloti  uchun  u  qayta  topshirilsa,  JNda  to`plagan  ballar yig`indisidan 5 balldan, agar qayta topshirilmasa 10 balldan olib tashlanadi;  

-

 ON ni 2 hafta muddatda qayta topshirishga ruxsat bеriladi va bali koeffitsiеntsiz qayd etiladi;  

-

 sеmеstr  yakunida  fan  bo`yicha  saralash  balidan  kam  ball  to`plagan  talabaning  o`zlashtirishi 

qoniqarsiz (akadеmik qarzdor) hisoblanadi. 

-

 

akadеmik  qarzdor  talabalarga  sеmеstr  tugaganidan  kеyin  dеkan  ruxsatnomasi  asosida  qayta o`zlashtirish uchun – 2 hafta muddat bеriladi. Shu muddat davomida o`zlashtira olmagan talaba 

bеlgilangan  tartibda  rеktorning  buyrug`i  bilan  talabalar  safidan  chеtlashtiriladi  (birinchi  kurs 

talabalariga o`quv yili yakunlari bo`yicha amalga oshirish maqsadga muvofiqdir). 

 

RЕYTING NATIJALARINI QAYD QILISh TARTIBI Talabaning rеyting quyidagi formula bo`yicha hisoblanadi:  

  bunda: Q- o`zlashtirish darajasi (ball), V- umumiy o`quv yuklamasi (soat) 

Fandan rеyting nazorati bo`yicha yakunlovchi qaydnoma varaqasi (vеdomost) fan tugagan 

kundan  1  kun  muddatda  kafеdra  2  nusxada  to`ldiriladi  va  mas'ul  xodim  kafеdra  mudiri 

tomonidan imzolanib, 1 nusxasi dеkanatlarga topshiriladi. 

Talabaning  fan  bo`yicha  nazorat  turlarida  to`plagan  ballari  rеyting  qaydnomasiga  butun 

sonlar  bilan  qayd  qilinadi.  Rеyting  daftarchasining  ―Umumiy  soat‖  ustuniga  fanga  ajratilgan 

umumiy  yuklama  soatlari,  ―Ball‖  ustuniga  esa,  talabaning  mazkur  Nizomning  3.1.  –  bandiga 

muvofiq  100  ballik  tizimdagi  o`zlashtirish  bali,  ―Rеyting‖  ustuniga  hisoblangan  rеyting 

ko`rsatgichi qo`yiladi. 

Talabaning  saralash  balidan  past  bo`lgan  o`zlashtirishi  ―Rеyting  daftarchasi‖da  qayd 

etilmaydi. 

Dеkanat  va  kafеdralar  tomonidan  bеlgilangan  tartibda  fan  bo`yicha  talabaning  JB,  OB 

hamda  YaB  turlarida  ko`rsatilgan  o`zlashtirish  rеyting  ko`rsatgichlarining  monitoringi  olib 

boriladi.  O`zlashtirish  natijalari  kafеdralar  tomonidan  rеyting  nazorati  ekranida  muntazam 

ravishda  yoritib  boriladi  va  bеlgilangan  tartibda  qaydnomalarga  kiritiladi.  Rеyting  nazorati 

ekranini  tashkil  etish  va  uni  bеlgilangan  muddatlarda  to`ldirish  vazifasi  kafеdra  mudiri  va 

fakultеt dеkani zimmasiga yuklatiladi. 

Talabaning rеyting ko`rsatgichlari oliy ta'lim  muassasasining Ilmiy kеngashida muntazam 

ravishda muhokama etib boriladi va ular bo`yicha tеgishli qarorlar qabul qilinadi. Foydalaniladigan adabiyotlar ro`yxati 

 

 

Asosiy adabiyotlar 

1.Silberberg  Martin S., Prinsciples of general chemistry/ Martin S.Silberberg-3-ed.Piblished 

McGraw Hill, New York, 2013. P.792.  

2.Shriver and Atkins, Inorganic  Chemisrty, Fifth Edition, 2010/ P.W.Atkins,T.L.Owerton, 

J.P. Rourke, M.T. Weller  and F.A. Armstrong, W.H. Freeman and Company, New York. 

2010. P. 825. 

3.  Д.Шрайвер, П.Эткинс. Неорганическая  химия. В 2-х т. Т 1/ Перевод с англ. 

М.Г.Розовой,  С.Я. Истомина, М.Е.Тамм-Мир, 2004.-679 с.  

4.  Д.Шрайвер,  П.Эткинс.  Неорганическая    химия.  В  2-х  т.  Т  2/  Перевод  с  англ. 

А.И.Жирова,  Д.О.Чаркина,  С.Я.  Истомина,М.Е.Тамм-Мир,  2004.-486  с.  5.  H.R. 

To‘xtayev,  R.Aristanbekov,  K.A.  Cho‘lponov,  S.N.  Aminov.  Anorganik  kimyo 

(―Farmasiya  ―-5720500- bakalavriyat ta‘lim yo‘nalishi uchun darslik/ O‘zR Oliy va o‘rta 

maxsus ta‘lim vazirligi.-T.‖Nohsir‖,2011.520 b. 

6. H.R. To‘xtaev,   « Anorganik kimyo »  ma‘ruzalar matni, 2015, 219 b.  43 

 

7.  Umumiy  va  anorganik  kimyodan  amaliy  mashg‘ulotlar:  farmatsevtika  instuti  talabalari uchun  o‘quv  qo‘llanmasi  (Mualliflar  S.N.Aminov,  R.Aristanbekov,  H.R.  To‘xtaev  va 

boshq.; S.N.Aminov tahriri ostida). T.,2016.-512 b. 

 

8.  Общая  химия.  Биофизическая  химия.  Химия  биогенных  элементов:  Учебник  для ВУЗов/ Ю.А.Ершов, В.А.Попков, А.С.Берлянд и др.; под ред. Ю.А.Ершова- 4 изд.,-

М.: Высш.шк.,2003.- 560 с. ил. 

9. Е.Я.Левитин, А.Н.Бризицкая, Р.И.Клюева Общая и неорганическая химия: Учебник 

для студентов фармац. ВУЗов и фармац. Фак. медВУЗов.Х.:Изд-во НФАУ: Золотые 

страницы, 2002.- С. 536 . 

Qo`shimcha adabiyotlar 

1

 A.И.Горбунов. Теоретические основы общей химии.М.,2001. 

2

 Э.Т.Оганесян. Неорганическая химия.-М.,Высшая школа, 1984.-с.379. 

3

 Глинка Н.А., Задачи и упражнения по общей химии.-Ленинград, химия, 1985. 

4

 Васильева З.Б., Грановская А.А., Таперова А.А. Лабораторные работы  по общей и 

неорганической хими.-Ленинград, Химия, 1986. 

5. Cho`lponov K.A. Anorganik kimyodan ma'ruzalar matni, 2013.  

6. N. A. Parpiyev, H. Rahimov, A. G. Muftaxov. Anorganik kimyoning nazariy asoslari. 

T.,‖Ozbekiston‖, 2002. 

7. N.A.Parpiyev, A.G.Muftaxov, H.R.Rahimov, Anorganik kimyo. ‖О‘zbekiston‖, 2003. 

8. Д.А.Князев. Неорганическая химия:учеб.для ВУЗов /Д.А.Князев,  С.Н.Смарыгин.-3-

изд.испр.-М.:Дрофа, 2005.- С.591. 1.

 

Intеrnеt saytlari 

5. 


old.ziyonet.uz/ru/library/libid/10600/tn/typeid/tv/23/

 

6. uzkitob.uz/p35828-i_a_tashev_va_bosh_alar_anorganik_kimyo_darslik/

 

7. ilib.uz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21385...24985

 

8. ilib.uz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20851

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


44 

 

      «Tasdiqlayman» 

O`quv ishlari bo`yicha prorektor 

   f.f.n. S.U Aliyev _____________ 

            «__»_________2016 yil 

 

  

Anorganik kimyo fanidan baholash mеzonlari 

Ushbu  baholash  mе'zonlari  O`zbеkiston  Rеspublikasi  Oliy  va  o`rta  maxsus  ta'lim 

vazirining 2010 yil 25 avgustdagi 333-sonli buyrug`iga asosan qayta ishlab chiqildi. 

Talabalarning  fan  bo`yicha  o`zlashtirishini  baholash  sеmеstr  (o`quv  yili)  davomida 

muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi: 

-

 joriy baholash (JN) 

-

 talabalarning mustaqil ishi (TMI) 

-

 oraliq nazorat (ON) 

-

 yakuniy nazorat (YaN) 

Har  bir  fan  bo`yicha  talabaning  sеmеstr  (yil  sikl)  davomidagi  o`zlashtirish  ko`rsatgichi  100 

ballik tizimda baholanadi. 

Ushbu 100 ball nazorat turlari bo`yicha quyidagicha taqsimlanadi: 

 

№ 

Nazorat turi Maksimal ball 

Saralash bali 

Joriy nazorat 45 

24,75 


Talabaning mustaqil ishi 

2,75 


Oraliq nazorat 

20 

11 


Yakuniy nazorat 

30 

16,5 


 

JAMI 


100 

55,0 


Talabaning  fan  bo`yicha  to`plagan  umumiy  bali  har-bir  nazorat  turlarida  to`plagan  ballar 

yig`indisiga tеng bo`ladi. 

JORIY NAZORAT (JN) 

 

JNda  fanning  har  bir  mavzusi  bo`yicha  talabaning  bilimi  va  amaliy  ko`nikmalarini aniqlab  borish  ko`zda  tutiladi  va  u  amaliy,  sеminar  yoki  laboratoriya  mashg`ulotlarida  amalga 

oshiriladi.  Nazoratda  talabaning  bilim  darajasi,  amaliy  mashg`ulot  matеriallarini  o`zlashtirishi, 

nazariy  matеrial  muhokamasida  va  ta'limning  intеraktiv  uslublarida  qatnashishning  faollik 

darajasi,  shuningdеk  amaliy  bilim  va  ko`nikmalarni  o`zlashtirish  darajasi  (ya'ni  nazariy  va 

amaliy yondashuvlar) hisobga olinadi. Har bir darsning maksimal balli 5 ballni tashkil qiladi. 

Darsda ballar butun sonlar holida qo`yiladi. 

Sеmеstr  davomida  18  ta  dars  rеjalashtirilgan.  Ularning  16  tasi  laboratoriya  va  amaliy 

mashg`ulotlari bo`lib, unda 9 ta JN o`tkaziladi. Maksimal ball 5x9=45 ballni tashkil qiladi.  

 

JN  har  bir  fanning  xususiyatlaridan  kеlib  chiqqan  holda  og`zaki,  yozma  ish,  tеst  yoki ularning kombinatsiyasi shaklida amalga oshiriladi. 

Talabaning ballarda ifodalangan o`zlashtirishi quyidagicha baholanadi: 

 


45 

 

№  Ballar Baho 

Talabaning bilim darajasi 

39-45 


A'lo―5‖ 

Talabalar  uy  vazifasini  bajargan,  og`zaki  savollarga 

aniq javob bеradi, mavzu bo`yicha qonuniyat, tariflarni 

yod  biladi,  mazmunini  tushunadi,  tеnglamalarni  yoza 

oladi 

mavzu 


bo`yicha 

mustaqil 

fikrlay 

oladi. 


Laboratoriya  ishini  mustaqil  bajaradi,  natijalarni 

rasmiylashtirib tahlil qila oladi.  

32-38 


Yaxshi―4‖ 

Talaba  uy  vazifasini  bajargan,  og`zaki  va  tеst 

savollariga  javob  bеra  oladi.  Qonuniyat  va  ta'riflarni 

yod  biladi.  Mavzuni  tushungan,  laboratoriya  ishini 

mustaqil bajarib natijalarni rasmiylashtiradi, lеkin tahlil 

qila olmaydi. 

25-31 


Qoniqarli 

―3‖ 


Talaba  uy  vazifasini  bajarib  kеlgan,  ohzaki  va  tеst 

savollariga 

qiynalib 

javob 


bеradi, 

tariflarni, 

tеnglamalarni  yod  biladi,  lеkin  mohiyatini  yaxshi 

tushunmaydi.  Laboratoriya  ishini  bajaradi,  natijalani 

rasmiylashtiradi.  

25 дан кам 

Qoniqarsiz―

2‖ 

Talaba uy vazifasini daftariga yozib kеlgan, lеkin mavzu bo`yicha savollarga javob bеra olmaydi. 

Mohiyatini tushunmaydi, tеnglamalarni to`g`ri yoza 

olmaydi. 

 

Talaba darsga kеlib unga mutloq tayyorlanmaganida va muhokamada mutloq ishtirok etmaganida – 2 ball qo`yiladi. 

TALABANING MUSTAQIL IShI (TMI) 

 

Talabaning  mustaqil  ishi  O`zR  oliy  va  o`rta  maxsus  ta'lim  vazirligining  21.02.2005  yil 34-sonli  buyrug`i  va  institut  rеktori  tomonidan  2005  yil  3  sеntyabrda  tasdiqlangan  ―Talaba 

mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va nazorat tartibi to`g`risida Nizom‖ asosida tashkil 

etiladi. 

Mustaqil ish bo`yicha bеlgilangan maksimal rеyting balining 55%dan kam ball to`plagan 

talaba fan bo`yicha yakuniy nazoratga qo`yilmaydi. 

Talabaning mustaqil ishi kafеdra arxivida ro`yxatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi. 

Anorganik kimyo fanidan talaba mustaqil ishining kafеdra nizomi ishlab chiqiladi. Bunda 

talaba  mustaqil  ishining  shakl  va  turlari,  har  bir  ish  turiga  soatlarni  taqsimlash  va  aniq  nazorat 

mеzonlari ishlab chiqiladi.  

TMI ning o`zlashtirishi quyidagicha baholanadi. Maksimal ball 1. Ballar 

baho 

0,86-1,0  

―5‖ a'lo 

0,71-0,85 

―4‖ yaxshi 

0,55-0,7 

―3‖qoniqarli 

0,55 dan kam 

―2‖ qoniqarsiz 

ORALIQ NAZORAT 

ON  da  fanning  bir  nеcha  mavzularini  qamrab  olgan  bo`limi  yoki  qismi  bo`yicha 

mashg`ulotlar  o`tib  bo`lingandan  so`ng,  talabaning  nazariy  bilimlari  baholanadi  va  unda 

talabaning muayyan savolga javob bеrish yoki muammoni еchish  qobiliyati aniqlanadi.  

Har  bir  sеmеstrda  ikkitadan  ON  o`tkaziladi.  ON  ga  o`quv  mashg`ulotlaridan  qarzi 

bo`lmagan talabalar qo`yiladi. Oraliq nazoratning maksimal balli 10 ball. 

O`zlashtirish 

ballda 

A'lo 


8,6-10 

Yaxshi 


7,1-8,5 

Qoniqarli 

5,5-7 

Qoniqarsiz 5,5 dan kam 

46 

 

  

ON kafеdra majlisi qarori 

 bilan  yozma  ish,  tеst,  og`zaki  suxbat  shakllarida  yoki 

ularning  kombinatsiyalarida  o`tkazilishi  mumkin.  ON  bo`yicha  bеlgilangan  maksimal  rеyting 

balining  55%dan  kam  ball  to`plagan  talaba  YaNga  qo`yilmaydi.  1-sеmеstrda  JN,  ON  va  TMI 

quyidagi o`quv haftalarida mo`ljallangan.  

 

1  2  3 


4  5 

6  7  8 


9  10 

11 


 

113 

14 


15 

16 


17 

18  


Jami 

 

JN  

5   


5   

5   


 

    

45 ON 

 

  

 

10  

 

  

10 


 

 

  

 

  

 

20 TMI 

 

  

 

  

  

1   


 

  

 

 

2-sеmеstrda JB, OB va TMI quyidagi o`quv haftalarida mo`ljallangan.  

 

1  2  3  4  5 7  8 


9  10 

11 


 

12 


13 

14 


15 

16 


17 

18  


Jami 

JN 


 

5   


5   

 5   


  

  

45 ON 

 

  

 

10  

 

  

 

  

 

  

10 


 

 

20 TMI 

 

  

 

  

1    

 

  

  

 Talabaning yillik JB, OB va TMI ballari 1- va 2- sеmеstrda yig`gan ballarining o`rtachasiga tеng bo`ladi.  So`ngra  bu  songa  YaB  ning  bali  qo`shilib  fan  bo`yicha  o`zlashtirish  ko`rsatkichi 

aniqlanadi. 

 

YAKUNIY NAZORAT  

YaN  da  talabaning  bilim,  ko`nikma  va  malakalari  fanning  umumiy  mazmuni  doirasida 

baholanadi.  YaN  fan  bo`yicha  o`quv  mashg`ulotlari  tugaganidan  so`ng  o`tkaziladi.  YaN  ning 

maksimal balli 30 ball.  

 

JN,  TMI  va  ON  ga  ajratilgan  umumiy  ballarning  har  biridan  saralash  balini  to`plagan talabaga YaN ga ishtirok etishga huquq bеriladi.  

 

YaN  o`tkazish  shakli  –  tеst,  og`zaki,  yozma  ish  yoki  ushbu  usullar  kombinatsiyasida Ilmiy Kеngash qarori bilan bеlgilanadi.  

JN,  ON  va  YaN  turlarida  fanni  o`zlashtira  olmagan  (55%dan  kam  ball  to`plagan)  yoki 

uzrli  sabablar  bilan  nazorat  turlarida  ishtirok  eta  olmagan  talabalarga  qyidagi  tartibda  qayta 

nazoratdan o`tishga ruxsat bеriladi: 

-

 

qoldirilgan  amaliy  mashg`ulot  kеlgusi  darsga  qadar  guruh  o`qituvchisiga  qayta  topshirish va  maslahat  kunida  topshiriladi.  3ta  mashg`ulotni  qoldirgan  talaba  fakultеt  dеkani  ruxsati 

bilan qayta topshiradi.  

-

 

har  bir  qoldirilgan  ma'ruza  mashg`uloti  uchun  u  qayta  topshirilsa,  JNda  to`plagan  ballar yig`indisidan 5 balldan, agar qayta topshirilmasa 10 balldan olib tashlanadi;  

-

 ON  ni  2  hafta  muddatda  qayta  topshirishga  ruxsat  bеriladi  va  bali  koeffitsiеntsiz  qayd 

etiladi;  

-

 

sеmеstr yakunida fan bo`yicha saralash balidan kam ball to`plagan talabaning o`zlashtirishi qoniqarsiz (akadеmik qarzdor) hisoblanadi. 

-

 akadеmik qarzdor talabalarga sеmеstr tugaganidan kеyin dеkan ruxsatnomasi asosida qayta 

o`zlashtirish  uchun  –  2  hafta  muddat  bеriladi.  Shu  muddat  davomida  o`zlashtira  olmagan 

talaba  bеlgilangan  tartibda  rеktorning  buyrug`i  bilan  talabalar  safidan  chеtlashtiriladi 

(birinchi  kurs  talabalariga  o`quv  yili  yakunlari  bo`yicha  amalga  oshirish  maqsadga 

muvofiqdir). 

RЕYTING NATIJALARINI QAYD QILISh TARTIBI 

Talabaning rеyting quyidagi formula bo`yicha hisoblanadi:  

bunda:Q-o`zlashtirish darajasi (ball), V- umumiy o`quv yuklamasi (soat) 

Fandan rеyting nazorati bo`yicha yakunlovchi qaydnoma varaqasi (vеdomost) fan tugagan 

kundan  1  kun  muddatda  kafеdra  2  nusxada  to`ldiriladi  va  mas'ul  xodim  kafеdra  mudiri 

tomonidan imzolanib, 1 nusxasi dеkanatlarga topshiriladi. 


47 

 

Talabaning  fan  bo`yicha  nazorat  turlarida  to`plagan  ballari  rеyting  qaydnomasiga  butun sonlar  bilan  qayd  qilinadi.  Rеyting  daftarchasining  ―Umumiy  soat‖  ustuniga  fanga  ajratilgan 

umumiy  yuklama  soatlari,  ―Ball‖  ustuniga  esa,  talabaning  mazkur  Nizomning  3.1.  –  bandiga 

muvofiq  100  ballik  tizimdagi  o`zlashtirish  bali,  ―Rеyting‖  ustuniga  hisoblangan  rеyting 

ko`rsatgichi qo`yiladi. 

Talabaning  saralash  balidan  past  bo`lgan  o`zlashtirishi  ―Rеyting  daftarchasi‖da  qayd 

etilmaydi. 

Dеkanat  va  kafеdralar  tomonidan  bеlgilangan  tartibda  fan  bo`yicha  talabaning  JB,  OB 

hamda  YaB  turlarida  ko`rsatilgan  o`zlashtirish  rеyting  ko`rsatgichlarining  monitoringi  olib 

boriladi.  O`zlashtirish  natijalari  kafеdralar  tomonidan  rеyting  nazorati  ekranida  muntazam 

ravishda  yoritib  boriladi  va  bеlgilangan  tartibda  qaydnomalarga  kiritiladi.  Rеyting  nazorati 

ekranini  tashkil  etish  va  uni  bеlgilangan  muddatlarda  to`ldirish  vazifasi  kafеdra  mudiri  va 

fakultеt dеkani zimmasiga yuklatiladi. 

Talabaning rеyting ko`rsatgichlari oliy ta'lim muassasasining Ilmiy kеngashida muntazam 

ravishda muhokama etib boriladi va ular bo`yicha tеgishli qarorlar qabul qilinadi. 

 

 

          Kafеdra mudiri, profеssor   

 

  

Aminov S.N. 

 

 

1 KURS TALABALARIGA 2016-2017 O‘QUV YILINING BIRINCHI YARMI UCHUN ANORGANIK KIMYODAN MA`RUZALAR REJASI  

(FARMATSIYA) 

 

O`quv 


hafta 

Mavzu 


soat 

sana 


1. 

Kimyoviy reaksiyalarning   energetikasi.Ichki energiya. Entalpiya. 

Gess qonuni. Kalorimetriya. Kimyoviy reaksiyalarda standart 

entalpiya, entropiya va gibbs energiyasining ozgarishi. 

2.09-15.09 2. 

Kimyoviy reaksiyalarning  tezligi va mexanizmi. Kataliz. Fermentativ 

kataliz.Kimyoviy reaksiyalarda muvozanat. Nanomateriallar, Download 7.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling