Haqiqatda ham turizmni rivojlantirishdagi muammolar o‘zining majmuali


Download 452.94 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/6
Sana30.06.2020
Hajmi452.94 Kb.
1   2   3   4   5   6

ижтимоий  иктисодий  ривожлантиришнинг  устувор  йуналишларига 

баFишланган  Вазирлар  Махкамасининг  мажлисидаги  маърузаси//  Халк 

сузи, 2012 йил 20 январь, №  14  (5434).

6.  Каримов  И.А.  Мамлакатимизда  деморактик  ислохотларни  янада 

чукурлаштириш 

ва 


фукаролик 

жамиятини 

ривожлантириш 

концепцияси- Т.:  Узбекистон, 2010.

7.  Каримов  И.А. 

Баркамол  авлод  -   Узбекистон  тараккиётининг 

пойдевори.  -  Т.: Шарк,  1998.

8.  Каримов И.А. Бизнинг йулимиз -  демoкратик ислoхoтларни чукурлаштириш ва 

мoдернизация жараёнларини изчил дашм эттириш йулидир. Президент Ислoм 

Каримoвнинг 

Узбекистан 

Республикаси 

Кoнституциясининг 

19 


йиллигига  баFишланган  тантанали  марoсимдаги  маърузаси.  //  Халк 

сузи, 2011  йил 8 декабрь.9.  Каримов  И.А.  Демократик  ислохотларни  янада  чукурлаштириш  ва 

фукаролик  жамиятини  шаклантириш  -  мамлакатимиз  таракиётининг 

асосий мезонидир.-Т.:  19.Т.  Узбекистон, 2011.

10.  Каримов  И.А.  Жахон  молиявий-иктисодий  инкирози,  Узбекистон 

шароитида  уни  бартараф  этишнинг  йуллари  ва  чоралари.  -   Т.: 

Узбекистон, 2009.

11.  Каримов  И.А.  Асосий  вазифамиз  -  Ватанимиз  тараккиёти  ва  халкимиз 

фаровонлигини янада юксалтиришдир.  -  Т.:  Узбекистон, 2010.

12.  Ахборот-коммуникация 

технологиялари. 

Изохли 

луFат 


-Т.: 

БМТТДнинг Узбекистон ваколатхонаси, 2010.

13.  Эргашев  И.  Хизмат  курсатиш  сохасида  инвестицион  жозибадаорилкни 

оширишнинг  иктисодий  ахамияти  ва  омиллари.  /  Иктисодиёт  ва 

таълим.  2011  йил, 2-сон.

14.  Юлдашев 

Р.З.Инвестиционное 

обеспечение 

приватизированных 

предприятий в Узбекистане:  управленческий аспект.  Монография.  -  Т.: 

Иктисодиёт, 2009.

15.  2012  йил  ватанимиз  тараккиётини  янги  боскичга  кутарадиган  йил 

булади.  Узбекистон  Республикаси  Президенти  Ислом  Каримовнинг

2011  йилнинг 

асосий 

якунлари  ва  2012  йилда  Узбекистонни ижтимоий-иктисодий  ривожлантиришнинг 

устувор 


йуналашларга 

баFишланган  Вазирлар  Махкамасининг 

мажлисидаги  маърузаси.  // 

Халк сузи, 2012  йил 20 январь.

16.  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2011  йил  24  августдаги 

“Кичик  бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун 

кулай ишбилармонлик мухитини шакллантиришга доир  кушимча чора- 

тадбирлар тyFрисида”ги ПФ-4354-сонли Фармони.

17.  Узбекистон 

Республикаси 

Президентининг  “Кичик  бизнес  ва 

хусусий  тадбиркорлик  йили”  давлат  дастури  тyFрисида”ги  2011  йил  7 

февралдаги Карори.


18.  Узбекистон 

Республикаси 

иктисодий-ижтимоий 

тараккиётининг 

мустакиллик  йилларидаги  (1990-2010  йиллар)  асосий  тенденция  ва 

курсаткичлари  хамда  2011-2015  йилларга  мулжалланган  прогнозлари: 

статистик туплам.  -  Т.:  “Узбекистон”, 2011.

19.  Узбекистон  Республикасининг  “Туризм  тyFрисида”ги  конуни.  //  «Халк 

сузи» газетаси,  1999 йил  14 сентябрь.

20.  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  1992  йил  27  июлдаги 

“Узбектуризм  Миллий  компаниясини  ташкил  этиш  тyFрисида”ги 

Фармони. // «Халк сузи» газетаси,  1992 й.  28 июль.

21.  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  “Буюк  ипак  йулини  кайта 

тиклашда  Узбекистон  Республикасининг  иштирокини  авж  олдириш  ва 

республикада  халкаро  туризмни  ривожлантириш  борасидаги  чора- 

тадбирлар  тyFрисида”ги  Фармони.  //  «Халк  сузи»  газетаси,  1995  й.  3 

июнь.

22.  Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  “Узбекистон Республикасида  халкаро  туризмнинг  замонавий  инфраструктурасини 

барпо  килиш  чора-тадбирлари  тyFрисида”ги  Карори.  //  «Халк  сузи» 

газетаси,  1995 й.  4 июнь.

23.  Узбекистон 

Республикаси 

Вазирлар 

Махкамасининг 

“Сайёхлик 

ташкилотлари  фаолиятини  ташкил  этишни 

такомиллаштириш 

тyFрисида”ги  Карори.  // «Халк сузи» газетаси,  1998 й.  9 август.

24.  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  «2005  йилгача  булган 

даврда  Узбекистонда  туризмни  ривожлантиришга  оид  давлат  дастури 

тyFрисда»ги Фармони. // «Халк сузи» газетаси,  1992 й.  16 апрель

25.  Узбекистон 

Республикаси 

Вазирлар 

Махкамасининг 

“Хорижий 

инвесторлар  иштирокидаги  мехмонхона  мажмуаларига  имтиёзлар 

бериш тyFрисида”ги Карори.  // «Халк сузи» газетаси,  1995 й.  4 июль.

26.  Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  “Узбекистон 

Республикасида  мехмонхона  бизнеси  ва  халкаро  туризмни  янада


ривожлантириш  чора-тадбирлари  тyFрисида”ги  Карори.  //  «Халк  сузи» 

газетаси, 2002 й.  3  сентябрь.

27.  Узбекистон 

Республикаси 

Вазирлар 

Махкамасининг 

“Туризм 

фаолиятини  лицензиялаш  тyFрисидаги  низомни  тасдиклаш  хакида”ги 

Карори. // «Халк сузи» газетаси, 2003  йил  12 ноябрь.

28. Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  “Узбектуризм” 

Миллий компанияси фаолиятини янада такомиллаштириш тyFрисда” ги 

Карори. // «Халк сузи» газетаси, 2005  йил 29 июл.

29. Узбекистон 

Республикаси 

Президентининг 

«Узбекистон 

Республикасида  2006-2010  йилларда  хизмат  курсатиш  ва  сервис 

сохасини 

ривожлантиришни 

жадаллаштириш 

чора-тадбирлари 

тyFрисида»ги  Карори  2006 й.

30.  Axmedov  X.I.,  Allabergenov  A.A.  Turizm  faoliyatini  tashkil  etish.  T.: 

«O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati». 2004.  -  238 b.

31.  Ашурова  Д.,  Арзикулов  Н.  Проблемы  развития  туризма  в  регионе.  /// 

Экономика и класс собественников.  2002. №3. -  46-50  с.

32.  Балашова  Е.А.  Гостиничный  бизнес.  Как  достичь  безупречного 

сервиса.  -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Вершина, 2006. -  200 с.

33.  Барышев  А.Ф.  Маркетинг  в  туризме  и  гостеприимстве:  учеб.  пособие / 

А.Ф. Барышев.  -  М.:  Финансы и статистика, 2007. -   160 с.

34.  Баумгартен  Л.В.  Стратегический  менеджмент  в  туризме:  учеб.  пособ.- 

М.:  «Академия», 2007. -  352  с.

35.  Баумгартен  Л.В.  Управление  качеством  в  туризме.  Практикум:  учеб. 

пособ.  - М.: КНОРУС, 2008.  - 288 с.

36.  Ибадуллаев  Н.Э.  Узбекистоннинг  туристик  ресурслари.  Маърузалар 

курси.  Сам ИСИ — 2008.  -114  б.

37.  Камилова 

Ф. 


Камилов 

З. 


Туризм 

сохасининг 

ривожланиш 

истикболлари.  /// Иктисодиёт ва таълим.  -2004.  -№1.  -64-68  б.38.  Каурова  А.Д.  Организация  сферы  туризма:  Учеб.  пособ.-  Издание  3-е, 

переработанное  и  дополненное.-  СПб.:  «Издательский  дом  Герда», 

2008.-368 с.

39.  Комилова  Ф.К.,  Халкаро  туризм  бозори.  Укув  кулланма.  Т.:  ТДИУ, 

2006 й.  -191  б.

40.  Назарова  К.,  Камилова  Ф.  Узбекистонда  туризм  имкониятларини 

кенгайтириш.  // Узбекистон  иктисодий  ахборотномаси,  №9,  2000.  -  48­

49  б.


41.  Намозов  О.,  Бикбаева  Г.  Взгляд  на  экономику  международного 

туризма.  // Экономическое обозрение.  -2005.  -№ -  14-18  с.

42.  Нотматов 

А., 


Шомуродова 

Н. 


Узбекистонни 

экотуристик 

районлаштириш тажрибаси.  // Экология хабарномаси.  №2, 2007

43.  Новиков  В.С.  Инновации  в  туризме:  учеб.  пособ.  -   М.:  Издательский 

центр  «Академия», 2007. -  208 с.

44.  Норчаев  А.Н.  Тошмуратов  Т.Т.  Халкаро  иктисодий  муносабатларни 

ривожлантиришда туризм.  // Жамият ва бошкарув.  2000. №4.  -67-69  б.

45.  Норчаев  А.Н.  Кутлимуротов  Ф.С.  Халкаро  бозорда  миллий  туризм.  // 

Узбекистон иктисодий ахборотномаси.  2001. №2.-52-53  б.

46.  Норчаев  А.Н.,  Хужаев  У.Х.  Халкаро  туризм  иктисодий  ривожланиш 

воситаларидан бири. // Узбекистон иктисодий ахборотномас.2001. №12. 

-55-56  б.

47.  Норчаев.А.Н.  “Халкаро туризм ривожлантиришнинг иктисодий усишга 

таъсири”  . Номзодлик диссертацияси.  ТДИУ, 2004 й.  -  120  б.

48.  Пардаев  М.К.,  Атабаев  Р.  Туристик  ресурсларни  тахлил  килиш  ва 

бахолаш.  Маърузалар курси.  Сам ИСИ — 2006.

49.  Пардаев  М.К.,  Атабаев  Р.  Туризм  асослари.  Маърузалар  курси.  Сам 

ИСИ — 2006.  -78  б.

50.  Рахматуллаев  А.  Самарканд  вилояти  туризмини  ривожлантириш 

имкониятлари.  //  Узбекистонда  география,  экология  ва  туризм 

муаммолари.  Самарканд, СамДУ,  1996.  -69-70  б.


51.  Севастьянова  С.А.  Региональное  планирование  развития  туризма  и 

гостиничного хозяйства:  учеб.  пособ.— М.: КНОРУС, 2007. — 256 с.

52.  Ташмуратов  Т.,  Саидов  А.,  Умаркулов  Э.  Туризм  иктисоди.  -Т:  ТМИ, 

2000.-200  б.

53.  Тashmurodov T.  Xalqaro turizm.  T.:  «Turon -  Iqbol», 2007 y.- 320 b.

54.  Тухлиев  И.С.  Туризм  асослари:  Услубий  кулланма  -   С.:  СамИСИ, 

2008- 226  б.

55.  Тухлиев  Н.Т.,  Таксанов  А.  Национальная  экономическая  модель 

Узбекистана.  Т.:  Укитувчи, 2000.  -130-368  б.

56.  Тухлиев  Н.Т.,  Таксанов  А.  Экономика  большого  туризма.  -Т.: 

“Узбекистон миллий энциклопедияси”, 2001.-208 с.

57.  Тухлиев  Н.Т.,  Абдуллаева  Т.  Экологический  туризм:  сущность, 

тенденции  и 

стратегия  развития. 

Т: 

ГНИ 


«O’zekiston  milliy 

ensiklopediyasi», 2006.- 416  с.

58.  Тухлиев  Н.Т.,  Абдуллаева  Т.  Национальние  модели  развития  туризма. 

Т: ГНИ «O’zekiston milliy ensiklopediyasi», 2006.

59.  Тухлиев  Н.Т.,  Абдуллаева  Т.  Менежмент  и  организация  бизнеса  в 

Республике  Узбекистана.  Т:  ГНИ  «O’zekiston  milliy  ensiklopediyasi»,

2006. -  368 с.

60.  Тухлиев  Н.Т.,  Абдуллаева  .Т.  «Формальности  в  системе  туризма 

Республики Узбекистан» - Т:  «O’zekiston milliy ensiklopediyasi», 2007  .

61.  Усмонов 

М.Р. 

Узбекистонда туризмни 

ривожлантиришнинг 

минтакавий  хусусиятлари  (Самарканд  вилояти  мисолида).  География 

фан.  номзоди дис.  афтореф.  УзМУ.  Т.:  2003. -  25  б.

62.  Кудратов  Г.Х.,  Тухлиев  И.С.  «Туризм  иктисодиёти».  СамИСИ.,  С.:

2007.


63.  Хдйитбоев  Р.,  Амриддинова  Р.  Туризмнинг  махсус  турлари.  Услубий 

кулланма.  СамИСИ.,  С.:  2008. -  47  б.

64.  Интернет сайтлари: 

www.interunion.ru -  туристские ассоциацииwww.world-tourism.org -  Всемирная туристская организация

www.wttc.org -  Всемирный Совет по путешествиям и туризму

http ://www.wto-mfrketing.ru -   сайт ВТО

http://www.tourism.uz/

http://www.tour.uz/

http ://www.advantour.com/rus/

http ://www.tours.ru/ country/uz/

http://www.tours.ru/films/db/default.asp

http ://www. stat. .uz/

http://www.sies..uz/Download 452.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling