High School Level Glossar y United States History & Government Glossary English / Uzbek


Download 257.53 Kb.
Pdf ko'rish
Sana24.11.2017
Hajmi257.53 Kb.

 

High School Level 

Glossar

United States History & 

Government 

Glossary English / 

Uzbek

Translation of United States History & 

Government terms based on the 

Coursework for United States History & 

Government Grades 9 to 12. 

Word-for-word glossaries are used for testing 

accommodations for ELL/LEP students 

Last Updated: 

July 2017 

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

 


 

 

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 

 

 P-16 

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education 

Office of Bilingual Education and World Languages 

http://www.emsc.nysed.gov/biling/

 

 

 THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK 

 

Regents of The University 

 

BETTY 

A.

 R

OSA


, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D.  .................   Bronx 

T.

 A

NDREW 


B

ROWN


,

 

Vice Chancellor, 

 

B.A.,


 

J.D.


 

 ...........................................................   Rochester 

R

OGER 


T

ILLES


, B.A.,

 

J.D. 

 .................................................................................................   Great Neck 

L

ESTER 


W.

 

YOUNG

,

 J

R

., 

B.S.,


 

M.S.,


 

Ed.D.


 

. ......................................................................   Beechhurst 

C

HRISTINE D.

 

CEA

,

 B.A.,

 

M.A., 

Ph.D.


 

. ...........................................................................   Staten Island 

W

ADE 


S.

 

NORWOOD

,

 B.A.

 

 ...............................................................................................   Rochester K

ATHLEEN 


M.

 

CASHIN

, B.S., M.S., Ed.D.  ......................................................................   Brooklyn 

J

AMES 


E.

 

COTTRELL

,

 B.S.,

 

M.D.  .......................................................................................   New York J

OSEPHINE 

V

ICTORIA 


F

INN


,

 

B.A., 

J.D. ..............................................................................   Monticello 

J

UDITH 


C

HIN


,

  

M.S. 

in Ed.  ...............................................................................................   Little Neck 

B

EVERLY 


L.

 

OUDERKIRK

,

 B.S.

 

in 

Ed.,


 

M.S.


 

in Ed.  ...........................................................   Morristown 

C

ATHERINE C

OLLINS


,

 

R.N., 

N.P.,


 

B.S.,


 

M.S.


 

in Ed.,


 

Ed.D.


 

............................................   Buffalo 

J

UDITH 


J

OHNSON


,

 

B.A., 

M.A.,


 

C.A.S.


 

 .............................................................................   New Hempstead 

N

AN 


E

ILEEN 


M

EAD


,

 

B.A. 

 ................................................................................................   Manhattan 

E

LIZABETH S.

 

HAKANSON

,

 A.S.,

 

M.S., 

C.A.S.


 

 ................................................................   Syracuse 

L

UIS 


O.

 

REYES

,

 B.A.,

 

M.A., 

Ph.D.


 

 ...................................................................................   New York 

S

USAN 


W.

 

MITTLER

,

 B.S., M.S.  .......................................................................................   Ithaca 

 

 Commissioner of Education and President of The University 

M

ARYE

LLEN 


E

LIA


 

 

Executive Deputy Commissioner 

E

LIZABETH R.

 

BERLIN

 

  

The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, 

veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational 

programs, services and activities.  Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, 

large print or audio tape, upon request.  Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the 

Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234. 

 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK  

abolition 

bekor qilish, AQSHda qullikning bekor qilinishi 

abolitionist 

qullikni bekor qilish tarafdori 

administration 

ma’muriyat 

adoption 

tasdiqlash 

affirmative action 

tarixan kamsitilgan guruhlar manfaatini himoya qilish 

Africa 


Afrika 

African-American 

afro-amerikalik 

Age of Jackson 

Jekson asri 

aggression 

tajovuz 

agricultural areas 

qishloq xo‘jalik yer maydonlari 

agriculture 

qishloq xo‘jaligi 

AIDS /HIV 

OITS/OIV 

Albany Plan of Union 

Olbanining birlashtirish rejasi 

Alger Hiss case 

Alger Hiss ishi 

Alien and Sedition Acts 

“Chet elliklar va qo‘zg‘olonga undash to‘g‘risida”gi 

qonunlar 

allegiance 

sodiqlik 

Alliance for Progress 

“Tarraqiyot ittifoqi” 

allied powers 

ittifoqchi davlatlar 

allies 

ittifoqchilar amendment 

tuzatma 


American Federation of Labor (AFL) 

Amerika mehnat federatsiyasi 

American Revolution 

Amerika inqilobi 

amnesty 

amnistiya, afv etish 

anarchy 

anarxiya 

ancient 

ko‘hna, qadimgi 

annex 

qo‘shib olmoq, bosib olmoq annexation 

bosib olish 

anti-federalist 

federalismga qarshi kishi 

anti-defamation League 

Bo‘htonlarga qarshi liga 

anti-Semitism 

anti-semitizm, aksil-somiylik 

anti-trust 

monopoliyaga qarshi, aksil-trast 

appeasement 

yon berish 

appointment 

Tayinlash 

arbitration 

arbitraj sudi  

armed forces 

qurolli kuchlar 

armistice 

harbiy harakatlarni to‘xtatish 

arsenal of democracy 

demokratiya arsenali 

Articles of Confederation 

Konfederatsiya moddalari, AQSHning 13 ta shtatdan 

iborat konfederatsiyasini tuzish haqida shartnoma 

(AQSH Konstitutsiyasi tuzilishidan oldin) 

Asia 

Osiyo 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

Asian-American 

osiyolik amerikalik 

assassination   

qotillik (siyosiy yoki taniqli jamoat arbobini o‘ldirish) 

assembly 

assambleya, yig‘ish 

assembly line 

yig‘ish liniyasi 

assimilation 

Assimilyatsiya 

Atlantic Charter 

Atlantika xartiyasi 

atomic bomb 

atom bombasi 

austerity 

qattiqqo‘llik, qattiq tejash 

authority 

vakolat, hokimiyat 

autocracy 

Avtokratiya 

automation 

Avtomatlashtirish 

autonomy 

avtonomiya, muxtoriyat 

axis powers 

o’q kuchlari  

baby boom generation 

demografik portlash davri avlodi 

bank holiday 

banklarning dam olish kunlari 

Bankruptcy 

bankrot bo‘lish, sinish 

Bay of Pigs Invasion 

Cho‘chqalar hujumi ko‘rfazi 

Berlin Blockade 

Berlin qamali 

Berlin Wall 

Berlin devori 

Bessemer process 

Bessemer jarayoni 

big business 

katta biznes, yirik kapital 

Big Stick Policy 

Ulkan so‘yil siyosati 

Bill 


bill, qonun 

Bill of Rights 

huquqlar to‘g‘risidagi qonun 

bipartisan 

ikki partiyali 

Black Codes 

AQSHning qora tanlilar ko‘p yashaydigan janubiy 

shtatlari qonunlari 

Black Panthers 

“Qora qoplonlar” tashkiloti 

Black Tuesday 

“Qora seshanba” 

blacklist 

qora ro‘yxat 

Bleeding Kansas 

qonli kanzas 

Bonus Army 

Askarlarga qo‘shimcha haq berish armiyasi 

boycott 

boykot qilish 

buffer zone 

buffer zona 

bull market 

bozorda narxlarni oshirish 

Bureau of Indian Affairs 

Hindular masalalari byurosi 

bureaucracy 

byurokratiya 

business cycle 

ishbilarmonlik faolligi sikli 

 

Cabinet 


kabinet 

Camp David Accords 

Kemp-Devid kelishuvlari 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

Campaign 

kampaniya 

Canals 


kanallar 

Capital 


Sarmoya; poytaxt 

Capitalism 

kapitalizm 

captains of industry 

ulkan sanoat korxonalari rahbarlari 

Caribbean 

Karib dengizi havzasi 

Carpetbaggers 

“kelgindi nomzod” 

Cartoons 

karikaturalar, komikslar 

case law 

pretsedent huquq 

Catholic 

katolik 

Census 


aholini ro‘yxatga olish 

central government 

markaziy hukumat 

Central Intelligence Agency (CIA) 

Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) 

Charter 


xartiya, nizom 

charts 


diagrammalar 

checks and balances 

o’zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati 

Cherokee 

Chiroki qabilasi 

Chief Justice 

Bosh sudya 

child labor laws 

Bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar 

Chinese Exclusion Act 

Xitoyliklarni istisno qiluvchi qonun 

choice 


tanlov, variant 

citizen 


fuqaro, vatandosh 

citizenship 

fuqarolik 

city 


shahar 

civic values 

fuqarolik qadriyatlari 

civil disobedience 

fuqarolarnining bo‘ysunmasligi 

Civil Rights 

fuqarolar huquqlari 

civil society 

fuqarolik jamiyati 

civil unrest 

ijtimoiy tartibsizliklar 

Civil War 

fuqarolik urushi 

Civil War Amendments 

fuqarolik urishi davridagi o’zgartirishlar 

climate 


iqlim 

closed shop 

“yopiq do’kon” (a’zolik asosida ishga oladigan 

korxona) 

coalition 

Koalitsiya 

coast lines 

sohil liniyasi 

Cold War 

Sovuq Urush 

collective bargaining 

kollektiv shartnoma 

colonial era 

mustamlakachilik davri 

colony 

Mustamlaka Commander-In-Chief 

bosh qo‘mondon 

commerce 

tijorat, savdo 

committee 

qo‘mita 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

commodity 

tovar, mahsulot 

common sense 

sog‘lom fikr 

common welfare 

umumiy farovonlik 

commonwealth 

hamdo‘stlik 

communism 

Kommunizm 

Communist Party 

kommunistik partiya 

community 

Hamjamiyat 

compare and contrast 

taqqoslash va qarama-qarshi qo‘yish 

compromise 

Murosa 

Compromise of 1850 1850-yilgi murosa 

computer 

Kompyuter 

Computer Revolution 

kompyuter inqilobi 

concentration camps 

konsentratsion lagerlar 

concurrent powers 

parallel vakolatlar 

confederacy 

ittifoq, birlashma 

confederation 

Konfederatsiya 

conference committees 

murosa qo‘mitalari 

conflict 

Ziddiyat 

congregation 

Kongregatsiya 

Congress 

Kongress 

congressional committees 

Kongress qo‘mitalari 

congressional district 

Congress saylov okrugi 

Congress Industrial Organization (CIO) 

Sanoat tashkilotlari kongressi (STK) 

conscientious objector 

harbiy xizmat qilishni istamagan kishi 

consent of the governed 

boshqaruv ostidagilarning roziligi 

consolidation 

to’plash, konsolidatsiya 

conspiracy 

Fitna 

constitution Konstitutsiya 

Constitution of the United States 

Amerika Qo‘shma Shtatlari Konstitutsiyasi 

constitutional amendment 

konstitutsiyaga o’zgartirishlar kiritish 

constitutional convention 

konstitutsiya konventi, ta’sis majlisi 

constitutional government 

konstitutsiya asosida boshqarish 

consumer 

iste’molchi 

Consumer Price Index (CPI) 

Iste’mol narxlari indeksi (INI) 

consumption 

iste’mol 

containment 

tiyib turish siyosati 

Continental Congress 

qit’a kongressi 

contraband 

Kontrabanda 

contract 

Kontrakt 

cons 


“qarshi ovozlar” 

controversy 

munozara, ziddiyat 

convention 

konvensiya, qurultoy 

corollary 

tuzatish 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

corporation 

korporatsiya 

cotton gin 

paxta tozalash mashinasi 

counterculture 

aks madaniyat 

country 


mamlakat 

court 


sud 

covenant 

kelishuv 

craft union 

hunarmandlar kasaba uyushmasi 

credit 


kredit 

creditor nation 

kreditor mamlakat 

crime 


jinoyat 

Cuban missile crisis 

Karib inqirozi (Kubadagi raketa tangligi) 

cultural interdependence 

madaniy o‘zaro bog‘liqlik 

cultural pluralism 

madaniy ko‘pfikrlilik 

culture 


Madaniyat 

currency 

Valyuta 

customs 


odatlar; bojxona  

dark horse 

noma’lum nomzod 

Dawes Act 

Devis qonuni 

debate 


Munozara 

debt 


Qarz 

debtor nation 

qarzdor mamlakat 

Declaration of Independence 

Mustaqillik deklaratsiyasi 

defense 


Mudofaa 

delegate 

delegat 

demobilization 

harbiy xizmatdan bo‘shati(li)sh 

democracy 

demokratiya 

democratic 

demokratik 

Democratic Party 

Demokratlar partiyasi 

depression 

depressiya, tushkunlik 

deregulation 

tartib solish yoki nazoratni bekor qilish 

desegregation 

segregatsiyani bekor qilish 

detente 


tanglikni bartaraf etish 

dictatorship 

diktatura 

diplomacy 

diplomatiya 

direct democracy 

bevosita demokratiya 

direct primary 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri dastlabki saylov 

disabled citizens 

nogiron fuqarolar 

discrimination 

kamsitish 

disenfranchise 

fuqarolik huquqlaridan mahrum qilmoq 

dissent 


kelishmovchilik, fikrlar bir joydan chiqmasligi 

diversity 

rang-baranglik 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

doctrine 

doktrina 

documents 

hujjatlar 

dollar diplomacy 

dollar diplomatiyasi 

domestic 

ichki 

domino theory domino nazariyasi 

double jeopardy 

bitta jinoyat uchun ikki marta javobgarlikka tortish 

draft 


harbiy xizmatga chaqirmoq 

draft evaders 

harbiy xizmatdan bo‘yin tovlagan kishilar 

drug cartel 

narkokartel 

due process 

Tegishli tartibdagi qonuniy jarayon 

Dust Bowl 

Dast-Boul, Amerika g‘arbidagi qurg‘oqchil mintaqalar  

economic development 

iqtisodiy rivojlanish 

economic growth 

iqtisodiy o‘sish 

economics 

iqtisodiyot 

elastic clause 

“elastik punkt” (AQSH Konstitutsiyasi 8-moddasining 

18-bandi) 

election 

saylov 


electoral college 

saylovchilar kollegiyasi 

electors 

saylovchilar, saylovchilar kollegiyasi a’zolari 

emancipation 

ozod qilish, emansipatsiya 

Emancipation Proclamation 

Ozod qilish haqidagi bayonot 

Embargo Acts 

embargo haqidagi qonun 

emigration 

emigratsiya 

employment 

ish berish, bandlike 

enlightenment 

ma’rifat 

entrepreneur 

tadbirkor 

enumerated powers 

AQSH Konstitutsiyasida sanab o‘tilgan vakolatlar 

environment 

atrof muhit 

envoy 

Vakil 


Equal rights amendment (ERA) 

Teng huquqlar haqidagi tuzatish (THHT) 

equality 

Tenglik 


escalation 

vaziyatning taranglashishi 

espionage 

josuslik 

ethnic 

etnik 


ethnocentrism 

milliy manmanlik 

Europe 

Yevropa 


European Union (E.U) 

Yevropa Ittifoqi (YeI) 

evolution 

evolyutsiya, tadrij 

excise tax 

aksiz solig‘i 

executive branch 

hokimiyatning ijroiya tarmog‘i 

executive privilege 

ijro hokimiyatining imtiyozi 

expansion 

kengayish United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

exploration 

tadqiqot 

extraterritoriality 

 

 

Shaxsga nisbatan tegishli davlatdagi qonunlar amal qilinmasligi  

F

 

 

faction 

fraksiya 

factors of production 

Ishlab chiqarish vositalari 

family 

oila 


farmers 

fermerlar 

fascism 

fashizm 


federal deficit 

AQSH federal byudjeti defitsiti 

Federal Reserve System 

Federal rezerv tizimi 

Federal System of Government 

Hukumatning federal tizimi 

federalism 

federalism 

felony 

og‘ir jinoyat feminist movement 

feministlar harakati 

First Continental Congress 

Birinchi qit’a kongressi 

flag 

bayroq 


foreclosure 

tikilgan mulkni sotib olish huquqidan mahrum qilish 

foreign affairs 

tashqi ishlar 

foreign policy 

tashqi siyosat 

Four Freedoms 

to‘rtta erkinlik 

Fourteen Points 

“O‘n to‘rtta band” 

franchise 

imtiyoz, savlov huquqi, ovoz berish huquqi 

free enterprise system 

erkin tadbirkorlik tizimi 

free trade 

erkin savdo 

freedom 

ozodlik 


freedom of expression 

so‘z erkinligi 

freedom of religion 

din erkinligi 

freedom of the press 

matbuot erkinligi 

freedom riders 

ozodlik chavandozlari 

freedom to assemble 

yig‘ilish erkinligi 

frigate 

fregat, qo‘riqchilik kemasi 

frontier 

chegara 


fugitive 

qochoq 


Fugitive Slave Law 

qochoq qullar haqidagi qonun 

Fundamental Orders of Connecticut 

Konnektikutning asosiy qonunlari 

 

G.I Bill 

Oddiy askarlar haqidagi qonun 

Gay Rights Movement 

Geylarning huquqlarini himoya qiluvchi harakat 

gender bias 

jinsiga qarab kamsitish 

gender roles 

jinslarning o‘zaro munosabati 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

generations 

avlodlar 

genocide 

genosid 

Geographic factors 

jug‘rofiy omillar 

geography 

jug‘rofiya 

Gettysburg 

Gettisberg 

Gilded Age 

Zarrin asr 

glasnost 

oshkoralik 

globalization 

globallashuv 

Gold standard 

oltin standart, oltin valyuta 

Good Neighbor Policy 

yaxshi qo‘shnichilik siyosati 

goods and services 

tovarlar va xizmatlar 

government 

hukumat 

graduated income tax 

o‘sib boruvchi daromad solig‘i 

graft 


poraxo‘rlik 

grandfather clauses 

qonunning orqaga qaytish kuchi ta’sir qilmaydigan 

modda  


Grange Movement 

Fermerlar harakati 

graph 

grafik 


grass roots campaign 

Ommaviy kampaniya 

Great (or Connecticut) Compromise 

ulkan (yoki Konnektikut) murosa 

Great Depression 

Buyuk depressiya 

Great Migration 

Buyuk migratsiya 

Great Plains 

Ulkan tekisliklar 

Great Society 

buyuk jamiyat 

Green Revolution 

yashil inqilob 

Greenbacks 

dollar qog‘oz pul 

Grievance 

shikoyat uchun asos 

gross domestic product 

yalpi ichki mahsulot 

gross national product (GNP) 

yalpi milliy mahsulot (YaMM) 

guerilla warfare 

partizanlar urushi H

 

 

Harlem Renaissance 

Harlem uyg‘onishi 

hate crimes 

nafrat sabab qilingan jinoyatlar 

health care 

sog‘liqni saqlash 

high crimes 

o‘ta og‘ir jinoyatlar 

historical figures 

tarixiy shaxslar 

History 

tarix 


holding company 

holding kompaniya 

Holocaust 

holokost 

Home Front 

ichki front, front orqasi 

Homestead Act 

Fermalar va yer maydonlari haqidagi qonun 

Hoovervilles 

Fanera, qutidan yasalgan kulbalar 

horizontal integration 

gorizontal integratsiya United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

 ENGLISH 

UZBEK 

House of Burgesses 

Shaharliklar palatasi 

House of Representatives 

Vakillar palatasi 

human needs 

inson ehtiyojlari 

human resources 

inson resurslari 

human rights 

inson huquqlari  

identify 

shaxsni aniqlamoq; belgilamoq 

illegal alien 

noqonuniy immigrantlar 

illegal immigration 

noqonunuy immigratsiya 

immigration 

immigratsiya 

Immigration Acts 

Immigratsiya to‘g‘risidagi qonunlar 

Immigration and Naturalization Service 

Immigratsiya va fuqarolik berish xizmati 

Immigration Quota Acts 

Immigratsiya cheklovlari to‘g‘risidagi qonun 

immunity 

immunitet 

impeach 


lavozimdan chetlatmoq, ishonchsizlik bildirmoq 

impeachment 

lavozimdan chetlatish 

imperialism 

imperializm 

imperialist 

imperialist 

implied powers 

hukumatning Konstitutsiyadan kelib chiquvchi lekin 

yozilmagan vakolatlari 

impressment 

harbiy xizmatga majburlab yollash 

imprisonment 

qamoqqa tashlash 

income tax 

daromad solig‘i 

incumbent 

rasmiy lavozimni egallab turgan kishi 

indemnify 

yetkazilgan zararni qoplash 

indentured servants 

shogirdlikka olish shartnomasi bo‘yicha xizmat 

qilayotgan kishi 

independence 

mustaqillik 

Indian Wars 

hindular urushlari 

indigenous peoples 

tub aholi 

industrial 

sanoatga oid 

industrial growth 

sanoat o‘sishi 

Industrial Revolution 

sanoat inqilobi 

industrialization 

sanoatlashtirish 

industry 

sanoat 

inequality tengsizlik 

inflation 

pulning qadrsizlanishi 

initiative 

tashabbus 

injunction 

sud taqiqi 

installment buying 

kreditga tovar olish 

institution 

muassasa 

integrity 

yaxlitlik 

interdependence 

o‘zaro bog‘liqlik 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

10 


 

ENGLISH 

UZBEK 

interment camps 

siyosiy qarashlaru uchun qamoqqa olingan mahbuslar 

uchun lager 

 

Internal Revenue Service (IRS) AQSH Soliq boshqarmasi (SB) 

international 

xalqaro 

internet 

internet 

Interstate Commerce Commission 

Shtatlararo tijorat komissiyasi  

intervention 

aralashish 

investments 

investitsiyalar 

Iranian hostage crisis 

Eronda AQSH fuqarolarini garovga olish bilan bog‘liq 

tanglik 


Iroquois Confederacy 

Irokezlar konfederatsiyasi 

isolationism 

izolyatsionizm J

 

 

Jacksonian democracy 

Jekson demokratiyasi 

Japanese-American 

yaponiyalik amerikalik 

Jeffersonian democracy 

Jefferson demokratiyasi 

Jim Crow laws 

qoratanlilarning huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar 

jingoism 

shovinizm, millatchilikka asoslangan vatanparvarlik 

joint-stock company 

aksionerlik jamiyati 

judicial branch 

hokimiyatning sud tarmog‘i 

judicial review 

sud nazorati 

judiciary 

yuridik, sudga oid K

 

 

Kansas-Nebraska Act 

Kanzas-Nebraska qonuni 

Kellogg-Brand Pact 

Kellogg-Brend pakti 

Know-Nothing Party 

“Hech narsadan bexabarlar” partiyasi 

Ku Klux Klan 

Ku-kluks-klan L

 

 

labor 

mehnat 


Labor Standards Act 

Mehnat standartlari to‘g‘risidagi qonun 

laissez-faire 

aralashmaslik 

land grants 

Davlat yerini bepul  berish 

Land-Lease Act 

Yerni ijaraga olish to‘g‘risidagi qonun 

Last Frontier 

son‘ggi marra 

law (s) 

qonun(lar) 

leader (s) 

yetakchi(lar) 

leadership 

rahbarlik 

League of Nations 

Millatlar Ligagi 

legislation 

qonunchilik 

legislative branch 

qonun chiqaruvchi hokimiyat United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

11 


 

ENGLISH 

UZBEK 

legislative process 

qonun chiqarish jarayoni 

libel 


tuhmat, odamning obro‘sini to‘kish 

life expectancy 

hayot davomiyligi 

limited government 

cheklangan hokimiyat 

line item veto 

har bir moddaga veto qo‘yish 

literacy test 

savodlilik imtihoni 

lobbying 

parlament a’zolariga ta’sir ko‘rsatish 

lobbyist 

parlament a’zolariga ta’sir ko‘rsatuvchi kishi 

local community 

mahalliy hamjamiyat 

local government 

mahalliy hukumat 

lockout 


lokaut, ish beruvchilarning xodimlariga ish berishdan 

bo‘yin tovlashi 

loose constructionist 

markaziy hukumat vakolatlarini oshirish tarafdori 

Louisiana Purchase 

Luiziana xaridi 

Loyalist 

tarafdor, loyalist 

 

MacArthur Constitution 

MakArtur Konstitutsiyasi 

machine politics 

siyosat mashinasining siyosatbozligi 

Magna Carta 

Buyuk erkinliklar xartiyasi 

majority rule 

ko‘pchilik prinsipi 

maldistribution 

notekis taqsimlash 

mandate 


mandat 

Manhattan Project 

Manhetten loyihasi 

Manifest Destiny 

«Taqdir» siyosiy doktrinasi 

manufactured goods 

ishlab chiqarilgan tovarlar 

market economy 

bozor iqtisodiyoti 

Marshall Plan 

Marshall rejasi 

martial law 

harbiy holat, harbiy huquq 

Mason-Dixon Line 

Meyson-Dikson liniyasi 

Mayflower Compact 

Meyflauer bitimi 

Medicaid 

Kambag‘allarga bepul tibbiy yordam 

Medicare 

Hukumatning tibbiy yordam berish dasturi 

melting pot 

eritish qozoni 

mercantilism 

merkantilizm 

merchandising 

tovarni sotish sa’y-harakatlari 

metro area 

shahar aglomeratsiyasi 

Mexican Cession 

Meksikaning yon berishi 

Mexican Revolution 

Meksika inqilobi 

Mexican War 

Meksika urushi 

Middle Atlantic 

O‘rta Atlantika 

migration 

mirgatsiya 

military 

harbiy hokimiyat, harbiy xizmatchilar 

militia 


xalq armiyasi 

United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

12 


 

ENGLISH 

UZBEK 

minority 

kamsonli elat 

minutemen 

xalq militsiyasi askarlari 

misdemeanor 

mayda jinoyat 

Missouri Compromise 

Missuri sulhi 

mobilization 

safarbarlik 

monopoly 

monopoliya 

Monroe Doctrine 

Monro doktrinasi 

Montgomery Bus Boycott 

Montgomeri shahridagi avtobus marshrutlarini boykot 

qilish 


Mormon Church 

Mormonlar cherkovi 

muckrakers 

Makreykerlar, shov-shov tarqatib fosh qiluvchilar 

multicultural 

ko‘pmadaniyatli 

multiculturalism 

ko‘pmadaniyatlilik 

multinational corporation 

transmilliy korporatsiya 

municipal 

shaharga oid, munitsipal  

 

nation 


millat, mamlakat 

National Association for the Advancement of Colored 

People (NAACP) 

Tanasi rangli aholining taraqqiyotiga ko‘maklashish 

milliy uyushmasi 

National Organization of Women (NOW) 

Ayollarning milliy tashkiloti (AMT) 

National Socialist Party 

Milliy sotsialistik partiya 

Native American Indian 

Amerikaning tubjoy hindusi 

natural resources 

tabiiy resurslar 

natural rights 

tabiiy huquqlar 

naturalization 

fuqarolik berish 

naval forces 

harbiy-dengiz kuchlari 

navigation 

navigatsiya 

necessary and proper clause 

AQSH Konstitutsiyasining Kongressga barcha zarur 

qonunlarni qabul qilish vakolatini beruvchi moddasi 

negotiation 

muzokara 

neutrality 

betaraflik 

New Deal 

“Yangi kurs” (Ruzvelt hukumatining dasturi) 

New Federalism 

Yangi federalism 

New Frontier 

Yangi chegara 

New York State Constitution 

Nyu-York shtati Konstitutsiyasi 

nonpartisan 

partiyaga taalluqli bo‘lmagan 

non-violence 

zo‘ravonlik qilmaslik 

normal 

normal 


North 

Shimol 


North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

Shimoliya Amerikaning erkin savdo bitimi (NAFTA) 

northeast 

shimoli-sharq 

northwest 

shimoli-g‘arb 

Northwest Ordinance 

Shimoli-g‘arb haqida qaror United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

13 


 

ENGLISH 

UZBEK 

Nuclear families 

Ota-ona va farzandlardan iborat oilalar 

nullification 

bekor qilish 

nullify 


bekor qilmoq 

O

 

 

oil crisis 

Neft tangligi 

Old Imperialism 

Eski imperializm 

Open door Policy 

«Ochiq eshiklar» siyosati 

open shop 

ochiq korxona 

opposition 

muxolifat 

ordinance 

farmon, qonun, qaror 

overexpansion 

ishlab chiqarishni keragidan ortiq kengaytirish 

overproduction 

mahsulotlarni keragidan ortiq ishlab chiqarish 

ownership 

mulk egaligi P

 

 

Pacific Northwest 

Tinch okeanining shimoli-g‘arbi 

pacifism 

tinchlikka tarafdorlik 

pardon 

kechirmoq, kechirish Paris Peace Accords 

Parij tinchlik bitimlari 

parliament 

parlament 

parliamentary democracy 

parlament demokratiyasi 

partitioned 

bo‘lingan 

partnerships 

hamkorlik. sheriklik 

past 

o‘tmish 


patriotism 

vatanparvarlik 

patronage 

patronat 

peace movement 

tinchlik harakati 

peace treaty 

tinchlik shartnomasi 

persecution 

ta’qib qilish 

Persian Gulf Crisis 

Fors ko‘rfazi tangligi 

philanthropy 

filantropiya, xayriya faoliyati 

physical environment 

tabiiy muhit 

physical maps 

tabiiy xaritalar 

Plains States 

Tekislikda joylashgan shtatlar 

plantation system 

ekinzorlar tizimi 

Pledge of Allegiance 

sadoqat qasamyodi 

pluralism 

ko‘pfikrlilik 

pocket veto 

“cho‘ntak vetosi”, prezidentning qonun loyihasini 

imzolashni paysalga solishi 

political affairs 

siyosiy masalalar 

political boundaries 

siyosiy chegaralar 

political cartoons 

siyosiy karikaturalar 

political corruption 

siyosiy korrupsiya 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

14 


 

ENGLISH 

UZBEK 

political institutions 

siyosiy institutlar 

political machine 

siyosiy mashina 

political maps 

siyosiy xaritalar 

political organization 

siyosiy tashkilot 

political party 

siyosiy partiya 

political platform 

siyosiy platforma 

political power 

siyosiy hokimiyat 

political radicals 

siyosiy radikal kuchlar 

political systems 

siyosiy tizimlar 

pol tax 


jon boshiga soliq 

pollution 

ifloslanish 

popular sovereignty 

xalq suvereniteti 

popular vote 

xalqning ovoz berishi 

Populist Movement 

Populistlar harakati 

pork-barrel legislation 

Saylangan vakilning okrugiga pul keltirish maqsadida  

davlat harajatlarini o’zgartirishga maqsadlangan 

qonun 

post-industrial sanoat davridan keyingi 

post-modern 

post-modern 

postwar 


urushdan keyingi 

poverty 


qashshoqlik 

prairie 


preriya 

preamble 

so‘zboshi, kirish qismi 

Preamble of the Constitution 

Konstitutsiyanining kirish qismi 

prejudice 

biryoqlama fikr 

president 

prezident 

President of the United States 

Amerika Qo‘shma Shtatlari prezidenti 

President Pro-tempore (of the Senate) 

vaqtinchlik rais vazafasini bajaruvchi (senatda) 

presidio 

gauptvaxta, harbiy shaharcha 

privateer 

xususiy kema sardori 

productivity 

samaradorlik 

Progressive Movement 

Taraqqiyparvarlar harakati 

progressive tax 

o‘sib boruvchi soliq 

Prohibition 

taqiqlash 

propaganda 

targ‘ibot 

proportional representation 

proporsional vakillik 

proprietorship 

mulk egaligi 

prosperity 

farovonlik 

protect 


himoya qilmoq 

protectionist 

tabiatni muhofaza qilish tarafdori, ichki bozorni 

himoya qilish tarafdori 

protective tariff 

himoya tarifi 

protectorate 

protektorat 

protest (march) 

norozilik (namoyishi) United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

15 


 

ENGLISH 

UZBEK 

public education 

xalq ta’limi 

public land 

davlat yerlari 

public policy 

davlat siyosati 

pump priming 

davlat dotatsiyasi, iqtisodiy yordam 

Puritan work ethic 

puritanlarning ish etikasi 

Puritans 

puritanlar, o‘ta qat’iy turmush tarzi tarafdorlari 

pursuit of happiness 

baxtga intilish 

Q

 

 

Quakers 

kvakerlar 

quarantine 

Karantin 

quorum 

kvorum 


R

 

 

racial 

irqiy 


racial group 

irqiy guruh 

racial segregation 

irqiy segregatsiya 

racism 

irqchilik radical 

radikal 


ratification 

parlamentda tasdiqlash, ratifikatsiya 

ratify 

tasdiqlamoq real politic 

real siyosat 

real wages 

real ish haqi 

rebate 

chegirma, yon berish recall 

chaqirib olish 

recession 

pasayish 

reciprocity 

o‘zaro almashish 

reconstruction 

qayta qurish, rekonstruksiya 

Red Scare 

Qizillar tahdidi 

redistribution of wealth 

boyliklarni qayta taqsimlash 

referendum 

referendum 

refugee 

qochoq 


region 

mintaqa 


regionalism 

regionalizm 

regulation 

tartibga solish 

religion 

din 


religious beliefs 

diniy e’tiqodlar 

religious group 

diniy guruh, diniy tashkilot 

reparation 

tovon puli 

repeal 

bekor qilmoq representation 

vakolatxona 

representative 

vakil 


representative democracy 

vakillik demokratiyasi 

representative government 

vakillik hukumati United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

16 


 

ENGLISH 

UZBEK 

repression 

repressiya, qatag‘on 

republic 

respublika 

Republican 

respublikachi 

Republican Party 

Respublikachilar partiyasi 

reservations 

rezervatsiyalar 

resignation 

Iste’fo 

resolution 

qaror 

resources resurslar 

respect 


hurmat qilmoq 

return to normalcy 

normal holatga qaytish 

revenue tariff 

moliyaviy tarif 

revolution 

inqilob, davlat to‘ntarishi 

rider 


chavandoz 

rights 


huquqlar 

rights of the accused 

jinoyat qilishda ayblanganlarning huquqlari 

Rights-Wing Groups 

o‘ng qanot guruhlari 

riot 


qo‘zg‘olon  

river systems 

daryo tizimlari 

roads 


yo‘llar 

Roosevelt Corollary 

Ruzvelt tuzatishi 

Rosenberg trials 

Rozenberg sudlari 

Rugged Individualism 

qo‘pol individualizm 

rule of law 

qonun hukmronligi 

rural 


qishloqqa oid 

S

 

 

Sacco and Vanzetti case 

Sakko va Vanzetti ishi 

salutary neglect 

foydali iltifotsizlik 

Sandinistas 

sandinistlar 

satellite nation 

yo‘ldosh (qaram) mamlakat 

scabs 

sotqinlar, shtreykbrexerlar scandal 

mojaro 


scarcity 

yetishmovchilik 

Scopes trial 

“Maymunlar” sudi 

secede 

ajralib chiqmoq secession 

chiqish (partiyadan) 

Second Continental Congress 

Ikkinchi qit’a kongressi 

sectionalism 

sektantlik, mahalliychilik 

securities 

qimmatli qog‘ozlar 

Securities and Exchange Commission (SEC) 

Qimmatli qog‘ozlar va birja komissiyasi (QQBK) 

sedition 

isyon qilishga undash 

Sedition Act 

Isyon qilishga undashga qarshi choralar to‘g‘risidagi 

qonun 

segregation segregatsiya 

United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

17 


 

ENGLISH 

UZBEK 

self-determination 

O‘z taqdirini o‘zi belgilash 

Senate 


Senat 

Seneca Falls 

Seneka sharsharasi 

separate but equal 

“bo‘lak, ammo teng” 

separation 

ajratish 

separation of church and state 

Cherkovning davlatdan ajratilgani 

separation of powers 

hokimiyatning taqsimlanishi 

settlement house 

xayriya muassasasi 

sharecropping 

Ijara haqqini hosildan beriladigan ulush hisobiga 

qoplash  

Shay’s Rebellion 

Shey qo‘zg‘oloni 

Sherman Anti-Trust Act 

Shermanning monopoliyaga qarshi qonuni 

Sit-in 

o‘tirgan ko‘y norozilik namoyishi o‘tkazish slave trade 

qul savdosi 

slave uprisings 

qullarning qo‘zg‘olonlari 

slavery 

qullik 


slums 

xaroba uylar 

social behavior 

ijtimoiy xalq-atvor 

social contract 

ijtimoiy shartnoma 

Social Darwinism 

ijtimoiy darvinizm 

social gospel 

“Ijtimoiy Injil” 

social security 

ijtimoiy ta’minot 

social services 

ijtimoiy xizmatlar 

social tensions 

ijtimoiy tangliklar 

socialism 

sotsializm 

Socialist Party 

sotsialistik partiya 

Socialist Republics 

sotsialistik respublikalar 

society 

jamiyat 


sociology 

jamiyatshunoslik 

soldiers 

askarlar 

South 

janub 


sovereignty 

suverenitet 

Soviet Union 

Sovet Ittifoqi 

space race 

Koinot poygasi 

Spanish Civil War 

Ispaniya fuqarolar urushi 

spatial patterns 

fazoviy diagrammalar 

Speaker of the House 

Vakillar Palatasi spikeri 

Special Olympic 

paraolimpiya o‘yinlari 

specie 

tanga pul speculation 

fikt, taxmin, spekulyatsiya  

sphere of influence 

ta’sir doirasi 

spiritual beliefs 

diniy e’tiqodlar 

Square Deal 

“Halol kurs” United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

18 


 

ENGLISH 

UZBEK 

Stamp Act 

Gerb yig‘imi haqidagi qonun 

Star Wars 

“Yulduzlar urushi” 

starvation 

ocharchilik 

state 


shtat, davlat 

state action 

davlat hokimiyati tadbiri 

state government 

shtat hukumati 

state legislature 

shtatning qonuin chiqaruvchi hokimiyati 

statehood 

davlatchilik 

stereotype 

stereotip 

stewardship theory 

boshqaruv nazariyasi 

stock 


fond 

stock market crash 

fond birjasi inqirozi 

strict construction 

cheklangan talqin 

strikes 


ish tashlash 

submission 

hujjat taqdim etish 

subsistence farming 

natural xo‘jalik 

suburban 

shahar atrofi, shahar atrofida yashovchi 

suburbanization 

shahar atrofida yashovchi aholi sonining o‘shishi 

subversives 

qo‘poruvchilar 

suffrage 

savlovda ovoz berish huquqi 

summit 


sammit, zirva 

super majority 

yuksak malakali ko‘pchilik 

supply and demand 

taklif va talab 

supply-side economics 

taklifga yo‘naltirilgan iqtisodiyot 

supremacy 

oliy hokimiyat 

supremacy clause 

federal huquqning shtatlar huquqidan ustunligi 

haqidagi band 

Supreme Court 

Oliy Sud 

surveys 

so‘rovlar T

 

 

Tammany Hall 

Tammani-holl 

tariff 

tarif (biror narsaga toʻlanadigan qat’iy baholar majmui) 

taxation 

soliq solish 

taxes 


soliqlar 

Teapot Dome Scandal 

“Tipot Doum” janjali 

technological unemployment 

Texnologik ishsizlik 

technology 

texnologiya 

temperance movement 

Spirtli ichimliklar ichmaydiganlar harakati 

tenant farmer 

Ijarachi fermer 

tenement 

Ko‘p xonadonli uy; ijaraga olingan uy 

termination 

tugatish 

territory 

hudud 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

19 


 

ENGLISH 

UZBEK 

terrorism 

terrorchilik 

Tet offensive 

Tet hujumi 

textile 


to‘qimachilik 

The Federalist Papers 

Federalistlar hujjatlari 

The Zenger Case 

Zenger ishi 

third party 

uchinchi tomon 

Third World 

uchinchi dunyo 

Three-fifths Compromise 

beshdan uch nisbatli (3/5) murosa 

totalitarian 

totalitar 

town meeting 

shahar yoki aholi punkti majlisi 

trade 


savdo 

trade deficit 

savdo defitsiti 

trade imbalance 

savdo balansi buzilishi 

trade markets 

savdo bozorlari 

tradition 

an’ana 

treason 


sotqinlik, o‘ta og‘ir jinoyat 

treaties 

shartnomalar 

trickle down economic 

Boylarga yordam berish iqtisodiyoti 

trust 


trest, ishonch 

trust-busting 

monopoliyadan chiqarish 

U

 

 

U.S. Constitution 

AQSH konstitutsiyasi 

unalienable rights 

tortib olib bo‘lmaydigan huquqlar 

Uncle Tom’s Cabin 

Tom tog‘aning kulbasi 

unconstitutional 

konstitutsiyaga zid 

under consumption 

to‘liq iste’mol qila olmaslik 

Underground Railroad 

yerosti temiryo‘li 

Underwood Tariff 

Andervudning tariflar to‘g‘risidagi qonuni 

undocumented 

hujjatlashtirilmagan 

unemployment 

ishsizlik 

unicameral 

bir palatali 

union 

ittifoq 


United Nations 

Birlashgan Millatlar Tashkiloti 

upward mobility 

shaxsning ijtimoiy zinapoyalardan yuqori chiqib 

borishi 

urban 


shagarga oid 

urban development 

shaharning rivojlanishi 

urbanization 

urbanizatsiya 

utilities 

kommunal xizmatlar 

V

 

 

Versailles Treaty 

Versal shartnomasi 

veto 

veto 


United States History & Government Glossary - High School Level 

 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              

20 


 

ENGLISH 

UZBEK 

veto override 

vetoni bekor qilish 

Vice President 

vitse-prezident 

victory 


g‘alaba 

Vietnam 


Vyetnam 

viewpoint 

nuqtai nazar 

Volstead Act 

Volsted akti 

vote 


ovoz bermoq 

Voting Rights Act (1965) 

“Ovoz berish huquqlari to‘g‘risida”gi qonun (1965) 

W

 

 

Wagner Act 

Vagner qonuni 

war 

urush 


War against poverty 

qashshoqlikka qarshi kurash 

Watergate scandal 

Uotergeyt mojarosi 

wealth 

boylik 


welfare capitalism 

Farovonlik kapitalizmi 

welfare reform 

Ijtimoiy ta’minot tizimini isloh qilish 

West 

G‘arb 


western 

g‘arbiy 


Whiskey Rebellion 

Spirt isyoni 

White House 

Oq Uy 


white supremacy 

oqtanlilar hukmronligi 

wildcat strike 

uyushmagan ish tashlash 

women’s right 

ayollarning huquqlari 

Woman’s Suffrage 

ayollarning ovoz berish huquqi 

work ethic 

mehnat qilish odobi 

working class 

ishchilar sinfi 

Works Project Administration 

Jamoat ishlari dasturi boshqarmasi 

World Court 

Jahon Sudi 

world war 

jahon urushi 

worldview 

dunyoqarash 

Wounded Knee 

Vundid-Ni daryosi bo‘yidagi qirg‘in 

writ of habeas corpus 

shaxsning o‘zboshimchalik bilan qamoqqa olishdan 

himoya qilish to‘g‘risidagi sud buyrug‘i 

writ of mandamus 

da’vogarning talabini bajarish to‘g‘risida sudning 

amaldorga bergan buyrug‘i X Y Z

 

 

yellow journalism 

har xil shov-shuvlar yozuvchi jurnalistlar 

Yellow Peril 

Sariq tanliliar tahdidi 

yellow press 

sariq mabuot zoning 

zonalarga bo‘lish  

Document Outline

  • Regents_2017_atn.pdf
    • THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
    • Regents of The University


Download 257.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling