High School Level Glossar y


Download 402.45 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.12.2019
Hajmi402.45 Kb.

High School Level 

Glossar


y 

Global History 

Glossary 

English / 

Uzbek

Translation of Global History terms based 

on the Coursework for Global History 

Grades 9 to 12. 

Word-for-word glossaries are used for testing 

accommodations for ELL/LEP students 

Updated: 

July 2017 THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

 


 

 

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 

 

 P-16 

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education 

Office of Bilingual Education and World Languages 

http://www.emsc.nysed.gov/biling/

 

 

 THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK 

 

Regents of The University 

 

BETTY 

A.

 R

OSA


, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D.  .................   Bronx 

T.

 A

NDREW 


B

ROWN


,

 

Vice Chancellor, 

 

B.A.,


 

J.D.


 

 ...........................................................   Rochester 

R

OGER 


T

ILLES


, B.A.,

 

J.D. 

 .................................................................................................   Great Neck 

L

ESTER 


W.

 

YOUNG

,

 J

R

., 

B.S.,


 

M.S.,


 

Ed.D.


 

. ......................................................................   Beechhurst 

C

HRISTINE D.

 

CEA

,

 B.A.,

 

M.A., 

Ph.D.


 

. ...........................................................................   Staten Island 

W

ADE 


S.

 

NORWOOD

,

 B.A.

 

 ...............................................................................................   Rochester K

ATHLEEN 


M.

 

CASHIN

, B.S., M.S., Ed.D.  ......................................................................   Brooklyn 

J

AMES 


E.

 

COTTRELL

,

 B.S.,

 

M.D.  .......................................................................................   New York J

OSEPHINE 

V

ICTORIA 


F

INN


,

 

B.A., 

J.D. ..............................................................................   Monticello 

J

UDITH 


C

HIN


,

  

M.S. 

in Ed.  ...............................................................................................   Little Neck 

B

EVERLY 


L.

 

OUDERKIRK

,

 B.S.

 

in 

Ed.,


 

M.S.


 

in Ed.  ...........................................................   Morristown 

C

ATHERINE C

OLLINS


,

 

R.N., 

N.P.,


 

B.S.,


 

M.S.


 

in Ed.,


 

Ed.D.


 

............................................   Buffalo 

J

UDITH 


J

OHNSON


,

 

B.A., 

M.A.,


 

C.A.S.


 

 .............................................................................   New Hempstead 

N

AN 


E

ILEEN 


M

EAD


,

 

B.A. 

 ................................................................................................   Manhattan 

E

LIZABETH S.

 

HAKANSON

,

 A.S.,

 

M.S., 

C.A.S.


 

 ................................................................   Syracuse 

L

UIS 


O.

 

REYES

,

 B.A.,

 

M.A., 

Ph.D.


 

 ...................................................................................   New York 

S

USAN 


W.

 

MITTLER

,

 B.S., M.S.  .......................................................................................   Ithaca 

 

 Commissioner of Education and President of The University 

M

ARYE

LLEN 


E

LIA


 

 

Executive Deputy Commissioner 

E

LIZABETH R.

 

BERLIN

 

  

The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, 

veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational 

programs, services and activities.  Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, 

large print or audio tape, upon request.  Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the 

Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234. 

 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

1                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK  

A.D 


milodiy 

aboriginal 

Mahalliy aholiga oid 

absolutism 

absolyutizm 

African civilization 

Afrika sivilizatsiyasi 

Age of Reason 

Aqllilik davri 

agrarian 

agrar sohaga oid 

AIDS/HIV 

OITS/OIV 

allegiance 

sadoqat 

alliance 

ittifoq 

allies 


ittifoqchilar 

amnesty 


amnistiya, afv etish 

ancestry 

kelib chiqish 

animism 


animizm 

annex 


qo‘shib olish, bosib olish 

anthropology 

antropoliya 

anti‐Semitic 

antisemitizmga xos, aksil‐somiy 

apartheid 

aparteid 

appeasement 

tinchlantirish 

Arab League 

Arab Ligasi 

archeology 

arxeologiya 

aristocracy 

aristokratiya 

art 


san’at 

artifacts 

tamaddun qoldiqlari 

Asia 


Osiyo 

assimilate 

qo‘shib olmoq 

atlas 


atlas 

autocracy 

avtokratiya 

autonomy 

avtonomiya, muxtoriyat  

B.C. 


miloddan avval 

backgrounds 

oldingi ma’lumotlar 

Balance of Power 

kuschlar muvozanati 

Balkans 


Bolqon yarim oroli 

battle 


jang 

Belief systems 

e’tiqod tizimlari 

belligerent 

urush holatida, urushayotgan tomon 

Berlin Airlift 

Berlinda yuklarni havoda tashish 

Berlin Wall 

Berlin devori 

bible 


Injil 

Black Death 

Qora o‘lim (Yevropada 1348‐49‐yillarda tarqalgan o‘lat) 

blockade 

qamal 

Bolshevik Revolution Bolsheviklar inqilobi 

boundaries 

chegaralar 

bourgeoisie 

burjuaziya 

Boxer Rebellion 

Boksyorlar qo‘zg‘oloni 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

2                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

Bronze Age 

bronza asri 

bubonic plague 

qora o‘lat 

Buddhism 

buddizm, buddaviylik dini 

Bushido 


Bushido, samuraylarning axloq kodeksi 

Byzantine 

Vizantiya,   

Capital 


poytaxt 

capitalism 

kapitalizm 

Caribbean 

Karib dengizi havzasi 

cartel 


kartel 

cash crop 

tovar ekin 

caste system 

kasta tizimi 

Catholicism 

katolitsizm 

cause 


sabab 

censorship 

senzura 

Central America 

Markaziy Amerika 

century 


asr 

change 


o‘zgarish 

charter 


xartiya 

child labor 

bolalar mehnati 

China 


Xitoy 

Chinese 


xitoy tili, Xitoyga oid 

Christianity 

xristianlik 

chronological order 

xronologiya tartibi 

church 


cherkov 

circumnavigate 

sayohat qilb dunyoni aylanib chiqish 

citizen 


fuqaro, vatandosh 

city‐state 

shahar‐davlat 

civil disobedience 

fuqarolarning bo‘ysunmasligi 

civil war 

fuqarolar urushi 

civilizations 

tamaddunlar 

clan 


aymoq 

classical civilizations 

klassik tamaddunlar 

clergy 


din arboblari, ruhoniylar 

climate 


iqlim 

coalition 

koalitsiya 

Cold War 

sovuq urush 

collective 

kollektiv, jamoa 

collective security 

kollektiv xavfsizlik 

colonialism 

mustamlakachilik 

colony 


mustamlaka 

command economy 

markaziy boshqaruv ostidagi iqtisodiyot 

commercial revolution 

tijorat inqilobi 

common good 

keng iste’mol tovarlari 

common law 

oddiy huquq 

communication 

muloqot 

communism 

kommunizm 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

3                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

communist Party 

kommunistik partiya 

community 

jamoa 

concentration camp jamloq, konsentratsion lager 

concept 


tushuncha 

conclusion 

xulosa 

conflict ziddiyat, mojaro 

Confucianism 

konfutsiylik 

Congress of Vienna 

Vena kongressi 

conquest 

bosib olish 

conquistadores 

konkistadorlar, bosqinchilar 

consent 


rozilik 

conservation of resources 

resusrslarni saqlab qolish 

conservative 

konservativ 

constitution 

konstitutsiya 

constitutional monarchy 

konstitutsion monarxiya 

consumption 

iste’mol 

containment 

tiyib turish 

contemporary issues 

zamonaviy masalalar 

continent 

qit’a 

contribution hissa 

controversial events 

bahs qo‘zg‘ovchi masalalar 

costs 


xarajat 

Counter Reformation 

aksil‐reformatsiya 

country 


mamlakat 

coup d’état 

davlat to‘ntarishi 

Creoles 


kreollar 

crisis 


tanglik 

Crusades 

salb yurishlari 

Cuban missile crisis 

Kuba bilan bo‘gliq raketa tangligi 

cultural diffusion 

madaniy xusisiyatlarni o‘zaro o‘zlashtirib olish 

Cultural Revolution 

madaniy inqilob 

culture 


madaniyat 

customs 


odatlar 

Czar 


tsar, oqposhsho  

Dark Ages 

Ilk o‘rta asrlar 

debt 


qarz 

decline 


kamayish 

deforestation 

o‘rmonlarning yo‘q bo‘lib ketishi 

democracy 

demokratiya 

demographic patterns 

demografik manzara 

desertification 

cho‘llashuv 

despot 


zolim 

despotism 

zolimlik 

detente 


vaziyatning yumshashi 

developing country 

rivojlanayotgan mamlakat 

diaspora 

diaspora 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

4                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

dictatorship 

diktarura 

diplomacy 

diplomatiya 

direct democracy 

bevosita demokratiya 

discrimination 

kamsitish 

discuss 


muhokama, muhokama qilmoq 

diseases 

kasalliklar 

displaced persons 

turarjoyidan ko‘chirilgan kishilar 

dissident 

dissident, o‘zgacha fikrlovchi 

distance 

masofa 

distribution taqsimlash 

diversity 

rang‐baranglik 

divine right 

xudo bergan huquq 

drug trafficking 

narkotiklarni tashish 

dynasty 


sulola  

earth 


yer 

Eastern Hemisphere 

Sharqiy yarim shar 

economic growth 

iqtisodiy o‘sish 

education 

ta’lim 

effect 


samara 

Egypt 


Misr 

election 

saylov 

embargo 


embargo 

emigrate 

bir joydan boshqa joyga ko‘chib ketmoq 

emperor 


imperator 

empire 


imperiya 

encomienda system 

Enkomiyenda tizimi 

encounter 

uchrashuv 

endangered species 

yo‘qolib ketayotgan turlar 

enforce 


ijro etish (masalan, qonunlarni) 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

English Bill of Rights 

Angliyaning Huquqlar to‘g‘risida”gi qonuni 

enlightenment 

ma’orif 

environment 

atrof muhit 

epidemic 

epidemiya 

equal 


teng 

era 


era 

Estates‐General 

Bosh shtatlar 

ethnic cleansing 

etnik tozalash 

ethnic conflict 

etnik mojaro 

ethnic groups 

etnik guruhlar 

ethnic tension 

etnik munosabatlar tarangligi 

ethnocentrism 

etnosentrizm 

Eurasia 


Yevrosiyo 

Eurodollar 

yevrodollar 

European Union 

Yevropa Ittifoqi 

events 


voqealar 

GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

5                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

excommunication 

cherkovdan chetlatish 

expansion 

ekspansiya, kengay(tir)ish 

exploitation 

ekspluatatsiya qilish 

exploration 

o‘zlashtirish, tadqiq qilish 

export 


eksport 

extraterritoriality 

hududlar mustaqilligi  

fact 


fakt 

factors 


omillar 

famine 


ochlik 

Fascism 


fashizm 

Fascist Party 

fashistlar partiyasi 

federation 

federatsiya 

Fertile Crescent 

HosildorYarimoy 

feudalism 

feodalizm 

fiefdom 


feodal yer egaligi 

folklore 

folklor 

foreign 


tashqi 

foreign aid 

tashqi yordam 

foreign policy 

tashqi siyosat 

free trade 

erkin savdo 

French Revolution 

Fransuz inqilobi 

fundamentalism 

fundamentalism  

gender 


jins 

generations 

avlodlar 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

genocide 

genotsid 

geographic factors 

jug‘rofiy omillar 

geography 

jug‘rofiya 

ghetto 


getto 

glasnost 

oshkoralik 

global economy 

global iqtisodiyot 

global history 

global tarix 

global market 

global bozor 

global migration 

global migratsiya 

global trade 

global savdo 

global village 

global qishloq 

globalization 

globallashuv 

globe 


globus 

Glorious Revolution 

Shavkatli inqilob 

goals 


maqsadlar 

gothic 


gotik 

government 

hukumat, boshqaruv 

groups 


guruhlar 

guerrilla warfare 

partizanlar urushi 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

6                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK  

Hammurabi Code 

Hammurabining qonunlar to‘plami 

Hellenistic 

Ellinlarga(greklarga) oid 

heretic 


kofir 

Hinduism 

hinduizm 

Holocaust 

holokost 

Holy Land 

Muqaddas zamin 

human rights 

inson huquqlari 

humanism 

gumanizm 

humanitarian 

gumanitar 

hunters and gatherers 

ovchilar va yig‘uvchilar  

ideas 


g‘oyalar 

immigration 

immigratsiya 

imperialism 

imperializm 

import 


import 

income 


daromad 

Indian Empires 

Hind imperiyalari 

indulgences 

gunohlarni kechirish yorliqlari 

Indus Valley 

Hind daryosi vodiysi 

Industrial Revolution 

sanoat inqilobi 

industrialism 

sanoatlashtirish 

inflation 

pulning qadrsizlanishi 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

infrastructure 

infratuzilma 

inquisition 

inkvizitaiya 

interdependence 

o‘zaro bog‘liqlik 

interpretation 

talqin qilish 

invasion 

bostirib kirish 

invention 

kashfiyot 

Iron Curtain 

temir parda 

irrigation 

sug‘orish 

Islam 


islom dini 

isolationism 

izolyatsionizm  

jihad 


jihod 

Judaism 


yahudiylik 

justice 


adolat, odil sudlov  

knowledge 

bilim 

Koran 


 

 

Qur’oni Karim GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

7                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK  

laissez‐faire 

cheklanmagan bozor 

land grants 

yer tarqatish 

land reform 

yer islohoti 

language 

til 

Latin America Lotin Amerikasi 

latitude 

kenglik 

legend 


afsona, shartli belgilar (xaritadagi) 

legislature 

qonun chiqarish 

liberal 


liberal, erkin 

liberty 


ozodlik 

Life expectancy 

umr davomiyligi 

literacy 

savod 

location manzil, turgan joy 

longitude 

uzunlik  

Magna Carta 

Buyuk erkinliklar xartiyasi 

maize 


makkajo‘xori 

majority 

ko‘pchilik 

Mandate of Heaven 

Ilohiy mandat, Rim Papasining dindoshiga yozgan xati 

manor 


 

maps 


xaritalar 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

Marshall Plan 

Marshall rejasi 

Marxism 


marksizm 

massacre 

qirg‘in 

Mecca 


Makki mukarrama 

medieval 

o‘rta asrlarga oid 

Meiji Restoration 

Meydzi restavratsiyasi 

mercantilism 

merkantilizm 

meridian 

meridian 

Mesoamerica 

Markaziy Amerika 

Mesopotamia 

Mesopotamiya 

mestizos 

metislar 

Mexican Revolution 

Meksika inqilobi 

Middle Ages 

o‘rta asrlar 

Middle East 

O‘rta Sharq 

migrant 


migrant 

migration 

migratsiya 

militarism 

militarizm 

millennium 

mingyillik 

minority 

kamchilik 

missionary 

missioner 

modern 


zamonaviy 

monarchy 

monarxiya 

Mongol 


mo‘g‘ol 

GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

8                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

monotheism 

monoteizm 

monsoon 


musson 

mosque 


masjid 

Mothers of the Plaza De Mayo 

Mayo maydoni Onalari 

mountains 

tog ‘lar 

multicultural 

ko‘pmadaniyatli  

Napoleonic Code 

Napoleon kodeksi 

nation state 

milliy davlat 

nationalism 

millatchilik 

natural resources 

tabiiy resurslar 

Nazism 


natsizm 

negotiate 

muzokara qilmoq 

Neolithic 

neolitga oid 

neutrality 

betaraflik 

New Imperialism 

yangi imperializm 

Ninety Five theses 

To‘qson beshta tezus 

Nobel Peace Prize 

Tinclik bo‘yicha Nobel mukofoti 

nobility 

dvoryanlar tabaqasi 

nomads 


ko‘chmanchilar 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

nonalignment 

qo‘shilmaslik 

non‐violence 

zo‘rovonlikdan voz kechish 

North America 

Shimoliy Amerika 

North America Free Trade Agreement (NAFTA) 

Simoliy Amerikada erkin sado shartnomasi (NAFTA) 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti (NATO) 

nuclear age 

Yadro asri 

Nuremberg Trials 

Nyurenberg sud jarayoni  

oceans 


okeanlar 

official 

rasmiy 

Old Imperialism eski imperializm 

oligarchy 

oligarxiya 

Olmec civilization 

Olmek tamadduni 

opinion 


fikr 

Opium War 

Afyun urushi 

opposition 

muxolifat 

oral tradition 

xalq og‘zaki ijodi an’anasi 

Organization of American States (OAS) 

Amerika davlatlari tashkiloti (OAS) 

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)  Neftni eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti (OPEC) 

organizations 

tashkilotlar 

origin 

kelib chiqish Orthodox Christian Church 

pravoslav xristian cherkovi 

Ottoman 

usmonlilar 

overpopulation 

aholining ko‘payib ketishi 

overthrow 

to‘ntarish GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

9                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK  

Paleolithic 

paleolit davriga oid 

Palestinian Liberation Organization (PLO) 

Falastinni ozod qilish tashkiloti (PLO) 

Panama Canal 

Panama kanali 

parallel 

parallel 

parliamentary system 

parlament tizimi 

partition 

bo‘lish 

passive resistance 

sust qarshilik ko‘rsatish 

patrician 

patritsiy 

Pax Romana 

Pim imperiyasidagi tinchli 

Pearl Harbor 

Pyorl‐Harbor 

peasants 

dehqonlar 

per capita income 

aholi jon boshiga daromad 

perestroika 

qayta qurish 

persecution 

ta’qib qilish 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

Persian Gulf War 

Fors ko‘rfazi urushi 

perspective 

istiqbol, perspektiva 

pharaoh 


fir’avn 

philosophy 

falsafa 

photograph 

fotosurat 

physical map 

fizik xarita 

pilgrimage 

ziyorat, muqaddas joylarni ziyorat qilish 

plague 


vabo 

plebeian 

plebey 

plebiscite xalqni so‘rov qilib fikrini bilish 

pluralism 

firk erkinligi, pluralism 

poem 


she’r 

pogroms 


qirg‘in 

point of view 

nuqtai nazar 

political map 

siyosiy xarita 

political party 

siyosiy partiya 

political systems 

siyosiy tizimlar 

politics 

siyosat 

pollution 

ifloslanish 

polytheism 

politeizm, ko‘pxudolik 

population 

aholi 

post‐Cold War sovuq urushdan keying davr 

poverty 


qashshoqlik 

power 


kuch, hokimiyat 

Pre‐Columbian civilizations 

Kolumbdan oldingi tamaddunlar 

pre‐history 

Tarixdan oldingi davr 

prejudice 

xurofot, vaziyatni bilmay turib fikr bildirish 

president 

president 

primary source 

ilk manba 

prime minister 

bosh vazir 

privatization 

xususiylashtirish 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

10                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

productivity 

ishlab chiqarish samaradorligi 

Proletariat 

, proletariat 

propaganda 

targ‘ibot 

protectionism 

proteksionizm, ichki bozorni himoya qilish 

protectorate 

protektorat 

Protestantism 

protestantizm 

Public 


xalq 

public opinion 

jamoatchilik fikri 

Puritan Revolution 

Puritan inqilobi 

Pyramids 

piramidalar, ehromlar  

Queen 


qirolicha 

Quota 


kvota 

ENGLISH 


INGLIZ(CHA) 

 

Racism irqchilik 

rain forest 

subtropik o‘rmon 

raw materials 

xom ashyo 

Rebellion 

isyon, qo‘zg‘olon 

Red Guards 

qizil gvardiya 

Reform 


islohot 

reformation 

o‘zgartitish 

Refugee 


qochoq 

Regionalism 

regionalizm 

Reign of Terror 

Yakobin terrori 

reincarnation 

jonni ko‘chib yurishi 

relationship 

munosabat 

Religion 

din 

religion belief diniy e’tiqod 

religion group 

diniy guruh, diniy tashkilot 

Renaissance 

Renessans 

representative democracy 

vakillik demokratiyasi 

Republic 

respublika 

Resources 

resurslar 

restoration 

tiklash 

revolution 

inqilob 

Revolutionary War 

mustaqillik uchun urush 

river valley civilizations 

daryo vodiylarida paydo bo‘lgan tamaddunlar 

rivers 


daryolar 

Roman Empire 

Rim imperiyasi 

rural 


qishloq joyga oid 

Russian Revolution 

rus inqilobi 

Russification 

 

 

ruslashtirish GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

11                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK  

samurai 


samuray 

satellite nation 

yo‘ldosh (qaram) mamlakat 

scarcity 

yetishmovchilik 

scientific method 

ilmiy uslub 

secondary source 

ikkilamchi manba 

secular 


sekulyar, dunyoviy 

segregation 

segregatsiya, irqiy ayirmachilik 

self‐determination 

o‘z taqdirini o‘zi belgilash 

self‐government 

o‘zini o‘zi boshqarish 

senate 


senat 

separation of church and state 

davlat bilan cherkovning bir‐biridan ajratilishi 

Sepoy Mutiny 

Sepoylar qo‘zg‘oloni 

serf 


krepostnoyga oid 

Shintoism 

sintoizm 

shogun 


syogun 

Silk Road 

Ipak yo‘li 

slash and burn farming 

o‘simliklarni yoqib yo‘q qilish bilan yer ochib 

dehqonchilik qilish 

slave trade 

qul savdosi 

slavery 

qullik 


social 

ijtimoiy 

social class 

ijtimoiy sinf 

Social Darwinism 

ijtimoiy darvinism 

socialism 

sotsializm 

socialist 

sotsialist 

solidarity 

birdamlik 

South America 

Janubiy Afrika 

sovereignty 

suverenitet, egamenlik 

Soviet Union 

Sovet Ittifoqi 

sphere of influence 

ta’sir doirasi 

stability 

barqarorlik 

standard of living 

yashash standarti 

state 

davlat, shtat status 

maqom 


steamboat 

paroxod 


stereotype 

stereotip, qotib qolgan fikr 

stratification 

bo‘lish 


structure 

tuzilma, struktura 

subcontinent 

subkontinent 

Sub‐Saharan Africa 

Sahroi Kabirdan pastda joylashgan Afrika davlatlari 

superpowers 

buyuk davlatlar 

Supply and demand 

talab va taklif 

symbols 

ramzlar, belgilar 

 

Taiping Rebellion 

Tayping qo‘zg‘oloni 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

12                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

Taoism 


daosizm 

technology 

texnologiya 

terrorism 

terrorchilik 

theory 


nazariya 

Third World 

uchinchi dunyo 

Tiananmen Square 

Tyananmen maydoni 

timeline 

xronologiya chizig‘i 

Torah 


Tavrot 

totalitarianism 

totalitarizm 

trade imbalance 

savdoda muvozanat yo‘qligi 

traditions 

an’analar 

treaties 

shartnomalar 

Treaty of Versailles 

Versal shartnomasi 

tribal group 

qabilalar guruhi 

tribalism 

qabilachilik 

tribunal 

tribunal 

Triple Alliance 

Uchlar ittifoqi 

Triple Entente 

Antanta 

truce 


sulh 

Twelve Tables 

O‘n ikkita jabval 

tyranny 


zulm  

United Nations 

Birlashgan Millatlar Tashkiloti 

uprising 

qo‘zg‘olon 

urban 


shaharga oid 

urbanization 

urbanizatsiya, shaharlashuv 

utopian reform 

utopiyachilar islohoti   

value 


qadriyat 

vassal 


vassal 

Vedas 


Vedalar  

viceroy 


vakil, noib 

vote 


ovoz bermoq  

war 


urush 

Warsaw Pact 

Varshava shartnomasi 

weapons 


qurollar 

Weimer Republic 

Veymar Respublikasi 

Western Hemisphere 

G‘arbiy yarim shar 

Westernization 

g‘arblashtirish 

White Man’s Burden 

oqtanli kishi zimmasidagi yuk 

world 


jahon 

World Bank 

Jahon Banki 

World War I 

Birinchi jahon urushi 

World War II 

Ikkinchi jahon urushi 


GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

13                                                                                                                                              NYS Statewide Language RBERN  

ENGLISH 

UZBEK 

writing system 

Yozuv tizimi  

Zionism 


sionizm 

Zulu 


zuluslar 

 

Document Outline

  • Regents_2017_atn.pdf
    • THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
    • Regents of The University


Download 402.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling