High School Level Physics Glossary English / Uzbek Glossar y


Download 433.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/2
Sana15.11.2017
Hajmi433.01 Kb.
1   2

D

 

 

damage 


shikast, shikastlamoq 

dart 


nayza, irg‘itiladigan o‘q 

data 


ma’lumotlar 

de Broglie Principle 

de Broyl prinsipi 

decay 


parchalanish 

deceleration 

susayish 

deci 


detsi- 

decibel 


detsibel 

decimeter 

detsimetr 

deck 


paluba 

decrease 

pasaymoq, pasayish 

define 


ta’rif bermoq 

definite 

muayyan 

deformation 

deformatsiya 

degree 


daraja, gradus 

deka = deca 

deka- 

decameter dekametr 

deliver 


yetkazib bermoq 

demonstration 

namoyish etish 

density 


zichlik 

depend 


bog‘liq bo‘lmoq 

dependent variable 

qaram o‘zgaruvchan qiymat 

derive 


chiqarib olmoq 

derived unit 

hosil bo‘lgan birlik 

descend 


pasaymoq, enmoq 

descent 


pasayish 

design 


dizayn 

destructive 

buzuvchi 

destructive interference 

buzuvchi aralashuv 

detection 

payqash 

detector 

detektor 

determine 

aniqlamoq 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          9  

ENGLISH 

UZBEK 

deviate 


og‘moq 

device 


qurilma 

dewdrop 


shudring tomchisi 

dew point 

shudring nuqtasi 

diameter 

diametr 

diamond 


olmos 

diaphragm 

diafragma 

differ 


farqlanmoq 

difference in electric potential 

elektr potensiallarining tafovuti 

diffract 

og‘dirmoq 

diffraction 

difraksiya 

diffraction grating 

difraksiya panjarasi 

diffuse 


tarqatmoq 

diffuse reflection 

diffuziya aksi 

digit 


raqam 

dimension 

o‘lcham 

dimmer 


yorug‘lik kuchi regulyatori 

dip 


botirmoq 

direction 

yo‘nalish 

directly 

bevosita 

discover 

topmoq, aniqlamoq 

disintegrate 

parchalamoq 

disorder 

tartibsizlik 

disperse 

chang qilib sepmoq 

dispersion 

dispersiya 

displace 

joyidan ko‘chirmoq 

displacement 

joyidan ko‘chirish 

disprove 

rad etmoq 

disregard 

e’tiborsiz qoldirmoq 

dissipate 

sochmoq 

dissonance 

dissonans 

distance 

masofa 

distant 


uzoq 

distort 


buzib ko‘rsatmoq 

distortion 

buzib ko‘rsatish 

distribute 

tarqatmoq 

disturb 


xalaqit bermoq 

disturbance 

xalal 

dive 


sho‘ng‘imoq 

diver 


sho‘ng‘uvchi 

diverge 


tarqalmoq 

diverging lens 

tarqatuvchi linza 

divide 


bo‘lmoq 

divider 


bo‘luvchi 

division 

bo‘lish 

dock 


dok, kemalarni tuzatadigan ustaxona 

dockhand 

port ishchisi 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          10  

ENGLISH 

UZBEK 

dog 


it 

domain 


domen 

Doppler 


Doppler 

Doppler effect 

Doppler effekti 

Doppler shift 

Doppler siljishi 

double 


Ikki hissa 

double slit diffraction 

Ikki tirqishli difraksiya 

drag 


tortmoq 

draw 


totib chiqarmoq 

drop 


qulamoq, tommoq 

droplet 


tomchi 

drum 


baraban 

ductility 

qayishqoqlik 

dust 


chang 

dynamics 

dinamika 

E

 

 

ear 


quloq 

eardrum 


quloq pardasi 

echo 


aks-sado 

eclipse 


tutilish 

eclipse of the sun 

quyosh tutilishi 

ecological 

ekologiyaga oid 

ecology 


ekologiya 

economical 

iqtisodiy 

effect 


samara 

effective 

samarali 

effective resistance 

samarali qarshilik 

effectively 

samara beruvchi 

efficiency 

samaradorlik 

effort 


sa’y-harakat 

Einstein 

Eynshteyn 

elastic 


qayishqoq 

elastic collision 

qayishqoq to‘qnashuv 

elasticity 

qayishqoqlik 

electric 

elektrga oid 

electric current 

elektr toki 

electric field 

elektr maydoni 

electric field intensity 

elektr maydoni kuchlanishi 

electric field line 

elektr maydonining kuch chizig‘i 

electric force 

elektrning harakatlantiruvchi kuchi 

electric generator 

elektr toki generatori 

electric potential 

elektr potensiali 

electrode 

elektrod 

electromagnet 

elektr magniti 

electromagnetic 

elektr magnitiga oid 

electromagnetic force 

elektr magniti kuchi 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          11  

ENGLISH 

UZBEK 

electromagnetic induction 

elektr magniti induksiyasi 

electromagnetic wave 

elektr magniti to‘lqini 

electromagnetism 

elektromagnetizm 

electromotive (EMF) 

elektrning harakatlantiruvchi kuchi (EHK) 

electron 

elektron 

electron cloud 

elektron buluti 

electroscope 

elektroskop 

elevator 

lift 

eliminate bartaraf qilmoq 

ellipse 


ellips 

elongation 

uzaytirish 

embed 


kiritmoq 

emerge 


paydo bo‘lmoq 

emergency 

ko‘zda tutilmagan holat 

emission spectrum 

nurlanish spektri 

emit 


nur chiqarmoq 

empirical 

empirik 

enable 


imkoniyat bermoq, faollashtirmoq 

enclose 


ichiga olmoq 

encounter 

to‘qnash kelmoq 

energetic 

energetikaga oid 

energetic state 

ehergetik holat 

energy 


energiya 

energy crisis 

energetika tangligi 

energy level 

energiya darajasi 

engineer 

muhandis 

enormous 

ulkan 

enrichment boyish, boyitish 

enter 


kirmoq 

entropy 


entropiya 

equation 

tenglama 

equator 


ekvator 

equilibrant 

muvozanatda tutuvchi 

equilibrant force 

muvozanatda tutuvchi kuch 

equilibrium 

muvozanat 

equilibrium position 

muvozanat holati 

equipment 

uskuna 

equivalent ekvivalent 

erect 


chiqarmoq, yuksaltirmoq 

essence 


mohiyat 

essentially 

mohiyatan 

ether 


efir 

evaporate 

bug‘lanmoq 

evaporation 

bug‘lanish 

evenly 


teng 

evenness 

tenglik 

eventually 

oxirida 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          12  

ENGLISH 

UZBEK 

evidence 

isbot 

except 


…dan tashqari 

exception 

istisno 

excited state 

hayajonli holat 

exert 


bosim o‘tkazmoq 

exhaust 


oriqla(t)moq 

exhibit 


ko‘rgazmaga qo‘ymoq 

exist 


mavjud bo‘lmoq 

expand 


kengaytirmoq 

expansion 

kengaytirish 

expect 


kutmoq 

expel 


siqib chiqarmoq 

experiment 

tajriba 

explore 


tadqiq qilmoq 

exponent 

Eksponent, tushunturuvichi 

exponential 

eksponentsial 

exponential notation 

eksponentsial taqdimot 

exposure 

ekspozitsiya 

express 


ifoda qilmoq 

extend 


uzaytirmoq 

external 

tashqi 

external force tashqi kuch 

extrapolation 

ekstrapolyatsiya 

extreme 


o‘ta 

extremely 

o‘ta darajada 

F

 

 

faint 


kuchsiz 

Farad 


farada 

farsightedness 

uzoqni yaxshi ko‘rish 

feat 


mahorat, qahramonlik 

fiber 


tola 

fiber optics 

tola optikasi 

fiction 


o‘ylab topilshan narsa, uydirma 

field 


maydon 

filament 

ipsimon tola 

final velocity 

so‘nggi tezlik 

finger 


barmoq 

first law of motion 

harakatning birinchi qonuni 

first neutron 

birinchi neytron 

first-order-line 

birinchi tartib chizig‘i 

fission 


parchalanish 

fixed 


qayd etilgan; qotirilgan 

flame 


olov 

flare 


mash’al 

flatten 


tekislamoq 

flick 


chaqnash 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          13  

ENGLISH 

UZBEK 

flint glass 

rangsiz oyna 

float 


yuzada turmoq 

fluid 


suyuqlik 

fluorescent lamp 

kunduzgi yorug‘lik chirog‘i 

flute 


tarnovcha 

flux 


oqim 

focal 


fokusga oid 

focal length 

focus masofasi 

focal point 

focus nuqtasi 

focus 


fokus 

fog 


tuman 

force 


kuch 

force of friction 

ishqalanish kuchi 

fork 


sanchqi 

form 


shakl 

fraction 

kasr 

frame 


rom 

frame of reference 

sanoqni boshlash tizimi 

framework 

struktura 

freedom 


ozodlik 

free-fall 

erkin qulash 

freezing point 

muzlash nuqtasi 

Freon 


freon 

frequency 

chastota 

frequently 

tez-tez 

friction 

ishqalanish 

frictional 

ishqalanishga oid 

frictionless 

ishqalanishsiz 

frozen 


muzlagan 

fundamental 

asos bo‘ladigan, eng muhim, asosiy; asos soladigan 

(soluvchi) 

fur 

mo‘yna 


furthermore 

bundan tashqari 

fuse 

eritmoq 


G

 

 

gain 


ko’paytirish, oshirish 

galaxy 


galaktika 

galvanometer 

galvanometr 

galvanic 

galvanik 

galvanic cell 

galvanik yacheyka 

Gamma ray 

gamma-nur 

gap 


oraliq, bo’shliq 

gas 


gaz 

gas law 


ideal gaz holati tenglamasi 

gaseous 


gazsimon 

gasoline 

benzin 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          14  

ENGLISH 

UZBEK 

gauge 


o‘lchash asbobi 

Geiger-Muller tube 

Geyger-Myuller hisoblagichi 

general theory of relativity 

umumiy nisbiylik nazariyasi 

generate 

hosil qilmoq 

germanium 

germaniy 

giga 


giga- 

give 


bermoq 

glance 


yaltirash 

glass 


oyna 

glider 


planyor 

gluon 


glyuon 

gold 


oltin 

govern 


boshqarmoq 

gradual 


asta-sekin 

gradually 

asta-sekin 

grain 


don 

grains 


don-dun 

gram 


gramm 

graph 


grafik 

graphical 

grafikka oid 

grating 


panjara 

gravitation 

tortish kuchi 

gravitational field 

gravitatsiya maydoni 

gravitational force 

gravitatsiya kuchi 

gravitation mass 

gravitatsiya massasi 

gravitation potential energy 

gravitatsiyaning potensial energiyasi 

graviton 

graviton 

gravity 


tortish kuchi 

green 


yashil 

ground state 

asosiy holat 

grounding 

yerga ulash 

gyroscope 

giroskop 

H

 

 

Half-life 

yarim parchalanish davri 

halt 


to‘xtash 

hammer 


bolg‘a 

handle 


dastak 

harmonic 

garmonika 

harmonious 

garmonik 

haul 


tortmoq 

headlamp 

fara 

heat 


issiqlik 

heat effect 

issiqlik effekti 

heat engine 

issiqlik dvigateli 

heat of fusion 

erish issiqligi 

heat of vaporization 

bug‘lanish issiqligi 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          15  

ENGLISH 

UZBEK 

heat pump 

issiqlik nasosi 

specific heat  

solishtirma issiqlik 

heavy 


og‘ir 

hecto 


gekto- 

hectometer 

gektometr 

height 


balandlik 

Heisenberg uncertainty principle 

Heyzenbergning noaniqlik prinsipi 

helicopter 

vertolyot 

Helium 


geliy 

hence 


binobarin 

Hertz 


gerts 

high temperature source 

yuqori harorat manbasi 

hiker 


yayov yuruvchi sayyoh 

hilly 


qirli 

hockey 


hokkey 

hollow 


bo‘sh 

Hooke’s law 

Huk qonuni 

horizontally 

gorizontal 

horn 


sirena 

huge 


ulkan 

hull 


korpus 

hydraulic 

gidravlikaga oid 

hydraulic system 

gidravlika tizimi 

hydrogen 

vodorod 

hydrodynamics 

gidrodinamika 

hydrostatics 

gidrostatika 

I

 

 

ideal 


ideal 

ideal gas 

Ideal gaz 

ideal gas law 

Ideal gaz holati tenglamasi 

ideal mechanical advantage (IMA) 

kuchning ideal ustunligi (KIY) 

ignite 


yoqmoq, yondirmoq 

ignition 

yoqish 

illuminance yoritilganlik 

illuminate 

yoritmoq 

illuminated body 

yoritilgan jism 

illumination 

yoritish 

illusion 

illyuziya 

image 


tasvir 

imagine 


tasavvur qilmoq 

immerse 


botirmoq 

immersion 

botirish 

immersion heater 

botirish isitgichi 

impart 


harakatga keltirmoq 

implication 

taalluqlilik 

impossible 

mumkin bo‘lmagan 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          16  

ENGLISH 

UZBEK 

impulse 


impuls 

incandescent 

qattiq qizigan 

incandescent lamp 

cho‘glanma chiroq 

incident 

qulovchi, yiqiluvchi 

Incident pulse 

qulash impulsi 

Incident wave 

qulash to‘lqini 

incision 

kesim 

inclined qiyaga oid 

Inclined plane 

qiya tekislik 

incompressible 

siqilmaydigan 

increase 

oshmoq, oshish 

independent variable 

mustaqil o‘zgaruvchan qiymat 

independence 

mustaqillik 

Index of refraction 

sinish koeffitsiyenti (masalan, nurning) 

indicate 

ko‘rsatmoq 

indication 

ko‘rsatish 

individual 

individual 

induction 

induksiya 

inductive reactance 

Induktiv reaktiv to‘qnashuv 

inelastic 

qayishqoq bo‘lmagan 

inelastic collision 

qayishqoq bo‘lmagan to‘qnashuv 

inertia 


inertsiya 

inertial mass 

inertsiyali massa 

inexpensive 

qimmat bo‘lmagan 

inflate 


shishirmoq 

influence 

ta’sir 

initial 


dastlabki 

initial momentum 

dastlabki impuls 

initial velocity 

dastlabki tezlik 

inner ear 

ichki quloq 

input 


kiritmoq 

insect 


hasharot 

insert 


ishga kiritmoq 

instant 


zudlik bilan 

instantaneous 

oniy 

instantaneous speed oniy tezlik (skalyar qiymat) 

instantaneous velocity 

oniy tezlik (vektorli qiymat) 

instantaneously 

bir onda 

instead 


o‘rniga 

instrument 

o‘lchov asbobi 

insulate 

izolyatsiyalamoq 

insulator 

izolyatsiya materiali 

intake 


oqib kirish 

integer 


butun son 

integrate 

birlashtirmoq 

integrated circuit 

integral sxema 

intensity 

jadallik 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          17  

ENGLISH 

UZBEK 

interaction 

o‘zaro harakat 

intercept 

tutib olmoq 

interfere 

aralashmoq 

interference 

aralashish, interferensiya 

intermediate 

oraliq 

internal ichki 

internal energy 

ichki energiya 

internal force 

ichki kuch 

interparticle 

zarralararo 

interpretation 

talqin 

interrupt (to) bo‘lib qo‘ymoq 

interstellar 

yulduzlararo 

interval 

interval 

interlock 

o‘zaro to‘sib qo‘ymoq 

invent 


kashf qimoq 

inverse 


teskari 

inverse variation 

teskari proporsionallik qonuni bo‘yicha o‘zgar(tir)ish 

inversely 

teskari proporsional 

invert 


aylantirmoq 

investigate 

tadqiq qilmoq 

inward 


ichkari tomon yo‘nalgan 

ion 


ion 

iridium 


iridiy 

iron 


temir 

irrigate 

sug‘ormaq 

isolate 


izolyatsiyalamoq 

isolated system 

izolyatsiyalangan tizim 

isotope 


izotop 

J

 

 

jet plane 

reaktiv samolyot, reaktiv uchoq 

jeweler 


zargar 

joule 


joul 

Jupiter 


Yupiter 

K

 

 

Kelvin 


Kelvin 

Kelvin scale 

Kelvin shklasi 

kidney 


buyrak 

kilo 


kilo 

kilogram 

kilogramm 

kilometer 

kilometr 

kilopascal 

kilopaskal 

kilowatt 

kilovatt 

kilowatt hour 

kilovatt soat 

kinematics 

kinematika 

kinetic energy 

kinetik energiya 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          18  

ENGLISH 

UZBEK 

kinetic molecular theory 

kinetik molekulyar nazariya 

kinetic theory 

kinetik nazariya 

knapsack 

kitob sumka 

knob 


to‘g‘rilash dastagi 

krypton 


kripton 

L

 

 

laboratory 

laboratoriya 

lack 


yetishmovchilik 

laser 


laser 

lattice 


panjara, to‘r 

launch 


ishga tushirmoq 

law 


qonun 

law of action and reaction 

harakat va qarshi harakat qonuni 

law of conservation of momentum 

impulsning saqlasnish qonuni 

lawn 


ko‘kalam 

lawn mower 

ko‘kalam o‘ruvchi uskuna 

lead 


qo‘rg‘oshin 

leak 


sizib oqib chiqmoq 

ledge 


karniz 

left-hand rule 

chap qo‘l qoidasi 

legend 


shartli belgilar 

length 


uzunlik 

lengthen 

uzaytirmoq 

lens 


linza 

Lenz’s Law 

Lents qonuni 

lepton 


lepton 

level 


daraja 

lever 


richag, pishang 

Leyden Jar 

Leydan bankasi 

liberate 

ozod qilmoq 

librarian 

kutubxonachi 

lift 


ko‘tarmoq 

light 


yorug‘lik 

light wave 

yorug‘lik to‘lqini 

likewise 

shu tariqa 

line 


chiziq, liniya 

linear 


chiziqqa oid 

linear accelerator 

chiziqli tezlashtirgich 

linear equation 

chiziqli tenglama 

liner 


layner 

lip 


chet 

liquefy 


suyuq holatga yetkazmoq 

liquid 


suyuqlik 

liter 


litr 

literally 

aynan 

location manzil, joylashgan yer 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          19  

ENGLISH 

UZBEK 

lodestone 

megnetit 

longitudinal 

bo‘ylama, uzunasiga 

longitudinal wave 

bo‘ylama to‘lqin 

loudness 

ovoz balandligi 

loudspeaker 

dinamik 

low 


past 

low temperature sink 

past temperaturani qabul qiluvchi qurilma 

lubricant 

yog‘lash moyi 

lumen 


lyumen 

luminous 

yorug‘likka oid 

luminous flux 

yorug‘lik oqimi 

luminous intensity 

yorug‘lik kuchi 

lunar 


oyga oid 

lunar module 

oy moduli 

lung 


o‘pka 

M

 

 

magenta 


fuksin 

magnet 


magnit, ohanrabo 

magnetic 

magnitga oid 

magnetic field 

magnit maydoni 

magnetic field line 

magnit maydoni chizig‘i 

magnetic flux 

magnit oqimi 

magnetic induction 

magnit induksiyasi 

magnetism 

magnetizm 

magnification 

kattalashtirish 

magnify 


kattalashtirmoq 

magnifying glass 

kattalashtiruvchi shisha, lupa 

magnitude 

magnituda 

maintain 

qo‘llab-quvvatlamoq 

malleability 

bolg‘alanuvchanlik 

manner 


usul 

manufacture 

ishlab chiqarish 

mass 


massa 

mass defect 

massa defekti 

mass number 

massa soni 

mass spectrograph 

massa spektrografi 

massive 


katta, og‘ir, zil, salmoqli, salmoqdor 

mathematical science 

matematika fanlari 

mathematically 

matematikaga oid 

mathematician 

matematik 

matter 


materiya 

matter wave 

materiya to‘lqini 

maximum 


maksimal qiymat 

mean 


o‘rta qiymat 

measurable 

o‘lchanadigan 

measurement 

o‘lchash 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          20  

ENGLISH 

UZBEK 

mechanical advantage 

kuchdan yutish 

mechanical energy 

mexanik energiya 

mechanical force 

mexanik kuch 

mechanical wave 

mexanik to‘lqin 

medical 


tibbiy 

medium 


o‘rta 

mega 


mega- 

megahertz 

megagerts 

megawatt 

megavatt 

melt 


eri(t)moq 

melting point 

erish nuqtasi 

membrane 

membrana 

mercury 


simob 

mercury barometer 

simobli barometr 

meson 


mezon 

metabolism 

modda almashinuvi 

metal runner 

to‘siq karkasining metall o‘ramasi 

meteorology 

meteorologiya 

meteoroid 

meteor jism 

methanol 

metanol 

method 


usul 

meticulously 

sinchiklab 

metric system 

metrik tizim 

micro 


mikro 

microfarad 

mikrofarada 

microphone 

mikrofon 

microprocessor 

mikroprosessor 

microscope 

mikroskop 

microscopic 

mikroskopga oid 

microwave 

mikroto‘lqin 

middle ear 

o‘rta quloq 

Milky Way Galaxy 

Somon Yo‘li galaktikasi 

milli 


milli- 

milliampere 

milliamper 

millibar 

millibar 

milligram 

milligramm 

milliliter 

millilitr 

millimeter 

millimetr 

mirage 


sarob 

mirror 


ko‘zgu 

mix 


aralashtirmoq 

mixed 


aralash 

mixture 


aralashma 

moderate 

mo’tadil 

moderator 

moderator 

modification 

o‘zgartirish 

modify 


o‘zgartirmoq 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          21  

ENGLISH 

UZBEK 

module 


modul 

mole 


mol 

molecule 

molekula 

momenta 


impulslar 

momentum 

impuls 

motion 


harakat 

mouthpiece 

mundshtuk 

mower 


o‘rgich 

mud 


balchiq 

multiple 

ko‘p marta 

multiplication 

ko‘paytirish 

multiply 

ko‘paytirmoq 

muon=meson 

myuon=mezon 

mutual 


o‘zaro 

mutually 

o‘zaro 

muzzle 


uchlik 

N

 

 

Nano 


nano- 

nanometer 

nanometr 

nanosecond 

nanosoniya 

naphtha 


ligroin 

nasal 


burunga oid 

natural 


tabiiy 

nature of the surface 

yuza ko‘rinishi 

nearsightedness 

uzoqni yaxshi ko‘ra olmaslik 

negative 

manfiy 

negative charge manfiy zaryad 

neon 


neon 

net force 

teng harakat qiluvchi kuch 

neutral 


betaraf, neytral 

neutrino 

neytrino 

neutron 


neytron 

newton 


nyuton 

Newton 


Nyuton 

Newton’s First Law of Motion 

Nyutonning birinchi harakat qonuni 

Newton’s Second Law of Motion 

Nyutonning ikkinchi harakat qonuni 

Newton’s Third Law of Motion 

Nyutonning uchinchi harakat qonuni 

nickel 


nikel 

nitrogen 

azot 

nodal 


tugunga oid 

nodal line 

tugunlar chizig‘i 

node 


tugun 

non perpendicular component 

perpendukulyar bo‘lmagan komponent 

non perpendicular component of vector 

vektorning perpendukulyar bo‘lmagan komponenti 

normal force 

standart kuch 

north pole 

Shimoliy magnit qutbi 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          22  

ENGLISH 

UZBEK 

North Pole 

Shimoliy qutb 

Northern Hemisphere 

Shimoliy yarim shar 

northern light 

shimol yog‘dusi 

notation 

belgi, ishora 

note 


qayd, izoh 

nuclear 


yadroga oid 

nuclear bombardment 

yadro bombalari yog‘dirish 

nuclear model 

atom yadrosi modeli 

nuclear potential energy 

yadroning potensial energiyasi 

nuclear reaction 

yadro reaksiyasi 

nuclei 


yadrolar 

nucleon 


nuklon 

nucleus 


yadro 

nuclide 


nuklid 

numerically 

son qiymatida 

O

 

 

obey 

rioya qilmoq oboe 

goboy 


observable 

kuzatiladigan 

observation 

kuzatish 

observatory 

rasadxona 

observe 

kuzatmoq 

obstacle 

to’siq 


obtain 

olmoq 


occupy 

egallamoq 

occur 

ro‘y bermoq octagon 

oktagon 


octagonal 

oktagonga oid 

octave 

oktava 


Ohm 

Om 


Ohm’s Law 

Om qonuni 

opaque 

shaffof bo‘lmagan operation 

ishla(ti)sh 

oppose 

qarama-qarshi qo‘ymoq optical 

optikaga oid 

optical density 

optik zichlik 

optics 

optika 


orbit 

orbita 


organ 

organ 


orientation 

oriyentatsiya 

origin 

kelib chiqish oscillate 

tebranmoq 

oscillation 

tebranishlar hosil qilish 

oscilloscope 

ostsillograf 

outer ear 

tashqi quloq 

outlet 

chiqish 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          23  

ENGLISH 

UZBEK 

output 


chiqarish 

outward 


tashqi tomonga yo‘nalgan 

oval 


tuxumsimon 

overall 


umumiy 

overload 

ortiqcha yuk, haddan tashqari ko’p yuklamoq 

overlook 

kuzatmoq 

overtones 

obertonlar 

oxygen 


kislorod 

P

 

 

painstakingly 

qunt bilan 

palm 


hovuch 

parabola 

parabola 

parabolic 

parabolaga oid 

parachute 

parashyut 

paraffin 

parafin 

parallax 

parallaks 

parallel 

parallel 

parallel connection 

parallel ulash 

parallel force 

parallel kuch 

particle 

zarra 

particle accelerator zarralarni tezlashtirish vositasi 

Pascal 


Paskal 

Pascal’s Principle 

Paskal qonuni 

patch 


kiritma 

path 


yo‘l 

pavement 

yo‘lak 

peculiar o‘ziga xos 

peculiarity 

o‘ziga xoslik 

pendulum 

mayatnik 

performer 

ijrochi 

perimeter 

perimetr 

period 


davr 

periodic 

davriy 

permanently doimiy tarzda 

perpendicular 

perpendikulyar 

perpendicular force 

perpendikulyar kuch 

perpendicularly 

perpendukulyar tarzda 

perspective 

perspektiva 

perspiration 

ter ajralishi 

phase 


faza 

phenomena 

hodisalar 

phenomenon 

hodisa 

philosopher faylasuf 

phosphor 

fosfor 

phosphorescence fosforessensiya 

photoelectric effect 

fotoelektrik effekt 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          24  

ENGLISH 

UZBEK 

photoflash 

fotochaqmoq 

photography 

fotosurat 

photo resistor 

fotorezistor 

photovoltaic 

fotoelektrik 

photovoltaic cell 

fotoelektrik element 

physical 

fizikaga oid 

physical phenomena 

fizik hodisalar 

physicist 

fizik 

physics 


fizika 

Pico 


piko- 

Pico farad 

pikofarada 

pier 


pirs 

piezoelectricity 

pyezoelektr toki 

pig 


cho‘chqa 

pigment 


pigment 

pile 


qoziqoyoq 

pinna 


quloq chanog‘i 

pipe 


quvur 

pistol 


to‘pponcha 

piston 


porshen 

pitch 


smola, chirkay 

pith 


poya o‘zagi 

pith ball 

marjon 

plane mirror yassi ko‘zgu 

planet 


sayyora 

plasma 


plazma 

plastic 


plastik 

platinum 

platina 

plot 


yer maydoni 

plunge 


botmoq, ko‘milmoq 

polarity 

qutblilik 

polarized 

qutblangan 

plane polarized 

yassi qutblangan 

polarization 

qutblash 

polarizer 

qutblovchi 

pole 


qutb 

pollution 

ifloslanish 

pound 


funt 

portion 


porsiya 

position 

pozitsiya 

positive 

musbat 

positive charge musbat zaryad 

positron 

positron 

possess 


ega bo‘lmoq 

postulate 

postulat 

pot 


o‘tga chidamli gildan qilingan qozon 

potential 

potensial 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          25  

ENGLISH 

UZBEK 

potential energy 

potensial energiya 

potentiometer 

potensiometr 

pour 


quy(il)moq 

power 


quvvat 

practical 

amaliy 

precise 


aniq 

precisely 

aniq tarzda 

precision 

aniqlik 

predict 


oldindan aytib bermoq 

predominate 

ustunlik qilmoq 

prefix 


old qo‘shimcha 

preliminary 

dastlabki 

pressure 

bosim 

presumably taxminan 

prevent 


oldini olmoq 

previous 

oldingi 

previously 

oldingi 

primary 


birlamchi 

primary coil 

birlamchi o‘rash g‘altagi 

primary color 

birlamchi rang 

primary pigment 

birlamchi pigment 

principle 

prinsip 

principal axis 

bosh o‘q 

principal focus 

bosh fokus 

principal focal point 

bosh fokus nuqtasi 

principle of superposition 

ustiga qo‘yish prinsipi 

prism 


prizma 

probability 

ehtimollik 

probe 


sinov 

procedure 

tartib, muolaja 

process 


jarayon 

productivity 

unumdorlik 

programmable 

dasturlanadigan 

prohibit 

taqiqlamoq 

project 


loyiha 

projectile 

uchuvchi zarra, tashlangan jism 

projectile motion 

tashlangan jism harakati 

propel 


yurish 

property 

xossa 

proportional proporsional 

proportionality 

proporsionalllik 

proportionality constant 

proporsionalllik koeffitsiyenti 

propose 


taklif qilmoq 

proton 


proton 

protractor 

protraktor 

prove 


isbotlamoq 

proximity 

yaqinlik 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          26  

ENGLISH 

UZBEK 

puck 


shayba 

puddle 


payvandlash vannasi 

pull-tab 

tortib ochish quloqchasi 

pulley 


ko‘tarish bloki 

pulsar 


impuls hosil qiluvchi generator 

pulse 


impuls 

pump 


nasos 

push 


itarmoq 

putty 


silliqlash moyi (mastikasi) 

Pythagorean 

Pifagorga oid 

Pythagorean theorem 

Pifagor teoremasi 

Q

 

 

quadrangular 

to‘rt burchakli 

quality 

sifat 


quantity 

miqdor 


quantize 

kvantlamoq 

quantum mechanics 

kvant mexanikasi 

quantum number 

kvantlar soni 

quantum theory 

kvant nazariyasi 

quark 

kvark 


quark model nucleon 

kvark modeli nuklonlari 

quotient 

koeffitsiyent R

 

 

raceway, racetrack 

yugirish yo‘lagi, poyga treki 

racquet 


raketka 

radial 


radial 

radially 

radial tarzda 

radiation 

radioaktiv nurlanish 

radiator 

radiator 

radio 


radio 

radio wave 

radio to‘lqini 

radioactive 

radioaktiv 

radioactive decay 

radioaktiv parchalanish 

radioactive material 

radioaktiv material 

rainbow 


kamalak 

raise 


ko‘tarmoq 

ramp 


estakada 

random 


tasodifiy 

range 


diapazon 

rank 


martaba, unvon 

ray 


nur 

ray optics 

nur optikasi 

razor 


ustara 

reaction 

reaksiya 

readily 


tayyor holda 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          27  

ENGLISH 

UZBEK 

real 


real 

real image 

real tasvir 

realistic 

realistik 

rebound 


urilib qaytish, orqaga urish 

reciprocal 

o‘zaro teskari 

recombine 

qayta qombinatsiyalamoq 

recognize 

tan olmoq 

rectangular 

to‘g‘ri burchakka oid 

red 


qizil 

redefine 

qayta aniqlamoq 

reed 


tilcha 

reestablish 

tiklamoq, qayta o‘rnatmoq 

refer 


havola qilmoq 

reference 

havola 

reference point bosh nuqta 

reflect 


aks ettirmoq 

reflection 

aks 

refraction sinish 

refrigerator 

muzlatkich 

regard 


ko‘rib chiqmoq 

region 


mintaqa 

register 

qayd etmoq 

regular reflection 

to‘g‘ri aks ettirish 

regulate 

tartibga solmoq 

reinforce 

armaturalamoq, armatura bilan mustahkamlamoq 

reinforcement 

armaturalash 

relate 


munosabatda bo‘lmoq 

relationship 

munosabat 

relatively 

nisbiy 

relativity nisbiylik 

release 


chiqarmoq 

remain 


qolmoq 

remainder 

qoldiq 

remove 


olib tashlamoq 

renew 


yangilamoq 

repeat 


takrorlamoq 

repel 


itarmoq, qaytarmoq 

repetitious 

takrorlanuvchi 

replace 


almashtirmoq 

represent 

tamsil etmoq 

repulsion 

itarmoq 

repulsive 

itaruvchi 

research 

tadqiq qilmoq 

resist 


qarshilik ko‘rsatmoq 

resistance 

qarshilik 

resistor 

rezistor 

resolve 


hal qilmoq 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          28  

ENGLISH 

UZBEK 

resolving power of lens 

linzaning hal qiluvchi qobiliyati 

resonance 

rezonans 

respective 

tegishli 

response 

javob bermoq 

restatement 

qayta shakllantirish 

restoring force 

tiklovchi kuch 

resultant 

teng harakat qiluvchi kuch 

retain 


ushlab qolmoq 

retina 


parda 

reveal 


oshkor qilmoq, ko'rsatmoq 

reverse 


orqaga aylantirmoq 

revolve 


aylantirmoq 

rheostat 

reostat 

ribbon 


lenta 

ridge 


taroq, toj, qirra 

right angle 

to‘g‘ri burchak 

rigid 


qattiq 

ripple 


urib turmoq 

ripple tank 

to‘lqinli basseyn 

rise 


ko‘tarilmoq 

rivet 


chega, mixparchin 

robot 


robot 

robotics 

robotexnika 

rocket 


raketa 

rocking 


tebranish 

roll 


yumalamoq 

rope 


arqon 

rubber ball 

rezina to‘p 

rush 


ildam harakat 

S

 

 

sac 


vtulka 

sack 


qop 

sag 


egi(li)sh, buki(li)sh 

sailor 


dengizchi 

sap 


tagidan qazmoq 

satellite 

sun’iy yo‘ldosh 

saxophone 

saksofon 

scaffold 

havoza 

scalar 


skalyar 

scalar quantity 

skalyar qiymat 

scale 


shkala 

schematic 

sxematik 

scientific 

ilmiy 

scientific method ilmiy usul 

scientific notation 

ilmiy taqdimot 

scintillation 

yorug‘lik chaqnashi 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          29  

ENGLISH 

UZBEK 

scissors 

qaychi 

screen 


ekran 

screw 


shurup 

screwdriver 

otvyortka 

scuba 


akvalang 

sea level 

dengiz sathi 

seal 


plomba 

second 


ikkinchi 

secondary 

ikkilamchi 

secondary coil 

ikkilamchi o‘ram g‘ildiragi 

secondary color 

ikkilamchi rang 

secondary pigment 

ikkilamchi pigment 

second left-hand rule 

ikkinchi chap qo‘l qonuni 

second-order line 

ikkinchi tartib chizig‘i 

selenium 

selen 

self-inductance induktivlik 

semiconductor 

yarim o‘tkazgich 

sensation 

his qilish 

sense 


his 

sensitive 

ta’sirchan, nozik 

separate 

ajratmoq 

separated 

ajratilgan 

series 


ketma-ketlik 

series connection 

ketma-ket ulanish 

series-parallel circuit 

elementlarning ketma-ket va parallel ulanish sxemasi 

sewing 


tikish 

sewing needle 

tikuv ignasi 

shadow 


soya 

shape 


shakl 

share 


ulush 

ship builder 

kemasoz 

shirt 


Ko‘ylak 

short circuit 

qisqa tutashuv 

shot-putter 

yadro uloqtirgich 

shovel 


belkurak 

shrink 


toraymoq 

sidewalk 

yo‘lak 

sideway 


yon yo‘lak 

significant 

muhim 

significant digit muhim raqam 

silicon 


kremniy 

silk 


ipak 

silver 


kumush 

simple harmonic motion 

to‘g‘ri chiziq bo‘ylab uyg‘un harakat 

simple machine 

eng oddiy mexanizm 

simplify 

soddalashtirmoq 

single-flit diffraction 

bir tirqishli difraksiya 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          30  

ENGLISH 

UZBEK 

sink 


cho’kmoq, tushmoq 

sine 


sinus 

sinus 


sinus 

sinkable 

cho‘kadigan 

siren 


sirena 

skating 


konkida yurish 

skydiver 

parashyutdan sakrovchi kishi 

sled 


chana 

sliding friction 

sirpanish ishqalanishi 

slightly 

yengil 

slit 


tirqish 

slope 


nishablik 

smokestack 

mo‘ri 

smooth 


silliq 

snap 


qisqich 

Snell’s Law 

Snell qonuni 

snowmobile 

qorda yuruvchi mashina 

socket 


rozetka 

sodium 


natriy 

solar 


quyoshga oid 

solar cell 

quyosh fotoelementi 

solid 


qattiq 

solid state 

qattiq holat 

solidity 

qattiqlik 

solution 

eritma 

sonar 


gidrolokator 

soot 


qurum 

soprano 


soprano 

sound wave 

tovush to‘lqini 

South Pole 

Janubiy qutb 

spacecraft 

kosmik kema (apparat) 

spark 


uchqun 

specific 

alohida 

specific heat 

solishtirma issiqlik sig‘imi 

speck 


tomchi 

spectrometer 

spektrometr 

spectroscope 

spektroskop 

spectrum 

spektr 

speed 


tezlik 

sphere 


sfera 

spherical 

sferaga oid 

spherical aberration 

sfera og‘ishi 

spider web 

o‘rgimchak to‘ri 

spill 


toshish 

spin 


aylantirish 

spiral 


spiral 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          31  

ENGLISH 

UZBEK 

split 


parchalanish 

spoiler 


bo‘lib qo‘yuvchi 

spontaneously 

o‘z-o‘zidan (tashqari ta’sirsiz, ichki sabablar tufayli) 

yuzaga keladigan, o‘z-o‘zidan yuz beradigan 

spoon 

qoshiqcha spray 

sepmoq 


spread 

tarqatmoq 

spring 

prujina 


sprinkle 

purkamoq 

square 

kvadrat 


standard atmospheric pressure 

normal atmosfera bosimi 

startling 

hayratga soladigan 

state 

holat 


standing 

turuvchi 

standing wave 

turuvchi to‘lqin 

static friction 

statik ishqalanish 

static electricity 

static elektr toki 

statics 

statika 


stationary 

statsionar 

steam 

bug‘ 


stem 

sterjen 


step-down transformer 

pasaytiruvchi transformator 

step-up transformer 

oshiruvchi transformator 

stick 

xivich 


stiffness 

qattiqlik 

still 

harakatsiz stimulate 

rag‘batlantirmoq 

stimulated emission 

majburiy nurlanish 

stitch 

chok 


stone 

tosh 


store 

saqlamoq 

straight 

to‘g‘ri 


straighten 

to‘g‘rila(n)moq 

strain 

deformatsiya straw 

trubkacha 

strength 

kuch 


stretch 

cho‘zish 

strike 

zarba 


string 

ip, tor 


strip 

ensiz tasma 

strobe 

strob-impuls strobe light 

yaltiragan yorug‘lik mayog‘i 

strobe photography 

stroboskopik fotosurat 

strong nuclear force 

kuchli yadro kuchi 

structure 

struktura, tuzilma 

subatomic 

kichik atomga oid PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          32  

ENGLISH 

UZBEK 

submarine 

suvosti kemasi 

submerge 

suvga botmoq 

substance 

modda 

substitute almashtirmoq 

subtraction 

ayirish 

succession 

izchillik 

suddenly 

qo‘qqisdan 

sufficiently 

yetarli 

sulfide 


sulfid 

summarize 

yakunlamoq 

superposition 

ustiga qo‘yish 

supersonic 

tovushdan tez 

support 


qo‘llamoq 

surface 


yuza 

surface tension 

yuza tarangnligi 

surface wave 

yuza to‘lqini 

surgery 


jarrohlik operatsiyasi 

surplus 


oshiqcha narsa 

suspect 


gumon qilmoq 

suspend 


to‘xtatib turmoq 

Swedish 


Shved (Svetsiyaga oid) 

sweep 


tozalamoq 

swing 


tebranmoq 

swing seat 

tebranivchi kreslo (qo‘ltiq) 

swirl 


girdob 

symbol 


ramz, belgi 

symmetrical 

simmetrik 

synchrocyclotron 

sinxrosiklotron 

systematic 

tizimli tarzda 

systematic method 

tizimli usul 

T

 

 

table 


jadval 

tangent 


urinma (egri chiziqning biror nuqtasiga tegib o‘tgan 

to‘g‘ri chiziq) 

tank 

rezervuar technique 

usullar 


technologist 

texnolog 

telescope 

teleskop 

temperature 

temperatura 

temperature scale 

temperatura shkalasi 

temporary 

vaqtincha 

tend 

tamoyilga ega bo‘lmoq tendency 

tamoyil 


tensile 

tortiluvchi 

tension 

kuchlanish 

terminal velocity 

 pirovard tezlik PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          33  

ENGLISH 

UZBEK 

terrestrial 

yerga oid 

tesla 


tesla 

tetrachloride 

tetraxlorid 

The Law of Conservation of Energy 

energiyaning saqlanish qonuni 

The Law of Conservation of Momentum 

impulsning saqlanish qonuni 

The Law of Reflection 

Aks ettirish qonuni 

The first law of Thermodynamics 

termodinamikaning birinchi qonuni 

The second law of Thermodynamics 

termodinamikaning ikkinchi qonuni 

theoretical physicist 

nazariyachi fizik 

theory 


nazariya 

theory of relativity 

nisbiylik nazariyasi 

thermal 


issiqlikka oid 

thermal energy 

issiqlik energiyasi 

thermal equilibrium 

issiqlik muvozanati 

thermal expansion 

issiqlikdan kengayish 

thermodynamics 

termodinamika 

thermometer 

termometr 

thermometry 

termometriya 

thermonuclear 

termoyadro 

thermonuclear reaction 

termoyadro reaksiyasi 

thermostat 

termostat 

thin 


yupqa 

thin film 

yupqa plyonka 

thorium 


toriy 

thread 


ip 

threshold 

ostona 

throat 


bo‘g‘iz 

thumb 


bir dyuymga teng uzunlik o‘lchovi 

tide 


dengiz suvining ko‘tarilishi va pasayishi 

tighten 


tarang tortmoq 

tightly 


zich 

tilt 


qiyalik 

timbre 


taxta-yog‘och 

time 


vaqt 

tiny 


mayda 

tire 


avtomobil shinasi 

tissue 


to‘qima 

tolerate 

yo‘l qo‘ymoq 

toner 


toner 

tongue 


til 

torr 


torr 

torsion 


aylanish 

torsion balance 

aylanuvchi tarozi 

total internal reflection 

to‘liq ichki aks ettirish 

tower 


minora 

tractor 


traktor 

train 


poyezd 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          34  

ENGLISH 

UZBEK 

trajectory 

trayektoriya 

trampoline 

tramplin 

tranquilizer 

trankvilizator 

transducer 

o‘zgartirish qurilmasi 

transfer 

uzatmoq, ko‘chirmoq 

transformer 

transformator 

transistor 

tranzistor 

translucent 

yarim shaffof 

transmission 

transmissiya 

transmit 

o‘tkazmoq 

transmitted wave 

o‘tuvchi to‘lqin 

transmutation 

transmutatsiya 

transparent 

shaffof 

transverse 

ko‘ndalang 

transverse wave 

ko‘ndalang to‘lqin 

trench 


transheya 

triangle 

uchburchak 

trigger 


ishga tushiruvchi qurilma 

trigonometry 

trigonometriya 

trillion 

trillion 

trombone 

trombon 

trough 


tarnov 

trumpet 


truba (musiqa asbobi) 

tuba 


tuba 

tube 


naycha 

tune 


ohang 

tuning fork 

kamerton 

tungsten 

volfram 

tunnel 


tunnel 

turbulent 

turbulent 

twice 


Ikki marta 

twirl 


aylanish 

twist 


aylantirish 

U

 

 

ultrasonography 

ultratovush yordamida tekshirish 

ultrasound 

ultratovush 

unaffected 

ta’sirlanmagan 

unavailability 

qo‘l yetmaslik 

unbalance 

muvozanat yo‘qligi 

unbalance force 

muvozanat yo‘qligi kuchi 

uncertainty 

noaniqlik 

unchanged 

o‘zgarmagan 

undergo 


duchor bo‘lmoq 

undiminished 

kamaytirilmagan 

uniform 


bir tekis 

uniform acceleration 

bir tekis tezlashtirish 


PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          35  

ENGLISH 

UZBEK 

uniform circular motion 

aylana bo‘ylab bir tekis harakat 

uniformly 

bir tekislik 

unit 


birlik 

units of force 

kuch birliklari 

universe 

borliq 

unknown 


noma’lum 

unsteady 

beqaror 

upright 


tik, vertikal 

upward 


yuqoriga yo‘nalgan 

utensil 


idish 

V

 

 

vacuum 


vakuum 

valid 


haqiqiy 

value 


qiymat 

vapor 


bug‘lar 

vapor state 

bug‘ holati 

Vaporization 

bug‘lanish 

vaporize 

bug‘lan(tir)moq 

variable 

o‘zgaruvchan kattalik 

variation 

variatsiya 

variety 


turli-tumanlik 

various 


turli-tuman 

vector 


vektor 

vector quantity 

vektor kattaligi 

vector resolution 

vektor ajralishi 

vector sum 

vektor yig‘indisi 

vein 


pay, qatlam 

velocity 

tezlik 

verification tasdiqlash 

vertex 


verteks 

vertically 

vertikal holatda 

vibrate 


tebranmoq 

vibrational motion 

tebranish harakati 

violate 


buzmoq 

virtual 


virtual 

virtual image 

virtual tasvir 

viscous 


yopishqoq 

viscous liquid 

yopishqoq suyuqlik 

visible 


ko‘rinadigan 

visualize 

ko’rinadigan qilmoq 

vocal 


ovozga oid 

vocal cord 

tovush paychasi 

volatile 

uchuvchan 

volatile liquid 

uchuvchan suyuqlik 

volt 


volt 

voltaic 


voltga oid 

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 

 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          36  

ENGLISH 

UZBEK 

voltaic cell 

volt elementi 

voltage 


kuchlanish 

voltage divider 

kuchlanish bo‘luvchisi 

voltage drop 

kuchlanishni pasayishi 

voltmeter 

voltmetr 

volume 


hajm 

vowel 


unli tovush 

W

 

 

water pollution 

suvning ifloslanishi 

wave speed 

to‘lqin tezligi 

weak force 

zaif kuch 

X Y Z

 

 

X-rays 


rentgen nuri 

X-value 


abscissa qiymati 

Xerox 


“Xerox” nusxa ko‘chirish apparati 

Y-value 


ordinata qiymati 

yellow 


sariq 

zinc 


rux 

 

Document Outline

  • Regents_2017_atn.pdf
    • THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
    • Regents of The University


Download 433.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling