Hisob kitob daftarchasi


Download 79.81 Kb.
bet5/7
Sana16.04.2020
Hajmi79.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Haydamoq[moshinani,podani va b -q

몰라보다 -(알아보다)

Bildirmasdan kirish [bimaslik]

몰려들다 =몰려오다

To’da bo’lib kirmoq

몰리다

Quvilmoq, yig’ilib qolmoq

무너지다

Vayron bo’lish

무서워하다

Qo’rqish

묵다 =머무르다, 숙박하다

Tunash

묶다 =메다 -(풀다)

Bog’lamoq[yechmoq]

묻히다

Ko’milmoq

물다

Tishlamoq

물러서다 =물러나다 -(나서다)
물려주다 =물려받다

Meros qilib berish [meros qoldirish]

물리다

Tishlangan bulmoq ,tishlamoq

미끄러지다

Sirpanchiq bo’lmoq

미루다 =연기하다, 늦추다 -(당기다, 앞당기다)

Surmoq,qodirmoq[srok]

미치다 =끼치다

Tasir ko’rsatmoq,o’tqazmoq

믿다 =신뢰하다

Ishonch

밀다 -(당기다, 끌다)

Surmoq[tortish]

밀려오다

Surilib kelmoq

바뀌다

O’zgarmoq

바닥나다 =없어지다

Tagi ko’rinmoq

바라보다 =쳐다보다

Qaramoq,atrofga qaramooq

바로잡다 =고치다

Tuzatmoq

바르다

Surtmoq,to’gri

반영하다

Aks etmoq

반짝이다 =빛나다

Yaltiramoq

반하다

Maftun bo’lish

받아들이다 =들어주다, 수용하다 -(거절하다)

Qabul qilish

31 발생하다 =생기다, 일어나다

Sodir bo’lmoq

발휘하다

Ko’rsatib bermoq, yuzaga chiqarmoq

밝다

Yorug’

밝히다

Oydinlashtirmoq

밟다

Bosmoq

밟히다

Bosilmoq

밤새우다 =새우다

Tuni bilan o’tirib chiqmoq

방문하다

Tashrif buyurmoq

방치하다 =내버려두다

E’tiborsiz , o’z holicha

밭다 -(심키다)

Tuflamoq ( )

버려지다

Tashlab yubormoq

버티다 =참다, 견디다

Chidamoq

번갈다

Navbat bilan

벌리다

Ochmoq

벗기다

Yechmoq, po’stini archmoq

벗어나다

Xalos bo’lmoq, qutulmoq

베다

Kesmoq

변하다 =바뀌다

O’zgarmoq

병들다 =아프다

Kasal bo’lmoq

보살피다 =돌보다

Qaramoq, parvarishlamoq

보이다

Ko’rinmoq

부딪히다 =부딪치다

Urilib ketmoq

부려지다

Sinmoq-odam tana a’zosi

부서지다

Sinmoq- narsa

부치다 =보내다

Yubormoq

불어나다

Oshmoq boylik, daryo suvi

불태우다

Kuydirmoq, yoqib yuborish

붐비다 =복잡하다, 혼잡하다

Zich bo’lmoq, to’lib ketmoq

붙이다 -(떼다)

Yopishtirilmoq(Yulmoq)

붙잡다 =붙들다

Ushlab olmoq

32 붙잡히다

Ushlanmoq

비다 -(차다)

Bo’sh ( )

비비다

Ishqalamoq

비우다

Bo’shatmoq

비추다

Yoritmoq

비치다

Aksetmoq, charaqlamoq

비키다

Surilmoq , qochib turmoq

빌다

Tilamoq

빗다

Taramoq

빛나다 =반짝이다

Yaraqlamoq

빠뜨리다 =빠트리다

Tushirib yubormoq

빠지다

Boshi bilan sho’ng’imoq

빨개지다

Qizarmoq

빻다

Maydalamoq

빼놓다

Qoldirmoq

빼다 -(넣다)

Olmoq (qo`ymoq)

빼앗기다

Torti bolinmoq, olinmoq

빼앗다

Tortib olmoq

뻗다 =펴다, 곧다

Yoymoq

뽑다

Tanlamoq

뽑히다

Tanlanmoq

뿌리다

Sepmoq

삐다

Qayrilib, uvushib qolish

사귀다

Do’stlashmoq

사라지다 =없어지다 -(생기다)

Yo’qolmoq

사로잡다

Zab tetmoq, egallamoq

삭제하다 =지주다

O’chirmoq

살리다 -(죽이다)

Yashatmoq , hayotini saqlab qolmoq (o`ldirmoq)

살아가다

Yashab ketmoq

살아나다

Yashab qolmoq

33 살아남다 =생존하다 -(죽다)

Yashab qolmoq (o`lmoq)

살아오다

Yashab kelmoq

살찌다 -(마르다)

Semirmoq ( )

살펴보다

Sinchiklab ko’rmoq

살피다

Qaramoq

삶다

Qaynatmoq

삼키다 -(뱉다)

Yutmoq

상상하다

Tasavur qilmoq

상하다

Buzilish[ovqat ,kayfiyat]

새다

Oqmoq

새우다 =밤새우다

Tun buyi mijja qoqmaslik

생각하다

O’ylamoq

생겨나다 =생기다 -(사라지다, 없어지다)

Paydo bo’lmoq

생기다

Paydo bo’lish

서두르다 =느긋하다

Shoshilinch

섞다

Aralashtirmoq

선택하다 =고르다, 택하다

Tanlamoq

성공하다 -(실패하다)

Omatga erishish

세다 =계산하다

Hisoblamoq sanamoq

세우다

Qurmoq,tuzmoq,to’xtatmoq

속다

Aldanmoq

속이다

Aldamoq

수리하다 =고치다

Remont,to’g’irlash

수선하다

Qayta tayorlamoq

숙이다

Egmoq

숨기다 =감추다

Yashirmoq

숨다

Yashirinmoq

숨지다 =죽다

O’lmoq

시인하다 =인정하다 -(부정하다, 부인하다)

Tan olmoq

시키다

Buyurmoq[zakaz]

34 식히다 -(데우다)

Sovutmoq (isitmoq)

신기다 -(벗기다)

Kiydirmoq-oyoq kiyim(yechmoq)

신뢰하다 =믿가 -(불신하다, 의심하다)

Ishonmoq (ishonchsizlik)

싣다

Ortmoq

실리다

Ortilmoq

실패하다 -(성공하다)

Omadsizlikka uchramoq(Muvofaqiyatga etishmoq)

심다

Ekmoq

싸우다

Urushmoq

쌓다

Yig’moq –tajriba

쌓이다

Yig’ilmoq

쏘다

Otmoq , o’quzmoq

쏟아지다

Quyilmoq

쓰러지다 -(일어서다)

Holsizlanib xushidan ketish(turmoq)

쓸다

Supurmoq

씌우다

Kiydirmoq

씻기다

Yuvilmoq

아끼다 =절약하다 -(낭비하다)

Tejamoq (isrof qilmoq)

안기다

Quchoqlamoq

앉히다

O’tqizmoq

알아듣다 =이해하다

Tushunmoq

알아맞히다

To’g’ri taxmin qilish

알아보다 -(몰라보다)

Bilib ko’rmoq ( )

알아주다 = 이해하다, 인정하다

Bilib bermoq

앞당기다 =당기다 -(미루다, 늦추다,연기하다)

Oldingasurmoq, tezlashtirmoq (keying surmoq)

앞두다

Oldida turmoq, nimagadir yaqin qolganda

야단맞다 =혼나다 -(혼내다,야단치다)

Gap eshitmoq

야단치다 = 혼내다 -(야단맞다, 혼나다)

Jahl qilmoq

어기다 -(지키다)

Buzmoq , sindirmoq()

어울리다

Mos kelmoq

얻다

Olmoq

35얻어먹다

Birovning hisobiga yeyish

얼다 -(녹다)

Muzlamoq (erimoq)

얼리다 -(녹이다)

Muzlatmoq

없애다

Yo`qotmoq

엎드리다

Yuz bilan yotish

여기다 =생각하다

Deb hisoblamoq

여쭈다 =여쭙다, 묻다,말하다

So`ramoq-hurmat

연기하다 =마루다, 늦추다 -(당기다, 앞당기다)

Kechiktirmoq (tezlashtirmoq)

연장하다

Uzaytirmoq-muddatni

염려하다 =걱정하다, 근심하다

Xavotir olmoq

예상하다 =예측하다, 추측하다

Taxmin qilmoq

예측하다 =추측하다, 예상하다

Taxmin qilmoq

오가다

Borib kelib yurmoq

오르내리다

Tushib chiqib yurmoq

오르다 -(내려가다, 내리다)

Ko`tarilmoq balantlikka(tushmoq)

올리다 -(내리다)

Ko`tarib qo`ymoq(tushurmoq)

옯기다

Ko`chirmoq

외우다 =암기하다

Yod olmoq

외치다 =소리치다

Baqirmoq

위하다

Nimadir yoki kim uchundir

응모하다

Yozilmoq, (qandaydir mashg’ulotga)

의심하다 -(믿다, 신뢰하다)

Shubhalanmoq

의하다

…Dan kelib chiqmoq, orqali

이기다 =승리하다 -(지다, 패배하다)

Yutmoq (mag`lub bo`lmoq)

이끌다

Yetaklamoq

이동하다

Qo’zga’lmoq, harakatlanmoq

이루다 =달성하다, 실현하다

Amalga oshirmoq

이루어지다 =실현되다

Ushalmoq

이름나다 =유명하다

Nomichiqqan , mashhur

이어지다 -(끓어지다)

Davometmoq (tugamoq)

36 이해하다 -(오해하다)

Tushunmoq

익다

Pishmoq

익히다

Pishirmoq

인상하다 =올리다 -(인하하다, 내리다)

Oshirmoq-narx yoki

maoshni(tushurmoq)인정받다

Tan olinmoq

인정하다

Tan olmoq

인하다

Sababli

일어나다 =발생하다

Sodir bo’lmoq

일으크다

Oyoqqa turg’izmoq, tiklamoq

읽히다

O’qilmoq

입히다

Kiydirmoq

잇다

Bog’lamoq

자라다 =성장하다

O’smoq

작아지다 -(커지다)

Kichraymoq (kattaymoq)

잘되다 -(못되다)

Yaxshi bo’lmoq(yomon)

잠그다 =닫다 -(열다)

Qulflamoq (ochmoq)

잠기다

Qulflanmoq

잠들다 =자다 -(깨다)

Uxlab qolmoq (uyg`onmoq)

잡다 -(놓다,놓치다)

Ushlamoq

잡수다

Yemoq

잡아먹다

Ushlab yemoq, so’yib yemoq

잡히다

Ushlanmoq

재우다

Uxlatmoq

적립되다 =쌓이다

Yig’ilgan bo’lmoq, g’amlab qo’ymoq

적히다

Yozilmoq

Download 79.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling