Hukm,muhokama


Download 196.86 Kb.
Pdf ko'rish
Sana26.03.2020
Hajmi196.86 Kb.

Hukm,muhokama(

mant

i

qda)—pr

edmet

gamaʼ

l

umbi

rbel

gi(

xossa,munosabat

)

xosl

i

giyokixosemasl

i

-

gi

nii

fodal

ovchit

af

akkurshakl

i

.H.ni

sbat

ant

ugalf

i

krboʻ

l

i

b,

undapr

edmetbi

l

anuni

ngani

qbel

gi

sihaqi

dagibi

l

i

mi

f

odal

anadi

.H.

l

art

r

i(

chi

n)

yokixat

o(

yolon)yoxudnoani

q(

t

axmi

ni

y)boʻ

l

i

shimumki

n.H.

l

arobʼ

yekt

i

vvoqel

i

kka

moskel

sat

r

i(

chi

n)

,moskel

masaxat

o(

yolon)hi

sobl

anadi

.Aynivaqt

da

chi

nl

i

gi

niham,xat

ol

i

gi

nihamani

ql

abboʻ

l

maydi

ganH.

l

arnoani

qH.

l

ardeyi

l

adi

.H.

l

ar

asosandar

akgapor

qal

ii

fodal

anadi

.H.

l

art

uzi

l

i

shi

gakoʻ

r

aoddi

yvamur

akkabboʻ

l

adi

.

Oddi

yH.debt

ar

ki

bi

danyanabi

rH.

niaj

r

at

i

bboʻ

l

maydi

ganmul

ohazagaayt

i

l

adi

.Oddi

y

H.t

ar

ki

bi3boʻ

l

ak:mant

i

qi

yega—subʼ

yekt(

5)

,mant

i

qi

ykesi

m —pr

edi

kat(

R)va

mant

i

qi

ybogʻ

l

ovchi

dani

bor

at

.Mant

i

qi

iegafi

krqi

l

i

-

nayot

ganpr

edmetvahodi

sani

,

man-

t

i

qi

ykesi

m pr

edmet

gaxosxususi

yat

nibi

l

di

r

adi

.Mant

i

qi

ybogʻ

l

ovchi(

"

.

.

.

di

r

"

,

"

emas"

)pr

edmet

dagixususi

yat

nit

asdi

ql

aydiyokii

nkoret

adi

.Oddi

yqat

i

yH.

ni

ng

f

or

mul

asi

;8—R(

emas)

.Oddi

yH.

l

arsi

f

at

i

gakoʻ

r

at

asdi

ql

ovchivai

nkoret

uvchi

,haj

-

mi

gakoʻ

r

ayakka,umumi

yvaj

uzʼ

i

yH.

l

ar

gaboʻ

l

i

nadi

.Oddi

yqat

ʼ

i

yH.

l

arsi

f

at

iva

haj

mi

gakoʻ

r

a4t

ur

gaboʻ

l

i

nadi

:1)umumi

yt

asdi

qH.(

A)"

hamma5—Rdi

r

"

;2)umumi

y

i

nkorH.(

Ye)"

hechbi

r8—Remas"

;3)j

uzʼ

i

yt

as-

di

qH.(

I

)"

baʼ

zi5—Rdi

r

"

;4)j

uzʼ

i

yi

nkor

H.(

O)"

baʼ

zi3—Remas"f

or

mul

asior

qal

ii

f

odal

anadi

.Pr

edi

kat

ni

ngmazmuni

gakoʻ

r

a

at

r

i

but

i

v,mavj

udl

i

kvamunosabatH.

l

ar

if

ar

ql

anadi

.Mur

akkabH.debt

ar

ki

bi

da2yoki

undanor

t

i

qoddi

yH.boʻ

l

ganmul

ohazal

ar

gaayt

i

l

adi

.Mur

akkabH.

l

ar"

va"

,"

yoki

"

,

"

agar

.

.

.unda"kabimant

i

qi

ybogʻ

l

ovchi

l

ar

,i

nkorqi

l

i

shvamodalt

er

mi

nl

ar

niqoʻ

l

l

ash

or

qal

i2vaundanor

t

i

qoddi

yH.

l

ar

ni

ngoʻ

zar

obi

r

i

ki

shi

danhosi

lboʻ

l

adi

.Mant

i

qi

y

bogʻ

l

ovchi

ni

ngmazmuni

gakoʻ

r

amur

akkabH.

l

ar

ni

ngquyi

dagiasosi

yt

ur

l

ar

i

nif

ar

q

qi

l

i

shmumki

n:1)bi

r

l

asht

i

r

uvchi(

konʼ

yunk-

t

i

v)H.—alv.Mas,oʻ

zt

i

l

i

niva

madani

yat

i

niyoʻ

qot

ganmi

l

l

atoʻ

zl

i

gi

danj

udoboʻ

l

adi

;2)ai

i

r

uvchi(

diyunkt

i

v)H.—aV

v.Mas,oʻ

si

ml

i

kl

arbi

ryi

l

l

i

kyokikoʻ

pyi

l

l

i

kboʻ

l

adi

;3)shar

t

l

i(

i

mpl

i

kat

i

v)H.—a—>v.

Mas,agari

nsonmaqsadsar

ii

nt

i

l

sa,ual

bat

t

amaqsadi

gaer

i

shadi

;4)ekvi

val

ent

l

i

kH.

i

—a=v.Mas,agarbugeomet

r

i

kfi

gur

auch-

bur

chakboʻ

l

sa,undauni

ngbur

chakl

ar

i

ni

ng

yii

ndi

si180boʻ

l

adi

.

H.

l

armodal

l

i

gi

gakoʻ

r

aal

et

i

k(

zar

ur

i

y)

,epi

st

emi

k(

i

shonchl

ibi

l

i

m)

,deont

i

k

(

maj

bur

i

yl

i

k)

,aksi

ol

ogi

k(

bahol

ash)vavaqtmodal

l

i

gi

nii

fo-

dal

ovchit

ur

l

ar

gaboʻ

l

i

nadi

.

H.t

af

ak-

kurshakl

isi

f

at

i

daxul

osachi

qar

i

shni

ngt

ar

ki

bi

yqi

smiboʻ

l

i

bxi

zmatqi

l

adi

.

Download 196.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling