I. K. Umarova, G. Q. Solijonova


Download 4.97 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/16
Sana20.12.2019
Hajmi4.97 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
§>._Г
5
  сл
'с 
2 
2  О
е   <л
1 - 3
>£  О
■S  в
2
*5Ь ад ^
"Й  S   **
О *9  - 
ТЗ  о
Е  ~
§ ^
§  
£
3   №
•2
о

#ор
-S
о
- -С 

С   W 
00 
03  “с   -  
Д  
^ | е ;Ь
3  >ч’Р 
00
 
00 
СГ  с
в
  с  О ^
174

0
‘r
ta
 
m
a
y
d
al
ov
ch

ko
nus
ii 
m
a
y
d
al
ag
ic
h
la
rn
in

te
x
n
ik
 
x
a
r
a
k
te
r
is
ti
k
a
si
H
ГГ)
t
*
о o 
о
00
 
00
 
- (о
со СО 
О  00
о
in
о
о
о §
? : §
CN
о
со О о C
N
^  
ТГ 
'  _ 1 CN CN
in
о
40
со
I
О
00
о
сч
о
U0  00 
С\ 40
^   г^ 
00
&
fS
fS
I
. 5
*
40
о
40 
О  <М 

 
О  т)- 
£  
со сч 
О  
со 

о
«о
CN
о 
'А о 
ON 
ос
Tt 4С
ос
§
(Л О  
гп
Гч 
О 
*
„  СМ 

о о
40 40
о
ON
о
о
о
40
о 
о 
о \
rj* О
г-  о
Tf
л
1
J

. £
00
с
се
t:
ed
ад
с
«
00
с
с
та
•С 
_е  —

•- •

-ГЗ  *r\ ч-t  I
8   :»  
3   g> 
-2  «

— 
 
SO X5 
^   C3
®o  *3 
с*
r"  m
£   ■*=

Я
.«г ’S t  
_
E  .2  .S  и
2  
P  ‘c
«С 
я
 С
~  
2
P.p--.ST 
'v  с *Й ‘.?й
-   ft)
5Ь  S £  
-   ■> л
се
.2Р
о
и
-
°  
1

Т З   о
■ 
m  Ё  Ь
Й-Э  §
С  2  о
•а з s-s
^   р  й 

о   о   a   js  с  
Л  *  и 
£
 § И
_-х;
V5
§  с   т 
>  £   с
3  »>i ‘S3 
о -  се  £
00
  W
)
О ^
*
5
175

M
a
y
d
a
 
m
a
y
d
al
ov
ch

kon
us
li 
m
a
y
d
al
ag
ic
h
la
rn
in

te
x
n
ik
 
x
a
r
a
k
te
r
is
ti
k
a
si
53
C3
КМ
Д
-22
-
о
о
т
2
2
0
0
1
00
2
5
-5
0
5
-1
5
85
2
4
2
1
6
0
-2
2
0
2
5
0
8
7
3
7
0
К
М
Д
-2
2
-
О
О
Г
р
2
2
0
0
1
4
0
1
0
-2
0
1
1
0
2
4
2
2
2
0
-2
6
0
2
5
0
J
9
0
5
0
0
К
М
Д
-1
-
7
5
0
Г
р
1
7
5
0
8
0
5
-1
5
7
0
2
6
0
8
5
-1
1
0
1
6
0
4
7
6
0
0
КМ
Д-
1-
7
5
0
Г
р
1
7
5
0
130
9
-2
0
100
2
6
0
9
5
-1
3
0
16
0
4
7
5
5
0
О
о
сч
о
1
Л)
1/~>
TJ-
со
гч
гк

го
о
о
CN
О
о
00
гч
0
1
се
Ьн
£
с

сл
3
с  
о  
? |  
1 |  
>*  с 
5   S 
2
 тз
с
е
s
с
е
 
*«5 
О
 
.-S з
се
я   Э
>■ &
р? 
■g 
• гН
I
се
g 1
и
1
- Ц
н
' 1 ь
if
се
ор
'>
•о
о
ЬО -£
IS 

 
ЬО
S i '
Q
£ 
ff  „
■а  в  
з   2
§ !  
^   о
‘С 
.,
о 1.:ьо
■-Г 
'5
о   *2
'ТЗ О 
| Й  
I s
1 ^ 1
^  ,V!  »
+2
  СЮ
 
се  ;гз
£ -а
3
  GO 
00 
сг О ^
176

M
a
y
d
a
 
m
a
y
d
al
ov
ch

konu
sii 
ma
y
da
la
gi
ch
la
rn
in

te
x
n
ik
 
x
a
r
a
k
te
r
is
ti
k
a
si
I
W
О
wo
о
о
о
СЧ
1
04
OJ
in
О  OS  S,
0
01
CO
О
О
m
о
о

CN
О
о
ON о
О

ГО
О
О
vo
го
ON
О
О
О
го
О  *П 
О 00 о
о
со
О
О
Tj-
о
о
сч
0 4
О
о
о
о
о
04
О о
о
in
О!
Г-*
О! in
ON
о
0 4
О
о
ON
о
0  
in
01 
оо 
04
00 о
о VO
in го
о о
in OI
Oi
о
04
ГО
о
е->
<п
г-.
00
та
м
I
1
«и
и
£
*2
 

«Л 

3
а  
о  
м
s  *а
/Л 

I  
В
J
2
"(Л
о
s
5   -С' 
t i l
о
>
о   т
43 ’лп
“ I
М и  
§  О 
^   CQ
ed
тз
,н*3
ЭД-£ 
•»*  та
?1
*   О
*
8
т 
та  с
та
оо
’>

о
ь?.~
Д  сл
*я  та
S
-  -4
-*
 
СЛ  О
§ I
3-S
*4  о
•г 
*
С  „ -н
.W «  
?  
^  
с>

§
  О "О  ------
“   -о  о   -д  ьр
с   Й  «   3
а  = л:  $  й
2
  g 
СЛ  *"*
177

1
Os
OS
•c
£
9t
U
Л
X
*3
*
M
>
os
я
S
я
я
cd
Q9
£
o o  
О   о   ^
Tf
t
o
O
n
<
N
о 
о о
VI
гч
к
>< о
О   1г»
о  (N 
тг
г -
vo
t-н  о
^m
m
4
C l
0-1
~7 
'.
1
00
rj*

о
^  
ON
00
О
O
N
40
о
о
го
О
C
N
Т
Г
V”T
Tj^
><
©
о
Г
ОTf
X
^
 T is  О  
0 0
| р
| 0  
' л О ’и Ю '-
Ьо§
ГЧ
| |
12
 гч
о 
о 
^   с о   О
S  п  
40
'Ч, х  сч 
о X 
ио 
CN
§  §   X 1Л^
®  CS  я 
10
 S
он
178

B
ar
ab
an
li 
va
 
tis
h
li
 
ma
yd
al
ag
ich
la
rn
in

te
xn
ik
 
x
a
r
a
k
te
r
is
ti
k
a
si
I
.«3
er>
oo
>
0
X
0 0
^
Tt 
too
o'
1
Г
>
10
1
^
.0   1
О
0
l
O
чо
О 
г
ч
 
чо 
сч
 
00 
ON
О
О
чо
X
о
о
rj-
С
Ч
 
о
” 40
  х
О
2
СЧ
 
4
0
ю
m w
o
 
Г"-  гч
o'
О
о
о  Т1
т   ^
^

ч
ю о
Г"*
«Х2
гч
Tf
гч

*
’■
X о  
S  °
О  г- 
ON
ON’

З
*V“
>
г
ч
40 *
—<ОО

С1
—1
о
&
С
П
с
е
л
о  u
n
9   а
о   **
ч1 ъ
Р  л 
D
.
с
е
 
О 
^  но
« о Ч
a»ciR
' t   ГЧ
Ь '
X  
_
°  S
2 
о  о
W
O NO
ON w
• - Ci 
rN
lO  Tf- 
^
Г
-
-
О

1
m
О
4
£
x ^
О  
О
о  ^  
о   ^
ON
ОО
СП
 О  
4 0   Ю
ОО
'л- 0 р  
Г
2
 ^  й
179

B
ar
ab
an
li 
va
 
tis
h
li
 
m
a
y
d
al
ag
ic
h
la
rn
in
g
 
te
x
n
ik
 
x
a
r
a
k
te
r
is
ti
k
a
si

X   _  
О о 
о  о
so 
СЧ
CO
О
св
- С
О
о
f S
X
О
СО
О
се
О
СО
с о
О
ВД
i—W
О
СЧ
X
О
о
о
o '
О
rt
rt
0 4
О
0 0
о
$
I
"ее"
о
х:

о
се
о
00
о
о
«


I
о
HO  §  
CO

,
§ §
о
so
fN
^  o'
>rt
СЧ
о
00
o'
о
о
r-
о  
00 
2 о
ГЛ
X   ,
o g
£  
2
о
о
о
гч
О
О
о
о
JLT
О
»  «о »  о
о U-)
О
г- ON
сч
СО г о
ea °  
О  
u
-
1
о  
2
V* 

^

uo 
^
<—>  C 3 __ _fN   У   о   ^  
О
СЛ V ^   ^  *"S Г!  1  ZI  ГЧ
о 
О ^  
<
N
 
С
Ч
О  
•—« 
<—<
180

22- jadval
Bolg‘achali  maydalagichlarning  texnik
xarakteristikasi
Ko‘rsatkichlar
М6-4Б
(СМД-112)
М8-6Б
(СМД-431)
М13-16Б
(СМД-170Б)
М20-30Б
(СМД-98А)
Rotorning o ‘lchami,  mm 
Rotorning aylanish
600X400
600X600
1300X1600
600X400
chastotasi,  min-1
1200
1000
735
600
Dastlabki  rudaning eng 
katta bo‘lako‘lchami, 
mm
150
250
400
60
Maydalangan 
mahsulotning eng  katta 
bo‘lagi,  mm
0-30
0-13
8  gacha
20  gacha
Ishlab  cliiqarish 
unumdorligi,  m3/s  
Elektrodvigatel:
(12-15)
shlakda
(18-24)
ko‘mirda
150-200
900-1200
quwati,  kW 
Maydalagichning
17
55
200
1250
og'irligi,  kg
1150
2245
12675
53800
23- jadval
Bolg‘achali  maydalagichlarning  texnik 
xarakteristikasi
Ko‘rsatkichlar
ДМРЭ
10X10
ДМРЭ
14,5X13
СМД-97А
Rotorning oich am i,  mm
1000X1000
1000X1000
2000X2000
Rotorning aylanish
chastotasi,  min'1
750;1000;
750;1000;
Dastlabki  rudaning eng katta
80
80
-
bo‘lak  o'lchami,  mm
600
Maydalangan mahsulotning
5;3;2;
3
eng katta b o‘lagi,  mm
20
Ishlab chiqarish
100
250  gacha
unumdorligi,  m3/s
600-800
Elektrodvigatel:
quwati,  kW
200;250;
400;500;630;
ko‘mirda
M aydalagichning
8,9;9,0;9,1
18;5;18;3;
800
og'irligi,  kg
18,2
41200
181

24- jadvalni
Rotorli  maydalagichlarning  texnik
xarakteristikasi
Ko‘rsatkichIar
ДРК8Х6
(СМД-85)
ДРК
(СМД-85
ДРК8Х6
(СМД-85)
Rotorning o ‘lchami,  mm
800
1250
1600
Rotoming aylanish
chastotasi,  min-1
485;675;935
296;417;530
-
Rotoming tezligi,  m /s
20;26;5;35
20;26;5;35
20;26;5;35
Dastlabki  rudaning eng katta
bo‘lak  o'lchami,  mm
400
600
800
Panjara orasidagi  tirqish,
mm
16-60
25-250
200
lshlab  chiqarish
unumdorligi,  m3/s
55
125
95-130
Elektrodvigatel:
quw ati,  kW
40
110
160
Maydalagichning
og‘irligi,  kg
6000
13850
29830
25- jadvalni
Rotorli  maydalagichlarni  texnik 
xarakteristikasi
Ko‘rsatkichlar
ДРК8Х6
(СМД-85)
ДРК
(СМД-85
ДРК8Х6
(СМД-85)
Rotoming o'lchami,  mm
2000
1000
1250
Rotorning aylanish
chastotasi,  min-'
190;290;380
410;580;73
-
Rotoming tezligi,  m /s
20;26;5;35
5
20;24;28;8
Dastlabki rudaning eng  katta
20;24;28;8
b o‘la k o ‘lchami,  mm
1100
375
Panjara orasidagi tirqish,
mm
40-400
20-250
lshlab  chiqarish
300  gacha
unumdorligi,  m3/s
370
16-200
200
Elektrodvigatel:
quwati,  kW
I 2 5 gacha
Maydalagichning
250
122
200
og‘irligi,  kg
59380
9170
16750
182

26- jadval
Panjara  orqali bo‘shatiluvchi  sharli  tegirmonlarning
texnik  xarakteristikasi
Ko‘rsatkichlar
МШ Р-
4500X6000
МШ Р
5500X6500
МШ Р
6000X6000
Barabanning ichki
o'lchamlari,  mm:
diametri
4500
5500
6000
uzunligi
6000
6500
6000
Ishchi  hajmi,  mJ
85
141
208
Barabanning aylanish
chastotasi,  min-1
16,5
13,6
13,2
Elektrodvigatel:
quwati,  kW
2500
-
-
aylanish  chastotasi,
m in 1
150
-
-
Tegirmon og‘irligi,  t
-
-
-
27- jadval
Panjara  orqali bo‘shatiluvchi  sharli 
tegirmonlarning texnik xarakteristikasi
Ko‘rsatkichIar
М Ш Р-
2100X
1500
МШР
2110X
2200
МШ Р
2100X
3000
МШ Р
2700X
2100
МШР
2700X
2700
Barabanning  ichki 
o'lchamlari,  mm: 
diametri
2100
2110
2100
2700
2700
uzunligi
1500
2200
3000
2100
2700
Ishchi hajmi,  m2
4,3
6,3
8,5
10
13
Barabanning aylanish 
chastotasi,  min'1
24,6
24,6
24,6
21
21
Elektrodvigatel: 
quw ati,  kW
200
200
380
380
380
aylanish  chastotasi, 
min'1
750;735
750;735
187
187
187
Tegirmon og‘irligi,  t
44,4
49
68
74
78,5
183
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling