I n e I g h t V o L u m e s


o n  t h e  t h r o n e .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  s u l t a n s  c o u l d  n o t  e a s i l y  c o n t r o l  t h e s e


Download 77.41 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/90
Sana15.12.2019
Hajmi77.41 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   90

o n  t h e  t h r o n e .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  s u l t a n s  c o u l d  n o t  e a s i l y  c o n t r o l  t h e s e 

c e n t r i f u g a l  t e n d e n c i e s .  T h e  r i s e  o f  s u c h  a t a b e g  d y n a s t i e s  a s  t h e  Z a n g i d s 

i n  M o s u l ,  t h e  E l d i g i i z i d s  a n d  A h m a d i l i s  i n  A z a r b a i j a n  a n d  A r r a n , 

t h e  S a l g h u r i d s  i n  F a r s ,  a n d  s o  o n ,  m e a n t  t h a t  t h e  t e r r i t o r y  i n  t h e  w e s t 

d i r e c t l y  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  s u l t a n s  w a s  s h r i n k i n g .  Y e t  t h e y  s t i l l  h a d 

t o  m a i n t a i n  a r m i e s  a g a i n s t  r i v a l s  t o  t h e  s u c c e s s i o n ,  a g a i n s t  o v e r b e a r i n g 

a t a b e g s ,  a n d  a g a i n s t  t h e  i n c r e a s i n g l y  a c t i v i s t  p o l i c y  o f  t h e  ' A b b a s i d 

c a l i p h s .  T h e  t e r r i t o r y  w h i c h  t h e y  c o n t r o l l e d  w a s  i n a d e q u a t e  f o r  g r a n t ­

i n g  i q t a ' s  t o  t h e i r  t r o o p s ,  a n d  t h e  t r o u b l e d  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s 

o f  t h e  p e r i o d  c a n n o t  h a v e  f a v o u r e d  t h e  r e g u l a r  c o l l e c t i o n  o f  t a x a t i o n 

f r o m  t h e  p o p u l a t i o n :  T h e  s u l t a n s  w e r e  f o r c e d  w i l l y - n i l l y  i n t o  a l l i a n c e s 

a n d  c o a l i t i o n s  w i t h  t h e  a t a b e g s  a n d  o t h e r  T u r k i s h  m i l i t a r y  c o m ­

m a n d e r s  i n  o r d e r  t o  d r a w  u p o n  t h e i r  t r o o p s .  T h u s  t h e  s u l t a n s  h a d  l i t t l e 

s p a c e  i n  w h i c h  t o  m a n o e u v r e ,  a n d  b y  t h e  t i m e  o f  A r s l a n  b .  T o g h r i l ,  t h e 

c r e a t u r e  o f  t h e  E l d i g i i z i d s ,  i t  h a d  s h r u n k  t o  n a r r o w  p r o p o r t i o n s . 

S e c o n d ,  t h e  c e n t u r y  s e e s a  r i s e  i n  t h e  m a t e r i a l  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  o f 

t h e  ' A b b a s i d  c a l i p h  o f  B a g h d a d .  T h e  e n d  o f  t h e  " D a i l a m i  i n t e r l u d e " 

i n  I r a n i a n  h i s t o r y  m e a n t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  S h f i  b i d  f o r  s u p r e m e  a u t h ­

o r i t y  i n  I r a n .  T h e  F a t i m i d s  w e r e  r e p u l s e d  f r o m  I r a q  a n d  n o r t h e r n  S y r i a 

b y  t h e  i n c o m i n g  S a l j u q s ,  a n d  a f t e r  t h e  d e a t h  i n

  4 8 7 / 1 0 9 4  o f  a l - M u s t a n s i r , 

t h e y  w e r e  n o  l o n g e r a  v i g o r o u s  a n d  e x p a n s i o n i s t  p o w e r .  A l t h o u g h 

I s m a ' I l i s m  i n c r e a s e d  i n  s t r e n g t h  a f t e r  t h e  N i z a r i  s p l i t  f r o m  t h e  m a i n 

F a t i m i d  l i n e  o f  a l - M u s t a ' l i ,  i t  w a s  n o t a b l e  m o r e  f o r  i t s  t e r r o r i s m  t h a n 

f o r  i t s  p o l i t i c a l  a n d  t e r r i t o r i a l  a c h i e v e m e n t s ;  o n l y  i n  K u h i s t a n ,  p a r t s  o f 

D a i l a m ,  a n d  i n  p a r t s  o f  F a r s  d i d  t h e  I s m a ' i l i s  c o n t r o l  s u b s t a n t i a l 

s t r e t c h e s  o f  t e r r i t o r y . 

T H E  P E R I O D  I N  R E T R O S P E C T 

201 

T h e  ' A b b a s i d s ,  h a v i n g  s u r v i v e d a  p e r i o d  o f  d e g r a d a t i o n  i n  t h e 4th/ 

10th  c e n t u r y ,  n o w  h a d  t h e  s e c u l a r  s u p p o r t  o f  t h e  s t r o n g l y  S u n n i S a l j u q s .  T h e  e a r l y  S a l j u q s  a l l o w e d  t h e  c a l i p h s  l i t t l e  m o r e  p r a c t i c a l 

p o l i t i c a l  p o w e r  t h a n  h a d  t h e  B u y i d s .  H o w e v e r ,  t h e y  h a d  t o  d e f e r  t o  t h e 

c a l i p h s ,  w h o  w e r e  t h e  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  l e a d e r s  o f  t h e  S u n n i  w o r l d , 

f o r  i t  w a s  b y  n o  m e a n s  o b v i o u s  e v e n  i n  M a l i k - S h a h ' s  t i m e  t h a t  t h e 

F a t i m i d s '  a b i l i t y  t o  h a r m  t h e  S a l j u q s  h a d  p a s s e d  i t s  p e a k .  O n l y  a t  t h e 

v e r y  c l o s e  o f  h i s  r e i g n ,  w h e n  t h e  s t e a d y i n g  i n f l u e n c e  o f  N i z a m  a l - M u l k 

h a d  j u s t  b e e n  r e m o v e d ,  d i d  M a l i k - S h a h  s e e m  t o  h a r b o u r  t h o u g h t s  o f 

d i s p l a c i n g  t h e  ' A b b a s i d s  f r o m  B a g h d a d  ( s e e  p . 101  a b o v e ) ;  b u t  t h e 

s u l t a n ' s  o w n  d e a t h  e n d e d  t h i s  p r o j e c t .  A f t e r  t h e  n o n e n t i t i e s  a n d 

w e a k l i n g s  o f  t h e  e a r l y  B u y i d  p e r i o d ,  t h e  ' A b b a s i d  f a m i l y  w a s  n o w 

y i e l d i n g  s o m e  c a p a b l e  a n d  e f f e c t i v e  c a l i p h s :  e . g .  a l - M u s t a z h i r ,  a l -

M u s t a r s h i d ,  a l - M u q t a f 1,  a n d  a l - N a s i r .  T h e y  i n  t u r n  w e r e  a i d e d  b y  s u c h 

o u t s t a n d i n g  v i z i e r i a l  f a m i l i e s  a s  t h e  B a n u  J a h i r  i n  t h e  5 t h / n t h  c e n t u r y 

a n d  t h e  B a n u  H u b a i r a  i n  t h e  n e x t  o n e .  W h e n  d i s p u t e s  a r o s e  o v e r  t h e 

s u c c e s s i o n  t o  t h e  s u l t a n a t e ,  t h e  c a l i p h s  s e i z e d  t h e  o p p o r t u n i t y first  t o 

c o n s o l i d a t e  t h e i r  h o l d  o v e r  B a g h d a d  a n d  c e n t r a l  I r a q  ( a f t e r

  5 4 7 / 1 1 5 2 n o  S a l j u q  s h a h n a  w a s  a l l o w e d  i n  t h e  c a p i t a l ) ,  a n d  t h e n  t o  i n t e r v e n e 

d i r e c t l y  i n  t h e  w a r f a r e  i n  I r a q  a n d  w e s t e r n  P e r s i a ;  s u c h  c a l i p h s  a s  a l -

M u s t a r s h i d ,  a l - R a s h i d ,  a n d  a l - M u q t a f i  p e r s o n a l l y  t o o k  t h e field  a t  t h e 

h e a d  o f  t h e i r  f o r c e s .  T h e  r i s e  i n  t h e  c a l i p h a t e ' s  p o w e r  a n d  p r e s t i g e 

r e a c h e d  i t s  p e a k  u n d e r  a l - N a s i r ,  w h o ,  b y  h i s  p a t r o n a g e  o f  t h e  F u t u w w a , 

t o g e t h e r  w i t h a  d i p l o m a c y  t h a t  e m b r a c e d  s u c h  d i s t a n t  d y n a s t i e s  a s  t h e 

G h u r i d s ,  t h e  A y y u b i d s ,  a n d  t h e  R u m  S a l j u q s ,  m a d e  t h e  c a l i p h a t e  f o r 

t h e first  t i m e  i n  c e n t u r i e s  a n  i n t e r n a t i o n a l  p o w e r  i n  t h e  I s l a m i c  w o r l d . 

T h i r d l y , a final  b l o w  t o  S a l j u q  p o w e r  c a m e  f r o m  t h e  K h w a r a z m - S h a h s , 

a  n e w  a n d  a g g r e s s i v e  p o w e r  t h a t  a r o s e  i n  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  I r a n i a n 

w o r l d  d u r i n g  t h e

  6 t h / 1 2 t h  c e n t u r y .  T h e i r  o r i g i n  w a s  n o t  d i s s i m i l a r  t o 

t h a t  o f  s e v e r a l  o t h e r  p r o v i n c i a l  l i n e s  w h i c h  s p r a n g  f r o m  a t a b e g s  o r 

l o c a l  s l a v e  g o v e r n o r s ,  b u t  t h e  p e r i p h e r a l  p o s i t i o n  o f  K h w a r a z m  a n d 

i t s  o l d  t r a d i t i o n s  o f  i n d e p e n d e n c e  f a v o u r e d a  l o n g  a n d  u n i n t e r r u p t e d 

t e n u r e  o f  p o w e r  b y  A n u g h - T e g i n  G h a r c h a ' i  a n d  h i s  d e s c e n d a n t s .  T h e 

s h a h s  b e c a m e  v i r t u a l l y  i n d e p e n d e n t  a f t e r  S a n j a r ' s  d e a t h ,  s u b j e c t  o n l y 

t o  t h e  s u z e r a i n t y  o f  t h e  Q a r a - K h i t a i .  T h e i r  i m p e r i a l i s t  a m b i t i o n s , 

b l o c k e d  i n  t h e  e a s t  b y  t h e  Q a r a - K h i t a i ,  a c c o r d i n g l y  t u r n e d  s o u t h w a r d s 

a n d  w e s t w a r d s  i n t o  I r a n . A  s t r u g g l e  w i t h  t h e  G h u r i d s  f o r  p o w e r  i n 

K h u r a s a n  l o n g  p r e v e n t e d  t h e  s h a h s  f r o m  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e 

f r a g m e n t e d  c o n d i t i o n  o f  w e s t e r n  a n d  c e n t r a l  I r a n ,  a n d  i t  w a s  o n l y  i n  t h e 

T H E  I R A N I A N  W O R L D  ( A . D .  I O O O - I 2 1 7 ) 

202 

l a s t  y e a r s  o f  t h e

  6 t h / i 2 t h  c e n t u r y  t h a t  T e k i s h  v a n q u i s h e d  t h e  l a s t 

S a l j u q  S u l t a n  T o g h r i ' l  b .  A r s l a n  a n d  m o v e d  K h w â r a z m i a n  t r o o p s  t o 

t h e  b o r d e r s  o f  I r a q  ( s e e  a b o v e ,  p p .

  1 8 2 - 3 ) .  A l - N â s i r  d e p l o y e d  a l l  h i s 

d i p l o m a t i c  w e a p o n s  a g a i n s t  t h e  K h w â r a z m - S h â h ,  e n c o u r a g i n g  t h e 

G h u r i d s  a n d  Q a r a - K h i t a i  a g a i n s t  h i m  a n d  o r g a n i z i n g  i n  I r a n  c o a l i t i o n s 

o f  a t a b e g s  a n d  l o c a l  g o v e r n o r s  t h r e a t e n e d  b y  t h e  K h w â r a z m i a n  a d v a n c e . 

( I t  d o e s  n o t  s e e m ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c a l i p h  e n c o u r a g e d  t h e  M o n g o l s  t o 

a t t a c k  t h e  K h w â r a z m i a n s  f r o m  t h e  r e a r . )

1

  A l s o ,  t h e  c a l i p h  t h r e w  h i s 

m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  w e i g h t  a g a i n s t  t h e  s h a h s  f o r  t h e i r  i m p i e t y  i n 

t h r e a t e n i n g  t h e  c a l i p h a t e  a n d  t h e i r  p r o - S h f i  a c t i v i t i e s .  C e r t a i n l y  t h e 

K h w â r a z m i a n s  m a d e  t h e m s e l v e s  i n t e n s e l y  u n p o p u l a r  i n  I r a n ,  b u t 

w h e t h e r  t h e  c a l i p h ' s  c o u l d  h a v e  s t a y e d  t h e  K h w â r a z m i a n  m a r c h  o n 

I r a q  i s  a n  u n s o l v e d  q u e s t i o n  o f  h i s t o r y .  T h e  d i s t a n t  p r e s s u r e  o f  t h e 

M o n g o l s  w a s  a l r e a d y  b e i n g  f e l t  o n  t h e  b o r d e r s  o f  T r a n s o x i a n a  a n d 

K h w â r a z m ,  a n d  w i t h i n  t h e  n e x t fifty  y e a r s  b o t h  t h é  c a l i p h s  o f  B a g h d a d 

a n d  t h e i r  o p p o n e n t s  t h e  K h w â r a z m - S h a h s  w e r e  t o  g o  d o w n  f o r  e v e r 

b e f o r e  t h e  h o r d e s  o f  C h i n g i z - K h â n  a n d  H u l e g u . 

1

 This accusation appears only in late sources ; see Barthold, Turkestan down to the Mongol 

Invasion, pp. 399-400. 

C H A P T E R 2 

THE  I N T E R N A L  S T R U C T U R E OF 

THE  S A L J U Q  E M P I R E 

T h e  p e r i o d  o f  t h e  G r e a t  S a l j u q s  c a n  l a r g e l y  b e  r e g a r d e d  a s  r e p r e s e n t i n g 

o r  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  e a r l y  M i d d l e  A g e s .  T o  m a k e  t h i s  d i v i s i o n  i s 

n o t  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  f a c t  o f  t h e  u n b r o k e n  t h r e a d  o f 

P e r s i a n  h i s t o r y  i n  I s l a m i c  t i m e s .  S t r e t c h i n g  b a c k  b e h i n d  t h e  S a l j u q 

p e r i o d  i s a  l o n g  c o n t i n u i t y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e ,  b u t  u n d e r  t h e 

S a l j u q s  t h e  o l d  i n s t i t u t i o n s  g a i n e d a  n e w  m e a n i n g ;  d e v e l o p m e n t s  t h a t 

h a d  b e g u n  i n  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  c r y s t a l l i z e d ,  a n d  n e w  e l e m e n t s  o f 

w o r t h  w e r e  a d d e d  t o  t h e  P e r s i a n  h e r i t a g e .  T h e  S a l j u q s  d i d  n o t  f o r m u ­

l a t e  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  n e w  s y s t e m :  t h i s  w a s  m a i n l y  t h e  w o r k  o f  t h e 

o f f i c i a l s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n ,  w h o  w e r e 

f o r  t h e  m o s t  p a r t  P e r s i a n s  a n d  n o t  T u r k s .  B u t  t h e  S a l j u q s  w e r e  i n  s o m e 

m e a s u r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s p i r i t  i n  w h i c h  t h e  n e w  s y s t e m  w o r k e d . 

M a n y  S a l j u q  i n s t i t u t i o n s  l a s t e d  i n  t h e i r  o u t w a r d  f o r m s  ( t h o u g h  t h e 

t e r m i n o l o g y  w a s  i n  s o m e  c a s e s  c h a n g e d )  u n t i l  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ; 

a n d  w i t h o u t a  k n o w l e d g e  o f  t h e s e ,  a n d  a n  a t t e m p t  t o  t r a c e  t h e m  b a c k 

t o  e a r l i e r  t i m e s ,  w e  c a n n o t  f u l l y  c o m p r e h e n d  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  b e g a n 

t o  a g i t a t e  I r a n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  s o l u t i o n s  s o u g h t  t o 

t h e m .  P o l i t i c a l l y  a n d  r e l i g i o u s l y  I r a n  h a s  t r a v e l l e d  f a r  f r o m  t h e  t h e o r y 

o f a  t h e o c r a c y  i n  w h i c h  t h e  c a l i p h  e x e r c i s e d  c o n s t i t u e n t  a u t h o r i t y  a n d 

l e g i t i m i z e d  t h e  s u l t a n ' s  a s s u m p t i o n  o f  p o w e r ;  a n d  e c o n o m i c a l l y  f r o m 

t h e

 iqtd*

  i n  i t s  v a r i o u s  f o r m s  a n d  t h e  g u i l d s  a n d  c o r p o r a t i o n s  o f  S a l j u q 

s o c i e t y .  B u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  C o n s t i t u ­

t i o n a l  R e v o l u t i o n  s e p a r a t e d  m o d e r n  I r a n  f r o m  m e d i e v a l  P e r s i a . 

I n  m a n y  w a y s  t h e  S a l j u q  p e r i o d  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  o r 

s u c c e e d i n g  p e r i o d s .  I t  w a s a  t i m e  o f  c h r o n i c  w a r s ;  a n d  h a r d s h i p ,  f a m i n e , 

p e s t i l e n c e ,  v i o l e n c e ,  i g n o r a n c e ,  a n d  s u p e r s t i t i o n  w e r e  a l l  c o m m o n .  B u t , 

o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  w a s a  t i m e  d u r i n g  w h i c h  I r a n i a n  c i v i l i z a t i o n 

r e a c h e d  h e i g h t s  o f  r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r  a c h i e v e m e n t s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n 

e a s i l y  s u r p a s s e d .  M e n  s u c h  a s  G h a z a l i ,  S h a h r i s t a n i ,  N a s a f i ,  N i z a m  a l -

M u l k ,  ' U m a r  K h a y y a m ,  A b u  S a ' i d  b .  A b i ' l  K h a i r ,  A n v a r i ,  a n d 

M u ' i z z i  a l l  l i v e d  i n  t h e s e  y e a r s .  I m p o r t a n t  t e c h n i c a l  i n n o v a t i o n s  w e r e 

m a d e  i n  p o t t e r y  a n d  m e t a l - w o r k . A  h i g h  d e g r e e  o f  t e c h n i c a l  s k i l l  w a s 

203 


I N T E R N A L  S T R U C T U R E  O F  T H E  S A L J U Q  E M P I R E 

204 


a c h i e v e d  b y  w e a v e r s ;  a n d  n e w  e l e m e n t s  o f  s c a l e  a n d  s p a t i a l  c o m p o s i t i o n 

w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  a r c h i t e c t u r e .  T h e  S a l j u q  s t a t e  w a s  t h e  o r g a n i z i n g 

f o r c e  t h a t  b r o u g h t  a b o u t  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a r t s flourished,  a n d 

t h e  t a l e n t s  o f  t h e s e  m e n  a n d  m a n y  o t h e r s  b u r g e o n e d  a n d  t h r i v e d .  I t 

m u s t  n o t  b e  s u p p o s e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  u n i f o r m i t y  w a s  e s t a b l i s h e d 

t h r o u g h o u t  t h e  e m p i r e  a t  a n y  o n e  t i m e  o r  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  i n 

a n y  o n e  p l a c e .  T h e r e  w a s a  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  c l i m a t i c  a n d  p h y s i c a l 

c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  e m p i r e ;  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  u n i f y i n g  f a c t o r  o f 

I s l a m  a n d  t h e  g e n e r a l  l e v e l l i n g  t e n d e n c y  o f  T u r k i s h  m i l i t a r y  g o v e r n ­

m e n t ,  t h e r e  w a s  m u c h  l o c a l  p a r t i c u l a r i s m  a n d  v a r i e t y  i n  t h e  s o c i a l 

e t h i c s  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  a n d  c o m m u n i t i e s .  T h e r e  w a s ,  f o r  e x a m p l e , a 

s t a n d i n g  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  s e t t l e d  a n d  t h e  s e m i - s e t t l e d  p o p u ­

l a t i o n ;  b e t w e e n  T u r k  a n d  n o n - T u r k ;  a n d  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e 

r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e r e  w a s  a l s o a  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  m e n  o f 

t h e  c i t i e s ,  w i t h  t h e i r  h i g h l y  d e v e l o p e d  c r a f t s  a n d  i n d u s t r i e s  a n d  t r a d i ­

t i o n s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  l i v i n g  o n  t h e  l a n d ,  w h o s e  m a i n 

f u n c t i o n  w a s  t o  p r o v i s i o n  t h e  c i t i e s  a n d  a b o v e  a l l  t o  p r o v i d e  f o r  t h e 

n e e d s  o f  t h e  a r m y . 

T h e  s o u r c e s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  d o  n o t  t e l l  u s  m u c h  a b o u t  t h e  d a i l y  l i f e 

o f  t h e  p e o p l e ,  o r  h o w  t h i s  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  i n f l u x  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f 

T u r k m e n  n o m a d s .  P r e s u m a b l y  t h e  p r o d u c e  f r o m  t h e  n o m a d s ' flocks 

m a d e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s u p p l i e s  o f  t h e  t o w n s ;  a n d  t h e r e 

w a s a  c o n s t a n t  i n f i l t r a t i o n  o f  n o m a d s  i n t o  t h e  t o w n s  a n d  v i l l a g e s .  T h e 

s o u r c e s  a r e  a l s o  s i l e n t  o n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s u l t a n ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  i s 

a l s o  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  t h e y  g i v e ,  o w i n g  t o a 

f r e q u e n t  l a c k  o f  p r e c i s i o n  i n  t h e  u s e  o f  t e c h n i c a l  t e r m s .  N o r  i s  i t 

p o s s i b l e  t o  o b t a i n a  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  s u l t a n s  a n d 

t h e i r  o f f i c i a l s .  T h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  p e r i o d  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  b y 

m a n y  w r i t e r s  t o  t h e  v i z i e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  t o  N i z a m  a l - M u l k  ( d . 485/ 

1 1 9 2 ) ,  t h e  v i z i e r first  o f  A l p - A r s l a n  a n d  t h e n  o f  M a l i k - S h a h . A  c l o s e 

e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h i s  v i e w  i s  t o o  g e n e r a l . 

T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  o f  t h e  c o m p e t e n c e  o f  T o g h r i l  B e g  a n d  A l p -

A r s l a n  a s  l e a d e r s  o f  m e n ;  M a l i k - S h a h  w a s  n o t a  m e r e figure-head;  a n d 

M u h a m m a d  b .  M a l i k - S h a h  s e e m s  a l s o  t o  h a v e  h a d a  m o r e  t h a n  o r d i n a r y 

d e g r e e  o f  c o m p e t e n c e .  T h e  s o u r c e s  a t t r i b u t e  j u s t i c e  a n d  g o o d  g o v e r n ­

m e n t  t o  M a l i k - S h a h  a n d  S a n  j a r ,  a s  t h e y  d o  t o  N i z a m  a l - M u l k ;  w h i l e 

m a n y  o f  t h e  l a t e r  s u l t a n s  a r e  c h a r g e d  w i t h  d i s s i p a t i o n  a n d  n e g l i g e n c e  i n 

s t a t e  a f f a i r s .  I n  g e n e r a l  t h e  s u l t a n s  w e r e  m e n  o f  a c t i o n  a n d  m e n  o f 

a f f a i r s .  T h e i r  l i v e s  w e r e  l a r g e l y  s p e n t  t r a v e l l i n g  a b o u t  t h e i r  e m p i r e  o n 

I N T E R N A L  S T R U C T U R E  O F  T H E  S A L J U Q  E M P I R E 

205 


e x p e d i t i o n s  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r .  T h e i r  m a i n  r e c r e a t i o n  w a s  p r o b a b l y 

t h e  c h a s e ;  t h e  b r e e d i n g  o f  h o r s e s  a n d  f a l c o n s  w a s  w i d e l y  m a i n t a i n e d . 

T h e i r  p e r s o n a l  a t t a i n m e n t s  i n  t h e  a r t s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  h i g h ,  b u t 

u n d e r  t h e i r  r u l e  a n d  p a t r o n a g e  g r e a t  d e v e l o p m e n t  t o o k  p l a c e .  T h e 

r e l a t i v e l y  s t a b l e  a n d  e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e i r 

l e a d e r s h i p  e n a b l e d  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  t o  c a r r y  o n  t h e i r  l i v e s  a n d 

o c c u p a t i o n s  i n  c o m p a r a t i v e  s e c u r i t y .  M e n  o f  l e a r n i n g  a n d  o f  r e l i g i o n , 

i n c l u d i n g  t h e  S u f i s ,  w e r e  h e l d  i n  h i g h  r e s p e c t ;  a n d  t h e  l o c a l  p e o p l e  w e r e 

Katalog: library
library -> arslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha tgan lni necha mingyillik tarixi oliy quvyurtlariuchuntavsiyaetilgan" zbekiston tarixi" quv dasturi talablari doirasida yoritilgan
library -> Reja: Reja: Natural va tovar ishlab chiqarish ijtimoiy xo`jalik shakllari ekanligi
library -> Toshkent-2012 O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
library -> Kоrib chiqiladigan savollar
library -> Membranalar tоgrisida tushuncha. Membranalarning vazifalari. Membranalar tоgrisida tushuncha. Membranalarning vazifalari
library -> O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi Toshkent tibbiyot akademiyasi
library -> Referat mavzulari
library -> Figure Tethered Aerostat Radar System Site Locations tethered aerostat radar system (tars)
library -> Infeksionreaktiv vaskulit yuzaga keladi

Download 77.41 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   90
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling