I q tisodiyot nazariya


Download 1 Mb.
bet1/5
Sana24.02.2020
Hajmi1 Mb.
  1   2   3   4   5

Iqtisodiyot nazariya” fanidan test savollari
O`qituvchi: o`q.B.Qo`zibayev, o`q.E.Ibodullayev

1. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodni o’rganishda qo’llaniladigan nazariy tushunchalar deganda nimani tushunasiz?

kategoriyalarni

qonunlarni

qonuniyatlarni

hodisalarni

2. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Qaysi javobda ijtimoiy – iqtisodiy ehtiyojlarning guruhlari to’lq ko’rsatilgan?

ma’naviy,moddiy, mehnat ehtiyojlari

moddiy ehtiyojlar

mehnat ehtiyoji

ta’lim olish ehtiyoji

3. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Hayotiy ehtiyojlar turi nechta?

6 ta

5 ta

4 ta

2 ta

4. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Fikrning xususiy faktlardan umumiy faktlarga qarab harakati qaysi metod asosini tashqil etadi?

induksiya

deduksiya

mantiqiylik

Tarixiylik

5. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Ishlab chiqarishda olingan foydaning ishlab chiqarishga sarflangan resurslar qiymatiga nisbati nimani ifodalaydi?

Foyda normasi

Mehnat unumdorliugi

Mahsulot diversifikasizasi

Ishlab chiqarish unumdorligi

6. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;Marksizm nazariysi yo’nalish vakillari o’zlarining nazariyasida jamiyat taraqqiyotiga qanday jarayon deb yondoshganlar?

Tabiiy-tarixiy

tarixiy

ijtimoiy

Iqtisodiy

7. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –2;Tahlil paytida xalal berishi mumkin bo’lgan ikkinchi darajali narsalar, voqea-hodisalarni fikrdan chetlashtirib, o’rganilayotgan jarayonning asl mohiyatiga e’tiborni qaratish metodi qanday metod asosini tashqil etadi?

ilmiy abstraksiya

deduksiya

statistik

mantiqiylik

8. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Iqtisodiy qonunlarni ob’ektivligi nimada aks etadi?

Kishilarning hohish va irodasiga bog’liq bo’lmagan holda mavjud bo’lishida;

Kishilarning irodasiga bog’liq holda mavjud bo’lishida;

Tabiiy qonunlarda o’z ifodasini topishida;

Jamiyat qonunlarida o’z ifodasini topishida;

9. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy qonunlar qanday turlarga bo’linadi?

Umumiy, oraliq, maxsus iqtisodiy qonunlar;

Er to’g’risidagi qonunlar;

Oliy majlis tomonidan qabul qilingan qonunlar;

Tabiat rivojlanishi to’g’risidagi qonunlar;

10. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Muayyan ijtimoiy normal ishlab chiqarish sharoitida va muayyan jamiyatdagi mehnat malakasi va jadalligi darajasi o’rtacha bo’lgan sharoitda biron bir tovarni ishlab chiqarish uchun zarur bo’lgan ish vaqti qanday nomlanadi?

Ijtimoiy zaruriy ish vaqti

To’liq ish vaqti

Aniq ish vaqti

Kengaytirilgan ish vaqti

11. Fan bobi -1; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Mol-mulk taqdirining mustaqil hal qilish nima deb ataladi­?

Mulkni tasarruf etish

Mulkiy munosabatlar

Mulkni xususiylashtirish

Mulkni o’zlashtirish

12. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Ish vaqti birligi davomida mehnat sarfining oshib borishi, ya’ni mehnatning jadallashishi nima deb ataladi?

Mexnat intensivligi

Mexnat taqsimoti

Mexnat unumdorligi

Ishlab chiqarish samaradorligi

13. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Takror ishlab chiqarishning mohiyati nima?

Ishlab chiqarishning uzluksiz sur’atda takrorlanib va yangilanib turilishi;

Moddiy ne’matlarning ishlab chiqarilishi;

Ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish;

Ishlab chiqarish vositalarini va iste’mol buyumlarni takror ishlab chiqarish;

14. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Ijtimoiy ishlab chiqarishning pirovard maqsadi?

Inson ehtiyojlarini qondirish va uni rivojlantirish;

Bozor munosabatlarini shakllantirish;

Iqtisodni rivojlantirish;

Mahsulotning mo’l-ko’lligiga erishish;

15. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Qiymatning tarixiy rivojlanishi shakllarini aniqlang?

Oddiy (tasodifiy) kengaygan umumiy va pul shakli;

Ayriboshlash qiymati va iste’mol qiymati;

O’lpon va pul shakli;

Foyda, renta va qo’shimcha qiymat;

16. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Qiymatni qanday izohlaysiz?

Tovarni ishlab chiqarish uchun sarflangan ijtimoiy mehnat

Ishlab chiqarish harajatlari;

Ishlab chiqarilgan mahsulot sohasi;

Ish haqi harajatlari;

17. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Qo’shimcha qiymatni qanday izohlaysiz

Ish kuchining qo’shimcha ish vaqti davomida yaratilgan qiymat;

Yollanma ishchilar oladigan daromad;

Tovarning qiymati;

Zururiy ish vaqtida yaratilgan qiymat;

18. Fan bobi -2; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Kapitalning mohiyati nima?

Qiymatga yoki qiymat shakliga ega bo’lgan va qo’shimcha qiymat keltiruvchi mulkdir;

Qo’shimcha qiymat;

Korxonalardagi ishlab chiqarish fondlari;

Ssuda prosenti;

19. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Xususiy mulkchilik qaysi jamiyatda paydo bo’lgan?

Quldorlik jamiyatida;

Sarmoyaviy sohibkorlik jamiyatida;

Ibtidoiy jamoa to’zumida;

Sotsializmda;

20. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Mulkchilik munosabatlarining mohiyati nima?

Ishlab chiqarish vositalari va natijalarini o’zlashtirish ularga egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish sistemasi;

Davlat mulkiga munosabat;

Xususiy mulkka munosabat;

Davlat mulkiga, xususiy mulkka va aralash mulkka munosabat;

21. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Mulkning qaysi ob’ekti bevosita shaxsiy iste’mol qilinishi mumkin?

Iste’molchining manfaati;

Ishlab chiqarish vositalari;

Shaxsiy, jamoa va davlat manfaati;

Iqtisodiy manfaat;

22. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Mehnat taqsimotiga asoslangan, lekin mashina hali mavjud bo’lmagan sharoitdagi kooperatsiya bu-…

Manufaktura

natural ishlab chiqarish

an`anaviy iqtisodiyot

kooperatsiya

23. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun sarf qilingan ish vaqti.

mehnat unumdorligi

Mehnat intensivligi

mehnat jarayoni

ishlab chiqarish samaradorligi

24. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Bir xil ishni yoki xizmat vazifasini bajaruvchi xodimlarning eng oddiy shaklidagi uyushishi, birgalashib ma’lum tartib va reja asosida ishlaydigan kishilar guruhi nima deb ataladi?

Kooperatsiya

Industriya

Integratsiya

inventarizatsiya

25. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Baho o’zgarishini nazarda tutib hisoblangan mahsulot deganda nimani tushunamiz?

real yalpi milliy mahsulotni

nominal yalpi milliy mahsulotni

milliy daromadni

sof mahsulotni

26. .Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3;Pulli muomalaning mohiyatini belgilang?

Ayriboshlash jarayonining pul vositasida amalga oshirilishi;

Pulning muomalaga chiqarilishi;

Mehnatkashlarga ish haqining berilishi;

Mehnatga haq to’lash, tovarlarni sotishda, xizmatlar hisob-kitobi va boshqa to’lovlarni amalga oshirishdagi pulning to’xtovsiz harakati;

27. Fan bobi -3; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Pulning paydo bo’lishi qaysi javobda ko’rsatilgan?

Almashuvning va qiymat shakllarining rivojlanishi natijasida;

Ishlab chiqarish usullarining almashuvi natijasida;

Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi ta’sirida;

Kishilar tomonidan o’ylab topilgan;

28. Fan bobi -4; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Qaysi nazariya pulga maxsus tovar sifatida qaraydi?

Pulning mehnat nazariyasi;

Pulning nominalistik nazariyasi;

Pulning miqdoriy nazariyasi;

Pulning metalistik nazariyasi;

29. Fan bobi -4; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Quyidagilardan qaysi biri muomala uchun ko’proq pul miqdorini taqazo qiladi?

Sotish lozim bo’lgan tovarlar miqdorining ko’payshi;

Pul birligi aylanish tezligining ortishi;

Barter ayriboshlash hissasining ortishi;

Bir – birini qoplaydigan to’lovlarning ortishi;

30. Fan bobi -4; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Tannarx nima?

mahsulot tayyorlashga ketgan sarf harajatlarning pul shakli;

tannarx bilan harajatlar bir narsa;

o’z-o’zini qoplamaydigan qiymatni;

rentabellik;

31. Fan bobi -4; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;V.I.Vidyapin va boshqalar tahriri asosida tayyorlangan darslikda tovar qanday ta`fiflangan?

Tovar – bu ayirboshlash uchun ishlab chiqarilgan maxsus iqtisodiy ne’mat

Tovar – bu ayirboshlash uchun ishlab chiqarilgan maxsus iqtisodiy vosita

Tovar – bu ayirboshlash uchun ishlab chiqarilgan maxsus iqtisodiy ehtiyoj

Tovar – bu ayirboshlash uchun ishlab chiqarilgan maxsus iqtisodiy birlik

32. Fan bobi -4; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Tovar ishlab chiqarish deb nimaga aytiladi?

pul vositasida oldi – sotdi uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarga;

hamma mahsulotlarga;

ehtiyojni qondiradigan barcha mahsulotlarga;

mahsulot etishtirishga;

33. Fan bobi -4; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Almashuv qiymati deb nimaga aytiladi?

bir tovarni ikkinchisiga ayriboshlana bilishi;

iste’molni qondirishi;

kishilarni ehtiyojini qondira bilishi;

barter xususiyati;

34. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Bozor iqtisodiyotida nima ko’payadi?

tovarlar va xizmatlar miqdori ko’payadi;

tovarlar va xizmatlar kamayadi;

tovarlar va xizmatlar tekinligini ta’minlaydi;

narx faqat oshadi;


Download 1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling