I q tisodiyot nazariya


Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2


Download 1 Mb.
bet4/5
Sana24.02.2020
Hajmi1 Mb.
1   2   3   4   5
94. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;

Qo’yidagilardan qaysi biri agrobiznesning shakli hisoblanadi?


agrofirmalar, agrosanoat kombinatlari, fermer va dehqon xo’jaligi

fermer va dexkon xo’jaligi

agrofirma va fermer xo’jaligi

agrosanoat kombinatlari va agrofirmalar

95. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Agrasanoat majmuasi tashkil topishining shart-sharoitlarini nima tashkil qiladi?

ijtimoiy mehnat taqsimoti va ixtisoslashuvning agrosanoat integratsiyasi

ijtimoiy mehnat taqsimoti

ixtisoslashuvning chuqurlashishi

agrosanoat integratsiyasi

96. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;Yo’l, transport xo’jaligi, mahsulotni saqlash tizimi, madaniy – maishiy xizmat shaxobchalari agrosanoat majmuasining qaysi sohasiga kiradi?

4 soha ijtimoiy infrastruktura;

1 soha qishloq xo’jaligiga ishlab chiqarish vositalarini etkazib beruvchi sanoat tarmoqlari;

2 soha qishloq xo’jaligi;

3 soha qishloq xo’jalik mahsulotlarini qayta ishlovchi va iste’molchiga etkazib berishni ta’minlaydigan tarmoqlar;

97. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Bozor iqtisodiyotining faoliyat qilishini tartibga solishni va iqtisodiy jarayonlarni uyg’unlashtirishni ta’minlaydigan dastak va vositalar nima deb ataladi?

Bozor mexanizmi

Bozor sektori

Bozor infratuzilmasi

Bozor

98. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Bozor aloqalarini o’rnatish va ularning bir maromda amal qilishga xizmat ko’rsatuvchi muassasalar tizimi qanday nomlanadi?

Bozor infratuzilmasi

Bozor sektori

Bozor mexanizmi

Bozor iqtisodiyoti

99. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Namuna (yoki standart)lar asosida ommaviy tovarlarning muntazam savdo-sotiq ishlarini o’tkazuvchi tijorat muassasasi nima deb ataladi?

Birja

Moliya

Statistika qo’mitasi

Sug’urta

100. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Korxona, firma, kompaniyalar moliyaviy xo’jalik faoliyatini tekshirib boruvchi, ular hisobotini ekspertizadan o’tkazuvchi muassasa nima deb ataladi?

Auditorlik firmasi

Birja

Moliya

Sug’urta

101. Fan bobi – 12; fan bo’limi1; qiyinlik darajasi1;Makroiqtisodiyot qaysi darajadagi iqtisodiyot?

butun xalq xo’jaligi

iqtisodiyotning davlat sektori

iqtisodiyotning kooperativ sektori

iqtisodiyotning xususiy sektori

102. Fan bobi – 12; fan bo’limi1; qiyinlik darajasi1;Makroiqtisodiy ko’rsatkichlar yordamida nimalar taxlil qilinadi?

milliy ishlab chiqarish xajmi hisoblanadi.

milliy iqtisodiyot faoliyat qilishiga ta’sir ko’rsatuvchi omillar hisoblanadi

yalpi milliy mahsulot va uning harakat shakllari hisoblanadi

milliy iqtisodiyotdagi muvozanatlik va bandlilikka baho beriladi

103. Fan bobi – 12; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 2;Yalpi milliy mahsulot tushunchasi?

bir yil davomida ishlab chiqarilgan pirovard mahsulot va ko’rsatilgan xizmatlarning bozor bahosida hisoblangan xajmi

yil davomida moddiy ishlab chiqarish sohalarida yaratilgan barcha mahsulotlar qiymati

yangidan vujudga keltirilgan qiymat

oraliq mahsulotlar qiymati

104. Fan bobi – 12; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 2;Qo’shilgan qiymati qanday miqdor?

iste’mol uchun tayyor bo’lgan, qayta ishlov berish talab qilinmaydigan mahsulot;

qayta ishlanadigan mahsulot

sotish maqsadida xarid qilingan tavorlar

iste’mol qilinadigan mahsulot

105. Fan bobi – 12; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;YaMMni sarflar bo’yicha hisoblashda sarflarning qanday turlari hisobga olinadi?

uy xo’jaliklarining iste’molchilik sarflari, sof eksport, tadbirkorlarning investitsion sarflari

uy xo’jaliklarining iste’molchilik sarflari, ish haqi;

tadbirkorlarning investitsion sarflari, foiz

sof eksport va uy xo’jaliklarining iste’molchilik sarflari;

106. – 12; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 3;Jami taklifniig o’sishi nimaga olib keladi?

narxlar o’sishining sekinlashuvi va YaMM real hajmining ko’payishiga;

narxlar darajasi va YaMM real hajmining pasayishiga;

narxlar darajasi va real ifodadagi YaMM hajmining ko’tarilishiga;

narxlar o’sishining sekinlashuvi va YaMM real hajmining kamayishiga

107. Fan bobi – 12; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 1;Jami talab egri chizig’i qo’yidagilardan biri o’rtasidagi munosabatni ifodalaydi:

narxlar darajasi bilan tovarlar hamda xizmatlar sotib olishga ketgan jami xarajatlar;

narxlar darajasi bilan real ifodadagi ishlab chiqarilgan YaMM;

xaridorlar tan oladigan narx darajasi bilan sotuvchilarni qoniqtiruvchi narx darajasi;

real ifodadagi ishlab chiqarilgan va iste’mol qilingan YaMM hajmlari;

108. Fan bobi – 12; fan bo’limi –5; qiyinlik darajasi – 3;Agar jami talab hajmi to’la bandlik sharoitida erishilgan YaMM darajasini ko’paytirsa, bu iqtisodiyotda quyidagilardan biri mavjudligini bildiradi:

inflyatsiya uzilishi;

moliyaviy cheklashlar

deflyatsiya uzilishi

jami talab va jami taklif o’rtasida muvozanat;

109. Fan bobi – 12; fan bo’limi –5; qiyinlik darajasi – 1;Agar narxlar darajasi o’sib, ishlab chiqarish esa pasaysa, unda buning sabablari quyidagilardan biri bilan belgilanadi:

jami taklif egri chizig’ining chapga ko’chishi bilan;

jami talab egri chizig’ining o’ngga ko’chishi bilan;

jami talab egri chizigining chapga ko’chishi bilan

jami taklif egri chizig’ining o’ngga ko’chishi bilan;

110. Fan bobi – 13; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Iste’molga bo’lgan me’yoriy moyillik - bu:

iste’mol xarajatlari o’sishining ixtiyordagi daromad o’sishi birligiga nisbati;

jami iste’molning jami daromadga nisbati;

daromad o’zgarishi oqibatida iste’mol xarajatlaridagi o’zgarishlar;

daromadning berilgan darajasida iste’mol xarajatlari miqdorini ifodalovchi egri chiziq;

111. Fan bobi – 13; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi –2 ;Iste’molga va jamg’armaga bo’lgan me’yoriy moyillik o’rtasidagi bog’liqlik quyidagida o’z ifodasini topadi:

ularning yig’indisi 1 ga teng;

ular o’rtasidagi nisbat iste’molga bo’lgan o’rtacha moyillikni ifodalaydi;

ularning yig’indisi ixtiyordagi daromadga teng, chunki u iste’mol va jamg’armaga bo’linadi;

ular teng bo’lgan egri chiziqdagi nuqta daromadning chegaraviy (boshlang’ich) darajasiga mos keladi;

112. Fan bobi – 13; fan bo’limi2; qiyinlik darajasi1;Agar kishilar o’z daromadlarining barchasini iste’molga sarflamay, xarajat qilinmagan qismini bankka joylashtirsa, unda (daromad va mahsulotning milliy hisobi atamasini qo’llab) ularning bu ishlari haqida nima deyish mumkin:

jamg’aradilar, biroq investitsiya qilmaydilar

investitsiya qiladilar, biroq jamg’armaydilar

jamg’armaydilar va investitsiya qilmaydilar

ham jamg’aradilar, ham investitsiya qiladilar;

113. Fan bobi – 13; fan bo’limi3; qiyinlik darajasi1;Quyidagi bog’liqliklardan qaysi biri teskari bog’liqlikni ifodalaydi?

investitsiya xarajatlari va foiz stavkasi darajasi o’rtasidagi bog’liqlik;

iste’mol xarajatlari va ixtiyordagi daromad o’rtasidagi bog’liqlik;

jamg’armalar va iste’mol stavkasi darajasi o’rtasidagi bog’liqlik;

investitsiya xarajatlari va milliy daromad o’rtasidagi bog’liqlik;

114. Fan bobi – 13; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;Quyidagilardan qaysi biri investitsion faollik haqida xulosa chiqarish imkonini beradi?

Real investitsiyalar darajasining o’zgarishi

Investitsiyalarning tarmoq tuzilishi;

Investitsiyalarning takror ishlab chiqarish tuzilishi;

Investitsiyalarning texnologik tuzilishi;

115. Fan bobi – 13; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 3;Yalpi investitsion sarflar quyidagi ko’rsatkichlarning qaysi birini aniqlashda hisobga olinadi?

Xarajatlar bo’yicha YaMM;

Daromadlar bo’yicha YaMM

Daromadlar bo’yicha SMM;

Shaxsiy daromad;

116. Fan bobi – 13; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 1;Investitsiyani samaradorligi nima bilan o’lchanadi?

milliy daromadni investitsiya nisbati bilan

jami ijtimoiy mahsulotning miqdori bilan

milliy daromadni miqdori bilan

foydani miqdori bilan

117. Fan bobi – 13; fan bo’limi –5; qiyinlik darajasi – 3;Moddiy resurslarni o’stirish ularni jamg’arish uchun ishlatiladigan investitsiyaga qanday investitsiya deyiladi?

sof investitsiya

yalpi investitsiya

sof foyda

milliy daromad

118. Fan bobi – 13; fan bo’limi –5; qiyinlik darajasi – 1;Investitsiyani qanday turlarini bilasiz?

moliyaviy investitsiyalar, real investitsiyalar, aqliy (intelektual) investitsiyalar

xorijiy investitsiyalar, moliyaviy investitsiyalar

moliyaviy investitsiyalar, moddiy investitsiyalar

aqliy investitsiyalar, moddiy investitsiyalar

119. Fan bobi – 14; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Ma’lum bir davr mobaynida yaratilgan tovar va xizmatlar xajmining o’sishiga nima deyiladi?

iqtisodiy o’sish

raqobat

ayirboshlash

takror ishlab chiqarish

120. Fan bobi – 14; fan bo’limi –1 ; qiyinlik darajasi1;Agar kishilar o’z daromadlarining barchasini iste’molga sarflamay, xarajat qilinmagan qismini bankka joylashtirsa, unda (daromad va mahsulotning milliy hisobi atamasini qo’llab) ularning bu ishlari haqida nima deyish mumkin:

jamg’aradilar, biroq investitsiya qilmaydilar

investitsiya qiladilar, biroq jamg’armaydilar

jamg’armaydilar va investitsiya qilmaydilar

ham jamg’aradilar, ham investitsiya qiladilar;

121. Fan bobi – 14; fan bo’limi – 2; qiyinlik darajasi – 1;Milliy iqtisodiyot tarmoq tuzilishining rivojlanishiga ta’sir ko’rsatuvchi asosiy omil nima?

Mehnat taqsimotining chuqurlashuvi

Fan – texnika taraqqiyoti;

Iqtisodiy integratsiya

Mehnat kooperatsiyasi;


Download 1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling