I. uluslararasi


Download 3.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/46
Sana01.12.2017
Hajmi3.66 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46

  365 313 1321  * 
  369 317 

 * 1324  * 
  432 254 *Sayısal veri tespit edilememiştir.  ** Bu sayının içine Bulgar ve Latinlerde dâhil-

dir. 

 

Tablo  No:  14  ve  15’de  verilen  Katolik  ve  Protestanların  sayısında  1314 (1896/1897) yılı göze çarpmaktadır. Bu yıl içinde Bursa Merkez’de, Katolik ve Protes-

tanların her ikisinin de nüfusu iki katına çıkmış, bir sonraki yıl yine aynı seviyeye gerile-

miştir. 1314 (1896/1897) yılı içinde, Katolik ve Protestanlardan oluşan bir grubun, ço-

ğunlukla ticari amaçlı olarak şehre giriş yaptıkları anlaşılmaktadır. Salnȃmede gelen ki-

şiler yabancı (ecnebi) olarak değerlendirilmediğine göre, Osmanlı sınırları dȃhilinde bu-

lunan herhangi bir vilȃyetten geldikleri düşünülebilir.  

 

 

372 


 

 7.Bulgarlar 

Tablo No: 16 Bulgar Nüfusun Bursa Sancağı ve Köylerindeki Görünümü 

 

YIL  BURSA SANCAK 

BURSA 

(MERKEZ+KÖY) 

BURSA 

(MERKEZ) 

 

ERKEK  KADIN  TOP.  ERKEK   KADIN  TOP.  ERKEK   KADIN  TOP. 1303  204 

177 


381 22 
22 

1311  37 

18 

55 

22 
22 1312  39 

22 

61 

22 
22 1313  46 

27 

73 

29 
34 

22 
22 

1314  39 

22 

61 22 
22 

1315  17 

22 

 39 

1317  * 
 71 25 1319  * 
 42 

 * 

1321  * 
 12 

 * 

*Sayısal veri tespit edilememiştir. 

 Bulgarların  sayıları,  üzerinde  yorum  yapılamayacak  kadar  azdır.  Şehir  merke-

zinde 22 kişilik bir Bulgar grubu göze çarpmaktadır. Hepsi erkek olan bu grup, Bulgaris-

tan’dan iş bulmak amacıyla Bursa’ya gelen ve bir daha geri dönmeyen Bulgarlardan oluş-

maktadır.  8.Latinler 

 

Tablo No: 17  Latin Nüfusun Bursa Sancağı ve Köylerindeki Görünümü YIL  BURSA SANCAK 

BURSA 

(MERKEZ+KÖY) 

BURSA 

(MERKEZ) 

 

ERKEK   KADIN  TOP.  ERKEK  KADIN  TOP.  ERKEK  KADIN  TOP. 1303  6  10 10 

1313  *  * 12  * 


1314  * 
 * 12 1315  * 


12 1317  * 
12 12 1318  * 
12 12 

 * 
 * 

1319  * 
12 12  * 

1321  * 
12 12 *Sayısal veri tespit edilememiştir. 

 


 

373 


 

 Yukarıdaki  Tablo  No:  17’den  de  anlaşıldığına  göre,  12  kişilik  bir  Latin  grubu 

1313-1321 (1895-1904) yılları arasında Bursa Merkez’de kalmışlardır. Bu gruptaki kişi-

lerin işleri ve Bursa’da bulunuş amaçları tam olarak tespit edilememiş olmasına karşın, 

Bursa’da açılan Amerikan okulunun çalışanları olma ihtimali yüksektir. Misyoner olarak 

Bursa’da bulunuyor olmaları da bir diğer ihtimaldir.  

 c) Ecnebiler (Yabancılar) 

Tablo No: 18 Ecnebiler (Yabancılar) Nüfusun Bursa Sancağı ve Köylerindeki Görünümü YIL  BURSA SANCAK 

BURSA 

(MERKEZ+KÖY) 

BURSA 

(MERKEZ) 

 

ER-KEK 

 KA-


DIN 

TOP. 

ER-


KEK 

 KA-


DIN 

TOP. 

ER-


KEK 

 KA-


DIN 

TOP. 

1303  * 
1310  * 


718 


533 

1251 

1311  946 

368 

1314 

725 


338 

1063 1312  885 

643 

1528 

729 


542 

1271 1313  885 

643 

1528 

729 


542 

1271 

729 


542 

1271 

1314  886 

644 

1530 

729 


542 

1271 

729 


542 

1271 

1315  163 

95 

258 

*Sayısal veri tespit edilememiştir. 

 

1303  (1885-1886)  yılında  tüm  Hudâvendigâr  Vilâyeti  dâhilinde  5108  Erkek  ve 1510 Bayan olmak üzere toplam 6618 ecnebi (yabancı) bulunmaktaydı. Bu ecnebi (ya-

bancı) nüfusun etnik dağılımı şöyledir:

43

 

  

                                                 

43

 Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, Bursa, 1303, s.69.  

374 


 

Tablo No: 19  1303 (1885/1886) Yılında Vilâyet Dâhilindeki Yabancı Nüfusun 

Dağılımı 

 

  

 

  

 

*Sayısal veri tespit edilememiştir. Tablo No:18 ve 19’a göre ecnebi (yabancı) nüfus içinde erkeklerin ağırlıkta ol-

ması,  yabancıların  çoğunlukla  iş  amaçlı  olarak  Bursa’ya  geldiklerini  göstermektedir. 

Tablo  No:36’da, şehir merkezinde verilen  yabancı  (ecnebi) nüfusun, sancak genelinde 

toplam olarak verilen yabancı (ecnebi) nüfusa çok yakın olması, bu teoriyi desteklemek-

tedir. Tablo No:19’a göre; yabancı nüfus içinde ağırlığı, Osmanlı tebaasına mensup ol-

madıkları için yabancı (ecnebi) olarak nitelendirilen Müslümanlar oluşturmaktadır.  

SONUÇ 

Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmelerinde, Bursa şehir nüfusuyla ilgili verilen sayı-

sal verilerin şehrin nüfusunu tam olarak yansıttığı söylenemez. Sâlnâmelerde, istatistiki 

anlamda birtakım hesaplama hatalarının bulunmasının yanında, bu dönemde şehre yaşa-

nan göç akışının ne kadarının kayıt altına alınıp nüfus bilgilerine eklendiği konusu belir-

sizdir. Buna karşın, vilayet salnamelerinin geçmiş dönemlerde tutulan tahrir defterlerine 

oranla daha güvenilir bir bilgi sundukları da yadsınamaz bir gerçektir.  

 

 

ECNEBİ (YABANCI) 

Cemaat ismi 

ERKEK 

KADIN 

İslam 


3728 

1119 


Rum 

735 


137 

Ermeni 


475 

153 


Katolik 

12 


Bulgar 


57 

Yahudi 89 

60 


Protestan 

12 


40 

Latin 
TOPLAM 5108 

1510 

 

375 


 

KAYNAKÇA 

Sâlnâmeler 

Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi, Matbaa-i Vilâyet, (Def’a 13) 1303, (Def’a 16 ve 17) 

1306, (Def’a 19) 1310, (Def’a 20) 1311, (Def’a 21) 1312, (Def’a 22) 1313, (Def’a 

23) 1314, (Def’a 24) 1315, (Def’a 25) 1316, (Def’a 26) 1317, (Def’a 27) 1318, 

(Def’a 28) 1319, (Def’a 30) 1321, (Def’a 33) 1324,  (Def’a 34) 1325. 

 

Tetkik Eserler 

AKBAL, Fazıla, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nda İdari Taksimat ve Nüfus”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Basımevi, c.XV, s.60, 1995, ss.617-628. 

AKKUŞ, Turgay, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslim-ler, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2010. 

AYDIN, Bilgin, ”Salnȃme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.36, Türkiye Diyanet Vakfı İs-

lam Araştırmaları Merkezi, 2009, ss.51-54. 

DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, An-

kara, 2013. 

ELİBOL, Numan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Meselesi ve Demografi Araştır-

maları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, c.12, s.2, Isparta, 2007, ss.135-160. 

ERGENÇ,  Özer,  XVI.  Yüzyıl  Sonlarında  Bursa,  Türk  Tarih  Kurumu  Yay.,  Ankara, 

2014 

EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname’ye Göre Ruhaniyetli Şehir Bursa, Haz. Hasan Basri Öcalan, Bursa İl Özel İdaresi, Ankara, 2009. 

GÜRSAKAL, Gürsu, “Modernleşme Dönemi Bursa’sında Nüfus Hareketleri”, Osmanlı Modernleşmesi  ve  Bursa  Sempozyum  Kitabı  (10-11  Nisan  2009-Bursa)

Ed.Doç. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa, 2009, ss.271-

290. 

Hüdavendigȃr Livası Tahrir Defterleri-I, Yay. Haz. Ömer Lûtfi Barkan-Enver Meriçli, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988.  

376 


 

Hüdȃvendigȃr Vilȃyeti Salnȃme-i Resmîsî H.1325-M.1907, Haz. Hüseyin Delil,Ömer 

Faruk Dinçel, Bursa İl Özel İdaresi Yay., Bursa, 2013. 

İNALCIK, Halil, “Bursa”TDV İslam Ansiklopedisi, c.6, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1992, ss.445-449. 

İNALCIK,  Halil,  Devlet-i  Aliyye  Osmanlı  İmparatorluğu  Üzerine  Araştırmalar-I 

Klasik Dönem (1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009. 

İNALCIK, Halil, Halil İnalcık’ın Bursa Araştırmaları, Haz. Yusuf Oğuzoğlu, Bursa 

Kültür A.Ş., Bursa, 2012. 

KAPLANOĞLU, Raif, Bursa Yer Adları Ansiklopedisi, Bursa Ticaret Borsası Kültür 

Yay., Bursa, 1996. 

KAPLANOĞLU, Raif, 1830-1843 Yılları Nüfus Defterlerine Göre Bursanın Ekono-

mik ve Sosyal Yapısı, Nilüfer Belediyesi, Bursa, 2013. 

KARAL, Enver Ziya, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, T.C. Baş-

bakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 1997. 

KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri

Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003. 

KEPECİOĞLU, Kâmil, Bursa Kütüğü, Haz. Hüseyin Algül, Osman Çetin, Mefail Hızlı, 

Mustafa Kara, Asım  Yediyıldız,

 

IV  Cilt,  Bursa  Kültür  A.Ş.,  Bursa  Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2009. 

KEPECİOĞLU, Kâmil, “Bursanın eski devirlere ait kayıt defterleri”,  Türkün, Sayı:7, 

Bursa, 1936, ss.42. 

MCCARTHY, Justin, Müslümanlar ve Azınlıklar, Çev. Bilge Umar, İnkılȃp Kitabevi, 

İstanbul, 1998.  

MÜLAZIM ABDÜLKADİR, Bursa Tarihi Kılavuzu, Haz. Mehmet Fatih Birgül, Le-

vent Çanaklı, Bursa İl Özel İdaresi, Ankara, 2009. 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Haz. Şükrü Halûk Akalın, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2011.  

377 


 

QUATAERT, Donald, Osmanlı İmparatorluğu (1700-1922), Çev. Ayşe Berktay, İleti-

şim Yay., İstanbul, 2002. 

SEVİM, Sezai, “Güney-Marmara Bölgesindeki  Ermeniler’in Nüfus,  İdari ve Mali Du-

rumları”, Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, Ed. Yrd. Doç.Dr. Saime Yüceer, 

Uludağ Üniv. Basımevi, Bursa, 2000, ss.45-59. 

YÜCEER, Saime, “Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Yıllarında Bursa Ermeni-

leri”, Ermeni  Sorunu ve Bursa Ermenileri, Ed. Yrd. Doç.Dr. Saime  Yüceer, 

Uludağ Üniv. Basımevi, Bursa, 2000, ss.61-83. 


 

378 


 

ÖZBEKİSTAN COĞRAFYASININ ÖNEMLİ ŞEHRİ  

SEMERKANT’IN YÜKSELİŞİNDE İKTİSADİ FAKTÖRLERİN 

ETKİSİ VE ŞEHRİN İPEK YOLU ÜZERİNDE ARZETTİĞİ 

ÖNEM 

 

Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı 

oaydinli@hotmail.com 

 

ÖZET 

Batı Türkistan veya diğer bir ifade ile Müslüman coğraf-

yacıların  “Mâverâünnehir”  diye  isimlendirdiği  Ceyhun  ile  Sey-

hun  nehirleri  arasındaki  bölgede  yer  alan  ve  Soğd’un  merkez 

şehri  olan  Semerkant,  çok  eski  tarihlerden  itibaren  bulunduğu 

coğrafyanın  genelde  başşehri  veya  yönetim  merkezi  olmuştur. 

Nitekim Göktürkler döneminde Batı Türkistan bölgesi, yönetim 

merkezi Semerkant olan bir Yabguluk (Soğd Yabguluğu) ve ona 

bağlı beş tudunluğa ayrılmış, bölge Göktürkler’e bağlı şehir dev-

letçikleri  halinde  Semerkant’tan  yönetilmekteydi.  İslam’ın  böl-

geye gelmesi ile (m.711) şehir bu üstün konumunu Sâmânî hü-

kümdarı  İsmail  b. Ahmet  dönemine (892-913) kadar da devam 

ettirdi. Her ne kadar Sâmânî Devleti’nin yönetim merkezi daha 

sonra Buhara olsa da (893-999 yılları) Semerkant’ın gerek siyasî, 

gerek iktisadî ve gerekse kültürel üstünlüğü sürdü. Ardından bu 

şehir,  Batı  Karahanlılar’ın  ve  en  ihtişamlı zamanlarından  birini 

yaşadığı Timurlular döneminin yönetim şehri olarak bölgenin ka-

derini belirleyici rolüne devam etti. Semerkant’ı başarının zirve-

sine ulaştırmada siyasî, dinî ve sosyo-kültürel birçok sâik etkili 

olmakla birlikte; şehrin, Zerefşan nehrinin içinden geçtiği bölge-

nin en verimli toprakları üzerinde yer alması ve dört bir yandan 

gelen  ticaret  kervanlarının  geçiş  güzergâhı  üzerinde  bulunması 

sebebiyle iktisadi etkenin daha belirgin olduğu göze çarpmakta-

dır. Özellikle meşhur İpek Yolu’nun doğu-batı ve kuzey rotasın-

dan  gelen  yolların  birleşim  noktasında  konumlanmış  olması  ve 

şehrin yerli halkı Soğdlular’ın İpek Yolu ticareti üzerinde çok ak-

tif rol oynayıp bu yol üzerindeki kârdan aslan payını almaları Se-

merkant’ın refah ve iktidarın zirvesine ulaşmasında en önemli et-

kenlerden birisi olmuştur.  

Anahtar  Kelimeler:  Semerkant,  Soğd,  Batı  Türkistan, 

Mâverâünnehir,  Buhara,  Çin,  İpek  Yolu,  Kürk  Yolu,  Baharat 

Yolu, Göktürkler, Sâmânîler, Karahanlılar. 

 


 

379 


 

Giriş 

Orta Asya'nın önemli bölgelerinden biri olan Batı Türkistan, eski tarihlerden iti-

baren Türk tarih ve kültürü, özellikle VIII. asırdan itibaren Türk-İslâm tarihi ve medeni-

yeti açısından büyük önem arzeder. Çünkü Türkler’in İslâm’ı kabulünde, İslâm kültür ve 

medeniyetinin gelişmesinde bu bölge olağanüstü bir rol oynamıştır.  

Bu bölge içinde Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında yer alan, Soğd bölgesi

1

, ge-


rek Soğd nehrinin suladığı topraklarının verimliliği, gerekse önemli ticaret yollarının ke-

sişim  noktasında  yer  alması  sebebiyle  stratejik  ve  önemli  bir  mevkide  bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Soğd'un yönetim merkezi olan Semerkant

2

, gerek siyasî, gerekse iktisâdî ve kültürel bakımdan daima özel ve saygın bir yere sahip olmuştur. Müslümanlar tarafından 

fethi ile şehrin önemi daha da artmış, İslâm dünyasının her tarafından gerek tüccar, gerek 

ilim adamı, gerekse dindâr insanları kendisine çeken bir câzibe merkezi haline gelmiştir

3A-Şehrin Yeri ve Tarihçesi 

Günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti’nin orta kesiminde yer alan ve aynı isimli 

idarî birimin (oblast) merkezi olan Semerkant şehri

4

, kuzey yarım kürede Orta Asya de-diğimiz çok geniş çöllük alanların yer aldığı bir bölgede yer almaktadır. Ancak bu alan 

içinde birkaç ova, Himalaya sıra dağlarının bir parçası olan Pamir dağlarındaki kar ve 

buzullarla beslenen nehirler boyunca yerleşmiştir. Semerkant ise bu nehirlerden biri olan 

                                                 

 

1

 İran kaynaklarının ilk dönemlerinde“Suguda”, geç dönemlerinde ise “Sugda”; Yunan kaynaklarında “Soğ-diana” (V.V. Barthold - C.E. Bosworth, “Sughd”, EI² (İng.), Leiden 1997, IX, 772); Göktürk yazıtlarında 

“Soğdak”  (Osman Aydınlı, Fethinden Samanilerin Yıkılışına Kadar (93-389/711-999) Semerkant Tarihi

İstanbul 2011, s. 44); İslâm kaynaklarında ise Soğd veya Suğd, (Bkz. İstahrî, Mesâlikü’l-memâlik, (nşr. 

M. J. De Goeje), Leiden 1967, s. 316; İbn Havkal, Sûretü’l-arz, (nşr. Kramers-Johannes Heind), Leiden 

1938, s. 474-75) şeklinde geçen bu ismi Müslümanlar, hem bölgede meskun İran menşeli kavim için hem 

de bölgenin adı olarak kullanmışlardır (Osman Aydınlı, "İslam Hakimiyetine (II./VIII. Asır) Kadarki Dö-

nemde  Soğd  Havzasının  İktisadi  ve  Sosyokültürel  Dinamikleri",  İslam  Araştırmaları  Dergisi  -İSAM

sy.32  İstanbul 2014, s.101-102). 

2

 Şehrin adı  ilk olarak Büyük İskender dönemi erken Yunan kaynaklarında "Maracanda", değişik dönemler Çin  salnamelerinde  "Sa-mo-kian", "K’ang", "Hsi-wan-chin" ve" Hsün-sih-kan" olarak geçmekte  olup, 

şehrin kurucusu veya tahrip edeni  veyahut  kuruluşu ile ilgili rivayetlere atfen  şehrin en meşhur ve kalıcı 

ismi, Semerkant olmuştur (Bu konuda geniş bilgi için bkz. Aydınlı, Semerkant Tarihi, s. 88-92; "Semer-

kant", DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 481). 

3

 Aydınlı, Semerkant Tarihi, s. 15. 4

 Aydınlı, "Semerkant", DİA, XXXVI, s. 481.  

380 


 

Soğd nehri üzerindeki ovada kurulmuş bölgenin en eski ve en verimli topraklarına sahip 

bir yerleşim birimidir

5

.  Burası, Batı Türkistan'ın dört bir yanından gelen çok önemli ticaret yollarının ke-

sişim noktası olan mükemmel bir coğrafyada yer alıyordu

6

. Semerkant’ın doğu tarafında Usrûşana bölgesi

7

, batı tarafında Buhârâ8

, kuzey ve kuzey doğusunda Şâş (Taşkent) ile 

İsbîcab (Sayram), güneyinde ise Kiş (Kis, Keş) ve Nesef (Nahşeb) şehirleri yer alırdı

9Semerkant tarih içinde 3 ana kuruluş mevkisine sahiptir. Şehir, ilk olarak Zerefşân 

(Soğd) nehrinin güney kıyısında vadiye hâkim yüksek bir mevkide kurulmuş olup

10

 gü-


nümüze ulaşan harabelerine Efrâsiyâb adı verilmektedir. Moğol istilasına kadar büyüye-

rek ve genişleyerek bu mevkide varlığını devam ettiren şehir, Cengiz Han’ın 1220'de Se-

merkant’ı tahrip etmesinden sonra Timur (1370-1405) tarafından ilk mevkiinden daha 

güneyde yeni bir şehir olarak tekrar kurulmuştur. Yaklaşık 5 asır sonra 1868'de Semer-

kant'ı zapteden Ruslar 1871’den itibaren Timur’un inşa ettiği şehrin batısında bugünkü 

yeni ve modern Semerkant şehrini yükseltmişlerdir

11

 .  


Semerkant'ın ilk kuruluşu hakkında kaynaklarda çok farklı rivayetler yer almak-

tadır. XX. yüzyılda bölgede yapılan arkeolojik kazılardaki bulgularla bu rivayetlerin bir-

likte değerlendirilmesinden şehrin M.Ö. 535 yılında Pers Hükümdarı Büyük Cyrus tara-

fından ileri bir karakol olarak kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Semerkant’ın kalıntılarına 

adı verilen efsanevî Türk hükümdarı Efrâsiyâb’ın (Alp Er Tonga) bu tarihten yaklaşık iki 

yüzyıl önce Semerkant hâkimiyetiyle ilgili rivayetler, şehri değil şehrin kurulduğu böl-

geyi egemenlik altına alması olarak anlaşılmalıdır

12                                                 

 

5 Bkz. David A.  Law, From Samaria to Samarkand: The Ten Lost Tribes of İsrael, Amerika 1992, s. I 

(Preface). 

 

6

 Aydınlı, Semerkant Tarihi, s. 54. Ayrıca bkz. Schaeder - Bosworth, “Samarkand”, EI², VIII, 1031; Law, s. II (Preface). 

7

 İstahrî, Mesâlikü’l-memâlik, s. 325. 8

  İbn  Havkal,  Sûretü’l-arz,  s.  491.  Ayrıca  bkz.  Strange,  Guy  Le:  The  Lands  Of  The  Eastern  Caliphate

Londra 1905. s. 463. 

9

 Aydınlı, Semerkant Tarihi, s. 55. 10

 İstahri, Mesâlikü’l-memâlik, s. 316; İbn Havkal, Sûretü’l-arz, s. 492. 

11

 Bkz. Aydınlı, "Semerkant", DİA, XXXVI, s. 481, 484. 12

 Aydınlı, "Semerkant", DİA, XXXVI, s. 481. Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Aydınlı, Semerkant Tarihi, s. 96-97. 

 

381 


 

Arkeolojik  bulgular  Semerkant’ın  Persler  döneminde  218,5  hektarlık  bir  alanı 

kapladığını  göstermektedir

13

.  Buradan  Semerkant’ın  o  dönemde  Orta  Asya’nın,  hatta dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğu anlaşılır. Milâttan önce 329 yılında şehri ele 

geçiren Büyük İskender kendisine karşı ayaklanmayı bahane ederek Semerkant'ı yakıp 

yıkmış

14

, ancak dışarıdan gelecek saldırılar için iyi bir istihkâm olacağını düşünüp daha sonra etrafını büyük bir surla çevirmiştir

15

. Soğd-Baktria satraplığına bağlanan şehir yak-laşık  M.Ö.  312  tarihinde  Büyük  İskender'in  komutanlarından  Seleucos’un  (Selevkos) 

eline geçmiştir. Semerkant M.Ö. 189 yılında Grek-Baktria Krallığı’nın hükmü altına gir-

diyse de Grekler şehirde küçük bir idareci sınıf olarak kalmıştır. Bu dönemde hâkim dilin 

Soğdca olduğu şehirde nüfusun çoğunluğunu İran menşeli Soğdlar ve Saka Türkleri oluş-

turuyordu

16

.  Ardından Semerkant önce Yüeh-chih Türkleri’nin, milâttan önce I. asırda K’ang-

chü Türkleri’nin eline geçti. K’ang-chüler savaşlarda tahrip olan şehri yeniden imar ettiler 

ve eski ihtişamlı günlerine dönmesini sağladılar

17

. Semerkant’ı başşehir edinen K’ang-chüler milâttan sonra I. yüzyılın ilk yarısında önce Hsiungnular’ın, ardından Kuşanlar’ın 

hâkimiyeti altına girdiler. M.S. III. yüzyılın ikinci yarısında tekrar bağımsızlıklarını ka-

zandılar

18M.S. 375 yılı civarında şehri ele geçiren Akhunlar, K’ang-chü kralını öldürüp yak-

laşık  altmış-yetmiş  yıl  şehirde  hüküm  sürdüler.  V.  asrın  ortalarına  doğru  Semerkant’ı 

hâkimiyetleri  altına  alan  Eftalitler,  vergi  almakla  yetinip  Mâverâünnehir’in  idaresini 

K’ang-chü hânedanına bıraktılar

19

. 562’de Semerkant’ı ele geçiren Göktürkler, iyi birer tüccar olan ve çevre ülkeleri tanıyan Semerkantlılar’ı elçilik heyetlerinde görevlendirdi-

ler. 659’da Batı Göktürk Devleti’nin yıkılmasının ardından şehir Çinliler’in hâkimiyeti 

altına girdi. Bu dönemde idarî merkezi Semerkant olan ve çevresindeki beş tudunluğun 

                                                 

 

 

14  M. I. Muminov, İstoriya Samarkanda, c. I, Taşkent 1969. s. 67; David A. Law, From Samaria to Sa-

markand, s. 66-67. 

15

 Yâkūtu'l-Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân, I-V, Dâru’s-Sâdır, Beyrût ty. III, 247. 16

 William M. Mc Govern, The Early Empires of Central Asia, North Carolina 1939, s. 69-70. 

17

 Law, From Samaria to Samarkand , s. 68. 18

 Aydınlı, "Semerkant", DİA, XXXVI, 481. 

19

 Geniş bilgi için bkz. Şemsettin Günaltay, Müslümanlığın Çıktığı ve Yayıldığı Zamanlarda Orta Asya’nın Umumi Vaziyeti, Ankara ty., s. 13; Dursun Akbulut,  Arap Fütühatına Kadar Mâverâünnehir ve Hora-

san’da Türkler, Erzurum 1984, s. 86. 

 

382 


 

da kendisine bağlı olduğu Soğd Yabguluğu, sözde Çin’e bağlı olmakla birlikte neredeyse 

tam bağımsız durumdaydı; ayrıca Türk nüfuzunun kuvvetli etkileri de görülüyordu

20

.  Semerkant,  Emevîler  döneminde  676  yılından  itibaren  süregelen  akınlar  sonu-

cunda Emevîler’in Horasan valisi Kuteybe b. Müslim'in şiddetli saldırı ve kuşatmasıyla 

711 yılında kesin biçimde müslümanlar tarafından fethedildi. Emeviler ve Abbasiler'in 

ilk döneminde Horasan'a bağlı bir eyalet olarak yönetilen Semerkant'ın da içinde bulun-

duğu Batı Türkistanı (Mâverâünnehir = Nehrin öte tarafı), Halife Mu‘temid-Alellah’ın 

bir menşurla Sâmânî hükümdarı Nasr b. Ahmed’e verdiğini bildirmesinin ardından  bölge 

Sâmânîler'in  yönettiği  müstakil bir devlet haline geldi (261/874-75). Sâmânîler'in  ilk 

döneminde devletin  başşehri olan Semerkant,  daha sonra devlet merkezinin Buhârâ'ya 

taşınmış olmasına rağmen önceki önemini yine korudu

21

.  Sâmânîler döneminde gerek iktisâdî gerekse sosyokültürel açıdan altın devrini ya-

şayan  ve  İslâm  dünyasının  en  önemli  şehirlerinden  biri  haline  gelen  Semerkant, 

Sâmânîler'in yıkılışı ile 999'da Karahanlılar'ın eline geçti

22

. Karahanlılar'ın 1046'da ikiye ayrılması ile Batı Karahanlılar'da kalan şehir yine bölgenin en önemli şehri olarak 1211'de 

tarih sahnesinden çekilmelerine kadar Batı Karahanlılar'ın  başşehri olarak hizmet verdi. 

Semerkant 1220 yılında Moğol  İmparatoru Cengiz Han tarafından büyük bir yıkım ve 

tahribata maruz kaldı. Halkının büyük bir kısmı öldürülürken geri kalanların neredeyse 

tamamı şehirden sürüldü. Semerkant bir asırdan fazla bir süre bu tahribatın izlerini sile-

medi. Şehrin  tekrar  ayağa  kalkması  bölgeyi  ele  geçiren  Timur'un  1369'da  Semerkant’ı 

kendisine başşehir yapması ve çeşitli bölgelerden âlim ve sanatkârları burada toplaması 

ile başladı. Böylece Semerkant’ın yeniden imarı ve İslâm döneminde ikinci parlak dö-

nemi başlamış oldu. Nitekim günümüze ulaşan tarihî yapılar daha çok bu dönemin (Timur 

                                                 

20

 Aydınlı, "Semerkant", DİA, XXXVI, 482.  

21

 Bkz. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia, (Rusça’dan İngilizce’ye trc. V. and T. Mi-norsky), Leiden 1962, I, 14; Schaeder-Bosworth, “Samarkand”, EI2, VIII, 1033; Aydınlı, Semerkant Ta-

rihi, s.334. 

22

 Şehrin Sâmânîler dönemi durumu ve gelişmesi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Aydınlı, Semerkant Tarihis. 321-348. 

 

383 


 

ve torunlarının) eserleri olarak tüm ihtişamıyla Semerkant'ı bugün abidevî bir şehir konu-

munda yüceltmektedir

231500’de Özbek asıllı Şeybânîler tarafından ele geçirilen Semerkant, 1868 yılına 

kadar Özbek hanlarının idaresi altında kaldı. Ülkeyi Buhârâ'dan yöneten Özbekler daha 

çok başşehirlerinin imarına önem verip Semerkant'ı ihmal edince, şehir önemini korusa 

bile sanki Buhârâ'nın gölgesinde kaldı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Batı Türkistan top-

raklarında ilerleyen Ruslar 1868’de Semerkant’ı zaptederek Türkistan genel yönetim böl-

gesine dahil ettiler. 1871’den itibaren Timur’un inşa ettiği şehrin batısında yeni bir şehir 

kurdular. 1924-1930 yılları arasında Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin baş-

şehri  olan  Semerkant,  1  Eylül  1991’de  bağımsızlığını  ilân  eden  Özbekistan  Cumhuri-

yeti’nin on iki oblastından (idari biriminden) birinin merkezi konumundadır

24

.  Download 3.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling