I. uluslararasi


Download 3.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/46
Sana01.12.2017
Hajmi3.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46

Ye-

kün 

2

1220 

23

7703 

25

8924 

0 

 

 

 

69 


 

memurunun maaşı 4.093 kuruş 30 para ve çeşitli küçük giderler 2.194 kuruş 32 para ola-

rak yer almıştır. Gider kalemleri arasında en az harcama 20 kuruş ile aydınlatmaya yapıl-

mıştır. Gider kalemleri arasında boş bırakılan yani harcama yapılmayan kısımlar bulun-

maktadır. Bunlar, borç ödemeleri, temizlik, istikraz ve olağandışı giderlerdir. 1331 yılının 

gider toplamları, yekûn hanesinde 21.220 kuruş 22 para olarak kayıt altına alınmıştır. 

1332 yılının beklenen giderlerinden en fazla paya sahip kalem, 10.000 kuruş ile 

tamiratlar olurken, sırasıyla ikinci ve dördüncü en yüksek harcama kalemlerinin borç öde-

melerine yönelik olması dikkat çekicidir. Diğer yandan bir önceki yıl giderleri arasında 

yer alan aşı harcamaları 1332 yılının giderleri arasında yer almamıştır. Yine 1331 yılında 

aydınlatma gideri için yapılan 20 kuruşluk harcama bir yıl sonra 5 kat artmış olması dik-

kat çekicidir. Tahmin edilen 1332 yılındaki toplam giderler 37.703 kuruş 25 para olarak 

yekûn hanesinde yer almıştır. 

Kaza  belediyesinin  bütçe  giderlerinin  altına  düşülen  notta;  “Yabanabad  kazası 

merkez belediyesinin (Kızılcahamam) 1332 senesi bütçe denge cetveli yukarıda olduğu 

gibi  tertib  ve  tanzim  edilmekle  cemiyyet-i  belediye

9

ye  bera-yı  tevdi  kaymakam  maka-mına takdim kılındı” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin kayıt altına alındığı tarih ise 7 

Haziran 1916 olup, belge tarihten sonra mühürlenerek meclis onayına sunulmuştur. Bel-

genin devam eden kısmında meclis tarafından şu açıklayıcı bilgiler yer almıştır; 

“Yabanabad merkez belediyesinin üç yüz otuz iki senesi muvazene cetveli mecli-

simizce bi't-tedkik varidat-ı muhamminesinin bi'z-zarure satılması tensib edilen dört ha-

nenin esmanı dahi dahil olunduğu halde otuz yedi bin yediyüz üç kuruş yirmi beş paraya 

baliğ olduğu ve mübremü'l-tesviye istikraz ve emanat ve düyunat dahil olmak üzere ma-

sarif-i muhamminesinin dahi otuz yedi bin yedi yüz otuz üç kuruş yirmi beş paraya kasr 

ve tahdid edilerek varidatıyla tekabül ettirildiği ve varidatın azlığıyla beraber masarif-i 

müberremesinin baliğ olduğu nisbet aşı memurluğuna muhassıs maaşatın bütçeden ref'ini 

zaruri kılındığı ve ma'aheza etfâl-i memleketin aşısız kalmaması ve mücavir kazalardan 

senede üç dört defa celb ettirilecek muvakkat aşı memurları harcırahını teminen harcırah 

karşılığı namıyla bütçeye iki bin kuruş vaz' edildiği cihetle müfredatı bervech-i bala mu-

harrer bütçe dairesinde ifa-yı muamele olunması tezekkür ve tasdik kılındı”. Belgede tarih 

                                                 

9

Cemiyyet-i Belediyye: 1877 yılında çıkarılan belediyeler nizamnamesi.  

70 


 

olarak “Fi 4 Şaban sene 334 ve fi 25 Mayıs sene 1332

10

” (6 Haziran 1916-7 Haziran 1916) yazılmış ve belge mühürlenerek kapatılmıştır. 

 

V. 

Ankara Vilayeti, Kırşehir Livası, Avanos Kazası Bütçesi Gelirleri ve Gi-

derleri (Varidat ve Masarifatları) 

Günümüzde ilçe olan Avanos kazası “İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” 

(1871), öncesi yerleşim yeri olarak nahiye (1867) iken, devlet topraklarının idari taksi-

matının yeniden şekillendiği nizamname sonrasında Ankara vilayeti, Kırşehir Livası’na 

bağlı bir kaza (1888) haline gelmiştir. 1924 yılında Kırşehir’e bağlı olarak kalan Avanos, 

1954 yılında Nevşehir’e bağlanmıştır (Sezen, 2006: 47).  

Osmanlı Devleti’nde yirminci yüzyılda yaygınlaşan belediyecilik faaliyetleri so-

nucunda Ankara vilayetine bağlı olduğu dönemdeki belediye bütçelerinden 1331 ve 1332 

senelerinin tahakkuk eden ve tahmin edilen gelirleri tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Avanos Kazası 1331 ve 1332 Yılları Varidatları (Gelirleri) 

Gelir Kalemleri 

1331 

(R.) 

(1915/1916)  

Senesi Ke-

sinleşmiş ve 

Kesinleşme-

miş Gelirleri 

1332 

(R.) 

1916/1917  

Senesi Ke-

sinleşmiş ve 

Kesinleşme-

miş Gelirleri 

Toplam-

lar

11

 

(İc-

mal) 

Düşünce-

ler (Müla-

hazat) 

 

Ku-ruş 

Para 

Ku-

ruş 

ParKu-

ruş 

ParBeyanı 

Zebhiye rüsumu 

1700  00 

1500 


00 

3200  00 

 

Kantar rüsumu 1666  00 

1750 


00 

3416  00 

 

Hayvan rüsumu 1006  00 

1006 


00 

2012  00 

 

                                                 10

 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat sonrasında mali işlerde kolaylık sağlanması amacı ile hem hicri hem de 

rumi takvim kullanılmıştır. Hicri takvim ay yılı esaslı olup 1 yıl 354 gün iken, rumi takvim güneş yılı esaslı 

ve 1 yıl 365 gün 6 saattir. 

11

 Toplam hanesi belgede yer almamakla birlikte Yabanabad kazası bütçesi ile karşılaştırılabilmesi açısın-dan tarafımızdan oluşturulmuştur. 

 

71 


 

Kile rüsumu 

342 

00 


360 

00 


702 

00 


 

Dellaliye rüsumu 

551 

00 


600 

00 


1151  00 

 

Gazhane rüsumu 300 

00 


600 

00 


900 

00 


 

Rüsum-ı belediye kanununun on 

ikinci  maddesi  mucebince  Hay-

vanat  ve  arabalardan  istifası  la-

zım gelen resim 

3019  20 

3019 

20 


6039  00 

 

Rüsum-ı  belediye  kanununun ikinci  maddesi  mucebince  mu-

sakkafat-ı temettu vergisinden is-

tifası lazım gelen tanzifat ve ten-

virat resmi 

1430  20 

1430 


20 

2861  00 

 

Rüsum-ı belediye kanununun bi-rinci  maddesi  mucebincemusak-

kafat-ı  temettu‘  vergisinden  isti-

fası lazım gelen resm-i *** 

2797  10 

1712 

00 


4509  10 

 

Ceza-yı nakdi 1000  00 

500 


00 

1500  00 

 

Ebniye tezkire harcı 250 

00 


250 

00 


500 

00 


 

Şerefiye tezkire Harcı 

100 

00 


100 

00 


200 

00 


 

Çalgı ruhsatiyesi 

50 

00 


50 

00 


100 

00 


 

Kontrato senedatının tasdik harcı 

300 

00 


300 

00 


600 

00 


 

Yekün 

145110 

12778  00 

272910 

 

330  senesi  Kanunisani  gayesine 

müdevver mevcut 

1172


00 


13618  00 

2534


00 


 

Yekün 

262310 

26392  00 

526210 

 

Avanos kazasının 1331 yılı bütçesinde en fazla gelir getiren kalem 3.019 kuruş 20 

para ile hayvan ve araba resimlerinden gelen gelir iken, ikinci sırada en fazla gelir getiren 

2.797 kuruş 10 para ile temettü vergisi kalemi yer almaktadır. Belediye gelirleri arasında 

en az çalgı ruhsatiyelerinden elde edilen 50 kuruşluk gelirdir. Aynı yıl gelirleri arasında 

1330 yılı devreden gelirleri de yer almıştır. Bu gelirlerin toplamı 11.723 kuruş ile birlikte 

1331 senesi  toplam  gelirleri  26.236 kuruş olarak bütçenin  gelir tarafını oluşturmuştur. 

1332 senesi gelirlerinde çok büyük değişiklikler olmazken sadece temettü vergisi gelirle-

rinde 1000 kuruş’luk bir azalış meydana gelmiştir. Ancak bu durum toplam hanesini çok 


 

72 


 

fazla etkilememiş ve 1332 senesi toplamı bir önceki yıla yakın bir şekilde 26.392 kuruş 

olarak kayıt altına alınmıştır.  

 

 


 

73 


 

Tablo 4. Avanos Kazası 1331 ve 1332 Yılları Masarifatları (Giderleri) 

Gider Çeşidi 

1915/1916 (1331) (R.) 

Senesi Tahmini ve Ke-

sinleşen Giderleri 

1916/1917 

(1332)  (R.) 

Senesi  Tah-

mini  ve  Ke-

sinleşen  Gi-

derleri 


Toplamlar 

(İcmal) 


Düşünce-

ler (Müla-

hazat) 

 

Kuruş Para 

Ku-

ruş 

ParKu-

ruş 

ParBeyanı 

Belediye reisinin bir yıllık 

maaşı 

1200 


00 

1440  00 

2640  00 

 

Kâtibin bir yıllık maaşı 1080 

00 


1200  00 

2280  00 

 

Çavuşun bir yıllık maaşı 960 

00 


1140  00 

2100  00 

 

Çavuşun bir yıllık maaşı 960 

00 


1140  00 

2100  00 

 

Çöpçünün bir yıllık maaşı 1000 

00 


2000  00 

4000 


00 

 

Çöpçünün bir yıllık maaşı 1000 

00 


00 

 

Kırtasiye bedeli 60 

00 


60 

00 


120 

00 


 

Ta'dilat 

komisyonunun 

azalarının toplam ücreti 

300 

00 


300 

00 


600 

00 


 

İhrakiye


12

 

100 00 

100 


00 

200 


00 

 

Resmi günler giderleri 100 

00 


300 

00 


400 

00 


 

Cenaze işleri gideri 

200 

00 


300 

00 


500 

00 


 

Aciz  ve  fukaranın  taşıma 

giderleri 

300 


00 

300 


00 

600 


00 

 

Ramazan-ı  Şerif’te  atılan top  için  kullanılan  barut 

gideri 


40 

00 


40 

00 


80 

00 


 

Ahur


13

 vergisi 

11 

00 


11 

00 


22 

00 


 

                                                 

12

İhrakiye: Liman yada havaalanındaki taşıtlara sağlanan akaryakıt. 13

Ahur: Hayvanların su içtiği taş veya ahşap yalak, hayvanların barındığı yer.  

74 


 

Mefruşat


14

 bedeli 


400 

00 


500 

00 


900 

00 


 

Yolların tamir gideri 

750 

00 


750 

00 


1500  00 

 

Belediyece  inşası  elzem olan  eczane,  dükkân  ve 

anbar  ile  eskimiş  olan 

ecza ve rençber makinala-

rının bedel ve gideri 

10000 

00 


1480

00 2480

00  

Tabib harcırahı 

274 

00 


 

 

274 00 

 

Aydınlatma gideri 400 

00 


500 

00 


900 

00 


 

Eşhas-ı gayr-ı mümeyyize 

masrafı 

80 


00 

80 


00 

160 


00 

 

Sandık emini15

 maaşı 


 

 

720 00 

720 


00 

 

Yekün 

20215 

00 


2568

00 4589

00  

 

Tablo 4, Avanos kazasının rumi takvime göre 1331 ve 1332 yıllarının masrafları gösterilmiştir. 1331 yılında belediyenin en fazla yapması zorunlu hale gelen giderleri ya-

pıların ve makinelerin  (alım) bedelleri için ayrılan paylardır. Diğer  gider  kalemlerinin 

neredeyse tamamı kadar pay ayrılan bu alım ve yapım işlerine 10.000 kuruş ayrılmıştır. 

En fazla ikinci ve üçüncü gider kalemleri ise sırasıyla 1200 kuruş reis maaşı ve kâtibin 

yani günümüz karşılığı ile muhasebeciye ayrılan 1080 kuruşluk giderdir. Aynı yılda en 

az masraf 11 kuruş ile ahur vergisine yapılmıştır. 1331 yılında yapılan diğer giderlerle 

birlikte kazanın toplam giderleri 20.215 kuruş’a ulaşarak kayıtlanmıştır. 

1332 yılında, en fazla ve en az harcama yapılacak olan gider kalemlerinde çok 

büyük bir değişiklik olmamıştır. Bu yılda 14.800 kuruşluk harcama ile en fazla masraf 

                                                 

14

 Mefruşat: Ev ve işyeri gibi yerleri döşemek için gerekli eşya. 15

 Sandık Emini: II. Mahmut devrinde uyuşmazlıkların önlenmesi için kasaba halkından seçilen ve daha 

sonra maaşlı hale getirilen kişilerdir. 


 

75 


 

binalara ve makinelerin alımına ayrılmıştır. Masraflarda meydana gelen artışlarda çöpçü-

ler hariç bütün personelin maaşında ve aydınlatma giderinde gerçekleşmiştir. Bütçenin 

bu yılının toplam gideri, 25.681 kuruş olarak belgede yer almıştır.  

Belgenin hem gelirleri hem de giderlerine ait bazı açıklamalar hem 1331 hem de 

1332 yılları için yapılmıştır. Bu açıklamalardan 1331 yılına ait olanı şu şekildedir; “Bin 

üç yüz senesinde tesis idüb dokuz yüz üç hane ve dört bin üç yüz yirmi nüfustan ibaret 

olan Avanos belediyesinin üç yüz otuz bir senesi varidat ve masarifat-ı muhamminesini 

havi tanzim edilen işbu muvazene cetveli mündericatının muvafık olduğu ve gerçi bele-

diye memurları maaşıyla masarif-i  mukannine ve saire her halde varidat-ı belediyenin 

öşrünü ve nihayet muvakkaten humsu tecavüz etmeyeceği ahkâm-ı kanuniyeden ise de 

varidat-ı belediyenin az olmasına ve işbu cetvelde gösterilen mebaliğin ahval-i mahalliye-

i  hazıraya  nazaran  dahi  müberrem  bulunmasına  mebni  tezyili  gayrı-kabil  olmasına  ve 

Kırşehir  mutasarrıf-ı  aliyyesinden  şeref-mevrud  17  Mayıs  sene  1332  tarih  ve  1083/59 

numaralı emirnamesi üzerine ta‘mimen tahtîm kılındı”. Bu açıklamada hem avanos ka-

zasının nüfusundan hem gelirlerinin azlığından hem de hazırlanma nedeninden bahsedil-

mektedir. Ayrıca belgenin en sonunda hem rumi hem de hicri takvime göre “Fi 2 şabanül-

muazzam sene 1334 ve fi 12 Mayıs sene 1332” tarihleri atılmış olup bu tarihler miladi 

olarak sırasıyla 4 Haziran 1916 ve 25 Mayıs 1916 tarihlerine isabet etmektedir. Yine bel-

gede  açıklama  ve  tarihlerden  sonra  bütçenin  hazırlanma  sürecindeki  sorumlu  kişilerin 

mühürleri bulunmaktadır. 

Belgede 1332 yılının bütçesinin yani gelir ve giderlerine ait açıklamaları ise; “Bin 

üç yüz senesinde tesis idüb dokuz yüz üç hane ve dört bin üç yüz yirmi nüfustan ibaret 

olan Avanos belediyesinin üç yüz otuz iki senesi varidat ve masarifat-ı muhamminesini 

havi tanzim edilen işbu muvazene cetveli mündericatının muvafık olduğu ve gerçi bele-

diye memurları maaşıyla masarif-i  mukannine ve saire her halde varidat-ı belediyenin 

öşrünü ve nihayet muvakkaten humsu tecavüz etmeyeceği ahkâm-ı kanuniyeden ise de 

varidat-ı belediyenin az olmasına ve işbu cetvelde gösterilen mebaliğin ahval-i mahalliye-

i hazıraya nazaran dahi müberrem bulunmasına mebni tezyili gayrı-kabil olmasına ve kır-

şehri mutasarrıf-ı aliyyesinden şeref-mevrud 17 Mayıs sene 1332 tarih ve 1083/59 numa-

ralı emirnamesi üzerine ta‘mimen tahtîm kılındı” şeklindedir. Tarih olarak yine bir önceki 

yılla aynı şekilde “Fi 2 şabanül-muazzam sene 1334 ve fi 12 Mayıs sene 1332” yazılmış-

tır. Belge yine mühürlenerek kapatılmıştır. 


 

76 


 

Bütçelerin hazırlanma süreçleri sonrasında hiyerarşik düzene göre padişah tara-

fından talep edildiği anlaşılan belgeler, vali mührü ve açıklaması ile dâhiliye nezaretine 

şu şekilde arz edilmiştir; 

“Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Hülasa: 


Yabanabad ve Avanos kazaları belediye bütçeleri suretlerinin leffiyle. 

Devletlüefendim hazretleri 

23 Mayıs sene 1332 tarihli ve 54045/403 numaralı tahrirata lahiktir. Yabanabad 

merkeziyle Şurya nahiyesinin

16

 ve Kırşehrine tabi Avanos kazasının sene-i haliye bele-diye bütçelerinin mahallerinden celb edilmiş suretleri leffen cenab-ı âli-i nezaret-penahi-

lerine takdim kılınmakla ol babda emr u ferman hazret-i menlehül-emrindir. 

Ankara Valisi” 

Belgenin valilikçe dâhiliye nezaretine gönderilişi, bütçenin hazırlanmasından 13 

gün sonra yani “Fi 17 Şaban sene 1334 ve fi 5 Haziran sene 1332” tarihinde gerçekleş-

miştir. Belge son olarak valilik kalemine gitmiş ve şu notlar ile hazırlanma ve gönderilme 

süreçleri tamamlanmıştır; “Evvelki tahriratta 304 numarasıyla 28 Mayıs sene 1332 tari-

hinde umur-ı mahalliye tevdi edildiği kayden maruzdur. Fi 11 Haziran sene 1332” 

“Umur-ı mahalliye-i Vilayat müdüriyeti fi 11 minh” 

Sonuç 

Ankara Vilayeti, Ankara Livası, Yabanabad Kazası’nın hem 1331 hem de 1332 

(R.) senesi bütçelerinin gelirlerinin giderlerinden daha fazla olduğunu belirtmek yerinde 

olacaktır.  Günümüz  yerleşim  birimlerinden  Kızılcahamam  merkez  bölgesine  rastlayan 

Yabanabad Kazası’nın 1331 senesi geliri 21.596 kuruş 07 para, gideri ise 21.220 kuruş 

22 para olarak kayıtlanmıştır. Bütçe bu yılda 375 kuruş 25 para fazla vermiştir. Gelirlerin 

giderleri karşılama oranı yaklaşık olarak % 98’dir. Aynı kazanın 1332 senesi gelir toplamı 

37.703 kuruş 25 para iken gider toplamı 37.703 kuruş 25 paradır. Bu yılın gelirleri ile 

                                                 

16

 Çalışmada Yabanabad merkez (Kızılcahamam) ve Kırşehir Avanos kazaları bütçeleri dikkate alınmıştır. Yabanabad Şurya (Şorya)’ya ait bütçe çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

77 


 

giderleri birbirine denk hale getirilmiş ve gelirlerin giderleri karşılama oranı % 100 ol-

muştur. 

Ankara Vilayeti, Kırşehir Livası’nın Avanos Kazası’na ait bütçelerin giderlerinin 

gelirlerine nazaran daha az olduğu tespit edilmiştir. Avanos Kazası’nın 1331 senesi ge-

lirler toplamı 26.236 kuruş 10 para iken giderleri 20.215 kuruş olup bütçe 6021 kuruş 10 

para fazla vermiştir. Bu durumda gelirlerin giderleri karşılama oranı yaklaşık % 77 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı  kazanın  1332 senesi  belediye bütçesinde,  gelirlerinde bir önceki 

yıla  göre  sadece  159  kuruş  30  para’lık  bir  artış  olmuş  ve  26.396  kuruşa  yükselmiştir. 

Kazanın giderleri ise 5.466 kuruş’luk artışla 25.681 kuruş’a yükselmiştir. 1332 yılı Ava-

nos bütçesi sadece 715 kuruş fazla vermiştir. Avanos Kazası’nın bütçesinin bu yıldaki 

gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yaklaşık % 92 olmuştur. 

Tanzimat  sonrası  döneme  göre  idari  taksimatta  fiziksel  olarak  birbirine  çok  da 

yakın olmayan iki ilçenin bütçeleri analiz edilmiştir. Birbiri ile karşılaştırıldığında ise, 

hem Yabanabad hem de Avanos kazalarının zebhiye rüsumu, kantar rüsumu, kile rüsumu, 

icarat  ve  nakit  ceza  kalemlerinden  elde  ettikleri  gelirlerin  ortak  gelir  kalemleri  olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bunun yanında bir önceki yıllardan devreden gelirlerin her iki kaza büt-

çesinde de yer almaktadır. Yabanabad Kazası’nın gelirleri on dört kalemden oluşurken, 

Avanos Kazası’nın gelirleri on beş kalemden oluşmaktadır. Her iki kaza belediyesinin 

gider kalemlerinden olan, belediye reisinin maaşı, kâtip ve sandık emini maaşları, çavuş 

maaşları, kırtasiye giderleri, ramazan-ı şerif gibi resmi gün giderleri, kefen gibi cenaze 

giderleri, fakir ve düşmüşler için ayrılan giderler, tamirat, aydınlatma ve temizlik giderler 

kalemleri  ortak gider kalemleridir. Bu kalemler bazen ayrı ayrı bazen de  birleştirilmiş 

olarak bütçelerde yer almıştır. Yabanabad Kazası’nın toplam gider yerlerinin sayısı yirmi 

üç iken, Avanos Kazası’nın toplam gider yerlerinin sayısı yirmi bir kalemden oluşmuştur. 

Sonuç olarak Tanzimat öncesi hem devlet kanalı (kadılık), hem de sivil toplum 

yapılanmaları (vakıflar, loncalar, ahilik teşkilatları vs.) ile yerine getirilen belediye hiz-

metleri, Tanzimat sonrasında batı tarzında kurulan belediyeler tarafından yerine getiril-

meye başlanmıştır. Günümüzden yüz yıl öncesine ait olan Yabanabad ve Avanos kazala-

rının bütçelerinin hem gelir hem de gider kalemleri günümüz belediyelerinin gelir ve gi-

der kalemlerinin başlangıcını oluşturmakta ve günümüz taşra belediyeciliğinin örnekle-

rinden ikisini oluşturmaktadır.  

78 


 

 

 

 

79 


 

Kaynakça 

Başbakanlık  Osmanlı  Arşivleri,  Dosya  No:  139  Gömlek  No:  61,  Fon  Kodu: 

DH.UMVM. 

Ekinci Buğra Ekrem, (2007), “Osmanlı Devleti’nde Mahkemeler ve Kadılık Mü-

essesesi Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.13, S.2005, ss. 417-439. 

Elma Fikret (2007), “Türkiye’nin Belediyecilik Deneyimi ve Azerbaycan Beledi-

yeciliği”, Journal of Qafgaz University, No: 20, ss.168-178. 

Eryılmaz Bilal, (2002), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul. 

Kaya Kemal, (1997), “Tanzimat’tan Önce Belediye Hizmetleri ve Voyvodalar”, 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C.26, S.41, ss.101-112. 

Kurt İsmail (1997), “Vakıf Müesseseleri XV ve XVI. Asır Vakıfları”, XI ve XVI. 

Asırlarını Türk Asrı Yapan Değerler içinde. ss.521-523. 

Ortaylı İlber (1974), Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), Türkiye 

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:142, Sevinç Matbaası, Ankara. 

Ortaylı İlber, (1979), Türkiye İdare Tarihi, Türkiye ve Ortadoğu Enstitüsü Yayın-

ları No: 180, Doğan Basımevi, Ankara. 

Ökmen  Mustafa,  Yılmaz  Abdullah  (2009),  “Klasik  Dönemden  Tanzimat’a  Os-

manlı  Kenti  ve  Yerel  Yönetimler”,  Dumlupınar  üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Dergisi, 

S.23, ss. 91-112. 

Sencer Muzaffer, (1984a), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Sonrası Siyasal 

ve Yönetsel Gelişmeler”, Amme İdaresi Dergisi, C.17, S.3, ss.46-71. 

Sencer Muzaffer, (1984b), “Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi” Amme 

İdaresi Dergisi, C. 17, S. 2, ss. 21-44. 

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu 

Yerel Yönetim Metinleri” Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010, İstanbul. 

Sezen  Tahir,  (2006),  Osmanlı  Yer  Adları,  Başbakanlık  Devlet  Arşivleri  Genel 

Müdürlüğü Yayın  No: 21, http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/ge-

nel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf  

80 


 

Ünal Feyzullah, (2011), “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de Yerel Yönetim-

lerin Yasal ve Yapısal Dönüşümü” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, S.30, ss.241-248. 

81 


 

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK ESER BIRAKMA:  

MAHPERİ HUNAD HATUN 

Download 3.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling