Iii будим. Автотранспорт воситаларинихавфсиз бошкаришва харакатхавфсизлигиасослари


Download 0.96 Mb.
bet12/39
Sana09.09.2022
Hajmi0.96 Mb.
#803027
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
Bog'liq
asom1111
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши
Латент даври давомида сезиш ва кабул килиш, вазиятни бахо­лаш ва олдиндан куриш, шунингдек хулоса килиш жараёнлари кечади. Оддий реакция латент даврининг тахминий давомийлиги ёругликка 0,2 товушга 0,14 сонияни ташкил килади. Латент даври- нинг давомийлиги хайдовчининг узига хос психофизиологик хусу- сиятлари, унинг холати ва тажрибаси, йул-транспорт вазияти харак- тери билан боглик булади.
Мотор даврида бажариладиган амал мураккаблиги хайдовчи­нинг ёши ва ишорасининг кутилмаганлик даражасига боглик булади. Оддий реакция мотор даврининг уртача вакти (лаборатория шароитида) 18-22 ёшли хайдовчи учун кизил ишорада 0,48-0,56, 45­60 ёшда 0,78-1,96 сония, мураккаб реакцияда эса тегишлича 1,05­1,96 ва 1,59-2,61 сонияни ташкил этади.
Бир ёшдаги бир хил иш стажли бир хил шароитдаги турли хайдовчиларнинг мотор даври унчалик фарк килмайди. Бунга кун- далик хаётда автомобиль бошкаришда тизимли равишда бажариш ва бир неча марта такрорлаш билан эришилади.
Реакция вакти канча куп булса, хайдовчига хавфли окибатлар- нинг олдини олиши учун амал бажариш шунчалик кийин кечади. Турли хайдовчилар учун умумий реакция вакти 3-4 марта фарк килиши, яъни амалда бир хайдовчи бошкасига нисбатан анча мурак­каб вазиятда туриб бир хил ишорага тезрок жавоб бериши мумкин.
с/
Иулнинг тугри кисмида, бурилишлар, баландлик ва пастликлар булмаганда, бир хил вазиятли жойларда хайдовчининг холатни кабул килиш кобилияти ёмонлашади ва ишорани кабул килиши узаяди. Агар 100-150 км масофада тугри йул юрса, хайдовчи уйку- сирашни ва ланжликни сеза бошлайди. Бундай йул кисмларида йул интенсивлиги ва хайдовчининг вазиятга тайёрлиги кескин пасаяди, хавфли вазият вужудга келиши унинг учун хамма вакт кутилмаган ходиса хисобланади.
Харакатланиш тезлиги ошиши билан эътибор интенсивлиги ошади, шу сабабли ишорани кабул килиш вакти камаяди. Баъзан ишорани кабул килиш энг кам вакти тезлик соатига 80 км ва ундан юкори булганда кузатилади.
Хайдовчи кузатадиган йул шароити узлуксиз узгариб боради ва у хар доим янги хулосага келишига тугри келади. Вазиятни тугри бахолаб, унинг ривожланишини тугри тасаввур килиш учун кабул килиш ва сезиш етарли эмас.
Фикрлаш - бу олий англаш булиб, у оркали одам онгига на- факат кабул килинадиган объектларнинг ташки киёфаси, балки
Т 7 w с» w
уларнинг мехнати англанади. У айнан куринмайдиган нарсаларни англашга имкон беради, узи ва бошка одамларнинг хатти-харакат- лари натижасида вужудга келадиган ходисаларни олдиндан кура билишни таъминлайди. Хайдовчи иш фаолиятида, якиндаги макса- дига йуналтирилган, амалда бажариш пайтида юзага келадиган оператив фикрлаш характерлидир. Хайдовчи фикрлашининг хусу- сияти шундаки, бунда йул вазиятини бахолаш ва хулосага келиш вакти чекланган, бир карорга келиб, унга амал килиш жуда тез булиши керак.
Йул вазиятини бахолаш учун хайдовчи унинг элементларини (йул, бошка харакат катнашчилари), уларнинг узаро жойлашганини кабул килиши, ундан кейин эсида колган, олдин учраган худди шундай холатларни таккослаши керак. Шундай таккослаш вазият хусусиятларини англаб, бир хулосага келишга имкон беради (масалан, «оркадаги хайдовчи кувиб утишни бошлади, бунда менга кувиб утиш хавфли»).
Йул вазияти ривожланишини бахолашда хайдовчи хаёлан бу вазият элементларини харакатлантириб, узи амал килиши мумкин булган тадбирларни тахлил килади ва йул-транспорт холатларини хисобга олган холда амал килиши мумкин булган максадга мувофик фикрни ишлаб чикади (масалан, «кувиб утишни бошлаган хай­довчининг илгарилаб кетиши учун мен уз автомобилимнинг харакат тезлигини ошира олмайман. Шунинг учун кувиб утиш фикримдан вактинча кайтаман»).
Олдиндан айтиш (прогноз) асосида фикрлашнинг олий даража- си - хулоса чикариш ётади. У йул вазиятини узгаришининг олдин­дан кура билиш ва шу максадга йуналтирилган амалларни бажариш асосида хавфли холатларнинг олдини олиш имконини беради.

Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling