Iii будим. Автотранспорт воситаларинихавфсиз бошкаришва харакатхавфсизлигиасослари


Download 0.96 Mb.
bet14/39
Sana09.09.2022
Hajmi0.96 Mb.
#803027
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
Bog'liq
asom1111
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши
Чарчаш - иш фаолияти натижасида вактинчалик иш кобилияти- нинг пасайиш жараёни. Чарчашнинг физиологик мухити организм- нинг иш жараёнини секинлаштириш ёки тухтатишга ишораси булиб хизмат килади. Иш кобилияти доимий булмасдан, у кун соатлари ва хафта кунларида куйидагича узгариб туради:

 • иш сменаси давомида;

 • хафта кунларида.

Чарчашнинг дастлабки аломатларига куйидагилар киради:

 • эснаш;

 • гавда огирлигини сезиш;

 • эътиборини йига олмаслик;

 • кон босими ва пульсни узгариши.

Биринчи даврда хайдовчининг иш кобилияти ошиб боради. Бу одатда 1-1,5 соат, ундан кейин оптимал иш натижаларига эриши- лади ва энг кам ЙТХ содир этилади. Иш кобилияти кейинги пасайи- шининг олдини олиш учун тушликда танаффус килинади. Иш коби- лияти даражаси иш кунининг иккинчи даври биринчисига караганда бироз паст, лекин узгариш характери такрорланади. Шунингдек, иш кобилияти узгариши хафта кунларида хам узгариб боради. Яхши курсаткичлар душанбадан пайшанбагача булади, жума ва шанба кунлари иш кобилияти бироз пасаяди. Чарчаш окибатида олдин шаклланган малакалар бироз таркок булади. Масалан, чарчаш хайдовчида гавда холатининг узгаришида намоён булади. Чарчаган хайдовчи бошкариш усулларини аник бажара олмайди.
Кун давомида хайдовчи жуда турли хил шароитларда, шу жумладан хар хил интенсивдаги транспорт окимида ишлашга тугри келади. Шунинг учун у хиссиётларини узгартиришга кодир булиши керак. Осойишта харакатдан интенсив харакатга кескин утиш хайдовчи учун хавфли булиши мумкин. Масалан, осойишта кучадан интенсив харакатли йулга чикишда хайдовчи олдиндаги харакат­ланиш шароитининг кескин узгаришига узини ичкаридан тайёрласа, шароитга мослашиши анча осон кечади. Хар кандай йул шароити узгаришларига тайёр турган эътиборли хайдовчи хавфли вазиятда хам хатога йул куймаслиги мумкин. Бундай хатти-харакатлар натижасида кучли ирода билан маълум вакт иш кобилиятини талаб даражасида саклаш мумкин. Аммо хар кандай уринишлар туфайли кушимча энергия сарфланади ва пировард натижада чарчаш окибатида хатолар такрорланиши тезлашади.
Иш куни давомида йигилган чарчаши дам олгандан кейин утиб кетади. Кечки ухлашдан кейин чарчаш хисси кетмаса ёки одатдаги- дан анча олдин чарчоклик сезилса, бу ута чарчаш аломатидир.
Ута чарчаш уйкунинг етарли булмаганлиги сабабли булиши мумкин. Хар куни 12 соат ва ундан ортик ишлайдиган хайдовчи- ларда ута чарчаш ривожланади.
VJ
Ута чарчаш аломатларига куйидагилар киради:

 • иштаха йуклиги;

 • хотира ёмонлашуви;

 • бош огриги;

 • умумий ланжлик;

 • уйкусизлик;

 • серзарда булишлар.

VJ
Ута чарчашнинг олдини олиш - бу иш шароитини тугри ташкил килиш ва тула конли дам олишдир.
Уйкусирашни бартараф этиш учун йуловчилар билан сухбат- лашиш, мусика куйиш, туршак истеъмол килиш тавсия этилади ва булар, албатта, транспортни бошкаришга халакит бермаслиги керак. Иш куни давомида, мехнат ва дам олиш кетма-кетлигига риоя килиш керак. Агар иш 3-5 соат давом этадиган булса, тахминан бир соатда 5-10 дакикалик танаффус килиб киска муддатли бел, кул, оёк учун жисмоний машклар бажарилади. Иккинчи, туртинчи иш соат- ларидан кейин албатта иссик чой ёки кофе ичиш лозим. Хайдовчи учун тугри ташкил килинган овкат мухим ахамиятга эга. Овкат вактини узгартириш сифатсиз овкатланиш, тез чарчаш ва касалла- нишга олиб келади. Иссик овкат урнига совук овкат тамадди килиш максадга мувофик эмас. Узок масофаларга катнайдиган хайдов- чиларга иссик овкатни узи билан бирга олиш тавсия килинади. Иш вакти ва дам олишни тугри ташкил этиш чарчашга карши кураш- нинг асосий воситаси хисобланади.
Хайдовчининг соглиги ёмонлашганда алкоголь ва наркотик моддалар истеъмол килинганда кучли рухий хаяжонланиш ва хафа- гарчиликдан кейин иш кобилияти пасаяди. Салбий хиссиётларни камайтириш учун аутоген машкларни бажариш тавсия этилади. Яъни у йулга чикиш олдидан хаёлан уйлайди: «Мен бугун хотир- жам, эътиборли, тартибли булишим керак, шунда мен йул-транс- порт ходисасини содир этмайман».
Жиддий холатларда шу сузларни такрорлаш хиссиётлардан, ишончсизликдан кутилишга ёрдам беради. Хайдовчининг иш кобилиятини саклашда унинг иш урни ва уни тайёрлаш, кабинаси- даги микроиклим катта таъсир курсатади. Ойналарнинг кирланиши, шикастланиши ёки тусиб куйилиши, хар хил буюмларнинг осиб куйилиши куриш шароитини чеклайди ва уни тез чарчатади.
Кабинанинг микроиклими хаво харорати, намлиги ва авто­мобиль тезлиги билан характерланади. Хаво харорати +15 +25C0
булиши керак. Хароратнинг пасайиши харакатнинг тезлиги ва аниклигини камайтиради, хароратнинг баландлиги эса хайдовчини тез чарчатади, эътиборини пасайтиради, реакция вактини оширади. Кучли иссикликда кабина хароратини пасайтириш учун шамолла- тиш яхши фойда беради. Юкори хароратда катта намлик хам одам гавдасининг кизиб кетишига олиб келади. Хароратнинг пастлиги совкотиш ва шамоллашга олиб келади. Купчилик одамлар учун хаво намлиги 30-70% меъёр хисобланади.
Хайдовчи укиш жараёнида канчалик яхши тайёрланган, мехнат фаолияти давомида билими ва куникмалари ривожлантирилган булса, унинг мехнат махсули натижаси, йуловчи, юк, транспорт воситасининг холати шунчалик яхши булади.
Профессионал хайдовчиларнинг кунлик иш фаолияти автомо­биль бошкариш билан боглик булганлиги учун улар хохишидан катъи назар, уларнинг автомобиль бошкариш куникмалари ва йулларда харакатланиш коидалари тугрисидаги билимлари ошиб бораверади.
Хаваскор хайдовчилар вакти-вакти билан автомобиль бошкар- ганликлари сабабли уларнинг билим ва куникмалари тугрисида фикрлаш бироз мураккабдир. Айрим хайдовчилар киш мавсумида бир-икки марта автомобиль бошкарганликлари сабабли учун сирпанчикда автомобиль бошкаришда етарли малака булмайди ва айнан шундай хайдовчилар харакатланиш хавфсизлиги учун ута хавфли хисобланадилар.
Барча хайдовчилар учун йил фаслларининг узгариши катта синов хисобланади. Ёз давомида одат тусига кирган бошкариш усуллари биринчи кордаёк иш бермаслиги мумкин. Пневматик тормоз тизимидаги конденсат, совитиш тизимидаги сув, иситгич ва бошкалар дархол узининг инжикликлари билан намоён булади. Бу муаммоларни уз вактида ишбилармонлик билан хал этиш хамма хайдовчиларнинг кулидан келавермаслиги сабабли харакат даврида хайдовчи эътиборининг булинишига сабаб булади. ^иш мавсумида одат тусига кириб колган усуллар хар кандай вазиятда автомобилни ишончли бошкариш учун доимий равишда касб махоратини ошириб бориши керак.
Хайдовчининг иш стажи ошган сари унинг малакаси хам ошиб боради. Хайдовчи автомобилини хар хил йул шароитларида ва турт фаслда бошкарган сари унинг касбга булган куникмалари хам ортиб бораверади.
Хайдовчи автомобиль окими катта булган йулларда транспорт воситасини бошкарса, унинг харакатланиш хавфсизлигига булган куникмалари янада ортиб боради. Натижада унинг касб махорати- нинг курсаткичи стаж курсаткичи билан бир вактда усиб боради.
Хайдовчилик касби энг мураккаб касблардан бири булиб, доимий хавф-хатар билан боглик. Хайдовчи мехнатининг мураккаб- лик даражасини автомобиль бошкариш жараёнида унга таъсир этув- чи турли хил холатлар ва уларни бартараф этиш учун куриладиган чора-тадбирлар билан бахолаш мумкин. Автомобилни бошкариш жараёни кетма-кет содир этиладиган занжирли реакцияга ухшайди. Яъни кетма-кет учраб турадиган светофор ишоралари, товушли ишоралар, йул чизиклари ва белгилари, бошка хайдовчиларнинг хатти-харакатлари кабиларга хайдовчи уз вактида амал килиши лозим.
Хайдовчи реакциясининг тургунлиги факат унинг жисмоний хусусиятларига боглик булмасдан, балки чарчаш даражасига хам боглик булади. Ана шу нуктаи назардан караганда хайдовчининг иш ва дам олиш тартибига риоя килиши авариясиз ишлашнинг мухим омилларидан бири хисобланади.
Ишлаб чикариш йигилишларида, конференция ва кечаларда илгор хайдовчиларнинг иш тажрибаларини уртоклашиш, тажрибали хайдовчиларнинг ёш хайдовчилар билан сухбатлашишини, уюш- тириш лозим. Автомобилни хавфсиз ва тежамкор усуллар билан бошкаришни таргиб килишда деворий газета, фотобюллетенлар, махаллий радио ва телевидениедан кенг фойдаланиш самарали иш усулларидан хисобланади.
Йулларда харакатланиш коидаларининг кайси булимини бил- маслик ёки нотугри талкин этиш окибатида хатоликларга йул куйган хайдовчиларнинг билимини текшириш зарур. Бундай текши- рувлар харакат хавфсизлиги хонасида техник воситалар ёрдамида утказилади. Харакат хавфсизлиги коидалари бузилишига йул куйган хар бир хайдовчи кайси булимни нима сабабдан бузган- лигини хакида тушунтириш хати ёзади. Хайдовчи билан сухбат утказилгандан кейин албатта тегишли чора белгиланиши керак.
Хайдовчилар, транспорт воситаларининг узел ва агрегатларини таъмирлаб, харакатланиш хавфсизлигига уз улушини кушган уста- лар, мухандис-техникларни такдирлаш куйидаги турларга булинади:

 • буйрук билан ташаккурнома эълон килиш;

 • фахрий ёрлик билан такдирлаш;

 • фахрий китоб ёки китобга киритиш;

 • кимматбахо совгалар билан такдирлаш;

 • санатория ва оромгохларга пулсиз йулланма бериш;

 • пул мукофоти бериш;

 • мехнат таътилини ёз ойларига олишга имтиёзлар бериш.

Узок вакт давомида авариясиз йул харакати коидаларига ва
мехнат интизомини бузмасдан ишлаб чикаришда ижобий натижа- ларга эришиб келаётган ва жамоа ишларида фаол катнашадиган хайдовчилар «Авариясиз иши учун» кукрак нишони билан такдир- ланиши мумкин. Такдирлаш жамоанинг умумий йигилишида танта- нали равишда булиши керак. Биринчи даражали кукрак нишони автобошкарма рахбарияти, иккинчи ва учинчи даражали нишон эса корхона маъмурияти томонидан топширилади.
Хайдовчилар касб малакасини оширишга йилдан-йилга эътибор кучайиб бормокда: укитиш режасини мукаммаллаштириш, укув, ашёвий базани мустахкамлаш, укитувчи ва усталар малакасини ошириш, автодромларни жихозлаш ва у ерда булгуси хайдовчи­ларнинг дастлабки урганиш машкларини сифатли утказиш каби ишлар амалга оширилмокда.
Булгуси хайдовчилар сифатини ошириш билан бирга, хайдовчи- лик гувохномаларини бериш талаби хам ошиб бормокда. 2007 йил 1 мартдан бошлаб Вазирлар Махкамасининг 2006 йил декабридаги 156-сонли хамда 2010 йил 31 декабрдаги 325-сонли ^арорларига
о
асосан, Узбекистон Республикасида автомототранспорт воситалари хайдовчилигига номзодларни имтихондан утказиш ва уларга янги миллий хайдовчилик гувохномаларини бериш тартиби тугрисида Низом амал кила бошлади. Мазкур Низомда асосан хайдовчилар малакасини оширишга эътибор каратилган.
Хайдовчилик гувохномасини олиш учун давлат йул харакати хавфсизлиги бошкармаси (ДИХХ) руйхатга олган укув ташкилот- ларидан бирида укиши хамда укиш якунлангандан сунг узоги билан 6 ой муддат ичида хайдовчилик гувохномасини олиш учун ДИХХХдан имтихондан утиши шарт. ДИХХ бошкармаси гурухлар- ни руйхатга олиш пайтида укув жараёнининг сифатини текширади, зарур булганда мухандис-муаллимларни ишдан четлаштиради.
с/
Иулларда харакатланиш коидаларидан олинадиган назарий имтихон аппаратлар ёки имтихон билетлари оркали огзаки олиниши мумкин.
Автомобилни бошкариш амалий имтихони 2 боскичда олинади:

 • автодром ёки ёпик майдончада;

 • харакатланиш интенсив булган шахар маршрутларида.

Бунда жарима баллар тизими амал килади. Иул куйилган хато
мураккаблигига караб жарима балларининг сони ошиб бораверади. Хар иккала боскич жарима балларнинг йигиндиси 100 балдан ош- маслиги керак.
«А» тоифадаги транспорт воситаларини бошкариш хукукини берувчи хайдовчилик гувохномаларини олишни истаган шахсларга мустакил тайёргарлик курган холда ДИХХ булимларида имтихон топширишга рухсат этилади.
VJ
Укув режаси ва дастурларида автомототранспорт воситаларини бошкариш фанлари киритилган олий ва урта махсус укув юртлари, техника билим юртлари ва бош бошкарма билан келишилган холда, махсус дастурлар асосида «В», «ВС» тоифаларидаги автомототранс­порт воситаларини бошкариш хукукини берувчи махсус курсларни ташкил этадилар. Олий ва урта махсус укув юртларини «автотранс­порт мухандис», «автотранспорт техниги» ихтисослиги буйича тугатган шахсларга «А», «В», «ВС» тоифали, автотранспорт восита­ларининг тузилиши буйича дастурда тегишли фанлар кузда тутил- ган бошка олий ва урта махсус укув юртларини битирган шахсларга эса Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 31 декабрдаги 325-сонли ^арорига мувофик 6 ой муддат ичида «А», «В» тоифали хайдовчилик гувохномасини олиш учун имтихонлар топширишга рухсат этилади.
VJ
Укув муддати якунида мототранспорт ва кажавали мотоцикл- ларни бошкаришга 16 ёшга тулган; енгил ва юк автомобилларни бошкаришга 18 ёшга тулган; трамвай, троллейбус, такси ва автобус- ларни бошкаришга 21 ёшга тулган шахсларга ижозат берилади. Мажбурий хизматга чакирилган харбий хизматчиларга, истисно тарикасида, автобусларнинг бошкарилишига 19 ёшга тулганларидан кейин рухсат берилади.
«ВС», «С» ёки «Д» тоифали хайдовчилик гувохномасига эга булган, хайдовчилик сохасида иш фаолияти бир йилдан кам булма- ган (шахсий автомобиль хайдовчилари учун охири 24 ой мобайнида автомобиль бошкарган) укув юртларида тегишли дастурга мувофик кайта имтихонларни топширган хайдовчиларга «Е» тоифадаги транспорт воситаларини бошкариш хукуки берилади. Хайдовчилик гувохномаси «В» ёки «С» тоифаларига оид транспорт воситаларини бошкариш хукукига эга булган, иш фаолияти 2 йилдан кам булма- ган (шахсий автомобиль хайдовчилари учун охири 24 ой мобайнида автомобиль бошкарган), укув юртларида дастурга мувофик кайта тайёргарликдан утган ва ДЙХХ РИБ (ТРИБ) булинмаларида назарий ва амалий имтихонларни топширган хайдовчиларга «Д» тоифадаги транспорт воситаларини бошкариш хукуки берилади.

 1. §. Автотранспорт воситаларининг фойдаланиш курсаткичлари

Автомобилнинг габарит курсаткичларига унинг узунлиги, кенг­лиги, баландлиги ва базаси, яъни олдин ва орка уклари орасидаги масофа киради. Катта габарит улчамли автомобиллар йулларнинг тор жойларидан, куприклар ости ва йул утказгичларда харакатла- нишни кийинлаштиради. Бундан ташкари, улар бошка харакат иштирокчиларига куринишни чеклаб куяди.
Автомобилнинг массаси канча катта булса, уни бошкариш, унда мураккаб харакатларни (йуналишини узгартириш) бажариш хам шунча кийин булади. Бундан ташкари, масса ошиши билан йулга тушадиган юк ошади, у эса, уз навбатида, йул копламасини бузади.
Автомобилнинг массаси, габарит улчамлари, ундаги юкни жойлаштириш характери ва бошка ишлатишлар унинг фойдаланиш курсаткичларига таъсир курсатади. Масалан, юки баланд жойлаш- тирилган автомобилни, йулнинг бурилишлари бор жойларда ёки кескин тормозлашда тургунликни ошириш учун камрок тезлик билан бошкаришга тугри келади.

Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling