Iii будим. Автотранспорт воситаларинихавфсиз бошкаришва харакатхавфсизлигиасослари


Download 0.96 Mb.
bet15/39
Sana09.09.2022
Hajmi0.96 Mb.
#803027
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39
Bog'liq
asom1111
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши
Автомобилни тормозлаш хусусиятлари деганда, хайдовчи хохиши билан автомобиль харакатланиши тезлигини пасайтириш, зарур булганда, тезда тухташ ва нишаблик жойларида тухтаганда тухтаб туриш хусусиятига айтилади.
Тормозлаш хусусиятлари куйидаги тормозлар тизими билан таъминланади:

  • ишчи тормоз тизими;

  • эхтиёт тормоз тизими;

  • ёрдамчи тормоз тизими;

  • тухтаб туриш тормоз тизими.

Ишчи тормоз тизими автомобилнинг харакатланиш вактида доимий фойдаланиш учун мулжалланган. Унинг ёрдамида хайдовчи Автомобилнинг тезлигини секинлатиши ёки уни тухташи мумкин. Барча турдаги автомобиль ва мотоцикллар ишчи тормоз тизими билан жихозланади. Ишчи тормоз тизимининг бошкариш органи, одатда, тормоз тепкиси хисобланади. Ногиронларга мулжалланган автомобилларда тепки даста билан алмаштирилиши мумкин.
Эхтиёт тормоз тизими ишчи тормоз тизими ишдан чикканда автомобилни секинлатиш ва тухтатиш учун мулжалланган булади.
КамАЗ автомобилларида эхтиёт тормоз тизими тухтаб туриш тор­мози билан конструктив бирлаштирилган. Бошкариш дастаси ёрда- мида пружинали энергоаккумуляторлардан хаво чикишини созлаш ва шу билан тормозланиш кучи ва интенсивлигини созлаш мумкин.
Ёрдамчи тормоз тизими узок муддатга кичик тормоз кучи хосил килиш учун мулжалланган. Бундай тормоз тизими билан шахарлараро йуналишда катнашга мулжалланган баъзи юк авто­мобиллари ва автобуслар жихозланади.
Ёрдамчи тормоз тизимининг иш принципи у уланганда двига- телда ёнилги узатиш тухтатилади ва газларни чикариш кувурларида тусгич (заслонка) ёпилиб тирсакли валнинг айланишига тускин- ликни вужудга келтиришга асосланган. Шундай килиб, бундай холатда двигатель билан тормозлаш булади. Одатда, ёрдамчи тормоз тизимидан сурункали нишабликларда, ишчи тормоз меха- низмининг кизиши ва уйилишининг олдини олиш учун фойдала- надилар. Ёрдамчи тормоз тизими автомобилни тусатдан тухтатиш имконини бермайди.
Тухтаб туриш тормоз тизими тухтаб турган автомобилнинг уз-узидан юриб кетишининг олдини олишга мулжалланган. Одатда, бу тизим ишчи тормоз механизмларига таъсир килади ва механи- кавий пулат аркон юритмали ёки пружинали энергоаккумуляторли булади. Тухтаб туриш тормоз тизими билан барча автомобиллар жихозланади. Охирги пайтларда ён аравачали мотоцикллар хам тухтаб туриш тормози билан жихозланмокда.
Айрим холларда автомобиль тухтаб туриш жойларида тухта- ганда, тухтаб туриш тормози урнига паст узатмалардан бири улаб куйилади. Бу йулларда харакатланиш коидаларига зид. Истисно тарикасида, бошка илож колмаганда, карбюраторли автомобилларда бу усулни куллаш мумкин, чунки бундай двигателларда ут олдириш тизими учириб куйилган булади. Бирор сабабга кура харакатга келган автомобиль двигатели ут олмайди.
Дизель двигатели автомобилларда бундай усулни куллаш катъиян ман этилади. Бундан ташкари, тухтаб туриш тормози билан бирга узатмани улаб куйиш хам дизель двигателли автомобилларда катъиян такикланади. Чунки бирор сабабга кура автомобиль харакатланса, двигатели хеч кандай тусиксиз ишга тушади, хамма режимли регулятор ёкилги беришни купайтиради, тухтаб туриш тормози уланган булишидан катъи назар, автомобиль паст тезлик билан харакатлана бошлайди ва йул-транспорт ходисасини келти- риб чикариши мумкин.
Тормоз тизимининг пишиклиги харакатланиш хавфсизлигига боглик булади. Шунинг учун йулларда харакатланиш коидалари ва Давлат Иул Харакати Хавфсизлиги Бошкармаси бу тизимнинг ишончли ишлашига катта талаблар куяди. Пишик ва сифатли тормоз тизими керакли харакатланиш хавфсизлигини таъминлайди ва хайдовчига автомобилни бошкаришда узини ишончли тутиш имконини беради.
Тормоз деб автомобилнинг кинетик энергиясини тормоз бара- банлари (ёки диск) ва тормоз колодкалари фрикцион усткуймалари (накладка), шунингдек шина билан йул орасидаги ишкаланиш жараёнига айтилади. Хозирги замон автомобиль тормозлари йул билан шина орасидаги тишланиш кучидан анча катта тормоз кучини хосил килади. Бундай вазиятда автомобиль гилдираклари блоки­ровка (айланмасдан) холатида харакатланиши, бу эса гилдирак- ларнинг сирпанишига ва автомобилнинг хайдовчига буйсунмаган холда сурилишига олиб келиши мумкин.
Еилдираклар блокировкагача барабан ва тормоз усткуймалари ишкалиш-сирпаниш кучи таъсир этади, шинанинг йул билан контакт зонасида тинч ишкаланиш кучи вужудга келади.
Еилдираклар блокировка булганда гилдиракнинг думалаши ва тормоздаги ишкаланиш кучини енгишга сарфланадиган энергия тухтатилади, бутун энергия шина билан контакти жойида ажралиб чикиб, шинанинг интенсив киздирилиши ва ейилишига сарфланади.
Тормозлашнинг икки тури мавжуд:

Хизмат юзасидан тормозлаш деб автомобилнинг тезлигини пасайтириш ёки уни хайдовчи олдиндан кузланган жойга тухтатиш учун тормозлашга айтилади.
Тасодифан тормозлаш деб кутилмаганда катнов кисмида пайдо булган ёки кеч аникланган тусикни босмаслик учун юкори интен- сивлик билан тормозлашга айтилади.
Тормозлаш хусусиятлари бир неча курсаткичлар билан бахо- ланади. Булардан асосийси энг катта секинлашув ва тухташ йули хисобланади.
Тормоз хусусияти курсаткичлари уларни аниклаш шароитига боглик булади. Масалан, сирпанчик йулда курук асфальтга кара­ганда автомобилнинг тормоз йули куп булади. Шунинг учун авто­мобилнинг техник тавсифномасида у ёки бу тормоз хусусияти курсаткичини курсатганда аникланган шароит курсатилади. Одатда, автомобилнинг тормоз йули унинг ёкилги тула куйилган, битта йуловчиси булганда каттик копламали горизонтал йулда соатига 60 ёки 40 км тезликда аникланади. Автомобилнинг тормозлашда секинлашувини аниклаш учун махсус прибор - дессалерометр кулланилади.

Тормоз йули деб автомобилнинг тормозлашни бошлагандан то у тула тухтагунча босиб утган масофасига айтилади.
Тухташ йули деб тусикни кургандан то автомобиль тухтагунча автомобиль босиб утган йулга айтилади.
Тормозлаганда автомобиль гилдиракларига тортиш кучи эмас, куйидаги расмда курсатилганидек Рт1 ва Рт2 тормозлаш кучи таъсир килади. Бунда инерция кучи автомобиль харакат йуналиши буйлаб йуналган булади.
С?
A

Sp


Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling