Iii будим. Автотранспорт воситаларинихавфсиз бошкаришва харакатхавфсизлигиасослари


Download 0.96 Mb.
bet16/39
Sana09.09.2022
Hajmi0.96 Mb.
#803027
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39
Bog'liq
asom1111
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши
sJr s

3——
s. ы
ABC


/ D

9 "V*. Л
- 4V.

fp J fpr

ti*cr

Гисг

L11-расм.
Автомобилни тормозлаш ва тухташ йули.

Тасодифан тормозлаш жараёнини куриб чикамиз. Х,айдовчи тусикни куриб йул вазиятини бахолайди, тормозлашга карор кил- ганда у оёгини тормоз тепкисига куяди. Бу амални бажариш учун кетган вакт Tp (хайдовчининг реакцияси вакти) куйидаги расмда АБ кисмга тугри келади. Бу вактнинг автомобиль тезлигини камай- тирмасдан Sp масофани утади. Кейин хайдовчи тормоз тепкисини босади ва асосий тормоз цилиндридан босим (ёки тормоз жум- рагидан) гилдирак тормоз цилиндрларига (тормоз камераларига) узатилади. Тормоз юритмасининг ишга тушиш вакти Трт ушбу расмда ВС кисм оралигида булади. Трт вакти асосан тормоз юрит- маси конструкциясига боглик булади. У гидравлик юритмали авто- мобилларда 0,6-0,8 сек (дакика)ни ташкил килади. Пневматик юрит­мали автопоездлар учун бу вакт 2-3 сек булиши мумкин. Трт вактида автомобиль тезлигини пасайтирмасдан Spi. масофани босиб утади.


Трт вакти тугашида тормоз тизими тула уланган булади (С нукта) ва автомобиль тезлиги камая бошлайди. Бунда секинлашув аввалига ошади (CD кисми, Тпт - тормоз кучини ошира бориш вакти). Кейин тахминан доимий булиб Jycr га тенг булади (Jycr вакти, ED кисм). Тпт даврининг давомийлиги транспорт воситаси массаси ва йул копламаси холати хамда турига боглик булади.
Автомобиль массаси ва йул билан шина орасидаги тишланиш коэффициенти канча куп булса, Тпт вакти шунча куп булади. Бу
435

вакт киймати 0,1 -0,6 сек атрофида булади. Автомобиль эса SnT - масофага силжийди ва унинг тезлиги бир мунча камаяди.
Доимий секинлашув билан харакатланганда (Туст вакти DE кисм) автомобиль тезлиги хар бир сонияда бир хил микдорда камая боради. Тормозланиш охирида у нолга тушади (Е нукта) ва автомобиль SyCT масофасини босиб утиб тухтайди. Хайдовчи тормоз тепкисидан оёгини олади ва тормозланишдан бушатиш булади (Тот - тормозланишдан бушатиш вакти EF кисми).
Агар барча гилдиракларда тормоз кучи энг катта кийматга эришса (йул билан шина орасидаги тишланиш кучи) бир хилда секинлашув куйидагича аникланади:
JyCT Y q.
Аммо тормозлашда инерция кучи таъсирида олдинги куприк юкланади, орка куприк аксинча юксизланади. Шунинг учун олдинги гилдирак реакцияси Rz1 купаяди ва орка гилдиракники Rz2 камаяди. Шунга кура, тишлашиш кучи хам тегишли микдорда камаяди.
Купчилик автомобилларда тишлашиш кучидан тула ва бир вактда фойдаланиш жуда кам кузатилади, амалдаги секинлашув мумкин булганидан кам булади. Секинлашув камайишини хисобга олиш учун. JyCT аниклаш формуласида тормозлаш эффективлигини хисобга олувчи тузатиш коэффициенти киритилади. Бу коэффи­циент кэ енгил автомобиллар учун 1, 1-1,5, юк автомобиллари ва автобуслар учун 1,3-1,5 га тенг. Сирпанчик йулларда барча гилдиракларда тормоз кучи амалда бир вактда тишлашиш кучи микдорига етади. Шунинг учун х< 0,4 булганда автомобиль туридан катъи назар кэ = 1 кабул килинади.
Тормоз йули тухташ йулидан кам, чунки хайдовчи реакцияси вактида автомобиль анча масофа юради. Тухташ ва тормоз йули тезлик ошганда ва тишлашиш коэффициенти камайганда ошади. Дастлабки тезлик соатига 40 км булганда, курук горизонтал текис йулда тормоз йулининг энг кам йул куйиладиган микдори меъёр- ланган. У йулларда харакатланиш коидаларида келтирилган.
Тормоз тизимининг самарадорлиги куп жихатдан унинг ва шинанинг техник холатига боглик булади. Тормоз тизимига мой ёки сув тушганда тормоз усткуймалари ва барабан (диск) орасидаги ишкаланиш коэффициенти камаяди. Бу тормоз моментини камай- тиради. Шина накшлари ейилганда тишлашиш коэффициенти камаяди. Бу тормоз кучининг камайишига олиб келади. Автомо­билни ишлатишда чап ва унг гилдираклардаги тормоз кучлари хар хил булиши тез-тез учраб туради. Бу унинг вертикал ук атрофида айланишига сабаб булади. Барабан ва усткуймаларнинг ёки шина- нинг хар хил айланиши, автомобиль тормоз тизимининг бир томо- нига мой, сув тушиши бунга сабаб булиши мумкин.
Тургунлик деганда автомобилнинг сурилиш, сирпаниш, агдари- лишига карши хусусиятлари тушунилади. Автомобилнинг буйлама тургунлик ва кундаланг тургунликлари булади. Буйлама тургунлик- нинг йуколиши автомобилларда жуда кам учрайди. У жуда кескин нишабликларда содир этилиши мумкин. Шунинг учун автомобиль тургунлиги хакида гап кетганда, одатда, унинг кундаланг тургун- лиги кузда тутилади.
Автомобилнинг тургунлиги куйидаги асосий курсаткичлар билан бахоланади:

  • айлана буйлаб харакатланганда автомобиль сурилишига (агдарилишига) сабаб буладиган энг катта тезлик;

  • гилдиракнинг кундаланг сурилишига сабаб буладиган энг катта киялик бурчак;

  • автомобилнинг агдарила бошланишига мос келадиган энг катта киялик бурчак.

Автомобиль тургунлиги куйидаги автомобилнинг конструктив улчамларига боглик:

  • автомобилнинг огирлик маркази баландлигига;

  • автомобилнинг бир укдаги икки гилдираклар орасидаги масофага;

  • автомобилнинг олдинги ва орка уклари орасидаги масофага;

  • шиналар улчами ва унинг конструкцияси холатига (шина накшига).

Бундан ташкари, йулнинг эгрилик радиуси, унинг юзаси холати ва автомобилнинг харакатланиш тезлигига хам боглик булади.
Сирпанчик йулларда автомобилнинг агдарилишидан кура унинг сурилиши ёки сирпаниши купрок содир булади. Тишлашиши сифати яхши булган йулларда агдарилиш харакатлари купрок содир булиши мумкин. Огирлик маркази юкори булмаганлиги учун енгил автомобилларга кура юк автомобилларнинг тургунлиги камрок булади. Юк автомобиллари юкланган сари уларнинг огирлик маркази баландга кутарилавериб, тургунлиги ёмонлашаверади. Юк автомобиль тургунлигининг йуколишига махкамланган юк купрок сабаб булади.
Бурилишларда махкамланган юк юкхонада силжиб, деворга урилиб, автомобилнинг агдарилишига олиб келиши мумкин. Авто­мобиль цистерналари ёки узи агдарувчи автомобиль суюк (масалан, суюк коришма) юкларни ташиганда хам шундай булиши мумкин. Эгрилик буйлаб харакатланганда суюклик ташувчи автомобил- ларнинг юки бир девордан иккинчисига силжиб, чайкалиб туради ва у автомобиль тургунлигининг йуколишига олиб келади.
Автомобилларда тургунликнинг йуколиши амалда тормозла- ганда куп учрайди. Бунда йул билан шинанинг контакт жойида катта тормоз кучи таъсир этиб, гилдирак кундаланг кучни кабул килиш кобилиятини йукотади. Еилдираклар тула блокировка килин- ганда автомобиль осонгина ошиб борувчи сурилиш холатига кира- ди. Бу холатдан бошкариладиган олдинги гилдираклар блокировка килинмагандагина чикариш мумкин. Олдинги гилдираклар блоки­ровка килинганда автомобилнинг ошиб борувчи сурилиши вужудга келмайди, лекин у бошкарилмайдиган булади, чунки блокировка килинган гилдиракларни буриш харакатланиш йуналишини узгар- тирмайди.
Автомобилнинг ён томонга сурилиши хамма холларда йул билан гилдирак орасидаги тишлашиш кучининг ёнланма куч таъси- ридан йуколиши сабабли вужудга келади. Бундай ёнланма кучнинг вужудга келишига автомобилнинг тугри чизикли харакатидан огиши натижасида вужудга келадиган инерция кучи ёки йул но- текисликларига гилдиракнинг урилиши сабаб булиши мумкин.
Амалда автомобилнинг хар иккала укнинг кундаланг йунали- шига караб сурилиши жуда кам учрайди. Одатда, автомобилнинг орка уки сурилишга купрок мойил булади, чунки орка укка тортиш ёки тормозлаш кучининг таъсири доимо булиб туради. Тормозлаш пайтида орка гилдиракларнинг тишлашиш кучи, огирликнинг кайта таксимланиши хисобига камаяди. Бу, уз навбатида, автомобиль тургунлигининг камайишига сабаб булади.
Автомобилнинг харакатланиш хавфсизлиги унинг бутун иш муддати давомида сакланиши керак. Автомобилни ишлатиш жараёни- да узгарадиган куп сонли факторлардан унинг тургунлиги таъсир киладиганининг асосийси шина ва тормоз тизимининг техник холатидир. Шина накшлари ейилган сари йул билан тишлашиш ёмонлаша боради ва тезликни ошириш ёки тормозлашда ёнга сурилиш эхтимоли ошади. Шина накшлари тула йуколган гилдирак- нинг тишлашиш коэффициенти янгисига караганда карийб икки баробар кам булади. Шунинг учун шиналари ейилган автомобилни ишлатиш йул харакати коидаларида такикланган.
Сирпанчик йулларда сурилишнинг олдини олиш учун ишланиш механизмини ажратмасдан автомобилни тормозлаш яхши самара беради, чунки бунда айланаётган етакчи гилдиракларнинг двигатель маховиги билан богланганлиги уларнинг блокировка булишига каршилик курсатади.
Шиббаланган корли ва сирпанчик йулларда турумланган шиналардан фойдаланиш автомобиль тургунлигини анча оширади. Бундай усулнинг кулланилиши тормоз йулининг 2-2,5 бараварга камайишига олиб келади. Турумланган шиналар автомобилнинг барча гилдиракларига ёки етакловчи укига урнатилиши керак. Олдинги укка урнатилганда хар бир тормозлашда орка укнинг ёнга сурилиши оша боради. Юк автомобили тиркама ёки ярим тиркама билан юрганда, турумланган шиналар биринчи навбатда тиркамага урнатилиши керак.
Хрзирги замон пневматик шиналарига сирпанишнинг олдини олиш учун турум урнатилади. У корпус ва узакдан иборат. Корпус пулат ва кургошин котишмасидан тайёрланади, коррозияга чидамли булиши учун оксидланади. Айрим холларда пластмассадан ясалиши мумкин. Узак каттик котишмадан айланишга чидамли килиб яса- лади. Турумнинг диаметри енгил автомобиллар шиналарида 8-9 мм юк автомобилларининг юк кутариш кобилиятига караб 15 мм, гача булиши мумкин. Узунлиги протектор калинлигига караб 10-30 мм йул билан контактда булган шина кисмда 8-12 дона турум булиши керак. Турумнинг чикиб турган кисми енгил автомобилларда 1-1,5 мм, юк автомобилларда 3-5 мм булса яхши фойда беради.

Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling