Iii будим. Автотранспорт воситаларинихавфсиз бошкаришва харакатхавфсизлигиасослари


Download 0.96 Mb.
bet22/39
Sana09.09.2022
Hajmi0.96 Mb.
#803027
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39
Bog'liq
asom1111
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши
Нотекисликлар царшилиги. Бирор-бир йул копламаси абсолют текис булмаслиги, хатто янги курилган цемент-бетон ёки асфальт- бетон копламалардаги нотекисликлари гилдиракни айланишига каршилик этувчи кучларга нотекисликлар каршилиги деб айтилади.
с/
Иулдан фойдаланиш жараёнида нотекисликлар купаяди, бу уз навбатида автомобиллар тезлигини камайишига, агрегат ва кисмлар иш муддатини кискариши ва ёнилги сарфини ошишига олиб келади. Нотекисликлар автомобиль харакатланишига кушимча каршилик тугдиради.
Гилдирак чукурга тушганида у чукур тубига урилиб юкорига иргитилади. Гилдирак кучли урилганида у йул юзасидан узилиб яна урил ва сунувчи тебранишни хосил килади. Урилиш пайтида вужудга келадиган куч таъсирида шина кушимча деформацияга учрайди. Автомобилнинг бундай нотекис йулда харакатланиши натижасида гилдиракнинг узлуксиз урилиши ва кузовнинг тебра- нишини вужудга келтиради хамда шина ва осма деталларида, айрим холларда анча микдорга етадиган кушимча энергия йукотилади.
Хаво царшилиги. Автомобиль харакатланганда унга карши хаво таъсир курсатишига хаво каршилиги дейилади.
Хаво каршиликлари куйидагилардан иборат булади:

 • пешойна каршилиги;

 • автомобилнинг олдинги ва орка юзаларига хар хил босим- нинг вужудга келиши натижасидаги каршилик (хаво умумий каршилигининг 55-60% га якини);

 • чикиб турган кисмлари хосил киладиган каршилик;

 • кузгу канотлар;

 • эшик дасталари;

 • декоратив элементлар ва бошкалар (12-18%);

 • радиатор ва ёпкич ости бушликлар курсатадиган каршилик (10-15%);

 • ташки юзаларнинг хаво катлами билан ишкаланиши (8-10%);

 • автомобилнинг ости ва усти босимлари фаркидан келиб чикадиган каршилик (5-8%).

Хаво каршилик кучи автомобилнинг харакатланиш тезлигига боглик булади. Харакатланиш тезлиги ошганда бу куч купаяди. Юкори тезликларда хавонинг каршилик кучини енгиш учун двигатель ишлаган энергиянинг катта кисми сарфланади.
Хаво каршилик кучи кузов формасига боглик булади. Шунинг учун енгил автомобиллар хавонинг силлик утиш шаклига форма­сига эга. Юк автомобиллари енгил автомобилга кура анча паст тезликда харакатланганлиги сабабли унда хавонинг силлик утиши ёмон булади. Тиркама такиб ишлатганда хаво каршилик кучи анча ошади. Бу асосан автомобиль ва тиркама орасида хаво окимининг гирдоби ва ташки ишкаланиш юзасининг ошишидан вужудга келади. Якка автомобилга нисбатан хар бир тиркама куллаш уртача хаво каршилигини 25%га оширади.
Инерция кучи. Автомобилнинг харакатланишига йул каршилик кучи, хаво каршилигидан ташкари, инерция кучи хам таъсир килади. Автомобиль маълум бир тезликка эришиш учун хар кандай кучларни, шу жумладан инерция кучини енгиши керак булади. Автомобилнинг массаси канча куп булса, унинг инерция кучи микдори хам шунча куп булади.
Pu =Ga / q * j.
Изоу: Бунда: q - эркин тушиш тезланиши; J - автомобиль тезланиши.
Автомобилнинг умумий иш вактига нисбатан унинг текис харакатланиш вакти жуда кам. Масалан, шахар шароитида харакатланганда автомобиль 15-25% вакт текис харакатланади. 35-40% вакт тезликни оширишга ва 30-40% вакт автомобилни гилдиратиб харакатлантириш ёки тормозланишга сарфланади.
Автомобилни урнидан кузгатиш ва тезликни оширишда тезла- ниш мусбат, тормозланганда ёки секинланганда манфий булади. Шунингдек, автомобиль бурилишда харакатланганида хам инерция кучи вужудга келади. Бунда у кундаланг йуналишда бурилиш марказидан йуналган булади ва тезлик ошганда ёки бурилиш радиуси камайганда ошиб, кундаланг инерция кучи вужудга келади. Бунда эса у кундаланг йуналишда бурилиш марказидан йуналган булади ва тезлик ошганда ёки бурилиш радиуси камайганда ошади, кундаланг инерция кучи автомобиль харакатланиш тезлигига унча таъсир этмайди.
Автомобиль харакатланиш жараёнида инерция кучи тезланиш узгаришига караб узгаради. Автомобиль тезлигини оширишда инерция кучини енгиш учун тортиш кучининг бир кисми сарф­ланади. Лекин тезликни оширишдан кейин автомобиль гилдираш билан харакат килса ёки тормозланганда инерция кучи автомобиль харакат йуналиши буйлаб йуналган булади, яъни у харакатланти- рувчи кучга айланади. Айрим мураккаб йул кисмларидан утишда буни эътиборга олиб, олдиндан автомобиль тезлигини ошириш билан утиш мумкин.
Автомобиль иш жараёнида харакатланиш шароити узлуксиз узгариб туради. Масалан, йул копламаси тури ва холати, нишаблик микдори ва йуналиши, шамол кучи ва йуналиши автомобиль тезлигининг узгаришига олиб келади. Хатто энг кулай шароитда автомобиль тезлигини ва тортиш кучини узок муддатга узгартир- масдан саклаб туриш камдан-кам учрайди.
Харакатланиш тезлигига каршилик кучлари билан бирга жуда куп бошка факторлар хам таъсир килади. Буларга куйидагилар киради:

 • катнов кисмининг кенглиги;

 • харакатланиш интенсивлиги йулни ёритилганлиги;

 • об-хаво шароити хавфли зоналар (темир йул кесишмаси, пиёдалар йигилган жойлар);

 • автомобилнинг холати ва бошкалар.

Мураккаб йул шароитида барча каршилик курсатувчи кучлар йигиндиси тортиш кучидан ошиши мумкин. Бунда автомобилни харакати секинлашиш билан булади. Агар хайдовчи керакли чора- ларни курмаса (газ педални босишни кучайтириши) автомобиль тухташи мумкин.
Автомобилни харакатлантириш учун унинг гилдираклари йул билан тишлашиши керак. Тишлашиш кучи автомобиль массаси, йул ва шина холатига боглик булади.
РТиш=С а *ф.
Изох: Бунда, Ртиш - тишлашиш кучи; ф - тишлашиш коэффициенти; Ga - автомобилнинг огирлик кучи.
Тишлашиш коэффициенти йул ва шина холатини белгилайди. Иулнинг гадир-будурлиги ошганда тишлашиш коэффициенти ошади. Ишлатилган шинага нисбатан янгисининг йул билан тишлашиш коэффициенти катта булади.
Тишлашиш коэффициентининг катталигига куйидаги фактор­лар оркали белгиланади:

 • шинадаги босим;

 • харакатланиш тезлиги;

 • йул копламасининг хуллиги;

 • шина ва йул харорати.

Автомобилни тормозлашда хавфсизлик ва мумкин булган энг катта тортиш кучи йул билан гилдиракнинг тишлашишига боглик булади.
Агар тортиш кучи тишлашиш кучидан кам булса, етакловчи гилдираклар урнига айланмасдан думалайди. Агар етакловчи гил- дираклардаги тортиш кучи тишлашиш кучидан катта булиб кетса, автомобилнинг етакловчи гилдираклари уз жойида айланиб харакатланиши мумкин.
Тишлашиш коэффициенти йул копламасининг типи ва холатига боглик булади. ^аттик копламали йулларда тишлашиш коэффи­циенти киймати шина ва йулнинг микронотексликлари орасидаги ишкаланишга асосланган булади. ^аттик коплама намланганда тишлашиш коэффициенти сезиларли камаяди. Бу тупрок майда заррачалари ва сув аралашмасидан хосил булган плёнкадан булади. Плёнка ишкалаш юзаларини ажратиб, шина ва копламанинг узаро хамкорлигини сусайтиради, натижада тишлашиш коэффициенти
с/
камаяди. Иулда шинанинг сирпанишида уларнинг контакт зонасида элементар гидродинамик пона хосил булиши мумкин, у протек- торнинг копламадан кутарилишига олиб келади. Бундай жойда шина ва йулнинг контактини суюклик ишкаланиши алмаштириб, тишлашиш коэффициенти энг кам курсаткичда булади. Деформа- цияланадиган йулларда тишлашиш коэффициенти тупрок хусу- сиятига боглик. Етакловчи гилдирак протектори чизиклари тупрокка ботиб, йул билан гилдиракнинг яхши тишлашишини таъминлайди.
Тишлашиш коэффициенти кийматига, шунингдек, шина про- текторининг накшлари хам таъсир килади. Енгил автомобиллар шиналари майин накшли булади. У каттик копламали йулларда яхши тишлашишни таъминлайди.
Юк автомобиллари ва юкори утувчанликка эга булган авто­мобиллар шиналарининг протектор накшлари йирик ва баланд булади. Бундай йирик ва баланд накшлар тупрокли йулларда тупрокка кириб, йул билан тишлашишни яхшилайди.
Тишлашиш коэффициенти киймати шинанинг йулга нисбатан сирпаниш тезлигига боглик булади. Думаламасдан сирпаниш (гилдирак блокировка булиб колиши) пайтида тишлашиш коэффи­циенти тахминан 15%га камаяди. Шунинг учун гилдирак айланиб турганда блокировка арафасида тормозлаш блокировка билан тормозлангандан анча унумли булади. Шунинг учун хозирги пайтда замонавий автомобилларнинг тормоз тизимида албатта АБС (антиблокировачное система)лар, яъни гилдиракларни сирпанишдан олдини олувчи курилмалар урнатилади.
Шинанинг йул билан тишлашиши харакатланиш хавфсизлиги нуктаи назаридан жуда катта ахамиятга эга. У сирпанишсиз хара­катланганда тормозлаш мумкинлиги ва унинг шиддатини белги- лайди.
Сирпанчик йулларда тишлашиш коэффициентининг етарли бул- магани йул-транспорт ходисаларининг асосий сабаби хисобланади.
Ёнланма (кундаланг) тишлашиш коэффициенти худди шундай факторларга боглик булади (одатда уни 0,7 деб кабул киладилар).
Тишлашиш коэффициенти етарли булмагани уртача 16%, но- кулай йил фаслларида 70%гача йул-транспорт ходисаларининг сабабчиси булади.
Иул копламаларининг сирпанчик билан кураши халкаро комис­сия томонидан харакатланиш хавфсизлигини таъминлайдиган тиш- лашиш коэффициенти 0,4дан кам булмаслиги белгиланган.
Мотоциклларнинг харакати хам, тортиш кучи ва харакатланиш­га каршилик курсатувчи куч ва инерция кучи таъсири остида булади. Улар орасидаги муносабат худди шу харакатланиш муво- занати тенгламаси билан ифодаланади. Масалан, автомобилга кун- даланг куч таъсир этганда, у стабилизация моменти вужудга келиши учун уз тургунлигини саклаб колади.Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling