Iii будим. Автотранспорт воситаларинихавфсиз бошкаришва харакатхавфсизлигиасослари


Download 0.96 Mb.
bet20/39
Sana09.09.2022
Hajmi0.96 Mb.
#803027
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39
Bog'liq
asom1111
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши
Цизил ранг аварияли ишораларни беришда куллашга тавсия этилади (яъни тормоз тизими суюклигининг камайиши, мойлаш тизимидаги мой босимини камайиб кетиши каби холларда).
Яшил ранг автомобиль харакатда булган вактда курилмаларни назорат килишда (бурилиш курсаткичлари, габарит чироклар, исит- гич) куллаш тавсия этилади. Яшил ранг узокни ёритувчи чироклар уланганини назорат килиш учун хам кулланилади.
Сариц рангни харакатланиш мумкин булмаган холлардан хабар- дор килиш (тухтаб туриш тормози) ёки тизим ва агрегатнинг авария холатида булганидан хабар бериш (аккумулятор батареясининг зарядланиши) учун куллаш тавсия этилади.
Автомобиль конструктив курсаткичларининг мукаммаллаш- тириб борилиши уни бошкариш жараёнини осонлаштириш билан бирга, харакатланиш хавфсизлиги ва тежамкорлигини назорат килиш учун хайдовчига информацион юкни оширади. Давом этаётган бош- каришнинг автоматлаштириш жараёни канчалик кенг имконият- ларни очиб бермасин у хайдовчининг турли формадаги информа- циясини оширади.
Товушли информативлик - бу транспорт воситасининг хайдов- чининг товушли информация билан таъмин килиши. Товушли ишора билан куриш информацияси уларни алохида кабул килгандан кура яхши натижа беради. Товушли ишоранинг устунлиги шундаки, уни хайдовчи куриш информациясидан ажралмаган холда, яъни бошини бошка томонга бурмасдан кабул килиниши мумкин товуш- ли информацияни шакллантиришга, шовкиннинг кабул килиш имкониятини пасайтиришни хисобга олиш зарур. Шовкин даража- сидан товуш даражаси уртача 20 дб ва абсолют чегарадан 40-60 дб юкори булиши керак.
Тактик информативлик - босим, тебраниш каби холатлар таъсирида тери юзасида сезишнинг шаклланиш хусусияти. Тран­спорт воситасини бошкаришда бундай хусусиятлар бошкариш органлари оркали берилади. Бошкариш органлари информацияни доимий равишда (рул чамбараги) ёки вакти-вакти билан (тормоз техникаси, бурилиш курсаткичини улаш дастаси) беради.
Бошкариш органларининг вазифасидан катъи назар, уларнинг кабинада жойлашуви куйидаги принципларга асосан амалга ошири- лиши керак:

 • харакатни тежаш, яъни харакатлар сони ва масофаси имкон борича камрок булиши лозим;

 • харакатнинг оддийлиги;

 • харакатнинг тугаши кейинги харакатни бошлашга кулай булиши;

 • оёк-куллар орасида юкларнинг оптимал таксимланиши;

 • бошкариш органларининг жойлашуви оёк ва куллар харакатланиши зонасида булиши;

 • иккинчи даражали бошкариш органларининг урнатилиши;

 • йул куйиладиган узокликда булиши;

 • харакат стереотиплигини таъминланиши (босганда уланиши, юборганда ажралиши);

 • тасодифан уланишнинг имкони булмаслиги.

Автомобилсозлик саноатининг ривожланиши билан автомобил-
ларнинг сифати, шу жумладан уларнинг йулда узини тутиш хусу­сиятлари узгаради. Олдинги гилдираклари етакловчи автомобил­ларнинг йулда узини тутиш орка гилдираклари етакловчи авто- мобиллардан тубдан фарк килади (айникса сирпанчик йулларда). Шунинг учун хайдовчилардан автомобиль бошкаришнинг узгача усулларини куллашни такозо этади. Бу олдинги гилдиракларга тортиш кучининг мавжудлиги ва автомобиль умумий огирлигининг сезиларли кисми тугри келиши билан боглик. Бундай хусусиятлар автомобилнинг етарли булмаган бошкарувчанлик хусусиятининг анча ошишига сабаб булади. Буровчи момент ва вертикал юк билан юкланган шина ёнланма куч таъсирида тойишига ёмон каршилик курсатади. Тугри йулда харакатланганда, хатто йул сирпанчик бул- ганда хам автомобиль ён томонга сурилмасдан харакатланади. Бунга етакловчи гилдиракларда куйилган буровчи момент ва авто- мобилнинг олдинги кисмини двигатель билан яхши юкланганлиги учун шундай натижага эришилади.
Тугри йулга бурилишга киришдан олдин тезликни анча камай- тириш лозим. Бурилишга киргандан кейин тезлик камайтирилса, автомобилнинг ён томонга сурилиши тезда ошиб кетади ва уни рул чамбарагини буриш билан тугрилаб булмаслиги мумкин. Г ап шун- даки, тезликни камайтириш учун дроссел тусгичини ёпиш амалда двигатель оркали тормозлаш демакдир. Бундан ташкари, автомо­биль массасининг кайта таксимланиши натижасида орка гилдирак- ларнинг юки камайиши хисобидан уларнинг ён томонга сурилиши кескин ошиб, автомобилни вертикал ук атрофида айлантириши мумкин. Шунинг учун хайдовчи бурилишга киришдан олдин тезликни камайтириши кераклигини унутмаслик керак. Мабодо бурилиши пайтида ён томонга сурилиш вужудга келганда тезликни камайтирмасдан сурилиш томонга рул чамбарагини буриб, сури- лишининг олдини олиш мумкин.
Иккинчи усулда автомобиль тезлигини аввалгисидан бир оз оширса, олдинги гилдираклар орка гилдиракларни «тортиб» сури- лишдан олиб чикади. Бунда рул чамбарагини буришга эхтиёж колмайди. Мабодо сурилиш жуда катта булса тезликни ошириш билан бирга сурилиш томонга рул бурчагини буриш керак. Бури­лишда тезликни оширишга жуда эхтиёт булиш керак, агар олдинга етакловчи гилдиракларга куйилган тортиш кучи гилдиракнинг йул билан тишлатиш кучидан ошса, олдинги гилдиракнинг марказдан кочма куч таъсирида ёнга сурилиши бошланади. Бунда автомобиль хайдовчи берган бурилиш йуналишидан каттарок траекторияда харакат килади. Хайдовчининг бунда рул чамбарагини буриб, йуна- лишни тугрилашга уриниши натижа бермайди. Чунки гилдираклар йул билан тишлашмаганлиги туфайли автомобиль йуналишига таъсир эта олмайди. Еилдираклар билан йул орасида тишлашиш кучини тиклаш учун дроссел ёпгични бироз ёпиш кифоя.
Юкорида баён этилганларга асосан, олдинги гилдираклари етак­ловчи автомобиль хайдовчисига куйидагиларни тавсия этиш мумкин:

 • биринчидан, тугри йулда харакатланганда автомобиль тезли­гини тахминий эмас, спидометр курсатиши буйича назорат килиш керак;

 • иккинчидан, бурилишга якинлашган сари тезликни шу даражада камайтириш керакки, токи зарурат булганда уни ошириш, гилдирак билан йул орасидаги тишлашиш кучидан тортиш кучини оширмаслик лозим;

 • учинчидан, ёнланма сурилиш вужудга келганда дроссел ёпмасдан харакат йуналишини рул чамбараги ёки тортиш кучини ошириш билан сурилишни бартараф этиш керак;

 • туртинчидан, олдинги гилдирак ёнга сурилганда дроссел зас- лонкасини кескин босмасдан ёки рул чамбараги билан кескин хара- катлар килмасдан куриб утган усуллардан бирини куллаш керак.

Автомобилларни бурилишларда харакатланганда катнов кисми- да 5-7 мм баландликда сув булса, автомобиль харакатланиш траек- ториясидан чикиб бошкарилмайдиган булиши мумкин. Харакатла­ниш тезлиги ошганда сувнинг гилдирак остидан сикиб чикаришга каршилиги ошади. Сув етакловчи гилдирак олдига тулкин шаклида тупланиб, уни йул копламаси сатхидан кутаришга интилади. Критик тезликда харакатланганда сувни сикиб чикариш каршилиги шинанинг вертикал юкланишига тенг булади ва у йул копламасида узилиб, сув чангиси каби сузади, орка гилдирак эса сувни тула сикиб чикаради ва йул копламасидан харакатланади.
Бу холатда автомобиль бошкарилмайдиган булади. Ишчи тормоз тизимининг эффективлиги 2 бараварга камайиб, тормоз йули эса 1,5 бараварга ошади. Шунинг учун гидросирпаниш деб каттик силлик йул копламасида олдинги етакловчи гилдиракнинг юпка сув катламида сирпанишига айтилади.
Автомобилнинг бурилувчанлиги тезлик камайганда тикланади. Хозирги замон енгил автомобилларида бу холат тезлик соатига 65 км дан 85 км булгангача кузатилади. Юк автомобилларида автобусларда гидросирпаниш вужудга келмайди. Гидросирпаниш шунинг учун хам хавфлики, у чекланган тезликдан паст тезликда харакатланганда ва автомобиль харакатланиш йуналиши узгартир- ганда вужудга келади. Гидросирпаниш йул копламаси гадир-будур булганда вужудга келмайди.
Автомобилларнинг фойдаланиш курсаткичларидан яна бири уларнинг шовкинлик даражасидир. Автомобиль, трактор, мотоцикл- лардан чикадиган шовкин асабни таранглайди, хайдовчининг иш унумдорлигини пасайтиради, дам олишга тусиклик килади, куриш фаолиятини ёмонлаштиради, эътиборни сусайтириб, хар хил касал- ликларни пайдо килади. Бу холатларнинг харакатланиш хавфли- лигига тугридан-тугри алокаси бор.
Автотранспорт воситаларида шовкиннинг асосий манбаи двигатель ва у ишлаб чикарадиган газлар хисобланади. Аммо умумий шовкинни хосил килишида гилдиракнинг иши, двигатель, механизм ва тизимлари, трансмиссияси, юк автомобилидаги юк ва бошкалар катнашади.
Талабларга кура, автомобиль шовкини 7,5 м масофада 88 дб (дицебалл)дан ошмаслиги керак. Давлат стандарти йул куядиган шовкин даражаси транспорт воситаси элементларини лойихалашда уз ечимини топади. Аммо ундан фойдаланиш жараёнида техник холатнинг узгариши натижасида шовкин микдори меъёридан ошиб кетиши мумкин. Бундай пайтларда техник хизмат курсатиш ва ремонт килиш зарур.


Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling