Iiq ism. Fuqarolik binolari «tafakkur» nashriyoti toshkent


M U S T A Q IL IS H L A S H   U C H U N


Download 16.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/14
Sana15.12.2019
Hajmi16.76 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

250

M U S T A Q IL IS H L A S H   U C H U N  
S A V O L  V A  T O P S H IR IQ L A R
1.  Jamoat binolarining klassifikatsiyasi to‘g‘risida fikringizni  bildi- 
ring.
2.  Jamoat binolariga qo‘yilgan talablami tushuntirib bering.
3.  Jamoat binolarining xususiyatlari  nimalardan iborat?
4. Funksional protsesslar deganda nimani tushunasiz?
5.  Jamoat  binolarining  loyihalashning  fizik-texnik  asoslarini  izoh- 
lang.
6. Yong‘inga qarshi tadbirlami tushuntirib bering.
7. Jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlarini tushuntirib bering.
8. Hajm-rejaviy yechimlarining elementlari nimalardan iborat?
9.  Jamoat binolarining sanitar uzellarini tushuntiring.
10. Karkas elementlari nimalardan iborat?
11.  Zal  xonalarining  yuk  ko‘taruvchi  yassi  tom  konstruksiyalariga 
nimalar kiradi?
12.  Samoviy kesishuvchi tom konstruksiyalarini tushuntirib bering.
13. Zal tipidagi xonalarni qobiqsimon va burmasimon konstruksiya- 
lar bilan yopish to‘g‘risida nima deya olasiz?
14. Gumbazli tom konstruksiyalariga tavsif bering.
15. Osma tom konstruksiyalami tushuntirib bering.
16. Balkon, amfiteatr va tribunalaming konstruksiyalari nimalardan 
iborat?
17. Vitrajlar va vitrinalaming tuzilishi to‘g‘risida sizning fikringiz?
18. Osma shifitlami konstruksiyasini tushuntirib bering.
2 5 1

B A ’ Z I   S O ‘Z   V A   IB O R A L A R N IN G  
0 ‘ Z B E K C H A -R U S C H A   L U G ‘ A T I
Poypesh -  sokol
Orayopma -  perekritiya
Tom yopma -  pokritiya
Chordoq -  cherdak
Pardevor -  peregorodka
Qoziq -  svay
Chok -  shov
To‘shama -  otmoska
Zulfin -  anker
Burchaklik -  ugolnik
Loslash -  konopatka
Bug1 izolyatsiyasi -
paroizolyatsiya
0 ‘rama -  rulon
Suvni qochirish -  vodootvod
Osma shift -  podvesnoy potolok
Yog‘och chaspak -  plintus
Qiya to‘sin -  kosour
Bog'lama -  svyaz
Ravoq -  arka
Oshiq-moshiq -  shamir
Chorcho‘p -  rama
Qobiq -  obolochka
Buklangan -  skladchatiy
Gumbaz, qubba -  kupola
Qovurg‘ali -  rebristiy
Tekis -  ploskiy
Osma -  podvesnoy
Tavaqa -  polotno
Kesaki -  korobka
Qo‘shtavr -  dvutavr 
Poydevor -  fundament 
Asos -  osnovaniye 
Ikki shoxli -  dvuxvetveniy 
Xoch -  krest
Ustun qoshi -  kapitel kolonni 
Tayanch kursisi -  oporniy stolik 
Po‘lat arqon -  tross 
Panjara — reshy otka
252

A D A B IY O T L A R
..  1.  O‘zbekiston  Respublikasining  shaharsozlik  kodeksi.  Toshkent, 
Adolat, 2004.
2. Архитектура гражданских и промишленних зданий, Учебник 
в 5 томах, том  1, История архитектури. Гулянитский Н. Ф., Москва, 
Стройиздат,  1986.
3.  Архитектура  гражданских  и  промишленних  зданий, 
Учебник в  5  томах, том 2.  Основи проектирования.  Под ред.  В.  М. 
Предтеченского. Москва, Стройиздат,  1984.
4. Архитектура гражданских и промишленних зданий, Учебник 
в 5 томах, том 3. Жилие здания . Под ред. К.  К. Шевтсова.  Москва, 
Стройиздат,  1983.
5. Архитектура гражданских и промишленних зданий, Учебник 
в 5 томах, том 4. Общественние здания. Л. Б. Великовский. Москва, 
Стройиздат,  1977.
6. Ю.Бочаров, Н.Гулянитский. Архитектура, М.,Стройиздат,  1987.
7. Vaxidov М.М., Mirzayev  Sh.R. Fuqarolik binolarining konstruk- 
siyalari. Toshkent, 0 ‘z.  Res.  О va 0 ‘MTV, 2003.
8.  Vaxidov M.M., Mirzayev Sh.R. Binolarva inshootlar konstruksi- 
yalari. Toshkent, Mehnat, 2003.
9.  Vaxidov  M.M.  Binolar  va  inshootlaming  zilzilabardoshligini 
ta’minlash. Toshkent, 0 ‘z. Res.  О va 0 ‘MTV, 2005.
10.  Konstruktsii  grajdanskix  zdaniy:  Uchyebnik.  Pod  red.  T.  G. 
Maklakovoy  Moskva,  Stroyizdat,  1986.
11.  СНиП 2.08.01-89. Жилие здания.  Москва,  Стройиздат,  1990.
12. Teshaboyev R.D. Fuqaro binolarining me’morchilik konstruksi- 
yalari va qismlari. Toshkent, 0 ‘qituvchi,  1992.
13. Шевтсов К. К. Проектирование зданий для раёнов с особими 
природно - климатическими условиями. Москва, Стройиздат,  1986.
14.  QMQ  2.01.01-94.  Loyihalash  uchun  iqlimiy  va  fizik-geologik 
ma’lumotlar. Toshkent.  1994.
15.  QMQ  2.01.01-96.  Zilzilaviy  hududlarda  qurilish.  Toshkent. 
1996.
253

13.1.
  Tashqi  devorlarga qo'yilgan talablar va konstruksiyalarining tasnifi.................97
13.2.
  Deformatsiya choklari..............................................................................................98
13.3.
  Kichik o‘lchamlari  elementlardan terilgan tashqi devorlar.............................. 101
14-  BOB. Yorug'lik o'tkazadigan tashqi himoya konstruksiyalari...........................106
Deraza va ay von eshiklari............................................................................................... 108
Vitrajlar va vitrinalar....................................................................................................... 108
Kirish eshiklari.................................................................................................................109
15-  BOB.  Turar-joy  binolarida yozgi xona va maydonchalarni loyihalash.  Balkonlar va
lodjivalar.......................................................................................................................... 1 Ю
16-  BOB. Tom  konstruksiyalari...................................................................................114
Yig‘ma temir-beton tomlar.............................................................................................  117
17-  BOB.  Chordoqli tomlaming yuk ko‘taruvchi to‘sin konstruksiyalari............... 121
18-  BOB.  Ichki devor va pardevorlar.........................................................................135
19-  BOB. Oraliq tom konstruksiyalari va tomlar...................................................... И I
19.1.
 Orayopmalarning vazifasi va klassifikatsiyasi..................................................... 141
20-  BOB.  Zinapoya va liftlar.......................................................................................147
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar................................................................152
IV BO‘LIM
Jamoat binolari................................................................................................................. 153
IV. 1. Jamoat binolarining hajm-ryejaviy va kompozitsiya yechimlari...................... 153
21-  BOB.  Jamoat binolarining klassifikatsiyasiva ularga qo'yilgan talablar...........153
21.1.
  Jamoat binolarining xususiyatlari......................................................................... 155
21.2.
 Jamoat binolarining loyihalashning fizik-texnik asoslari................................... 161
21.3
 Yong'inga qarshi tadbirlar.......................................................................................164
22-  BOB  Jamoat binolarining hajin-rejaviv yechimlari.......................................... 167
Hajm-rejaviy yechimlaming elementlari. Asosiy xonalar............................................172
23-  BOB.  Jamoat binolarining sanitar uzellari.......................................................... 183
IV.2.  Jamoat binolarining konstruksiyalari....................................................................185
24-  BOB.  Karkas elementlari..................................................................................... 185
25-  BOB. Zal xonalarining yuk ko'taruvchi yassi tom konstruksiyalari................. 193
Samoviy kesishuvchi tom  konstruksiyalari  ..................................................................199
26-  BOB.  Zal tipidagi xonalarni  Qobiqsimon va burmasimon konstruksivalar bilan vo-
p ish ...................................................................................................................................203
27-  BOB.  Gumbazli tom konstruksiyalari................................................................. 216
28-  BOB.  Osma konstruksivalar.................................................................................226
I V.3.  Jamoat binolarining maxsus konstruktiv elementlari.......................................... 237
29-  BOB.  Balkon. amfiteatr va tribunalaming konstruksiyalari.............................. 237
30-  BOB.  Vitrajlar va vitrinalar.................................................................................. 242
31-  BOB.  Osma shiftlar...............................................................................................249
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar................................................................ 25 I
Ba'zi  so'z  va iboralaming o‘zbekcha-ruscha lug‘ati....................................................252
Adabiyotlar......................................................................................................................253
255

MUNDARIJA
So'zboshi.............................................................................................................................. 3
I BO‘LIM
Binolarni loyihalash asoslari...............................................................................................4
1-  BOB. Binolarning me’moriy kompozitsiya asoslari va vositalari......................... 4
Hajmiy - samoviy struktura................................................................................................5
Tekonika....................................................................... •......................................................7
Uyg‘unlik vositalari............................................................................................................ 9
2- 
BOB.  Binolarni loyihalash masalalari..................................................................... 20
Yagona modul sistemasi, unifikatsiya va tipizatsiya......................................................22
Binolarni loyihalashning texnik vositalari.......................................................................23
Loyiha yechimlarini iqtisodiy baholash...........................................................................24
3- 
BOB. Tashqi to‘siq konstruksiyalarda issiqlikni uzatilishi  .................................. 24
3.1.
  To'siq konstruksiyalaridan issiqlik, namlik va havoning o ‘tishi.......................... 24
3.2.
  Issiqlik uzatilishini teplotexnik hisoblash asoslari................................................. 26
Himoya konstruksiyalarini qish sharoiti uchun hisoblash............................................. 26
Himoya konstruksiyalarini yoz sharoiti uchun teplotexnik hisoblash.......................... 28
3.3.
  Tashqi  himoya  konstruksiyalarining  abadiyligi  va  ularni  himoya  qilish
prinsiplari........................................................................................................................... 31
4-  BOB. Bino va inshootlarga qo'yiladigan umumiy talablar................................... 31
5- 
BOB. Seysmik rayonlarda binolarni qurish  ...........................................................34
Mustaqil  ishlash uchun savol va topshiriqlar.................................................................. 44
II BO‘LIM
Turar - joy binolarining hajm - reja yechimlari.............................................................46
6-  BOB. Turar-joy binolarining klassifikatsiyasi........................................................ 46
7- 
BOB.  Turar-joy binolari hajm-reja yechimlarining asoslari. Kvartira. uning tarkibi va
loyihalash asoslari............................................................................................................. 61
8- 
BOB.  Turar joy binolariga qo‘yilgan shaharsozlllt talablari................................. 70
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar.........
f.
.....................................................73
III BO‘LIM
Fuqarolik binolarining konstruksiyalari...........................................................................75
9- 
BOB.  Binolar va ulaming konstruktiv elementlari haqida asosiy tushunchalar.75
10-  BOB.  Fuqarolik binolarining konstruktiv tizimlari..............................................80
Binolarning konstruktiv sxemalari................................................................................... 82
11- 
BOB.  Binolarning qurilish tizimlari......................................................................84
12- 
BOB. Binolarning asos va poydevorlari................................................................86
12.1
.  Bino asosi haqida tushuncha...................................................................................86
12.2.
  Poydevorlar haqida umumiy ma’Iumotlar............................................................. 88
12.3.
  Poydevorlaming konstruktiv yechimlari................................................................ 91
13- 
BOB.  Tashqi devorlar va ulaming konstruktiv elementlari................................97
254

VAXITOV M.M.  MIRZAYEV Sh.R.
M E  ’ M O R C H I L IK
I I  qism.  Fuqarolik binolari 
(Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik)
Muharrir B.AKROMOV 
Badiiy muharrir O.MUXTOROV 
Texnik muharrir H.SAFARALIYEV 
Sahifalovchi D.AKROMOV
Bosishga  18.11.2010-yilda ruxsat etildi. 
Bichimi 60x84  1/16.  Times N ew  Roman garniturasi. 
Hajmi  16,0 b.t. Adadi  500.
Bahosi shartnoma asosida.
Buyurtma №  07.
«Tafakkur» nashriyoti.  www.tafakkur.uz 
E-mail:  iftaktub@tafakkur.uz
Original-maket 
«TAFAKKUR» nashriyoti 
media markazida tayyorlandi.
«TAFAKKUR» nashriyoti bosmaxonasi. 
Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 
Chilonzor ko‘chasi,  1-uy.

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 85%20Санъат
85%20Санъат -> IM. M. Vaxitov, sh. R. M irzayev I q I s m. M e ’ morf hilik tarixi
85%20Санъат -> I oism. M e ’ m o r c h IL ik tarixi 0 ‘zbek3ST0n respublikasi oliy va
85%20Санъат -> Sa id a h b o r bulatov asrol m u xto ro V g a n c h k o r L i k
85%20Санъат -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
85%20Санъат -> B. S. Sayfullayev, V. K. Rustamov madaniy tadbirlarni tashkil etish
85%20Санъат -> D. U. Isamuxamedova shahar va qishloqlar rekon struktsiy asi
85%20Санъат -> Yodgorliklarini
85%20Санъат -> Iii qism. Sanoat binolari «tafakkur» nashriyoti toshkent
85%20Санъат -> Iii qism. Sanoat binolari «tafakkur» nashriyoti toshkent
85%20Санъат -> Oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi r. Dosmetova N. Abraykulova raqs

Download 16.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling