Ijtimoiy fanlar kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet17/17
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
         
                                               Adabiyotlar: 
1.O„zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: O„zbekiston, 2011.  
2.Karimov  I.A. O„zbekiston:  milliy istiqlol,  iqtisod, siyosat,  mafkura. T.1.  -T.: O„zbekiston, 
1996.  
3.Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. -T: O„zbekiston, 1996.  
4.Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. -T.: O„zbekiston, 1996.  
5.Karimov I.A. Bunyodkorlik yo„lidan. T.4. -T.: O„zbekiston, 1996.  
6.Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. T.5. -T.: O„zbekiston, 1997. 
7.Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo„lida. T.6. -T.: O„zbekiston, 1998.  
8.Karimov I.A. Biz kelajagimizni o„z qo„limiz bilan quramiz. T.7. –T.: O„zbekiston, 1999.  
9.Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon turmush-pirovard maqsadimiz. T.8.. -
T.: O„zbekiston, 2000.  
10.Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. T.9. -T.: O„zbekiston, 2001.  
11.Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10. –T.: O„zbekiston. 2002.  
12.Karimov I.A. Biz tanlagan yo„l-demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik 
yo„li. T.11. -T.: O„zbekiston, 2003.  
13.Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o„z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qat'iy 
irodamizga bog„liq. T.12. -T.: O„zbekiston, 2004.  
14.Karimov  I.A.  Inson,  uning huquq va erkinliklari  – oliy qadriyat. Tom. – T.: O„zbekiston, 
2006.  
15.Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma'naviyatimizni 
yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  –  barcha  ishlarimizning  mezoni  va 
maqsadidir. Tom. 15. – T.: O„zbekiston, 2007.  
16.Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiy timizni barqaror rivojlantirish 
yo„lida. Tom 16. – T.: O„zbekiston, 2009.  
17.Karimov  I.A.  Vatanimizning  bosqichma-bosqich  va  barqaror rivojlanishini ta'minlash – 
bizning oliy maqsadimizdir. Tom 1.T.: O„zbekiston, 2009. 
18.Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma'naviyat, 2008.  
19.Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada 
yuksaltirishdir. T.: O„zbekiston, 2010.  
20.Karimov I.A. O„zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.–T.: O„zbekiston, 2011 
21.Karimov I.A. “Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada  chuqurlashtirish va fuqarolik 
jamiyati qurish – yorug„ kelajagimizning  asosiy omilidir”.T.,2013 y. 
22.Abulg„oziy. Shajarayi turk. -T.: “Cho„lpon”, 1992. 
23.“Avesto”. “Yasht”   kitobi.   O„zbek   tiliga   M. Is‟hoqov   ilmiy-izohli  tarjimalari. -T.: 
“Sharq”, 2001. 
24.Azamat Ziyo. O„zbek davlatchiligi tarixi.-T.: “Sharq”, 2000. 
25.Alimova  D.A.  Istoriya  kak  istoriya,  istoriya  kak  nauka.  Tom.  1,  2.  –  T.:  “Uzbekistan”, 
2008. 
26.Alimova  D.A.,  Glovanov  A.A.    Uzbekistan  v  1917-1990  godы:  protivoborstvo  idey  i 
ideologiy. – Tashkent, 2002.   
27.Ata-Mirzaev  O.B.,  Gentshke  V.L.,  Murtazaeva  R.X.  Istoriko-demograficheskie  ocherki 
urbanizatsii Uzbekistana. Tashkent,  «Universitet», 2002. 13,8 p.l. 
28.Ata-Mirzaev  O.B.,  Gentshke  V.L.,  Murtazaeva  R.X.  Mejnatsionalnaya  tolerantnost  v 
Uzbekistane: istoriya i sovremennost. 2004. 18,9 p.l. V soavtorstve. 
29.Ata-Mirzaev  O.B.,  Gentshke  V.L.,  Murtazaeva  R.X.  Uzbekistan  mnogonatsionalnыy: 
istoriko-demograficheskiy aspekt. –T., Universitet, 1998. 192 s. 
30.A'zamxo„jaev S. Turkiston muhtoriyati.-T.: “Ma'naviyat”, 2000. 
31.Amir Temur Ko„ragon. Zafar yo„li. -T.: “Nur”, 1992. 

 
106 
32.Ahmedov   B. Sohibqiron Temur (hayoti va  ijtimoiy-siyosiy faoliyati). -T.: “Fan”, 1996. 
33.Ahmedov B. O„zbek ulusi. –T.: “Meros”, 1992. 
34.Buniyotov   3.  Anushtegin  Xorazmshohlar davlati    (1097-1231).  -T.:   “G„afur  G„ulom”, 
1998. 
35.Bozorov O. 1989 yildagi Farg„ona fojeasi: uning sabab va oqibatlari. –T.: Fan, 2010.  
–B. 85. 
36.yermetov A.A. Turkiston nazorat organlari faoliyati “Abu matbuot Konsalt” T., 2007. 
37.Jadidchilik:  islohot,  yangilanish,  mustaqillik  va  taraqqiyot  uchun  kurash.  –T.: 
“Universitet”, 1999. 
38.3iyoev  H.  Turkistonda  Rossiya  tajovuzi  va  hukmronligiga  qarshi    kurash.  -T.:  “Sharq”, 
1998. 
39.3iyoev H. O„zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi - T., “Sharq”, 2001. 
40.Levitin L. O„zbekiston tarixiy burilish pallasida. -T.: “O„zbekiston”,  2001. 
41.Ma'naviyat yulduzlari. –T.: “Meros”, 2001. 
42.Maxkamova  N.  Sotsialnaya  struktura  obщestva  na  territorii  Uzbekistana:  traditsii  i 
transformatsii (konets XIX v. – 30-ye godы XX  v.). –T.: «Aloqachi»,  2009. –S 236.  
43.Mirzo Ulug„bek. To„rt ulus tarixi. -T.: “Cho„lpon”, 1994. 
44.Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug„ati. -T.: “Sharq”, 2009. 
45.Muhammadjonov A. Temur va temuriylar davri. –T.: “Fan”, 1996. 
46.Mo„minov I. Amir Temurning O„rta Osiyo tarixida tutgan o„rni va roli-T.: “Fan”, 1993. 
47.Murtazaeva R.X. va boshqalar. O„zbekiston tarixi. Darslik.-Toshkent. 2003. 
48.Murtazaeva  R.X.  i  dr.Istoriya  Uzbekistana  (Uchebnik  dlya  vuzov).  –    Tashkent. 
Universitet, 2010. – S. 605. Soavtor A.V.Sultanov. 
49.Murtazaeva  R.X.  va  boshqalar.  O„zbekiston  tarixi.  –  Toshkent.    Akademiya,  2010.  –  B. 
472.  
50.Murtazaeva  R.X.  Tolerantnost  kak  integriruyuщiy  faktor  v  mnogonatsionalnom 
Uzbekistane. T.: Uzbekistan, 2010. 
51.Murtazaeva  R.X.  O„zbekistonda  millatlararo  munosabatlar  va  bag„rikenglik.  –T., 
“Universitet”, 2007. 184 b. 
52.Nasimxon R. Turk xoqonligi. –T.: “Meros”, 1993. 
53.Nizomul mulk. Siyosatnoma. –T.: “Adolat”,1997. 
54.Ogaxiy Muxammadrizo. Shoxid ul-iqbol. –T., 2009. 
55.Polvonov  N.,  Qo„shjonov  O.  Xorazmdagi  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlar  va  harakatlar.  –T., 
“Abu matbuot consalt”, 2007. 24 b.t. 
56.Polvonov  N.T.  O„zbekistonda  ijtimoiy  harakatlar  va  siyosiy  partiya  t  tarixi  (Xorazm 
misolida). –T., “Universitet”, 2007, 5,75 b.t. 
57.Polvonov N.T. Xorazmdagi ijtimoiy harakatlar va siyosiy partiyalar tarixi (1900-1924). –
T.: «Akademnashr», 2011. –B.108. 
58.Polvonov N.T. Istoriya sotsialnыx dvijeniy i politicheskix partiy  Xorezma (1900-1924).  –
T.: «Akademnashr», 2011. –S.105. 
59.Rasulov  A.  Turkiston  va  Volgabo„yi,  Uraloldi  xalqlari  o„rtasidagi    munosabatlar  (1917-
1924 yy.). – Toshkent. Universitet, 2005. – B. 199.   
60.Sa'dullaev A. Qadimgi O„rta Osiyo tarixi. –T.: “Universitet”, 2004.  
61.Sa'dullaev  A.  va  boshqalar.  O„zbekiston  tarixi:  davlat  va  jamiyat  taraqqiyoti.  –T.: 
“Akademiya”, 2000. 
62.Temur tuzuklari. -T.: “G„afur G„ulom”, 1991. 
63.Temur va Ulug„bek davri tarixi. –T.: qomuslar bosh taxririyati, 1996. 
64.  Usmonov  Q.  O„zbekistonning  jahon  hamjamiyatiga  integratsiyalashuvi.  –  T.:  “Moliya”, 
2003. 
65.Sharafiddinov O. Istiqlol fidoiylari. –T.: “Cho„lpon”, 1993. 
66.Shoniyozov K. O„zbek xalqining shakllanish jarayoni. -T., “Fan”, 2001. 

 
107 
67.Sharifxo„jaev M., Rahimov F. Davrni belgilar bergan inson. –T.:   “Sharq”, 2004. 
68.Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsilotlari. –T.: 
“Yozuvchi”, 1999. 
69.Eshov B.J.  O„rta Osiyo qadimgi shaharlari tarixi. O„quv qo„llanma.- Toshkent, 2006. 
70.Eshov B.J. Sivilizatsiya tizimida ilk shaharlar. Toshkent, “Zar qalam”,  2004. 
71.Eshov  B.J.  Qadimgi  O„rta  Osiyo  shaharlari  tarixi.  Darslik.  –T.,  “Fan  va  texnologiya”, 
2008. 
72.Eshov  B.  Qadimgi  davlatchilik  va  urbanizatsiya  (tarixiy  lavhalar).  –T.:  «Mumtoz  so‟z», 
2010. –B.108. 
73.Shomiy Nizomiddin. Zafarnoma. -T.: “O„zbekiston”, 1996. 
74.Yusuf Xos Hojib. Qutadg„u bilig. -T.: “Yulduzcha”, 1990. 
75.Yunusova X.E. O„zbekistonda sovet davlatining milliy siyosati va  uning oqibatlari  (XX 
asr 80-yillari misolida).  –T., “Zar qalam”, 2005. 7, 75.  
76.Yunusova  X.E. O„zbekistonda millatlararo munosabatlar va ma'naviy jarayonlar (XX asr 
80-yillari misolida).  –T., “Abu matbuot-konsalt”, 2009. 10,23 b.t. 
77.Yazdiy Sh. Zafarnoma. –T.: “Sharq”, 1997. 
78.O„zbekiston tarixi. Darslik. –T.: O„AJBNT, 2003. 
79.O„zbekistonning          yangi          tarixi.  Birinchi  kitob.  Turkiston  chor  Rossiyasi 
mustamlakachiligi davrida. -T.: “Sharq”, 2000. 
80.O„zbekistonning     yangi     tarixi. Ikkinchi kitob.     O„zbekiston  sovet mustamlakachiligi 
davrida. -T.: “Sharq”, 2000. 
81.O„zbekistonning      yangi      tarixi.  Uchinchi  kitob.        Mustaqil      O„zbekiston  tarixi.  -T.: 
“Sharq”, 2000.  
82.O„zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari -T.: “Sharq”, 2001. 
83.O„zbekiston  Respublikasi:  Mustaqil  davlatning  bunyod  bo„lishi.  -T.:      “O„zbekiston”, 
1992.  
84.Qoraqalpog„iston tarixi (1917-1994 yy.). “Nukus”, 1995. 
85.Qurbonov I. Qatag„on qurbonlari. –T.: “O„zbekiston”, 1992. 
86.Hasaniy M. Turkiston bosqini. –T.: “Nur”, 1992. 
87.Haydarov M., Rajabov Q. Turkiston tarixi. –T., “Universitet”, 2002. 
88.Hayitov  Sh.  O„zbek  muhojirligi  tarixi  (1917-1991  yy.).  –T.:  «Abu-MATBUOT 
KONSALT». 2008. –B. 208. 
89.Xojaniyozov G„. Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari (mil.avv. VI asrdan IV asrgacha). 
–T., 2007. 
90.Xudoyberganov  Q. Xiva xonlari tarixidan. –T., 2007.  
91.Xoliqova  R.  Rossiya-Buxoro:  tarix  chorrahasida  (XIX  asrning  ikkinchi  yarmi  -  XX  asr 
boshlari). – Toshkent. 2005. – B. 240. 
 
Qo„shimcha adabiyotlar: 
1.Abulqosim Firdavsiy.  Shohnoma.  Uch jildlik.  -T.: “g„afur g„ulom”, 1984. 
2.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -T.: “Fan”, 1993. 
3.Abu Rayhon Beruniy.  Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. 1 jild. -
T.: “Fan”, 1968. 
4.Aliev A. Mahmudxo„ja Behbudiy. -T.: “Yozuvchi”, 1994. 
5.Amir Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi. -T.: “Fan”, 1991. 
6.Asqarov A. Eng qadimiy shahar. -T.: “Ma'naviyat”, 2001. 
7.Bobobekov H.N. Qo„qon tarixi. -T.: “Fan”, 1996. 
8.Bobur Z.M. Boburnoma. -T.: “Fan”, 1960. 
9.Valixo„jaev B. Xo„ja Ahror tarixi. -T.: “Yozuvchi”, 1994. 
10.Vatan tuyg„usi. -T.: “O„zbekiston”, 1996. 
11.Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ikki jildlik.  -T.: “Mehnat”, 1992. 

 
108 
12.Ipak yo„li afsonalari. -T.: “Fan”, 1993. 
13.Yo„ldoshev N. Bahovuddin Naqshband. “Buxoro”, 1993. 
14.Muhammadjonov A. Qadimgi Toshkent. -T.: “Fan”, 1988. 
15.Muhammadjonov A. Qadimgi Buxoro. -T.: “Fan”, 1991. 
16.O„zbekiston  milliy  ensiklopediyasi.  T.1-12. –T.:  O„zME davlat ilmiy  nashriyoti, 2000-
2006. 
17.Hasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi. -T.: “Cho„lpon”, 1993
 
O„zbekiston   tarixi  fanidan   bitiruvchi-talabalar  uchun DAKsavollari 
 
1.O„zbekiston tarixi fani, predmeti va o„rganish  ob'ekti. 
2.O„zbekiston tarixini o„rganishning nazariy-ilmiy va metodologik asoslari. 
3.Sivilizatsiya  tushunchasi.  Dastlabki  sivilizatsiyaning  shakllanish  tarixi.  Ibtidoiy  jamoa 
tuzumi. 
4.Ona urug„ – davri (matriarxat)ning boshlanishi, uning insoniyat tarixidagi ahamiyati. 
5.Ota urug„i – patriarxatning vujudga kelishi, uning sabablari. 
6.Markaziy Osiyo xududidagi eng qadimgi shaharsozlik madaniyati. 
7.Zardushtiylikning paydo bo„lishi, uning Markaziy Osiyo xalqlari tarixidagi o„rni. 
8.«Avesto» zardushtiylikning muqaddas kitobi. 
9.Miloddan  avvalgi  I  ming  yillikdan  milodiy  VII  –  asrgacha  Markaziy  Osiyoda  yuz  bergan 
siyosiy va etnik vaziyat. 
10.O„zbek xalqi etnogenezining ikkinchi davri (IX – XII asrlar). 
11.XV asr oxiri – XVI asr o„zbek xalqi shakllanishida uchinchi davr. 
12.Sho„ro  istibdodi  davrida  O„rta  Osiyoda  «milliy  davlat  chegaralanishi»ning  o„tqazalishi. 
Turkiston o„lkasining xududiy va etnik jihatdan yanada parchalanib ketishi. 
13.Davlatchilik tushunchasi. Jahondagi eng qadimgi davlatlar. 
14.Milloddan  avvalgi  VIII  –  VII  asrlarda  dastlabki  davlat  tuzilmalarining  paydo  bo„lishi. 
Katta Xorazm davlati, Baqtriya podsholigi. 
15.Grek – Baqtriya, Parfiya, Qang„, Dovon davlatlarining tashkil topishi. 
16.Milodiy I – IV asrlardagi Kushon podsholigi, davlatchilikning yangi bosqichi sifatida. 
17.Turk xoqonligi. Undagi ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy hayot. 
18.IX – XII asrlarda tashkil topgan markazlashgan davlatlar. 
19.Buyuk ipak yo„li: shakllanishi, rivojlanish bosqichlari. 
20.Ipak  yo„lining Markaziy Osiyo xalqlari ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotdagi 
o„rni. 
21.Markaziy Osiyoda yuz bergan uyg„onish davri. I X – XII  asrlar. 
22.Badiiy  adabiyotning  rivoj  topishi.  Eski  o„zbek  adabiyoti  rivojiga  jiddiy  ulush  qo„shgan 
M.Qoshg„ariy, Yusuf Xos Xojib, .Axmad Yugnakiy, Axmad Yassaviy va boshqalar. 
23.Markaziy  Osiyo  xududida  islom  madaniyatining  tarkib  topishi.  O„rta  Osiyolik  buyuk 
xadisshunos olimlar (Imom al – Buxoriy, At – Termiziy va boshqalar). 
24.XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrda Movarounnaxr va Xurosonda moddiy madaniyat 
ravnaqi. 
25.Temuriylar davrida ilm – fan. Ulug„bekning ilmiy maktabi. 
26.Temuriylar davrida xattotlik, tasviriy san'at va musiqa madaniyati. 
27.Temuriylar davrida badiiy adabiyot. Alisher Navoiyning ijodiy merosi. 
28.Amir  Temurning  tarix  saxnasiga  kirib  kelishi  va  uning  markazlashgan  davlat  tuzish 
yo„lidagi sa'y – harakatlari. 
29.Amir Temurning xarbiy – sarkardalik salohiyati, uning jahongirlik yurishlari. 
30.Amir Temur davlatining tashqi siyosati. 
31.“Temur tuzuklari”ning tarixiy ahamiyati. 
32.XV  asrning  ikkinchi  yarmi  va  XVI  boshlarida  Movaraunnaxrdagi  ijtimoiy  –  siyosiy 
vaziyat. 

 
109 
33.Buxoro amirligi. Amirlikning ijtimoiy – siyosiy, xo„jalik va madaniy hayoti. 
34.Xiva xonligi. Xonlikdagi ijtimoiy – siyosiy vaziyat, madaniy hayotidagi o„zgarishlar. 
35.Qo„qon  xonligi,  xonlikning  ijtimoiy  –  siyosiy  va  xo„jalik  hayoti.  Qo„qonning  adabiy  va 
madaniy muhiti. 
36.Rossiyaning O„rta Osiyoga ilk qiziqishlari. 
37.Rossiya  istilosidan  so„ng  chor  ma'murlari  tomonidan  Turkistonda  mustamlakachilik 
boshqaruv tizimining vujudga keltirilishi. 
38.Chor  Rossiyasi  xukmron  doiralarining  Turkistonda  yuritgan  mustamlakachilik  siyosati, 
o„lka iqtisodiyotining chorizm manfaatlariga bo„ysundirilishi. 
39.Chorizmning aholini ko„chirish siyosati,  uning asoratlari. 
40.Chor  mustamlakachi  ma'murlarining  o„lka  xalqlarining  ma'naviy  –  madaniy  hayotiga 
salbiy ta'siri. 
41.Turkiston  xalqlari  chorizmning  mustamlakachilik  zulmiga  qarshi  milliy  ozodlik, 
harakatining boshlanishi, uning bosqichlari. 
42.XX  asr  boshlarida  Turkistonning  ijtimoiy  –  siyosiy  hayoti.  Demokratik  va  inqilobiy 
harakatlarning kuchaya borishi. 
43.Turkistonda jadidlar harakatining yuzaga kelishi. 
44.Jadidchilikning madaniy – ma'rifiy, ijtimoiy va siyosiy xarakteri. 
45."Turkiston  muxtoriyati”  –  milliy  istiqlolga  erishish  yo„lida  mahalliy  demokratik 
kuchlarning  dastlabki muhim qadami. 
46.O„lka 
xududlarida 
istiqlolchilik 
harakatining 
boshlanishi, 
uning 
mohiyati, 
harakatlantiruvchi kuchlari. 
47.Farg„ona  vodiysi  –  istiqlolchilik  harakatining  markazlaridan  biri.  Bu  yerdagi 
xarakatlarning mazmuni, asosiy yo„nalishi va oqibatlari. 
48.Buxoro va Xivada milliy – ozodlik harakati. 
49.20 –  yillar oxirlarida sobiq sho„rolar mamlakatida totalitarlar ma'muriy - buyruqbozlik va 
byurokratik tuzumining qaror topishi. 
50.Komfirka va sho„ro xokimiyatining O„zbekistonda yuritgan umumiy qatag„onlik siyosati, 
uning respublika ijtimoiy, madaniy hayotiga salbiy ta'siri. 
51.Qatag„onlikning yangi to„lqinlari (80 yillar). 
52.Xukmron  markaz  va  komfirkaning  20  –  30  yillarda  O„zbekistonni  industrlashtirish 
sohasidagi siyosatining mustamlakachilik mohiyati. 
53.Qishloq  xo„jaligini  jamoatlashtirish  siyosati.  O„zbekistonda  paxta  yakkahokimligining 
qaror topishi, uning oqibatlari. 
54.20 – 30 yillarda fan va madaniyat. “Xujum” siyosati va uning oqibatlari. “Shaklan milliy, 
mazmunan sotsialistik madaniyat” nazariyasi va amaliyoti. 
55.O„zbekiston  iqtisodiy  va  ma'naviy  hayotining  50  –  80  yillarda  chuqur  turg„unlik  va 
buhronlik xolatlariga duchor bo„lishi hamda uning asoratlari. 
56.O„zbek halqining fashizmni tor – mor keltirishda qo„shgan xissasi. 
57.Fashizmga qarshi urush yillarida sanoatning rivojlanishi, qishloq xo„jaligining ahvoli, ilm, 
fan va madaniyat. 
58.O„zbekiston  davlat  mustaqilligining  qo„lga  kiritilishi  –  o„zbek  xalqi  hayotida  mislsiz 
tarixiy voqyea. 
59.O„zbekistonning o„z istiqlol va taraqqiyot yo„li. 
60.O„zbekiston Konstitutsiyasining qabul qilinishi va uning ahamiyati. 
61.Siyosiy  islohotlarning  o„tkazilishi,  xokimiyat  va  boshqaruv  organlarida  ma'muriy 
buyruqbozlikning barham topishi. 
62.O„zbekistonda davlat xokimiyatining tuzilishi. 
63.O„zbekiston mustaqilligi sharoitida kadrlar siyosati. 
64.Mustaqillik sharoitida sud xokimiyati islohotlari. 
65.Jamiyatda ko„ppartiyaviylikning qaror topishi. 

 
110 
66.O„zbekiston  Respublikasining  bozor  munosabatlarini  shakllantirish  tomon  yo„l  tutishi. 
“O„zbek modeli” uning tamoyillari. 
67.Iqtisodiy islohotlar, uning strategiyasi, ustuvor yo„nalishlari va bosqichlari. 
68.Bozor  infratuzilmasini  shakllantirish.  Respublika  iqtisodiyotida  yuz  berayotgan  tarkibiy 
o„zgarishlar. 
69.O„zbekistonning  kuchli  ijtimoiy  yo„naltirilgan  siyosati  va  uning  jamiyatda  ijtimoiy 
barqarorlikni ta'minlashdagi roli. 
70.Mustaqillik yillarida ma'naviy hayot. Ma'naviy qadriyatlarning tiklanishi. 
71.Diniy qadriyatlar va islom ma'naviyatining tiklanishi. 
72.O„zbekiston  Respublikasining  “Ta'lim  to„g„risida”gi  qonun  va  kadrlar  tayyorlash  Milliy 
dasturining qabul qilinishi, uning ahamiyati. 
73.Bozor iqtisodiyoti sharoitida farmatsiya. Sog„liqni saqlash tizimida xususiylashtirish. 
74.Farmatsevtika  sanoatining  o„sishi.  Dori  –  darmonlar  ishlab  chiqarishga  zamonaviy 
texnologiyaning joriy etilishi chet – el investitsiyalarining jalb qilinishi. 
75.O„zbekiston  Respublikasining  tinchliksevar  tashqi  siyosati  asoslarining  yaratilishi,  uning 
tamoyillari. 
76.Respublikaning  jahonning  turli  mamlakatlari  bilan  xamkorlik  munosabatlarini  kengayib 
borishi. 
77.O„zbekistonning jahon xamjamiyatidagi nufuzinining ortib borishi. 
78.O„zbekistoning  Markaziy  Osiyo  mintaqasidagi  qardosh  davlatlar  bilan  hamkorlik 
aloqalarning mustaxkamlanishi. 
79.O„zbekiston  tashqi  siyosatida  iqtisodiy  omillarning  tutgan  o„rni.  Xorijiy  sarmoyalar, 
texnologiyalarning O„zbekistonga kirib kelishi. 
80.I.  A.  Karimovning  “O„zbekiston  XXI  asr  bo„sag„asida:  xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik 
shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida mafkura masalasi to„g„risida. 
81.I. A. Karimovning “Jamiyatimiz mafkurasi xalqni - xalq, millatni - millat qilishga xizmat 
etsin”. (“Tafakkur” jurnali bosh muharriri savollariga javoblar) bo„yicha ma'lumot bering. 
82.I. A. Karimovning “Tarixiy xotirasiz kelajak yo„q” asarida ilgari surilgan g„oyalar. 
83.I. A. Karimovning “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz” 
asari. 
84.I. A. Karimovning “Olloh qalbimizda, yuragimizda” asarining ahamiyati. 
85.I. A. Karimovning “O„zbekiston XXI asrga intilmoqda” asari. 
86.I.  A.  Karimovning  “Milliy  istiqlol  mafkurasi  -  xalq  e'tiqodi  va  buyuk  kelajakka 
ishonchdir”: (“Fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar) bo„yicha ma'lumot bering.      
87.I. A. Karimovning “Bizdan ozod va obod Vatan qolsin” asarining bosh g„oyasi. 
88.I. A. Karimovning “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir” asari. 
89.I. A. Karimovning “Bunyodkorlik yo„lidan” asari. 
90.I.  A.  Karimov  “Barkamol  avlod  -  O„zbekiston  taraqqiyotining  poydevori”  risolasining 
dolzarb ahamiyati. 
91.I. A. Karimovning “O„zbekiston kelajagi buyuk davlat” asari. 
92.I. A. Karimovning “O„zbekistonning o„z istiqlol va taraqqiyot yo„li” asari. 
93.I.  A.  Karimovning  “O„zbekiston  -  bozor  munosabatlariga  o„tishning  o„ziga  xos  yo„li”. 
asari. 
96. I.A.Karimovning “Yuksak ma'naviyat  - yengilmas kuch ” asari. 
97. I.A.Karimovning “Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirishdir” risolasi xususida. 
98. Ma'naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlar. “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” 
asari bo„yicha. 
99. Ma'naviy va moddiy hayot uyg„unligi. “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” asari 
bo„yicha. 
100. Islohotlar va ularning ma'naviy mezoni. “Yuksak ma'naviyat  -  yengilmas kuch” asari  

 
111 
 
Bitiruvchi-talabaning O„zbekiston tarixi fanidan DAK savollarini  
o„zlashtirganlik darajasi 
“A'lo” bahoga qo„yiladigan DAK talablari: 
         Bitiruvchi-talaba  dars  jarayonida  olgan  bilimlarini,nazariy  malumotlarni,  tayanch 
tushunchalarni,  tamoyillarni  to„liq  o„zlashtirdi;  tahlil  –berilishi  lozim  bo„lgan  tahlilini  to„liq 
amalga  oshiradi,olgan  bilimlarni  amalga  oshirish  uchun  turli  xil  shakllarni,  metodlarni, 
vositalarni to„liq o„zlashtirdi. 
        Muloqot  jarayonida  olgan  bilimlarni  amalga  oshirish  uchun  yo„l  yo„riqlarni,  asosiy 
tushunchalarni mazmunini tarkib toptirishni to„liq o„zlashtirdi. 
        Olingan  ma'lumotlar  tahlil  etilgan,  muammoni  yechimiga  ijodiy  yondoshilgan  va  
muammoga  tegishli  adabiyotlardan  unumli  foydalanilgan.  Internet  ma'lumotlaridan  ijodiy
 
foydalangshan.
  
“Yaxshi” bahoga qo„yiladigan DAK talablari:
  
         
Bitiruvchi-talaba  dars  jarayonida  olgan  bilimlarini,nazariy  malumotlarni,  tayanch 
tushunchalarni,  tamoyillarni  to„liq  o„zlashtirdi;  tahlil  –berilishi  lozim  bo„lgan  tahlilini  to„liq 
amalga  oshiradi,olgan  bilimlarni  amalga  oshirish  uchun  turli  xil  shakllarni,  metodlarni, 
vositalarni to„liq o„zlashtirdi. 
      Muloqot  jarayonida  olgan  bilimlarni  amalga  oshirish  uchun  yo„l  yo„riqlarni,  asosiy 
tushunchalar mazmunini yetarli darajada  o„zlashtirdi. 
      Munozara  jarayonida  uzlashtirilgan  bilim  va    tushunchalarni  yetarli  darajada  
o„zlashtirganligi, tegishli adabiyotlardan unumli foydalanilganligi aniqlanadi. 
“Qoniqarli” bahoga qo„yiladigan DAK talablari:
  
      Bitiruvchi-talaba 
javob  berishda  olgan  nazariy  bilimlarini,tayanch  tushunchalarni,  tamoyillarni  
yetarli darajada  o„zlashtirdi; olgan bilimlarni amalga oshirish uchun turli xil shakllarni, metodlarni,   
vositalarini yetarli o„zlashtirdi. 
      Muloqot jarayonida olgan bilimlarni, asosiy tushunchalar mazmunini yetarlicha  o„zlashtirmagan.      
      DAK ga tayyorgarlik darajasi qoniqarli darajasida. 
“Qoniqarsiz” bahoga qo„yiladigan DAK talablari:
  
      Bitiruvchi-talaba 
suhbat  jarayonida    olgan  nazariy  bilimlarni,  tayanch  tushunchalarni, 
tamoyillarni    yetarli  darajada    o„zlashtirmadi;  tahlil  –berilishi  lozim  bo„lgan  tahlilini  amalga 
oshirolmadi,  olgan  bilimlarni  amalga  oshirish  uchun  turli  xil  shakllarni,  metodlarni,  vositalarini  
o„zlashtirmadi. 
     Muloqot  jarayonida  olgan  bilimlarni  amalga  oshirish  uchun  malumotlar  yetarli  darajada  
o„zlashtirilmagan. 
      DAK  ga  tayyorgarlik  darajasi  yetarli  izchillikda  va  tizimlilik  darajasida  bajarilmagan,  tegishli
 
 
adabiyotlardan unumli foydalanilmagan.  
                                         
                                            Mundarija 
 
1.Kirish..........................................................................................................................4 
2.1-mavzu. O„zbekiston tarixi fani predmeti, uni o„rganishning 
    nazariy-metodologik asoslari, manbalari va ahamiyati............................................4-6 
3.O„zbekiston tarixi fanining metodologik 
    ilmiy-nazariy asoslari va usullari.............................................................................6-8 
4.O„zbekiston tarixini davrlashtirish masalasi va  
   tarixni o„rganishda manbalarning ahamiyati..............................................................8-10 
5. I. Ibtidoiy jamoa tuzumi.  
2-mavzu. Markaziy Osiyo jahon  
sivilizatsiyasining ajralmas qismi.................................................................................10-18 
6. II.Eng qadimgi davr. 3.mavzu.Dastlabki davlatlar.................................................18-26 

 
112 
7.4-mavzu. O„zbek xalqining etnik 
shakllanishi...................................................................................................................26-31 
8. 5-mavzu. Buyuk ipak yo„li. Madaniy hayot.............................................................31-33  
9. III. O„rta asrlar davri.6-mavzu. Eftalitlar, Turkiy hoqonlik  
va arablar istilosi davrida O„rta Osiyo..........................................................................33-40 
10.7-mavzu. IX-XII asrlarda o„zbek davlatchiligi taraqqiyoti.....................................40-46 
11.8-mavzu. IX-XII asrlarda  O„rta Osiyo xalqlari hayotida yuz bergan 
     uyg„onish davri. Fan va madaniyat yuksak ravnaqi.................................................46-51 
12.9-mavzu. Mo„g„ullar istilosi va zulmiga qarshi kurash. 
     Jaloliddin Manguberdi – Chig„atoy ulusi................................................................51-56 
13.10-mavzu. O„zbek davlatchiligining Amir Temur hukmronligi  
      davrida yuksalishi.  Temuriylar hukmronligi davridagi  
      ijtimoiy- iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayot.........................................................56-61 
14.11-mavzu. O„zbekiston hududlarining xonliklarga bo„linib ketishi,  
      uning sabablari va oqibatlari..................................................................................61-68 
15.IV. Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davri.12- mavzu. O„zbek 
     xonliklarining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi.  
     Mustamlakachilik zulmiga qarshi milliy ozodlik harakati. 
     Jadidchilik...............................................................................................................68-72 
16.V. O„zbekiston Sovetlar hukmronligi davrida. 
13-mavzu. Turkistonda sovet hokimiyatining o„rnatilishi va unga qarshi  
      qurolli    harakat.....................................................................................................73-79 
17.14-Mavzu. Covet hokimiyatining O„zbekistonda amalga oshirgan  
      ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy tadbirlari va ularning  
      mustamlakachilik mohiyati O„zbekistonning ma'naviy-madaniy  
      qaramligi va uning oqibatlari. Qatag„onlik siyosati..............................................79-85 
18.15-mavzu. Ikkinchi jahon urushi yillarida 
      o„zbek xalqining fashizm ustidan qozongan g„alabaga  
      qo„shgan hissasi....................................................................................................85-90 
19.16 mavzu. Urushdan keyingi yillarda O„zbekistonning  
     iqtisodiy va madaniy hayoti.Iqtisodiy va ma'naviy  
     qaramlikning oqibatlari..........................................................................................90-93 
20.VI.Istiqlol davri.17-mavzu. O„zbekistonda davlat mustaqilligining qo„lga  
      kiritilishi. Demokratik huquqiy davlat va fuqarolik 
      jamiyati asoslarining barpo etilishi......................................................................93-97 
 
21.18-mavzu. Mustaqillik yillarida O„zbekistonning iqtisodiy,  
       ma'naviy-madaniy taraqqiyoti............................................................................97-106  
22.Adabiyotlar......................................................................................................... 106-109 
23.O„zbekiston   tarixi  fanidan   bitiruvchi-talabalar  uchun 
     DAKsavollari.....................................................................................................109-112 
24.Bitiruvchi-talabaning O„zbekiston tarixi fanidan DAK savollarini  
    o„zlashtirganlik   darajasi....................................................................................111 
 25.Mundarija.........................................................................................................111-112 
 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling