Infinitive (VI)


Download 17.94 Kb.
Sana07.12.2020
Hajmi17.94 Kb.

Infinitive

(VI)

Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi
Be

was/were

been

bo’lmoq

Beat

beat

beaten

urmoq

Become

became

become

bo’lmoq, ..ga aylanmoq

Begin

began

begun

boshlamoq

Bend

bent

bent

qayishtirmoq, egmoq

Bet

bet

bet

garov o’ynamoq

Bite

bit

bitten

tishlamoq

Blow

blew

blown

esmoq(shamol)

Break

broke

broken

sin(dir)moq

Bring

brought

brought

keltirmoq

Broadcast

broadcast

broadcast

to’g’ridan to’g’ri namoyish etmoq(tv/rad)

Build

built

built

qurmoq

Burst

burst

burst

portlamoq

Buy

bought

bought

sotib olmoq

Catch

caught

caught

ushlamoq, tutmoq

Choose

chose

chosen

tanlamoq

Come

came

come

kelmoq

Cost

cost

cost

narx, baholamoq

Creep

crept

crept

emaklamoq

Cut

cut

cut

kesmoq

Deal

dealt

dealt

kelishmoq

Dig

dug

dug

qazimoq

Do

did

done

qilmoq, bajarmoq

Draw

drew

drawn

rasm chizmoq

Drink

drank

drunk

ichmoq

Drive

drove

driven

haydamoq (car)

Eat

ate

eaten

yemoq

Fall

fell

fallen

yiqilmoq tushib ketmoq

Feed

fed

fed

boqmoq

Feel

felt

felt

sezmoq

Fight

fought

fought

kurashmoq, jang qilmoq

Find

found

found

topmoq

Flee

fled

fled

qochmoq

Fly

flew

flown

uchmoq

Forbid

forbade

forbidden

ta’qiqlamoq

Forget

forgot

forgotten

unutmoq

Forgive

forgave

forgiven

kechirmoq

Freeze

froze

frozen

yaxlatmoq

Get

got

got

olmoq (va boshqa ma’no)

Give

gave

given

bermoq

Go

went

gone

bormoq

Grow

grew

grown

o’smoq

Infinitive

(VI)

Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi
Hang

hung

hung

osmoq, ilmoq

Have

had

had

ega bo’lmoq

Hear

heard

heard

eshitmoq

Hide

hid

hidden

yashirmoq

Hit

hit

hit

urmoq

Hold

held

held

ushlamoq

Hurt

hurt

hurt

yaralamoq

Keep

kept

kept

saqlamoq

Kneel

knelt

knelt

tizzada turmoq

Know

knew

known

bilmoq

Lay

laid

laid

yotmoq

Lead

led

led

boshlamoq

Leave

left

left

tashlab ketmoq

Lend

lent

lent

qarz bermoq

Let

let

let

ruxsat bermoq

Lie**

lay

lain

yotmoq, yastanmoq

Light

lit

lit

yoritmoq

Lose

lost

lost

yo’qotmoq

Make

made

made

tayyorlamoq

Mean

meant

meant

anglatmoq, bildirmoq

Meet

met

met

uchrashmoq

Pay

paid

paid

to’lamoq

Put

put

put

qo’ymoq

Read

read [red]

read [red]

o’qimoq

Ride

rode

ridden

haydamoq (ot,velosiped...)

Ring

rang

rung

telefon qilmoq

Rise

rose

risen

ko’tarilmoq

Run

ran

run

yugurmoq

Say

said

said

gapirmoq

See

saw

seen

ko’rmoq

Seek

sought

sought

qidirmoq

Sell

sold

sold

sotmoq

Send

sent

sent

uzatmoq

Set

set

set

o’rnatmoq

Sew

sewed

sewn

tikmoq

Shake

shook

shaken

titra(t)moq

Shine

shone

shone

yaraqlamoq

Shoot

shot

shot

otmoq (quroldan)

Show

showed

shown

ko’rsatmoq

Shrink

shrank

shrunk

toraymoq

Shut

shut

shut

yopmoq (eshik)

Sing

sang

sung

kuylamoq

Sink

sank

sunk

cho’kmoq

Infinitive

(VI)

Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi
Sit

sat

sat

o’tirmoq

Sleep

slept

slept

uxlamoq

Slide

slid

slid

sirpanmoq

Speak

spoke

spoken

gapirmoq

Spend

spent

spent

sarflamo; o’tkazmoq

Spit

spat

spat

tupurmoq

Split

split

split

yorilmoq, darz ketmoq

Spread

spread

spread

tarqalmoq

Spring

sprang

sprung

sakramoq

Stand

stood

stood

(tik) turmoq

Steal

stole

stolen

o’g’irlamoq

Stick

stuck

stuck

yopishtirmoq

Sting

stung

stung

chaqmoq (ari)

Stink

stank

stunk

noxush hid tarqatmoq

Strike

stroke

struck

urmoq

Swear

swore

sworn

qasam ichmoq

Sweep

swept

swept

supurmoq

Swim

swam

swum

suzmoq

Swing

swung

swung

tebranmoq

Take

took

taken

olmoq

Teach

taught

taught

o’qitmoq

Tear

tore

torn

yirtmoq

Tell

told

told

aytmoq

Think

thought

thought

o’ylamoq

Throw

threw

thrown

otmoq

Understand

understood

understood

tushunmoq

Wake

woke

woken

uyg’onmoq

Wear

wore

worn

kiyib yurmoq; kiymoq

Weep

wept

wept

yig’lamoq

Win

won

won

yutmoq, g’alaba qozonmoq

Write

wrote

written

yozmoq

Download 17.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling