Informatika va hisoblash texnikasi asoslari uzviylashtirilgan o


Download 428.08 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.09.2020
Hajmi428.08 Kb.

TOSHKENT – 2010

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

RESPUBLIKA TA’LIM MARKAZI

O‘zbekiston Respublikasi Xalq 

ta’limi vazirligi hamda Oliy va 

o‘rta maxsus ta’limi vazirligi-

ning 2010-yil 1-iyuldagi qo‘shma 

hay’at majlisi qarori bilan tas-

diqlangan.

INFORMATIKA VA HISOBLASH

TEXNIKASI ASOSLARI

UZVIYLASHTIRILGAN O‘QUV DASTURINI

JORIY ETISH BO‘YICHA TAVSIYA

VA TAQVIM-MAVZU REJALAR


2

Tuzuvchi:

B. BOLTAYEVNashr uchun mas’ullar:

Y. ASADOV,  I. ZOKIROV,  N. TURDIYEV,  A. ASQAROVMuvofi qlashtiruvchilar:

G. USMONOVA, M. VAHOBOVInformatika va hisoblash texnikasi asoslari:  uzviylashti-

rilgan o‘quv dasturinı joriy etish bo‘yicha tavsiya va taqvim-

mavzu rejalar / O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, 

Respublika  ta’lim markazi; tuzuvchi B. Boltayev; nashr uchun 

mas’ullar Y. Asadov [va boshq.]. – T.: «Sharq» nashriyot-matbaa 

aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – 16 b.

I. Boltayev, B. (tuzuvchi).

ББК 74.263.2

ISBN 578-9943-00-598-3

© «Sharq» NMAK. Bosh tahririyati, 2010-yil.

ББК 74.263.2

         I-61

I-61


3

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 16-avgust-

dagi 390-sonli qarori bilan tasdiqlangan Umumiy o‘rta ta’limning Dav-

lat ta’lim standartlariga berilgan sharhlar «2004–2009-yillarda Maktab 

ta’limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi» doirasida qayta ko‘rib 

chiqildi. Tahlillar asosida Davlat ta’lim standartlari bo‘yicha o‘quvchilar 

o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar bir-biridan ajra-

tildi hamda sinfl ar kesimida alohida-alohida belgilab berildi. 

«Barkamol avlod yili» Davlat dasturi hamda O‘zbekiston Respublika-

si Prezidenti Davlat maslahatchisi xizmati va Vazirlar Mahkamasi Ta’lim, 

sog‘liqni saqlash, ijtimoiy muhofaza, axborot tizimlari va telekommunikat-

siyalar kompleksining 2010-yil 17-martdagi qo‘shma yig‘ilishi bayonida 

belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida, yuqori kasb mahoratiga 

ega o‘qituvchilar, yetakchi olim va mutaxassislarni jalb etgan holda, barcha 

yo‘nalishlar bo‘yicha ishchi guruhlari tuzildi.

Mazkur ishchi guruhlar tomonidan umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-

hunar ta’limining Davlat ta’lim standartlari, o‘quv dasturlari va darsliklari 

uzviyligi, uzluksizligi hamda o‘quvchilarning yosh va psixofi ziologik xusu-

siyatlariga mosligi ikki bosqichda tahlil qilindi.

Birinchi bosqichda umumiy o‘rta ta’limda o‘qitiladigan 24 ta o‘quv 

fani bo‘yicha DTS, o‘quv dasturi va darslik mazmuni sinfl ar kesimida tahlil 

qilinib, tegishli xulosa va taklifl ar tayyorlandi. 

Ikkinchi bosqichda o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida 

o‘rganilishi davom etadigan 17 ta umumta’lim fanlari, jumladan, informa-

tika fani bo‘yicha umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limning Davlat ta’lim 

standartlari, o‘quv dasturlari uzviylik va uzluksizlik jihatidan tahlil qilinib, 

o‘quvchilarning ta’lim bosqichlarida egallashlari lozim bo‘lgan bilimlari-

ning hajmi optimallashtirildi.

Jumladan, ishchi guruhlar xulosalari va tahlillari, ilmiy metodik Ken-

gash tavsiyalari asosida umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5–9-sinfl arida 

Informatika fanidan jami 10 soat hajmdagi 10 ta mavzu optimallashtirildi. 

Shundan, 2 soatlik mavzu murakkab deb topilib, uni soddalashtirildi, 8 ta 

mavzu kasb-hunar kollejlari va akademik litsey o‘quvchilari yoshiga xosligi 

sababli umumiy o‘rta ta’lim dasturidan chiqarildi. Mazkur o‘zgarishlar 5–9-

sinfl arda amalga oshirildi.

Quyida informatika fanidan uzviylashtirilgan o‘quv dasturini amaliyot-

ga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar va materiallar berildi.  


4

5-SINF O‘QUV DASTURIGA KIRITILGAN

O‘ZGARTIRISHLAR BO‘YICHA TAVSIYALAR 

1) Taqvim-mavzu rejadagi 3-dars – «Kompyuterni boshqarish dastu-

ri» mavzusi darslikning «Windows haqida» bo‘limi uchun ajratilgan soat 

hisobidan tashkil etiladi. Darslikdagi (13-bet) 3-dars – «Windows haqida» 

mavzusidan foydalanib o‘quvchi yoshiga moslashgan holda o‘rganiladi. 

Taqvim-mavzu  rejadagi  4-dars  «Fayl  yoki  papkani  ochish»  darslikdagi                                                                     

(17-bet) 4-dars – «Windows muhitida ishlash» mavzusidan foydalanib 

o‘quvchi yoshiga moslashgan holda o‘rganiladi. 8-SINF O‘QUV DASTURIGA KIRITILGAN 

O‘ZGARTIRISHLAR BO‘YICHA TAVSIYALAR 

8-sinf o‘quv dasturidagi «Web-sahifa yaratish» bobi 9-sinfga o‘tkazi-

lishi munosabati bilan 9-sinfdan «Elektron jadval» bobi 9-sinfdan 8-sinfga 

tushirildi. Natijada 8-sinfdagi «Elektron jadval» bobiga 3 soat qo‘shimcha 

soat ajratish imkoniyati yaratildi.

21-dars. MS EXEL da matematik amallar va funksiyalarni qo‘llash

Taqvim-mavzu rejadagi 21-dars – «МS Excel da matematik amallar 

va funksiyalarni qo‘llash»ga oid amaliy mashg‘ulot hamda 22-dars «Web-

sahifa yaratish» bobini 9-sinfga o‘tkazilishi natijasida orttirilgan  soat hiso-

bidan tashkil etiladi.

Excel da tayyorlanadigan ma’lumotli jadvallar yacheykalarida matn 

yoki sonlar bo‘lishligi, ayrim hollarda yacheykalardagi ma’lumotlar usti-

da  hisoblashlarni  bajarish  zarurati  tug‘ilishi,  bunday  vaziyatda  «Matematik                                      

formula va funksiyalar bilan ishlash» (21-dars)ga to‘g‘ri kelishi e‘tirof 

etilgan.  Darsni  mustahkamlashga  oid  berilgan  mashqlar  bilimlarning  ongli               

ravishda  ushbu darsda o‘zlashtirish tamoyili asosida tuzilgan. 

Excel dagi formulaning dastlabki belgisi hamma vaqt «

=» (tenglik) 

bo‘lishligi qayd etilib, Excel da qo‘llaniladigan arifmetik amal belgilari – 

+, 

−, ×, /, ∧ ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan. Mavzu oxirida berilgan topshiriqlarni mustaqil yechish o‘quvchilarni mavzu bo‘yicha olgan bilimlarini mustah-

kamlaydi.

21-darsdagi 1-mashqda olingan ma’lumotlarni mustahkamlash, mate-

matik amallarni qo‘llash o‘rniga matematik funksiyalar (masalan, SUMM 5

funksiyasi)ni qo‘llash elektron jadvalda ishlashni osonlashtirishni ko‘rsatish 

uchun quyidagi mashq bajariladi. Elektron jadvalning maxsus imkoniyatla-

rini qo‘llash mumkinligi ta’kidlanadi.1

B

-mashq. Reyting masalasini hal etamiz. Sinf jurnalini eslatuvchi jad-

val tuzamiz.

Quyidagi jadvalda ko‘rib turganingizdek, C7 katakchadan K7 katak-

chagacha yoki C7:K7 blokda birinchi, C8:K8 blokda ikkinchi, C9:K9 blok-

da uchinchi, C10:K10 blokda to‘rtinchi o‘quvchining fanlardan olgan rey-

ting ballari joylashadi. O‘quvchilarning fanlardan olishi mumkim bo‘lgan 

maksimal va olgan umumiy ballari jamlanmasi L ustunga yig‘iladi, ya’ni 

mos ravishda, L6 = C6 + D6 + E6 + F6 + G6 + H6 + I6 + J6 +K6 , L7 = C7 

+ D7 + E7 + F7 + G7 + H7 + I7 + J7 + K7, … , L10 = C10+D10+… + J10 

+ K10 ga teng bo‘ladi.

 Bu yig‘indilarni 3 xil usulda hosil qilishimiz mumkin:

1-usul. L6 katakchaga C6 + D6 + E6 + F6 + G6 + H6 + I6 + J6 +K6 

ifodani tenglik belgisidan keyin kiritamiz. Keyin L7, L8, L9, L10 katakcha-

larga nusxalaymiz.

2-usul. L6 katakchaga tenglik belgisidan keyin СУММ (C6:K6) ni kiri-

tamiz. Keyin L7, L8, L9, L10 katakchalarga nusxalaymiz.

3-usul. C6:L6 blokini belgilab 

  piktogrammasini  tanlaymiz.  Keyin             L7, L8, L9, L10 katakchalarga nusxalaymiz.

6

Demak, L6 katakchaning nusxasi L7, L8, L9 va L10 katakchalarga 

nisbiy murojaat bilan joylashadi. Shu kabi, M6 = L6*100/$L$6 katak-

chaning nusxasi M7, M8, M9, M10 katakchalarga mos ravishda, 

L7*100/$L$6, L8*100/$L$6, L9*100/$L$6, L10*100/$L$6 kabi joylash-

tiriladi.  Bu yerda $L$6 – absolut adres bo‘lib, umumiy ball joylashgan ka-

takchadir.

Excel elektron jadvali matematik formulalar bilan ishlash uchun keng 

imkoniyat ochib beradi. Shulardan biri funksiyalar to‘plamining mavjudli-

gidir. Excel funksiyalar to‘plamida 400 dan ortiq funksiya bo‘lib, ular mate-

matik, mantiqiy, statistik, matn, moliya va boshqa turlarga bo‘linadi.

Funksiyalarni formulalarda ishlatishning umumiy qoidasi bilan avvalgi 

darsda ham tanishgan edik, u  quyidagilardan iborat edi:

· har bir funksiya boshqa takrorlanmaydigan o‘z nomiga ega;

· funksiyalarga murojaatda ularning nomidan keyin qavs ichida nuqtali 

vergul bilan ajralib turuvchi argumentlar ro‘yxati yoziladi.

O‘quvchilarga Excel elektron jadvali tavsiya etilgan funksiyalarning  

quyidagi qismining ba’zilari misollar yordamida tushuntiriladi, qolganlari 

mustaqil o‘rganish uchun tavsiya etiladi.

Excel elektron jadvalidagi matematik funksiyalarning asosiylari bilan 

tanishsiz, masalan:

ABS (son)  –  sonning  absolut  qiymati,  masalan:  ABS  (–13)  =  13,                   

ABS (4) = 4;СУММ (son1; son2; …) – son 1, son 2, … katakchalar (yoki katak-

chalar bloki)dagi qiymatlarning yig‘indisi, masalan: yuqoridagi mashqdan 

СУММ (C6:K6) = 900, СУММ (C7:K7; C9:K9) = 1554.

Endi Excel elektron jadvalining ba’zi mantiqiy funksiyalari bilan tani-

shamiz:

И (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda 2; …) – (VA) funksiyasining qiy-

mati ROST bo‘ladi, agar mantiqiy ifodalarning barchasining qiymati ROST 

bo‘lsa, aks holda funksiyaning qiymati YOLG‘ON bo‘ladi, masalan: И (SIN 

(500)>5) = YOLG‘ON, И (5>1, 99/3-1>31) = ROST, B-mashqdagi D6 va 

M7 uchun И (D6 = 100; M7> = 89) = ROST;

ИЛИ (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda 2; …) – (YOKI) funksiya-

sining qiymati ROST bo‘ladi, agar mantiqiy ifodalar birortasining qiymati 

ROST bo‘lsa, aks holda funksiyaning qiymati YOLG‘ON bo‘ladi, masa-

lan:  ИЛИ (SIN (500) > 5) = YOLG‘ON, ИЛИ (0,5 > = 1/2, –1 > 31) = 

ROST, B-mashqdagi D 6 va M 7 uchun ИЛИ (D 6 = 101; M 7 > = 90) = 

YOLG‘ON;


7

ЕСЛИ (mantiqiy ifoda; ifoda1; ifoda 2) – (AGAR) funksiyasi qiymati 

mantiqiy ifoda qiymati ROST bo‘lsa ifoda1ga, yolg‘on bo‘lsa ifoda 2ga teng 

bo‘ladi, masalan: ЕСЛИ (700/7-1 > 50; 1963; 1) = 1963, ЕСЛИ (5*5=24; 

0; 9+12) = 21, B-mashqdagi I9 va H10 uchun ЕСЛИ (I9>H10; I9–H10; 

«Toshkent») = 7, ЕСЛИ (4*4-4*1*5>0; КОРЕНЬ (100); «yechimi yo‘q») 

= yechimi yo‘q.

Excel elektron jadvalining statistik va matn funksiyalariga misol kelti-

ramiz:


МАКС (son1; son 2;…) – son1, son 2, … larning eng katta qiymatini 

aniqlaydi, masalan: МАКС (1; 2; –7) = 2, B-mashqdagi C10:G10 katak-

chalar bloki uchun МАКС (C10 : G10) = 79, shu blok va J10 katakchasi 

uchun МАКС (C10:G10; J10) = 81; МИН (son 1; son 2;…) – son 1, son 2, … larning eng kichik qiymatini 

aniqlaydi;СРЗНАЧ (son 1; son 2;…) – son 1, son 2, … larning o‘rta arifmetik 

qiymatini aniqlaydi;ДЛСТР (matn) – matndagi belgilar sonini aniqlaydi, masalan: ДЛСТР 

(ular) = 4, ДЛСТР (3,141516) = 8;ЗАМЕНИТЬ (eski matn; qaysi o‘rindan; nechtasi o‘rniga; yangi 

matn) – eski matnni belgilarini yangisiga almashtiradi, masalan: ЗА-

МЕНИТЬ («Salom»; 4; 1; «i»)=Salim, B-mashqdagi B7 katakchasi uchun   

ЗАМЕНИТЬ (B7; 16; 3; «bek») = Azamatov Behzodbek;

ЗНАЧЕН (matn) – matnli argumentni songa o‘tkazadi, masalan: 

ЗНАЧЕН («5,4») = 5,4;ЛЕВСИМВ (matn; belgi soni) – matndagi eng chapdagi berilgan 

sondagi belgilarni kesib ko‘rsatadi, masalan, ЛЕВСИМВ (–45765; 1) = 

«–» yoki ЛЕВСИМВ (–45765) = «–», ЛЕВСИМВ (Gulnoza; 3) = «Gul», 

B-mashqning B9 katakchasi uchun ЛЕВСИМВ (B9; 6) = «Rahmat».Darsni mustahkamlash va yakunlash: 

O‘quvchilarga o‘tilgan darslarni mustahkamlash va takrorlash uchun 

quyidagi savollar bilan murojaat etiladi:

1. Excel elektron jadvalida tayyorlangan hujjat faylining kengaytmasi 

qanday?

2. Excel elektron jadvalida nusxa ko‘chirish necha usulda va qanday amalga oshiriladi?

3. Katakchani butunlay tozalashda bajariladigan amallar ketma-ketligini 

so‘zlab bering.

4. Excel elektron jadvalida qanday matematik funksiyalar bor?8

5. Excel elektron jadvalidagi statistik funksiyalarga misol keltiring.

6. Excel elektron jadvalidagi matn funksiyalarga misol keltiring.

Uyga vazifa:

1. y = 2x2

 + 4x – 7  funksiyaning qiymatlarini x ning [–10, 10] kesma-

dagi butun qiymatlarida hisoblang.

2. y = ax

2

 + bx + c  funksiyaning  qaysi  chorakda  yotishini  aniqlash                

jadvalini tuzing.

31-dars. Elektron jadvalda mantiqiy 

elementlarni qo‘llash

2) Taqvim-mavzu rejadagi 31-dars – «Elektron jadvalda mantiqiy ele-

mentlarni qo‘llash» ga oid amaliy mashg‘ulotlar «Web-sahifa yaratish» 

bobini 9-sinfga o‘tkazilishi natijasida orttirilgan soat hisobidan tashkil eti-

ladi.

«Diagramma va grafi klarni hosil qilish va tahrir qilish» uslublari yori-tilgan. «Uskunalar paneli»ning varag‘ida turli xil grafi k va diagrammalar 

kiritilgan ma’lumot va hisob natijalari asosida tuzilishi, natijada diagramma 

turiga qarab har xil ma’lumotlar tayyorlanishi va xulosa chiqarilishi qayd 

etiladi. Dars tuzilishi ta’limning  hammabopligi va muntazamligi tamoyi-

liga asoslanadi. Mavzuni bayon etishda berilgan 2006-yilda nashr etilgan  

9-sinf darsligidagi mashqlarda o‘quvchi tomonidan mustaqil bajariladi-

gan topshiriq mavjud. Shu topshiriqlarni amaliy mashg‘ulotda yechish va 

o‘qituvchi tomonidan  berilgan topshiriqlarni mustaqil yechishlarini tashkil 

etish lozim. 

9-SINF O‘QUV DASTURIGA KIRITILGAN 

O‘ZGARTIRISHLAR BO‘YICHA TAVSIYALAR 

Shuningdek, 9-sinfga «Web-sahifa» bobi 8-sinfdan o‘tkazildi. Natijada 

9-sinfda «Algoritmlash asoslari» (11 soat), «Dasturlash» (38 soat), «Web- 

sahifa» (19 soat) boblari kiritildi. «Ma’lumotlar ombori» (8 soat) bobi kasb-

hunar kolleji dasturiga o‘tkazildi.

Yuqorida keltirilgan darslarda 2006-yilda nashr etilgan darslikning te-

gishli mavzularidagi mashqlardan unumli foydalanib, o‘quvchi tomonidan 

mustaqil bajarilishini tashkil etadi. O‘quvchilarning topshiriqlarni yechishi 

o‘qituvchi tomonidan  tahlil etib beriladi.


9

TAQVIM-MAVZU REJA

5-sinf (haftasiga 0,5 soatdan, jami 17 soat)

t/r

Mavzular

Dars

soati

1-chorak

1

Xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiyena talablari 

1

2Kompyuter. Kompyuterning asosiy qurilmalari va 

ularning vazifalari 

1

3

Kompyuterni boshqarish dasturi1

4

Fayl  yoki papkani ochish 1

5

Amaliy mashg‘ulot 1

2-chorak

6

Klaviatura bilan tanishuv1

7

Klaviatura trenajorida mashqlar1

8

Klaviatura trenajorida mashqlar1

9

Kompyuterdagi  kalkulyatordan foydalanish   1

3-chorak

10

Paint dasturi haqida1

11

Paint uskunalar paneli va undan foydalanish1

12

Paintda amallar bajarish1

13

Paintda rasmlarni qayta ishlash1

14

Paintda amaliy vazifalar bajarish1

4-chorak

15

Kompyuter o‘yinlari haqida1

16

Kompyuter o‘yinlari1

17

Nazorat ishi1

Jami:

17


10

6-sinf

(haftasiga 0,5 soatdan, jami 17 soat)T/r

Mavzular

Dars soati

1-chorak

  1 Matn muharriri

1

  2 MS Word matn protsessori interfeysi1

  3 Wordda matn yozish qoidalari

1

  4 Hujjatlarning asosiy parametrlari 1

  5 Hujjat hosil qilish va saqlash

1

2-chorak

  6 Hujjatlarni tahrir qilish

1

  7 Hujjatni formatlash1

  8 Hujjatlarni tahrirlash va formatlashga oid mashqlar

1

  9 Hujjatlarda rasmlar bilan ishlash1

3-chorak

 10 Hujjatlarda shakllar va chizmalar

1

 11 Rasm va chizmalarga oid amaliy ish1

 12 Hujjatlarda jadvallar bilan ishlash

1

 13 Jadvallar ustida amallar 1

 14 Word Art obyekti

1

4-chorak

3

 15 Word formulalar yozish1

 16 Word hujjatni chop etish

1

 17 Nazorat ishi1

Jami

17


11

7-sinf

(haftasiga 0,5 soatdan, jami 17 soat)T/r

Mavzular

Dars soati

1-chorak

5

I bob. Axborot

1

Informatika fani nimani o‘rganadi1

2

Axborot turlari va ko‘rinishlari1

3

Axborotlar ustida bajariladigan amallar1

4

Axborotlarni kodlash1

5

Sanoq sistemalari1

2-chorak

6

Ikkilik sanoq sistemasida amallar bajarish1

7

Axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi1

8

Amaliy ish (nazorat ishi)1

II bob. Internetda ishlash asoslari 

9

Axborot texnologiyalari1

3-chorak

10

Axborotli olam muammolari va Internet 1

11

Internetda ishlashni ta’minlovchi dasturlar 1

12

Internetda ma’lumotlarni izlash 1

13

Amaliy ish1

4-chorak

14

Elektron pochta1

15

Amaliy ish1

16

Axborotlarni ximoyalash va antiviruslar haqida1

17

Nazorat ishi 1

Jami

17


12

8-sinf

(haftasiga 1 soatdan, jami 34 soat)T/r

Mavzular

Dars soati

1-chorak

I bob. Zamonaviy kompyuterlar

1

Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi 1

2

Kompyuterlar1

3

Kompyuter texnikasi vositalari1

4

Mantiqiy amallar 1

5

Amaliy mashg‘ulot1

6

Mantiqiy elementlar. 1

7

Amaliy mashg‘ulot. (Nazorat ishi)1

II bob. Dasturiy ta’minot

8

Kompyuterning dasturiy ta’minoti1

9

Interfeys1

2-chorak

10

Operatsion sistema tushunchasi.1

11

Operatsion sistemani tashkil etuvchi dasturlar va qobiq-dasturlar

1

12Fayllar va kataloglar 

1

13Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash

1

14Nazorat ishi

1

15Windows operatsion sistemasi

1

16Bosh menyu

1

17«Mening kompyuterim» sistema katalogi

1

3-chorak

18

Windows yo‘lboshlovchisi1

III bob. Elektron jadvallar

19

Elektron jadvalning vazifalari va imkoniyatlari1

Elektron jadvalning elementlari

1

21

MS Excel da matematik amallar va funksiyalarni qo‘llash

1

2013

Takrorlash darsi

1

Matematik formulalar bilan ishlash1

Takrorlash darsi

1

Diagramma va grafi klarni hosil qilish1

Diagramma va grafi klarni tahrirlash

1

Takrorlash darsi1

4-chorak

Ma’lumotlarni tartiblash

1

Ma’lumotlarni saralash1

Takrorlash darsi

1

Elektron jadvalda mantiqiy elementlarni qo‘llash 1

Amaliy mashg‘ulot

1

Nazorat ishi1

Takrorlash darsi

1

Jami

34

9-sinf 

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)

T/r

Mavzular

Dars soati

1-chorak

I bob. Algoritmlash asoslari

1

Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari1

2

Modelning turlari1

3

Takrorlash darsi1

4

Algoritm tushunchasi1

5

Algoritmning asosiy hossalari1

6

Takrorlash darsi1

7

Algoritmni tasvirlash usullari1

8

Amaliy mashg‘ulot1

9

Algoritmning turlari1

22

2324

25

2627

28

2930

31

3233

34


14

10

Takrorlashga doir topshiriqlar1

11

Nazorat ishi1

II bob. Dasturlash 

12

Dastur va dasturlash tillari1

13

Turbo Pascal 7.0 integrallashgan muhiti1

14

Paskal dasturlash tili va uning alifbosi1

15

O‘zgarmas va o‘zgaruvchi miqdorlar1

16

Takrorlash darsi1

17

Jadval ko‘rinishidagi miqdorlar1

18

Takrorlash darsi1

2-chorak

19

Standart funksiyalar va algebraik ifodalar1

20

Takrorlash darsi1

21

O‘zlashtirish va ma’lumotlarni ekranga chiqa-rish operatorlari

1

22Takrorlash darsi

1

23Ma’lumotlarni hotiraga muloqot usulida kiritish 

operatori

1

24

Takrorlash darsi1

25

Ekran bilan ishlash operatorlari1

26

Takrorlash darsi1

27

Chiziqli  dasturlar  tuzish1

28

Takrorlash darsi1

29

Tarmoqlanish va o‘tish operatorlari1

30

Takrorlash darsi1

31

Tarmoqlanuvchi dasturlar tuzish1

32

Takrorlash darsi1

33

Parametrli takrorlash operatori1

34

Takrorlash darsi1

3-chorak

35

Shart bo‘yicha takrorlash operatorlari1

36

Takrorlash darsi1

37

Nazorat ishi1

15

38

Belgili va satrli miqdorlar bilan ishlash1

39

Takrorlashga doir topshiriqlar1

40

Paskalda ekranni grafi k holatga o‘tkazish1

41

Takrorlash darsi1

42

Paskalning shakllar chizish operatorlari1

43

Takrorlash darsi1

44

Fayllar bilan ishlash1

45

Takrorlash darsi1

46

Protsedura va funksiyalar1

47

Takrorlash darsi1

48

Amaliy mashg‘ulot1

49

Nazorat ishi1

III bob. Web-sahifa 

50

HTML haqida tushuncha1

51

Web-sahifaga matn kiritish1

52

Amaliy mashg‘ulot 1

53

Shrift o‘lchami, rangi va Web-sahifa foni1

54

Amaliy mashg‘ulot1

4-chorak

55

Web-sahifada grafi ka1

56

Amaliy mashg‘ulot1

57

Nazorat ishi1

58

Web-sahifaga ro‘yxat joylashtirish1

59

Web-sahifaga jadval joylashtirish1

60

Amaliy mashg‘ulot 1

61

Web-sahifada o‘tish (gipermurojaat)1

62

Formalar1

63

Amaliy mashg‘ulot1

64

Interaktiv Web-sahifa1

65

Amaliy mashg‘ulot1

66

Nazorat ishi1

67

Takrorlash darsi2

Jami

68


MUNDARIJA

Kirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-sinf. O‘quv dasturiga kiritilgan  o‘zgartirishlar bo‘yicha  tavsiyalar . . . 4

8-sinf. O‘quv dasturiga kiritilgan o‘zgartirishlar bo‘yicha tavsiyalar . . . . 4

9-sinf. O‘quv dasturiga kiritilgan o‘zgartirishlar bo‘yicha tavsiyalar . . . . 8

Taqvim-mavzu reja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9INFORMATIKA VA HISOBLASH

TEXNIKASI ASOSLARI

UZVIYLASHTIRILGAN O‘QUV DASTURINI

JORIY ETISH BO‘YICHA TAVSIYA

VA TAQVIM-MAVZU REJALAR

«Sharq» nashriyot-matbaa

aksiyadorlik kompaniyasi

Bosh tahririyati

Toshkent – 2010

Muharrir A. Bahromov

Badiiy muharrir F. Basharova

Texnik muharrir L. Xijova

Sahifalovchi L. Batseva

Musahhih A. Zokirov

Terishga berildi 26.08.2010. Bosishga ruxsat berildi 06.09.2010. Bichimi 

60x84


 1

/

16. Ofset bosma.  «Times New Roman» garniturasi. Shartli bosma tabo-

g‘i 0,93. Nashriyot-hisob tabog‘i 0,82. Adadi 10000 nusxa. Buyurtma ¹ 1208.«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosmaxonasi, 

100000, Toshkent shahri, «Buyuk Turon» ko‘chasi, 41.

Download 428.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling