Infratuzilmasi iqtisodiyoti


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi0.51 Mb.

O‘ZBÅKISTÎN  RÅSPUBLIKÀSI  ÎLIY  VÀ  O‘RTÀ

MÀÕSUS  TA’LIM  VÀZIRLIGI

QÀRSHI  MUHÀNDISLIK  –  IQTISÎDIYOT  INSTITUTI

R.  Õ.  ERGÀSHÅV,  S.  N.  ÕÀMRÀYÅVÀ

QISHLOQ  XO‘JALIGI

INFRATUZILMASI

IQTISODIYOTI

Màzkur o‘quv qo‘llànmà 5340100 – «Iqtisîdiyot» (qishlîq õo‘jàligi) và

5610100 – «Fårmår õo‘jàliklàrini bîshqàrish»  bàkàlàvriàt ta’lim

yo‘nàlishlàri tàlàbàlàri uchun tàyyorlàngàn

Tîshkånt


2012

MUNDARIJA

KIRISH .................................................................................................... 6I  BÎB.

  QISHLÎQ  ÕO‘JÀLIGI  INFRÀTUZILMÀSI  IQTISÎDIYOTI

FÀNINING  PRÅDMÅTI,  USULLÀRI  VÀ  VÀZIFÀLÀRI .......... 9

1.1.  Qishlîq õo‘jàligi  infràtuzilmàsi iqtisîdiyotining  àhàmiyati và  uni

rivîjlàntirishning  obyektiv  zàrurligi ................................................... 9

1.2.  Qishlîq  õo‘jàligini ijtimîiy-iqtisîdiy  rivîjlàntirishdà

infràtuzilmàning  o‘rni ...................................................................... 1 3

1.3.  «Qishlîq  õo‘jàligi  infràtuzilmàsi  iqtisîdiyoti»  fànining  prådmåti,

o‘rgànish usullàri  và  vàzifàlàri .......................................................... 21

II BÎB

.  INFRÀTUZILMÀNING  MÎHIYATI,  TÀRKIBI  VÀ

TURKUMLÀSHTIRILISHI .......................................................... 25

2.1.  Õàlq õo‘jàligidà  infràtuzilmàning  tàrmîq  sifàtidà shàkllànishi và

rivîjlànishi ......................................................................................... 25

2.2.  O‘zbåkistîndà  qishlîq  õo‘jàligi  infràtuzilmàsining  shàkllànishi,

rivîjlàntirishning  àsîsiy  bîsqichlàri

và  o‘zigà õîs  õususiyatlàri ................................................................. 27

2.3.  Qishlîq  õo‘jàligi  infràtuzilmàsining  mîhiyati, tàrkibi  và

turkumlàshtirilishi ............................................................................ 3 7III BÎB.

 QISHLÎQ ÕO‘JÀLIGI KÎRÕÎNÀLÀRI VÀ ÕIZMÀT

KO‘RSÀTUVCHI  KÎRÕÎNÀLÀR  O‘RTÀSIDÀGI

ÀLÎQÀLÀRNING HUQUQIY  VÀ IQTISÎDIY

SHÀRÎITLÀRI ................................................................................ 49

3.1. Dåhqîn  và fårmår õo‘jàliklàri fàîliyatining  tàhlili ........................... 49

3.2.  Qishlîq õo‘jàligi  màhsulîtlàri  ishlàb  chiqàruvchilàr  và  õizmàt

ko‘rsàtuvchi  kîrõînàlàr  o‘rtàsidàgi  huquqiy-iqtisîdiy

àlîqàlàrning  àsîslàri ......................................................................... 59

3.3.  Inqirîzgà  qàrshi  chîràlàr  dàsturini  àmàlgà  îshirish  shàrîitidà

hududlàrning  iõtisîslàshuvini  hisîbgà  îlgàn  hîldà  infràtuzilmà

obyektlàrini  îptimàl  jîylàshtirish  và  rivîjlàntirish  istiqbîllàri ....... 6 3

3.4.  Qishlîq  õo‘jàligi  infràtuzilmàsi  subyektlàri  bilàn  fårmår

õo‘jàliklàri  o‘rtàsidà  o‘zàrî  iqtisîdiy  và  huquqiy

munîsàbàtlàrini  tàkîmillàshtirish ................................................... 7 3

IY BÎB.

  QISHLÎQ  ÕO‘JÀLIGIDÀ  MÎDDIY-TÅÕNIKÀ

TA’MINÎTI VÀ  ÕIZMÀTI ............................................................ 80

4.1.  Qishlîq  õo‘jàligining  «mîddiy  tåõnikà  bàzàsi»  tushunchàsi ........... 80

3

Kitobxon.Com4

4.2.Qishlîq  õo‘jàligi  infràtuzilmà  kîrõînàlàridà  mîddiy-tåõnikà

tà’minîtining  tàshkiliy-iqtisîdiy  îmillàri ......................................... 85

4.3.  Qishlîq õo‘jàligi  infràtuzilmà  kîrõînàlàri  mîddiy-tåõnikà

ta’minîti bilàn  ta’minlàngànlik  dàràjàsi  tàhlili ................................ 88

4.4.  Qishlîq  õo‘jàligidà  infràtuzilmà  obyektlàrining  mîddiy-tåõnikà

bàzàsini  rivîjlàntirishning  àsîsiy  yo‘nàlishlàri ............................... 102

Y BÎB. 

QISHLÎQ ÕO‘JÀLIGIDÀ TRÀNSPÎRT ÕIZMÀTIDÀN

FÎYDÀLÀNISH ............................................................................ 104

5.1.Trànspîrt  sårvis  õizmàti  ko‘rsàtuvchi    tàrmîq  rivîjlànishining

õàlq õo‘jàligi  iqtisîdiyotidàgi àhàmiyati và tutgàn o‘rni ................ 104

5.2.  Trànspîrt  õizmàti  ko‘rsàtuvchi  kîrõînàlàr  và  qishlîq  õo‘jàligi

màhsulîtlàri  yåtishtiruvchilàr  o‘rtàsidàgi  o‘zàrî  tàshkiliy,

iqtisîdiy  và  huquqiy  munîsàbàtlàr ................................................ 111

5.3.  Trànspîrt  õizmàti  ko‘rsàtishning  iqtisîdiy  sàmàràdîrlik

ko‘rsàtkichlàri ................................................................................. 118YI BÎB.

 QISHLÎQ ÕO‘JÀLIGIDÀ ENÅRGIYA

RÅSURSLÀRIDÀN  FÎYDÀLÀNISH ....................................... 123

6.1.  Qishlîq  õo‘jàligini elåktrlàshtirish  –  tåõnikà  tàràqqiyotining

muhim  yo‘nàlishidir ....................................................................... 123

6.2.  Qishlîq õo‘jàligi  kîrõînàlàridà  elåktr enårgiya  õizmàtidàn

fîydàlànishning  iqtisîdiy  sàmàràdîrlik  ko‘rsàtkichlàri ................ 127

YII  BÎB.

  QISHLÎQ  ÕO‘JÀLIGIDÀ  SUV  RÅSURSLÀRIDÀN

FÎYDÀLÀNISH ........................................................................... 131

7.1.  Qishlîq õo‘jàligidà suv  råsurslàri–  õo‘jàlik  ishlàb

chiqàrishning  eng  muhim  îmili ...................................................... 131

7.2.  Qishlîq  õo‘jàligidà  SIUlàrni  tàshkil  etish  zàrurligi ....................... 136

7.3. Suv õo‘jàligi tizimlàri õizmàtidàn fîydàlànishni hàvzàviy

usulgà  o‘tkàzish  và  ulàrning  iqtisîdiy  sàmàràdîrligini  îshirish

tàdbirlàri .......................................................................................... 146

7.4.  Suvdàn îqilînà,  sàmàràli  fîydàlànish  yo‘llàri .............................. 154YIII BÎB.

  QISHLÎQ ÕO‘JÀLIGIDÀ  SELEKSIYA  VÀ

NÀSLCHILIKNI  RIVÎJLÀNTIRISH  ÕIZMÀTI ...................... 161

8.1. Qishlîq õo‘jàligidà sålåksiya và  urug‘chilikning àhàmiyati ........... 161

8.2.  Urug‘chilik và  nàslchilikni  rivîjlàntirish  muàmmîlàri .................. 164

8.3.  Nàslchilikdà våtårinàriya  õizmàtining  àhàmiyati ........................... 167IX BÎB.

 QISHLÎQ ÕO‘JÀLIGIDÀ  KIMYO ÕIZMÀTINI

TÀSHKIL  ETISH ........................................................................... 172

9.1. Qishlîq õo‘jàligidà kimyo õizmàtini tàshkil etish và

rivîjlàntirishning  o‘zigà  õîs  hususiyatlàri ...................................... 172

9.2. Kimyo õizmàtini rivîjlàntirishgà ta’sir  etuvchi îmillàr .................. 179

9.3.  Qishlîq  õo‘jàligidà  minåràl  o‘g‘itlàrdàn  fîydàlànishni

îptimàllàshtirish  và  uni  yetkazib  bårish  tizimini

tàkîmillàshtirish .............................................................................. 184

Kitobxon.Com5

X  BÎB.

  ISHLÀB  CHIQÀRISH  INFRÀTUZILMÀSIDÀ

TÀYYORLÎV TIZIMI VÀ  UNING TÀSHKILIY -

IQTISÎDIY  ÀSÎSLÀRI ................................................................ 188

10.1.  Tàyyorlîv  tizimini  tàkîmillàshtirishning  obyektiv  shàrt-

shàrîitlàri    và  uning  infràtuzilmà  tàrmîg‘i  sifàtidà  shàkllànishi .... 188

10.2.  Qishlîq  õo‘jàligi  màhsulîtlàrini  tàyyorlàsh,  sàqlàsh,  qàyta

ishlàsh  và  sîtish  infràtuzilmàsini  rivîjlàntirish .............................. 190XI BÎB.

  IJTIMÎIY INFRÀTUZILMÀ  FÀÎLIYATINI

TÀSHKIL  QILISH ......................................................................... 200

11.1.  Ijtimîiy  infràtuzilmàning mîhiyati và  màzmuni .......................... 200

11.2.  Qishlîqdà  zàmînàviy  uy-jîylàr  qurish và  ijtimîiy  infràtuzilmàni

rivîjlàntirishning  ijtimîiy-iqtisîdiy  àhàmiyati ................................ 207

11.3. Qishlîq õo‘jàligidà ijtimîiy  infràtuzilmàni tàshkil  etish và

rivîjlàntirish  yo‘llàri ........................................................................ 214XII  BÎB.

  QISHLÎQ  ÀHÎLISIGÀ  MÀDÀNIY-MÀISHIY

ÕIZMÀT  KO‘RSÀTISH ............................................................... 223

12.1.  Àhîligà màdàniy-màishiy  õizmàt ko‘rsàtish  turlàri và  ulàr

fàîliyatini  tàshkil  qilish .................................................................. 223

12.2.Màdàniy-màishiy  õizmàt  ko‘rsàtuvchi  muàssàsàlàrning  qishlîq

àhîlisi  turmush  dàràjàsini  îshirishdàgi  rîli ................................... 225

12.3.  Qishlîqlàrdà  màdàniy-màishiy  õizmàt ko‘rsàtish  tàrmîg‘idà

kàdrlàr  tàyyorlàsh .......................................................................... 236

12.4.  Istiqbîldà  qishlîq  jîylàrdà  sîg‘liqni  sàqlàsh  tizimini

tàkîmillàshtirish  yo‘llàri ................................................................. 241

XIII BÎB. 

QISHLÎQ ÕO‘JÀLIGIDÀ BÎZÎR

INFRÀTUZILMÀSINI  SHÀKLLÀNTIRISH

MÀSÀLÀLÀRI ............................................................................... 246

13.1.  Bîzîr  infràtuzilmàsining  iqtisîdiy  mîhiyati ............................... 246

13.2.  Bîzîr  infràtuzilmàsini  rivîjlàntirishdà  õîrijiy  tàjribà ................. 250

13.3.  Qishlîq  õo‘jàligi  infràtuzilmàsini mîliyalàshtirishning  àsîsiy

yo‘nàlishlàri ..................................................................................... 262

Fîydàlànilgàn àdàbiyotlàr  ro‘yõàti ...................................................... 276

ILÎVÀLÀR .......................................................................................... 284
Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling