Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

500. Tarixiy haqiqatga muvofiq kelmaydigan javobni 

aniqlang. 

A) ikkinchi jahon urushidan so`ng AQSH kuch 

yordamida o`zlariga ma`qul bo`lmagan 

o`zgarishlarga qarshilik qildi. 

B) qarshilik qilish mumkin bo`lmagan hollarda 

ularga moslashib, bu o`zgarishlardan saboq olishga 

intildi. Jahonda o`z gegemonligini o`rnatishga 

uringan AQSH, yer yuzining barcha 

mintaqalarida xalqaro munosabatlarga faol aralashdi. 

C) 1950 – 1953-yillari AQSH Vyetnamda faol urush 

harakatlarini olib bordi. 

D) SSSRda M.S. Gorbachyov boshchiligida yangi 

siyosiy rahbariyatn ing hokimiyatga kelishi bilan 

sovet – Amerika munosabatlarida jiddiy ijobiy 

o`zgarishlar boshlandi. 

 

501. Qachon SSSR parchalanishi yuz beradi? 

A) 1990-yil B) 1991-yil 

C) 1992-yil D) 1993-yil 

 

502. … qog`oz pulning qadrsizlanishi. 

A) Inflatsiya B) Gegemon 

C) Konversiya D) Retsessiya  

 

503. … (aylantirmoq, o`zgartirmoq) – harbiy sanoat 

kompleksi korxonalarini xalq iste`mol tovarlari 

ishlab chiqarishga o`tkazish. Urushdan keyin 

sanoatni tinchlik davriga moslab qayta qurish. 

A) Inflatsiya B) Gegemon 

C) Konversiya D) Retsessiya 

 

504. … (rahbarlik, hukmronlik) – hukmron bo`lishga, 

boshqa davlatlar va xalqlar ustidan hukmronlik qilish 

uchun intilishga asoslangan siyosat. 

A) Inflatsiya B) Gegemon 

C) Konversiya D) Retsessiya 

 

505. … (chekinish) – bu atama iqtisodiyotda ishlab 

chiqarishning nisbatan mo`tadil pasayishini yoki 

iqtisodiy o`sish sur`atlarining sekinlashuvini 

bildiradi. 

A) Inflatsiya B) Gegemon 

C) Konversiya D) Retsessiya 

 

506. “Amerika fojeasi” romani 

muallifini belgilang. 

A) Jek London 

B) Richard Oldington 

C) Teodor Drayzer 

D) Frans Kafka 

 

19 – 20-MAVZULAR. 1946 –1991-YILLARDA 

SOVET ITTIFOQI 

 

 507. Ikkinchi jahon urushinatijasida SSSR … 

A) 27 mln. sovet fuqarolari halok bo`ldi. 

B) 12, 5 mln. kishi nogiron bo`lib qoldi. 

C) 3 mln aholisi bedarak yo`qoldi. 

D) A, B 

 

508. … yili sanoat ishlab chiqarishi hajmi urushdan 

oldingi darajasidan oshib ketdi. 

A) 1945-yili B) 1950-yili  

C) 1955-yili D) 1960-yili 

 

509. Urushdan keyin SSSRda yuz bergan 

jarayonlarni davriga mosrafvishda joylashtiring. 

1. 1950-yili. 2. 1950-yillar o`rtalari. 

3. 1950-yillar oxiri. 4. 1970-yillarning ikkinchi 

yarmi. 5. 1980-yillar. 6. 1950-yillarning ikkinchi 

yarmi. 

a) sanoat ishlab chiqarishi hajmi urushdan oldingi darajasidan oshib 

ketdi. 


b) mamlakatda mavjud totalitar tuzum bir qadar 

liberallashtirildi. 

c) qishloq xo`jalik mahsulotlarini ishlab 

chiqarishning o`sish sur`atlari ancha susaydi. 

d) jamiyatda boshlangan inqiroz sovet davlati 

tarixida `turg`unlik` davri nomini olgan. 

e) kommunizm qurish to`g`risidagi rejasi barbod 

bo`lgan, odamlar endi kommunizm safsatasiga 

deyarli ishonmay qo`ygan edi. 

f) qishloq xo`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 

keskin o`sib, kolxozlarning pul daromadlari 3 

martadan ko`proqqa oshdi. 

A) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a; 5-e; 6-f. 

B) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-e; 6-f. 

C) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c; 5-e; 6-f. 

D) 1-e; 2-c; 3-d; 4-b; 5-a; 6-f. 

 

510. “U murakkab muammga duch 

kelganda yaxshisi hech narsa 

qilmaslikni ma`qul ko`rardi. Unda 


 

 

boshqalarning xushomadiga, turli xil unvonlar va ordenlarni yig`ishga 

moyillik kuchli edi. Uni maqtash, 

ulug`lash jarayoni 1970-yillardan 

boshlandi va keyingi yillari borgan 

sari kulgili tus olib bordi. Ayniqsa, 

uning tushunib bo`lmaydigan 

nutqlari aholining keng qatlami 

orasida kulgi aralash nafrat, buyuk 

mamlakat uchun achinish va uyat 

hissini uyg`otdi.” Yuqoridagi 

jumlada so`z qaysi SSSR rahbari 

haqida ketmoqada? 

A) I.Stalin B) N. Xrushchyov 

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov 

 

511. “U hokimiyatda turgan yillar 

tarixda “iliqlik” davri degan nom 

olgan.” Ushbu ta`rif qaysi SSSR 

rahbariga haqida? 

A) I.Stalin B) N. Xrushchyov 

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov 

 

512. I. Stalin qachon vafot etdi? 

A) 1951-yil 5-mart 

B) 1952-yil 5-mart 

C) 1953-yil 5-mart 

D) 1954-yil 5-mart 

 

513. Stalinning o`limidan so`ng 

hokimiyat uchun kurashda kim  

g`alaba qozonadi? 

A) N. Xrushchyov B) L. Brejnev 

C) M. Gorbachyov D) B. Yelsen 

 

514. Nikita Xrushchyov faoliyati 

bilan bo`g`liq faqat to`g`ri berilgan 

ma`lumotlarni aniqlang. 

1. N. Xrushchyev 1953 – 1964- 

yillari hokimiyatda turgan. 2. Uning 

davrda sovet totalitar tuzumini isloh 

qilish bo`yicha bir qator ishlar 

amalga oshirildi. 3. Iqtisodiy sohada 

sovet davlati tarixida birinchi marta 

yengil sanoatning, xalq iste`moli mol 

lari ishlab chiqarishning ustuvorligi 

belgilandi. 4. Xalq iste`mol 

buyumlari ishlab chiqarish ko`paydi, 

uy-joylar qurilishi jadallashdi, 

maoshlar oshirildi. 5. Qozog`iston, 

Sibir va Volga bo`yidagi qo`riq va 

bo`z yerlarni o`zlashtirish g`alla 

yetishtirishni tez ko`paytirishning 

muhim omili sifatida qaraldi. 6. 

Oziq-ovqat muammosini hal qilish 

uchun qishloq xo`jaligi solig`ini 

pasaytirish, boqimanda qarzlardan 

voz kechish, kolxozchilarning 

tomorqalarini kengaytirish, qishloq 

xo`jalik mahsulotlariga davlat xarid 

narxlarini va kolxoz bozori 

imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, 

qishloqqa texnika yetkazib berish 

uchun kapital mablag`larni 

ko`paytirish ko`zda tutildi. 7. 

Jamiyatni siyosiy liberallashtirish 

boshlandi. 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 2, 4, 6 

C) 1, 3, 5 

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

515. KPSS ning qaysi syezdida N. 

Xrushchyov `Shaxsga sig`inish va 

uning oqibatlari to`g`risida` nutq 

bilan chiqadi? 

A) XIX syezd B) XX syezd 

C) XXI syezd D) XXII syezd 

 

516. `Shaxsga sig`inish va uning oqibatlari to`g`risida` nutq bayon 

etilgan syez qachon bo`lib o`tgan? 

A) 1953-yil 5-martda 

B) 1956-yil fevralda C) 

1958-yil martda 

D) 1964-yili oktabrda 

 

517. Qaysi syezd kamchiliklariga 

qaramasdan, sovet totalitar 

davlatining xarakterini, Stalin va 

uning sheriklari amalga oshirgan 

jinoyatlarni ochib tashladi, shaxsga 

sig`inishning mohiyati va ko`lamini 

anglash jarayonini boshlab berdi? 

A) XIX syezd B) XX syezd 

C) XXI syezd D) XXII syezd 

 

518. … syezd xalqaro 

kommunistik harakatning inqirozini 

boshlab berdi va sotsialistik tizim 

oxirigacha bu inqirozdan chiqa 

olmadi. 


A) XIX syezd B) XX syezd 

C) XXI syezd D) XXII syezd 

 

519. Qaysi yili N. Xrushchyov 

KPSS MK Birinchi sekretari 

lavozimiga - SSSR Ministrlar 

Sovetining Raisi lavozimini ham 

qo`shib oldi? 

A) 1953-yil 5-martda 

B) 1956-yil fevralda 


 

 

C) 1958-yil martda D) 1964-yili oktabrda 

 

520. … oziq-ovqat 

mahsulotlarining taqchilligi yuzaga 

kelib, SSSR borgan sari chetdan 

ko`proq g`alla sotib olishga majbur 

bo`ldi. Qishloq aholisi, birinchi 

navbatda yoshlarning shaharlarga 

ko`chib ketishi kuchaydi. 

A) 1950-yili 

B) 1950-yillar o`rtalari 

C) 1950-yillar oxiri 

D) 1970-yillarning ikkinchi yarmi 

 

521. Qachon bo`lib o`tgan KPSS 

MK Plenumi Xrushchyovni bir qator 

xato va kamchiliklarda ayblab, 

lavozimlaridan ozod qildi? 

A) 1953-yil 5-martda 

B) 1956-yil fevralda 

C) 1958-yil martda 

D) 1964-yili oktabrda 

 

522. … hokimiyatda turgan 

yillarning dastlabki o`n yili iqtisodiy 

islohotlarni davom ettirish va jadal 

rivojlanish yillari bo`ldi. 

A) I. Stalin B) N. Xrushchyov 

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov 

 

523. N. Xrushchyov o`rniga KPSS MK Birinchi 

kotibi qilib …(a), 

SSSR Ministrlar Soveti Raisi etib 

…(b)saylandi. 

A) a- Yuriy Andropov; b-  

Konstantin Chernenko 

B) a- Yuriy Andropov; b- Mixail 

Gorbachyov 

C) a- Leonid Brejnev; b- Aleksey 

Kosigin 


D) a- Mixail Gorbachyov; b- Boris 

Yelsen 


 

524. Quyida berilgan voqealar va 

ular yuz bergna yillarni bir-biriga 

mos holda joylashtiring. 

1. Leonid Brejnev vafot etadi. 

2. KPSS MK Plenumi Mixail 

Gorbachyovni Bosh kotib qilib 

sayladi. 

3. KPSS MKningPlenumida 

mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlantirishni jadallashtirish kursi 

yangi rahbariyat va butun sovet 

jamiyatining maqsadi deb e`lon 

qilindi. 

4. M.Gorbachyov e`lon qilgan 

`qayta qurish`, ijtimoiy hayotni 

demokratizatsiyalash va 

`oshkoralik` siyosati ommaning 

siyosiy faolligini keskin oshirdi 

a) 1982-yil 10-noyabr; b) 1985-yil 

mart; c) 1985-yil aprel; d) 1987-yil. 

A) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d. 

B) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d. 

C) 1-c; 2-a; 3-b; 4-d. 

D) 1-d; 2-b; 3-c; 4-d. 

 

525. Brejnev vafotidan so`ng 

hokimiyatga kelgan keksa va 

kasalmand rahbarlarni aniqlang. 

A) Yuriy Andropov, Konstantin 

Chernenko 

B) Yuriy Andropov, Mixail 

Gorbachyov 

C) Leonid Brejnev, Aleksey Kosigin 

D) Mixail Gorbachyov, Boris Yelsen 

 

526. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng sovet tashqi siyosatining 

asosini qaysi davlat bilan dunyoda 

gegemonlik uchun kurash tashkil 

qildi? 


A) Fransiya 

B) Xitoy 

C) Buyuk Britaniya 

D) AQSH 


 

527. Fidel Kastro nechanchi yilgi 

inqilob natijasida Kubada 

hokimiyatga kelgan edi? 

A) 1958-yilgi B) 1959-yilgi C) 

1960-yilgi D) 1961-yilgi 

 

528. AQSHning qaysi davlatga 

nisbatan olib borgan tajovuzkor 

siyosati va bunga SSSR ning 

aralashuvi ikki buyuk davlatlar 

o`rtasida yadro urushi xavfini keltirib 

chiqardi? 

A) Kolumbiya B) Koreya 

C) Vyetnam D) Kuba 

 

529. Dunyoni yadro urushi 

yoqasiga olib kelib qo`ygan 

hodisa…? 

A) “Berlin devorining qurilishi” 

B) “Jahon iqtisodiy inqirozi” 

C) “Arab urushi” 

D) “Karib inqirozi” 

 


 

 

530. AQSH prezidenti … bilan 

sovet rahbari … o`rtasidagi kelishuv 

dunyoni yadro urushi halokatidan 

asrab qoldi. 

A) J. Kennedi, N. Xrushchyov 

B) L. Jonson, M. Gorbachyov 

C) R. Reygan, L. Brejnev 

D) F. Ruzvelt. I. Stalin 

 

531. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng, SSSR tarixida o`zgarish 

yasagan davrlar va ularga mos 

keluvchi javoblarni belgilang. 

1. `Qayta qurish` davri. 2. `Iliqlik` 

davri. 3. `Turg`unlik` davri. 

a) davrida ham kapitalistik 

mamlakatlar bilan tinch musobaqa 

davom ettirilib, bu jarayon 

Afg`onistonga sovet qo`shinlari 

kiritilgunga qadar davom etdi. 

b) davrida kapitalistik mamlakatlar 

bilan tinch-totuv yashash tamoyili 

ilgari surilib, bu SSSR bilan 

kapitalistik mamlakatlar, avvalo, 

AQSH o`rtasida munosabatlarning 

ham iliqlashuviga olib keldi. 

c) davrida M. Gorbachyov ilgari 

surgan `yangicha siyosiy tafakkur` 

tashabbusi SSSRning AQSH va 

butun kapitalistik dunyo bilan 

munosabatlarida keskin ijobiy 

o`zgarishlarga olib keldi. 

A) 1-a, 2-b, 3-c. 

B) 1-a, 2-c, 3-b. 

C) 1-c, 2-a, 3-b. 

D) 1-c, 2-b, 3-a. 

 

532. Qachon Afg`onistonga sovet 

qo`shinlari kiritiladi? 

A) 1977-yilda B) 1990-yilda 

C) 1980-yilda D) 1979-yilda  

 

533. 1991-yil SSSRda yuz bergan voqealarni 

belgilang. 

1. 19-avgustga o`tar kechasi 

Favqulodda holat davlat komiteti 

(GKCHP) tuzilganligi to`g`risida 

e`lon qilinib, unga SSSRning vitseprezidenti, bosh 

vaziri kabi yuqori 

lavozimli kishilar kirdi. 2. GKCHP 

mamlakatning bir qator hududlarida 

favqulodda holat e`lon qildi, 1977- 

yilgi konstitutsiyaga xilof ravishda 

faoliyat yuritayotgan hoki miyat 

tizimlari tarqatib yuborildi. 3. 

Muxolifatdagi partiya va harakatlar 

faoliyati to`xtatildi, ommaviy 

axborot vositalari ustidan qat`iy 

nazorat o`rnatildi. 4. Moskvaga 

qo`shin kiritildi. 5. Demokrtik 

kuchlar 19-avgust kuni Rossiya 

fuqarolariga murojaat qilib, GKCHP 

harakatlari g`ayrikonstitutsion 

to`ntarish, uning qarorlari 

noqonuniy, deb e`lon qilindi. 

6. 19-avgust kuni minglab 

moskvaliklar Rossiya Oliy Soveti 

binosini himoya qilishga kirishdi. 

Tanklarda kelay otgan qo`shinni 

to`xtatishga harakat qilgan bir necha 

yoshlar halok bo`ldi.  

7. 21-avgust kuni Rossiya Oliy Sovetining 

favqulodda sessiyasi ochildi. 

8. 22-avgust kuni GKCHP a`zolari 

qamoqqa olindi. 9. Avgust 

voqealaridan keyin obro`si tushib 

ketgan KPSSning faoliyati to`xtat ildi. Uning mulki 

natsionalizatsiya 

qilindi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

C) 1, 3, 5, 7, 9 

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

534. Qachon Rossiya, Ukraina, Belorussiya 

rahbarlari 1922-yilgi Ittifoq shartnomasini bekor 

qilib, 


Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi (MDH) 

tuzilganligini e`lon qildi? 

A) 1991-yil 21-dekabr 

B) 1991-yil 21-avgust 

C) 1991-yil 22-avgust 

D) 1991-yil 8-dekabr 

 

535. Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi (MDH) 

tarkibiga a`zo bo`lib kirmagan sobiq sovet 

respublikalarini belgilang. 

1. Litva. 2. Latviya. 3. Estoniya. 4. 

Moldoviya. 5. Gruziya. 6. 

Armaniston. 7. Ozarbayjon. 8. 

Turkmaniston. 9. Tojikiston. 10. 

Qirg`iziston. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3, 4 

C) 3, 5, 6, 7 D) 1, 2, 3, 5 

 

536. … mansabdor shaxs 

tomonidan o`z lavozimini, 

vakolatlarini suiiste`mol qilish yoki 

o`z lavozimidan davlat va jamiyat 

manfaatlariga zid ravishda 

foydalanish, pora olish va berish. 

A) Syezd B) Boykot 


 

 

C) Korrupsiya D) Plenum  

537. … tashkilotlar, partiyalar, 

aholining ma`lum guruhlar 

vakillarining yig`ilishi, anjuman. 

A) Syezd B) Boykot 

C) Korrupsiya D) Plenum 

 

538. … biror tashkilotga saylangan 

rahbar organlari yoki sud 

a`zolarining yig`ilishi. 

A) Syezd B) Boykot 

C) Korrupsiya D) Plenum 

 

539. `Erk istar ko`ngil` kitobi 

muallifini aniqlang. 

A) Omon Matjon 

B) Maqsud Shayxzoda 

C) Hamid Olimjon 

D) Shuhrat Ergashev 

 

540. 1964– 1982-yillarda SSSRni 

boshqargan rahbarni toping. 

A) I. Stalin B) N. Xrushchyov 

C) L. Brejnev D) M. Gorbachyov 

 

21-MAVZU. 1946– 1991-YILLARDA 

BUYUKBRITANIYAVA FRANSIYA 

 

541. Ikkinchi jahon urushi 

natijasida Buyuk Britaniya … 

A) Savdo flotining katta qismi 

yo`qotildi 

B) mustamlaka va dominionlardagi 

obro`siga ham putur yetdi. 

C) AQSHga qaramligi asta-sekin 

ortib bordi. 

D) A, B, C 

 

542. Buyuk Britaniyada urushdan 

keyingi dastlabki saylovlarda qaysi 

partiya g`olib chiqdi? 

A) konservatorlar B) sotsialistlar 

C) liberallar D) leyboristlar  

 

543. Qachon Buyuk Britaniya 

NATOga a`zo bo`ldi? 

A) 1945-yilda B) 1947-yilda 

C) 1949-yilda D) 1952-yilda 

 

544. … o`tkazilgan saylovlarda 

konservatorlar g`alaba qozondi. 

A) 1948-yilda B) 1950-yilda 

C) 1951-yilda D) 1952-yilda 

 

545. Urushadan keyin ikkinchi bor 

o`tkazilgan saylovlarda 

konservatorlar g`alaba qozongach, 

kim yana bosh vazir lavozimini 

qayta egallaydi? 

A) M. Tetcher B) U. Cherchill 

C) J. Meyjor D) G. Makmillan 

 

546. Urushadan keyin o`tkazilgan 

saylovlarda ikkinchi bor g`alaba 

qozongach, konservatorlar Buyuk 

britaniyani yana necha yil 

boshqarishgan? 

A) 10 yil B) 11 yil 

C) 13 yil D) 19 yil 

 

547. Buyuk Britaniyada 1964-yili 

hokimiyatga kelgan … bir qator 

islohotlarni amalga oshirdi. Bu 

aholining turmush sharoitiga salbiy 

ta`sir ko`rsatdi. 

A) konservatorlar B) sotsialistlar 

C) liberallar D) leyboristlar 

 

548. Qaysi o`n yillikga Buyuk 

Britaniya iqtisodiy holatning 

keskinlashuvi bilan kirib keladi? 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar 

C) 1970-yillar D) 1980-yillar 

 

549. Keskin siyosiy kurashlar 

ostida o`tgan 1979-yilgi parlament 

saylovlarida saylovchilar kimlarga 

ovoz beradi? 

A) konservatorlar B) sotsialistlar 

C) liberallar D) leyboristlar 

 

550. Margaret Tetcher qachon 

bosh vazir bo`ldi? 

A) 1951-yil B) 1964-yil 

C) 1972-yil D) 1979-yil 

 

551. `Tetcher davri` … 

A) 1979 – 1980-yillar 

B) 1979 – 1990-yillar 

C) 1979 – 1989-yillar 

D) 1979 – 1999-yillar 

 

552. `Tetcher davri`da … 

1. Britaniyada Yevropada eng ko`p 

ish o`rinlari yaratdi. 2. Davlat sektori 

qisqartirildi, uning samaradorligi 

oshirildi. 3. Ichki siyosatda asosiy 

e`tibor xususiy tadbirkorlikni 

rivojlantirishga qaratildi. 

4. Iqtisodga davlat aralashuvini 

kamaytirish sari dadil qadamlar 


 

 

tashlandi. 5. Soliqlar ko`paytirildi. 6. Inflatsiyaga qarshi kurash bosh 

vazifa qilib belgilandi. 7. Folklend 

orollari uchun Argentina bilan urush 

olib bordi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

B) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

C) 1, 2, 3, 4, 5 

D) 1, 2, 4, 5, 6, 7 

 

553. Qaysi yillar Britaniya 

iqtisodiyotida chuqur tizim 

o`zgarishlari yuz berdi? 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar 

C) 1970-yillar D) 1980-yillar 

 

554. M. Tetcher bosh vazir 

lavozimidan iste`foga chiqqach, 

uning o`rniga kim keldi? 

A) E. Xit B) T. Bler 

C) J. Kallegan D) J. Meyjor 

 

555. Quyida berilgan B. Britaniya 

bosh vazirlaridan qaysi biri ilgari 

moliya vaziri lavozimida ishlagan? 

A) E. Xit B) T. Bler 

C) J. Kallegan D) J. Meyjor 

 

556. … hukumatning 

neokonservatizm siyosatini davom 

ettirdi. 

A) E. Xit B) T. Bler 

C) J. Kallegan D) J. Meyjor 

 

557. Ikkinchi jahon urushidan 

keyin B. Britaniya tashqi siyosatda 

qaysi davlatga tayandi? 

A) SSSR B) AQSH C) 

Fransiya D) Xitoy 

 

558. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Buyuk Britaniya tashqi 

siyosatda … 

1. Buyuk Britaniya AQSHga tayandi. 

2. O`zining NATOdagi ishtirokini 

faollashtirdi.  

3. AQSHning Hindixitoydagi 

tajovuzkor siyosatini qo`llabquvvatladi. 

4. Janubiy Afrika va Janubiy 

Rodeziyadagi irqchilik rejimlarini 

qo`llab-quvvatladi. 

A) 1, 2 B) 1, 2, 3 

C) 3, 4 D) 1, 2, 3, 4 

 

559. Shimoliy Irlandiya 

muammosi yana keskinlashgan va 

Buyuk Britaniya u yerga qo`shin 

kiritgan yilni belgilang. 

A) 1982-yil B) 1979-yil 

C) 1969-yil D) 1990-yil 

 

560. Qaysi yili Buyuk Britniya 

Folklend orollari uchun Argentina 

bilan urush olib boradi? 

A) 1982-yil B) 1979-yil 

C) 1969-yil D) 1990-yil 

 

561. Qaysi davlat bilan olib 

borilgan urushda Buyuk Britaniya 

`imperiyachilik tafakkur`ini 

namoyon qiladi? 

A) Meksika B) Irlandiya 

C) Braziliya D) Argentina 

 

 562. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Fransiyada sodir bo`lgan 

jarayonlarni yillariga mos ravishda 

joylashtiring. 

1. 1945-yil. 2. 1946-yil. 3. 1958-yil. 

a) Fransiyaning yangi konstitutsiyasi 

kuchga kirdi. 

b) sanoat va qishloq xo`jalik 

mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 

urushdan oldingi darajasining 

yarmiga ham yetmadi. 

c) Fransiyada navbatdagi siyosiy 

inqiroz boshlandi. Hokimiyatga 

kelgan Sharl de Goll Milliy majlisni 

tarqatib yubordi. 

A) 1-a; 2-c; 3-b. B) 1-a; 2-b; 3-c. 

C) 1-b; 2-a; 3-c. D) 1-b; 2-c; 3-a. 

 

563. Qachon Fransiyada To`rtinchi 

respublika davri barham topdi? 

A) 1945-yilda B) 1946-yilda 

C) 1958-yilda D) 1960-yilda 

 

564. … referendum o`tkazilib, 

unda fransuzlar Sh. de Goll 

boshchiligida ishlab chiqilgan 

konstitutsiyani ma`qulladilar. 

A) 1958-yil 21-dekabrda 

B) 1958-yil sentabrda 

C) 1968-yil mayda 

D) 1960-yili 

 

565. Sh. de Goll Fransiya 

prezidenti qilib saylangan(a) va 

iste`foga chiqishga majbur 

bo`lgan(b) yillar to`g`ri berilgan 

javobni toping.  

 

A) a- 1958-yil; b- 1968-yil. B) a- 1960-yil; b- 1968-yil. 

C) a- 1952-yil; b- 1960-yil. 

D) a- 1960-yil; b- 1965-yil. 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling