Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   238

  I.  adj  Аlp  tog‘lariga  oid;  les  chasseurs  alpins  Аlp  o‘qchilari 

(fransuz armiyasida); II. nm Аlp o‘qchisi (mergani). 

alpinisme

 nm alpinizm (baland tog‘larga, cho‘qqilarga ko‘tarilish sporti). 

alpiniste

 n alpinist, alpinist ayoli (alpinizm bilan shug‘ullanuvchi sportchi). 

alpique


 adj Аlp tog‘lariga va umuman baland tog‘larga oid. 

alsacien, ienne

  I.  adj Elzasga  oid,  Elzas;  II.  n  1.  elzaslik  kishi;  elzaslik 

ayol;  2.  nm  Elzas  dialekti  (Elzasda  gaplashi ladigan  german  dialektlarining 

majmui). 

altaïque


 adj Оltoy o‘lkasiga va oltoyliklarga oid. 

altération

  nf  1.  o‘zgartirish,  o‘zgarish  (asosan  yomon  tomonga); 

l’altération des couleurs, de la voix, de la santé ranglar, ovoz, sog‘ liqning 

o‘zgarishi; 2. soxtalashtirish; l’altération des monnaies soxta pul ishlash; 3. 

nurash  (shamol  ta’sirida);  4.  mus  alteratsiya  (tovushning  yarim  ohang  yoki 

butunlay bir ohang tushishi yoki ko‘tarilishi). 

altercation

 nf aytishib qolish; janjal, araz. 

altérer


1

  I.  vt  1.  o‘zgartirmoq,  o‘zgartmoq  (asosan  yomon  tomonga 

o‘zgartirish);  aynitmoq;  la  chaleur  altère  les  denrées  issiq  oziq-ovqatni 

aynitadi  (issiqdan  oziq-ovqat  ayniydi);  2.  buzmoq,  noto‘g‘ri  talqin  qilmoq, 

buzib  ko‘rsatmoq  (matn,  haqiqat);  altérer  un  texte  matnni  noto‘g‘ri  talqin 

qilmoq;  altérer  la  vérité  haqiqatni  buzib  ko‘rsatmoq,  aldamoq;  II.  s’altérer 

vpr yomonlashmoq, aynimoq; buzilmoq, o‘zgarmoq, yomon bo‘lib ketmoq. 

altérer


2

 vt 1. chanqatmoq,  tashna qilmoq; 2. altéré de ishtiyoqmand, hirs 

qo‘ygan; il est altéré de gloire u shuhratparast. 

alternance

  nf  1.  almashinuv;  l’alternance  des  saisons  fasllarning 

almashinuvi;  2.  ling  tovush  almashinuvi;  l’alternance  vocalique  unlilarning 

almashinuvi (masalan: je meurs, nous mourons). 

alternant, ante

 adj almashinib keladigan; bir-birini almashtiradigan. 

alternatif,  ive

  adj  o‘zgaruvchan  (elektr  quvvati),  almashlab  ekiladigan 

(ekin), navbatm a-navbat, galma-gal. 

alternative

  nf  1.  pl  biror  narsaning  navbatma-navbat  almashinib  turishi; 

alternative de vent et de pluie shamol va yomg‘irning navbatlanib turishi; 2. 

alternativa,  tanlash  (1.  bir-biriga  zid  ikki  yo‘l,  imkoniyatdan  har  biri;  2. 

ishlardan birini tanlash imkoniyati). 

alternativement

 adv navbatma-navbat, birin-ketin. 

alterne


  adj  1.  géom  qarama-qarshi  burchak;  2.  bot  poya  bo‘ylab  birin-

ketin joylashgan (barg, gul). 

alterné,  ée

  adj  almashinib  turadigan,  bir-birini  almashtiradigan;  les 

cultures alternées almashinib, almashlab ekiladigan ekinlar. 

alterner


 I. vi navbatlashmoq; almashmoq, almashinmoq; les beaux jours 

ont  alterné  avec  les  jours  de  pluie  quyoshli  kunlar  yomg‘irli  kunlar  bilan 

almashindi; II. vt agr almashlab ekmoq. 

altesse


 nf hazrati  oliylari, zoti oliylari (shahzoda va malikaga beriladigan 

faxriy unvon). 

altier,  ière

  adj  takabbur,  kekkaygan;  un  caractère  altier  takabbur 

xarakter. 

altimètre

 nm altimetr, balandlik o‘lchagich. 

altitude


  nf  balandlik  (dengiz  sathidan  baland  joy);  prendre  de  l’altitude 

yuqoriga ko‘ tarilmoq; à l’altitude de  2000  mètres  2000 metr balandlikda; le 

vol à haute altitude yuqorida uchish, baland uchish. 

alto


1

  nf  kontralto  (1  ayollarning  eng  past  ovozi;  2.  fam  shunday  ovozli  

ayol). 

alto


2

 nm alt (past ovozli qilib yoki puflab chalinadigan musiqa asbobi). 

altruisme

  nm  altruizm  (o‘z  manfaatlaridan  voz  kechib  boshqalarga 

yaxshilik qilish, g‘amxo‘rlik, saxovat ko‘rsatish). 

altruiste

  I.  adj  altruizm  prinsiplariga  asoslangan,  altruistik;  II.  n  altruist, 

saxovatpesha, hotam toy, boshqalarning g‘amini yeydigan odam, o‘zim bo‘lay 

demasdan, boshqalarga yaxshilik qiluvchi, g‘amxo‘rlik ko‘rsatuvchi odam. 

aluminium

  nm  aluminiy;  des  casseroles  en  aluminium  aluminiy 

kastrullar. 

alunir

 vi oyga qo‘nmoq;  les astronautes ont aluni en  1969 astronavtlar 1969 yilda oyga qo‘ndilar. 

alunissage

 nm oyga qo‘nish. 

alvéole


 nm 1. katak, ko‘z, uya (ari); 2. anat  alveola (jag‘ suyaklarida tish 

ildizlari o‘rnashgan uyalar); 3. pufakchalar (o‘pka pufakchalari). 

amabilité

 nf iltifot, mehribonlik. AMADOU

 

AMÉNAGER 

 

 29 

amadou


  nm  pilik,  qov,  qovuq  (chaqmoq  uchqunidan  tutab,  o‘t  oladigan 

paxta  kabi  narsalar);  prendre  feu  comme  de  l’amadou  jahli  tez,  jizzaki, 

qiziqqon bo‘lmoq. 

amadouer


  vt  ko‘nglini  ovlamoq,  ko‘nglini  ovlab  yoki  og‘zini  moylab 

yumshatmoq, tinchlantirmoq; xushomad qilmoq. 

amaigri, ie

 adj ozib-to‘zib ketgan, oriq, ozg‘in, nimjon. 

amaigrir

  I.  vt  ozdirmoq,  ado,  tamom  qilmoq,  oriqlatmoq,  ozdirib 

yubormoq; qoq-suyak qilib qo‘ymoq; II. s’amaigrir vpr oriqlamoq, ozmoq. 

amaigrissant,  ante

  adj  ozdiradigan,  oriqlatadigan;  suivre  un  régime 

amaigrissant ozdiradigan rejim saqlamoq. 

amaigrissement

  nm  ozish,  oriqlash,  ozib-to‘zish;  son  amaigrissement 

m’inquiète uning oriqlab ketishi meni xavotirlantirmoqda. 

amalgame


 n. n. 1. amalgama (simobning biror metall bilan qotishmasi); 2. 

fig  aralash-quralash  narsa,  qotishma,  qurama,  omixta;  3.  turli  xil  kishilar  va 

narsalarning  sun’iy  qo‘shilishi;  plomba  (tishdagi  kovakni  to‘ldirish  uchun 

ishlatiladigan modda). 

amalgamer

 I. vt 1. qo‘shib aralashma hosil qilmoq; amalgamer les œufs 

et  la  farine  tuxum  va  unni  aralashtirmoq  qo‘shmoq;  2.  turli  moddalarni 

aralashtirmoq,  omixta  qilmoq,  qo‘shmoq;  II.  s’amalgamer  vpr  erib  qo‘shilib 

ketmoq; fig qo‘shilmoq, birlashmoq. 

aman


  nm  rahm,  shafqat;  omon;  demander  l’aman  rahm-shafqat 

so‘ramoq. 

amande

 nf 1. bodom (danagi, mag‘zi); une amande douce, amère shirin, achchiq bodom; 2. mag‘iz (har qanday danakli mevaning mag‘zi). 

amandier


 nm bodom (daraxti). 

amanite


 nf muxomor (zaharli zamburug‘ turi). 

amant, ante

 nm o‘ynash, jazman. 

amarante


 I. nf bot amarant; II. adj to‘q qizil, malina rang. 

amarrage


 nm 1. shvartov bilan bog‘lab  qo‘yish; langar  tashlash;  2.  tekis 

bog‘lash, ulash; tutashtirish. 

amarre

  nf  mar  shvartov  (kemani  pristanga  bog‘lashda  ishlatiladigan yo‘g‘on arqon, tros); langar arqoni, zanjiri; larguer les amarres shvartovlarni 

yechib yubormoq. 

amarrer

 vt 1. mar shvartov bilan bog‘lab qo‘ymoq; amarrer un cargo yuk kemasini  bog‘lab  qo‘ymoq;  2.  mahkam lamoq,  arqon,  zanjir  bilan  bog‘lab 

qo‘ymoq; amarrer les caisses sur un camion mashina ustidagi yashiklarni 

arqon bilan bog‘lab qo‘ymoq. 

amas


 nm uyum, to‘plam, to‘da. 

amasser


  I.  vt  yig‘moq,  to‘plamoq;  amasser  de  l’argent  pul  to‘plamoq; 

amasser  des  connaissances  ilm  to‘plamoq;  II.  s’amasser  vpr  yig‘ilmoq, 

to‘plamoq;  la  foule  s’amasse  devant  l’immeuble  bino  oldida  xaloyiq 

to‘planardi. 

amateur

  nm  1.  ishqiboz,  o‘ch;  un  amateur  de  peinture  tasviriy  san’at, rassomlik  ishqibozi;  2.  havaskor,  shinavanda;  d’amateur,  il  est  devenu 

professionnel havaskorlikdan  professional darajasiga yetdi; 3.  fam xaridor; 

cette  belle  pièce  n’a  pas  trouvé  amateur  bu  ajoyib  tanganing  xaridori 

topilmadi;  4.  péj  xalturachi,  pala-partish,  chala-chulpa  ish  qiluvchi;  yengil-

yelpi  ishlab  pul  topadigan  odam;  travailler  en  amateur  yengil-yelpi,  pala-

partish ish qilmoq. 

amateurisme

  nm  1.  havaskorlik,  ishqibozlik;  2.  péj  yuzakichilik,  yuzaki 

ishqibozlik, shunchaki qiziqish. 

amazone


  nf  otliq  ayol;  monter  en  amazone  egarga  bir  tomonlama 

o‘tirmoq, oyoq’larini bir tomonga qilib o‘ tirmoq. 

ambages

  nf  pl  parler  sans  ambages  kinoyasiz  gapirmoq;  to‘ppa-to‘g‘risini dangal, ro‘y-rost aytmoq. 

ambassade

  nf  1.  elchixona;  un  conseiller  d’ambassade  elchixona 

maslahatchisi; 2. topshiriq, vazifa; envoyer, aller en ambassade auprès de 

nozik topshiriq, vazifa bilan jo‘natmoq, bormoq. 

ambassadeur,  drice

  n  1.  elchi;  l’ambassadeur  extraordinaire  et 

plénipotentiaire  favqulodda  va  muxtor  elchi;  madame  l’ambassadeur  ou 

madame l’ambassadrice elchi janoblari, elchi xonim; 2. fig fam vakil; soyez 

mon ambassadeur auprès de lui uning oldida mening vakilim bo‘ling;  3. nf 

elchining xotini. 

ambiance


 nf 1. muhit, atrof; atmosfera,  iqlim; sharoit; une  ambiance de 

camaraderie birodarlik muhiti; ambiance joyeuse xushchaqchaq vaziyat; 2. 

o‘yin-kulgi, xursandchilik, vaqtichog‘lik, vaqtixus hlik. 

ambiant,  ante

  adj  o‘rab  turgan,  o‘rab  turuvchi,  o‘rab  olgan,  atrofdagi, 

yon-veridagi; la température ambiante atrofdagi havo temperaturasi. 

ambigu, uë

 adj ikki xil ma’noga, mazmunga  ega bo‘lgan  ikki xil ma’noli; 

une réponse ambiguë ikki xil ma’noli javob. 

ambiguïté

  nf  ikki  ma’nolilik;  sans  ambiguïté  aniq,  ochiq-oydin,  mujmal 

qilmasdan. 

ambitieusement

 adv izzatparastlik bilan, shuhratparastlik bilan. 

ambitieux,  euse

  I.  adj  1.  shuhratparast,  izzattalab,  mulozamatni  yaxshi 

ko‘radigan; une femme ambitieuse shuhratparast, izzattalab  ayol; 2.  o‘ziga 

ortiq darajada ishongan;  o‘ziga juda bino qo‘ygan; II. n shuhratparast, izzat 

talab odam; amalparast, mansabparast. 

ambition


  nf  1.  shuhratparastlik;  amalparastlik;  2.  kuchli  xohish,  orzu, 

ezgu tilak. 

ambitionner

 vt ta’magir bo‘lmoq, intilmoq, xohlamoq. 

ambivalence

  nf  1.  ikkitaraflamalik,  ikkiyoqlilik;  2.  ikkiyuzlamachilik;  3. 

ikkilanish; 

l’ambivalence 

de 

ses 


sentiments 

his-tuyg‘ularining 

ikkitaraflamaligi; ikki xil. 

ambivalent,  ente

  adj  1.  ikki  xil,  qarama-qarshi;  2.  ikki  yuzlama;  goh  u 

yoqqa goh bu yoqqa og‘ib turish; 3. ikki taraflama, ikki taraf o‘rtasidagi. 

amble

 nm yo‘rg‘alash, yo‘rg‘alab yurish; aller l’amble yo‘rg‘alab yurmoq. ambre

  nm  ambre  gris  anbar;  ambre  jaune  qahrabo;  collier  d’ambre 

qahrabodan qilingan munchoq. 

ambré, ée

 adj 1. anbar hid  taratadigan; 2. qahrabo rangli, oq sariq,  tiniq 

sariq, qahrabo. 

ambroisie

 nf 1. yunon afsonalarida ilohlarning ovqati; 2. fig lazzatli taom. 

ambulance

 nf 1.  tez yordam mashinasi;  2. vx harakatdagi  gospital,  dala 

gospitali. 

ambulancier,  ière

 1.  tez yordam mashinasining haydovchisi;  2. sanitar; 

sanitarka. 

ambulant,  ante

  I.  adj  1.  sayyor,  ko‘chma;  bibliothèque  ambulante 

ko‘chma kutubxona; 2. elma-el ko‘chib yuruvchi; ko‘cha-ko‘ylarda yuradigan, 

sayoq;  II.  nm  pochta  vagonlarida  xat,  jo‘natm a  kabilarni  manzillari  bo‘yicha 

ajratadigan xodim. 

âme


 nf 1. jon, ruh; union de l’âme  et du corps  jon va  tanning qo‘shiluvi, 

birligi;  rendre  l’âme  bandalikni  bajo  keltirmoq,  o‘lmoq,  qazo,  vafot  qilmoq, 

jon  bermoq;  2.  qalb,  ko‘ngil,  yurak;  belle  âme  ajoyib  qalb;  âme  noble 

olijanob,  oliyhimmat  qalb;  âme  pur  sof  qalb,  ko‘ngil;  âme  tendre  yumshoq 

ko‘ngil;  âme  sensible  sezuvchan,  sezgir  qalb;  de  toute  son  âme  chin 

qalbdan;  jusqu’au  fond  de  l’âme  yurak-yuragigacha;  chanter  avec  âme 

chin  qalbdan,  berilib,  zavq  bilan  kuylamoq;  3.  fig  joni,  jonu  dili,  yuragi;  4. 

odam, kishi,  jon; ville de vingt  mille âmes yigirma ming  aholi yashaydigan 

shahar;  il  n’y  a  pas  âme  qui  vive  biron  tirik  jon  yo‘q;  5.  techn  o‘zak;  âme 

d’un câble kabel o‘zagi; 6. mil stvol kanali (o‘q otish qurollarida). 

amélioration

  nf  1.  sog‘ayish,  tuzalish,  yaxshilanish;  amélioration  de  la 

santé  d’un  malade  bemor  ahvolining  yaxshilanishi;  2.  yaxshilash; 

takomillashtirish. 

améliorer

  I.  vt  yaxshilamoq,  sozlamoq;  takomillashtirmoq;  améliorer  sa 

situation  o‘z  sharoitini  yaxshilamoq;  améliorer  un  texte,  une  traduction 

matn,  tarjimani  takomillashtirmoq;  II.  s’améliorer  vpr  yaxshilanmoq, 

o‘nglanmoq,  takomillashmoq;  sa  santé  s’améliore  de  jour  en  jour  uning 

ahvoli kundan-kunga yaxshilanmoqda. 

amen

 I. nm fotiha, omin; II. adv omin; dire  amen  à, répondre amen rozi bo‘lmoq. 

aménagement

  nm  to‘g‘rilash,  jihozlash,  asbob-uskunalar  bilan 

ta’minlash,  tartibga  solish;  aménagement  d’une  maison  uyni  jihozlash; 

aménagement d’un paquebot, aménagement d’une usine kema, zavodni 

jihozlash, asbob-uskuna bilan ta’minlash. 

aménager

  vt  to‘g‘rilamoq,  tartibga  solmoq;  jihozlamoq,  asbob-uskuna 

bilan  ta’minlamoq;  le  rez-de-chaussée  avait  été  aménagé  en  laboratoire 

birinchi qavat laboratoriyaga aylantirildi. AMENDE

 

AMNISTIER 

 

 30 

amende


  nf  jarima;  payer  une  amende  jarima  to‘lamoq;  il  a  été 

condamné  à  une  amende  de  100  euros  unga  100  evro  jarima  solindi; 

mettre à l’amende jazolamoq; amende honorable  aybiga iqror bo‘lish; uzr, 

tovba,  o‘kinish;  faire  amende  honorable  aybiga  iqror  bo‘lmoq;  qilmishiga 

pushaymon bo‘lmoq, uzr so‘ramoq. 

amendement

  nm  1.  yaxshilanish,  yaxshi  tomonga  o‘zgarish,  o‘nglanish; 

2.  polit  o‘zgartirish,  tuzatish  (qonun  loyihasi);  3.  agr  o‘g‘it,  go‘ng;  yerni 

o‘g‘itlash, go‘nglash, yerning hosildorligini oshirish. 

amender


 I. vt 1. yaxshilamoq,  o‘nglamoq,  to‘g‘rilamoq;  2. polit amender 

un projet  loyihaga  tuzatish kiritmoq; 3.  agr o‘g‘itlamoq, o‘g‘it, go‘ng solmoq; 

amender  la  terre  yerni  o‘g‘itlamoq;  II.  s’amender  vpr  yaxshilanmoq, 

to‘g‘rilanmoq. 

amène

 adj xushmuomala, ochiq yuz, ochiq ko‘ngil, mehribon. amenée

 nf techn suv uzatish; suv berish; tuyau d’amenée suv kiritadigan 

quvur, suv kiritishga mo‘ljallangan quvur. 

amener


 I. vt 1. olib kelmoq, keltirmoq, boshlab  olib kelmoq; amener qqn 

chez  qqn,  à  qqn  birovni  birovninkiga,  birov  oldiga  olib  kelmoq;  amenez 

votre  sœur  singlingizni,  opangizni  olib  keling;  2.  tashimoq,  tashib  kelmoq; 

amener des  marchandises  en bateau  tovarlarni kemada  tashib kelmoq; 3. 

olib bormoq yoki olib kelmoq; le taxi  vous amènera directement  à la gare 

taksi sizni  to‘g‘ri vokzalga olib boradi; amener l’eau dans la ville shaharga 

suv  keltirmoq;  on  a  amené  le  courant  électrique  jusqu’au  village 

qishloqqa elektr chirog‘ini olib bordilar; 4. (sur qqch) burmoq; il  a amené la 

conversation  sur  son  sujet  favori  u  gapni  o‘zi  yoqtirgan  mavzuga  burib 

yubordi;  5.  keltirib  chiqarmoq,  olib  kelmoq;  sabab  bo‘lmoq;  l’hiver  amène 

des  souffrances  pour  les  sans-abri  qish  uysizlarga  tashvish  olib  keladi; 

son  métier  l’amène  à  voyager  uning  kasbi  uni  sayohat  qilishiga  sabab 

bo‘lmoqda;  6.  mar  tushirmoq;  amener  les  voiles  yelkanlarni  tushirmoq;  II. 

s’amener vpr fam kelmoq; tu t’amènes? kelyapsanmi? 

aménité

  nf  xushmuomalalik,  ochiq  yuzlik;  mehribonlik;  répondre  sans aménité  qo‘pollik  bilan  javob  bermoq;  échanger  des  aménités  bir-biriga 

shirin gaplar gapirishmoq. 

amenuisement

  nm  yupqarish,  ingichkalashish,  xipchalashish,  ozayish, 

kamayish. 

amenuiser

  I.  vt  1.  ingichka  qilmoq,  ingichkalamoq,  ingichkalashtirmoq; 

yupqa  qilmoq,  yupqalashtirmoq;  2.  kamaytirmoq,  ozaytirmoq,  qisqartirmoq; 

amenuiser  les  chances  de  succès  muvaffaqiyatga  bo‘lgan  imkoniyatni 

kamaytirmoq;  II.  s’amenuiser  vpr  kichraymoq,  ozaymoq,  kamaymoq;  tes 

chances  de  réussir  s’amenuisent  uddasidan  chiqish  imkoniyating 

kamaymoqda; ses ressources s’amenuisent uning manbalari ozaymoqda. 

amer, ère

 adj achchiq, taxir; j’ai la bouche amère og‘zim taxir; confiture 

d’oranges  amères  taxir  apelsin  murabbosi;  2.  fig  achchiq,  alamli,  hasratli; 

og‘ir,  qayg‘uli;  sourire  amer  achchiq  kulgi;  douleur  amère  kuchli  og‘riq; 

verser des larmes amères achchiq ko‘z yoshi to‘kmoq, zor-zor yig‘lamoq. 

américain,  aine

  I.  adj  Аmerika  va  amerikaliklarga  oid;  amerika;  le 

continent  américain  Amerika;  II.  n  1.  Аmerika  Qo‘shma  Shtatlarining 

aholisi, amerikalik; 2. nm ingliz tilining amerika varianti. 

américanisation

 nf amerikanizatsiya. 

américaniser

  I.  vt  amerikacha  ko‘rinish,  xarakter,  tus  bermoq;  II. 

s’américaniser  vpr  amerikacha  ko‘rinish,  xarakter,  tus  olmoq;  amerikacha 

tusga kirmoq; l’Europe s’américanise Еvropa amerikacha tus olmoqda. 

américanisme

  nm  ling  amerkanizm  (ingliz  tilining  Аmerikaga  xos  leksik 

elementi yoki xususiyati). 

amerrissage

 nm suvga qo‘nish. 

amerrir

 vi suvga qo‘nmoq. amertume

  nf  1.  achchiq  ta’m,  taxir  maza;  2.  fig  alam,  dog‘;  il  pensait 

avec  amertume  à  toutes  ces  belles  années  perdues  u  besamar  o‘ tgan 

ajoyib yillar haqida alam bilan o‘ylardi. 

améthyste

  nf  ametist  (safsar  yoki  ko‘kish  safsar  rangli  mineral, 

qimmatbaho tosh). 

ameublement

 nm yasog‘lik mebellar, uy jihozlari; mebellar. 

ameublissement

 nm chopish, haydab yoki ketmonlab yumshatish. 

ameublir


 vt chopmoq, haydab yoki ketmonlab yumshatmoq; ameublir  la 

terre  avant  de  la  cultiver  ekishdan  avval  yerni  chopmoq,  yumshatm oq, 

boronalamoq. 

ameuter


 I. vt 1. shovqun-suron qilib yig‘moq, to‘plamoq; ameuter la foule 

xalqni  yig‘moq,  to‘plamoq;  2.  bir-biriga  matashtirmoq  (itlarni,  ov  paytida);  II. 

s’ameuter vpr dushmanlik qilish maqsadida to‘planmoq. 

ami, ie


 I. n 1. do‘st, o‘rtoq, oshno;  dugona; vieil ami eski,  qadrdon  do‘st; 

amie  d’école  maktabdosh  dugona;  véritable  ami  haqiqiy  do‘st;  ami  fidèle 

sodiq, vafodor do‘st; agir en ami do‘stlarcha harakat qilmoq, ish tutmoq; être 

amis  do‘st bo‘ lmoq;  2. do‘st,  tarafdor, yoqlovchi,  himoya qiluvchi;  ami de la 

vérité  haqiqat  uchun  kurashchi,  haqiqat  tarafdori;  les  amis  du  livre 

kitobsevarlar;  3.  o‘ynash,  jazman;  II.  adj  1.  do‘stona,  do‘stlarcha,  samimiy; 

do‘stlik; do‘stlar; o‘rtoqlik;  main  amie do‘stlik qo‘li; 2. do‘st, ahil, inoq,  totuv, 

do‘stona munosabatdagi; nations amies do‘st mamlakatlar; troupes amies 

ou alliées ittifoqdosh qo‘shinlar. 

amiable


 

(à  l’)


  loc  adv  do‘stona,  do‘stlarcha;  régler  une  question  à 

l’amiable masalani do‘stona hal qilmoq. 

amiante

 nm asbest; toshtaxta. amibe

 nf zool amyoba. 

amibien,  ienne

  adj  amyobaga  oid,  amyoba;  dysenterie  amibienne 

amyoba keltirib chiqargan dizenteriya. 

amical,  ale

 I. adj do‘stona, samimiy; sentiments  amicaux do‘stona  his-

tuyg‘u;  des  relations  amicales  do‘stona  munosabatlar;  II.  nf  jamiyat; 

birlashma,  uyushma;  amicale  d’instituteurs  maktab  o‘qituvchilarining 

uyushmasi; amicale sportive sport jamiyati. 

amicalement

  adv  do‘stlarcha,  do‘stona;  bien  amicalement  à  vous 

do‘stona salom bilan. 

amide


  nm  chim  amid  (karbon  kislotalar  tarkibidagi  gidroksil  OH 

aminogruppa NH

2

  bilan almashingandan keyin hosil bo‘lgan organik birikma, birikmalarni sintez qilishda erituvchi sifatida qo‘ llaniladi). 

amidon


 nm ohor, kraxmal. 

amidonnage

 nm ohorlash, kraxmallash. 

amidonner

  vt  ohorlamoq,  ohor  bermoq,  kraxmallamoq;  col  amidonné 

ohorlangan yoqa. 

amincir

 I. vt ingichka qilib ko‘rsatmoq; sa robe noire l’amincissait qora ko‘ylagi uni  ingichka  qilib ko‘rsatardi;  II. vi ingichka bo‘lmoq, yupqarmoq;  III. 

s’amincir vpr ingichkalashmoq, yupqarmoq. 

amincissement

 nm 1. yupqarish, ingichkalanish; 2. techn yeyilish, yeyilib 

ketish; siyqalanish. 

aminé, ée

 adj acide aminé aminokislota. 

amiral


  I.  nm  admiral;  II.  adj  adm iralga  va  adm irallikka  oid,  admirallik, 

admiral; vaisseau amiral flagman kemasi, flagman turadigan kema. 

amirauté

  nf  1.  Оliy  Harbiy  dengiz  boshqarmasi;  2.  harbiy  flot 

boshqarmasi joylashgan bino. 

amitié


  nf  1.  do‘stlik;  grande  amitié  qadrdon  do‘stlik;  solide  amitié 

mustahkam  do‘stlik;  amitié  désintéressée  manfaatni  ko‘zlamagan  do‘stlik; 

amitié  des  peuples  xalqlar  do‘stligi;  amitié  franco-ouzbek  fransuz-o‘zbek 

do‘stligi; traité d’amitié do‘stlik bitimi; se lier d’amitié  avec qqn birov bilan 

do‘stlashmoq;  avoir  de  l’amitié  pour  qqn  birovni  yaxshi  ko‘rmoq;  des 

relations  d’amitié  do‘stlik  rishtalari;  vivre  en  amitié  inoq  yashamoq;  2. 

salom (hurmat, tabrik kabi ma’nolarda); faites-lui toutes  mes  amitiés unga 

mendan salom ayting. 

ammoniac

 nm chim ammiak. 

ammoniaque

 nf ammiak eritmasi, nashatir spirti. 

amnésie

 nf amneziya, xotiraning susayishi yoki yo‘qolishi. amnésique

  I.  nm  butunlay  yoki  vaqtincha  xotirasi  susaygan  yoki 

yo‘qolgan  kishi;  II.  adj  butunlay  yoki  vaqtincha  xotirasini  qisman  yoki 

butunlay  yo‘qotgan;  devenir  amnésique  xotirasini  qisman  yoki  butunlay 

yo‘qotmoq. 

amnistie


 nf amnistiya, umumiy afv; accorder une amnistie afv etmoq. 

amnistier

  vt  amnistiya  qilmoq,  amnistiya  bo‘yicha  afv  etmoq,  gunohidan 

o‘tmoq, jazodan ozod qilmoq. 


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling