Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet100/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   238

durkun,  gavdali,  norg‘ul,  baland,  daroz,  novcha;  un  homme  grand  baland 

bo‘yli  odam;  la  grande  bourgeoisie  yirik  burjuaziya;  à  grand  renfort  de 

yordamida;  le  Grand  Opéra  Parij  opera  teatri;  2.  katta,  kuchli,  shiddatli, 

qattiq,  zo‘r,  baquvvat,  quvvatli,  zabardast;  3.  ulkan,  kalon,  azim,  muazzam; 

un  grand  homme  buyuk  odam;  une  grande  cause  ulug‘  ish;  Pierre  le 

Grand Buyuk Pyotr; 4. e’tiborli, nufuzli, mashhur, dongdor,  taniqli; un grand 

personnage, un grand seigneur mashhur, nufuzli zot, to‘ra, ayon, amaldor; 

le grand monde zodagonlar davrasi; 5. katta yoshli, bo‘yi yetgan, balog‘atga 

yetgan;  une  grande  personne  katta  yoshli  odam,  shaxs,  kishi;  6.  qattiq, 

baland,  shiddatli,  zo‘r,  ulkan,  buyuk,  ajoyib;  un  grand  cœur  muruvvat, 

himmat,  olijanoblik,  oliyhimmatlik,  fe’li  kenglik,  samimiylik,  sidqidillik;  fe’li 

keng odam; un grand blessé og‘ir yaralangan; le grand  air sof havo; avoir 

grand  air  salobatli  qiyofaga  ega  bo‘lmoq;  les  grandes  eaux  suv  toshqini, 

favvoralarni ishga tushirish (bog‘ larda); il fait grand jour yorishib ketdi; il est 

grand  temps  allaqachon  kech;  de  grand  matin  erta  tongda,  ertalab;  tenir 

grand compte ayniqsa hisobga olmoq; II. nm 1.  ulug‘vorlik,  olijanoblik; 2.  pl GRAND

-

CHOSE 

GRATTER


 

 

 252 

balog‘atga yetganlar;  3. pl akobir, ayon,  to‘ra;  4. grand d’Espagne Ispaniya 

grandi;  III.  adv  voir  grand  uzoqni  ko‘rmoq,  katta  rejalar  qurmoq,  tuzmoq; 

grand ouvert keng ochiq; en grand loc adv tabiiy kattalikda, keng ko‘lamda, 

miqyosda. 

grand-chose

 n pl pas grand-chose fam e’ tiborga molik emas, arzimas, 

haqir, notavon;  ce n’est pas grand-chose bu hech gap emas, oson, yengil; 

il  ne  vaut  pas  grand-chose  u  hemiri  ham  turmaydi,  hech  narsaga 

yaramaydi. 

grand-duc

 nm ulug‘ gersog. 

grand-ducal, ale

 adj ulug‘ gersogga oid. 

grand-duché

 nm ulug‘ gersog boshqaruvchi mamlakat. 

grandelet, ette

 adj o‘sgan, bo‘yi yetgan bola. 

grandement

  adv  1.  g‘oyat,  nihoyatda,  ortiq  darajada;  contribuer 

grandement  katta  yordam  bermoq;  se  tromper  grandement  nihoyatda 

yanglishmoq;  il  est  grandement  l’heure  allaqachon  vaqt  bo‘ldi;  2.  ko‘p, 

mo‘l-ko‘l, to‘lib-toshib, ortiqcha; 3. baland ruhda, olijanoblik bilan, vijdonan. 

grandet, ette

 adj yetarlicha katta, o‘sgan, voyaga yetgan. 

grandeur


  nf  1.  kattalik,  o‘lcham,  katta-kichiklik;  2.  ulug‘lik,  ulug‘vorlik, 

buyuklik,  salobat,  go‘zallik,  ulug‘sifatlik;  du  haut  de  sa  grandeur  kekkayib, 

gerdayib,  o‘zini  baland  olib,  nazar-pisand  qilmay;  la  folie  des  grandeurs 

ulug‘lik vasvasasi, ulug‘ deb fahmlash; 3. pl  izzat, izzat-ikrom, ehtirom, obro‘; 

4. math kattalik, qiymat, miqdor; loc adj grandeur nature tabiiy kattalikdagi. 

grandiloquence

 nf balandparvozlik, dabdabalilik (nutq). 

grandiloquent,  ente

  adj  1.  balandparvoz,  dabdabali,  tumtaroqli;  un 

style grandiloquent dabdabali uslub; 2. serva’da, va’da beradigan, umidvor 

qiladigan. 

grandiose

 I. adj juda katta, buyuk, ulkan, azim, zo‘r, ulug‘vor, dabdabali, 

muhtasham,  muazzam,  basavlat;  II.  nm  ulug‘vorlik,  muazzamlik, 

muhtasham lik, hashamat, savlat, juda kattalik, buyuklik, ulkanlik. 

grandir


  I.  vi  1.  o‘smoq,  katta  bo‘lmoq,  ulg‘aymoq;  grandir  en  sagesse 

aqlli bo‘lmoq;  2. kattarmoq,  o‘smoq; II. vt 1. kattalashtirmoq, yiriklashtirmoq; 

2. obro‘yini ko‘ tarmoq, e’ tiborini oshirmoq; III. se grandir 1. biroz ko‘tarilmoq, 

sal o‘rnidan turmoq; 2. martabasi oshmoq, lavozimda ko‘tarilmoq. 

grandissant,  ante

  adj  kattalashuvchi,  kattalashadigan,  o‘sadigan, 

o‘suvchi, o‘sib boruvchi. 

grand-mère

 nf 1. katta  ona, buvi, momo (ota-ona tomonidan); 2. momo, 

buvi, kampir. 

grand-oncle

 nm amaki (buvasi yoki buvisining akasi yoki ukasi). 

grand-père

 nm buva, bobo (ota-onaning otasi). 

grands-parents

 nm pl buva, buvi, momo. 

grand-tante

 nf amma (buvasi yoki buvisining opasi yoki singlisi). 

grange

 nf saroy, omborxona, usti berk xirmon, g‘allani quritish bostirmasi. granit

 ou granite nm rangdor qattiq tog‘ jinsi, granit. 

granité,  ée

  I.  adj  donador,  g‘adir-budur,  g‘adirli,  notekis;  II.  nm  1.  yirik 

tugunchalar bilan to‘qilgan jun gazlama; 2. muzqaymoq turi. 

graniter


 vt techn granitga o‘xshatib bo‘yamoq, ranglamoq. 

graniteux, euse

 adj granitli, graniti bor, granit ko‘rinishli. 

granitoïde

 adj granitsimon, granitga o‘xshash. 

granivore

 adj zool donxo‘r, don yeydigan. 

granulaire

 adj dona-dona, donador, qumoq-qumoq (tog‘ jinslari). 

granulation

 nf 1. dona-dona, donador qilish,  qumoqlash, granulalash;  2. 

méd donga o‘xshash shish, pufak. 

granule

 nf dona, donacha, granula. granulé,  ée

  I.  adj  yanchilgan,  maydalangan,  bo‘ lingan,  parchalangan, 

ushatilgan, donli, serdon, doni ko‘p; II. nm granula. 

granuler


  vt  donga  aylantirmoq,  yanchmoq,  don  qilmoq,  maydalamoq, 

parchalamoq, bo‘lmoq. 

granuleux, euse

 adj 1. géol donador, dona-dona, qumoq-qumoq; 2. méd 

et oladigan, bitadigan, yangi et qoplaydigan (yara). 

grape-fruit

 nm anglic greyp frut, limon chatishmasi. 

graphème


 nf ling yozuv turi, shakli, grafema. 

graphie


  nf  yozilish,  shakl,  yozilish  tarzi;  les  graphies  phonétiques 

tovush yozilishi, transkriptsiya. 

graphique

 I. adj chizma, grafikaga oid, chizish, chizmaga oid; les signes 

graphiques yozuv belgilari, shakllari; II. nm chizma, tasvir, tarh, diagramma, 

jadval; 3. grafika (bo‘yoqsiz chizib rasm solish san’ati). 

graphiquement

 adv chizma ravishda, yozuv holida. 

graphisme

 nm yozuv tarzi. 

graphite

 nm qalam o‘zagi, ko‘mir bo‘lagi, grafit. 

graphologie

 nf belgi, shakllarni o‘rganish, grafologiya. 

graphologique

 adj belgi, shakllarni o‘rganishga oid. 

graphologue

 nm belgi, shakllarni o‘rganuvchi mutaxassis. 

graphomètre

 nm burchaklarni o‘lchaydigan topografiya quroli. 

grappe

 nf bosh, bir bosh, bir shingil (mevada). grappillage

 nm 1. uzum yig‘ish, uzish; 2. vahshiyona, yirtqichday  foydali 

qazilmalarni qazish usuli; 3. fam mayda o‘g‘irlik, kichik o‘lja, foyda. 

grappiller

  I.  vi  1.  uzum  yig‘ib  terib  olingandan  keyin  qolib  ketgan 

uzumlarni terib, yig‘ib olmoq; 2. fig qo‘shimcha daromad qilmoq (yashirincha, 

noqonuniy); II. vt uyoq-buyoqdan gul, meva  termoq,  terib olmoq; fig  termoq, 

yig‘moq, topmoq, to‘plamoq. 

grappin

  nm  techn  mar  ilgak,  changak,  kichik  langar;  mettre  le  grappin sur qqn fam o‘z izmiga solmoq, qo‘lga olmoq, bo‘ysundirmoq. 

gras,  grasse

  I.  adj  1.  yog‘li,  yog‘i  ko‘p,  sermoy,  seryog‘,  tarkibida  yog‘i 

bo‘lgan;  les  corps  gras  yog‘,  moy;  les  substances  grasses  yog‘li 

moddalar;  2.  oquyuq,  unumdor,  hosildor,  serhosil,  mo‘l-ko‘l,  serob,  boy;  de 

gras pâturages sero‘ t yaylovlar; les terres grasses hosildor yerlar; faire la 

grasse  matinée  ertalab  uxlab  qolmoq,  ertalab  uzoq  uxlamoq;  3.  to‘ladan 

kelgan,  jussali,  barvasta;  4.  dog‘  tushgan,  yog‘,  moy  izi  bor,  moy,  yog‘ 

tekkan,  yog‘li,  yoqqa  belangan;  5.  quyuq,  qalin;  zich,  tig‘iz;  yopishqoq, 

yelimshak;  caractère  gras  qora,  quyuq  qilib  yozilgan  shrift,  belgi;  II.  nm  1. 

yog‘, moy; 2. fam foyda. 

gras-double

 nm charvi. 

grassement

 adv payer grassement mo‘l-ko‘l to‘lamoq. 

grasseyant, ante

 adj “r” tovushini chuchuk talaffuz qiluvchi. 

grasseyer

 vi “r” tovushini chuchuk talaffuz qilmoq. 

grassouillet, ette

 adj lo‘ppigina, do‘ndiqqina, semizgina, to‘lagina. 

gratification

  nf  pul  mukofot,  in’om,  armug‘on,  tuhfa,  hadya,  pul  bilan 

taqdirlash, yordam, ko‘mak, nafaqa. 

gratifier

  vt  1.  mukofotlamoq,  taqdirlamoq,  haq  to‘lamoq,  in’om,  hadya, 

tortiq qilmoq, siylamoq; gratifier qqn d’une qualité  birovga  qandaydir sifat 

bermoq,  ta’riflamoq;  2.  tantanavor  taqdim  etmoq,  xabar  bermoq,  yoqimli 

narsa bermoq. 

gratin


  nm  1.  vx  qirmoch;  2.  graten  (qaynatib  yoki  bug‘da  pishirilgan 

sabzavotlar  ustiga  qaymoq  yoki  qirg‘ichdan  o‘tkazilgan  pishloq  solib,  usti 

karsillama bo‘ lib chiqishi uchun  duxovkaga qo‘yib pishirish usuli, shu usulda 

pishirilgan ovqat); 3. qirilgan non bo‘laklari; 4.  jamiyat qaymog‘i,  jamiyatning 

sara, eng yaxshi odamlari, gullari. 

gratiné,  ée

  I.  adj  1.  qirilgan,  qirg‘ ichdan  o‘tkazilgan;  2.  g‘ayrioddiy;  II.  nf 

qirilgan pishloq qo‘shilgan piyozli sho‘rva. 

gratiner

 I. vt qoq non qilib qovurmoq; II. vi tagiga olmoq, kuymoq (qozon, 

tovada). 

gratis


 adv bepul, tekinga, pulsiz, tekin, pul olmay. 

gratitude

 nf minnatdorchilik, rahmat, tashakkur, minnatdorlik. 

grattage


  nm  1.  tirnash,  timdalash,  yumdalash,  qirtish,  tarashlash,  qirib, 

qirtishlab tozalash, qirib olish; 2. o‘chirish, o‘zgartirish (yozilgan narsani). 

gratte-ciel

 nm osmono‘par bino, ko‘p qavatli imoratlar. 

gratte-cul

 nm na’matak, itburun (mevasi). 

gratte-dos

 nm jun taroq; taroq (orqani qashlash uchun). 

grattement

  nm  qashinish,  tirnash,  timdalash,  yumdalash,  qirish,  qirtish, 

qirib tozalash va ovozi. 

gratte-papier

 nm fam 1. vx yomon yozuvchi; 2. idora xizmatchisi, kotibi, 

mirzasi. 

gratter

  I.  vt  1.  tirnamoq,  qitirlamoq,  timdalamoq,  yumdalamoq;  gratter une allumette  gufurt chaqmoq; gratter du papier qog‘oz bulg‘amoq, yozib 

chizib  o‘ tirmoq;  oqqa  ko‘chirib  kun  ko‘rmoq  (pul  ishlab  topmoq);  2.  qirib 

tozalamoq,  qirmoq,  qirtishlamoq,  tarashlamoq;  3.  qashimoq,  qashlamoq;  4. 


GRATTOIR

 

GRENOUILLE 

 

 253 

fam  xushomad,  laganbardorlik  qilmoq,  tilyog‘lamalik  qilmoq;  5.  ozgina 

foydalanib  qolmoq  (birovning  narsasidan);  il  n’y  a  rien  à  gratter  bu  yerda 

hech narsa yo‘q foydalanadigan; 6. sport quvib o‘ tmoq (mashina, raqibini); II. 

vi 1. (à) taqillatmoq, qoqmoq,  urmoq; gratter  à une porte sekingina  eshikni 

qoqmoq;  2.  (de)  o‘ynamoq,  chalmoq;  3.  mehnat  qilmoq,  ishlamoq,  ter 

to‘kmoq;  III.  se  gratter  vpr  1.  qashimoq,  qashlanmoq;  2.  xushomad 

qilishmoq. 

grattoir

  nm  1.  qirg‘ich;  2.  oyoqni  artish  uchun  ostona  qo‘yiladigan  temir 

poyandoz. 

gratture


 nf qirindi, qirib olingan narsa. 

gratuit,  uite

  adj  1.  tekin,  bepul,  bekorga  kelgan,  pul  olmaydigan, 

to‘lanmaydigan,  pulsiz;  un  enseignement  gratuit  bepul  o‘qitish;  un  prêt 

gratuit foyzsiz qarz berish; à titre gratuit pul, haq olmasdan, tekinga, pulsiz, 

bepul,  beminnat;  2.  asossiz,  sababsiz,  besabab,  bevaj,  vajsiz, 

asoslanmagan, dalilsiz; une  méchanceté gratuite asossiz kek, adovat; une 

supposition gratuite asoslanmagan taxmin, gumon. 

gratuité

 nf 1. bepullik, pulsizlik,  tekinlik, pul, haq  to‘lanmaslik; la gratuité 

des  transports  tekin  yurish  (avtobusda);  2.  asossizlik,  dalilsizlik,  dalili 

yo‘qlik, noo‘rinlik. 

gratuitement

  adv  1.  bepul,  tekin,  bekorga;  2.  asossiz,  sababsiz,  bevaj, 

dalilsiz. 

gravats


 nm pl qurilish chiqindilari (binoni buzganda). 

grave


  I.  adj  1.  phys  og‘ir,  qattiq;  2.  muhim,  ahamiyatli,  zarur,  kerakli, 

vazmin,  og‘ir,  jiddiy,  sipo,  o‘zini  tutib  olgan;  3.  mulohazali,  ba’mani,  jiddiy 

nufuzli,  katta,  yirik,  zarur;  un  accident  grave  og‘ir  voqea;  une  maladie 

grave  xavfli  kasallik;  rien  de  grave  hechqanday  ahamiyati  yo‘q;  4.  past, 

yo‘g‘on (ovoz); 5. mus tantanali, tantanavor, sur’ati past, sekin, sust; II. nm 1. 

past tovush, ohang; muhimi, ko‘prog‘ i. 

gravelée

 vino qoldig‘i, quyqumi. 

graveleux,  euse

  adj  1.  shag‘alli,  mayda  toshlari  bo‘lgan,  toshloq;  2. 

qo‘pol, dag‘al, qo‘rs, xunuk, iflos, uyatsiz, beadab. 

gravelle


 nf vx tosh,  toshlar (buyrakda, siydik yo‘lida); ba’zi a’zolarda  tosh 

paydo bo‘lishiga oid kasalliklar. 

gravement

  adv  1.  vazmin,  og‘irlik  bilan,  jiddiy,  sipo,  muhim;  2.  jiddiy, 

rostdan, chindan, astoydil, qattiq. 

graver


  vt  1.  o‘yib  naqsh  solmoq,  o‘yib  naqsh  ishlamoq;  o‘yib  yozmoq, 

naqsh solmoq, qirqib yasamoq; 2. tasvirlamoq, aks ettirmoq, gavdalantirmoq; 

graver un disque diskga yozmoq, yozdirmoq. 

gravier


  nm  1.  shag‘al;  2.  méd  vx  siydik  pufagidagi,  buyrakdagi,  o‘ t 

pufagidagi toshlar. 

gravillon

 nm mayda shag‘al. 

gravir

  vt,  vi  chirmashib,  tirmashib  chiqmoq,  chiqib  olmoq,  o‘rmalamoq, tirmashmoq;  gravir  l’escalier  zinapoyadan  ko‘tarilmoq;  gravir  une 

montagne toqqa chiqmoq; gravir un roc qoyaga tirmashib chiqmoq. 

gravitation

  nf  astron,  phys  tortishish,  o‘ziga  tortish,  tortish,  ish  kuchi, 

tortuv,  tortishuv;  la  loi  de  la  gravitation  universelle  butun  olam  tortishish 

qonuni. 


gravité

  nf  phys  1.  og‘irlik  kuchi,  yerga  tortishish  kuchi;  le  centre  de 

gravité  masalaning  muhim  tomoni,  mohiyat,  asosiy  qism,  og‘irlik  markazi; 

par  gravité  tortishish  kuchi  ta’sirida;  2.  jiddiylik,  muhimlik,  ahamiyatlilik, 

zarurlik,  vazminlik,  og‘irlik;  3.  jiddiylik;  gerdayganlik,  mag‘rurlik;  la  gravité 

d’une  faute  xatoning  jiddiyligi;  la  gravité  d’une  maladie  kasallikning 

xavfliligi. 

graviter


  vi  1.  phys  tortishmoq,  tortishish  qonunlari  bo‘yicha 

harakatlanmoq; 2. astron  tortishish doirasida bo‘lmoq, o‘z atrofida aylanmoq; 

3. aylanmoq, aylanib harakat qilmoq. 

gravure


  nf  1.  o‘yib  ishlash,  naqsh  solish,  o‘yib  gul  tushirish;  2.  o‘yma 

naqsh,  surat,  ganch,  gipsdagi  bosma  rasm,  eslatma;  la  gravure  au  burin 

misdagi  bosma  surat;  la  gravure  sur  bois  yog‘ochdagi  o‘yma  naqsh;  la 

gravure  à  la  pointe  sèche  igna  bilan  o‘yib  solingan  surat;  3.  rasm,  surat, 

tasvir. 

gré


 nm 1. iroda, erk, erkinlik, istak, xohish, ixtiyor, niyat,  ta’b, ra’y, injiqlik, 

xarxasha,  g‘alati qiliq,  tantiqlik,  noz; à  son gré injiqligi sababli, à  mon gré, 

selon  mon gré mening ra’yimga, menimcha; de son gré, de son bon gré, 

de son plein gré o‘z erki bilan,  o‘z irodasi bilan;  contre le gré de istagiga 

qarshi;  savoir  mauvais  gré  à  qqn  norozi  bo‘lmoq;  loc  adv  de  gré  ou  de 

force  o‘zaro  kelishuvga  binoan,  kelishib;  au  gré  de  loc  prép  ixtiyoricha, 

xohishiga ko‘ra, istaganicha; au gré des flots to‘lqin sababli; 2. minnatdorlik, 

minnatdorchilik. 

grec, grecque

 I. adj grekcha, grek; II. n 1. grek, yunon; 2. nm grek tili; le 

grec  moderne yangi grek  tili; III.  nf grekcha  naqsh, gul; kichkina qo‘l egovi 

(arrachasi); xotinlar bosh kiyimi. 

gréco-latin, ine

 adj grek-lotin. 

gréco-romain,  aine

 adj grek-rim;  la  lutte gréco-romaine sport klassik, 

erkin kurash. 

gredin, ine

 n 1. vieilli razil,  past,  qabih odam, yaramas, ablah,  nobakor, 

pastkash,  muttaham;  2.  vx  qashshoq,  gado,  tilanchi,  kambag‘al,  faqir, 

bechora. 

gréer


 vt kemani jihozlamoq, asbob-uskuna bilan ta’minlamoq. 

greffage


 nm payvandlash, payvand qilish, o‘ tkazish. 

greffe


1

 nm sud idorasi. 

greffe

2

 nf 1. payvand, payvand qilish, o‘tkazish; une greffe en fente yorib payvand  o‘ tkazish;  2.  bot  payvandust,  payvand  (qalamcha,  kurtak);  3.  méd 

une greffe animale  to‘qimalarni ko‘chirib  o‘tqazish; une greffe des tissus, 

une  greffe  tissulaire  to‘qimalarni  qo‘shib  o‘ tkazish;  une  greffe  cutanée 

terini ko‘chirib o‘ tqazish; une greffe du cœur yurakni ko‘chirib o‘ tqazish. 

greffer

  I.  vt  1.  payvandlamoq,  payvand  qilmoq,  o‘ tkazmoq,  ulamoq;  2. méd biror a’zoni ko‘chirib o‘ tqazmoq, ko‘chirmoq; II. se greffer vpr 1. tutm oq, 

qo‘shilib  o‘sib  ketm oq  (payvand);  2.  (sur)  kurtaklanmoq,  ko‘karmoq, 

urchimoq. 

greffier


 nm sud kotibi. 

greffon


 nm payvandust, payvand, qalamcha, kurtak. 

grégaire


  adj  poda-poda,  gala-gala  bo‘lib  yashaydigan,  podadan  kelib 

chiqadigan, poda; l’instinct grégaire poda instinkti, hissiyoti. 

grège

 adj soie grège xom ipak. grégorien,  ienne

  adj  gregorian;  le  calendrier  grégorien  gregorian 

kalendari, sanasi. 

grêle


1

  adj  ingichka,  yupqa,  ipsimon,  mayda;  une  voix  grêle  ingichka 

ovoz; l’intestin grêle anat ingichka ichak. 

grêle


2

 nf do‘l; une grêle de balles o‘qlar yomg‘iri. 

grêlé, ée

 adj cho‘ tir, bujir, chechak o‘yib tashlagan. 

grêler

 I. vt urib ketmoq, qiyratmoq, poymol qilmoq, xarob  qilmoq (do‘l); le blé a été grêlé bug‘doyni do‘l urib ketdi; II. v impers il grêle do‘ l yog‘ayotibdi. 

grelin


 nm mar tushish arqoni, po‘ lat arqon, tros. 

grêlon


 nm do‘l donasi, do‘l. 

grelot


  nm  1.  qo‘ng‘iroq;  loc  fam  avoir  les  grelots  qo‘rqmoq,  qo‘rqoqlik 

qilmoq, titramoq; 2. arg telefon. 

grelottant, ante

 adj sovuqdan titragan, sovuq qotgan, yegan, sovqotgan. 

grelottement

  nm  1.  sovuqdan  titrash,  qaltirash;  2.  zirillash,  dirillash, 

jaranglash. 

grelotter

 vi  titramoq,  qaltiramoq,  qaltiroq  tutmoq,  junjikmoq,  seskanmoq 

(sovuqdan, biror his-hayajondan). 

grenade

1

 nf anor. grenade

2

 nf mil 1. granata, portlovchi snaryad; une grenade incendiaire yondiruvchi snaryad; 2. muhandis va sapyor qo‘shinlar belgi-nishoni. 

grenadier

1

 nm anor daraxti. grenadier

2

 nm granata otuvchi soldat. grenadine

 nf anor sharbati; sun’iy anor sharbati. 

grenage

 nm donador qilish, qumoqlash, granulalash; g‘adir-budur qilish. grenaille

 nf zoldirchalar, sochma (o‘q). 

grenat

 I. nm yoqut (qimmatbaho tosh); II. adj yoqut rangli. grenier

  nm  1.  don,  g‘alla  ombori;  un  grenier  à  foin  beda  og‘ili;  un 

grenier à  sel  tuz ombori; les greniers publics  bug‘doy, don, g‘alla ombori; 

2. tom usti. 

grenouille

  nf  baqa;  larve  de  grenouille  itbaliq;  loc  fam  avoir  des 

grenouilles dans le ventre qorni g‘uldiramoq. 


GRENU

 

GRIPPE-

SOU


 

 

 254 

grenu,  ue

  adj  1.  donli,  doni  ko‘p,  serdon,  donsimon,  donga  o‘xshash, 

dona-dona;  2.  g‘adir-budir,  dag‘al,  quruqshagan,  silliq  emas;  3.  nm  charm 

turi. 

grès


 nm qumloq, qum va gil aralash yer. 

grésil


 nm mayda do‘l. 

grésillement

  nm  1.  jizillamoq,  chirsillash,  qirsillash,  charsillash, 

qarsillash,  qars-qurs,  g‘arch-g‘urch;  2.  chirillash,  chir-chir  qilish  (qora 

chigirtka). 

grésiller

  vi  1.  shivillamoq;  il  grésille  sircha  yog‘yapti,  mayda  do‘l 

yog‘ayotibdi; 2. chirillamoq, chir-chir qilmoq (qora chigirtka). 

gressin

 nm qarsillaydigan qalamcha non. grève

1

 nf 1. qumloq, qumli qirg‘oq; 2. shag‘al qum. grève

2

 nf 1. ish  tashlash; une grève politique siyosiy  ish  tashlash;  une grève revendicative iqtisodiy  ish  tashlash (ish haqini oshirishni talab qilib); 

une grève générale  umumiy ish  tashlash; la grève de  la faim  ochlik e’lon 

qilish (qamoqda); un comité de grève ish  tashlash komiteti; faire (la) grève 

ish  tashlamoq;  mener  la grève ish  tashlashga rahbarlik qilmoq; déclarer la 

grève ish tashlash e’lon qilmoq. 

grever


  vt  (qqn  de  qqch)  og‘ir  ish  yuklab  qiynamoq,  og‘irlashtirmoq, 

tashvishga solib qo‘ymoq, zimmasiga  tushmoq; grever d’impôts zimmasiga 

soliq yuklamoq. 

gréviste


 n, adj ish tashlovchi, ish tashlagan, ishni to‘xtatgan. 

gribouillage

 nm fam ajiva rasm, aji-buji surat, qog‘oz bulg‘ash (rasm). 

gribouille

 nm fam befahm, anqov, laqma, noshud odam. 

gribouiller

 vt, vi fam bulg‘amoq, aji-buji qilib rasm solmoq, bo‘yab, chizib 

tashlamoq, aji-buji qilib bo‘yamoq. 

gribouilleur, euse

 n aji-buji qilib rasm soluvchi, bo‘yovchi, bulg‘ovchi. 

gribouillis

 nm aji-buji qilib solingan rasm, anglab,  tushunib  bo‘lmaydigan 

yozuv. 

grièche


 adj une pie grièche qarqunoq, olato‘g‘anoq (qush). 

grief


  nm  1.  zarar,  shikast,  ziyon;  2.  shikoyat,  norozilik,  arz,  arz-dod, 

hasrat-nadomat,  zorlanish,  nolish,  davo,  talab;  formuler  des  griefs 

talablarini  bayon qilmoq; faire grief  à qqn de qqch  ayblamoq,  o‘pkalamoq, 

yuziga solmoq, ta’na qilmoq. 

grièvement

  adv  xavfli,  qo‘rqinchli,  xavf  ostida,  og‘ir,  qiyin;  il  est 

grièvement blessé og‘ir yaralangan. 

griffe


 nf 1.  tirnoq, panja, changal, chang;  montrer les griffes changalini 

yozmoq; donner un coup de griffe à qqn piching qilmoq; 2. fam hokimiyat, 

hukmronlik, hokimlik; 3. techn band, halqa,  tutqich, skoba;  tish, barmoq, qul; 

4.  tamg‘a,  muhr;  5.  tamg‘a,  muhr,  belgining  qog‘ozdagi  nusxasi;  6.  archit 

parda, iz. 

griffer


  vt  changal  solmoq,  changallab  olmoq,  timdalab,  tirnab  olmoq, 

timdalamoq, tirnamoq. 

griffon

 nm 1. burgut boshli sher (afsonada); 2. tozi it. griffonnage

  nm  badxatlik,  chizib  tashlash,  bo‘yash,  ko‘mir  qalam  bilan 

rasm solish, tushunib, o‘qib bo‘ lmaydigan yozuv. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling