Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet101/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   238

griffonner

 vt aji-buji qilib yozmoq. 

griffu, ue

 adj tirnoqli, tirnog‘i bor. 

griffure


 nf tirnalgan joy, tirnoq izi, chandiq. 

grignotement

 nm tamaddi qilish, tatib o‘ tirish. 

grignoter

  vt  1.  g‘ajib  yemoq,  g‘ajimoq,  kemirmoq  (suyakni);  2.  fam 

o‘zgalar  hisobiga  orttirmoq, molimardum, xo‘rlik  qilmoq; 3.  oz-oz, asta-sekin 

toliqtirmoq, toliqtirib, charchatib bormoq (raqibini). 

grigou


 nm fam o‘taketgan xasis, qurumsoq, och ko‘z. 

gri-gri


 nm tumor, tumor o‘rniga taqib yuriladigan narsa (afrikaliklarda). 

gril


  nm  kabobni  aylantirib  pishiradigan  qo‘ra;  être  sur  le  gril  fam  o‘zini 

qo‘r ustida o‘tirgandek sezmoq, besaranjom bo‘lmoq, xavotirlanib o‘tirmoq. 

grillade

 nf qo‘rda qovurilgan go‘sht, kabob. 

grillage

1

  nm  1.  qovurdoq,  qovurilgan  go‘sht;  2.  pishirish,  o‘ tga  toblab qizdirish (g‘ishtni). 

grillage


2

 nm panjara, sim to‘r. 

grillager

 vt panjara bilan to‘smoq, o‘rab olmoq, o‘ramoq. 

grille

  nf  1.  panjara  (darvoza,  devor);  2.  so‘ri  panjarasi,  o‘ txona  panjarasi (isitishda);  3.  to‘r,  setka  (radioda);  4.  sonlarni  o‘qish  uchun  karton  to‘r;  la 

grille des salaires ish haqi ko‘rsatgichi, mezoni. 

grillé, ée

1

 adj panjarali, to‘rli, panjarasi, to‘ri bor. grillé, ée

2

 adj qovurilgan; du pain grillé qovurilgan non, kuydirilgan. grille-pain

 nm nondan suxari tayyorlaydigan elektr asbob, toster. 

griller

1

  I.  vt  1.  qovurmoq,  yaxshilab,  qizarguncha  qovurmoq  (qahva, kashtanni);  panjarada  qovurmoq;  2.  kuydirmoq,  kuydirib  pishirmoq,  gir 

atrofini, chetini kuydirmoq, qoraytirmoq; 3. kuydirib qo‘ymoq (elektr asbobni); 

4. uchini yondirib, kuydirib  olmoq (sigaretaning); 5. sovuq urmoq, olmoq; 6. 

fam  quvib  o‘zmoq,  o‘zib,  ilgari  ketmoq;  griller  un  feu  rouge  qizil  chiroqda 

o‘tib  ketmoq  (svetoforda);  II.  vi  1.  qovurilmoq,  oftobda  kuymoq;  2.  kuymoq, 

kuyib  ketmoq,  ba’zi  joylari  kuymoq,  kuyib  qoraymoq;  III.  se  griller  vpr  1. 

kuymoq, qovurilmoq; 2. kuydirib olmoq, kuymoq, kuyib qolmoq, kuydirmoq. 

griller


2

 vt panjara, to‘r, setka qilmoq, qo‘ymoq; to‘smoq. 

grillon

 nm qora chigirtka, chigirtka. grimaçant,  ante

  adj  1.  afti,  basharasi,  yuzini  burushtiruvchi, 

bujmaytiruvchi, burishtiradigan; 2. ajin bosgan. 

grimace


  nf  1.  afti,  basharasi,  yuzini  burishtirish,  bujmaytirish,  noz-

karashma,  ishva,  jilg‘a, qiyshaytirish; faire  la grimace à qqn yomon qarshi 

olmoq; faire la grimace à une proposition taklifni shoxaga, nayzaga olmoq, 

yomon  qarshi  olmoq;  2.  mug‘ombirlik,  ayyorlik,  quvlik,  munofiqlik,  soxta, 

yasamalik,  riyokorlik,  tilyog‘lamalik,  ikkiyuzlamalik;  3.  ajin,  burishiq,  g‘ijim, 

burma, qat, tax; (ko‘ylakda). 

grimacer

  I.  vi  yuz  burishtirmoq,  aft  bujmaytirmoq,  qiyshanglamoq; 

bujmaymoq (ko‘ylak); II. vt grimacer un sourire zo‘rlab, qiynalib kulmoq. 

grimacier,  ière

  I.  adj  qiyshanglovchi,  qiyshanglaydigan,  nozli,  noz-

karashmali,  ishvagar,  sernoz,  qiliqdor;  II.  n  noz,  noz-karashma,  serishvali 

ayol, afti, yuzini burishtiruvchi, tannoz, qiliqdor odam. 

grimage


 nm (teatrda) yuz pardozi, grim qilish. 

grimer


 vt pardozlamoq, grim qilmoq (teatrda). 

grimoire


 nm o‘qib bo‘lmaydigan qo‘lyozma, tushunib bo‘lmaydigan narsa. 

grimpant,  ante

  adj  1.  tirmashuvchi,  chirmashib  chiquvchi,  o‘rmalovchi, 

sudraluvchi;  2.  sudraluvchan,  sudralib  yuruvchi  (ilon),  chirmashuvchan 

(o‘simlik). 

grimpée


 nf og‘ir, qiyin o‘rmalab, tirmashib, chirmashib chiqish. 

grimper


  I.  vi  1.  o‘rmalamoq,  tirmashmoq,  o‘rmalab,  tirmashib  chiqmoq, 

chiqib olmoq, ko‘tarilmoq, balandga chiqmoq; les prix ont grimpé fam narx 

ko‘tarilib  ketdi;  2.  balandga  ko‘ tarilmoq  (samolyot),  chirmashmoq  (o‘t, 

o‘simlik);  vt  yuqoriga  chiqmoq;  grimper  un  escalier  zinapoya,  shotidan 

chiqmoq, ko‘ tarilmoq; II. nm sport arqonda mashq qilish. 

grimpette

 nf fam tepa, yuqoriga ko‘ tariluvchi yo‘lak. 

grimpeur, euse

 I. n 1. alpinist; 2. yuqoriga yaxshi ko‘tariluvchi velosiped 

poygachisi; II. adj tirmashib, chirmashib, o‘rmalab chiquvchi, chiqadigan. 

grinçant, ante

 I. adj g‘ichirlaydigan; II. nf g‘ichirlaydigan kuy. 

grincement

  nm  g‘ichirlagan  tovush,  g‘ichir-g‘ichir,  g‘arch-g‘urch, 

g‘ichirlash, g‘ijirlash; grincement d’une porte eshik g‘ ichirlashi. 

grincer


 vi g‘ijirlatmoq, g‘ijirlamoq, g‘ ichirlamoq, g‘archillamoq; grincer des 

dents tishlarni g‘ichirlatm oq, achchiqlanmoq. 

grincheux, euse

 I. adj mijg‘ov, sergap,  ezma, g‘inshiqi; domangir; II. nm  

ezma, mijg‘ov, vaysaqi odam, ming‘ir-ming‘ir odam. 

gringalet

 nm fam nimjon, ramaqijon odam. 

griot


 nm oqin, sehrgar (janubiy Afrikada). 

griotte


 nf nordon olcha, tog‘ olcha. 

grippage


 nm techn motorning qisib yopishib qolishi. 

grippal, ale

 adj méd grippga oid, gripp bilan bog‘langan; un état grippal 

grippli holat. 

grippe

  nf  méd  1.  gripp;  2.  xush  ko‘rmaslik,  yoqtirmaslik,  yomon  ko‘rish, sovuqchilik, zidlik; prendre qqn en grippe yomon ko‘rib qolmoq. 

grippé, ée

 adj gripp bilan kasallangan (bemor). 

gripper


 vi siqib qolmoq, to‘xtab qolmoq. 

grippe-sou

  nm  fam  o‘taketgan  xasis,  ziqna  odam,  qurumsoq,  qoqbosh, 

manfaatparast, tamagir, yulg‘ich. GRIS

 

GROUPE 

 

 255 

gris,  grise

  I.  adj  1.  kulrang,  bo‘z,  ko‘kimtir;  la  matière  grise  miyaning 

kulrang moddasi; les cheveux gris oqargan,  oqarayotgan soch; il fait gris 

bulutli; faire grise  mine à qqn yomon kutib olmoq; 2. fam ichgan, kayfi bor, 

mastroq; être gris shirakayf bo‘lmoq; II. nm 1. bo‘z rang; gris perle marvarid 

bo‘z rang; 2. ko‘kimtir tus (ot haqida); 3. bo‘z kiyim. 

grisaille

  nf  kul  rang  tusdagi  rasm,  suratlar,  ko‘kimtir  tusdagi  tabiat 

manzarasi. 

grisailler

  I.  vt  1.  bo‘z  rang  bilan  bo‘yamoq;  2.  bo‘z  rang  tusda  rasm 

solmoq, chizmoq; II. vi bo‘zarmoq, bo‘z rangga kirmoq, bo‘z tus olmoq. 

grisant, ante

 adj mast qiladigan, kayf beradigan. 

grisâtre


 adj oqishroq, och kulrang. 

grisé


 nm oqish tus. 

griser


  vt  1.  ichirib  mast  qilmoq;  2.  kayfini  oshirmoq,  zavq-shavqini 

oshirmoq;  se  griser  1.  to‘yib  ichmoq,  ichib  mast  bo‘lmoq,  kayfi  oshmoq;  2. 

maza qilmoq, rohatlanmoq, lazzatlanmoq. 

grisette


 nf tannoz ishchi qiz. 

grisonnant, ante

 adj oqarayotgan, oqaruvchi. 

grisonnement

 nm soch-soqol oqarishi, oq tushish. 

grisonner

 vi soch-soqoli oqarmoq, soch-soqoliga oq oralamoq, mo‘ysafid 

bo‘lmoq. 

grisou

 nm kon gazi, metan, botqoq gazi. grive

 nf sayroqi qorayaloq (qush); faute de grives on mange des merles 

(hikmatli gap) baliq bo‘lmasa qisqichbaqa ham bo‘ laveradi. 

grizzli


 ou grizzly nm tog‘ ayig‘i, qo‘ng‘ ir ayiq. 

grog


 nm anglic aroq aralashtirilgan ichimlik, grog. 

groggy


 adj anglic 1. hushini yo‘qotgan (boksda); 2. karaxt qilingan, boshi 

qotgan. 


grognard,  arde

  I.  adj  vaysaqi,  sergap,  ezma,  ming‘ir-ming‘ir,  hadeb 

noliyveradigan; II. nm napoleon gvardiyasi askari. 

grogne


 nf ezmalik qilib bildirilgan norozilik, vaysaqi kayfiyat. 

grognement

  nm  1.  xurxurlash  (cho‘chqa);  2.  fam  ming‘irlash,  hadeb 

noliyverish, vaysash. 

grogner

  vi  1.  xur-xur  qilmoq  (cho‘chqa);  2.  ming‘irlamoq,  hadeb noliyvermoq, vaysamoq, g‘ingshimoq. 

grognon,  onne

  I.  adj  g‘ingshiydigan,  noliyveradigan,  vaysaydigan, 

ming‘ir-ming‘ir; II. n vaysaqi, ezma, javraqi odam. 

groin

 nm cho‘chqa, to‘ng‘iz tumshug‘i. grole

1

 ou grolle nf go‘ngqarg‘a. grole

2

 ou grolle nf fam oyoq kiyimi. grommeler

  vi  fam  1.  vaysamoq,  ming‘irlamoq,  nolimoq,  g‘ ingshimoq;  2. 

xur-xur  qilmoq  (cho‘chqa);  3.  g‘uldiramoq,  to‘ng‘illamoq,  tushunib 

bo‘lmaydigan tarzda so‘zlamoq, gapirmoq. 

grommellement

  nm  vaysash,  ming‘irlash,  g‘ingshish,  g‘uldirash, 

to‘ng‘illash. 

grondant,  ante

  adj  g‘uldiraydigan,  gumburlaydigan,  gulduros,  gumbur-

gumbur, guldur-guldur, momaqaldiroq. 

grondement

  nm  1.  irillash,  bo‘kirish,  o‘kirish,  hayqirish;  2.  guldurash 

(momaqaldiroq), gumburlagan ovoz. 

gronder


  I.  vi  1.  irillamoq,  bo‘kirmoq,  o‘kirmoq,  hayqirmoq,  vaysamoq, 

nolimoq,  ming‘ irlamoq;  2.  guldiramoq,  gumburlamoq,  taraqlamoq, 

qaldiramoq, guvullamoq; II. vt so‘kmoq, urishmoq, koyimoq. 

gronderie

 nf hayfsan, tanbeh, ta’zir, dakki, o‘git, pand-nasihat. 

grondeur,  euse

  I.  adj  vaysaqi,  irildoq,  chiyilloq,  chiyillagan;  une  voix 

grondeuse chiyillagan ovoz; II. n vaysaqi, ezma, sergap odam. 

grondin

 nm qizil baliq turi. groom

 nm anglic yugurdak. 

gros, grosse

 I. adj 1. semiz, yo‘g‘on,  to‘la; le gros intestin  anat yo‘g‘on 

ichak; plus gros que  long juda semiz, baqaloq;  2. katta, yirik, ulkan, azim, 

zo‘r; une grosse somme d’argent katta pul sumi; du gros bétail yirik shoxli 

qora mollar; un gros porteur og‘ir bombardimonchi samolyot; yuk tashuvchi 

samolyot;  de  grosses  réparations  bosh,  kapital  tuzatish;  la  grosse 

artillerie og‘ir artilleriya; jouer gros jeu katta o‘ynamoq, qaltis ish qilmoq; 3. 

femme  grosse  bo‘g‘oz,  hom ilador  xotin;  gros  de  conséquences  yomon 

oqibatlar;  4.  dag‘al,  qo‘pol,  to‘ng,  qo‘rs,  xunuk;  gros  mots  qo‘rs  so‘zlar, 

so‘kish;  le  gros  ouvrage  og‘ir,  qora  mehnat;  faire  la  grosse  voix  qo‘pol, 

qo‘rs  ovoz  bilan  gapira  boshlamoq  (qo‘rqitish  uchun);  faire  les  gros  yeux 

jahllanib  nazar  tashlamoq, qaramoq; 5. muhim,  aham iyatli, zarur, kerakli; 6. 

to‘lgan,  to‘la,  to‘liq;  la  rivière  est  grosse  suv  ko‘tarildi,  daryo  to‘lgan;  yeux 

gros de larmes ko‘zlari yoshga to‘la; avoir le cœur gros, en avoir gros sur 

le cœur g‘amgin  bo‘lmoq, xafa bo‘lmoq, qayg‘urmoq, ma’yuslanmoq;  II.  nm 

1. eng katta, yirik bo‘lagi; qalinlik, qatlam; 2. bosh bo‘lagi, qismi, asosiysi; mil 

asosiy  kuchlar,  mag‘iz  (markaz);  le  gros  de  l’armée  qo‘shinning  asosiy, 

markaziy kuchlari; le gros du peloton sport asosiy guruh; au gros de l’été, 

de l’hiver yoz, qishning qoq o‘rtasida; loc adv en gros ko‘ tarasiga; umuman, 

asosan,  umuman  olganda; tout en gros hammasi  bo‘lib,  ja’mi,  bari; III. adv 

ko‘p; gagner gros ko‘p ishlab topmoq; rapporter gros katta foyda keltirmoq, 

bermoq; il y a gros à parier que ishonchim komil-ki. 

groseille

  I.  nf  qorag‘at,  maymunjon;  les  groseilles  à  maquereau 

qorag‘at; II. adj qorag‘at rang. 

groseillier

 nm qorag‘atzor, maymunjonzor. 

grosse


 nf 1. attorlikda qo‘llaniladigan 12 dujinaga teng o‘lchov; 2. dr hujjat 

ko‘chirma nusxasi, sud hukmidan ko‘chirma nusxa (yozuv mashinasida). 

grosserie

 nf 1.  techn kumush  idish;  2. yirik, ulkan savdo; 3. ulkan, azim  

ishlar. 

grossesse

  nf  homiladorlik,  ikki  qatlik,  bo‘g‘ozlik;  une  grossesse  extra-

utérine bachadondan tashqaridagi homiladorlik. 

grosseur

  nf  1.  semizlik;  qalinlik,  yo‘g‘onlik,  kattalik,  o‘lcham,  katta 

kichiklik; hajm, ko‘lam; 2. shish. 

grossier, ière

 adj 1. dag‘al, qo‘pol, qo‘rs, to‘ng, xunuk; qo‘pol ishlangan, 

yomon  ishlangan,  beso‘naqay;  2.  fig  yo‘l  qo‘yib,  kechirib  bo‘lmaydigan, 

nomunosib; une erreur grossière qo‘pol xato. 

grossièrement

  adv  1.  qo‘polona,  qo‘rsona,  to‘nglarcha,  dag‘alona;  2. 

umuman olganda, xomaki xolda, xomaki. 

grossièreté

 nf qo‘pollik, dag‘allik, qo‘rslik. 

grossir

  I.  vt  1.  qalin,  yo‘g‘on  qilmoq,  qalinlashtirmoq;  2.  kattartirmoq, oshirmoq,  orttirmoq,  ko‘paytirmoq  (hajm,  sonda),  kuchaytirmoq,  qo‘shmoq; 

grossir les rangs qatorini orttirmoq; 3. bo‘rttirmoq, bo‘rttirib ko‘rsatmoq; II. vi 

1. semirmoq, qalinlashmoq, yo‘g‘onlashmoq; 2. ko‘paymoq, oshmoq, ortmoq, 

o‘smoq,  ulg‘aymoq,  bo‘rtmoq,  shishmoq,  kuchaymoq,  zo‘rlamoq;  3. 

ko‘paymoq (suv); la mer grossit dengiz qattiq chayqala boshladi. 

grossissant,  ante

  adj  1.  ortayotgan,  semiruvchan,  o‘sayotgan, 

ko‘payuvchan,  kattaruvchan,  ulg‘ayuvchan;  2.  kattalashtiradigan,  katta  qilib 

ko‘rsatadigan; un verre grossissant katta qilib ko‘rsatadigan shisha, oynak. 

grossissement

  nm  1.  semirish;  ko‘paytirish,  oshirish,  orttirish,  o‘stirish, 

kattalashtirish,  ko‘payish,  oshish,  yiriklashish,  k o‘pchish,  bo‘rttish,  shishish, 

bo‘kish; 2. fig puflab yondirish, oshirib ko‘rsatish, bo‘rttirib yuborish. 

grossiste

 nm ulgurji savdo qiluvchi . 

grosso


 

modo


 loc adv umuman olganda, xomaki, taxminan, taxminiy. 

grotesque

  I.  adj  1.  kulgili,  kuldiradigan;  2.  g‘alati,  ajoyib,  g‘aroyib, 

jimjimador,  antiqa,  serhasham;  II.  nm  adabiyot  va  san’atda  ortiq  mubolag‘a 

bilan bo‘rttirib tasvirlash, mubolag‘a. 

grotte


 nf g‘or, ungur, mog‘ora. 

grouillant,  ante

  adj  g‘imirlagan,  guvillagan,  g‘ujg‘on  o‘ynayotgan,  to‘lib 

toshgan, qaynagan. 

grouillement

 nm qaynash, bijirlab yotish, g‘ujg‘on o‘ynash. 

grouiller

  I.  vi  1.  bijirlab  yotmoq,  g‘uj-g‘uj  o‘ynamoq,  g‘ imirlamoq, 

guvillamoq,  qimirlamoq,  tebranmoq,  joyidan jilmoq;  2. quldiramoq (qorin); II. 

se  grouiller  vpr  fam  shoshilmoq,  shoshmoq,  shoshilishmoq,  goh-goh 

qimirlab, silkinib turmoq; grouille-toi! shoshiling, tezroq qimirlang! 

groupage


 nm guruhlash. 

groupe


  nm  1.  guruh,  to‘da,  to‘p;  un  groupe  d’études  o‘quv  guruhi;  un 

groupe  dirigeant  hukmron  tabaqalar;  le  groupe  sanguin  qon  guruhi;  2. 

guruhlashish,  to‘dalashish,  to‘plashish,  guruh,  un  groupe  parlementaire 

parlament guruhi; 3. mil guruh,  turkum, tabaqa; un groupe de choc zarbdor 

guruhi;  un  groupe  armé  qo‘shin  turkumi;  4.  techn  mustaqil  mexanizm, 

bo‘lim, qism, blok. GROUPEMENT

 

GUIMPE 

 

 256 

groupement

  nm  1.  guruhlash,  guruhlarga  ajratish,  bo‘lish,  to‘plash, 

guruh, qo‘shilish; 2. ulash, qo‘shish (elektrda); 3. guruh; mil un groupement 

tactique taktik guruh. 

grouper


  vt  guruhlamoq,  guruhlarga  ajratmoq,  bo‘lmoq,  to‘plamoq, 

turkumlamoq,  yig‘moq,  qo‘shmoq,  jipslashtirmoq,  birlashtirmoq,  ulamoq;  se 

grouper 

to‘planmoq, 

to‘planib 

turmoq, 


tiqilishmoq, 

yig‘ilishmoq, 

to‘planishmoq; se grouper autour de qqn birov atrofida jipslashishmoq. 

groupuscule

 nm péj kichik guruh, to‘dacha (siyosiy). 

gruau


1

 nm yorma; le pain de gruau yorma non. 

gruau

2

 rare ou gruon nm turnacha. 

grue


 nf 1.  turna; faire le pied de grue  uzoq kutmoq; 2.  techn kran;  une 

grue  de  hissage  yuk  ko‘ targich,  havoza;  3.  fam  esi  yo‘q,  tentak,  ahmoq 

ayol; 4. yengil tabiatli xotin. 

gruger


 vt birovni shilmoq, talamoq, aldab ketmoq. 

grumeau


 nm quyulib qolgan narsa, bo‘lakcha, qumoq, durda. 

grumeleux, euse

 adj qumoq-qumoq, donador. 

gruon


 nm vx voir gruau

2grutier

 nm havozachi, yuk ko‘targichni boshqaruvchi odam. 

gruyère

 nm pishlog‘. gué

  nm  kechuv,  kechib  o‘ tadigan  joy  (daryoda);  passer  à  gué  kechib 

o‘tmoq. 

guenille


  nf  1.  janda,  latta-putta;  pl  eski  ko‘ylak,  eski-tuski,  yirtiq-yamoq 

kiyimlar; 2. jirkanch kishi. 

guenon

 nf urg‘ochi maymun. guépard

 nm qoplon. 

guêpe

 nf ari; une taille de guêpe xipcha bel, mo‘rchamiyon. guêpier

 nm 1. ari ini; 2. chigal, noxush holat. 

guère

  adv  inkorni  bildiradi:  ne…  guère  unchalik  emas,  butunlay  ozgina, deyarlik,  hech;  je  ne  me  souviens  guère  men  buni  zo‘rg‘a  eslayolaman, 

men  deyarlik  buni  eslolmayman;  cet  écolier  n’est  guère  studieux  bu 

o‘quvchi  unchalik  tirishqoq  emas; il n’y a guère que lui qui puisse  savoir 

cela faqat u buni bilishi mumkin. 

guéret

  nm  haydalgan,  lekin  ekilmagan  yer,  shudgor;  lever  les  guérets shudgor qilmoq. 

guéri,  ie

  adj  tuzalgan,  sog‘aygan;  qutulib  olgan,  xalos  bo‘lgan,  yengil 

tortgan, bo‘shangan. 

guéridon

 nm bir oyoqli aylana, dumaloq stol. 

guérilla

 nf partizanlar urushi. 

guérillero

 nm (ispancha) partizanlar. 

guérir

  I.  vt  davolamoq,  tuzatm oq,  sog‘aytirmoq,  shifo  bermoq;  II.  vi  1. sog‘aymoq,  tuzalmoq,  sog‘ayib  ketmoq,  kamchiliklardan  forig‘  bo‘lmoq;  2. 

bitmoq,  tuzalmoq  (yara);  III.  se  guérir  vpr  davolanmoq,  tuzalmoq;  fig 

yo‘qotmoq, xalos, forig‘ bo‘lmoq. 

guérison


 nf sog‘ayish, tuzalish, sog‘ayib, tuzalib ketish, shifo topish. 

guérissable

  adj  shifo  topadigan,  davolasa,  davolab  bo‘ladigan, 

tuzaladigan. 

guérisseur, euse

 n shifokor, tabib, duoxon, azayimxon, baxshi. 

guérite

  nf  1.  qorovul  xonasi,  nazoratchi  xonasi;  2.  dengiz  qirg‘oqlaridagi to‘qima uychalar, xonalar; 3. pana joy, yashirinadigan joy, bekinadigan joy. 

guerre


  nf  1.  urush;  la  guerre  civile  fuqaro  urushi;  une  guerre  de 

libération  nationale  milliy  ozodlik  urushi;  la  Grande  Guerre  nationale 

(patriotique)  Ulug‘  Vatan  urushi;  une  guerre  impérialiste  imperialistik 

urush;  une  guerre  de  siège  qamal;  une  guerre  éclair  yashin  tezligidagi 

urush; la Guerre Froide sovuq munosabatlar urushi; un homme de guerre 

harbiy; un nom de guerre yashirin  taxallus; déclarer la guerre  urush e’lon 

qilmoq; déclancher la guerre  urush  boshlamoq; entrer  en guerre urushga 

kirmoq; faire la guerre urishmoq, urush olib bormoq; de guerre lasse qattiq 

qarshilikdan keyin, kuchsizlanib,  toqati  toq bo‘lib; le Ministère de la Guerre 

harbiy  vazirlik;  2.  bahs,  tortishuv,  munozara,  muboxasa,  kurash,  kurashish; 

de bonne guerre halol kurash; c’est de bonne guerre bu halol, to‘g‘ri. 

guerrier,  ière

  I.  adj  jangovor,  qahramon,  harbiy,  jang;  un  exploit 

guerrier qahramonona jasorat; II. nm harbiy, jangchi. 

guerroyer

 vi urishmoq, urush olib bormoq. 

guet

 nm 1. poylash, yashirin kuzatish,  ogoh bo‘lish, sergak bo‘lish;  avoir l’œil  au  guet  hushyor,  sergak  bo‘lmoq;  avoir  l’oreille  au  guet  ko‘z-quloq 

bo‘lmoq;  2.  izma-iz  borish,  ta’qib  qilish,  iziga  tushish,  kuzatish,  kuzatib 

borish. 

guet-apens

  nm  pistirma,  qopqon,  tuzoq,  dom;  tomber  dans  un  guet-

apens tuzoqqa ilinmoq, tushmoq. 

guêtre

  nf  getra,  qo‘nj,  to‘piqdan  boldirgacha  bekitib  turadigan  issiq  oq kiyim. 

guetter


  vt  1.  pistirmada  turib  kuzatmoq,  izma-iz  quvib  bormoq,  iziga 

tushmoq,  qo‘riqlamoq, yashirin, xufiyona kuzatm oq; 2. fig kutib  turmoq, sabr 

qilmoq, poylamoq; guetter l’occasion qulay vaqtni poylamoq. 

guetteur


 nm mil kuzatuvchi, poyloqchi, izquvar, soqchi (jangovor holda). 

gueulante

  nf  arg  norozilik  ovozlari  yoki  ma’qullash;  pousser  une 

gueulante norozi yoki ma’qullab bo‘lib shovqin qilmoq. 

gueulard,  arde

  I.  adj  fam  baqiroq,  vag‘vag‘,  shang‘i;  ovozi  baland;  II.  n 

fam  1.  baqirib  turadigan  odam,  shang‘i,  baqiroq,  vag‘vag‘;  2.  yebto‘ymas, 

ochofat, mechkay. 

gueule

  nf  1.  og‘iz,  dahan,  kom;  bashara,  aft,  yuz,  bet;  une  fine  gueule ovqat shinavandasi, mazaxo‘r; avoir beaucoup de gueule  tili o‘ tkir, achchiq 

bo‘lmoq;  (ferme)  ta  gueule  fam  jim  bo‘l,  og‘zingni  yop!  2.  qurol  og‘zi;  3. 

quyilish  joyi,  teshik  joy;  4.  tumshuq;  bonne  gueule  yoqimli,  istarasi  issiq 

odam. 


gueule-de-loup

 nf bot it og‘iz (gul). 

gueuler

  vt  baqirmoq,  shang‘illamoq,  bo‘kirmoq,  dodlamoq,  dod  solib yubormoq. 

gueuleton

 nm fam mazali, mo‘l-ko‘l ovqat; kichik ziyofat. 

gueux, gueuse

 nf 1. tilanchi, gadoy, sadaqaga yashovchi; 2. shilqim. 

gui


 nm bot chirmoviq. 

guibolle


 ou guibole nf fam oyoq. 

guichet


 nm 1. tuynuk, teshik, darcha; 2. tuynuk. 

guichetier

 nm qabul qiluvchi xodim. 

guidage


 nm boshqarish; raketani to‘g‘rilash. 

guide


  I.  nm  1.  yo‘l  boshlovchi,  yo‘l  ko‘rsatib  boruvchi;  2.  yo‘l  ko‘rsatkich, 

yo‘riqnoma  (kitobcha),  ma’lumotnoma  (kitobcha),  mar  sayozlik,  yo‘lni 

ko‘rsatadigan po‘kak belgi, buy, ishorat qozig‘ i, belgisi; II. nf tizgin, jilov. 

guider


  I.  vt  1.  olib  bormoq,  yetaklab  bormoq,  boshlab  bormoq,  yo‘l 

ko‘rsatmoq;  2.  boshqarmoq,  haydamoq  (mashinani);  3.  idora  qilmoq, 

boshqarmoq, rahbarlik, yo‘lboshchilik, yetakchilik qilmoq,  bosh bo‘lmoq, yo‘l-

yo‘riq  ko‘rsatmoq,  yo‘naltirmoq;  II.  se  guider  amal  qilmoq,  tayanmoq, 

qo‘llanma, dastur qilib olmoq. 

guigne


1

 nf qora gilos. 

guigne

2

 nf omadsizlik. guigner

  I.  vi  hirs  bilan  qaramoq;  II.  vt  yashirin  qaramoq,  ko‘z  qirini 

tashlamoq, zimdan kuzatmoq. 

guignier


 nm gilos daraxti. 

guignol


  nm  1.  qo‘g‘irchoq  teatrida  bosh  qahramon;  faire  le  guignol 

masxarabozlik qilmoq, qiziqchilik qilmoq; 2. qo‘g‘irchoq teatri. 

guignoletDownload 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling