Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet103/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   238

yuqori, yuqori qismi;  tepasi; le haut du jour  tush, choshgoh, qiyom; par le 

haut  tepasida;  haut  de  forme  silindr;  le  prendre  de  haut  behayolik, 

surbetlik,  beorlik bilan  gaplashmoq; tenir le haut du pavé  im tiyozli holatda 

bo‘lmoq; 2. pl kemaning suv usti qismi; III. nf fam davlatmand, boy, zodagon, 

oqsuyak,  aslzoda,  a’yonlar,  jamiyatning  oliy  tabaqasi;  IV.  adv  1.  baland, 

yuqori; haut placé baland martabali, yuqori mansabli, martabasi ulug‘; haut 

les  mains! qo‘l ko‘ taring! 2. baland  tovushda; plus haut balandroq; de haut 

en  bas  loc  adv  yuqoridan,  balandan  pastga,  takabburona,  kekkayib, 

mensimasdan;  regarder  qqn  de  haut  en  bas  kekkayib  qaramoq;  en  haut 

tepada,  yuqorisida,  uchida;  d’en  haut  balanddan,  balanddagi;  là  haut 

ustida; en haut de loc prép tepaga, balandga. 

hautain,  aine

  adj  takabbur,  manman,  kibr-havosi  baland,  kalondimog‘, 

kekkaygan, mag‘rur. 

hautbois

 nm mus 1. yog‘och musiqa asbobi; 2. shu asbobni chaluvchi. 

haut-de-chausses

 nm pl kalta shimlar. 

haut-de-forme

 nm silindr bosh kiyimi. 

haute-contre

 nm tenor, baland ovoz. 

hautement

 adv ochiq-oydin, hammaga eshittirib; 2. yuqori darajada. 

hautesse

 nf oliy hazrat. 

hauteur

  nf  1.  balandlik,  ko‘k;  le  saut  en  hauteur  sport  balandlikka sakrash; prendre de la hauteur  av ko‘kka intilmoq; à hauteur de  tepasida, 

yuqorida;  être  à  la  hauteur  de  qqch  fig  boshqarmoq,  qanoatlantirmoq, 

qondirmoq  (talabni);  2.  ko‘ tarinkilik,  yuksaklik,  buyuklik;  3.  balandparvozlik, 

kekkayish, takabburlik. 

haut-fond

 nm sayozlik, sayoz joy. 

hautin

 nm techn tikka qilib o‘stiriladigan tok. haut-le-cœur

 nm inv 1. ko‘ngil aynish, behuzur bo‘lish, qayt qilgisi kelish; 

2. fig jirkanish, nafrat. 

haut-le-corps

  nm  inv  1.  gavdaning  orqaga  qo‘pol  harakati  (qo‘rquvdan, 

hayratdan); 2. otning keskin irg‘ishi. 

haut-parleur

 nm radiokarnay. 

haut-relief

 nm tekis yuzaga ishlangan bo‘rtma naqsh, shakl. 

havage

 nm kertik, chopish, ishlab chiqarish kesigi, o‘yig‘i. havanais, aise

 I. adj, nm gavanalik; II. nm kichkina baroq  it, uzun yungli 

laycha. 

havane


  I.  nm  gavana  (sigara,  tamaki  turi);  II.  adj  inv  tamaki  rangli,  oq-

sariq. 


hâve

 adj oriq, ozg‘in, rangi o‘chgan, rangsiz, oqargan. 

haver

 vt ko‘mir ishlab chiqarishga qilingan kesik, o‘ymoq. haveur

 nm kon qazuvchi, kertik, belgi qilish mashinachisi. 

havresac

 nm mil safar xalta, asboblar solinadigan qopcha, xalta. 

hé!

 intj hey! ey! (chaqirish, diqqatni tortish uchun); hé bien? xo‘sh nima? heaume

 nm hist dubulg‘a, temir qalpoq. 

hebdomadaire

  I.  adj  haftalik,  haftada  bir  bo‘ladigan;  une  revue 

hebdomadaire haftalik jurnal; II. nm haftalik, haftada bir chiqadigan. 

hebdomadairement

 adv har hafta, haftada bir marta. 

hébergement

 nm boshpana berish, uyidan joy berish. 

héberger


 vt boshpana bermoq, uyiga joylashtirmoq. 

hébété, ée

 adj, nm karaxt, gangigan, boshi aylangan, miyasi aynigan. 

hébétement

 nm miyasi aynish, aqldan ozish, esi pastlik, befahmlik. 

hébéter


 vt aqldan ozdirmoq, miyasini aynitmoq. 

hébétude


 nf miyasi aynish, aqldan ozish. 

hébraïque

 adj qadimgi yahudiylarga va madaniyatiga oid. 

hébreu


  I.  adj  qadim  yahudiy;  II.  nm  qadim  yahudiy  tili,  ivrit;  c’est  de 

l’hébreu fig bu narsaga umuman tushunib bo‘lmaydi, chalkash, mushkul. 

hécatombe

 nf insonni yoki hayvonlarni ko‘plab o‘ldirish, qirg‘in, qatli om. HECTARE

 

HÉRISSON 

 

 260 

hectare


 nm gektar. 

hectique


 adj holdan toydiradigan (isitma). 

hectogramme

 nm yuz gramm. 

hectolitre

 nm yuz litr. 

hectomètre

 nm yuz metr. 

hectométrique

 adj yuz metrli. 

hégémonie

 nf ustunlik, yo‘lboshchilik. 

hégire


 nf hijriy yil. 

hein


 intj qanday? nima? qanaqasi? 

hélas


 1. intj evoh, hayhot, voh,  attang, afsus! 2.  nm pl oh-vohlar, oh-voh 

urish. 


héler

 vt chaqirmoq, chorlamoq; héler un taxi taksi chaqirmoq. 

hélice

  nf  1.  géom  spiral,  parmasimon,  purjinasimon,  burama  chiziq;  2. burama  yo‘l;  un  escalier  en  hélice  burama  narvon;  3.  parrak;  4.  aylanma 

chiziq (qurolda); 5. anat quloq suprasining buramasi. 

hélicoïdal, ale

 adj parraksimon, burama. 

hélicoïde

 adj parraksimon, burama. 

hélicoptère

 nm av vertolyot. 

héliocentrique

 adj quyosh atrofida aylanadigan. 

héliographe

 nm quyoshni suratga oluvchi asbob, teleskop. 

héliographie

 nf quyoshni o‘rganish fani. 

héliogravure

 nf naqsh, rasm solish, tushirish (metallga). 

héliomètre

 nm oy, sayyoralar diametrini o‘lchagich asbob. 

héliothérapie

 nf quyosh nuri terapiyasi. 

héliotrope

  nm  ko‘kmaraz  (binafsharang  gulli  o‘simlik);  geliotrop  (ko‘kish 

tiniq mineral). 

héliotropine

 nf chim hidli gullar qorishmasi. 

héliport


 nm vertolyot aerodromi. 

hélium


 nm chim geliy (gaz). 

hellène


 n et adj ellin, qadimgi grek, yunon. 

hellénique

 adj ellin, qadimgi grek (tili). 

hellénisant, ante

 ou helléniste n ellinist, grek tili filologi. 

hellénisation

 nf grek ta’sirini oshirish, ellinlash. 

helléniser

 I. vt grek ta’sirini oshirmoq; II. vi qadimgi grek tilini o‘rganmoq. 

hellénisme

 nm 1. qadimgi grek madaniyati; 2. ling grek tilshunosligi. 

helléniste

 n voir hellénisant. 

hellénistique

 adj qadimgi grek. 

helminthe

 nm gijja. 

helvète


 nm hist shveysariyalik. 

helvétien, ienne

 n Shveysariyalik, Gelvesiyalik. 

helvétique

 adj Shveysariyaga oid. 

helvétisme

 nm Shveysariyada fransuz tiliga oid birliklar. 

hématie


 nf physiol qizil qon tanachalari. 

hématine


 nf gematin (qon pigmentlari, bo‘yoqlari). 

hématite


 nf min qizil temirtosh, temir rudasi, koni. 

hématologie

 nf qon tarkibini o‘rganish fani, qonshunoslik. 

hématologique

 adj qonshunoslik. 

hématologiste

 ou hématologue n gematolog. 

hématome


 nm gematoma, qontalash, shish. 

hématopoïèse

 nf qon tanachalarini hosil qilish. 

hématose


 nf qon hosil qilish, yaratish, gematoz. 

hématozoaire

 nm qon so‘rg‘ich, qonparazit, qonxo‘r (a’zolar). 

hématurie

 nf méd gematuriya, siydikdagi qon, qon siyish. 

hémicycle

 nm yarimdoira; am fiteatr. 

hémicylindrique

 adj yarim silindr shaklida. 

hémione


 nm zool qulon, xachir. 

hémiplégie

 nf méd bir tomonlama falaj, shollik, gemiflegiya. 

hémisphère

  nm  yarimshar,  osmon  yarim  shari;  l’hémisphère  cérébral 

bosh miya yarimshari. 

hémisphérique

 adj yarimsharga oid. 

hémistiche

 nm yarim misra. 

hémoglobine

 nf gemoglobin, qizil qon tanachalari. 

hémophile

 adj gemofiliyaga oid. 

hémophilie

  nf  méd  gemofiliya,  qon  oqishiga  moyillik,  qonning  ivimasligi 

bilan ifodalanadigan irsiy kasallik. 

hémorragie

 nf qon ketish, qon oqish; une hémorragie interne  ichki qon 

quyilishi; une hémorragie cérébrale miyaga qon quyilishi. 

hémorragique

 adj qonli, qon oqib turadigan. 

hémorroïdal, ale, aux

 méd I. adj bavosil,  gemorroy kasalligiga oid; II. n 

bavosil kasalligi bilan og‘rigan odam. 

hémorroïde

 nf méd gemorroy, bavosil. 

hémostatique

  I.  adj  qon  to‘xtatishga  oid;  II.  nm  qon  to‘xtatish  vositasi, 

dorisi. 


henné

 nm xina. 

hennin

 nm O‘rta asr ayollar bosh kiyimi. hennir

 vi kishnamoq. 

hennissement

 nm kishnash. 

hep

 intj to‘xta! to‘xta qani! hépatique

 adj jigarga oid; colique hépatique jigar sanchig‘ i. 

hépatite

 nf jigar yallig‘lanishi, sariq kasal. 

heptagone

 nm yettiburchak. 

héraldique

  I.  adj  gerb,  tamg‘a,  nishonga  oid;  II.  nf  tamg‘alar,  gerblar, 

nishon. 

héraut


 nm 1. hist jarchi, udaychi; 2. xabarchi, da’vat etuvchi, darakchi. 

herbacé, ée

 adj o‘ tsimon, yumshoq poyali. 

herbage


 nm 1. o‘t, maysa, ko‘kalamzor, maysazor; 2. o‘tloq, yaylov. 

herbe


  nf  o‘t,  maysa,  ko‘kat,  ko‘m-ko‘k  o‘t,  maysazor;  des  herbes 

médicinales,  officinales  dorivor,  shifobaxsh  o‘tlar;  les  mauvaises  herbes 

zaharli  o‘ t;  les  fines  herbes  ziravor,  dorivor  (ovqatga  solinadigan);  un 

médecin en herbe bo‘lajak  tabib;  couper l’herbe sous le pied de qqn fig 

kimningdir yo‘lini kesib, to‘sib o‘ tmoq, orqada qoldirmoq. 

herbier


 nm gerbariy, quritilgan o‘simliklar. 

herbeux, euse

 adj o‘ tli, maysali, ko‘kalamzor, yam-yashil maysazor. 

herbivore

 zool I. nm o‘txo‘r hayvonlar; II. adj o‘ txo‘r, o‘ t yeydigan. 

herboriser

 vi o‘simliklar yig‘moq, to‘plamoq. 

herboriste

 n giyohlardan dori tayyorlovchi, sotuvchi. 

herboristerie

 nf 1. dorivor o‘tlar savdosi; 2. dorivor o‘ tlar dorixonasi. 

hercule


 nm polvon, pahlavon, bahodir, botir, kuchli odam; un hercule de 

foire bozor pahlavoni. 

herculéen, enne

 adj gerkulessimon, kuchli polvon. 

hère

1

  nm  vx  bechora;  un  pauvre  hère  sho‘rlik,  bechora,  boyaqish, baxtsiz. 

hère


2

 nm olti oydan bir yoshgacha bo‘lgan bug‘u bolasi. 

héréditaire

  adj  1.  nasliy,  irsiy,  suyak  surgan,  ota-bobodan  ko‘chgan;  2.

 

voris, valiahd, merosxo‘r. héréditairement

 adv vorislik, valiahd, merosxo‘rlik bilan. 

hérédité

 nf 1. vorislik, merosxo‘rlik, meros olish, valiahdlik; 2. hist meros, 

meros qolgan mulk; 3. irsiyat, nasliy, nasldan naslga o‘ tgan, irs. 

hérésie


 nf bid’atchilik, soxta ta‘limot. 

hérétique

 I. adj bid’atchilikka oid; II. n bid’atchi. 

hérissé,  ée

  adj  1.  sochlari  hurpaygan,  tepa  sochi  tik  turgan,  dikkaygan, 

paxmoq, paxmaygan, hurpaygan; 2. igna bilan qoplangan, tikan bilan, tikanli, 

tikanakli; hérissé de difficultés qiyinchilik, mashaqqatga to‘la. 

hérissement

  nm  1.  hurpaytirish,  dikkaytirish;  2.  tikan,  tikanak  bilan 

qoplanish. 

hérisser

  I.  vt  1.  dikkaytirmoq,  hurpaytirmoq,  tikkaytirmoq,  tik  qilmoq;  2. 

(de qqch) nish, uch bilan qoplamoq,  tikan,  tikanak bilan yopmoq; 3.  to‘ldirib, 

bostirib yubormoq (xato bilan); II. se hérisser vpr 1. dikkaymoq, hurpaymoq, 

tikka  bo‘lmoq;  2.  nish,  igna,  tikan,  tikanak  bilan  qoplanmoq;  3.  fig  g‘ijinib 

turmoq,  tashlanishga  shay,  tayyor  bo‘lib  turmoq,  tepa  sochi  tik  bo‘lmoq, 

zardasi qaynamoq, jahli, achchig‘i chiqmoq. 

hérisson


 nm 1. tipratikan, kirpi; 2. dimog‘dor, takabbur, kibr-havoli odam. 

HÉRITAGE

 

HILARE 

 

 261 

héritage


 nm 1. meros, meros qolgan mulk; par héritage merosga ko‘ra; 

2. fig o‘ tmish merosi; un héritage culturel ma’daniy meros;  3. merosxo‘rlik, 

meros olish, vorislik. 

hériter


 I. vi (de) meros olmoq, meros qilib olmoq, nasldan o‘ tmoq; hériter 

d’une  fortune  boylikni  meros  qilib  olmoq;  II.  vt  merosxo‘r  bo‘lmoq,  voris, 

valiahd bo‘ lib qolmoq; hériter une fortune de ses parents ota-onasidan boy 

merosga ega bo‘lmoq. 

héritier, ière

 n voris, merosxo‘r; valiahd; fam farzand, merosxo‘r. 

hermaphrodite

  I.  adj  ikki  jinsli,  xunasalikka  oid;  II.  nm  germafrodit;  ikki 

jins belfisi bo‘lgan odam, xunasa. 

hermétique

  adj  1.  zich,  havo  o‘ tkazmaydigan,  zichlangan,  o‘ tmaydigan; 

2.  fig  yoniga  yo‘latmaydigan,  erishib,  yetishib  bo‘lmaydigan,  mavhum, 

mujmal, go‘yoki donishmandona, hech kim tushunmaydigan. 

hermétiquement

 adv zich, mahkam. 

hermétisme

 nm mavhumlik, noaniqlik, chigallik, bema’ni ish, gap, narsa, 

bema’nilik, tushunib bo‘lmaslik. 

hermine

 nf 1. oqsuvsar; 2. uning terisi, mo‘ynasi. hernie

  nf  churra,  dabba,  grija;  hernie  discale  umurtqalararo  disk 

churrasi. 

héroïne


1

 nf qahramon ayol. 

héroïne

2

 nf narkotik, aqldan ozdiruvchi modda, geroin. héroïque

 adj 1. qahramonona, jasurona; 2. méd kuchli ta’sir qiluvchi. 

héroïquement

 adv qahramonlik, jasurlik bilan. 

héroïsme

 nm qahramonlik, jasurlik, botirlik, jonbozlik. 

héron

 nm zool ko‘k qo‘ ton, qarqara (qush). héros

 nm 1. qahramon, botir;  en héros  qahramonona;  jasurona;  2. bosh 

qahramon, ishtirokchi (kinoda, romanda). 

herpès


 nm méd pufakchali, qavariqli temiratki. 

herse


 nf 1. mola, borona; 2. hist qasr darvozasining panjarasi; une herse 

de fils barbelés tikanli sim to‘siq. 

herser

 vt molalamoq, mola bosmoq, mola bostirmoq. hertz

 nm tebranish tezligining o‘lchov birligi, gerts. 

hésitant,  ante

  adj  tortinchoq,  ikkilanuvchi,  taraddudda  qolgan,  hayron 

qolgan. 

hésitation

  nf  1.  ikkilanish,  tortinish,  taraddudlanish;  2.  bezovtalanish, 

qiynalish (nutqda). 

hésiter

  vi  1.  tortinmoq,  ikkilanmoq,  noaniq  bo‘lib  turmoq,  gumon  qilmoq, dovdiramoq;  sans  hésiter  ikkilanmasdan,  o‘ylab  o‘ tirmasdan;  2.  tutilmoq, 

tutilib qolmoq (nutqda). 

hétéroclite

  adj  moslashmagan,  nomutanosib,  yulduzi-yulduziga  to‘g‘ri 

kelmagan. 

hétérodoxe

 adj boshqa dindagi, maslagi boshqa. 

hétérogène

 adj turli  jinsli, har xil  jinsli,  boshqa-boshqa jinsli, begona, yot 

jinsli; mil aralash tarkibli. 

hétérogénéité

 nf turli  jinslik, har xil,  boshqa-boshqa,  begona, yot jinslilik, 

xilma-xillik. 

hêtre


 nm qora qayin. 

heu


 intj taajjub, e, he! e ha! (shubha, ishonmaganda). 

heure


  nf  1.  soat;  payt,  mahal,  on,  dam;  fasl;  deux  grandes  heures  ikki 

soat  davomida;  une  petite  heure  bir  soatdan  kamroq;  avancer,  retarder 

l’heure  soatni  oldinga,  orqaga  surib  qo‘ymoq;  quelle  heure  est-il?  soat 

necha?  bien  à  l’heure  bir  soat  ichida,  vaqtida;  à  l’heure  dite  kelishilgan 

paytda;  travailler  à  l’heure  soatbay  ish  haqi  olmoq;  faire  des  heures 

supplémentaires  muddatidan  ko‘p  ishlamoq;  d’une  heure  à  l’autre 

hademay,  halizamon,  tezda;  la  dernière  heure,  l’heure  suprême  so‘nggi 

soatda, paytda, o‘lim soati, qazo payti, ajal yetgan soat; passer un mauvais 

quart d’heure noxush  onlarni boshidan kechirmoq; l’heure locale mahalliy 

vaqt; l’heure du dîner ovqatlanish mahali; les heures de bureau  ish soati; 

les  heures  de  pointe  tig‘iz  payt;  je  lui  ai  demandé  son  heure  men  unga 

qaysi  payt  qulay  bo‘lishini  so‘radim;  il  y  a  belle  heure  que  ko‘pdan, 

anchadan  beri;  à  l’heure  qu’il  est  shu,  hozirgi  paytda;  loc  adv  de  bonne 

heure ertalab, tong qorong‘isida, saharlab, tong otar-otmas; à tout à l’heure 

xayr,  xo‘sh,  ko‘rishguncha;  sur  l’heure  endi,  tezdan,  darhol;  pour  l’heure 

shu  tobda,  shu  mahal,  shu  daqiqada;  à  la  bonne  heure!  a’lo  darajada,  oq 

yo‘l,  xayrli  bo‘ lsin,  mayli  shunday  bo‘lsin!  les  amis  de  la  première  heure 

bolalik chog‘laridagi do‘stlar; 2. pl butxona soati. 

heureusement

 adv omadli, yaxshi, muvaffaqiyatli, baxtga qarshi. 

heureux,  euse

  I.  adj  1.  baxtli,  omadli,  baxtiyor,  iqboli,  tolei  baland;  je 

suis  heureux  de  vous  voir  sizni  ko‘rganimdan  baxtiyorman;  d’heureuse 

mémoire  rahmatli,  xudo  rahmat  qilgur;  2.  muvaffaqiyatli,  o‘ngidan  kelgan, 

muvofiq,  qulay,  quvonchli,  sevinchli,  xursand  qiladigan,  yaxshi  natijali;  une 

rime  heureuse  omadli  qofiya;  un  fait  heureux  xursand  qiladigan  hodisa; 

heureux  résultats  quvonchli  natijalar;  II.  n  baxtiyor,  baxtli,  omadli  odam, 

tolei baland. 

heurt

  nm  urilish,  zarba,  turtish,  itarish,  duch,  ro‘baro‘  kelish;  sans  heurt qiyinchiliksiz, osongina, beto‘xtov, uzluksiz, tinimsiz. 

heurté,  ée

  1.  mos  bo‘lmagan,  nomushtarak,  nomuvofiq,  ohangdosh 

bo‘lmagan,  qo‘pol,  qo‘rs,  dag‘al;  2.  notekis,  o‘nqir-cho‘nqir,  qiyshiq,  past-

baland (bo‘g‘in haqida). 

heurter


  I.  vt  1.  itarmoq,  turtmoq,  urmoq,  shikastlamoq,  urib  olmoq,  lat 

yedirmoq;  2.  sha’niga  tegmoq,  xafa  qilmoq,  haqorat  qilmoq,  qattiq  tegmoq, 

ranjitmoq;  heurter  l’amour-propre  izzat-nafsiga  tegmoq;  3.  so‘kmoq, 

haqorat  qilmoq,  kamsitmoq,  qattiq  ranjitmoq,  og‘ ir  botmoq;  4.  qarshilik 

qilmoq,  qarshi  chiqmoq,  e’ tiroz  bildirmoq,  zid  bo‘lmoq,  inkor  etmoq;  II.  vi  1. 

taqillatmoq,  qoqmoq;  2.  duch  kelmoq,  uchrab  qolmoq,  uchratmoq;  III.  se 

heurter vpr 1. urilmoq; 2.  to‘qnashtirmoq, duch keltirmoq;  se heurter à une 

résistance qarshilikka duch kelmoq; 3. uchrashib qolmoq. 

heurtoir

  nm  1.  halqa,  zulfin,  eshik  taqqillatgich;  2.  techn  zarbani 

kamaytiruvchi moslamalar. 

hexaèdre


 géom I. nm kub, olti tomonli; II. adj olti tomonli. 

hexagonal, ale

 adj géom oltiburchakli. 

hexagone


  nm  1.  géom  oltiburchak;  2.  Fransiya  (xaritadagi  shakl 

o‘xshashligi tufayli). 

hexamètre

 nm olti turoqli she’r. 

hexapode

 zool I. adj olti oyoqli; I. nm pl olti oyoq hasharot. 

hiatus

 nm 1. ling so‘z oxiri va so‘z boshida ikki unlining birga kelib qolishi; 2. bo‘sh qolgan, ochiq, oraliq joy; 3. anat teshik, o‘yiq, kem tik. 

hibernant, ante

 adj qishgi uyquga molik (hayvonlar). 

hibernation

 nf qishgi uyquga ketish; une hibernation artificielle  tanani 

sun’iy sovutish. 

hiberner

 vi qishgi uyquga ketmoq. 

hibou

 nm boyqush, boyo‘g‘li. hidalgo

 nm idalgo (ispan zodagoni, oqsuyagi). 

hideur

  nf  1.  xunuklik,  badbasharalik;  2.  jirkanchlik,  razillik,  yaramaslik, qabihlik, ifloslik. 

hideusement

 adv juda yomon, xunuk, dahshat, juda xunuk. 

hideux,  euse

  adj  1.  juda  xunuk,  ko‘rimsiz,  badbashara,  badburush;  2. 

jirkantiradigan, qabih, yoqimsiz, jirkanch, bemaza, murdor, yaramas, razil. 

hier

  adv  kecha,  kuni  kecha;  hier  soir  kecha  kechqurun;  d’hier  kechagi, kechagina, yaqindagina; dater d’hier yaqinginada  paydo bo‘ lmoq;  il est né 

d’hier u butkul  tajribasiz odam, u  tamoman bola; prov il n’est pas né d’hier 

chakana odam emas. 

hiérarchie

  nf  1.  amal  pog‘onalari,  quyi  mansabdorlarning  yuqori 

mansabdorlarga  bosqichma-bosqich  bo‘ysunishi,  bo‘ysunishlik;  2.  sinflash, 

navlash,  navlarga  ajratish;  la  hiérarchie  des  salaires  ish  haqi,  maosh 

darajasi ko‘rsatkichi, tartibi. 

hiérarchique

 adj bo‘ysunadigan, sinflaydigan. 

hiérarchiquement

 adv ierarxiyaga oid, tartib bilan bo‘ysunishli, bosqichli. 

hiérarchisation

 nf bo‘ysunish tartibini o‘rnatish, bo‘ysunish tartibi. 

hiérarchiser

 vt bo‘ysunish tartibini o‘rnatm oq, bo‘ysunish  tartibini qilmoq, 

amalga oshirmoq. 

hiératique

 adj muqaddas,  ilohiy, aziz,  tabarruk; une écriture hiératique 

muqaddas yozuv, xat. 

hiéroglyphe

  nm  1.  tasvirli  yozuv,  belgi,  iyeroglif;  2.  pl  tushunib 

bo‘lmaydigan yozuv. 

hilare


 adj shod, xushchaqchaq, o‘zida yo‘q xursand. 

HINDI

 

HOMOCENTRE 

 

 262 

hindi


 nm hind tili. 

hindou,  oue

  I.  adj  Hindistonga  oid,  hind,  hindu;  II.  n  vx  hindu, 

hindistonlik. 

hippique

 adj otga oid; un concours hippique ot musobaqasi. 

hippisme

 nm ot sporti. 

hippocampe

 nm dengiz oti. 

hippocratisme

 nm Gippokrat tibbiyoti, tabobati. 

hippodrome

 nm otchopar maydoni, ippodrom. 

hippogriffe

 nm qanotli ot, uchqur ot, buroq. 

hippologie

 nf otlarni o‘rganish fani, sohasi. 

hippomobile

  adj  ot  tortadigan  arava;  traction  hippomobile  ot  bilan 

tortish. 

hippophaé

 nm bot chakanda (daraxt). 

hippopotame

 nm 1. begemot, suv oti,  ippopotam;  2. fam semiz, yo‘g‘on 

odam. 


hircin, ine

 adj echkiga oid. 

hirondelle

 nf qaldirg‘och; un nid d’hirondelle  qaldirg‘och ini, uyasi;  une 

hirondelle  ne  fait  pas  le  printemps  prov  bir  qaldirg‘och  bilan  bahor  bo‘lib 

qo‘lmaydi. 

hirsute

 adj 1. paxmoq, baroq, serjun,  tukli, hurpaygan,  to‘zg‘igan; 2. fam  qo‘pol, to‘ng, to‘rs, xunuk, tarbiya ko‘rmagan. 

hispanique

 adj ispan; la péninsule Hispanique Pireney yarim oroli. 

hisser


 vt ko‘tarmoq, ko‘tarib olmoq,  tashimoq, sudrab olib kirmoq; hisser 

les voiles yelkan ko‘ tarmoq; hisser le pavillon bayroq ko‘ tarmoq; se hisser 

ko‘tarilmoq, ko‘ tarilib chiqmoq, yuqoriga chiqmoq, ko‘ tarilib bormoq. 

histogramme

 nm gistogramma, ustunli diagramma. 

histoire


 nf 1. tarix; l’histoire ancienne qadimgi  tarix; l’histoire  moderne 

yangi  tarix;  l’histoire  naturelle  tabiatshunoslik;  les  enseignements  de 

l’histoire  fig  tarix  saboqlari;  2.  voqea,  povest;  ertak;  c’est  toute  une 

histoire bu butun  bir voqea,  tarix; le plus beau de l’histoire  eng qizig‘i; 3. 

uydirma, quruq, behuda gap, safsata, to‘qima, cho‘pchak, bo‘lmagan, yolg‘on Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling