Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet106/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   238

maqsad,  niyat, mazmun; une  idée fixe miyaga  o‘rnashib  qolgan  fikr; l’idée 

générale bosh g‘oya; cette idée a fait son chemin bu mafkurani tan olishdi; 

se mettre dans l’idée shu fikrni miyasiga joylab olmoq; se forger des idées 

kim  bilsin  nimani  tasavvur  qilmoq;  il  a  de  la  suite  dans  les  idées  fam  u 

oyoq  tirab o‘zinikini,  o‘z fikrini ma’qullaydi; à idées  g‘oyaviy; 3.  nuqtai  nazar, 

qarash,  mulohaza,  dunyoqarash;  pl  maslak;  j’ai  mes  idées  là-dessus  bu 

to‘g‘rida  mening  o‘z  fikrim,  nuqtai  nazarim  bor;  changer  d’idée 

dunyoqarashini o‘zgartirmoq. 

idem 


adv shunday, shuningdek, yana, ham(da). 

identification

  nf  1.  aynan,  o‘xshash  deb  qarash,  hisoblash, 

tenglashtirish, birday qilish; 2. aniqlash (shaxsini), tanish, ko‘rib  tanish; 3. mil 

dushman qismlari raqamlarini bilib olish. 

identifier 

I.  vt  1.  aynan  bir  deb  qaramoq,  hisoblamoq,  birday  qilmoq, 

aynan  tenglashtirmoq;  2.  aniqlamoq,  oydinlashtirmoq  (shaxsini),  qarab 

tanimoq;  3. mil dushman qismlari raqam larini  bilib olmoq;  II. s’identifier vpr 

aynan, o‘xshash, bir xil bo‘lmoq, teng hisoblanmoq; birov fikriga qo‘shilmoq. 

identique 

adj bir-biriga aynan o‘xshash, bir xil, teng, birdek, baravar. 

identiquement 

adv aynan, bir xil, o‘xshashlik bilan. 

identité

 nf 1. aynan  o‘xshashlik, bir xillik,  aynanlik, birdaylik,  tenglik, mos 

kelish;  2.  haqiqiylik,  asllik,  to‘g‘rilik;  une  carte  d’identité  shaxsiy 

guvohnoma;  produire  une  pièce  d’identité  hujjati,  guvohnomasini 

ko‘rsatmoq; sous une fausse identité begona, o‘zga pasport bilan. 

idéogramme

 nf ideogramma (so‘z yoki tushunchali yozuv belgisi). 

idéographie

 nf ideografiya, yozuv. 

idéographique 

adj  ideografik;  l’écriture  idéographique  ideografik 

yozuv, yozuv belgilarining tizimi. 

idéologie

 nf mafkura, dunyoqarash, maslak. 

idéologique 

adj dunyoqarashga oid, g‘oyaviy. 

idéologue 

n maslakdosh, ideolog. 

ides

 nf pl hist oyning o‘rtalari. idiome 

nm  ling  1.  qotgan  ibora;  2.  mahalliy  so‘zlashuv  tili,  lahja;  3.  til, 

nutq, gapirish. 

idiosyncrasie

 nf méd a’zolarning ko‘ tara olmaslik, yoqtirmaslik holati. 

idiot, idiote 

I. adj kaltafahm,  tentak, aqlsiz, ovsarnamo, ahmoqona; II. n 

jinni, ahmoq, ovsar, aqlsiz. 

idiotie

 nf aqli kamlik, pastlik, zaiflik, esi pastlik, ovsarlik, tentaklik; idiotizm. idoine 

adj  yaroqli,  yaraydigan,  kerakli,  foydali,  ma’qul,  mos  keladigan, 

muvofiq. 

idolâtre 

I.  adj  1.  butparast;  2.  sidqidildan  yaxshi  ko‘radigan,  sevadigan, 

qadrlovchi; II. n butparastlik (sig‘inuvchi). 

idolâtrer 

I. vt ilohiylashtirmoq, muqaddaslashtirmoq,  juda sevmoq, yaxshi 

ko‘rmoq, yoqtirmoq, sajda qilmoq; II. vi but, ma’budaga sig‘inmoq. 

idolâtrie

  nf  1.  budparastlik  (sig‘inish);  2.  yaxshi  ko‘rish,  sevish,  sajda 

qilish, yoqtirish. 

idole

 nf but, sanam, ma’buda, joni-dili, ko‘ngil orzusi. idylle

 nf 1. kichik she’riy asar; 2. kichik ishqiy sarguzasht. 

idyllique 

adj kichik she’riy asarga oid. 

if 

nm bot qizil mevali manzarali daraxt. ignare 

adj g‘irt nodon, johil, omi. 

igné, ée 

adj 1. o‘ tli, alangali, otashli; 2. vulqonga oid. 

ignifugation

  nf  1.  yonmaydigan  qilish;  2.  o‘tga  chidamlilik, 

olovbardoshlik. 

ignifuge 

I.  adj  o‘tga  chidamli,  olovbardosh,  yonmaydigan;  II.  nm  o‘tga 

chidam li, olovbardosh jismlar. 

ignoble 

adj jirkanch, iflos, yaramas, razil, qabih, murdor, pastkash, tuban, 

palid. 

ignoblement adv jirkanchli, yaramas, razil, qabih, murdor, past, tuban. 

ignominie

  nf  sharmandalik,  uyat,  isnod,  haqoratlanish,  badnomlik, 

pastkashlik, razillik, tubanlik, vijdonsizlik. 

ignominieusement 

adv  past  ketib,  jirkanch,  yaramaslik  bilan,  razilona, 

qabihlarcha, uyatsizlarcha, sharmandalarcha. 

ignominieux,  euse 

adj  uyatga  qoldiradigan,  isnod  keltiradigan,  uyat, 

sharmandali, uyatsizlarcha, vijdonsiz, diyonatsiz, noinsof, insofsiz. 

ignorance

  nf  1.  bilmaslik,  xabarsizlik,  bexabarlik,  g‘aflat;  être  dans 

l’ignorance  g‘aflatda  qolmoq;  par  ignorance  bilmaslikdan;  2.  nodonlik, 

bilimsizlik, jaholat, zulmat; une ignorance crasse so‘nggi jaholat. IGNORANT

 

IMMANENT 

 

 268 

ignorant,  ante 

I.  adj  1.  nodon,  johil,  o‘qimagan,  qoloq  holatda  qolgan, 

omi;  2.  uncha  bilmaydigan,  bexabar,  xabari  yo‘q,  bilimsiz,  II.  n  omi, 

o‘qimagan odam, nodon, johil. 

ignoré, ée 

adj noma’lum, notanish, majhul, yot, begona, allaqanday. 

ignorer 


vt  1.  bilmaslik,  g‘aflatda  bo‘lmoq;  2.  e’ tiborsiz  qoldirmoq,  nazar 

pisand qilmaslik. 

iguane 

nm zool iguana kaltakesaksimon hayvon. il, 

pl ils  pron 1. u;  ular; il rit u kulayapti;  2. impers il faut kerak, il pleut 

yomg‘ir yog‘ayotir;  il est trois heures soat uch;  il y  a bor; il est vrai, il est 

juste que to‘g‘ri; il se dit deyiladi. 

île

 nf orol. illégal,  ale 

adj  yashirin,  maxfiy,  g‘ayriqonuniy,  qonunga  xilof,  qonunsiz, 

noqonuniy. 

illégalement 

adv  yashirin,  maxfiy,  g‘ayriqonuniy  holda,  qonunga  xilof 

ravishda, qarshi. 

illégalité

  nf  1.  g‘ayriqonuniylik,  qonunga  xiloflik,  noqonuniylik,  qonunni 

buzish;  2.  yashirin,  maxfiy  holat,  yashirin  ishlash;  dans  l’illégalité  yashirin, 

maxfiy holatda; 3. ayb, xato, nojo‘ya ish, noo‘rin xatti-harakat. 

illégitime 

adj  1.  g‘ayriqonuniy,  qonundan  tashqari  (zid);  un  enfant 

illégitime  nikohsiz  tug‘ilgan  bola,  haromi;  2.  adolatsiz,  nohaq,  asossiz, 

yetarli  asosga  ega  bo‘ lmagan,  tagi  puch,  bo‘sh,  dalilsiz,  noo‘rin, 

asoslanmagan. 

illettré,  ée 

adj savodsiz, omi, ko‘r, bilimsiz, nodon, o‘qimagan,  jaholatda 

qolgan, ma’rifatdan mahrum. 

illicite 

adj man etilgan, taqiqlangan, ruxsat, ijozat berilmagan, nojoiz. 

illicitement 

adv g‘ayriqonuniy ravishda. 

illico 

adv  fam  darhol,  tezlik,  zudlik  bilan,  kechiktirmay,  zahoti,  shu  on, zahotda; darrov. 

illimité,  ée 

adj  1.  cheklanmagan,  cheksiz,  chek  qo‘yilmagan,  chegarasi 

yo‘q,  bepoyon,  behad,  chegarasiz;  des  pouvoirs  illimités  cheklanmagan 

vakolat, vakillik; 2. muddati belgilanmagan, muddatsiz, muxlatsiz, bemuxlat. 

illisibilité

  nf  noaniq,  tushunib  bo‘lmaydigan  yozuv,  o‘qib  bo‘lmaydigan 

yozuv. 


illisible 

adj noaniq, tushunib, o‘qib bo‘lmaydigan. 

illogique 

adj mantiqsiz, bemantiq, izchil emas, poyma-poy. 

illogisme 

nm izchil emaslik, mantiqsizlik, tuturiqsizlik, poyma-poylik. 

illumination

 nf 1. yoritish, yorug‘lik, nur, chiroq; 2. fig birdan esga, aqlga, 

miyaga kelish, yorishish, ravshanlashish. 

illuminé,  ée 

I.  adj  dili,  qalbi  yorishgan,  ravshanlashgan;  II.  nm  kelajakni 

biluvchi, oldindan ko‘ra oluvchi, folchi, folbin, k aromat qiluvchi. 

illuminer 

I.  vt  1.  yoritmoq,  yorug‘lik,  nur,  chiroq  bermoq,  yoqmoq;  2.  fig 

dili,  qalbini  yoritmoq;  3.  ma’rifat  tarqatmoq,  oqartmoq,  bilim  bermoq;  II. 

s’illuminer vpr yorishmoq, porlamoq, ravshan, munavvar bo‘lmoq. 

illusion

 nf soxta tushuncha,  tasavvur, yolg‘on  tasavvur, xato, yanglishish, 

yanglish fikr, gumrohlik; se faire des illusions aldanmoq, yanglishmoq, xato 

o‘ylamoq,  noto‘g‘ri  fikrda  bo‘ lmoq;  se  nourrir  d’illusions  xom  xayolga 

berilmoq. 

illusionner 

I.  vt  yanglishtirmoq,  soxta,  yolg‘on  fikr  tug‘dirmoq;  II. 

s’illusionner vpr yanglishmoq, xato o‘ylamoq, noto‘g‘ri fikrda bo‘ lmoq. 

illusionnisme 

nm  1.  ko‘z  bog‘lovchilik,  fokuschilik,  ko‘z  bog‘lash;  2. 

xayoliylik, xom xayollik, o‘zini aldash. 

illusionniste 

nm ko‘z bog‘lovchi, fokuschi, nayrangboz lo‘ ttiboz. 

illusoire 

adj  xom  xayol,  xayoliy,  puch,  amalga  oshirib  bo‘lmaydigan, 

haqiqatdan yiroq, soxta, yanglish, yolg‘ondakam. 

illustrateur 

nm kitob, jurnalni bezovchi rassom. 

illustration

  nf  1.  kitob  jurnalga  rasm  solish;  2.  mashhurlik,  dongdorlik, 

ma’lumlik, taniqlik, shon-shuhrat, faxr, iftixor, shon, sharaf; 3. dong chiqarish, 

mashhur bo‘lish. 

illustre 

adj  mashhur,  dongdor,  ma’lum,  taniqli,  atoqli,  mislsiz;  des 

hommes illustres ajoyib kishilar, dongdor odam lar. 

illustré, ée 

I. adj bezalgan, rasm solingan, rasmli; II. nm rasmli jurnal. 

illustrer 

I.  vt  1.  rasm  solmoq,  chizmoq;  2.  tanilmoq,  dong  chiqarmoq, 

mashhur bo‘lmoq; II. s’illustrer vpr dong taratmoq, mashhur bo‘lib ketmoq. 

îlot 

nm  1.  orolcha,  kichik  orol;  2.  un  îlot  de  résistance  mil  himoya o‘chog‘i,  manbai,  makoni,  markazi;  himoyalanish  joyi,  qarshilik  ko‘rsatish 

manbai; 3. bino qanoti, uy bo‘ limi; 4. mar orolcha, orol qurilmasi, moslamasi. 

ilote 

nm 1. ilot (Qadimgi Spartada qul); 2. nochor, notavon, qashshoq. image

 nf 1. tasvir, surat, rasm, shakl, manzara; une image d’Épinal taxta 

klishedan  bosilgan  rasm;  une  image  radiologique  rentgen  surati;  2.  une 

image sainte  but, sanam, ma’buda, shakl; 3. ko‘rinish, qiyofa, siymo, shakl; 

une  image  anticipée  timsol  namuna;  à  l’image  de  shakliday,  siymoga 

o‘xshash;  4.  ifodali  ibora,  tasavvur;  5.  tasvir,  aks,  in’ikos  (oyna,  suvda);  6. 

kadr, manzara, ayrim surat (kinoda). 

imagé, ée 

adj tasvirli, suratli, rasmli, shaklli, manzarali, siymoli, qiyofali. 

imagerie


 nf bir mavzudagi rasmlar majmuasi. 

imaginable 

adj tasavvur, faraz qilinadigan, ko‘z oldiga keltiraoladigan. 

imaginaire 

adj  xayoliga  keltiriladigan,  faraz  qilsa  bo‘ladigan,  xayoliy, 

soxta, yolg‘ondakam, haqiqatda yo‘q. 

imaginatif,  ive 

I.  adj  boy  farazli;  une  puissance  imaginative  faraz, 

tasavvur,  xayol  qilish  kuchi;  un  esprit  imaginatif  ijodkorlik,  topqirlik, 

tadbirkorlik, ixtirochilik; II. n fam xayolparast; 3. xayol surish kuchi. 

imagination

 nf 1. tasavvur,  faraz, xom xayol, orzu,  tilak, istak; dépasser 

l’imagination xayol, orzu, istakdan ortiq bo‘lmoq; en imagination xayolan, 

fikran,  farazli;  2.  xayoliga  keltirish,  tasvirlash,  ko‘z  oldiga  keltirish;  3.  xayol, 

orzu, tilak, uydirma, yolg‘on, to‘qima gap, ixtiro. 

imaginer 

I.  vt  1.  tasavvur  qilmoq,  xayol  qilmoq,  ko‘zoldiga  keltirmoq, 

o‘ylamoq,  faraz  qilmoq;  2.  o‘ylab  chiqarmoq,  ixtiro  qilmoq,  to‘qimoq;  II. 

s’imaginer vpr faraz qilmoq, xayoliga keltirmoq, o‘ylamoq. 

imam 


nm masjid imomi, imom. 

imbattable 

adj yengib  bo‘lmaydigan,  yengilmas,  kuchli,  zo‘r,  qattiq,  eng 

yaxshi, mukammal, teng kelmaydigan. 

imbécile 

I. adj 1. aqli kam,  past, kaltafahm; 2.  ahmoq  farosatsiz,  tentak; 

II. n 1. aqli past, kam odam; 2. ahmoq, tentak odam. 

imbécilement 

adv  bema’ni,  tuturiqsiz,  kaltafahm,  to‘mtoq,  befarosat, 

befahm, go‘ l, g‘o‘r, ahmoqona. 

imbécillité

  nf  1.  méd  kaltafahmlilik,  aqli,  esi  pastlik;  2.  ahmoqlik,  go‘l, 

g‘o‘rlik, befarosatlik; bema’nilik. 

imberbe 


adj ko‘sa. 

imbiber 


I.  vt  shimmoq,  singmoq,  shimdirmoq,  ho‘llamoq,  ivitmoq;  II. 

s’imbiber vpr shimmoq, singdirib olmoq, ho‘llab olmoq. 

imbriqué, ée 

adj cherepitsasimon. 

imbrication

 nf tomga cherepitsa terish. 

imbriquer 

vt  bir-biriga  tishlatib  taxlamoq,  qo‘ymoq  (xuddi  chepepitsa 

terganday qilib). 

imbroglio 

nm  1.  chalkashlik,  anglashilmovchilik,  chigallik;  2.  chalkash 

fitna,  qutqu, murakkab chigal holat;  3. (teatrda) chalkash  fitnali p’esa; 4. fig 

ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar o‘rami, tuguni. 

imbu,  ue 

adj  shimib  olgan,  shimigan,  ivigan,  to‘yingan,  mazmunga  boy; 

être imbu de soi-même o‘zini boshqalardan ustun hisoblamoq. 

imbuvable 

adj  1.  ichishga  yaroqsiz,  ichib  bo‘lmaydigan;  2.  fig  hech 

narsaga  yaroqsiz,  arzimaydigan,  juda  yomon,  yaramas,  uch  pulga  qimmat; 

un homme imbuvable badhazm odam. 

imitable 

adj taqlid qilib bo‘ ladigan, taqlid qilishga arziydigan. 

imitateur, trice 

I. adj taqlid qiladigan; II. n taqlidchi, taqlid qiluvchi. 

imitatif, ive 

adj tabiat tovushlariga taqlid qiladigan. 

imitation

 nf taqlid,  taqlid qilish; o‘xshatma, soxta, yasama, qalbaki narsa; 

en imitation, d’imitation yasama,  qalbaki, soxta;  à l’imitation de  loc  prép 

taqlidan, misol tariqasida. 

imiter 

vt 1. taqlid qilmoq, o‘xshatmoq, nusxa ko‘chirmoq;  2. masxaraomiz taqlid  qilmoq,  kalaka  qilmoq;  3.  qalbaki,  yasama  qilmoq,  o‘xshatmoq,  xuddi 

o‘zi bo‘lmoq, o‘xshatib yasamoq. 

immaculé,  ée 

adj  1.  toza,  sof,  dog‘  tushmagan,  gard  tegmagan;  2. 

badnom bo‘ lmagan, pok, nuqsonsiz, beg‘ubor; 3. begunoh, gunohsiz. 

immanence

 nf philos ichki xususiyat, o‘ziga xoslik. 

immanent, ente 

adj ichki dunyo, o‘ziga xos xususiyatli. 


IMMANGEABLE

 

IMPARTIALITÉ 

 

 269 

immangeable 

adj yeyilmaydigan, iste’molga yaroqsiz, yeb bo‘lmaydigan, 

badhazm. 

immanquable 

adj muqarrar, o‘tib, qochib qutulib bo‘lmaydigan, muqarrar 

bo‘ladigan, qaytarib, oldini olib, daf qilib bo‘lmaydigan, bo‘lishi aniq. 

immanquablement 

adv aniq, shaksiz, albatta, muqarrar. 

immatériel, elle 

adj 1. xayoliy; 2. fig samoviy, havoyi. 

immatriculation

  nf  ro‘yxatga  kiritish,  olish,  belgilash,  belgi  qo‘yish, 

mashina raqami. 

immatriculer 

vt  ro‘yxatga  olmoq,  ro‘yxatga  kiritmoq,  hisobga  olmoq, 

raqamlamoq, yozib qo‘ymoq. 

immature 

adj  yetilib  pishmagan,  yetilmagan,  xom,  go‘r,  dumbul,  yosh, 

hali o‘sib yetilmagan, aqliy jihatdan o‘smay qolgan, noraso, yaxshi o‘smagan. 

immédiat, iate 

adj bevosita, vositasiz,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri, darhol, os hig‘ ich, 

tez, kechiktirib bo‘lmaydigan, yaqindagi. 

immédiatement 

adv bevosita, vositasiz,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri,  tezdan, darhol; 

immédiatement après -dan keyin, hoziroq. 

immémorial, ale 

adj juda ilgarigi, burungi, qadimgi, allaqachongi, o‘ tgan, 

eski; depuis des temps immémoriaux juda qadim zamondan. 

immense 


adj benihoya keng, bepoyon, cheksiz, ulug‘vor, beqiyos, behad, 

juda katta, haddan tashqari, beo‘lchov, bahaybat, katta. 

immensité

  nf  beo‘lchovlik,  cheksizlik,  bepoyonlik,  bahaybatlik,  juda 

kattalik. 

immerger 

I. vt 1. botirmoq, solmoq,  tiqmoq, cho‘ktirmoq (suyuqlikka);  2. 

dengizga  tashlamoq,  uloqtirmoq,  otmoq,  otib  yubormoq;  II.  s’immerger  vpr 

cho‘kmoq, botmoq, cho‘mmoq. 

immersion

 nf botirilganlik, cho‘ktirilganlik, solinganlik, botirish, cho‘ktirish; 

2. sizib kirish; 3. cho‘kish; 4. astron soyasiga kirish, o‘tish. 

immeuble 

I. 


adj 

qimirlamaydigan, 

qo‘zg‘almas, 

ko‘chmas, 

ko‘chmaydigan, harakatsiz (mol-mulk);  II.  nm 1. ko‘chmas mol-mulk,  amlok, 

ko‘chmas mulk (imorat, yer); 2. uy, bino, inshoot; un immeuble d’habitation 

odam yashayotgan uy. 

immigrant, ante 

I. adj ko‘chib yuradigan; II.  n muhojir, ko‘chib yuruvchi, 

ko‘chib kelgan, ko‘chirib kelingan odam. 

immigration

  nf  muhojirlik,  ko‘chirib  keltirish,  ko‘chib  kelish,  ko‘chish, 

ko‘chirish, ko‘chirilish. 

immigré, ée 

adj ko‘chgan, ko‘chirilgan, ko‘chirib kelingan. 

immigrer 

vi ko‘chmoq, ko‘chib kelmoq, ko‘chirib keltirmoq. 

imminence

  nf  muqarrar  bo‘lishlik,  shak-shubhasiz,  haqiqatdan 

bo‘ladiganlik,  bo‘lishi aniqlik,  bevosita xavf-xatarlik; l’imminence du danger 

vositasiz xavfli qo‘rqinch. 

imminent,  ente 

adj  1.  chetlab  o‘ tib,  qochib,  qutulib  bo‘lmaydigan, 

muqarrar,  shak-shubhasiz  bo‘ladigan,  muqarrar,  bevosita,  xavf-xatarli;  2. 

yaqinda, kelajakda, kelgusida bo‘ladigan. 

immiscer  (s’)

  vpr  qo‘shilib  ketm oq,  aralashmoq,  qotishmoq,  suqilmoq; 

s’immiscer dans les affaires d’autrui o‘zgalar ishiga aralashmoq. 

immixtion

 nf aralashish, tiqilish, qo‘shilish, o‘rtaga tushish, suqilish. 

immobile 

adj  1.  qo‘zg‘almaydigan,  harakatsiz,  qo‘zg‘almas,  turg‘un, 

sokin; 2. fig og‘ishmaydigan, qaytmaydigan, qattiq, mustahkam, barqaror. 

immobilier,  ière 

adj  1.  ko‘chmas,  qo‘zg‘olmaydigan,  qo‘zg‘olmas 

mulkdan  iborat  bo‘lgan;  des  biens  immobiliers  qo‘zg‘olmas,  ko‘chmas 

mulk;  2.  ko‘chmas  mol-mulkka  oid;  une  saisie  immobilière  mol-mulkni 

xatga olish, ro‘yxat qilish. 

immobilisation

 nf 1. ko‘chmas, qo‘zg‘almas holatga keltirish; méd a’zoni 

qimirlamaydigan  qilib  qo‘yish;  (gips);  2.  dr  mol-mulkni  qo‘zg‘almas  qilib 

qo‘yish;  3.  harakatsizlik,  to‘xtab  qolish,  turg‘unlik;  l’immobilisation  des 

capitaux  kapital,  pul,  mablag‘ni  ishga  solmay  qo‘yish;  4.  tang  ahvolga 

solmoq, siqib qo‘ymoq (dushmanni). 

immobiliser 

I.  vt  1.  ko‘chmas,  qo‘zg‘almas  qilmoq,  to‘xtatib  qo‘ymoq, 

tang ahvolga solmoq; immobiliser l’ennemi raqib, dushmanni  tang ahvolga 

solmoq;  2. (yur) ko‘chmas, qo‘zg‘olmas mol-mulkka  aylantirmoq; 3.  to‘xtatib, 

qotirib  qo‘ymoq;  II.  s’immobiliser  vpr  harakatsiz  bo‘lmoq,  qotib  qolmoq, 

to‘xtamoq. 

immobilisme 

nm qotib qolganlik, eskilikka yopishib olish. 

immobilité

  nf  qo‘zg‘olmaslik,  ko‘chmaslik,  turg‘unlik  holati,  harakatsizlik, 

o‘lik, ruhsiz. 

immodération

  nf  o‘lchovsizlik,  had,  behadsizlik,  haddan  oshiqlik, 

badnafslik, o‘chlik, o‘zini, nafsini tiya olmaslik; haddan tashqarilik. 

immodéré,  ée 

adj  o‘lchovsiz,  behad,  hadsiz,  haddan  oshiq,  tashqari, 

badnafs, o‘ch, nafsini tiya olmaydigan. 

immodérément 

adv  haddan  tashqari,  nihoyatda,  g‘oyatda,  ortiq 

darajada, badnafs. 

immolation

 nf 1. qurbonlik qilish; 2. fig qurbonlik, bahridan o‘ tish,  qurbon 

berish. 

immoler 


I.  vt  1.  qurbonlik  qilmoq,  sadaqa  qilmoq,  fido  qilmoq,  voz 

kechmoq;  2.  o‘ldirmoq,  o‘ldirib  qo‘ymoq;  II.  s’immoler  vpr  o‘zini  qurbon 

qilmoq. 

immonde 


adj  1.  iflos,  kir,  jirkanch,  yaramas,  harom;  2.  jirkanch,  razil, 

qabih, murdor, past, pastkash, tuban. 

immondice

 nf 1. vx ifloslik, nopoklik, kirlik; 2. pl axlat, supurindi, chiqindi. 

immoral, ale 

adj axloqsiz, axloqi buzuq, badaxloq, fosiq. 

immoralement 

adv axloqsizlik bilan, axloqsizlarcha, beaxloq. 

immoralisme 

nm axloqsizlik. 

immoraliste 

adj, n axloqsiz, axloqi buzuq. 

immoralité

 nf 1. axloqi  buzuqlik, axloqsizlik, beaxloqlik,  fosiqlik; 2.  axloq 

normalariga sig‘maydigan harakat, ish, qiliq. 

immortaliser 

I. vt o‘lmaydigan, unutilmaydigan qilmoq, abadiylashtirmoq, 

umriboqiy  qilmoq,  mangulikka  qoldirmoq;  II.  s’immortaliser  vpr  o‘zini 

abadiylashtirmoq, boqiy bo‘lmoq. 

immortalité

 nf mangulik, abadiylik, boqiylik. 

immortel, elle 

I. adj mangu abadiy, o‘lmaydigan, boqiy, umriboqiy; II. nm  

pl butparast, majusiylar xudosi, ilohi; III. nf bot bo‘znoch (o‘simlik). 

immotivé,  ée 

adj  asoslanmagan,  asossiz,  asosi  yo‘q;  une  réclamation 

immotivée nohaq talab. 

immuabilité 

nf voir immutabilité. 

immuable 

adj  o‘zgarmaydigan,  mahkam,  mustahkam,  pishiq, 

buzulmaydigan, qat’ iy. 

immuablement 

adv  o‘zgarmas,  buzilmas,  qat’iy,  mahkam,  mustahkam  

holda. 

immunisant, ante adj emlaydigan, immunitet hosil qiladigan. 

immunisation

 nf a’zolarni kasal yuqmaydigan qilish, emlash. 

immuniser 

vt emlamoq, kasallik yuqmaydigan qilmoq. 

immunité


  nf  1.  imtiyoz,  yengillik,  soliqlardan  ozod  qilish;  2.  méd 

immunitet,  kasallikka  qarshi  kurashish  qobiliyati;  3.  daxlsizlik,  immunitet; 

l’immunité  parlementaire  parlament  daxlsizligi;  l’immunité  diplomatique 

diplomatik  daxlsizlik;  la  levée  de  l’immunité  parlementaire  parlament 

daxlsizligidan mahrum qilish. 

immunologie

 nf kasallik yuqishiga qarshilikni o‘rgatadigan fan. 

immutabilité

 ou immuabilité

 

nf mahkamlik, mustahkamlik, o‘zgarmaslik, poydorlik, pishiqlik, buzilmaslik, qat’iylik. 

impact 


nm  urish,  zarba,  tegish,  tushirish,  to‘qnashish,  urilish;  un  point 

d’impact tegish nuqtasi, joyi, izi. 

impair,  aire 

I.  adj  toq,  juft  emas;  jouer  à  pair  ou  impair  juft  va  toq 

o‘ynamoq;  II.  nm  qo‘pollik,  beso‘naqaylik,  o‘ng‘aysizlik,  xijolat,  beodoblik, 

andishasizlik;  commettre  un  impair  xato  ish  qilib  qo‘ymoq,  xatoga  yo‘l 

qo‘ymoq. 

impalpable 

adj  sezilmaydigan,  sezib,  his  qilib  bo‘lmaydigan,  sezilmas, 

sezilar-sezilmas, juda kichik; méd paypaslab sezib bo‘lmaydigan. 

impardonnable 

adj kechirib bo‘lmaydigan, kechirilmas, kechirilaydigan. 

imparfait, aite 

I. adj tugallanmagan, tamomlanmagan; II. nm gram o‘ tgan 

zamon tugallanmagan ish, ko‘rinish. 

imparfaitement 

adv yetarli bo‘lmagan,  tugallanmagan,  tamomlanmagan 

holda. 


impartial, ale 

adj betaraf, beg‘araz, odil, xolis, haqqoniy, adolatli. 

impartialement 

adv  betaraflik  bilan,  beg‘arazlik,  xolislik  bilan,  beg‘araz, 

odilona, xolis, haqqoniy ravishda. 

impartialité

 nf xolislik, betaraflik, beg‘arazlik, haqqoniyat. 

1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling