Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet107/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   238

topshiriqlar. 

impasse


 nf boshi berk ko‘cha; se tirer d’une impasse mushkul ahvoldan 

chiqmoq, qutulmoq. 

impassibilité

  nf  vazminlik,  yuragi  kenglik,  xotirjam,  mutlaq,  to‘la,  tepsa-

tebranmaslik,  befarq  qarash,  beparvolik,  e’tiborsizlik,  xolislik,  betaraflik, 

beg‘arazlik. 

impassible 

adj  og‘ir  vazmin,  yuragi  keng,  xotirjam,  mutlaq,  befarq, 

beparvo, xolis, beg‘araz, betaraf. 

impassiblement 

adv  og‘ir,  vazmin,  yuragi  kenglik  bilan,  beparvo, 

xolisona, betaraf. 

impatiemment 

adv  toqatsizlik,  sabrsizlik  bilan,  besabr,  betoqatlik  bilan, 

chidam bilan. 

impatience

  nf  besabrlik,  betoqatlik,  sabrsizlik;  un  mouvement 

d’impatience  betoqat  harakat;  avoir  des  impatiences  achchiqlanmoq, 

g‘azab, jahllanmoq, sabr kosasi to‘lmoq. 

impatient,  ente 

adj  besabr,  betoqat,  sabrsiz,  toqati  yo‘q;  impatient  de 

astoydil xohlovchi; il est impatient de uning toqati yo‘q. 

impatienter 

I.  vt  achchig‘ini  chiqarmoq,  qonini  qaynatmoq,  ranjitmoq, 

o‘ksitmoq,  g‘ashiga  tegmoq;  II.  s’impatienter  vpr  betoqat  bo‘lmoq, 

sabrsizligini bildirmoq, jahli chiqmoq;  s’impatienter de ne pas recevoir de 

nouvelles sabrsizlik bilan xabar kutmoq. 

impavide 

adj qo‘rqmas, dadil, mard, botir, dovyurak, jasur. 

impayable 

adj  1.  fam  g‘aroyib,  g‘alati,  o‘ta  kulgili,  g‘aroyib,  qiziq;  2.  vx 

bebaho, bahosi yo‘q, bahosiz, to‘lab, uzib bo‘lmaydigan, qimmatli. 

impayé, ée 

adj to‘ lanmagan. 

impeccable 

adj  1.  begunoh,  gunohsiz,  gunohi  yo‘q;  2.  benuqson,  kam-

ko‘stsiz, bekami-ko‘st, qusursiz. 

impeccablement 

adv benuqsonlik bilan, kam-ko‘stsizlik bilan, qusursizlik 

bilan. 


impédance

 nf phyz to‘liq qarshilik. 

impénétrabilité

  nf  1.  o‘ tkazmaydiganlik,  o‘ tmaydiganlik;  2.  aql 

yetmaydiganlik,  aqlga  sig‘maydiganlik,  aql  bovar  qilmaydiganlik,  tushunib 

bo‘lmaslik. 

impénétrable 

adj 1. o‘tkazmaydigan, o‘ tmaydigan;  o‘tib  bo‘lmaydigan;  2. 

aql yetmaydigan, aqlga sig‘maydigan, aql bovar qilmaydigan. 

impénitence

  nf  1.  gunohkorligiga  achinmaslik,  afsuslanmaslik, 

pushaymon bo‘lmaslik,  tavba qilmaslik, o‘kinmaslik; 2.  tuzalmaslik, epaqaga 

kelmaslik, o‘zgarmaslik, qotib qolganlik, o‘nglanmaslik. 

impénitent,  ente 

adj  gunohkorligidan  afsuslanmagan,  achinmagan, 

pushaymon  bo‘lmagan,  tavba  qilmagan,  o‘kinmagan;  2.  fam  mahkam 

o‘rnashgan,  tomir  yoygan,  qonga,  suyakka  singib  ketgan,  ashaddiy, 

eskirgan, qotib qolgan, buzilgan, buzuq, tuzatib bo‘lmaydigan. 

impensable 

I. adj tasavvur qilib bo‘lmaydigan,  faraz qilinmaydigan, aqlga 

sig‘maydigan, aql bovar qilmaydigan, amri-mahol; II. nm aqlga sig‘maslik, aql 

bovar qilmaslik, tasavvur faraz qilib bo‘lmaslik. 

impératif, ive 

I. adj buyruq, farmon, amr tarzida, amirona, qat’ iy, dalzarb; 

un  contrôle  impératif  amaliy  nazorat;  un  mandat  impératif  saylovchilar 

topshirig‘i  (deputatga);  II.  nm  1.  buyruq  mayli;  2.  shartsiz  talab,  buyruq, 

buyurish; les impératifs de notre temps davr talabi. 

impérativement 

adv amirona, buyruq tarzida. 

imperceptibilité

  nf  bilinar-bilinmaslik,  sezib  bo‘lmaslik,  sezilar-sezilmas, 

ilg‘ab bo‘lmaslik. 

imperceptible 

adj  bilinar-bilinmas,  sezilar-sezilmas,  ilg‘ab  bo‘lmas,  ko‘z 

ilg‘amas, bilinar-bilinmas, sezilar-sezilmas holda, zo‘rg‘a eshitiladigan. 

imperceptiblement 

adv  kichik,  ko‘rinmas,  sezilmas,  ko‘z  ilg‘amas, 

bilinar-bilinmas, sezilar-sezilmas holda, zo‘rg‘a eshitiladigan. 

imperdable 

adj yutqiziqsiz, yutuq chiqmay qolmaydigan, yo‘qolmaydigan, 

yutqizilmaydigan. 

imperfection

  nf  1.  chalalik,  nomukammallik,  tugal,  mukammal,  to‘liq 

emaslik,  takomillashmaganlik,  yetukmaslik,  chalalik;  2.  nuqson,  illat,  ayb, 

kamchilik, muhtojlik. 

impérial,  ale 

I.  adj  imperatorga,  podshoga  oid;  II.  n  1.  nm  pl  german 

imperatori  askarlari,  sipohlari;  2.  nf  dilijans,  avtobuslarning  ikkinchi  qavati; 

qisqa, cho‘qqi soqol. 

impérialement 

adv shohona. 

impérialisme 

nm o‘zga yerlarni bosib olish siyosati. 

impérialiste 

I. adj bosib olish siyosatini yurgizuvchi; II. nm o‘zga yerlarni 

bosib oluvchi, jahongir (esk). 

impérieux,  euse 

adj  1.  buyruq,  amr  tarzida,  qat’iy  ohangda;  2.  qat’iy, 

qattiq,  eng  oxirgi,  so‘nggi,  ashaddiy;  un  besoin  impérieux  eng  muhim 

ehtiyoj; une nécessité impérieuse so‘nggi zarurat. 

impérissable 

adj  abadiy,  mangu,  o‘chmas,  boqiy,  umrbod,  so‘nmas, 

unutilmas; une gloire impérissable abadiy, mangu shon-shuhrat. 

impéritie

 nf qobiliyatsizlik, no‘noqlik, noshudlik, epsizlik, ish bilmaslik. 

imperméabilisation

  nf  1.  o‘tmaydigan,  o‘ tkazmaydigan  qilish;  2. 

zichlash, havo kirmaydigan-chiqmaydigan qilish. 

imperméabiliser 

vt o‘tmaydigan, o‘tkazmaydigan qilmoq. 

imperméabilité

  nf  1.  o‘ tkazmaslik,  o‘tmaslik;  2.  zichlanganlik,  havo 

kirmaydigan-chiqmaydigan  qilinganlik;  l’imperméabilité  aux  gaz  gaz 

o‘tmaslik, kirmaslik. 

imperméable 

I.  adj  1.  o‘ tkazmaydigan,  rezina  qoplangan;  des  tissus 

imperméables  suv  o‘ tkazmaydigan  gazmol;  2.  havo,  gaz  kirmaydigan;  3. 

sezmaydigan, his etmaydigan; II. nm suv o‘ tkazmaydigan plash. 

impersonnalité

 nf 1. gram shaxssizlik; 2. shaxsiy emaslik, xolislik. 

impersonnel, elle 

adj gram shaxssiz, egasiz. 

impersonnellement 

adv shaxssiz ravishda, egasi yo‘q holda. 

impertinemment 

adv  dag‘al,  qo‘rs,  qo‘pollik  bilan,  qo‘rs,  surbet,  beor, 

bezbet. 

impertinence

  nf  surbetlik,  bezbetlik,  beorlik,  yuzsizlik,  behayolik, 

dag‘allik,  qo‘pollik,  qo‘rslik,  gustohlik,  takallufsizlik,  beandishalik;  pl  qo‘pol 

gaplar. 

impertinent,  ente 

I.  adj  1.  dag‘al  qo‘pol,  qo‘rs,  surbet,  bezbet,  beor, 

behayo,  uyatsiz,  yuzsiz,  takallufsiz,  beandisha;  2.  dr  ishga  aloqador 

bo‘lmagan, aloqador emas; II. n surbet, yuzsiz, beor. 

imperturbabilité

  nf  vazminlik,  yuragi  kenglik,  og‘ir-bosiqlik,  tepsa-

tebranmaslik. 

imperturbable 

adj  vazmin,  yuragi  keng,  og‘ir-bosiq,  mulohazali,  tepsa-

tebranmas. 

imperturbablement 

adv vazmin, yuragi keng holda, og‘ir-bosiqlik bilan. 

impétigo 

nm méd yiringli issiqcha. 

impétrant, ante 

n 1. foyda oluvchi,  foydalanuvchi, manfaatdor; 2. diplom  

olgan, diplomga sazovor bo‘ lgan odam. 

impétueusement 

adv to‘lqinlqanib,  jo‘shib, shiddat bilan, jadal;  gurkirab, 

qiyg‘os, birdan,  tezdan, kuchli,  to‘xtatib  bo‘lmaydigan,  jon-jahd bilan,  qizg‘in, 

otashin. 

impétueux,  euse 

adj  1.  kuchli;  shiddatli,  toshqin,  jadal;  un  torrent 

impétueux  shiddatli  oqim;  2.  to‘xtatib  bo‘lmas,  qizg‘in,  otashin,  qattiq, 

jo‘shqin, qaynoq, ser g‘ayrat, yuragida o‘ ti bor. 

impétuosité

  nf  1.  tezlik,  shiddatlilik,  shitob,  to‘xtatib  bo‘lmas  hujum, 

zo‘rlik; 2. qizg‘inlik, jo‘shqinlik, serg‘ayratlik, keskinlik. 

impie 


I.  adj  xudosiz,  dahriy,  xudodan  qaytgan,  betavfiq,  munkir,  murtad, 

gunohli, shakkok; II. n xudosiz, dahriy. 

impiété

  nf  1.  xudosizlik,  dahriylik,  xudodan  qaytganlik;  xudoga ishonmaslik;  faire  des  impiétés  xudoni,  dinni  tahqirlamoq,  xudoga  shak 

keltirmoq, shakkoklik qilmoq; 2. behurmatlik, hurmatsizlik. 

impitoyablement 

adv ayamay, rahm-shafqat qilmay, beshafqat, ayovsiz, 

shafqatsizlik bilan. 

implacabilité

  nf  qat’iylik,  o‘zgarmaslik,  bir  so‘zlilik,  shafqatsizlik, 

berahmlik, murosaga kelmaslik, murosasizlik. 

implacable 

adj  bir  so‘zli,  qat’iy,  shafqatsiz,  berahm,  o‘zgarmas, 

murosasiz,  beshafqat;  une  lutte  implacable  murosasiz  jang,  kurash, 

olishuv. 

implacablement 

adv murosa qilolmay, berahm lik bilan, ayovsiz. IMPLANTATION

 

IMPRÉSARIO 

 

 271 

implantation

 nf 1. o‘ tkazish, o‘ tqazish, kirgizish; joylashtirish, o‘rnatish; 2. 

fig joriy qilish, qo‘llash, singdirish, ildiz, tomir otish, ko‘karib chiqish, o‘sish; 3. 

armiya kirgizish; 4. méd a’zolarni ko‘chirib o‘ tqazish. 

implanter 

I. vt 1.  o‘ tkazmoq, kirgizmoq,  qoqmoq,  qoqib kirgizmoq; 2. fig 

joriy  qilmoq, qo‘llamoq, singdirmoq; 3. armiya kirgizmoq; II. s’implanter vpr 

qo‘llanilmoq,  singdirilmoq,  tomir,  ildiz  otmoq;  fam  tiklanmoq,  o‘rnatilmoq 

(joyiga). 

implication

  nf  1.  dr  daxldorlik,  aloqadorlik,  taalluqlilik;  2.  jalb  qilinish, 

qatnashish; 3. natija, oqibat, asorat. 

implicite 

adj  ko‘z,  nazarda  tutgan,  noaniq,  aniq  ko‘rinib  turmagan, 

yashirin. 

implicitement 

adv  yashirin,  noaniq,  aniq  ko‘rinib  turmagan,  ma’nosiga 

qarab. 

impliquer vt  1.  aralashtirmoq,  joriy  qilmoq,  jalb  qilmoq,  qo‘llamoq, 

ishlatmoq;  être  impliqué  qo‘llangan,  joriy  qilingan,  ishlatilgan  bo‘lmoq;  2. 

o‘zida saqlamoq, ichiga olmoq, yakun yasamoq. 

implorant,  ante 

adj  yalinib-yolvorib  so‘raydigan,  yalinadigan,  o‘ tinuvchi, 

yalingannamo. 

imploration

  nf  iltijo,  o‘ tinch,  yolvorish,  o‘ tinib,  yolvorib,  xudoning  zorini 

qilib so‘rash. 

implorer 

vt  yolvormoq,  yalinmoq,  o‘tinmoq,  o‘ tinib  so‘ramoq,  da’vat 

qilmoq. 


impoli, ie 

adj qo‘pol muomala,  nazokatsiz, qo‘pol, dag‘al, qo‘rs, odobsiz, 

beandisha, betakalluf, nojo‘ya. 

impoliment 

adv  qo‘pol  muomala  bilan,  nazokatsiz,  qo‘pol,  dag‘al,  qo‘rs, 

odobsiz, beandisha, betakalluf, nojo‘ya holda. 

impolitesse

  nf  qo‘pollik,  beodoblik,  andishasizlik,  betakalluflik, 

nazokatsizlik, qo‘rslik, nojo‘yalik. 

impondérabilité

 nf phyz vaznsizlik, qushday yengillik. 

impondérable 

I.  adj  1.  vaznsiz,  vazni  yo‘q,  qushday  yengil;  2.  noaniq, 

noma’lum,  belgisiz,  tutqich  bermaydigan,  bilinar-bilinmas,  ko‘z  ilg‘amas, 

sezilmas;  II.  nm  pl  zo‘rg‘a  ko‘z  ilg‘aydigan  dalil;  les  impondérables  de  la 

politique siyosatning nozikliklari. 

impopulaire 

adj nazardan qolgan, noravon, sodda emas, xalqchil emas. 

impopularité

 nf nazarnogir, mashhur emas. 

importable 

adj tashqaridan olib kelinadigan, olib kelishga ruxsat etilgan. 

importance

  nf  1.  muhim,  zarur,  ahamiyatlilik,  ma’nolilik,  qimmatga 

egalilik;  ma’no,  mazmun,  mohiyat,  e’ tibor;  attacher  de  l’importance  à 

muhim  hisoblamoq,  ahamiyat  bermoq;  de  peu  d’importance  arzimagan, 

unga  ahamiyati  yo‘q;  de  quelque  importance  ba’zi  ahamiyatga  ega; 

allaqancha, ko‘p miqdorda;  se  donner des  airs d’importance gerdaymoq, 

kekkaymoq,  kibrlanmoq,  o‘zini  katta  tutmoq;  une  affaire  d’importance 

muhim  ish;  2.  kattalik,  o‘lcham,  ko‘p  miqdor;  l’importance  des  effectifs 

armiya soni, miqdori. 

important, ante 

I. adj 1. muhim, zarur, ahamiyatli, mohiyatli, e’ tiborli; peu 

important  ahamiyatsiz,  ahm iyati  kam,  yo‘q;  2.  ta’sirli,  yirik,  dongdor, 

mashhur;  II.  nm  1.  balandparvoz,  viqorli  odam;  2.  muhimi,  asosiysi, 

ahamiyatlisi, e’tiborlisi. 

importateur,  trice 

I.  adj  tashqaridan  olib  kiradigan;  II.  nm  chetdan  mol 

olib keluvchi. 

importation

  nf  1.  chetdan  mol  olib  kelish;  2.  pl  chetdan  olib  kelingan 

mollar; 3. kasallik tarqatuvchi bakteriyani kiritib qo‘yish. 

importer

1

 vt 1. chetdan mol olib kelmoq,  olib kirmoq; 2. kiritmoq, kirgizib qo‘ymoq;  importer  une  maladie  kasallik  olib  kelmoq,  kirgizmoq;  importer 

une mode nouvelle yangi fason kiritmoq. 

importer

2

 vi muhim, ahamiyatli, kerakli, e’ tiborli  bo‘lmoq, il importe  peu muhim emas; peu importe, que m’importe? mening nima ishim bor, menga 

butunlay  farqsiz,  befarq;  peu  importe  si  muhim  emas  agar;  peu  leur 

importe  ularning  nima  ishi bor,  ularga  tamoman  ahamiyati yo‘q; n’importe! 

muhimmas!  muhtojlik  yo‘q,  zarurat  yo‘q!  bari  bir!  hech  nima!  qu’importe? 

demak  nima?  nima  muhimlik?,  bari  bir  emasmi?;  n’importe  quoi  nima 

bo‘lganda ham, bari bir nima?; n’importe qui kim bo‘ lganda ham; n’importe 

(le)  quel  har  bir,  qanday  bo‘ lganda  ham;  à  n’importe  quelle  heure  har 

qanday soatda ham, vaqtda  ham; n’importe comment naridan  beri, chala-

chulpa, pala-partish; n’importe quand qachon bo‘lmasin, duch kelgan joyda. 

importun, ue 

I. adj jonga tegadigan, zeriktiradigan, zerikarli, xira, shilqim, 

bezor  qiladigan,  kogilga  uradigan,  elim,  pashshaxo‘rda,  yopishqoq;  II.  nm 

shilqim odam. 

importuner 

vt joniga tegmoq, zeriktirmoq, bezor qilmoq, ko‘ngilga urmoq, 

tinch qo‘ymaslik. 

imposable 

adj soliq solish mumkin bo‘lgan, jarima solish mumkin bo‘lgan. 

imposant,  ante 

adj  zo‘r  taassurot  tug‘diradigan,  ta’sir  ko‘rsatadigan, 

haybatli,  savlatli,  salobatli,  basavlat,  kelishgan,  ulug‘vor,  dabdabali, 

muhtasham, muazzam, mo‘’tabar. 

imposé, ée 

adj soliq, o‘lpon, jarima solingan. 

imposer 

I. vt 1. soliq, o‘lpon, jarima solmoq;  2. (qqch  à qqn)  farmoyish, 

buyruq,  amr  qilmoq,  bermoq,  ko‘rsatma,  yo‘l-yo‘riq,  maslahat  bermoq, 

zimmasiga  yuklamoq,  majbur  etmoq,  talab  qilmoq;  majbur  qilmoq,  bo‘yniga 

ortmoq,  o‘ tkazmoq  (zo‘rlab),  ko‘ngliga  solmoq;  imposer  des  conditions 

shartlarni  qabul  qildirmoq;  imposer  le  silence  sukut  saqlashga  majbur 

qilmoq;  imposer  du  respect  hurmat  qilishni  ko‘ngilga  solmoq;  3.  solmoq, 

yuklamoq;  imposer  une  tache  à  qqn  vazifa  bermoq,  topshiriq  yuklamoq, 

ishni  bo‘yniga  yuklamoq,  topshiriq  bermoq;  4.  typogr  qolip  tushirmoq;  II.  vi 

hurmat  qilishni ko‘ngliga solmoq;  en imposer  à  izzat  qilishni o‘rgatmoq;  III. 

s’imposer  vpr  1.  o‘z  bo‘yniga  olmoq;  2.  qat’iy  suratda  zarur  bo‘lmoq;  faire 

les  conclusions  qui  s’imposent  mos  muvofiq  xulosalar  qilmoq;  3.  (à)  tan 

oldirmoq,  zo‘rlab  o‘ tkazmoq;  s’imposer  dans  une  société  jamoaga  qabul 

qilinmoq,  uni  odamlar  qabul  qilmoq;  4.  menga  muyassar  bo‘lmoq,  baxtiga 

to‘g‘ri kelmoq. 

imposition

  nf  1.  soliq,  o‘lpon  solish;  2.  pl  o‘lpon,  soliq;  3.  typogr  qolip 

tushirish, solish. 

impossibilité

 nf imkoni,  iloji, imkoniyati yo‘qlik, mumkin  emaslik;  mettre 

qqn  dans  l’impossibilité  de  faire  qqch  biron  narsa  qilishdan  mahrum 

qilmoq. 


impossible 

I.  adj  1.  imkon,  iloj,  imkoniyatsiz,  mumkin  emas;  il  est 

impossible mumkin emas; il lui est impossible de se taire u hech ham jim 

o‘tira  olmaydi;  2.  fam  g‘alati,  g‘ayrioddiy,  ajib,  ajoyib,  qiziq,  alomat;  II.  nm 

mumkin  bo‘lmagan  ish,  narsa;  tenter  l’impossible  hamma  mumkin 

bo‘lmagan  ishni  bajarishga  urinmoq;  faire  l’impossible  hamma  mumkin 

bo‘lmagan ishni qilmoq; prov à l’impossible nul n’est tenu yo‘q bo‘lsa, yo‘q, 

yo‘qni yo‘ndirib bo‘lmaydi. 

imposteur 

nm ishonchini yo‘qotgan, aldamchi, aldoqchi, mo‘ltoni, firibgar, 

qallob. 

imposture

 nf yolg‘on, yolg‘on gap,  aldash,  firib,  pand berish, aldovchilik, 

yolg‘on-yashiq. 

impôt 

nm  soliq,  o‘lpon;  un  impôt  direct,  indirect  haqiqiy,  to‘g‘ri; qo‘shimcha soliq; l’impôt sur le  revenu daromad solig‘i; l’impôt progressif 

sur le revenu o‘sib boruvchi daromad solig‘i; un impôt foncier er solig‘i; les 

impôts  en  nature  mahsulot  solig‘i;  impôt  du  sang  harbiy  majburiyat, 

majburiy harbiy xizmat; la perception des impôts soliq undirish, olish. 

impotence

  nf  darmonsizlik,  bemajollik,  noshudlik,  kuchsizlik,  zaiflik, 

kamdarmonlik. 

impotent, ente 

I. adj kuchsiz, darmonsiz, kamdarmon, zaif, ojiz, bemajol, 

zo‘rg‘a sudralib yuradigan; II. n mayib-majruh, nogiron, cho‘loq odam. 

impraticable 

adj  1.  bajarib,  amalga  oshirib,  udda  qilib  bo‘lmaydigan, 

puch,  ro‘yobga  chiqmaydigan,  qo‘llanmaydigan;  2.  o‘ tib  bo‘lmaydigan, 

yurilmaydigan (yo‘l). 

imprécation

 nf la’nat; qarg‘ ish, la’natlash, qarg‘ash. 

imprécis, ise 

adj noto‘g‘ri, noaniq, xato, yanglish, mavhum, chalkash. 

imprécision

 nf noaniqlik, noto‘g‘rilik, xatolik, ravshan emaslik, xiralik. 

imprégnation

 nf shimish, shimib olish, singdirish, to‘yinish. 

imprégner 

I.  vt  (de  qqch)  singdirmoq,  shimimoq,  to‘yinmoq;  II. 

s’imprégner vpr 1. singdirib, shimib,  to‘yib olmoq;  2. sizib kirmoq, sizib oqib 

kirmoq, sizib o‘ tmoq. 

imprenable 

adj  1.  mustahkam,  bosib,  zabt  etib  olib  bo‘lmaydigan 

(shahar, qal’ani); 2. une vue imprenable ko‘rinish, keng manzara. 

imprésario 

nm teatr tomoshalarini tashkil etuvchi, teatr xo‘jayini, egasi. 


IMPRESCRIPTIBLE

 

IMPUTABLE 

 

 272 

imprescriptible 

adj  ajratib,  olib,  daxl  qilib  bo‘lmaydigan,  daxlsiz, 

mahkam,  mustahkam,  qattiq,  pishiq;  un  droit  imprescriptible  daxlsiz 

huquq;  la  loi  imprescriptible  de  la  nature  tabiatning  o‘zgarmas, 

mustahkam qonuni. 

impression

  nf  1.  bosib  naqsh,  rasm  solish  (gazmolga);  2.  nashr  qilish, 

bosib  chiqarish;  une  faute  d’impression  bosmada  yo‘l  qo‘yilgan  xato;  3. 

bosma, bosilgan narsa, iz, tamg‘a; la dernière impression de so‘nggi nashri 

(kitob);  4.  taassurot,  xotira  izi;  avoir  l’impression  de  taassurotga  ega 

bo‘lmoq; faire impression  sur  taassurot, iz  qoldirmoq; une  impression de 

voyage yo‘l xotiralari; 5. bo‘zga bo‘yoq berish (rasmda). 

impressionnabilité

  nf  1.  ta’sirlanuvchanlik,  ta’sirchanlik,  hassoslik, 

moyillik, beriluvchanlik; 2. nozik tabiatlilik, noziklik (rasm olishda). 

impressionnable 

adj  ta’sirchan,  ta’sirlanuvchan,  hassos,  moyil, 

beriluvchan, nozik. 

impressionnant, 

ante 

adj 


ta’sir 

qiladigan, 

ta’sirlantiruvchi, 

hayajonlantiradigan. 

impressionner 

I.  vt  ta’sir  qilmoq,  ta’sirlantirmoq,  hayajonlantirmoq, 

ko‘nglini yumshatm oq; II.  s’impressionner vpr  ta’sirga, hayajonga berilmoq, 

kuchli ta’sirlanmoq. 

impressionnisme 

nm san’atda his-tuyg‘ularni aks ettiradigan oqim. 

impressionniste 

I. adj san’at oqim iga mansub; l’école impressionniste 

shu  san’at  oqimi  maktabi,  vakillari;  II.  n  shu  san’at  oqimi  tarafdorlari, 

shug‘ullanuvchilar. 

imprévisible

  adj  ko‘zda  tutilmagan,  oldindan  ko‘rilmagan,  kutilmagan, 

o‘ylanmagan, xayolga ham kelmagan, nogahoniy, tasodifiy. 

imprévision

  nf  ehtiyotsizlik,  uzoqni  ko‘rabilmaslik,  kaltabinlik, 

kutilmaganlik, 

o‘ylanmaganlik, 

xayolga 


kelmaganlik, 

nogahoniylik, 

tasodifiylik. 

imprévoyance

  nf  ehtiyotsizlik, 

uzoqni  ko‘rabilmaslik,  xayolga 

kelmaganlik,  nogahoniylik,  tasodifiylik,  yengiltaklik,  mulohazasizlik,  yengillik, 

yuzakilik. 

imprévoyant,  ante 

adj  ehtiyotsiz,  uzoqni  ko‘rabilmagan,  xayolga 

kelmagan, nogahoniy, tasodifiy, mulohazasiz, yuzaki, yengil. 

imprévu, ue 

I. adj kutilmagan, oldindan ko‘rilmagan, xayolga kelmagan, 

ko‘zda tutilmagan; II. nm kutilmaganlik, xayolga kelmaganlik, tasodiflik. 

imprimante

 nf printer, nashr qiluvchi asbob, qurilma (elektr mashina). 

imprimatur 

nm nashr qilish, bosib chiqarishga ruxsat (berish). 

imprimé, ée 

I. adj 1. nashr etilgan, qilingan bosib chiqarilgan; un circuit 

imprimé  bosma  shakl;  2.  gul  bosilgan  (gazmol);  II.  nm  bosma  asar,  ish, 

risola; bosma qog‘oz. 

imprimer 

I. vt 1. bosib chiqarmoq, nashr etmoq; imprimer ses pas dans 

la neige qorda oyoq izlarini qoldirmoq; 2. nashr qildirmoq; se faire imprimer 

asarlarini  nashr  qildirmoq;  3.  gul  solmoq  (gazmolga);  4.  bo‘zga  bo‘yoq 

bermoq; 5. tasvirlamoq, gavdalantirib ko‘rsatmoq; 6. xabar bermoq, bildirmoq 

(harakatni);  7.  ta’sir  ko‘rsatmoq,  ishontirmoq,  ma’qul  qilmoq;  II.  s’imprimer 

vpr 1. nashr qildirmoq; 2. gavdalanmoq. 

imprimerie

  nf  1.  kitob  nashriyoti,  bosma,  nashr  ishlari;  2.  bosmaxona, 

nashriyot. 

imprimeur 

nm nashriyotchi, noshir, matbaachi. 

improbabilité

  nf  dargumonlik,  ehtimoldan  uzoqlik,  aqldan  tashqarilik, 

haqiqatga to‘g‘ri kelmaslik. 

improbable 

adj  ehtimoldan  uzoq,  ishonib  bo‘lmaydigan,  dargumon, 

aqlga, haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan, mumkin bo‘lmagan, amrimahol. 

improductif,  ive 

adj  samarasiz,  barakasiz,  foydasiz,  unumsiz,  behuda; 

un travail improductif unumsiz mehnat. 

improductivité

  nf  samaraszlik,  bebarakalik,  foydasizlik,  unumsizlik, 

behudalik. 

impromptu,  ue 

I.  adv  tayyorgarliksiz,  to‘satdan,  qo‘qqisdan,  birdan, 

bexosdan,  daf’atan,  dabdurustdan,  ittifoqo,  banogoh,  nogahon;  II.  adj 

tayyorgarliksiz  aytilgan,  yaratilgan;  une  visite  impromptue  kutilmagan 

tashrif;  III.  nm  tayyorgarlik  ko‘rmasdan  qilingan  ish,  asar;  à  l’impromptu 

to‘satdan, qo‘qqisdan, tayyorlanmasdan. 

imprononçable 

adj  talaffuz  qilinmaydigan,  qilib  bo‘lmaydigan,  qiyin 

talaffuz qilinadigan. 

impropre 

adj  1.  yaroqsiz,  layoqatsiz,  yaramaydigan,  nobop,  mos 

kelmaydigan; impropre à servir xizmat qila olmaydigan; 2. xos emas (tilga). 

improprement 

adv  mos  emas,  to‘g‘ri  emas;  s’exprimer  improprement 

qoniqarsiz ifodalamoq, ko‘ngildagidek emas. 

impropriété

  nf  yaroqsizlik,  layoqatsizlik,  yaramaslik,  mos  kelmaslik, 

nomuvofiqlik,  nomunosiblik,  noloyiqlik,  to‘g‘ri  kelmaslik;  impropriété  d’un 

terme iboraning to‘g‘ri kelmasligi, so‘zning noto‘g‘ri ishlatilishi. 

improvisation

  nf  tayyorgarliksiz,  birdan  yaratish,  qilingan  ish,  badiha, 

asar. 


improviser 

I.  vt,  vi  tayyorgarliksiz  aytmoq,  yaratmoq,  qilmoq,  to‘qimoq, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling