Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet108/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   238

tashkil etmoq; II. s’improviser vpr tasodifan (kimdir) bo‘lib qolmoq, to‘satdan 

birovga aylanmoq. 

improviste (à l’)

 loc adv  to‘satdan,  qo‘qqisdan, birdaniga, kutilmaganda, 

kutmaganda, tayyorgarliksiz, tasodifan, bonagoh. 

imprudemment 

adv  ehtiyotsizlik  bilan,  avaylamay,  ko‘zga  qaramay, 

ehtiyotsiz, qo‘pol, o‘ylamasdan, yengiltak, nojo‘ya. 

imprudence

  nf  ehtiyotsizlik,  avaylamaslik,  ko‘zga  qaramaslik,  pala-

partishlik,  qo‘pollik,  nojo‘yalik,  o‘ylamasdan  ish  qilish,  o‘ylamasdan  qilingan 

ish,  noma’qulchilik,  yengiltaklik,  mulohazasizlik,  shoshqaloqlik,  ehtiyotsiz 

qadam; commettre des imprudences ahmoqgarchiliklar qilib qo‘ymoq. 

imprudent, ente 

adj ehtiyotsiz, qo‘pol, nojo‘ya, pala-partish, shoshqaloq, 

mulohazasiz, yengiltak, noma’qul. 

impubère 

adj voyaga yetmagan, balog‘at yoshiga yetmagan, yosh. 

impubliable 

adj bosib, nashr qilib chiqarishga yaroqsiz, arzimaydigan. 

impudemment 

adv  uyalmasdan,  or-nomus  qilmay,  hayosizlik  bilan, 

sharmandalarcha,  surbet,  bezbet,  beor,  behayo,  yuzsiz,  uyatsizlarcha; 

vijdonsizlarcha. 

impudence

 nf uyatsizlik, yuzsizlik, behayolik, surbetlik, bezbetlik, beorlik, 

vijdonsizlik. 

impudent,  ente 

adj  uyat,  nomus,  hayo,  yuzsiz,  surbet,  bezbet,  beor, 

vijdonsiz. 

impudeur

 nf uyatsiz, nomussiz, hayosiz, yuzsiz, behayolik. 

impudicité

  nf  uyatsizlik,  nomussizlik,  hayosizlik,  behayolik,  yuzsizlik, 

buzilganlik,  fahsh  yo‘liga,  buzuqlikka,  yomon  yo‘lga  kirganlik,  buzuqlik, 

axloqsizlik, fohishabozlik, fohishalik, suyuqoyoqlik. 

impudique 

adj  uyati,  yuzi  yo‘q,  uyatsiz,  nomussiz,  hayosiz,  behayo, 

benomus, sharmanda. 

impudiquement 

adv  uyalmasdan,  or-nomus  qilmay,  hayosizlik  bilan, 

sharmandalarcha, buzuq, yomon yo‘lga kirib. 

impuissance

  nf  1.  bedarmon,  kuchsiz,  darmonsiz,  zaif,  bequvvatlik, 

bemajollik,  kasallik;  être  dans  l’impuissance  holi  yo‘qlik;  2.  jinsiy  zaiflik, 

hezlik. 


impuissant,  ante 

I.  adj  bedarmon,  kuchsiz,  darmonsiz,  zaif,  bequvvat, 

bemajol; méd jinsiy zaif, impotent, hez; II. nm impotent, hez, jinsiy zaif odam. 

impulser 

vt turtki bermoq, turtmoq. 

impulsif,  ive 

I.  adj  undaydigan,  qo‘zg‘atadigan,  ko‘ngilga  soladigan, 

majbur  qiladigan,  ta’sirchan,  sezgir,  g‘ayri-ixtiyoriy;  II.  n  tashqi  ta’sirga 

beriluvchan, sezgir odam, ta’sirchan odam. 

impulsion

  nf  1.  turtish,  itarish,  urish,  zarba;  2.  ichki  turtki,  intilish,  istak 

uyg‘otish, istak, mayl, xohish, niyat; céder à l’impulsion de son cœur yurak 

amriga bo‘ysunmoq; 3. techn beixtiyor harakati, turtish harakati, itarish. 

impunément 

adv bejazo, jazosiz, jazolamasdan, jiddiy oqibatsiz. 

impuni, ie 

adj jazosiz, jazosiz qolgan, qoldirilgan, jazolanmagan, bejazo. 

impur, ure 

adj 1. harom, iflos, isqirt, bulg‘anch, aralashma iflos; 2. nopok, 

noinsof,  insofsiz,  palid,  murdor,  harom,  axloqsiz,  odobsiz,  buzuq,  beadab, 

yaramas. 

impureté


 nf 1. haromlik, ifloslik,  bulg‘anganlik, kirlik, ifloslanish, kirlanish, 

iflos bo‘lish; 2. chim begona aralashma; 3. yaramas xatti-harakat, beadablik, 

uyatlik, axloqsizlik, odobsizlik, buzuqlik, nuqsonlik. 

imputable 

adj 1. nisbat  bersa,  taalluqli, aloqador qilsa bo‘ ladigan; aybiga 

iqror  bo‘ladigan,  aybiga  aqli  yetadigan;  imputable  à  kimgadir  mansub  deb 

biladigan,  o‘ylaydigan  2.  hisobiga  yozilgan,  o‘tkazilgan;  imputable  sur 

to‘lashga qarashli, tegishli; yoziladigan, yozib qo‘yiladigan. IMPUTATION

 

INCARNÉ 

 

 273 

imputation

  nf  1.  aybdorlik,  ayblash,  qoralash,  aybiga  iqror  qilish;  2. 

o‘tkazish (pulni). 

imputer 

I.  vt  1.  aybiga  iqror  qilmoq,  aybiga  aqli  yetmoq,  mansub  deb 

bilmoq;  imputer un crime à qqn birovni  jinoyatda ayblamoq;  2. (sur) -dan 

hisoblamoq,  hisoblab  chiqarmoq,  ushlab  qolmoq;  bidov  hisobiga  yozmoq, 

xarajatlar  hisobiga  o‘tkazmoq;  II.  s’imputer  vpr  o‘z  hisobiga  o‘ tkazmoq,  o‘z 

hisobiga yozib qo‘ymoq. 

imputrescibilité

 nf chirimaslik, chirimaydiganlik, chirishga qarshilik. 

imputrescible 

adj chirimaydigan, chirishga qarshi, bardoshli. 

in- 

préf inkor ma’nosini ifodalovchi prefiks (variantlari: il-, im-, ir-); injuste nohaq,  adolatsiz;  inefficace  befoyda,  bekorchi;  inhabile  noqulay, 

inhospitalité  mehmondo‘st  emaslik;  illégal  maxfiy,  yashirin;  imbuvable 

ichib bo‘lmaydigan; irréel xayoliy, noreal. 

inabordable 

adj  egallab  bo‘ lmaydigan,  dimog‘dor,  takabbur,  kibr  havosi 

baland, egallab, zabt etib bo‘lmaydigan. 

inaccentué, ée 

adj gram urg‘usiz, urg‘u tushmaydigan. 

inacceptable 

adj qabul qilib bo‘lmaydigan, qabul qilinmaydigan. 

inaccessible 

adj  egallab,  zabt  etib  bo‘lmaydigan,  erishilmaydigan; 

inaccessible à l’esprit humain inson aqli yetmaydigan. 

inaccoutumé,  ée 

adj  1.  odatlanmagan,  o‘rganmagan;  2.  odatdan 

tashqari, farqsiz. 

inachevé,  ée 

adj  tugallanmagan,  oxiriga  yetmagan,  nihoyasiga 

yetmagan, tugamagan. 

inactif,  ive 

adj  1.  bo‘shang,  lanj,  tepsa-tebranmas,  loqayd,  sust, 

lapashang,  faoliyatsiz,  harakatsiz,  bekorchi,  ishlamaydigan;  un  remède 

inactif sust dori; 2. mil majburiy xizmatda bo‘lmagan. 

inaction


  nf  harakatsizlik,  faoliyatsizlik,  sustlik,  ishlamaslik,  bekorchilik, 

loqaydlik. 

inactivité

  nf  1.  bekorchilik,  ishlamaslik,  faoliyatsizlik;  2.  mil  zaxirada 

bo‘lish, turish, majburiy xizmatda bo‘lmaslik. 

inactuel, elle 

muhim bo‘lmagan. 

inadaptation

 nf muvofiqlashtirilmaganlik, moslashmaganlik, layoqatsizlik, 

uquvsizlik, no‘noqlik. 

inadapté, ée 

adj layoqatsiz, no‘noq, uquvsiz, moslashmagan. 

inadéquat,  ate 

adj  bir  xil,  baravar,  teng,  birdek  bo‘lmagan,  bir-biriga 

o‘xshamagan, har xil, xilma-xil, har turli. 

inadmissible 

adj  to‘g‘ri,  muvofiq,  mos  kelmaydigan,  qabul  qilib,  ko‘nib, 

rozi bo‘ lmaydigan, ruxsat, ijozat berilmagan, taqiqlangan, man etilgan. 

inaliénable 

adj  1.  dr  boshqaga  berib  bo‘lmaydigan,  daxlsiz;  2.  ajratib, 

olib, daxl qilib bo‘lmaydigan, daxlsiz, ajralmas. 

inaltérabilité

  nf  1.  o‘zgarmaslik,  turlanmaslik,  chidamli,  pishiq, 

mustahkam, barqarorlik; 2. vazminlik, og‘irlik, xotirjam lik, osoyishtalik, tepsa-

tebranmaslik. 

inaltérable 

adj  1.  o‘zgarmas,  turlanmas,  chidamli,  pishiq,  mustahkam, 

barqaror, buzilmas; 2. vazmin, og‘ir, xotirjam, osoyishta, tepsa-tebranmas. 

inamical,  ale 

adj  xush  ko‘rmaydigan,  yoqtirmaydigan,  yaxshi 

ko‘rmaydigan, yomon ko‘radigan, dushman, g‘anim. 

inamovibilité

 nf almashtirib bo‘lmaslik, daxlsizlik. 

inamovible 

adj  almashtirib  bo‘lmaydigan,  o‘zgarmaydigan,  doimiy, 

muttasil, umrbod, abadiy. 

inanimé, ée 

adj jonsiz, joni yo‘q, o‘lik; tomber inanimé jonsiz yiqilmoq. 

inanité

 nf behudalik,  puchlik,  foydasizlik,  natijasizlik, ma’nosizlik, befoyda urinish, maqsadsizlik, bemaqsadlik. 

inanition

  nf  och  qolish,  ochlik;  tomber  d’inanition  ochlikdan  yiqilib 

qolmoq. 


inaperçu,  ue 

adj  ko‘rinmasdan,  bildirmasdan,  sezdirmay;  passer 

inaperçu ko‘rinmasdan o‘ tib ketmoq. 

inapplicable 

adj  qo‘llab,  ishlatib, 

tadbiq  qilib  bo‘lmaydigan, 

qo‘llanilmaydigan, ishlatilmaydigan. 

inappréciable 

adj  1.  bebaho,  qimmatli,  g‘oyat,  benihoya  katta,  bahosi 

yo‘q,  qimmatbaho,  qadrli;  2.  sezib  bo‘lmaydigan,  sezilar-sezilmas,  bilinar-

bilinmas, sezilarsiz. 

inapte 


adj  noloyiq,  layoqatsiz,  qobiliyatsiz,  uquvsiz,  no‘noq,  noshud, 

epsiz; être inapte au service militaire harbiy xizmatga yaroqsiz bo‘lmoq. 

inaptitude

 

nf qobiliyatsizlik, 

uquvsizlik, 

no‘noqlik, 

yaroqsizlik, 

layoqatsizlik,  yaramaslik,  noshudlik;  une  inaptitude  au  travail  mehnatga, 

ishga yaroqsizlik. 

inarticulé,  ée 

adj  tushunib,  anglab  bo‘lmaydigan,  noaniq,  noravshan, 

mujmal talaffuz qilingan. 

inassimilable 

adj  1.  o‘zlashtirib  bo‘lmaydigan,  o‘zlashmaydigan, 

singmaydigan,  singib  ketmaydigan;  2.  taqqoslab,  solishtirib  bo‘lmaydigan, 

o‘xshab ketmaydigan. 

inassouvi, ie 

adj qanoatlanmagan,  qanoat hosil  qilmagan, qoniqmagan, 

qonmagan, ko‘ngli to‘lmagan. 

inattaquable 

adj  1.  egallab,  zabt  etib  bo‘lmaydigan,  mustahkam;  2.  rad 

qilib  bo‘lmaydigan,  e’ tirozga  o‘rin  qoldirmaydigan,  inkor  qilib  bo‘lmaydigan, 

aniq,  shak-shubhasiz,  begumon,  bekami-ko‘st,  benuqson,  qusursiz, 

kamchiliksiz;  un  argument  inattaquable  e’ tirozga  o‘rinsiz,  inkor  qilib 

bo‘lmaydigan dalil; 3. chidamli, pishiq. 

inattendu,  ue 

adj kutilmagan, kutilmaganda ro‘y, yuz bergan,  to‘satdan, 

qo‘qqisdan bo‘ lib qolgan, nogahoniy, tasodifiy, beixtiyor, bexosdan qilingan. 

inattentif, ive 

adj diqqat-e’ tiborsiz, beparvo,  parishonxotir, befarq, xayoli 

qochgan, esi oqqan, fikri tarqoq, parokanda. 

inattention

 nf diqqat-e’ tiborsizlik, beparvolik,  parishonlik,  parishonxotirlik; 

une faute, une erreur d’inattention e’ tiborsizlik natijasida qilingan xato. 

inaudible 

adj  1.  eshitib  bo‘lmaydigan,  eshitilmas,  tovushsiz,  shovqinsiz; 

yaxshi  eshitilmaydigan,  past;  2.  quloqqa,  eshitishga  yoqimsiz,  eshitib 

bo‘lmaydigan. 

inaugural,  ale 

adj  kirish;  un  discours  inaugural  kirish  nutqi,  ochib 

berish so‘zi, nutqi; une cérémonie inaugurale ochilish marosim i. 

inauguration

  nf  1.  tantanali  ochish,  ochilish  (haykalni);  discours 

d’inauguration kirish so‘zi, nutqi; 2. fig boshi, boshlanishi. 

inaugurer 

vt  1.  tantanali  ochmoq  (haykalni);  2.  fig  boshlamoq,  boshlab 

bermoq; 3. fam yangilamoq. 

inauthentique 

adj  ishonib  bo‘lmaydigan,  ishonchsiz,  soxta,  qalbaki,  asl 

emas,  yasama,  xayoliy,  o‘ylab  chiqarilgan,  to‘qilgan,  to‘qib  chatilgan, 

uydirma. 

inavouable 

adj  e’tirof  etib,  aytib  bo‘lmaydigan,  uyat,  isnod  keltiradigan, 

sharmandali, axloqsiz, nomunosib. 

incalculable 

adj besanoq, sanoqsiz, sanab bo‘lmaydigan, son-sanoqsiz, 

beadad,  behisob,  hisobi,  sanog‘i  yo‘q,  hisobsiz,  cheklanmagan,  cheksiz, 

chegarasi yo‘q, bepoyon, behad, chegarasiz. 

incandescent,  ente 

adj  1.  qizigan,  qizargan,  qizdirilgan,  cho‘g‘langan, 

laxcha bo‘lgan, o‘ tli; 2. fig qizg‘in, jo‘shqin, otashin, alangali. 

incantation

  nf  sehrgarlik,  jodugarlik;  afsun,  sehr,  jodu,  tilsim,  duo,  kuf-

suf. 

incapable I. adj (de qqch, de faire qqch)  1.  qobiliyatsiz, qobiliyati yo‘q; 

incapable  de  lâcheté  tubanlikka,  pastkashlikka  qobiliyati  yo‘q;  je  suis 

incapable  de  me  lever  mening  turishga  qobiliyatim  yo‘q,  kuchim  yo‘q;  2. 

qobiliyatsiz,  layoqatsiz,  talantsiz,  iste’dodsiz;  3.  noshud,  epsiz,  no‘noq,  ish 

bilmaydigan,  tajribasiz; 4. dr huquqsiz,  layoqatsiz, ojiz, notavon,  ish, harakat 

qila  olmaydigan;  II.  n  1.  ojiz  odam,  ojizlik,  notavonlik;  2.  dr  huquqi  yo‘q, 

notavon odam. 

incapacité

  nf  1.  qobiliyatsizlik,  uquvsizlik,  no‘noqlik;  une  incapacité  de 

travail  mehnatga  yaroqsizlik;  2.  noqobil,  qo‘ lidan  kelmaydigan,  uddasidan 

chiqa olmaydigan, iste’dodsizlik, talantsizlik; 3. dr ojizlik, notavonlik. 

incarcération

 nf qamash, qamoqda o‘ tirish,  qamalish, badarg‘a, qamoq, 

hibs. 


incarcérer 

vt qamoqda o‘ tirmoq, qamalmoq, hibsga olinmoq, qamamoq. 

incarnadin, ine 

adj oq-qizil, oqish-alvon. 

incarnat, ate 

adj qizil, alvon, qirmizi, och qizil. 

incarnation

 nf timsol, mujassam, gavdalantirish. 

incarné,  ée 

adj  amalga  oshirilgan,  timsol  bo‘laolgan,  mujassamlashgan, 

mavjud. 


INCARNER

 

INCOMMODITÉ 

 

 274 

incarner 

I.  vt  gavdalantirmoq,  mujassamlantirmoq;  II.  s’incarner  vpr 

gavdalanmoq,  mujassamlanmoq,  mujassam  bo‘lmoq,  amalga  oshmoq, 

yuzaga chiqmoq. 

incartade

  nf  1.  vx  qo‘pol  nojo‘ya  harakat,  ish,  qiliq;  2.  injiqlik,  ahmoqlik, 

tentaklik,  bema’nilik,  sho‘xlik,  hazilkashlik;  faire  mille  incartades 

maynavozchilik  qilmoq,  hazillashmoq,  o‘ynashmoq,  jinnilik  qilmoq;  3. 

sakrash, irg‘ish, sapchish (otning). 

incendiaire 

I. adj yondiruvchi,  o‘t oldiruvchi, yondiradigan, yonuvchi; une 

bombe  incendiaire  yondiruvchi  bomba;  II.  n  qasddan  o‘t  qo‘yib,  yondirib 

yuboruvchi. 

incendie

 nf yong‘in, o‘ t tushish, alanga, o‘ t, olov. 

incendier 

vt  1.  yondirmoq,  o‘ t  qo‘ymoq,  yoqmoq;  2.  lovullatmoq;  les 

piments  lui  ont  incendié  la  gorge  qalampir  uning  tomog‘ini  lovullatib 

yubordi;  3.  qizartirmoq  (ufqni),  qo‘zg‘atmoq,  uyg‘otmoq,  to‘lqinlantirmoq, 

jo‘shtirmoq (aqlni); 4. (qqn) fam so‘kmoq, haqorat qilmoq, tahqirlamoq, qopib 

olmoq. 


incertain,  aine 

I. adj 1.  ishonmaydigan, gumonsiraydigan, ishonmovchi, 

ikkilanuvchi, qat’iyatsiz, shubhali,  qorong‘i,  dargumon,  ishonib  bo‘lmaydigan, 

ishonchsiz,  inobatsiz;  un  fait  incertain  ishonib  bo‘lmaydigan  dalillar;  être 

incertain  de  ikkilanmoq,  gumonsiramoq;  2.  beqaror,  o‘zgaruvchan, 

muvaqqat, o‘zgarib  turadigan; 3.  noaniq, mujmal, qorong‘i,  tushunib, anglab 

bo‘lmaydigan;  des  contours  incertains  noaniq,  mujmal  shakl,  ko‘rinish, 

sharpa;  des  lumière  incertaine  zaif,  nim jon,  kuchsiz  yorug‘lik  (nur);  II.  nm 

noma’lum narsa. 

incertitude

  nf  1.  ishonmaslik,  gumonsirash,  qat’iyatsizlik,  dargumonlik, 

ikkilanuvchilik,  jur’atsizlik,  lanjlik,  shubha,  shubhalanish;  pl  ikkilanish, 

taraddudlanish;  2. 

ishonchsizlik,  noma’lumlik; 

3.  o‘zgaruvchanlik, 

muvaqqatlik, bo‘qalamunlik. 

incessamment 

adv tezda, yaqinda, hoziroq. 

incessant,  ante 

adj  tinmaydigan,  to‘xtamaydigan,  to‘xtovsiz,  betinim, 

doimiy, uzluksiz, payvasta. 

incessible 

adj dr boshqaga berib bo‘lmaydigan, daxlsiz. 

inceste


 yaqin qarindoshi bilan jinsiy aloqa, zino. 

incestueux, euse 

adj yaqin qarindoshi bilan zino qilgan. 

inchangé, ée 

adj o‘zgarmagan, o‘zgarmay saqlangan. 

incidemment 

adv  favqulodda,  tasodifan,  tasodifiy,  bexosdan,  nogahon, 

kutilmaganda,  shunchaki,  yo‘l-yo‘ lakay;  mentionner  incidemment  yo‘l-

yo‘lakay eslatib o‘ tmoq, tilga olmoq. 

incidence

  nf  1.  phys  og‘ish,  tushish;  un  angle  d’incidence  og‘ ish, 

tushish  burchagi; 2. fig natija, oqibat, asorat;  avoir des incidences sur  aks 

etmoq, iz, asar, asorat qoldirmoq. 

incident


1

 

nm  1.  mojaro,  noxush  hodisa,  voqea  to‘qnashuv,  janjal, baxtsizlik; 2. ko‘rinish, epizo‘d. 

incident


2

,  ente 


adj  1.  tasodifiy,  tasodifan  bo‘lgan,  kutilmaganda  yuz 

bergan,  nogahoniy,  hodisa;  2.  gram  kirish;  une  proposition  incidente  ou 

une incidente kirish gap; 3. phyz tushadigan, oqqan (nur). 

incinération

  nf  yoqish,  yoqib  yuborish,  kuydirish,  yondirish,  kulga 

aylantirish. 

incipit 

nm inv badiiy asarning birinchi, bosh so‘zlari. 

incise

 nf gram kirish gap. inciser 

vt qirqmoq,  ozroq kesmoq,  tilmoq, sal kesib,  tilib qo‘ymoq, kesik, 

tilik qilmoq. 

incisif, ive 

I. adj 1. kesadigan, qirqadigan; 2. achitadigan, achchiq, qattiq 

tegadigan, cho‘rtkesar, keskin, zahar; II. nf kurak, oldingi tish. 

incision

 nf kesish, tilish, kesik, tilik qilish. 

incitation

  nf  qo‘zg‘alishi,  uyg‘onishi  (asab);  fitna,  ig‘vo,  g‘alamislik, 

ig‘vogarlik, vasvasaga solish. 

inciter 


vt  (à  qqch)  qo‘zg‘atmoq,  undamoq,  ko‘ngliga  solmoq,  majbur 

qilmoq, gij-gijlamoq, ig‘vo qilmoq, yo‘lga boshlamoq (yomon). 

incivil,  ale 

adj  qo‘pol,  qo‘rs,  dag‘al,  nazokatsiz,  behurmat,  beadab, 

beandisha. 

incivilité

  nf  qo‘pollik,  qo‘rs,  dag‘al,  nazokatsiz,  behurmat,  beadab, 

beandishalik, izzat, hurmat qilmaslik. 

inclassable 

adj navlab, sinflab bo‘lmaydigan. 

inclémence

 nf rahmsizlik, shafqatsizlik, berahmlik, badjahllik, qattiqqo‘llik, 

toshbag‘ir yurak, bag‘ritoshlik. 

inclément,  ente 

adj  rahmsiz,  shafqatsiz,  berahm,  badjahl,  qattiqqo‘l, 

toshbag‘ir, bag‘ritosh, toshyurak. 

inclinaison

  nf  1.  qiyshayish,  og‘ish,  egilish,  egish,  engashtirish,  keskin 

burilish,  nishablik,  qiyalik,  yonbag‘ ir;  l’inclinaison  magnétique  magnit, 

ohangraboning og‘ishi; 2. mil tepalik, balandlik burchagi. 

inclination

  nf  1.  qiyshayish,  og‘ish,  egilish,  egish,  engashtirish  (bosh, 

gavda);  bosh  egish,  ta’zim  qilish,  sajda  qilish,  salom  berish;  2.  qiziqish, 

ishtiyoq, yaxshi ko‘rish, mayl, havas, moyillik, sadoqat, mehr-muhabbat. 

incliné, ée 

adj qiya, nishab, moyil, qiyalama. 

incliner 

I.  vt  egmoq,  engashtirmoq,  og‘dirmoq,  qiyshaytirmoq,  bukmoq, 

burmoq,  qayirmoq;  incliner  la  tête  bosh  egmoq;  II.  vi  1.  qiyshaymoq, 

engashmoq,  og‘moq;  2.  (vers  qqch)  bukilmoq,  burilmoq,  qayrilmoq;  III. 

s’incliner  vpr  1.  yutqizmoq,  yutqizgan  deb  bilmoq,  qo‘shilmoq,  ko‘nmoq; 

s’incliner  devant  qqch  tan  olmoq,  bermoq,  ko‘nikmoq,  rozi  bo‘lmoq;  2. 

salom  bermoq,  qulluq,  ta’zim  qilmoq,  salom  yetkazmoq;  3.  qiyshaymoq, 

engashmoq, yonboshlamoq, og‘moq. 

inclure 

vt  kirgizmoq,  kiritmoq,  qo‘shmoq,  qo‘shib  qo‘ymoq,  ilova  qilmoq, 

ishlatmoq, tadbiq qilmoq, qo‘llamoq. 

inclus,  use 

adj  kirgizilgan,  kiritilgan,  qo‘shilgan,  qo‘shib  qo‘yilgan, 

ishlatgan,  tadbiq  qilingan,  qo‘llangan,  ilova  qilingan;  ci-inclus  shu  yerga 

kirgizilgan, shu yerda ilova qilingan. 

inclusif,  ive 

adj  1.  o‘ziga  kirgizib,  kiritib,  qo‘shib  olgan,  ichiga  olgan;  2. 

ling ichiga qamrab olgan. 

inclusion

  nf  kirgizish,  kiritish,  ilova  qilish,  qo‘shish,  qo‘shib  qo‘yish, 

ishlatish, tadbiq qilish, qo‘llash. 

inclusivement 

adv oxirgisini ham qo‘shib, ichiga olib, shu jumladan, ilova 

qilib. 


incoercible 

adj  to‘xtatib,  bosib,  ushlab  bo‘lmaydigan,  kuchli,  shiddatli, 

qo‘lga o‘rgatib bo‘ lmaydigan, so‘z, bo‘y bermaydigan, asov. 

incognito 

I.  adv  yashirin,  noma’lum;  II.  nm  yashirin  nom  bilan  yurish, 

ismi, nomini yashirish; garder l’incognito nom ini yashirin saqlamoq. 

incohérence

 

nf aloqasizlik, 

aloqa 


yo‘qligi, 

bog‘lanishsizlik, 

munosabatsizlik, 

poyintar-soyintarlik, 

poyma-poylik, 

mantiqsizlik, 

tuturuqsizlik. 

incohérent,  ente 

adj  aloqasiz,  aloqasi  yo‘q,  bog‘lanmagan, 

munosabatsiz,  poyintar-soyintar,  poyma-poy,  tuturuqsiz;  des  mots 

incohérents aloqasiz so‘zlar. 

incollable 

fam  I.  adj  bilarmon,  hamma  narsani  biladigan;  II.  n  o‘zini 

bilimdon hisoblovchi, mahmadona. 

incolore 

adj rangsiz, rangi o‘chgan, oqargan, qochgan. 

incomber 

vi  (à  qqn)  zimmasida  bo‘lmoq,  zimmasiga  yuklatilmoq, 

zimmasiga  yuklamoq,  muyassar  bo‘lmoq,  to‘g‘ri  kelmoq;  cette  tâche  lui 

incombe  bu  vazifa  uning  zimmasiga  yotadi;  il  incombe  à  to‘g‘ri  keladi, 

muyassar bo‘ladi. 

incombustible 

adj  yonmaydigan,  kuymaydigan,  yonmas,  kuymas,  o‘ t, 

olovga chidam li, alanga olmaydigan. 

incommensurable 

adj  1.  beo‘lchov,  cheksiz,  behad  katta,  o‘lchab 

bo‘lmaydigan; 2. taqqoslab, tenglashtirib bo‘lmaydigan. 

incommode 

adj 1. noqulay, qulay, o‘ng‘ay emas, siqadigan; 2. zeriktirarli, 

zeriktiradigan, noxush, ko‘ngilsiz, sovuq, xunuk. 

incommodément 

adv noqulay, qulay, o‘ng‘ay emas. 

incommoder 

I. vt 1. bezovta  qilmoq,  urintirmoq,  tinchi, oromini buzmoq, 

ovora  qilmoq,  qismoq,  siqmoq,  tang  ahvolga  solmoq;  2.  tashvish, 

xavotirlantirmoq,  jonga  tegmoq,  zeriktirmoq,  bezor  qilmoq;  3.  sog‘lig‘ini 

ishdan chiqarmoq, lohaslik; je suis incommodé mening  tobim yo‘q, o‘zimni 

yomon his qilayotibman; II. s’incommoder vpr siqib qo‘ymoq, qisib qo‘ymoq; 

qismoq, siqmoq. 

incommodité

  nf  1.  noqulaylik,  qulaysizlik,  o‘ng‘aysizlik,  notinchlik, 

xavotirlik,  jonsaraklik,  bezovtalik,  tashvish,  tahlika;  2.  kasal,  betob  bo‘lish, 

mazasi qochish, tobi qochish, lohaslik, darmonsizlik. 


INCOMMUNICABLE

 

INCORRECTION 

 

 275 

incommunicable 

adj  1.  ifodalab,  tasvirlab,  tushuntirib,  aytib  berib 

bo‘lmaydigan;  2.  o‘tmaydigan,  o‘ tkazib  bo‘lmaydigan;  3.  ayri,  aloqasiz, 

qo‘shilmaydigan, qo‘shib bo‘lmaydigan. 

incomparable 

adj taqqoslab, solishtirib bo‘lmaydigan, tengsiz, tengi yo‘q, 

benazir, mislsiz. 

incomparablement 

adv  taqqoslab,  solishtirib  bo‘lmas,  tengsiz,  misli 

ko‘rilmagan, benazir. 

incompatibilité

  nf  o‘xshashsizlik,  beo‘xshovlik,  o‘xshash,  monand 

emaslik,  har  xillik,  nomuvofiqlik,  nomunosiblik,  noloyiqlik,  to‘g‘ri  kelmaslik; 

une incompatibilité d’humeur fe’l-atvorining mos, to‘g‘ri kelmasligi. 

incompatible 

adj qarama-qarshi, zid, mos emas, to‘g‘ri kelmaydigan; des 

caractères incompatibles fe’l atvorning o‘xshamasligi. 

incompétence

  nf  hal  qilishga  haqi  yo‘qlik,  yetarli  ma’lumotga  ega 

emaslik, huquqsizlik, vakolatsizlik, behuquqlik. 

incompétent,  ente 

adj  hal  qilishga  haqi  yo‘q,  yetarli  ma’lumotga  ega 

emas, huquqsiz, vakolatsiz, behuquq. 

incomplet,  ète 

to‘ liq,  to‘la  emas,  to‘lmagan,  to‘ldirilmagan,  kam,  yarim-Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling