Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet109/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   238

yorti, mukammal emas. 

incomplètement 

adv to‘liqsiz, kam, yarim-yorti, to‘lamas. 

incompréhensible 

adj  tushunarsiz,  tushunib,  anglab  bo‘lmaydigan, 

qiyin, mushkul; mavhum, zahar. 

incompréhensif,  ive 

adj  anglab,  tushunib  yeta  olmaydigan, 

tushunmaydigan. 

incompréhension

 nf tushunmaslik, anglamaslik, tushunib yetmaslik. 

incompressible 

adj  siqib,  qisib 

bo‘lmaydigan, 

qisilmaydigan, 

siqilmaydigan; kamaytirib bo‘lmaydigan. 

incompris,  ise 

adj  tushunmaydigan,  anglab  bo‘lmaydigan,  tushunish 

mumkin bo‘lmagan. 

inconcevable 

adj  aql  yetmaydigan,  aqlga  sig‘maydigan,  aql  bovar 

qilmaydigan, 

tushunib  bo‘lmaydigan,  hayratda  qoldiradigan,  aqlni 

shoshiradigan, amrimahol. 

inconciliable 

adj  1.  murosaga  kelmaydigan,  kelishtirib,  yarashtirib 

bo‘lmaydigan,  ashaddiy,  murosasiz;  2.  o‘rindoshmas,  o‘rindosh  bo‘lmagan, 

muvofiq, mos, to‘g‘ri kelmaydigan, qarama-qarshi, zid. 

inconditionnel,  elle 

I. adj  to‘la,  to‘ liq, mutlaqo, butunlay,  to‘lib  toshgan, 

shartsiz,  shartlashilmagan,  so‘zsiz,  so‘z  qaytarmasdan;  une  reddition 

inconditionnelle  so‘zsiz  taslim  bo‘lish;  une  interdiction  inconditionnelle 

des armes nucléaires yadro  qurollarini so‘zsiz  taqiqlash; II.  nm muhokama 

qilinmasdan qabul qilingan qaror. 

inconditionnellement 

adv  so‘zsiz,  so‘z  qaytarmasdan,  shart 

qo‘ymasdan. 

inconduite

 nf axloqsizlik, buzuqlik, fosiqlik, sayoqlik; axloqsiz xulq-atvor. 

inconfort 

nm  noqulaylik,  qulaysizlik,  o‘ng‘aysizlik;  un  inconfort 

psychologique ichki tashvish, bezovtalik tashvishli hol, holat. 

inconfortable 

adj noqulay, o‘ng‘aysiz, qulaysiz, qulayligi yo‘q. 

incongru, ue 

adj noo‘rin, o‘rinsiz, chakki, bemavrid, mos, muvofiq,  to‘g‘ri 

kelmaydigan, nomunosib, nomuvofiq. 

incongruité

 nf noo‘rinlik, chakkilik, bechakki, bemavridlik, mos, muvofiq, 

to‘g‘ri  kelmaslik,  nomunosiblik,  nomuvofiqlik,  bema’nilik,  tuturiqsizlik, 

odobdan  tashqari,  beadab,  uyatlik;  commettre  une  incongruité  qo‘pol  ish 

qilmoq. 


inconnaissable 

philos I. adj anglab,  bilib, idrok qilib bo‘lmaydigan, bilish 

mumkin bo‘lmagan; II. nm bilib, idrok qilib bo‘lmaslik, bilish mumkin emaslik. 

inconnu,  ue 

I.  adj  noma’lum,  notanish,  majhul,  o‘rganilmagan, 

allaqanday;  II.  n  1.  notanish  odam,  begona,  yot;  2.  nm  noma’lumlik, 

o‘rganilmaganlik,  majhullik;  3.  nf  math  noma’lum  miqdor  (kattalik,  qiymat), 

izlangan, noma’lum son. 

inconscience

  nf  1.  g‘ayrishuuriylik,  beixtiyoriylik,  behushlik;  2.  yaxshi 

o‘ylab ko‘rilmaganlik, bemulohazalik, xomlik. 

inconscient,  ente 

adj  1.  g‘ayrishuuriy,  g‘ayriixtiyoriy,  behush;  2.  yaxshi 

o‘ylab ko‘rilmagan, bemulohaza, xom. 

inconséquence

 nf 1. izchil emaslik, mantiqsizlik, tuturiqsizlik; 2. o‘ylamay 

qilingan ish, o‘ylamay aytilgan so‘z. 

inconséquent,  ente 

adj  izchil  emas,  mantiqsiz,  tuturiqsiz;  2.  o‘ylamay 

qilingan, aytilgan, o‘ylnmagan. 

inconsidéré,  ée 

adj  o‘ylamay  qilingan,  orqa  o‘ngiga  qaramay  ish 

tutadigan,  ehtiyotsiz,  ehtiyotkor  emas,  qaltis;  une  démarche  inconsidérée 

o‘ylamay qilingan ish. 

inconsidérément 

adv  o‘ylamay  qilingan  holda,  ehtiyotsiz  holda,  qaltis 

holda. 

inconsistance  nf  1.  bo‘sh,  chidamsizlik,  pishiq,  puxta  emaslik,  chidamli 

emaslik,  salga  sinish,  tez  sinib  ketish,  mo‘rtlik;  2.  yetarli  asosga  ega 

bo‘lmaganlik, asossizlik, tagi puch, bo‘shlik, yetarlicha asoslanmaganlik. 

inconsistant,  ante 

adj  1.  chidamsiz,  bo‘sh,  pishiq,  puxta  emas,  salga 

sinadigan,  tez  sinib  ketadigan,  mo‘rt;  2.  yetarli  asosga  ega  bo‘lmagan, 

asossiz, tagi puch, bo‘sh. 

inconsolable 

adj  yupatib,  ovutib,  ko‘nglidan  chiqarib  bo‘lmaydigan, 

tasalli, 

taskin 

topmaydigan, ovunmaydigan, 

dardmand,  yurakdan 

chiqmaydigan, dard-hasrati ko‘p. 

inconstance

  nf  o‘zgaruvchanlik,  beqarorlik,  betayinlik  muvaqqatlik, 

buqalamunlik, omonatlik, turg‘un emaslik, bo‘shlik. 

inconstant,  ante 

adj  o‘zgaruvchan,  o‘zgarib  turadigan,  muvaqqat, 

omonat, beqaror, turg‘un emas. 

inconstitutionnalité

  nf  mos,  muvofiq,  to‘g‘ri  emaslik,  kelmaslik, 

nomuvofiqlik, nomunosiblik, noloyiqlik, konstitusiyaga qarshi, zid. 

inconstitutionnel, elle 

adj konstitusiyaga qarshi bo‘lgan, zid. 

incontestable 

adj rad qilib bo‘lmaydigan, e’ tirozga o‘rin qoldirmaydigan, 

aniq, shak-shubhasiz, begumon. 

incontestablement 

adv rad, inkor qilib bo‘lmas, e’tirozga o‘rin qoldirmas, 

begumon, shubhasiz, shaksiz. 

incontesté,  ée 

adj  rad,  inkor  qilib  bo‘lmaydigan,  e’tirozga  o‘rin 

qoldirmaydigan, aniq, shak-shubhasiz, shaksiz, begumon, so‘zsiz. 

incontinence

  nf  1.  o‘zi,  nafsini  tiya  olmaslik,  badnafslik,  nafsi  buzuqlik, 

o‘chlik;  2.  méd  qovug‘ i  bo‘shlik,  siydikni  tutolmaslik,  chakmazak,  siyg‘oq; 

l’incontinence urinaire siydikni tutolmaslik. 

incontinent

1

,  ente


  adj  1.  o‘zi,  nafsini  tiya  olmaydigan;  2.  méd  qovug‘i 

bo‘sh odam, siyg‘oq, chichqoq. 

incontinent

2

  adv  darhol,  tezlik,  zudlik  bilan,  kechiktirmay,  hoziroq, hozirning o‘zida, shu zahoti. 

incontrôlable 

adj  nazorat  qilib  bo‘lmaydigan,  nazorat  qilinmaydigan, 

hisobga olib bo‘lmaydigan. 

incontrôlé, ée 

adj nazoratsiz,  tergalmaydigan, hech kim  tergamaydigan, 

nazorat qilinmaydigan. 

inconvenance

  nf  o‘rinsiz,  noo‘rinlik,  chakki,  bemavridlik,  beadab,  uyat, 

yomonlik, odobdan tashqarilik. 

inconvenant, ante 

adj o‘rinsiz, noo‘rin, chakki, bemavrid,  beadab, uyat, 

nomunosib, noloyiq, yarash, kelish, to‘g‘ri kelmaydigan, noma’qul. 

inconvénient 

nm  noqulay,  qulaysiz,  o‘ng‘aysizlik,  xijolat,  xalal,  xalaqit, 

to‘siq,  to‘sqinlik,  noo‘rinlik;  je  n’y  vois  aucun  inconvénient  men  qarshi 

emasman; sans inconvénient to‘siq, to‘sqinliksiz. 

inconvertible 

adj 

fin 


almashtirib, 

aylantirib 

bo‘lmaydigan, 

almashtirilmaydigan, konvertatsiya qilinmaydigan (pul haqida). 

incorporation

  nf  o‘z  ichiga  olishlik,  kirgizish,  hisobiga  olish,  ro‘yxatga 

yozib, kirgizib qo‘yish. 

incorporer 

I.  vt  kiritmoq,  qo‘shmoq,  kirgizmoq,  biriktirmoq,  yozib 

qo‘ymoq;  aralashtirmoq;  incorporer  un  conscrit  mil  majburiy  xizmatga 

chaqirilganni  yozib,  qo‘shib,  kirgizib  qo‘ymoq;  II.  s’incorporer  vpr 

qo‘shilmoq,  qo‘shilib,  aralashib,  kirishib  ketmoq,  tarkibiga  kirmoq;  armiya 

qatoriga, safiga kirmoq. 

incorrect,  ecte 

adj  1.  noto‘g‘ri,  xato,  to‘g‘ri  emas,  nuqsonli,  yanglish;  2. 

nomunosib,  noloyiq,  yarash,  kelish,  to‘g‘ri  kelmaydigan,  noma’qul,  qo‘pol 

muomalali. 

incorrectement 

adv  1.  noto‘g‘ri,  xato,  yanglish,  to‘g‘ri  emas;  2.  qo‘pol 

muomalali, nomunosib, noloyiq. 

incorrection

  nf  1.  xato,  yanglish,  noto‘g‘rilik,  to‘g‘ri  emaslik,  xato, 

yanglish,  kamchilik,  nuqson;  2.  beadablik,  qo‘pol  muomalalik,  nazokatsizlik, 

iltifotsizlik. INCORRIGIBLE

 

INDÉMONTRABLE 

 

 276 

incorrigible 

adj tuzatib, to‘g‘rilab bo‘lmaydigan, qaysar. 

incorruptible 

adj  1.  buzilmaydigan,  chirimaydigan,  irimaydigan, 

aynimaydigan; 2. vijdonli, pok, vijdonini sotmaydigan, sotilmaydigan. 

incrédule 

I.  adj  1.  badgumon,  birovga,  hech  kimga  ishonmaydigan, 

shubha bilan qaraydigan;  2. dinsiz, dahriy, dinga, xudoga ishonmaydigan; II. 

nm  1.  ishonmaydigan  odam;  2.  dinsiz,  dahriy,  xudo,  dinga  ishonmaydigan 

odam. 

incrédulité nf  1.  badgumonlik,  ishonmaslik,  ishonchsizlik,  shubha  bilan 

qarash,  shubhalanish,  ishonmovchilik;  2.  dahriylik,  dinsizlik,  xudoga 

ishonmaslik, umidsizlik. 

increvable 

adj 1. yorilmaydigan (ballon); un pneu increvable kamerasiz 

ballon (avto); 2. fam charchamas, tolmas, hormas, serg‘ayrat, toliqmaydigan. 

incriminer 

vt dr ayblamoq, ayb qo‘ymoq. 

incroyable 

adj  aqlga,  haqiqatga  to‘g‘ri  kelmaydigan,  hayratda 

qoldiradigan,  hayratomuz,  hayratlanarli,  aqlni  shoshiradigan,  esankiratib, 

dovdiratib  qo‘yadigan,  ehtimoldan  uzoq,  ishonib  bo‘ lmaydigan,  tasavvurga, 

aqlga  sig‘maydigan,  g‘ayrioddiy,  haqiqatga  to‘g‘ri  kelmaydigan,  odam 

ishonmaydigan, g‘alati, ko‘z ko‘rib, quloq eshitmagan. 

incroyablement 

adv  aqlga,  haqiqatga  to‘g‘ri  kelmas,  ehtimoldan  uzoq, 

ishonib bo‘lmas, haddan tashqari, favqulodda. 

incroyance

  nf  dinsiz,  dahriylik,  din,  xudoga  ishonmaslik,  xudosizlik, 

xudoga qarshi bo‘lish, shak keltirish. 

incroyant,  ante 

adj  dahriy,  dinsiz,  xudosiz,  xudoga  shak  keltirgan, 

ishonmaydigan. 

incrustation

 nf 1. qadama naqsh (gul); 2. qaynab chiqqan ko‘pik, sardak, 

qasmoq (qozon tagida). 

incruster 

I. vt 1. bezamoq, naqshlamoq, qadab naqsh solmoq; 2. qasmoq 

qoplamoq;  II.  s’incruster  vpr  1.  qasmoq  bilan  qoplanmoq;  2.  abadiy  esda 

qolmoq;  3.  fig  pashshaxo‘rda,  xirapashsha  bo‘lmoq,  surkalmoq,  suqilib 

kirmoq. 

incubateur,  trice 

I. adj un appareil incubateur  jo‘ja ochtirg‘ich asbobi; 

II. nm inkubator, jo‘ ja ochadigan joy. 

incubation

 nf 1. jo‘ja ochish, ochtirish;  tuxum qo‘yish, ikra, urug‘ qo‘yish, 

uvuldiriq tashlash; 2. méd kasallikning yashirin davri. 

inculpation

 nf ayblash, ayb qo‘yish. 

inculpé, ée 

adj ayblovchi, ayblaydigan, ayb qo‘yadigan. 

inculper 

vt ayblamoq, ayb qo‘ymoq, aybga qo‘ymoq. 

inculquer 

I.  vt  miyasiga  quymoq,  kirgizmoq,  urib  kirgizmoq,  his 

tug‘dirmoq,  uyg‘otmoq;  II.  s’inculquer  vpr  saqlanmoq,  saqlanib  qolmoq, 

aksini, ifodasini topmoq. 

inculte 


adj  I.  ishlanmagan,  haydalmagan,  qarovsiz,  chopilmagan,  ekin 

ekilmagan,  ekilmay  yotgan,  xarobazorga  aylangan,  tashlandiq;  un  terrain 

inculte haydalmagan parcha yer; 2. ma’lumotsiz, ilmsiz, bilimsiz, o‘qimagan, 

omi, johil, nodon. 

incultivable 

adj haydab, ishlab, chopib, ekib bo‘lmaydigan. 

incultivé,  ée 

adj  1.  haydalmagan,  ishlanmagan,  chopilmagan;  2. 

o‘qimagan, johil, nodon, ilmsiz, bilimsiz. 

incunable 

nm 1500 yildan oldin kam nusxada bosilgan o‘ ta noyob asar. 

incurabilité

 nf davolab, tuzatib bo‘lmaslik, bedavolik. 

incurable 

adj  1.  davolab,  tuzatib  bo‘ lmaydigan,  bedavo;  2.  yo‘q  qilib, 

yo‘qotib, qirib bitirib bo‘lmaydigan, tuzalmas. 

incurablement 

adv  1.  davolab,  tuzatib  bo‘lmas;  2.  tuzatib,  to‘g‘rilab 

bo‘lmas; il est incurablement paresseux u tuzatib bo‘lmas dangasa. 

incurie


 nf beg‘amlik,  beparvolik, sovuqqonlik,  e’tiborsizlik, pala-partishlik; 

une incurie administrative xo‘jasizlik, tadbirsizlik, noshudlik. 

incursion

  nf  1.  bostirib,  bosib  kirish,  qo‘qqisdan  bosqin,  hujum,  yurish, 

qilish; une incursion aérienne havo bosqini, hujumi; 2. sayohat, safar, sayr; 

3. tomosha qilib ko‘rish. 

incurver 

vt egmoq, bukmoq, engashtirmoq, qiyshaytirmoq. 

indécence

  nf  beadablik,  odobsizlik,  uyatlik,  odobdan  tashqarilik, 

yomonlik, yaramaslik. 

indécent, ente 

adj odobdan tashqari, beadab, uyat, yomon, yaramas. 

indéchiffrable 

adj  1.  o‘qib,  aytib  berib  bo‘lmaydigan,  tushunib 

bo‘lmaydigan, noaniq; 2.  tushuntirib  bo‘lmaydigan,  aniq, ravshan,  oydin qilib 

bo‘lmaydigan. 

indéchirable 

adj  yirtib  bo‘lmaydigan,  yirtilmaydigan,  pishiq,  puxta, 

chidam li, mustahkam. 

indécis,  ise 

adj  1.  ikkilanuvchi,  taraddudlanuvchi,  taraddudli,  jur’atsiz, 

qat’iyatsiz,  lanj;  2.  yechilmagan,  hal  qilinmagan,  yechimi  yo‘q,  noaniq, 

ravshan,  oydin  emas;  une  victoire  indécise  ishonib  bo‘lmaydigan,  yuzaki 

g‘alaba; des formes indécises noaniq sharpa, ko‘rinish. 

indécision

 nf ikkilanish, taraddudlanish, jur’atsizlik, qat’ iyatsizlik, lanjlik. 

indécomposable 

adj  buzilmaydigan,  aynimaydigan,  bo‘linmaydigan, 

parchalanmaydigan. 

indécrottable 

adj  1.  tozalanmaydigan,  tozalab  bo‘lmaydigan;  g‘adir-

budir,  g‘udurish,  dag‘allashgan,  yorilib  ketgan;  2.  fam  tuzatib,  to‘g‘rilab 

bo‘lmaydigan; un paresseux indécrottable tuzalmas yalqov, dangasa. 

indéfectible 

adj  1.  cheki,  oxiri,  keti  yo‘q,  doimiy,  uzluksiz,  boqiy;  2. 

buzilmaydigan,  buzilmas,  mustahkam,  bekor  qilib,  buzib  bo‘lmaydigan;  une 

fidélité  indéfectible buzilmas vafodorlik, sadoqat; une amitié  indéfectible 

buzilmas do‘stlik. 

indéfendable 

adj  1.  og‘ir,  qiyin  himoyalanadigan,  himoyalanmaydigan, 

himoyasiz; 2. asossiz, tagi yo‘q, puch, ishonarsiz, dalilsiz, isbot qilinmagan. 

indéfini,  ie 

adj  1.  noaniq;  un  article  indéfini  gram  noaniq  artikl;  un 

pronom  indéfini  gram  noaniq  olmosh;  2.  cheksiz,  chegarasiz,  bepoyon, 

cheki, chegarasi yo‘q; un espace indéfini cheksiz fazo, bo‘shliq. 

indéfiniment 

adv  1.  noaniq  holda,  noaniq  vaqtda;  2.  cheki,  oxiri, 

chegarasi yo‘q, cheksiz bepoyon, oxirigacha. 

indéfinissable 

adj  1.  noaniq,  aniq  bo‘lmagan;  2.  tushuntirib 

bo‘lmaydigan,  anglab,  o‘qib  bo‘ lmaydigan,  aql  yetmaydigan,  aqlga 

sig‘maydigan, aql bovar qilmaydigan. 

indéformable 

adj shakli, qiyofasi, ko‘rinishini yo‘qotm aydigan. 

indéfrisable 

I.  adj  hurpaymaydigan  (soch);  II.  nf  sochni  yozilmaydigan 

qilib ohorlash, qotirib qo‘yish. 

indélébile 

adj 1. o‘chirib, yo‘q qilib bo‘lmaydigan; 2. fig unutilmas, unutib, 

esdan, xotiradan chiqarib bo‘lmaydigan, abadiy. 

indélébilité

  nf  1.  o‘chirib,  yo‘q  qilib  bo‘lmaslik;  2.  fig  abadiylik, 

unutilmaslik, unutib, esdan, xotiradan chiqarib bo‘lmaslik. 

indélibéré,  ée 

adj  yaxshi  o‘ylab  ko‘rilmagan,  o‘ylamasdan,  mulohazasiz  

qilingan, xom, yaxshi, puxta o‘ylanmagan. 

indélicat,  ate 

adj 1. odobsiz,  beandisha, betakalluf,  nazokatsiz,  nojo‘ya; 

2.  past,  yaramas,  iblis,  nopok,  isqirt,  jirkanch,  vijdoni  (diyonati,  insofi)  yo‘q, 

tirriq, noinsof, diyonatsiz; des actes indélicats nojo‘ya xatti-harakat. 

indélicatement 

adv  1.  odobi  yo‘q,  beandisha,  betakalluf,  nazokatsiz, 

nojo‘ya holda; 2. past, yaramas, iblis, nopok, isqirt, jirkanchlik bilan. 

indélicatesse

  nf  1.  odobsizlik,  beandishalik,  betakalluflik,  nazokatsizlik, 

nojo‘yalik;  2.  pastlik,  yaramaslik,  iblislik,  nopoklik,  isqirtlik,  jirkanchlik, 

vijdonsizlik, diyonatsizlik, tirriqilik. 

indémaillable 

adj titilib, yozilib ketm aydigan (chulkilar). 

indemne 

adj  zarar,  shikast  topmagan,  eson-omon,  sog‘-salomat,  ziyon-

zahmatsiz,  shikastsiz,  beshikast,  lat  yemagan,  urilmagan;  rester  indemne 

omon qolmoq, butun, sog‘ qolmoq. 

indemnisable 

adj zarar, ziyon uchun mukofot oladigan, oluvchi. 

indemnisation 

nf  zarar,  ziyon  uchun  mukofot  olish;  ziyonni  qoplash, 

berish, to‘lash, badal, haq, tovon to‘lash. 

indemniser 

vt ziyon, zarar uchun mukofotlanmoq, mukofot  olmoq, zarar, 

ziyonni  qoplamoq,  to‘lamoq;  indemniser  en  numéraire  et  au  comptant 

jaranglagan chaqa pul bilan to‘lamoq. 

indemnité 

nf 1. ziyon, zarar uchun mukofot,  tovon, yetkazilgan shikastni 

qoplash,  qo‘shimcha  badal,  haq;  une  indemnité  compensatrice  pul 

mukofot;  une  indemnité  de  logement,  de  résidence  kvartira,  uy  to‘ lovi 

(puli);  une  indemnité  de  déplacement  yo‘l  puli;  des  indemnités  de 

licencement  ishdan  bo‘shaganda  qonunga  muvofiq  beriladigan  pul;  sans 

indemnité tekinga, bepulga, beminnat; 2. mukofot, maosh, ish haqi, oylik. 

indémontrable 

adj dalil bilan isbotlab bo‘lmaydigan. INDÉNIABLE

 

INDISPOSITION 

 

 277 

indéniable 

adj  rad,  inkor  qilib  bo‘lmaydigan,  shak-shubhasiz,  aniq, 

ishonchli, chin, haqiqiy, mo‘’ tabar. 

indépendamment 

adv  indépendamment  de  mustaqil,  erkin,  hur,  ortiq; 

tashqari. 

indépendance 

nf mustaqillik, erkinlik, hurlik, muxtoriyat, istiqlol. 

indépendant, ante 

adj mustaqil, erkin, hur, muxtor. 

indescriptible 

adj  tushuntirib,  yozib,  aytib,  tasvirlab,  ifodalab,  ta’riflab, 

tavsiflab,  bayon  qilib  bo‘lmaydigan,  til,  qalam  ojizlik  qiladigan,  ta’rifga 

sig‘maydigan, ta’rifdan tashqari. 

indésirable 

adj xush ko‘rilmagan, yoqmaydigan, nomaqbul, yoqimsiz. 

indestructible 

adj  buzilmas,  barqaror,  mustahkam,  yo‘q  qilib 

bo‘lmaydigan; cheki, oxiri, keti yo‘q, doim iy, uzluksiz, boqiy. 

indétermination

 nf 1. ikkilanuvchilik, jur’atsizlik,  qat’iyatsizlik,  lanjlik; hal 

qila olmaslik; 2. math noaniqlik, majhullik, aniqlanmaslik. 

indéterminé, ée 

adj 1. noaniq, ikkilanuvchi; jur’atsiz; 2. taraddudli, lanj. 

index 


nm 1. ko‘rsatkich barmoq;  2. surib bo‘ladigan ko‘rsatkich strelka; 3. 

ko‘rsatkich,  alifbo  ko‘rsatkichi,  mundarija;  4.  mettre  à  l’index  taqiqlamoq, 

taqiqlab qo‘ymoq, muomaladan chiqarmoq. 

indexation

 nf raqamlash, raqam bilan ko‘rsatish. 

indexer 


vt ko‘rsatmoq, raqam qo‘ymoq, ro‘yxat qilmoq. 

indicateur,  trice 

I.  adj  ko‘rsatkich,  ko‘rsatadigan;  II.  nm  1. 

ma’lumotnoma,  ko‘rsatkich  kitobi;  2.  techn  ko‘rsatkich;  un  indicateur  de 

vitesse  spidametr  (tezlikni  ko‘rsatkich);  un  indicateur  de  niveau  sath 

ko‘rsatkichi, suvo‘lchagich shisha;  3. chim ko‘rsatkich;  4. darakchi, xabarchi, 

xabar beruvchi (militsiyada). 

indicatif,  ive 

I.  adj  ko‘rsatadigan,  ko‘rsatuvchi;  à  titre  indicatif  darak, 

xabar beradigan; II. nm gram aniqlik mayli. 

indication

  nf  1.  ko‘rsatish;  th  une  indication  scénique  belgi,  sharh; 

fournir  des  indications  ma’lumot,  guvohlik  bermoq;  donner  une  fausse 

indication noto‘g‘ri xabar, ma’lumot bermoq; 2. méd ko‘rsatish. 

indice 

nm  1.  belgi,  nishon,  tamg‘a,  iz,  asar,  alomat,  ko‘rsatkich;  des indices  essentiels  asosiy  belgi;  2.  ko‘rsatkich;  l’indice  des  prix  baho 

ko‘rsatkichi;  baho;  l’indice  des  salaires  maosh  ko‘rsatkichi;  un  indice  de 

qualité  sifat  ko‘rsatkichi;  3.  phys  ko‘rsatkich  (soni);  l’indice  de  réfraction 

sindirish, sinish ko‘rsatkichi; 4. math daraja ko‘rsatkichi. 

indicible 

adj  til  bilan  tushuntirib,  aytib,  tasvirlab,  ifodalab,  ta’riflab, 

tavsiflab,  bayon  qilib  bo‘lmaydigan,  ta’rifiga  til  ojiz,  ta’rifga  sig‘maydigan, 

ta’rifdan tashqari. 

indien,  ienne 

I.  adj  Hindistonga  oid,  hind;  II.  n  1.  hind,  hindistonlik;  2. 

indeys. 

indifféremment 

adv e’tiborsizlik bilan,  ahamiyat bermay,  loqayd,  befarq, 

bari bir, beparvolik bilan, beparvo, birovning dardiga qayishmay. 

indifférence

  nf  e’tiborsizlik,  loqayd,  beparvo,  befarqlik,  aham iyat 

bermaslik, befarq qarash, birovning dardiga qayishmaslik. 

indifférencié, ée 

adj farq  qilmaydigan, ahamiyat bermaydigan,  birovning 

dardiga qayishmaydigan. 

indifférent,  ente 

I. adj befarq, beparvo, loqayd,  aham iyat  bermaydigan, 

birovning  dardiga  qayishmaydigan;  cela  m’est  indifférent  buning  men 

uchun  farqi  yo‘q;  II.  n  beparvo,  befarq  odam;  faire  l’indifférent  birovning 

dardiga qayishmaydigan qilib ko‘rsatmoq. 

indifférentisme 

nm indifferentizm, loqaydlik, beparvolik, befarqlik. 

indifférer 

vt  fam  e’tiborsiz  qoldirmoq;  cela  m’indiffère  bu  men  uchun 

farqsiz, menga buning farqi yo‘q. 

indigence

  nf  1.  kambag‘allik,  yo‘qsillik,  muhtojlik,  qashshoqlik, 

bechorachilik,  yetishmovchilik,  nochorlik,  faqirlik,  yo‘qchilik;  2.  ozlik,  kamlik, 

yetarli emaslik, taqchillik, tanqislik, g‘ariblik, o‘ ta kambag‘allik. 

indigène 

I. adj mahalliy, yerli, joyli,  tub,  tubjoyli; II. n mahalliy, shu yerlik, 

joylik odam, tub joylik odam. 

indigent, ente 

I. adj kambag‘al, yo‘qsil,  faqir, nochor, muhtoj, qashshoq, 

bechora,  hech  vaqosi  yo‘q;  II.  nm  kambag‘al,  bechora,  qashshoq,  faqir, 

muhtoj odam. 

indigeste 

adj singishi qiyin, singmaydigan, badhazm; mujmal, tushunilishi 

qiyin; hazm qilib bo‘lmas. 

indigestion

  nf  1.  oshqozonning  hazm  qila  olmasligi,  ovqat  hazm 

qilishning  buzilishi;  2.  fig  juda  to‘yish,  to‘yib  ketish;  avoir  une  indigestion 

juda to‘ymoq, to‘yib ketmoq. 

indignation

  nf  qattiq  g‘azab,  qahr-g‘azab,  nafrat,  achchiq,  g‘azab, 

nafratlanish, qahr. 

indigne 


adj  noloyiq,  nomunosib,  teng,  loyiq,  munosib  emas, 

arzimaydigan, nojo‘ya; manfur, jirkanch, razil. 

indignement 

adv 


nomunosib 

ravishda, 

nojo‘ya, 

nomunosib, 

uyatsizlarcha, sharmandalarcha. 

indigner 

I.  vt  g‘azablantir,  nafratlantirmoq,  jahlini  chiqarmoq,  qahr-

g‘azabini  qo‘zg‘atmoq,  keltirmoq,  asabiylashtirmoq;  II.  s’indigner  vpr  (de 

qqch) g‘azab, nafrat, achchiqlanmoq, qahri kelmoq, g‘azabi qaynamoq. 

indignité

  nf  1.  noloyiqlik,  nomunosiblik,  teng,  loyiq,  munosib  emaslik, 

arzimaslik,  nojo‘yalik,  jirkanch,  razil,  yaramas,  qabih,  murdorlik,  ifloslik;  2. 

haqorat,  tahqir, so‘kish, ozor, ranj, xafalik,  dilsiyohlik, xafagarchilik; on lui a 

fait  mille  indignités  uni  har  qanday  yo‘l  bilan  haqorat  qilardi;  l’indignité 

nationale huquqdan mahrum qilish. 

indigo 


nm indigo, nil bo‘yoq; to‘q ko‘k, ko‘k qizg‘ish rang. 

indiquer 

vt  1.  ko‘rsatmoq,  ko‘rsatib  bermoq,  belgilamoq,  aniqlamoq, 

belgilab qo‘ymoq; à l’heure indiquée  belgilagan, shartlashilgan, kelishilgan Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling