Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   238


 

 

 31 

amocher


 vt fam 1. buzmoq, aynitm oq; yomon  ta’sir ko‘rsatmoq; 2. xunuk 

qilib  yubormoq,  dabdalasini  chiqarmoq;  3.  mayib  qilmoq,  nogiron  qilib 

qo‘ymoq. 

amoindrir

 I. vt pasaytirmoq, kamaytirmoq (kuch, qiymat, ahamiyat); je ne 

cherche pas  à amoindrir son  mérite men uning xizmatini kamaytirmoqchi 

emasman; II. s’amoindrir vpr ozaymoq, pasaymoq, kamaymoq. 

amoindrissement

 nm ozayish, pasayish, kamayish. 

amollir


  I.  vt  yumshatmoq,  eritmoq;  la  chaleur  amollit  le  beurre  yog‘  

issiqdan  yumshab  ketdi,  issiq  yog‘ni  yumshatib  yubordi;  2.  fig 

bo‘shashtirmoq,  bo‘shashtirib  yubormoq;  nozik  qilib  qo‘ymoq;  II.  s’amollir 

vpr 1. yumshamoq, erimoq; 2. bo‘shashmoq, noziklashmoq. 

amolissant, ante

 adj bo‘shashtiradigan. 

amollissement

  nm  1.  bo‘shashish,  yumshash,  erish;  noziklashish;  2. 

bo‘shab ketganlik, yumshaganlik, yumshoqlik. 

amonceler

  I.  vt  to‘plamoq,  yig‘moq,  to‘dalamoq,  uymoq,  uyib  qo‘ymoq; 

amonceler  des  documents  hujjatlarni  yig‘moq;  II.  s’amonceler  vpr 

yig‘ilmoq, to‘planmoq; les nuages s’amoncellent bulutlar yig‘ ilmoqda. 

amoncellement

 nm 1. yig‘ish,  to‘plash, uyish, uyib qo‘yish; 2. yig‘ilganlik, 

to‘planganlik. 

amont

  nm  oqimning  yuqori  tomoni  (daryoning  suv  kelayotgan  va boshlanish joyigacha bo‘lgan qismi); pays d’amont daryoning yuqorisi, boshi 

va  shu  yerlarga  yaqin  joylar;  aller  en  amont  oqim  bo‘ylab  yuqoriga 

ko‘tarilmoq. 

amoral, ale

 adj amoral, axloq qoidalariga xilof, axloqsiz. 

amoralisme

  nm  amoralizm,  axloqsizlik  (axloq  qoidalarini  va  umuman 

axloqni inkor etish, buzish). 

amorçage

  nm  ishga  tushirish;  yurgizib  yuborish;  amorçage  d’une 

pompe nasosga suv to‘ldirish. 

amorce


 nf 1. xo‘rak, yem (qarmoqda); 2. zapan,  pilta, piston (porox yoki 

portlovchi  moddani  portlatish  uchun);  3.  boshlanish,  debocha;  cette 

rencontre  pourrait  être  l’amorce  d’une  négociation  véritable  bu 

uchrashuv haqiqiy munozaralar uchun debocha bo‘lishi mumkin. 

amorcer

 vt 1. xo‘rak ilib qo‘ymoq (qarmoqqa); xo‘rak hidini  taratib baliqni jalb  etmoq;  2.  pilta,  piston  qo‘ymoq  (portlovchi  moddalar  uchun);  3. 

harakatga keltirmoq, yurgizib yubormoq; ishga solmoq; amorcer une pompe 

nasosni  ishga solmoq;  4.  jalb qilmoq, qiziqtirmoq;  5.  boshlamoq, kirishmoq; 

amorcer une conversation gap boshlamoq. 

amorphe

 adj 1. minér amorf, mo‘rt, kristallanmagan, kristal tuzilishiga ega bo‘lmagan;  2.  bo‘shashgan,  shalviragan;  lanj,  sust;  so‘ngan,  xira,  nursiz; 

caractère  amorphe  sust,  shalviragan  xarakter;  regard  amorphe  so‘nmoq, 

xira, nursiz nigoh. 

amortir


  vt  1.  amortizatsiyalamoq  (amortizatsiya  miqdorini  belgilamoq  va 

uni  qoplash  uchun  mablag‘  ajratmoq  yoki  chegirmoq);  2.  techn 

amortizatsiyalamoq,  zarbni,  urilishni  yumshatm oq;  amortir  un  coup  zarbni 

yumshatmoq;  3.  qarzni  to‘lamoq,  pulini  qaytarib  bermoq,  uzmoq;  4.  fig 

amortir une peine jazoni yengillashtirmoq. 

amortissement

  nm  1.  yumshatish,  urilish  zarbini  kamaytirish,  kuchini 

qirqish;  amortissement  d’un  choc  zarbani,  urilishni  yumshatish;  2.  asta-

sekin  qarzni  to‘lash;  3.  fin  amortizatsiya  (bino,  inshoot,  mashina  kabilar 

qimmatining  eskirishi,  to‘zish  natijasida  kamayib  borishi  va  uni  qoplash 

uchun belgilangan chegirma). 

amortisseur

 nm techn amortizator. 

amour


 nm 1. sevgi, ishq, muhabbat; mehr; amour de  la patrie vatanga 

muhabbat, vatanni sevish; amour  maternel onalik mehri, ona mehri;  amour 

de  l’humanité  insoniyatga  muhabbat,  insonlarni  sevish;  pour  l’amour  de 

sevganidan,  mehr  qo‘yganidan;  avoir  de  l’amour  pour  qqn  sevmoq, 

muhabbat  qo‘ymoq;  faire  l’amour  birov  bilan  jinsiy  aloqada  bo‘ lmoq;  2. 

suyukli  kishi;  mon  amour  jonim,  jonginam,  azizim;  3.  fam  go‘zal,  chiroyli, 

ajoyib; cette fillette-là, c’est un amour bu qizcha, u juda ajoyib; vous avez 

un amour de chapeau sizning shlapangiz juda ajoyib, chiroyli. 

amouracher

 

(s’)  vpr  maftun  bo‘lmoq,  shaydo  bo‘lmoq,  yaxshi  ko‘rib 

qolmoq  (tez,  birdaniga  sevib  qolish,  o‘tkinchi  sevgi);  il  s’est  amouraché 

d’une petite actrice u bir kichik aktrisani birdaniga sevib qoldi. 

amourette

1

 nf o‘tkinchi sevgi, muhabbat. amourette

2

  nf  bot  marvaridgul  va  ovqatga  ishlatiladigan  ba’zi  o‘tlarning nomi. 

amourettes

 nf pl ilik, ilik ovqat. 

amoureusement

 adv 1. oshiqona, oshiqlardek; 2. mehr bilan; les objets 

d’art  qu’il  avait  amoureusement  rangés  dans  les  vitrines  vitrinalarga  u 

mehr bilan tergan san’at asarlari. 

amoureux,  euse

  I.  adv  1.  sevib,  oshiq  bo‘lib  qolgan,  oshifta;  être 

amoureux  de  oshiq  bo‘lib  qolmoq,  sevmoq;  tomber  amoureux  de  sevib 

qolmoq;  2.  oshiqona,  oshiqlardek;  regards  amoureux  oshiqona  qarash;  3. 

ishqiboz  bo‘lib  qolgan,  shaydo,  savdoyi;  devenir  amoureux  de  la  nature 

tabiat shaydosi bo‘lib qolmoq; II. n  1. oshiq, xushtor; ma’shuqa; 2. pl oshiq-

ma’shuqlar. 

amour-propre

  nm  izzat-nafs,  nafsoniyat;  ta’bi  noziklik,  obro‘ talablik, 

izzattalablik,  hurmattalablik;  blesser  l’amour-propre  de  qqn  kimsaning 

nafsoniyatiga tegmoq; il est pétri d’amour-propre u juda izzattalab. 

amovibilité

 nf almashinuvchanlik; o‘zgaruvchanlik. 

amovible

  adj  1.  almashinuvchan;  o‘zgarsa  bo‘ladigan,  qayta 

saylanadigan; o‘rniga boshqasini qo‘ysa bo‘ ladigan; un  magistrat amovible 

o‘zgartirsa bo‘ladigan, qayta saylasa bo‘ladigan sudya; 2. techn almashtirsa 

bo‘ladigan;  o‘rniga  boshqasini  qo‘ysa  bo‘ladigan;  roue  amovible 

almashinuvchan g‘ildirak; doublure amovible yechiladigan astar. 

ampère

 nm phys amper. amphi

 voir amphithéâtre. 

amphibie

 I. adj 1. zool  bot ham  quruqlikda, ham suvda yashay oladigan 

(hayvonlar va o‘simliklar); la grenouille est un animal  amphibie baqa ham 

suvda,  ham  quruqlikda  yashay  oladigan  jonivor;  2.  ham  suvda,  ham 

quruqlikda  yura  oladigan;  voiture  amphibie  ham  suvda,  ham  quruqlikda 

yura  oladigan  mashina;  II.  nm  1.  ham  suvda,  ham  quruqlikda  yashay 

oladigan jonivor; 2. ham suvda yura oladigan; ham suvdan, ham quruqlikdan 

uchib,  yana  qayta  qo‘na  oladigan  mashina  (tank,  avtomobil,  samolyot); 

avion amphibie samolyot-am fibiya. 

amphibologie

 nf ikki ma’nolilik; qochirim, qochirimli, pichingli gaplar. 

amphibologique

 adj ikki xil ma’noli; qochirimli, pichingli. 

amphithéâtre

  nm  amfiteatr  (1.  Yunoniston  va  qadimgi  Rimda  ochiq 

tomoshagoh va  uning doiraviy va yarim doiraviy balandlab boruvchi o‘rinlari; 

2. hozirgi tomosha zallarida porterdan keyingi, balandlab boruvchi o‘rinlar; 3. 

o‘quv  yurtlarida  ma’ruza  o‘qiladigan  keng,  o‘rindiqlari  balandlab  boruvchi 

o‘quv xonalari). 

amphitryon, onne

 n litt ziyofat berayotgan mezbon. 

amphore


 nf amfora, qo‘shquloq sopol xum. 

ample


  adj  1.  keng,  to‘kis  (kiyim);  manteau  ample  palto;  2.  fig  mo‘l-ko‘l, 

serob;  ancha,  nisbatan  ko‘p;  kuchli;  voix  ample  kuchli,  tebranish  doirasi 

keng ovoz; ample provision mo‘l-ko‘l  oziq-ovqat zaxirasi; 3. keng, cheksiz, 

keng yoyilgan; har taraflama keng, ko‘lami keng; mukammal. 

amplement

 adv mukammal, mufassal, mo‘l-ko‘l. 

ampleur

  nf  1.  kenglik,  to‘kislik;  donner  de  l’ampleur  à  une  robe ko‘ylakni  kengaytirmoq;  le  veston  manque  d’ampleur  aux  épaules 

kostumning  yelkalari  tor;  2.  fig  kenglik;  bepoyonlik,  cheksizlik,  har 

taraflamalik;  jarangdorlik;  tebranish  kengligi;  grande  ampleur  de  vues 

qarashlarning  kengligi;  ampleur  de  la  voix  ovozning  jarangdorligi;  3.  katta 

hajm,  ko‘lam;  faoliyat  doirasining  kengligi,  ko‘lam i,  miqyos,  keng  yoyilish; 

ampleur  des  moyens  des  informations  axborot  vositalarining  katta 

miqdori;  ampleur  des  dégâts  zararning  hajmi;  manifestation  d’une 

ampleur exceptionnelle  g‘oyat keng quloch yoygan namoyish; prendre de 

l’ampleur keng yoyilmoq, keng quloch yoymoq. 

amplificateur

 nm kuchaytirgich (ovoz, elektr quvvati kabilarni). 

amplification

  nf  1.  kuchaytirish,  kengaytirish;  amplification  du  son 

ovozni  kuchaytirish;  2.  bo‘rttirib  ko‘rsatish;  amplification  littéraire  badiiy 

bo‘rttirib  ko‘rsatish  (tema,  voqelik);  péj  ortiqcha  so‘zlarning  ko‘pligi, 

cho‘zilganlik, ezmalik. 

amplifier

  vt  1.  kuchaytirmoq,  ko‘paytirmoq;  kengaytirmoq;  amplifier  un 

son  ovozni  kuchaytirmoq;  amplifier  les  échanges  commerciaux  savdo 

aloqalarini  kengaytirmoq;  2.  bo‘rttirib,  oshirib  ko‘rsatmoq;  amplifier  le AMPLITUDE

 

ANASTOMOSE 

 

 32 

scandale  janjalni  bo‘rttirib  ko‘rsatmoq;  3.  litt  rivojlantirmoq;  amplifier  un 

thème temani rivojlantirmoq, yoritmoq. 

amplitude

 nf 1. miqyos, ko‘lam,  daraja; o‘lcham, katta-kichik; amplitude 

d’un  désastre  ofat,  falokatning  ko‘lami;  2.  phys  amplituda;  mesurer 

l’amplitude  d’un  son  ovoz  amplitudasini  o‘ lchamoq;  amplitude  des 

oscillations tebranish amplitudasi. 

ampoule

 nf 1. elektr  lampa, lampochka;  l’ampoule est grillée, il faut  la changer lampochka kuyibdi, uni  almashtirish kerak; 2. ampula, shisha (dori 

shu  kabilar  quyib  og‘zi  payvandlangan  naycha);  3.  anat  po‘rsildoq,  qavariq, 

g‘urra (turli organlarning naycha shaklidagi pufakchasi); des ampoules  aux 

mains, aux pieds qo‘ l, oyoqlardagi po‘rsildoq. 

ampoulé, ée

 adj balandparvoz, dabdabali (stil, uslub, ifoda). 

amputation

  nf  1.  med  amputatsiya,  kesib  tashlash;  faire  une 

amputation  tananing  biror  azosini  kesib  tashlamoq;  2.  fig  qisqartirish, 

kesish. 


amputé, ée

 I. adj amputatsiya qilingan; II. nm nogiron. 

amputer

 vt  1.  amputatsiya  qilmoq,  jarrohlik  yo‘ li  bilan  kesib  tashlamoq; amputer une jambe oyoqni kesib tashlamoq; 2. fig tashlamoq, qisqartirmoq; 

amputer  un  article  maqolani  qisqartirmoq;  amputer  les  crédits  de 

plusieurs millions de francs kreditni bir necha million frankka qisqartirmoq, 

ozaytirmoq. 

amulette

 nf tumor. 

amusant,  ante

 adj qiziq,  qiziqarli, maroqli, g‘alati;  jeu  amusant qiziqarli 

o‘yin. 

amuse-gueule nm fam yengil gazak; fig daromad, xamir uchidan patir. 

amusement

  nm  1.  ko‘ngil  ochish,  vaqtichog‘lik,  o‘yin-kulgi,  ermak; 

résoudre un problème est pour lui un amusement masala yechish uning 

uchun  ermak,  ko‘ngil  ochishdir;  par  amusement  ko‘ngil  ochish  uchun;  2. 

ovunchoq, ermak. 

amuser

 I. vt 1. ko‘ngil ochmoq, vaqtni chog‘ qilmoq,  ovuntirmoq; amuser les  spectateurs  tomoshabinlarni  vaqtini  chog‘  qilmoq;  sa  conversation 

m’amuse toujours uni gaplari meni har doim ovuntiradi; 2.  diqqatini boshqa 

narsaga  burmoq;  alahsitmoq,  chalg‘ itmoq;  II.  s’amuser  vpr  1.  ko‘nglini 

ochmoq,  vaqtni  chog‘  qilmoq;  ovunmoq,  o‘ynamoq,  ermak  qilmoq;  les 

enfants  s’amusent  dans  le  jardin  bolalar  bog‘da  o‘ynamoqdalar, 

vaqtichog‘lik qilmoqdalar;  le  chat s’amuse  avec la souris mushuk sichqon 

bilan  o‘ynayapti;  il  ne  pense  qu’à  s’amuser  u  faqat  vaqtini  chog‘  qilishni 

o‘ylaydi;  il  s’amuse  au  lieu  de  travailler  u  ishlash  o‘rniga  ko‘ngil  ochish 

bilan  mashg‘ul;  il  s’amuse  à  dessiner  u  jon-dili  bilan  rasm  solmoqda;  les 

enfants  s’amusent  à  lancer  la  balle  contre  le  mur  bolalar  koptokni 

devorga  urib  o‘ynamoqdalar;  amusez-vous  bien  vaqtni  ko‘ngilli 

o‘tkazishingizni  tilayman;  2.  (de  qqn)  ustidan  kulmoq,  masxara  qilmoq;  3. 

alahsimoq, chalg‘ib ketmoq, shu  tariqa vaqtini yo‘qotmoq; ne  vous amusez 

pas en chemin yo‘lda alahsib qolmanglar. 

amusette

 nf ermak, ovunchoq. 

amuseur, euse

 n qiziqchi, kuldiruvchi, hazilkash. 

amygdale

 nf anat bodomsimon bez. 

an

 nm 1. yil; il y a  3 ans  uch yil burun; au bout d’un an  bir yildan keyin; dans deux ans  ikki yildan keyin; depuis un an  bir yildan  buyon; en un an 

bir  yil  ichida;  il  est  parti  pour  un  an  u  bir  yilga  ketdi;  un  an  après  bir  yil 

keyin;  un  an  après  la  guerre  urush  tugaganiga  bir  yil  to‘lganda;  tous  les 

ans har yili, har yili bir marta; tous les deux ans har ikki yilda, har ikki yilda 

bir marta; Nouvel An, le jour de l’an yangi yil; bon  an,  mal  an o‘rtacha yil; 

je  m’en  moque  comme  de  l’an  quarante  menga  bu  bari  bir,  bir  pul;  2. 

yosh; il a 30 ans u o‘ttiz yashar, o‘ ttiz yoshda. 

anachorète

  nm  tarki  dunyo  qilgan  odam,  zohid,  tarki  dunyochi;  mener 

une  vie  d’anachorète  tanho  yashamoq,  odamlardan  uzoqda,  yolg‘izlikda 

yashamoq. 

anachronique

  adj  1.  anaxronik,  xronologiya  jihatdan  noto‘g‘ri, 

xronologiyaga  to‘g‘ri  kelmaydigan;  2.  o‘z  zamonasiga  mos  kelmaydigan, 

eskilikka mansub, eski. 

anachronisme

  nm  anaxronizm  (1.  yil  hisobi  yoki  tarixiy  sanani  

ko‘rsatishda,  xronologiyada  yo‘l  qo‘yilgan  xatolik;  2.  bir  davrni  tasvirlashda 

boshqa  bir  davrga  xos  xususiyatlarni  unga  taalluqli  deb  ko‘rsatish;  3.  o‘z 

davriga mos kelmaydigan eski qarashlar, urf-odatlar; eskilik). 

anacoluthe

  nf  ling  anakoluf  (so‘zlarning  moslashuvi  yoki  gap  bo‘laklari 

o‘rtasida  grammatik  normalarga  zid  holda  ma’nolariga  qarab  birikishidan 

tashkil topgan stilistik o‘brazli ibora). 

anaconda

 nm anakonda (bo‘g‘ma ilon turi). 

anaérobie

 I. adj  biol anaerob (havosiz joylarda yashay oladigan); II. nm  

anagerob  (kislorod  va  havo  bo‘lmagan  joylarda  yashab,  ko‘paya  oladigan 

mikroorganizm). 

anagramme

 nf anagramma (harflarning o‘rin almashinuvidan boshqa so‘z 

yasalishi). 

anal, ale

 adj anat orqa hojat yo‘liga, orqa teshikka oid. 

analgésique

  I.  adj  og‘riq  qoldiruvchi,  og‘riqni  to‘xtatuvchi,  og‘riqni 

bosadigan (dori-darmon); II. nm og‘riqni qoldiradigan dori darmon. 

analogie

  nf  1.  analogiya,  o‘xshashlik;  analogie  de  forme,  de  goûts 

shakl,  did  o‘xshashligi;  par  analogie  o‘xshashligi  asosida,  o‘xshashligiga 

ko‘ra asoslanib, o‘xshashligidan  foydalanib; 2.  ling  analogiya (bir grammatik 

shaklni boshqa bir grammatik shaklga monand o‘zgartirish). 

analogique

  adj  analogiya;  o‘xshatishga,  qiyoslashga  asoslangan; 

raisonnement analogique o‘xshashlikka asoslangan mulohaza, fikr. 

analogiquement

 adj o‘xshash; singari, kabi. 

analogue

  I.  adj  analog,  o‘xshash,  xuddi  shunday;  idée  analogue 

o‘xshash  g‘oya,  fikr;  II.  nm  o‘xshash,  monand,  mos  keladigan  narsa;  ce 

terme n’a pas d’analogue en français bu atamaga mos keladigan, monand 

so‘z fransuz tilida yo‘q. 

analphabète

 I. adj savodsiz, o‘qish yozishni bilmaydigan; II. nm savodsiz 

kishi. 


analphabétisme

 nm savodsizlik. 

analysable

 adj analiz, tahlil qilsa bo‘ladigan. 

analyse

 nf analiz,  tahlil; tahlil qilish;  tekshirish; soumettre à une analyse analiz,  tahlil  qilmoq;  faire  une  analyse  de  sang  qonni,  qon  tarkibini  analiz 

qilmoq,  tekshirmoq;  procéder  par  voie  d’analyse  analitik  usulda 

yondoshmoq;  faire  l’analyse  d’un  roman  romanni  tahlil  qilmoq;  avoir 

l’esprit  d’analyse  tahlil  qilish,  mushohada  qila  olish  qobiliyatiga  ega 

bo‘lmoq; en dernière analyse pirovardida, oqibatda, natijada; oxirida. 

analyser


  vt  analiz  qilmoq,  tahlil  qilmoq;  tekshirmoq;  o‘rganmoq;  il  est 

difficile d’analyser la situation politique siyosiy vaziyatni tahlil qilish qiyin; 

analyser l’eau d’une source buloq suvini tekshirmoq. 

analyste


 n analitik, analiz bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis; aql-mulohaza 

yuritishga moyil va usta odam. 

analytique

  adj  1.  analizga  asoslangan,  analitik,  tahliliy;  géométrie 

analytique  analitik  geometriya  (matematikaning  geometrik  masalalarini 

algebra  va  analiz  metodlari  bilan  o‘rganadigan  bo‘limi);  2.  tahlil  qilish  yo‘li 

bilan  yondoshadigan;  esprit  analytique  analiz  qilish  qobiliyati  zo‘r  aql;  3. 

analiz,  tahlilni  o‘z  ichiga  olgan;  compte-rendu  analytique  d’une  réunion 

yig‘ilish haqidagi hisobot. 

ananas


 nm ananas. 

anaphore


  nf  anafora  (ketma-ket  yoki  yaqin  satrlar,  turoqlar,  jumlalar 

boshida bir tovush, so‘z yoki iborani qayta-qayta ishlatishdan iborat uslub). 

anarchie

  nf  1.  anarxiya,  hokimiyatsizlik;  2.  beboshlik,  boshboshdoqlik, 

tartibsizlik, har kim o‘z boshiga xo‘ jayinlik qilishi, it egasini mushuk bekasini 

tanimasligi. 

anarchique

  adj  anarxizmga,  anarxiyaga  oid,  anarxizm  ruhidagi, 

anarxistik. 

anarchiquement

  adv  anarxistlarcha;  tartibsiz  holda;  ayqash-uyqash, 

palapartish. 

anarchisme

  nm  anarxizm  (har  qanday  davlat  hokimiyatini  va  siyosiy 

kurashni inkor etuvchi siyosiy qarash). 

anarchiste

  I.  adj  anarxistlarga  oid;  anarxistlar  uchun  xos  bo‘ lgan, 

anarxist;  attentat  anarchiste  anarxistlar  suiqasdi;  II.  n  anarxist,  anarxizm 

tarafdori; anarxistlar tashkilotining a’zosi. 

anastomose

  nf  anat  anastomoz  (tanadagi  naysimon  a’zolar,  qon  va 

limfatik  tomirlar,  nerv  va  muskul  tolalari  orasidagi  bog‘lanish,  qo‘shilish, 

ulanish). 


ANATHÉMATISER

 

ANGLICISER 

 

 33 

anathématiser

 vt 1. relig cherkovdan chetlatmoq; 2. fig qarg‘amoq, la’nat 

o‘qimoq, la’natlamoq; nafrat yog‘dirmoq. 

anathème

  nm  1.  relig  la’natlash,  dindan  chiqarish;  murtad  deb  e’lon 

qilish;  cherkovdan  chetlatish;  2.  fig  la’nat,  nafrat,  qarg‘ish;  lancer 

l’anathème contre qqn la’nat o‘qimoq, la’natlamoq; 3. n la’natga, qarg‘ishga 

duchor bo‘lgan, murtad. 

anatomie


  nf  1.  anatomiya  (tirik  organizmlarning  tuzilishi  haqidagi  fan); 

anatomie  humaine,  végétale  odam,  o‘simliklar  anatomiyasi;  anatomie 

pathologique patalogik anatomiya; anatomie comparée qiyosiy anatomiya; 

2. tirik organizmlarning tuzilishi; 3. fam tashqi ko‘rinish, gavda bichimi, qaddi-

qomat, bo‘y-bast, jussa, bichim; belle anatomie kelishgan qaddi qomat. 

anatomique

 adj anatom iyaga oid, anatomik, anatomiya. 

anatomiquement

 adv anatomiya nuqtai nazaridan. 

anatomiste

 nm anatom, anatomiya olimi. 

ancestral, ale

 adj qadimiy; ota-bobolardan, ajdodlardan qolgan. 

ancêtre


  nm  1.  ota-bobo,  ajdod;  biror  urug‘  yoki  avlodning  eng  birinchi 

otasi;  2.  fig  asos  soluvchi,  asoschi,  ota;  3.  pl  avlod-ajdodlar;  avval  yashab 

o‘tgan ajdodlar. 

anche


 nf mus tilcha (ba’zi musiqa asboblarining tovush zarbidan qimirlab 

turadigan  qismi);  un  instrument  à  anche  tilchali  musiqa  asbobi  (klarnet, 

saksofon kabilar). 

anchois


  nm  anchaus,  hamsa,  kilki  (mayda  dengiz  balig‘i  va  undan 

tayyorlangan konserva). 

ancien,  ienne

  I.  adj  burungi,  avvalgi;  qadimgi  ibtidoiy;  sobiq;  un 

monument  ancien  qadimiy  obida;  les  peuples  anciens  ibtidoiy,  qadimgi 

xalqlar; II. nm 1. pl qadimgilar,  burungilar, qadimgi zamon odamlari; 2. katta, 

yoshi  kattalar;  il  n’a  pas  de  respect  pour  les  anciens  u  yoshi  kattalarni 

hurmat qilmaydi. 

anciennement

 adv burun, ilgari, ilgari vaqtlarda. 

ancienneté

  nf  1.  qadimiylik,  qadimgi  zamon;  de  toute  ancienneté 

qadimgi  zamonlardan  buyon;  l’ancienneté  d’une  coutume  biror  odatning 

qadimiyligi;  2.  staj,  xizmat  faoliyati;  l’ancienneté  de  service  xizmat  staji; 

avoir dix ans d’ancienneté o‘n yil mehnat faoliyatiga ega bo‘lmoq. 

ancillaire

  adj  des  amours  ancillaires  o‘z  xizmatkori  bilan  ishqiy 

sarguzasht. 

ancolie

  nf  bot  ayiqtovongullilar  oilasiga  mansub  ko‘p  yillik  o‘ts imon o‘simliklarning turi. 

ancrage


 nm mar langar tashlab to‘xtash. 

ancre


  nf  mar  langar;  jeter  l’ancre  langar  tashlamoq  (to‘xtash  uchun); 

lever  l’ancre  langarni  ko‘ tarmoq  (jo‘nash  uchun);  l’ancre  de  salut  oxirgi 

chora, so‘nggi umid. 

ancrer


  I.  vi  mar  langar  tashlamoq,  langar  tashlab  turmoq;  II.  vt 

mustahkamlamoq;  tomir  ottirmoq;  ancrer  une  idée  dans  l’esprit  de 

quelqu’un biror g‘oyani biror kimsaning  ongiga singdirmoq; III. s’ancrer vpr 

joylashmoq, o‘rnashmoq, joylamoq; il s’est ancré ici u bu joyga o‘rnashdi. 

andante

 I. nm mus andante (sekin ravon tempdagi musiqa asari); II.  adv andante, sekin, ravon, (musiqa asari ijrosining sur’ati, tempi). 

andouille

 nf 1. cho‘chqa va mol  ichaklaridan  tayyorlangan kolbasa;  2. fig 

fam  ahmoq,  tentak;  faire  l’andouille  ahmoqlik,  tentaklik  qilmoq; 

maynavozchilik, jinnilik qilmoq. 

andouillette

 nf sosiska (ichak-chavoqdan tayyorlangan kichik hasip). 

androgyne

 I. adj biol ikki jinsli (ham erkak, ham urg‘ochilik belgisi, organi  

bo‘lgan); II. n germofrodit, xunasa. 

âne

  nm  1.  eshak;  une  voiture  à  âne  eshak  arava;  transporter  à  dos d’âne  eshakda  tashimoq;  être  comme  l’âne  de  Buridan  sarosimaga 

tushmoq,  ikkilanib  qolmoq;  passer  du  coq  à  l’âne  bir  bog‘dan,  bir  tog‘dan 

kelmoq; têtu comme un âne eshakdek qaysar; 2. fig  ahmoq,  tentak; traiter 

qqn  d’âne  birovni  ahmoq  deb  haqoratlamoq;  faire  l’âne  o‘zini  tentaklikka 

solmoq; espèce d’âne! eshak! ahmoq! 

anéantir


  vt  1.  qirib  tashlamoq,  yo‘q  qilib  tashlamoq;  vayron  qilmoq; 

anéantir  des  troupes  qo‘shinni  qirib  tashlamoq;  2.  fig  dilini  vayron  qilmoq, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling