Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet110/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   238

soatda;  au  lieu  indiqué  belgilagan  joyda;  peu  indiqué  ko‘rsatilmagan;  2. 

aniqlamoq,  belgilamoq,  topmoq,  tayinlamoq,  belgilab qo‘ymoq;  être  indiqué 

pour  yaratilgan  bo‘ lmoq  (nimagadir);  c’est  tout  indiqué  bu  mutlaqo  tabiiy, 

bu o‘z-o‘zidan ma’lum, bu oldindan belgilab qo‘yilgan. 

indirect,  ecte 

adj  1.  noto‘g‘ri,  egri,  g‘ayriqonuniy,  g‘ayrirasmiy,  chet, 

aylanma, chetdan,  orqavorotdan bo‘lgan; des contributions indirectes egri 

soliqlar;  2.  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  bo‘lmagan,  vositali,  bavosita;  un  cas  indirect 

gram vositali kelishik; gram un complément indirect vositali to‘ldiruvchi. 

indirectement 

adv  g‘ayriqonuniy,  g‘ayrirasmiy,  chet,  orqavorotdan 

bo‘lgan. 

indiscernable 

adj  ko‘rib  bo‘ lmaydigan,  yaxshi  ko‘rinmaydigan,  farqlab 

bo‘lmaydigan. 

indiscipline

  nf  bo‘ysunmaslik,  itoat  qilmaslik,  sarkashlik,  bo‘yin  tovlash, 

bosh tortish, tartib yo‘qligi, tartibsiz. 

indiscipliné,  ée 

adj  tartibga  bo‘ysunmas,  betartib,  bo‘yin  tovlaydigan, 

bosh tortadigan. 

indiscret,  ète 

I.  adj  1.  kamtar,  sipo  emas,  kamtar,  sipogar  chilikni 

bilmaydigan,  gustox,  odobsiz,  beandisha,  betakalluf,  nazokatsiz,  nojo‘ya;  2. 

sergap,  ezma,  vaysaqi,  og‘zi  bo‘sh,  sir  saqlay  olmaydigan;  II.  nm  qo‘pol, 

nazokatsiz odam. 

indiscrètement 

adv  qo‘pollik  bilan,  odobsizlarcha,  andisha  qilmay, 

qo‘pol,  nojo‘ya,  benazokat,  betakalluf,  man-manlik  bilan,  beadab, 

maqtanchoqlik bilan. 

indiscrétion

 nf 1. nojo‘ya harakat, chakki  ish, gap,  beadablik, go‘stohlik, 

qo‘pollik,  beodoblik,  andisha,  nazokatsizlik;  2.  nojo‘ya  harakat;  3.  sergaplik, 

ezma, vaysaqilik, og‘zi bo‘shlik, sir saqlayolmaslik. 

indiscutable 

adj  tortishuvga,  shak-shubhaga  o‘rin  qoldirmaydigan, 

shubhasiz,  aniq,  ravshan,  rad  qilib  bo‘lmaydigan,  e’ tirozga  o‘rin 

qoldirmaydigan. 

indispensable 

I.  adj  kerakli,  zarur,  darkor,  zaruriy;  une  présence 

indispensable kelish, hozir bo‘lish shart, zarur; II. nm zaruriyat. 

indisponibilité 

nf  1.  ishlatish,  qo‘ llash  imkoniyati  yo‘qligi;  2.  o‘z  joyida 

yo‘qligi, mavjud emasligi. 

indisponible 

adj  1.  dr  foydalanish  mumkin  bo‘lmagan,  foydalanish, 

qo‘llash taqiqlangan; 2. mil majburiy xizmatga noloyiq. 

indisposé,  ée 

adj sog‘lig‘i yomon, mazasi  qochgan, kasalmand, nosog‘, 

betob, xasta, darmonsizlik his qilayotgan. 

indisposer 

vt  1.  tobi  qochmoq;  2.  kayfiyatini  buzmoq;  qarshi  qo‘ymoq, 

qayramoq. 

indisposition 

nf  1.  kasal,  betob  bo‘lib  turish,  mazasi  qochish,  tobi 

qochish,  lohaslik,  darmonsizlik,  kasallik,  betoblik,  xasta,  nosog‘ lik;  2.  mayli, 

ko‘ngli  yo‘qlik,  moyil  emaslik,  ko‘ngilsizlik,  sevmaslik,  yoqtirmaslik;  3.  fam 

hayz, oy ko‘rish (ayollarda). INDISSOLUBLE

 

INÉGALITÉ 

 

 278 

indissoluble 

adj 1. chim erimas, erib ketmas, singib ketmas; 2. ajralmas, 

ajralmaydigan,  chambarchas  bog‘langan,  mahkam,  mustahkam,  buzilmas, 

bekor qilinmaydigan, uzilmas, uzluksiz; des liens indissolubles mustahkam 

rishtalar. 

indissolublement 

adv  mahkam,  mustahkam  holda,  chambarchas, 

ajralmas holda, o‘zib bo‘lmas holda. 

indistinct,  incte 

adj  noaniq,  tushunib  bo‘lmaydigan,  mujmal,  mavhum, 

ko‘z ilg‘amas, qorong‘i. 

indistinctement 

adv  1.  noaniq,  tushunib  bo‘lmas,  mujmal  holda, 

qorong‘i;  2.  farqsiz,  farq  qilmay,  befarq  holda;  loqayd,  e’ tiborsizlik  bilan, 

ahamiyat bermay. 

individu 

nm  1.  biol  har  bir  zot,  jon  egasi;  2.  har  bir  shaxs,  kishi,  kimsa, 

shaxs,  odam;  3.  fam  inson,  odam,  nusxa,  toifa;  quel  est  cet  individu?  bu 

qanday nusxa? 

individualisation

 nf o‘ziga xos xususiyatlarga ajratish, bo‘lish. 

individualisé, ée 

adj o‘ziga xos xususiyatlarga ajratilgan. 

individualiser 

vt  o‘ziga  xos  xususiyatlarga  ajratmoq,  qarab  farqlamoq, 

belgilamoq. 

individualisme 

nm  philos  shaxsiyatparastlik,  o‘z  shaxsiyatini  yuqori 

qo‘yish va prinsipi, ta’limoti. 

individualiste 

adj, n shaxsiyatparast. 

individualité

  nf  1.  o‘ziga  xoslik,  o‘ziga  xos  xususiyat;  2.  shaxs,  kimsa, 

kishi, individ. 

individualisation

 nf o‘ziga xoslik, o‘ziga xos xususiyat. 

individuel, elle 

I. adj o‘ziga xos, ayrim, yakka, alohida, shaxsiy; II. nm 1. 

o‘ziga xoslik (narsa); 2. komandadan tashqaridagi sportchi. 

individuellement 

adv o‘ziga xos ravishda, ayrim, yakka, alohida, shaxsiy 

holda, o‘zicha. 

indivis, ise 

adj bo‘linmydigan, bo‘linmas, taqsim qilinmaydigan, o‘rtadagi, 

mushtarak;  une  propriété  indivise  bo‘linmas,  mushtarak  mol-mulk;  par 

indivis loc adv mushtarak, o‘rtadagi, birgalikda, xabarlashib. 

indivisible 

adj  bo‘linmas,  bo‘linmaydigan,  o‘rtadagi,  mushtarak,  taqsim  

qilinmaydigan, taqsimlanmaydigan. 

indochinois, oise 

adj Hindixitoyga oid. 

indocile 

adj  itoatsiz,  bo‘ysunmaydigan,  so‘zga  kirmaydigan,  quloq 

solmaydigan, sarkash, ters; indocile à ta’sir qilmaydigan. 

indocilité

  nf  itoatsizlik,  bo‘ysunmaslik,  so‘zga  kirmaslik,  quloq  solmaslik, 

sarkashlik, terslik, terslik, o‘jarlik. 

indolence

 nf 1. lanj,  loxas,  bo‘shashganlik, sustlik, shalviraganlik,  loqayd 

bo‘lib qolishlik, ro‘xsizlik kayfiyatiga  tushish, beparvolik,  ahamiyat bermaslik, 

e’tiborsizlik; 2. pala-partishlik, chalakam chattilik, sovuqqonlik. 

indolent,  ente 

adj  1.  bo‘shashgan,  shalviragan,  lanj,  loxas,  sust,  hech 

narsaga  qiziqmaydigan,  hafsalasi,  havasi,  ishtiyoqi  yo‘q,  loqayd,  beparvo, 

befarq; 2. sovuqqon, pala-partish, e’tiborsiz. 

indolore 

adj og‘riqsiz, beozor, bezarar, og‘ritmaydigan. 

indomptable 

adj  sarkash,  qo‘ lga  o‘rgatib,  rom  qilib  bo‘lmaydigan,  so‘z, 

bo‘y  bermaydigan,  tiyiqsiz,  tiyib,  jilovlab  bo‘lmaydigan,  egilmas,  bukilmas, 

muomalaga ko‘nmaydigan, g‘oyat kuchli, shiddatli. 

indonésien,  ienne 

I.  adj  Indoneziyaga  oid,  Indoneziya;  II.  n  1. 

indoneziyzlik, Indoneziya aholisi; 2. nm indonez tili. 

indu,  ue 

I.  adj  nomunosib,  noloyiq,  nomuvofiq,  to‘g‘ri  kelmaydigan, 

noma’qul;  asossiz,  nohaq;  à  une  heure  indue  tashqari  vaqtda,  soatda;  II. 

nm belgilanmagan narsa. 

indubitable 

adj  shubhasiz,  shubha  tug‘dirmaydigan,  begumon,  shaksiz, 

aniq, e’ tirozga  o‘rin qoldirmaydigan, rad qilib bo‘lmaydigan, muqarrar,  to‘g‘ri, 

chin, haqiqiy. 

indubitablement 

adv shak-shubhasiz,  begumon, aniq, muqarrar,  to‘g‘ri, 

chin, haqiqiy, shubha  tug‘dirmas, e’ tirozga o‘rin qoldirmas, rad qilib bo‘ lmas 

holda. 

inducteur,  trice I.  adj  xulosaga  asoslangan,  jiddiy  o‘ylab  ko‘rishga 

undaydigan,  esga,  xayolga  soladigan,  yordamchi;  II.  nm  o‘zgaruvchan  tok 

hosil qiluvchi dastaki elektr mashina, tok hosil qiluvchi magnit. 

induction

  nf  1.  umumiy  xulosaga  kelish,  xulosa  chiqarish,  natija;  par 

induction  umumiy  xulosa  bilan;  2.  o‘zgaruvchi  tok  hosil  qilish;  d’induction 

o‘zgaruvchan tokka aloqador. 

induire 


vt  1.  natija,  xulosa  chiqarmoq,  natija,  xulosaga  kelmoq, 

xulosalamoq, xulosa qilmoq; 2. o‘zgaruvchan tok hosil qilmoq; 3. qiziqtirmoq, 

havasini  keltirmoq,  avramoq,  yo‘ldan  ozdirmoq,  duchor  qilmoq;  induire  en 

erreur chalg‘itmoq, adashtirmoq. 

induit,  uite 

I.  adj  o‘zgaruvchan  tok  hosil  qilgan;  courant  induit 

o‘zgaruvchan tok; II. nm langar. 

indulgence

 nf 1. marhamatlilik, shafqatlilik, ko‘ngilchanlik, ko‘ngli bo‘shlik, 

bo‘sh  qarash,  erk  berish;  2.  relig  gunohlardan  xalos  etish,  gunohlarini 

kechirish. 

indulgent,  ente 

adj  marhamatli,  muruvvatli,  ko‘ngilchan,  ko‘ngli  bo‘sh, 

sabr-toqat qilaoladigan, sabr-toqatli. 

induration

 nf qattiq shishish, qotib qolish, quyuqlashish, qotish. 

indurer 

vt méd qattiq shishirmoq, qotib qolmoq, qotmoq, qalin, zich, tig‘iz, 

quyuq bo‘lmoq, qotirmoq. 

industrialisation

 nf sanoatlashtirish. 

industrialiser 

I.  vt  sanoatlashtirmoq;  II.  s’industrialiser  vpr 

sanoatlashmoq. 

industrialisme 

nm sanoatlashtirish. 

industrie

 nf 1. sanoat; sanoat tarmog‘i, sohasi; l’industrie lourde, légère 

og‘ir,  yengil  sanoat;  l’industrie  des  constructions  mécaniques 

mashinasozlik;  une  industrie  de  transformation  ishlab  chiqarish  sanoati; 

l’industrie extractive qazib  oluvchi (kon) sanoati; l’industrie sidérurgique 

qora  metallurgiya;  l’industrie  navale  kemasozlik  sanoati;  2.  sanoat 

korxonasi;  3.  hunarmandchilik;  4.  epchillik,  chaqqonlik,  ustalik,  uddaburolik; 

un chevalier d’industrie firibgar, tovlamachi, qallob, muttaham, aldamchi; 5. 

hist hunarmandchilik solig‘ i. 

industriel, elle 

I. adj sanoat, ishlab chiqarishga oid; un centre industriel 

sanoat markazi;  en quantités industrielles sanoat miqyosi, ko‘lamida  juda 

ko‘p miqdorda; des plantes industrielles texnika ekinlari; II. nm sanoatchi. 

industriellement 

adv sanoat munosabatida, fabrika vositasida. 

industrieux,  euse 

mohir,  usta,  mahoratchi,  ustasi  farang,  epchil, 

chaqqon,  abjir,  chapdast,  uddaburo,  topqir,  topag‘on,  tez  ixtiro  qiladigan, 

ijodkor, tadbirkor, tashabbuskor. 

inébranlable 

adj  buzilmas,  yengilmas,  metindek,  mustahkam,  qattiq, 

mahkam, og‘ishmaydigan, qaytmaydigan, barqaror, sabotli. 

inédit, ite 

I.  adj  1.  nashr  qilib,  bosib  chiqarilmagan;  2.  yangi,  noma’lum, 

notanish, misli ko‘rilmagan, mislsiz, eshitilmagan; II. nm c’est de l’inédit bu 

yangilik. 

ineffable 

adj  ta’riflab,  tavsiflab,  tushuntirib,  aytib  bo‘lmaydigan,  ta’rifga 

sig‘maydigan, ta’rifdan tashqari, ifodalab, bayon qilib bo‘lmaydigan. 

ineffaçable 

adj  yo‘qotib  bo‘lmaydigan,  yo‘qolmaydigan,  o‘lmaydigan, 

o‘chmas, unutilmas, abadiy. 

inefficace 

adj qonuniy kuchga ega bo‘lmagan, bekor qilingan, harakatsiz, 

harakat qilmaydigan, o‘lik, jonsiz. 

inefficacité 

nf  qonuniy  kuchga  ega  emaslik,  bekor  qilinganlik,  ta’sir 

qilmaslik, ta’siri yo‘qlik. 

inégal,  ale 

adj  1.  tengsiz,  tengi  yo‘q,  tengmas,  baravar  emas;  un  traité 

inégal  teng huquqqa  ega bo‘lmagan bitim, sulh;  2. notekis, har xil,  beqaror, 

betayin,  silliq  bo‘lmagan,  g‘adir-budir;  3.  notekis,  bir  xilmas;  4.  beqaror, 

o‘zgaruvchan,  o‘zgarib  turadigan, muvaqqat, buqalamun; d’humeur inégale 

o‘zgaruvchan kayfiyat. 

inégalable 

adj tenglab, tenglashtirib, teng qilib, baravarlab bo‘lmaydigan. 

inégalé,  ée 

adj  tengmas,  tengsiz,  tengi  yo‘q,  baravar  emas,  beqiyos, 

mislsiz, ajoyib, yakka-yagona, qiyos qilib bo‘lmaydigan, benazir, eng birinchi, 

eng yaxshi, eng mukammal. 

inégalement 

adv 1.  teng bo‘lmagan,  baravar  emas, bir xil emas,  har xil, 

xilma-xil; 2. notekis, g‘adir-budir, past-baland, o‘nqir-cho‘nqir, qiyshiq. 

inégalité 

nf 1. tengsizlik, baravar,  teng,  birdek emaslik;  2. notekis, g‘adir-

budir,  past-balandlik  (joy);  3.  bir  maromda  emaslik;  4.  o‘zgaruvchanlik, 

o‘zgarib turishlik, muvaqqatlik, buqalamunlik, beqarorlik. 


INÉLÉGANCE

 

INFATUATION 

 

 279 

inélégance 

nf nafis emaslik, nozik, nafosatli, nazokatli, kelishgan, bejirim, 

go‘zal emaslik. 

inélégant,  ante 

adj  nafis  emas,  nozik,  nafosatli,  nazokatli,  kelishgan, 

bejirim, go‘zal emas. 

inéligibilité 

nf saylanish huquqidan mahrumlik, saylanish huquqi yo‘qligi. 

inéligible 

adj saylanmaydigan, saylana olmaydigan. 

inéluctable 

adj  qaytarib,  daf  qilib,  oldini  olib  bo‘lmaydigan,  bo‘lishi  aniq, 

muqarrar,  albatta  yuz  beradigan,  shak-shubhasiz  bo‘ladigan,  qochib  qutulib 

bo‘lmaydigan, haq. 

inéluctablement 

adv qaytarib,  daf qilib  bo‘lmas, bo‘lishi aniq, muqarrar, 

qochib qutulib bo‘lmas, muqarrar, aniq holda, shak-shubhasiz, haqiqatdan. 

inemployable 

adj  ishlatilmaydigan,  qo‘llanilmaydigan,  ishlatilishi, 

qo‘llanilishi mumkin emas. 

inemployé,  ée 

adj  1.  ishlatish,  qo‘llashda  bo‘lmagan,  ishlatilmagan, 

qo‘llanilmagan; 2. sarflanmagan, xarid qilinmagan;  3.  ozod,  hur,  erkin, band 

bo‘lmagan, bo‘sh. 

inénarrable 

adj  1.  aytib,  hikoya  qilib  berib  bo‘lmaydigan,  ta’rifga 

sig‘maydigan,  ta’rifdan  tashqari;  2.  juda  kulgili,  ichak  uzadigan  darajada 

kulgili, nihoyatda qiziq, g‘alati. 

inepte 


adj  1.  qobiliyatsiz,  yaroqsiz,  uquvsiz,  no‘noq;  2.  ahmoq, 

ahmoqona,  aqli,  esi  past,  kaltafahm,  to‘m toq,  befarosat,  befahm,  tentak, 

bema’ni, tuturiqsiz, kelishmagan, kurakda turmaydigan. 

ineptie


  nf  ahmoqlik,  tentaklik,  aqlsizlik,  befarosatlik,  bema’nilik, 

tuturiqsizlik, behuda gap, safsata, bema’ni, bo‘lmag‘ur gap. 

inépuisable 

adj  bitmas-tuganmas,  tamom  bo‘lmaydigan,  tugamaydigan, 

cheksiz, behad, juda mo‘l, ko‘p. 

inerte 


adj  harakatsiz,  faoliyatsiz,  sust,  g‘ayratsiz;  une  masse  inerte 

harakatsiz bo‘ tqa, madda; un esprit inerte sust aql. 

inertie

  nf  1.  phys  une  force  d’inertie  harakatsiz  holatini  saqlash;  2. harakatsizlik,  faoliyatsizlik,  sustlik;  qotib  qolganlik,  to‘m toqlik,  qoloqlik, 

mutaassiblik,  jaholat;  3.  méd  bo‘shanglik,  darmonsizlik,  zaiflik,  lanjlik, 

shalviraganlik,  shalpayganlik,  so‘lganlik,  loxaslik;  nim jonlik,  bemadorlik, 

bemajollik, kam quvvatlik. 

inespéré,  ée 

adj  kutilmagan,  kutilmaganda  ro‘y,  yuz  bergan,  to‘satdan, 

birdan,  qo‘qqisdan  bo‘lib  qolgan,  nogahoniy,  tasodifiy;  une  chance 

inespérée kutilmagan baxt, omad. 

inesthétique 

adj xunuk, chiroysiz, beo‘xshov, qo‘pol, nozik, nafis, go‘zal, 

chiroyli emas. 

inestimable 

adj bahosiz, bahosi yo‘q, bebaho, qimmatli, g‘oyat, benihoya 

katta, qadrli, aziz. 

inévitable 

adj  muqarrar,  albatta  yuz  beradigan,  shak-shubhasiz,  qochib 

qutulib bo‘lmaydigan, chetlab o‘tib bo‘lmaydigan. 

inévitablement 

adv muqarrar ravishda, muqarrar,  turgan gap, ilojsiz, iloji 

yo‘q, albatta. 

inexact,  acte 

adj  1.  noaniq,  noto‘g‘ri,  xato,  yanglish,  o‘zgaruvchan, 

beqaror;  2.  tartib  qoidaga  rioya  qilmaydigan,  beburd,  betayin,  pala-partish, 

iflos, isqirt, ishonib bo‘lmaydigan (odamga). 

inexactement 

adv  noaniq,  noto‘g‘ri,  xato,  yanglish,  o‘zgaruvchan, 

beqaror ravishda. 

inexactitude

  nf  1.  noaniq,  noto‘g‘ri,  xatolik,  aniq,  to‘g‘ri  emaslik;  2. 

buzuqlik,  nosozlik,  shikastlanganlik,  shikast,  buzuq,  soz  emas,  beburd, 

betayin, pala-partish, ifloslik. 

inexcusable 

adj  kechirilmaydigan,  kechirib  bo‘lmaydigan,  kechirilmas, 

uzrsiz. 


inexistant,  ante 

adj  1.  mavjud  bo‘lmagan,  bor  bo‘lmagan,  yo‘q;  2.  fam  

yaroqsiz,  yaramaydigan,  yaramas,  uch  pulga,  bir  tiyinga  qimmat,  hech 

narsaga arzimaydigan. 

inexistence

 nf yo‘qlik, fano, hayot faoliyatning yo‘q bo‘lib ketishi, u dunyo. 

inexorabilité

  nf  shafqatsizlik,  berahmlik,  o‘zgarmaslik,  sabotlilik, 

matonatlilik, qaytmas, chekinmas, bukilmaslik, ashaddiylik. 

inexorable 

adj  shafqatsiz,  berahm,  o‘zgarmas,  sabot,  matonatli, 

mahkam, toymas, qaytmas, chekinmas, bukilmas, ashaddiy. 

inexpérience

 nf tajribasizlik, malakasizlik, tajribasi yo‘qlik, g‘o‘r, xom. 

inexpérimenté, ée 

adj 1. tajribasi yo‘q, kam, tajribasiz, malakasiz, tajriba 

orttirmagan,  xom,  g‘o‘r;  2.  tajribada  sinab  ko‘rilmagan,  tekshirib,  sinab 

ko‘rilmagan. 

inexpiable 

adj battol. 

inexplicable 

adj tushuntirib, anglatib bo‘lmaydigan, g‘alati, qiziq. 

inexplicablement 

adv tushuntirib bo‘lmas, g‘alati, qiziq ravishda. 

inexpliqué, ée 

adj tushuntirilmagan, anglanmagan, g‘alati. 

inexploitable 

adj ishlatish, qo‘llashga yaroqsiz, yaramayrigan. 

inexploité,  ée 

adj  ishlatib,  qo‘llab  bo‘ lmaydigan,  ishlab  chiqilmagan, 

o‘rganilmagan. 

inexploré,  ée 

adj  o‘rganilmagan,  tadqiq  qilinmagan,  tekshirilmagan, 

qidirilmagan. 

inexpressif,  ive 

adj  ifodasiz,  ta’sirsiz,  hech  narsa  anglatmaydigan; 

ma’nosiz, jonsiz. 

inexprimable 

adj  ta’riflab,  tavsiflab,  tushuntirib,  aytib  bo‘lmaydigan, 

ta’rifga sig‘maydigan, ta’rifdan tashqari, ta’rifi yo‘q. 

inexprimé, ée 

adj ifodalanmagan, bildirmagan, aks etm agan. 

inexpugnable 

adj  1.  yengib,  bosib,  to‘xtatib,  tiyib  bo‘lmaydigan, 

yengilmas,  qudratli,  zo‘r,  kuchli;  2.  egallab  bo‘lmaydigan,  mustahkam; 

dimog‘dor, takabbur, balanddimog‘, kibr-havosi baland. 

in  extenso 

loc  adv  bor  bo‘yicha,  butunligicha,  to‘lig‘icha,  le  texte  in 

extenso to‘liq matn. 

inextinguible 

adj  1.  o‘chmas,  so‘nmas,  doim  yonib,  porlab  turadigan, 

doimiy,  mangu;  2.  kuchli,  zo‘r,  qattiq,  to‘xtatib,  tiyib,  bosib  bo‘lmaydigan, 

shiddatli (kulgi). 

in extremis 

loc adv 1. o‘lim  to‘shagida,  talvasasida; 2. so‘nggi daqiqada, 

onda. 


inextricable 

adj  chigal,  chalkashgan,  chuvalib  ketgan,  chalkash-

chulkash,  chorasiz,  ilojsiz,  qiyin,  mushkul,  choras i,  iloji  yo‘q;  une  situation 

inextricable mushkul holat, ahvol. 

infaillibilité

 nf 1. o‘zgarmaslik, buzilmaslik, qat’iylik, shubhasizlik; 2. xato 

qilmaslik,  adashmaslik,  yanglishmaslik,  shubhaga  o‘rin  qoldirmaslik, 

bexatolik, beayblik, to‘ppa-to‘g‘rilik, aniqlik. 

infaillible 

adj  1.  o‘zgarmas,  buzilmas,  qat’ iy,  shubhasiz;  2.  xato 

qilmaydigan, adashmaydigan, yanglishmaydigan, bexato, beayb, benuqson, 

to‘ppa-to‘g‘ri, aniq; remède infaillible aniq, to‘g‘ri vosita (dori). 

infailliblement 

adv chetlab o‘tib, qochib, qutulib bo‘lmas, muqarrar holda, 

yanglishmasdan, ishonchli ravishda. 

infaisable 

adj bajarib, qilib bo‘lmaydigan, qiyin, og‘ir. 

infamant,  ante 

adj badnom, sharmanda  qiladigan, uyaltiradigan,  uyatga 

qoldiradigan; une peine infamante badnom qiluvchi jazo, huquqda yengilish 

bilan bog‘liq jazo. 

infâme 


adj  1.  badnom  qiluvchi,  sharmanda  qiladigan,  uyaltiradigan, 

uyatga  qoldiruvchi;  2.  jirkanch,  yaramas,  razil,  qabih,  murdor,  pastkash, 

tuban. 

infamie


 nf 1. badnom, sharmanda, uyat; 2. jirkanchlik, yaramaslik, razillik, 

qabihlik, murdorlik, pastkashlik, tubanlik; pl haqorat, so‘kish. 

infanterie

  nf  piyoda  askarlar;  l’infanterie  motorisée  motorlashtirilgan 

(avtomobil bilan ta’minlangan) piyodalar. 

infanticide

1

 

nm bola o‘ldirish, farzandkushlik. infanticide

2

 I.  adj  bola,  farzand  o‘ldiruvchi;  II.  n  bola  o‘ldirgan  odam, 

farzandkush. 

infantile 

adj bola, bolaga  oid; des  maladies infantiles bolalar kasali;  la 

mortalité infantile bolalar o‘limi, o‘ lishi. 

infantilisme 

nm  1.  méd  kattalarda  bolalik  xususiyatining  saqlanishi;  2. 

yaxshi yetilmaganlik, yetilmay qolish. 

infarctus 

nm infarkt. 

infatigable 

adj  charchamas,  toliqmas,  tolmas,  charchoq  bilmas, 

charchamaydigan, toliqmaydigan, charchash, toliqish nimaligini bilmaydigan. 

infatigablement 

adv charchamas, toliqmas, tolmas. 

infatuation 

nf  mag‘rurlik,  o‘ziga  ishonib  ketish,  ortiq  darajada  ishonish, 

ishonch, manmanlik, shuhratparastlik, kekkayishlik, bino qo‘yish. INFATUÉ

 

INFORME 

 

 280 

infatué,  ée 

adj  mag‘rur,  o‘ziga  ishongan,  bino  qo‘ygan,  manman, 

shuhratparast, kekkaygan. 

infécond,  onde 

adj  naslsiz,  zurriyot  qoldirmaydigan,  bepusht;  unumsiz, 

hosilsiz, samarasiz, foydasiz, behuda, natijasiz. 

infécondité

  nf  naslsizlik,  bola  ko‘rmaslik,  tug‘maslik,  bepushtlik; 

unumsizlik, hosilsizlik, oriqlik (yer). 

infect,  ecte 

1.  sassiq,  badbo‘y,  qo‘lansa,  yomon  hidli;  2.  fam  jirkanch, 

iflos, yoqimsiz, bemaza, xunuk, razil, qabih, yaramas; c’est infect bu razil. 

infectant, ante 

adj yuqumli, yuqadigan, yuquvchi. 

infecter 

I. vt 1. yuqtirmoq, zaharlamoq;  2.  hid (badbo‘y) bilan  to‘ldirmoq; 

II. vi sassiq (badbo‘y) hid chiqarmoq, tardatmoq. 

infectieux,  euse 

adj  yuqumli,  yuqadigan;  des  maladies  infectieuses 

yuqumli kasalliklar. 

infection

  nf  1.  yuqumli  kasal,  maraz,  yuqumli  kasalliklar  tarqatuvchi 

mikroblar; 2. zaharlanish, yuqtirish, yuqish; 3. sassiq,  qo‘lansa,  badbo‘y hid, 

badbo‘ylik. 

inféoder 

I.  vt  in’om,  tortiq,  hadya  qilmoq  (yerni);  II.  s’inféoder  vpr 

bo‘ysunmoq, qul bo‘lmoq. 

inférence

 nf xulosa, xotima, yakun, natija, xulosa qilish. 

inférer 

vt xulosa qilmoq, xotima, yakun yasamoq, natija chiqarmoq. 

inférieur, ieure 

I. adj 1. pastki, ostki, quyi; la lèvre inférieure pastki lab; 

2.  kichik,  eng  past,  oddiy,  sodda,  ibtidoiy,  bo‘ysungan;  les  classes 

inférieures  kichik  sinflar  (maktabda);  3.  zaif,  madorsiz,  juda  yomon;  de 

qualité inférieure eng past, yomon sifat, pastnavli; 4.  past  darajadagi;  être 

inférieur en savoir bilimi past bo‘lmoq; inférieur en nombre soni kam; être 

inférieur à birovdan past turmoq; II. n bo‘ysungan odam, tobe odam. 

infernal,  ale 

adj 1. do‘zaxiy, yovuz,  iblisona,  jahannamga oid; dahshatli, 

qo‘rqinchli,  vahimali,  makkorona,  shaytonli;  un  bruit  infernal  jahannam 

shovqini;  2.  qattiq,  kuchli,  shiddatli,  haddan  tashqari,  juda  yomon,  og‘ir, 

chidab, toqat qilib bo‘lmaydigan. 

infertile 

adj hosil bermaydigan, kamhosil, oriq, kuchsiz, unumsiz. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling