Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet111/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   238

infester 

vt  1.  xarob,  vayron  qilmoq,  qirg‘in  qilmoq,  qirib  tashlamoq, 

xarobazorga  aylantirmoq,  buzmoq,  barbod  qilmoq;  2.  to‘ldirib,  toshirib, 

bostirib yubormoq, bosib ketm oq (hayvon, hasharotlar). 

infidèle 

I.  adj  1.  vafosiz,  bevafo,  beqaror,  ahdini  buzuvchi,  ahdidan, 

so‘zidan  qaytuvchi,  xiyonatkor,  makkor,  munofiq;  2.  xato,  yanglish, 

yanglishuvchi,  adashgan,  beo‘xshov,  xunuk,  o‘xshamaydigan;  un  portrait 

infidèle o‘xshamagan rasm, portret; 3. vijdonsiz, diyonatsiz, noinsof, tirriq; 4. 

zaif, kamdarmon, kamquvvat, kuchsiz (xotira); II. nm relig g‘ayridin. 

infidèlement 

adv  vafosizlik,  bevafolik  bilan,  ahdini  buzib,  ahdi,  so‘zidan 

qaytib, xiyonat qilib. 

infidélité

 nf 1. bevafo, vafosizlik, munofiqlik, xiyonatkorlik, ahdi, so‘zidan 

qaytish,  makkorlik,  xoinlik,  noto‘g‘rilik,  xatolik,  noaniqlik;  2.  vijdonsizlik, 

noinsoflik,  tirriqlik,  diyonatsizlik,  tirriq ish;  commettre une infidélité  tirriq ish 

qilmoq, xoinlik, xiyonat qilmoq; 3. xotiraning kuchsizligi. 

infiltration

 nf 1. sizib, singib o‘ tish, sizib kirish (suv); 2. kirib borish, kirish; 

3.  yot  unsurlarning  yashirincha  o‘tishi,  kirib  kelishi,  suqilib  kirishi  (biror 

mamlakatga, guruhga). 

infiltrer 

I.  vt  kiritmoq,  kirgizmoq;  yashirincha  o‘ tkazmoq,  kirgizib 

yubormoq; II. s’infiltrer vpr sizib o‘ tmoq, sizib kirmoq, sizmoq, kirmoq, ichiga 

suqilib kirmoq, o‘ tmoq. 

infime 

adj  arzimas,  juda  ahamiyatsiz,  jindek,  yo‘q  darajada,  arzimagan, bo‘lmag‘ur; une somme infime arzimagan pul. 

infini,  ie 

I.  adj  cheksiz,  cheki,  poyoni,  oxiri  yo‘q;  II.  nm  1.  cheksizlik, 

bepoyonlik;  à  l’infini  loc  adv  haddan  tashqari,  ortiq  darajada,  juda  uzoq, 

cheksiz; 2. math cheksiz kattalik. 

infiniment 

adv  1.  cheksiz,  bepoyon;  l’infiniment  petit,  grand  cheksiz 

kichik hajm  (kattalik); l’infiniment grand cheksiz katta hajm (kattalik); 2. eng 

oxirgi, so‘nggi. 

infinité


 nf 1. cheksizlik,  bepoyonlik; 2. cheksiz son; une infinité de gens 

son-sanoqsiz odamlar. 

infinitésimal,  ale 

adj  nihoyatda  kichik,  haddan  tashqari  kichkina;  math 

cheksiz  kichik  (miqdor);  un  calcul  infinitésimal  math  nihoyatda  kichik 

zarralarni hisoblash, sanash. 

infinitif, ive 

gram I. adj noaniq shakli (fe’ lning); II. nm noaniq mayli. 

infirme 

I.  adj  dardmand,  dardchil,  kasaldan  chiqmaydigan,  bedarmon, 

bemajol,  bequvvat,  darmonsiz, ojiz, kuchsiz, zaif; II.  n cho‘ loq  odam, mayib, 

majruh, nogiron, surunkali kasal. 

infirmer 

vt  1.  dr  bekor  qilmoq,  kuchsizlantirmoq,  kuchdan  mahrum  

qilmoq;  2.  rad  etmoq,  rad  qilmoq,  haq-huquq  talashmoq,  shubha  ostiga 

olmoq. 


infirmerie

 nf poliklinika, tozalik bo‘limi, tibbiy punkt, shifoxona. 

infirmier, ière 

n sanitar, hamshira; un infirmier major harbiy feldsher. 

infirmité

  nf  1.  darmonsizlik,  bemajollik,  ojizlik,  kasallik,  xastalik,  og‘riq, 

kuchsizlik,  zaiflik,  nimjonlik,  sustlik;  2.  surunkali  kasallik,  kasallanish,  betob 

bo‘lish; 3. jismoniy kamchilik, nuqsonlik, mayib majruhlik, shikast, lat. 

inflammabilité

 nf alangalanish, tez o‘ t olish, tez yonib ketish. 

inflammable 

adj  1.  alangalanadigan,  tez  o‘ t  oladigan,  tez  yonib 

ketadigan;  2.  tez  ta’sirlanadigan,  hayajonlanadigan,  ta’sirchan,  zabti  tor, 

zardasi tez. 

inflammation

 nf méd o‘pka shamollashi, yallig‘lanish, elikish. 

inflammatoire 

adj méd yallig‘lanish, yallig‘lanadigan. 

inflation

  nf  1.  pulning  qadrsizlanishi;  2.  benihoya  kattalashtirish, 

ko‘paytirish, oshirib ko‘rsatish, bo‘rttirib yuborish. 

inflationniste 

I. adj qadrsizlangan; II. nm qadrsizlanish tarafdori. 

infléchi,  ie 

adj  1.  botiq,  ichiga  botgan,  botinqi,  qayrilgan,  qayrilma,  egri, 

bukilgan; 2. o‘zlashgan, hazm qilingan (tovush). 

infléchir 

I.  vt  1.  bukmoq,  qayirmoq,  egmoq,  engashtirmoq;  2.  phys 

qaytarmoq,  rad  etmoq,  qabul  qilmaslik;  II.  s’infléchir  vpr  1.  egilmoq, 

engashmoq; 2. og‘moq, burilmoq, qiyshaymoq, sinmoq, qaytmoq (nur). 

inflexibilité

  nf  1.  egilmaslik,  bukilmaslik;  2.  mustahkamlik,  mahkamlik, 

sabotlilik, matonatlilik, egilmaslik, qat’iyat. 

inflexible 

adj qayrilmas,  bukilmas, egilmas, qat’iyatli, mustahkam, qat’iy, 

tolmas,  matonatli,  sabotli,  chekinmas,  mustahkam,  qattiq,  mahkam, 

og‘ishmaydigan, qaytmaydigan, barqaror. 

inflexion

  nf  1.  egish,  engashtirish,  engashish,  qiyalik,  nishablik,  nishab, 

qiya  joy;  l’inflexion  du  corps  chetga  olib  qochish  (boksda);  2.  phys,  math 

og‘ish, chetga chiqish,  farq; 3. o‘zgarish, o‘zgartish,  og‘ish, og‘dirish, chetga 

chiqish; inflexion de voix tovush o‘zgarishi. 

infliger 

I. vt iqtisodiy jazo qo‘llamoq, infliger une amende jarima solmoq; 

infliger  une  défaite  mag‘lubiyatga  uchratmoq;  II.  s’infliger  vpr  o‘ziga  jazo 

tayinlamoq. 

inflorescence

 nf bot to‘pgul. 

influençable 

adj ta’sirchan, ta’sir o‘ tadigan, ta’sirlanadigan. 

influence

  nf  1.  ta’sir,  ta’sir  etish,  ko‘rsatish;  2.  nufuz,  e’ tibor,  obro‘, 

hurmat, salmoq; avoir de l’influence obro‘ga, hurmatga ega bo‘lmoq. 

influencer 

vt  ta’sir  etmoq,  ko‘rsatmoq;  être  influencé  par  ta’sirlanmoq, 

ta’sir ostida bo‘lmoq. 

influent, ente 

adj nufuzli, e’ tiborli, obro‘li. 

influenza

 nf vieilli gripp. 

influer 

vt ta’sir etmoq, ko‘rsatmoq, qilmoq; ta’sirlanmoq. 

in-folio 

adv varaqning ikkiga buklangani. 

informateur,  trice 

n  xabarchi,  xabar  beruvchi,  darakchi,  bildiruvchi, 

ma’lumot beruvchi. 

information

  nf  1.  xabar,  axborot,  ma’lumot,  darak,  aloqa;  pl  bilim, 

ma’lumot,  guvohlik;  une  fausse  information  yolg‘on  xabarlar  tarqatish, 

yolg‘on  ma’lumotlar  bilan  chalg‘itish;  prendre  des  informations  sur  qqn 

birov  haqida  ma’lumotlar  to‘plamoq;  aller  aux  informations  daraklab, 

so‘roqlab  bilmoq,  surishtirib  bilmoq,  bilib  kelishga  bormoq;  le  service  des 

informations  xabar,  axborot  xizmati;  2.  xabar,  axborot,  ma’lumot,  darak 

berish,  xabar  olish,  xabardor  qilish,  ahvol  so‘rash;  3.  dr  taftish,  tekshirish, 

tergov qilish, tergash, tergov, so‘roq qilish. 

informatique

 nf informatika, axborot nazariyasi. 

informe 

adj  1.  shaklsiz,  formasiz,  shakli  yo‘q;  2.  tamomlanmagan, 

tugallanmagan, tugamagan, tamom bo‘lmagan. 


INFORMÉ

 

ININTELLIGIBLE 

 

 281 

informé,  ée 

I.  adj  xabardor,  xabar  berilgan,  xabardor  qilingan, 

ogohlantirilgan, bildirilgan, biladigan; II. nm jusqu’à plus  ample informé dr 

batafsil, mukammalroq ma’lumot olguncha. 

informer 

I. vt (qqn de qqch) aytmoq, bildirmoq, xabar, xabardor qilmoq, 

aytib, xabardor qilib qo‘ymoq, ogoh, voqif qilmoq, ma’lum, e’ lon  qilmoq;  être 

bien  informé  de  qqch  yetarlicha  xabardor  bo‘lmoq;  II.  vi  dr  tergov  olib 

bormoq,  so‘roq  qilmoq;  III.  s’informer  vpr  (de)  so‘rab,  surishtirib,  tergab 

bilmoq, bilib olmoq. 

infortune

  nf  baxtsizlik,  musibat,  falokat,  ofat,  balo,  fojia,  kulfatlar,  azob-

uqubatlar,  ko‘ngilsiz  voqea,  og‘ ir  ahvol,  omadsizlik,  ishi  o‘ngidan  kelmaslik, 

muvaffaqiyatsizlik. 

infortuné,  ée 

adj  bebaxt,  baxtsiz,  badbaxt,  baxti  qora,  tolei  past, 

behosiyat, hamma narsadan mahrum bo‘lgan, bebahra. 

infraction

 nf (qonunni) buzish, bo‘ysunmaslik,  huquq buzish; l’infraction 

aux règlements o‘rnatilgan tartib-qoidani buzish. 

infranchissable 

adj  o‘tib  bo‘lmas,  o‘ tib  bo‘lmaydigan,  yengib,  bartaraf 

qilib bo‘lmaydigan, zo‘r, kuchli. 

infrarouge 

adj phys infraqizil. 

infrason 

nm infratovush. 

infrastructure

 nf infrastruktura, asosiy qurilishlar majmuasi. 

infroissabilité

 nf g‘ijimlanmaslik, g‘ijim bo‘ lmaslik, ezilmaslik. 

infroissable 

adj g‘ijimlanmaydigan, g‘ijim bo‘lmaydigan, ezilmaydigan. 

infructueux,  euse 

adj  unumsiz,  hosilsiz,  oriq,  behosil,  natijasiz, 

muvaffaqiyatsiz,  behuda,  puch,  foydasiz;  un  effort  infructueux  behuda 

urinish, harakat. 

infus,  use 

adj  tug‘ma,  tabiiy,  zoti,  naslida  bor;  avoir  la  science  infuse 

tug‘ma olim bo‘lmoq. 

infuser 


I.  vt  1.  damlamoq,  dam lab  qo‘ymoq;  infuser  le  thé  choy 

damlamoq,  choy  solib  damlab  qo‘ymoq;  2.  méd  quymoq,  solmoq;  II.  vi 

damlanmoq, dam yemoq, damlanib turmoq. 

infusion


 nf 1. damlama, nastoyka; 2. damlab turish; 3. méd quyish, solish 

(qon). 


infusoire 

nm pl suyuqlikda yashaydigan bir hujayrali sodda jonivor. 

ingambe 

adj tetik, bardam,  bag‘ayrat,  dadil,  tiyrak,  tez, chaqqon, epchil, 

serharakat. 

ingénier  (s’) 

vpr  (à  faire  qqch)  butun  mahoratini  ishga  solmoq, 

uddasidan chiqmoq, eplay olmoq, uddalamoq, harakat qilmoq, kashf qilmoq. 

ingénieur 

nm muhandis, injener; un ingénieur en  chef bosh muhandis; 

un ingénieur du bâtiment quruvchi muhandis; un ingénieur des ponts et 

chaussées  yo‘l  qurilishi  muhandisi;  un  ingénieur  mécanicien  muhandis-

mexanik;  un  ingénieur  militaire  harbiy  muhandis;  un  ingénieur  de  son 

tovush operatori. 

ingénieusement 

adv  ustamonlik  bilan,  ustalik,  epchillik,  chaqqonlik, 

ziyraklik, mahorat bilan, mohirona. 

ingénieux,  euse 

adj  miyali,  aqlli,  ixtirochi,  ziyrak,  ijodkor,  mohir,  usta, 

mahoratli. 

ingéniosité

 nf ziyraklik, aqllilik, ijodkorlik. 

ingénu, ue 

I. adj sodda, go‘l, anoyi, soddadil,  oddiy, ochiq ko‘ngil, sofdil, 

ko‘ngilchan, samimiy; II. nm sodda, go‘l odam. 

ingénuité

  nf  soddalik,  go‘llik,  anoyilik,  soddadillik,  oddiylik,  ochiq 

ko‘ngillilik, sofdillik. 

ingénument 

adv sodda, go‘l, anoyi, soddadil, oddiy, ochiq ko‘ngilli, sofdil 

ravishda, aybsiz, gunohsiz qiyofada. 

ingérence

 nf aralashish, tiqilish. 

ingérer 


I.  vt  aralashmoq,  kirg‘izmoq,  kiritmoq,  quymoq,  solmoq 

(oshqozonga);  II.  s’ingérer  vpr  (dans  qqch)  qo‘shilmoq,  suqilmoq,  kirmoq; 

s’ingérer dans les affaires d’autrui begonalar ishiga aralashmoq. 

ingestion

 nf kirgizish (oshqozonga), ovqat yeyish, qabul qilish. 

ingouvernable 

adj  boshqarib  bo‘lmaydigan,  quloq  solmaydigan,  o‘ jar, 

qaysar, bo‘ysunmaydigan, bosh egmaydigan. 

ingrat,  ate 

adj  1.  yaxshilikni  bilmaydigan,  qadr-qimmatiga  yetmaydigan, 

ko‘rnamak, nonko‘r, oqibatsiz; 2. yoqimsiz, yomon, noxush, sovuq, xunuk; 3. 

befoyda,  foydasiz, nafi yo‘q, ko‘rimsiz, nomuvofiq; des  conditions ingrates 

noqulay  shart-sharoit;  un  sol  ingrat  behosil,  oriq  tuproq,  yer;  l’âge  ingrat 

balog‘atga o‘tish davri, balog‘at yoshi. 

ingratitude

  nf  yaxshilikni  bilmaslik,  qadr-qimmatiga  yetmaslik, 

ko‘rnamaklik, nonko‘rlik, oqibatsizlik. 

ingrédient 

nm narsa tarkibiga kiruvchi mahsulotlar, tarkib. 

inguérissable 

adj  tuzatib,  davolab  bo‘lmaydigan,  tuzalmaydigan, 

bedavo. 


inguinal,  ale 

adj  anat  chovga  oid,  chov;  ganglions  inguinaux  chov 

bezlari. 

ingurgitation

  nf  shoshib  yutish,  yutoqish,  apil-tapil  yeyish,  tomoqdan 

o‘tkazish, yutib yuborish. 

ingurgiter 

vt 1. yedirmoq,  tiqishtirmoq,  ichirmoq;  2.  ochko‘zlik bilan  apil-

tapil yemoq, yutmoq, pok-pokiza tushirmoq. 

inhabile 

adj 1. qo‘pol, qovushmagan, beso‘naqay, chaqqon, epchil emas, 

shudi  yo‘q,  noshud,  epsiz,  no‘noq,  tajribasiz,  mahoratsiz,  dastpanja;  2. 

huquqsiz, huquqqa ega emas, qobiliyatsiz. 

inhabileté

  nf  1.  qo‘pollik,  beso‘naqaylik,  qovushmaganlik,  o‘ng‘aysizlik, 

shudi  yo‘qlik,  noshudlik,  epsizlik,  no‘noqlik,  ish  bilmaslik,  uddasidan  chiqa 

olmaslik; 2. qobiliyatsizlik, uquvsizlik. 

inhabitable 

adj  odam  turmaydigan,  yashamaydigan,  yashash,  turish 

uchun moslanmagan (yaroqsiz), bo‘sh yotgan. 

inhabité,  ée 

adj  odam  yashamaydigan,  turmaydigan,  turishga, 

yashashga yaroqsiz, moslanmagan, bo‘sh yotgan, odamsiz. 

inhabituel,  elle 

adj  odatlanmagan,  o‘rganmagan,  yangi,  ko‘nikmagan, 

g‘ayrioddiy, odatdagi emas. 

inhalateur 

nm  1.  ingaliyator;  2.  zaharli  gazdan  saqlaydigan  niqob, 

respirator, kislorodli niqob. 

inhalation

 nf havo, nafas yutish. 

inhaler 


vt havo, nafas yutmoq. 

inhérent,  ente 

adj  xos,  odat  bo‘lgan,  ajralmas,  ajratib  bo‘lmaydigan, 

chambarchas, uzviy bog‘langan. 

inhiber 

vt  psych  hovridan  tushirmoq,  sekinlatm oq,  to‘xtatmoq, 

susaytirmoq. 

inhibition

 nf 1.  tortinchoqlik, qat’ iyatsizlik, iymanish, jur’atsizlik; 2. psych 

susaytirish, sekinlatish, to‘xtatish. 

inhospitalier, ière 

adj odam yoqmas, odamovi. 

inhumain, aine 

adj g‘ayriinsoniy, vahshiyona, shafqatsiz, rahmsiz. 

inhumainement 

adv g‘ayriinsoniylikka oid, vahshiylik bilan, shafqatsizlik, 

rahmsizlik bilan. 

inhumanité

 nf g‘ayriinsoniylik, vahshiylik, berahm lik, shafqatsiz lik. 

inhumation

 nf ko‘mish, dafn etish, ko‘mib qo‘yish. 

inhumer 


vt  ko‘mmoq,  dafn  qilmoq,  ko‘mib  qo‘ymoq,  yerga  qo‘ymoq, 

bermoq. 


inimaginable 

adj  tasavvur  qilib  bo‘lmaydigan,  favqulodda,  haddan 

tashqari,  aqlga,  haqiqatga  to‘g‘ri  kelmaydigan,  mumkin  bo‘lmagan, 

ehtimoldan uzoq, mahol. 

inimitable 

adj misli,  tengi,  teng keladigani yo‘q, yagona mislsiz,  tengsiz, 

benazir, hech kim oldiga tusha olmaydigan. 

inimitié


 nf xush ko‘rmaslik, yoqtirmaslik, yomon ko‘rish, sovuqchilik, zidlik, 

dushmanlik, yovgarchilik, adovat, xusumat, olalik. 

inflammable 

adj  tez  alangalanmaydigan,  tez  o‘t  olmaydigan,  tez  yonib 

ketmaydigan, tez yonmaydigan. 

inintelligemment 

adv  oqilona,  aql  bilan  emaslik,  miya  ishlatmay, 

aqlsizlik, kaltafahmlik bilan, beaqllik bilan. 

inintelligence

  nf  aqli,  miyasi  yo‘qlik,  zehni  o‘ tkir  emaslik,  fahm  idroki 

yetmaslik, befarosatlik, beaqllik,  farosati yo‘qlik, es-hushsizlik,  tushunmaslik, 

anglamaslik, tushunib yetmaslik. 

inintelligent,  ente 

adj  aqli  yo‘q,  idroksiz,  befarosat,  farosatsiz,  es-

hushsiz, aqlsiz, aqlli emas, tushunmas, anglamas, tushunib yetmas. 

inintelligibilité

  nf  noaniqlik,  chaplashib  ketganlik,  o‘qib  bo‘lmaydiganlik, 

tushunib bo‘lmaslik, farqiga bormaslik, anglab bo‘lmaslik, dudmollik. 

inintelligible 

adj  noaniq,  chaplashib  ketgan,  o‘qib,  anglab,  tushunib 

bo‘lmaydigan, farqiga bormaydigan, dudmol. 


ININTELLIGIBLEMENT

 

INORGANIQUE 

 

 282 

inintelligiblement 

adv  noaniqlik,  chaplashib  ketganlik  bilan,  o‘qib, 

anglab, tushunib bo‘lmas, farqsiz, befarqlik bilan. 

inintéressant,  ante 

adj  qizig‘i  yo‘q,  ko‘rimsiz,  xunuk,  qiziq  emas, 

zerikarli. 

ininterrompu,  ue 

adj  uzluksiz,  doimiy,  tutash,  payvasta,  to‘xtovsiz, 

muttasil, surunkali, keti uzilmaydigan, betinim. 

inique 

adj  1.  adolatsiz,  nohaq,  noto‘g‘ri;  2.  g‘ayriqonuniy,  qonunga  xilof, zid, qonunga sig‘maydigan, qonunsiz. 

iniquement 

adv 1. adolatsizlik, nohaq, noto‘g‘rilik bilan;  2. g‘ayriqonuniy, 

qonunga xilof, zid holda, qonunga sig‘mas, qonunsiz lik bilan. 

iniquité

 nf 1. adolatsizlik, nohaqlik, nohaq, noto‘g‘ri  ish; 2.  qonunga rioya 

qilmaslik, qonunni buzish, qonunga xilof, zid harakat, qonunsizlik. 

initial, ale 

I. adj bosh, boshlang‘ich, eng boshidagi, dastlabki, dastavvalgi, 

ilk;  ibtidoiy;  la  vitesse  initiale  boshlang‘ich  tezlik;  une  période  initiale 

oldingi,  ilk,  ibtidoiy  davr;  cellules  initiales  bot  tez  ko‘payadigan  hujayralar 

(ildiz va shoxlar uchidagi); II. nf bosh harf (so‘zda). 

initialement 

adv avvalo, dastlab, boshidan, ilk, boshida, boshlanishida. 

initiateur,  trice 

n  1.  boshlovchi,  boshlab  beruvchi,  tashabbuschi, 

tashabbuskor; 2. birinchi o‘qituvchi. 

initiation

  nf  1.  (cherkovda)  nom,  unvon  berish;  2.  o‘rgatish,  olib  kirish, 

tanishtirish, qatnashtirish, aralashtirish, ishtirok ettirish, qo‘shish; boshlash. 

initiative

  nf  tashabbus,  tashabbuskorlik,  g‘ayrat,  harakat,  boshlab 

berilgan  ish,  boshlash,  birinchi  qadam;  pl  tadbir,  chora;  l’initiative 

législative qonuniy  tashabbus; un groupe d’initiative  tashabbuskor guruh; 

un  comité  d’initiative  tashkiliy  qo‘mita;  prendre  l’initiative  tashabbus 

ko‘rsatmoq; de sa propre initiative o‘z ixtiyoricha. 

initié,  ée 

n  aralashtirilgan,  ishtirok  ettirilgan,  qatnashgan,  xabardor 

qilingan,  boshlab  berilgan;  fin  délit  d’initié  maxfiy  ma’lumotni  o‘z  foydasi 

yo‘lida ishlatish jinoyati. 

initier 

I.  vt  (qqn  à  qqch)  xabardor  qilmoq,  voqif  qilmoq,  ma’lum  qilmoq, 

tanishtirmoq, 

bildirmoq; 

ogoh 

qilmoq, 


qo‘shmoq, 

aralashtirmoq, 

qatnashtirmoq,  ishtirok  qildirmoq,  erishtirmoq;  II.  s’initier  vpr  (à  qqch) 

qo‘shilmoq, qatnashmoq, aralashmoq, ishtirok etmoq. 

injecté, ée 

adj qon quyilgan, qonga  to‘lgan,  qizargan; les yeux injectés 

du sang qonga to‘lgan ko‘zlar. 

injecter 

I. vt purkamoq, purkab sepmoq, siqib kirgizmoq; II. s’injecter vpr 

1. o‘ziga purkamoq, o‘ziga purkab sepmoq; 2. qonga to‘lmoq, qizarmoq. 

injecteur,  trice 

I.  adj  purkagich,  purkaydigan;  une  seringue  injectrice 

purkaydigan  shpris;  II.  nm  1.  méd  dori  yuborgich;  2.  shpris,  forsunka 

(purkaydigan asbob). 

injection

 nf 1. méd dori yuborish, kirgizish,  purkash;  2. suyuqlikni purkab 

sepish;  3.  techn  dori  yuborgich,  puflab  havo,  dam  kirgizgich,  yog‘ochga 

singdirish. 

injonction

 nf buyruq, amr, farmoyish. 

injure

  nf  1.  haqorat,  tahqir,  so‘kish;  une  injure  grave  dr  erini  haqorat qilish, ajralish uchun; demander la réparation d’une injure  qilingan  tahqir 

uchun  duelga  chaqirmoq;  2.  pl  so‘kish  haqorat,  uyat  so‘z;  3.  zarar,  shikast, 

ziyon; les injures du sort taqdirning bevafoligi. 

injurier 

I. vt so‘kmoq, urishmoq, koyimoq,  qattiq so‘kmoq, haqoratlamoq, 

haqorat qilmoq, tahqir etmoq, kamsitmoq, qattiq ranjitmoq, nafsoniyati, izzat-

nafsiga tegmoq; II. s’injurier vpr so‘kishmoq, haqorat qilmoq, janjallashmoq. 

injurieux, euse 

adj xafa qiladigan, ranjitadigan, dilini og‘ritadigan, alamli, 

og‘ir, haqoratomuz, tahqirona, haqoratli, tahqirlaydigan, xo‘rlik keltiradigan. 

injuste 

I.  adj  adolatsiz,  nohaq,  noto‘g‘ri;  II.  nm  adolatsizlik,  nohaqlik, 

haqsizlik, haqi yo‘qlik. 

injustement 

adv adolatsizlik, nohaqlik bilan. 

injustice

  nf  adolatsizlik,  nohaqlik,  nohaq,  noto‘g‘ri  ish;  réclamer  contre 

une injustice haqsizlikka, adolatsizlikka qarshi chiqmoq, qo‘zg‘almoq. 

injustifiable 

adj  oqlab  bo‘ lmaydigan,  haq,  adolatli  deb  bo‘lmaydigan, 

kechirilmaydigan, kechirib bo‘ lmaydigan, kechirilmas, uzrsiz. 

injustifié,  ée 

adj  to‘g‘ri  deb  bo‘lmaydigan,  asossiz,  behuda,  noo‘rin, 

o‘rinsiz, foydasiz, bekor, dalilsiz, isbotsiz, asoslanmagan. 

inlassable 

adj  charchamas,  tolmas,  hormas-tolmas,  tinmaydigan, 

toliqmaydigan, serg‘ayrat, doimiy, chidamli, toqatli. 

inlassablement 

adv charchamasdan, tolmasdan, toliqmasdan. 

inné, ée 

adj tug‘ma, tabiiy, zoti, naslida bor. 

innervation

 nf anat asablarning taqsimlanishi, bo‘linishi. 

innocence

 nf 1. aybi, gunohi yo‘qlik, oqlik, aybsiz, begunoh, oq, ma’sum, 

gunohsizlik;  2.  qizlik,  bokiralik,  ma’sumlik,  iffat,  pokdomonlik,  iffatlilik,  soflik; 

3. soddalik, go‘llik, do‘lvarlik, soddadillik, ochiq ko‘ngillilik, sofdillik. 

innocent, ente 

I. adj 1. beayb, begunoh, aybsiz, gunohsiz, aybi,  gunohi 

yo‘q,  oq;  2.  aybsiz,  gunohsiz,  begunoh,  oq,  jinoyati  yo‘q;  3.  zarar,  ziyon 

yetkazmaydigan,  zararsiz,  beziyon,  bezarar,  ranjitmaydigan,  xafa 

qilmaydigan,  qattiq  tegmaydigan,  beg‘araz,  beozor,  yuvosh,  muloyim;  une 

plaisanterie  innocente  beozor  hazil;  4.  sodda,  oddiy,  ochiq  ko‘ngil, 

ko‘ngilchan, soddadil; II. n 1. begunoh bola, go‘dak; begunoh, beayb  odam; 

2.  sodda,  go‘l  odam,  devona,  tentak;  faire  l’innocent  o‘zini  go‘l  qilib 

ko‘rsatmoq, go‘llikka solmoq. 

innocenter 

vt begunoh deb topmoq, oqlamoq, himoya qilmoq, aybsiz deb 

e’tirof etmoq. 

innocuité

 nf zararsizlik, bezararlik, beziyonlik, zarar, ziyon yetkazmaslik. 

innombrable 

adj  sanoqsiz,  beadad,  behisob,  hisobi,  sanog‘iga  yetib 

bo‘lmaydigan,  hisobi  yo‘q,  son-sanoqsiz,  ko‘p,  juda  katta,  behad,  bitm as-

tuganmas, sonsiz. 

innommable 

adj  ta’riflab,  tavsiflab,  tushuntirib,  aytib  bo‘lmaydigan, 

ta’rifga  sig‘maydigan,  ta’rifdan  tashqari,  ko‘z  ko‘rib,  quloq  eshitmagan,  misli 

ko‘rilmagan,  mislsiz,  dahshatli,  qo‘rqinchli,  mudhish;  une  mixture 

innommable yoqimsiz dori. 

innovation

  nf  yangi  kiritilgan  tartib-qoida,  usul,  rasm-rusum,  yangilik, 

yangi odat, rasm, tartib-qoida, usul. 

innover 


vi,  vt  yangilik  kirgizmoq,  yangilamoq;  innover  une  mode  rasm 

qilmoq, yoymoq. 

inoccupation

  nf  bekorchilik,  bekor  yurish,  behudalik,  bandlik  emas,  ish 

bilan ta’minlanmaganlik, ishsizlik. 

inoccupé,  ée 

adj  1.  ishi  yo‘q,  ish  bilan  band  emas,  ishsiz,  ish  bilan 

ta’minlanmagan, bekorchi, bekor yurgan, behuda; 2. bo‘sh, bo‘sh yotgan. 

inoculation

 nf méd emlash. 

inoculer 

vt 1. méd emlamoq;  2. darak, xabar bermoq, aytmoq,  bildirmoq, 

xabardor qilmoq; inoculer le goût ishtiyoq, havas uyg‘otmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling