Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet116/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   238

jargon 


nm jargon, lahja. 

jargonner 

vi jargonda gaplashmoq. 

jarre 


nf sopol ko‘za, xum. 

jarret 


nm  1.  anat  taqim,  tizza  osti;  2.  orqa  oyoqning  bukiladigan  joyi 

(hayvonlarda); 3. tirsak, burilish joyi (truba va hokazolarda). JARRETIÈRE

 

JEUDI 

 

 293 

jarretière 

nf bog‘, bog‘ich, paypoqni tutib turadigan rezina bog‘ich; l’ordre 

de la Jarretière Angliyadagi orden. 

jars 

nm erkak g‘oz. jaser 

vi  1.  vaysamoq,  ko‘p  gapirmoq;  2.  chirillamoq,  tirillamoq, 

chig‘illamoq (qushlar); 3. gap-so‘z qilmoq, g‘iybat qilmoq; cela va faire jaser 

les gens bu g‘ iybat  gaplarga sabab bo‘ ladi;  4. sirni  aytib qo‘ymoq,  og‘izdan 

gullab qo‘ymoq. 

jaseur, euse 

adj vaysaqi, ko‘p gapiradigan, g‘iybatchi. 

jasmin 


nm yasmin, yosuman. 

jaspe 


nm minér yashma (rangdor tosh). 

jaspé, ée 

adj xol-xol dog‘ li, olachipor, chavkar. 

jaspiner 

vi fam vaysamoq, ko‘p gapirmoq, mahmadonalik qilmoq. 

jatte 


nf kosa, tovoq; une jatte de lait bir kosa sut. 

jauge 


nf 1. o‘lchagich, o‘lchash  asbobi, o‘lchaydigan asbob (sig‘im, hajm 

uchun); 2. sig‘im, hajm, kattalik. 

jaugeage 

nm  sig‘im,  hajm,  kattalikni  o‘lchash;  jaugeage  d’un  navire 

kema sig‘imini o‘lchash. 

jauger 


I. vt 1.  hajm, sig‘imni o‘lchamoq;  2.  fig belgilamoq, baho bermoq, 

deb  topmoq, deb bilmoq,  hukm chiqarmoq; du premier coup il jaugea son 

adversaire u bir qarashdayoq raqibiga baho berdi; II. vi mar 1. suv sig‘imiga 

ega  bo‘lmoq;  un  navire  jaugeant  deux  mille  tonnes  suv  sig‘imi  ikki  ming 

tonnali kema; 2. botmoq, cho‘kmoq, o‘ tirmoq (kema). 

jaunâtre 

adj sarg‘ish, sariqroq. 

jaune 


I.  adj  sariq,  sariq  rang,  malla;  devenir  jaune  sarg‘aymoq;  rangi 

ketmoq, zahillashmoq; II. nm  1. sariq rang; peindre en jaune sariq rangga 

bo‘yamoq;  le  jaune  ne  lui  va  pas  sariq  rang  unga  yarashmaydi  (kiyim);  2. 

sariq  bo‘yoq;  3.  jaune  d’œuf  tuxum  sarig‘i;  4.  sariq  irqqa  mansub  kishi, 

mongoloid;  5.  fig  kelishuvchi,  murosachi;  sotilgan,  sotqin;  III.  adv  zo‘raki, 

g‘ayriixtiyoriy; soxta; rire jaune zo‘rma-zo‘raki iljaymoq. 

jaunir 

I. vt sarg‘aytirmoq, sariq rangga bo‘yamoq, sariq  tus bermoq, sariq tusga  kiritmoq;  II.  vi  sarg‘aymoq;  rangi  ketmoq,  zahillashmoq;  les  feuilles 

jaunissent barglar sarg‘aymoqda. 

jaunissant, ante 

adj sarg‘ayayotgan, sariq tusga kirayotgan. 

jaunisse 

nf méd sariq, sariq kasali, gepatit, Botkin kasalligi. 

jaunissement 

nm sarg‘aytirish, sariq rang berish, sariq tusga kirish. 

java 

nf yava (xalq raqsi, musiqasi); faire la java xushchaqchaqlik qilmoq, bayram qilmoq, aysh-ishrat qilmoq. 

javanais


1

, aise 


I. adj Yava oroliga, yavaliklarga oid, Yava, yavalik; II. n 1. 

yavalik; 2. nm yavaliklar tili. 

javanais

nm javane,  jargon  turi (so‘zning har  bir bo‘g‘ini orasiga av yoki va qo‘shimchalari qo‘shib talaffuz qilinadi: grosse – gravosse). 

Javel  (eau  de) 

nf  javel  (gazlama  oqartirish,  kir  yuvish  uchun 

ishlatiladigan sarg‘ish-yashil rang xlorli eritma). 

javelle 

nf bir quchoq o‘rib qo‘yilgan don poyasi. 

javelliser 

vt javel yordamida suvni sterillamoq, mikroblardan tozalamoq. 

javelot 

nm  1.  irg‘itiladigan  o‘q;  nayza;  2.  sport  nayza;  un  champion  de 

javelot nayza irg‘itish bo‘yicha chempion. 

jazz 


nm jaz. 

je 


pron  pers  men;  je  lui  donne  men  unga  beryapman;  il  emploie  le  je 

dans son récit u o‘z nomidan hikoya qilmoqda. 

jean-foutre 

nm fam nodon, merov, anqov. 

jeannette 

nf  1.  bot  nargis,  narkas  (gul);  2.  bo‘yinga  taqiladigan  xoch;  3. 

oyoqli dazmol taxta. 

jeep 


nf jip (avtomobil turi). 

je-m’en-fichisme 

nm beparvolik, mas’uliyatsizlik, sovuqqonlik. 

je-m’en-fichiste 

n  biror  narsaga  beparvolik,  mas’uliyatsizlik  bilan 

qaraydigan odam. 

je-ne-sais-quoi 

nm nimadir, bir narsa, allanima. 

jérémiade 

nf fam nola, hasrat, shikoyat. 

jerk 

nm anglic jerk (zamonaviy raqs). jéroboam 

nm katta shampan idishi (to‘rtta shampan idishi hajmidagi). 

jerrycan 

nm kanistra. 

jersey 

nm  1.  jersi  (jun  yoki  ipakli  gazmol  turi);  2.  mayin  undan  to‘qilgan koftacha. 

jésuite 


nm 1. iyezuit (reaksion katolik monaxlar tashkilotining  a’zosi); 2. n 

ikkiyuzlamachi, munofiq, dog‘uli odam. 

jésuitisme 

nm ikkiyuzlamachilik, munofiqlik, makkorlik, dog‘ulilik. 

jetnm 1. otish, tashlash, irg‘itish, uloqtirish; le jet d’une grenade granata uloqtirish;  une  arme  de  jet  otish  quroli;  2.  uloqtirilgan  narsa  borib  tushgan 

masofa; 3. jildiragan,  tizillagan oqim; un jet de sang  tirqirab oqayotgan qon; 

à jet continu  to‘xtovsiz oqim bilan; jet d’eau  favvora;  4. bot  bachki, novda, 

shox. 


jet

nm anglic reaktiv samolyot. jeté 

nm 1. jete (baletdagi harakat); 2. sport  bir siltov, bir zo‘r berish (og‘ir 

tosh ko‘tarishda). 

jetée 


nf to‘lqinqaytargich, damba, ko‘ tarma. 

jeter 


I. vt 1. tashlamoq, otmoq, irg‘itmoq; chiqarib tashlamoq; jeter l’ancre 

langar  tashlamoq;  jeter  un  châle  sur  ses  épaules  yelkasiga  ro‘mol 

tashlamoq;  jetez  cela  à  la  poubelle  buni  axlatga  tashlang!  fam  s’en  jeter 

un  derrière  la  cravate  ichmoq;  2.  qurmoq,  o‘tkazmoq,  o‘rnatmoq,  asos 

solmoq;  jeter  une  passerelle  sur  un  ruisseau  anhor  ustuga  yolg‘ iz  oyoq 

ko‘prik  qurmoq;  jeter  les  bases  d’une  société  jamiyatga  asos  solmoq, 

tamal  toshini  qo‘ymoq;  3.  qo‘ymoq,  tashlamoq  (ta’na  a’zolari  haqida);  4. 

chiqarmoq,  tarqatm oq (yorug‘lik, nur, tovush); jeter des cris qichqirmoq; 5. 

haydab chiqarmoq, jo‘natmoq, quvib yubormoq (kuch ishlatib);  biror kimsani 

uydan  haydab  chiqarmoq;  jeter  qqn  en  prison  qamoqqa  tashlamoq, 

jo‘natmoq; jeter bas, à bas, à terre yiqitm oq, yerga qulatmoq; II. se jeter vpr 

1.  sakramoq,  o‘zini  tashlamoq,  tashlanmoq;  se  jeter  à  l’eau  suvga 

sakramoq; se jeter aux pieds de qqn birovning oyog‘iga o‘zini tashlamoq; 2. 

quyilmoq (daryo  haqida); les rivières qui se  jettent dans la Seine Senaga 

quyiladigan irmoqlar. 

jeton 


nm  1.  jeton;  un  jeton  de  téléphone  telefon  jetoni;  2.  jeton  de 

présence  yig‘ilishda  qatnashganligi  uchun  to‘lanadigan  haq;  3.  fam  faux 

comme  un  jeton  soxta,  ikkiyuzlamachi;  vieux  jeton  aynigan  chol;  4.  fam 

musht  tushirish,  musht  solish,  musht;  turtki,  zarba;  5.  fam  avoir  les  jetons 

qo‘rqmoq, cho‘chimoq, yuraksizlik qilmoq. 

jeu 


nm 1. o‘yin, o‘ynash; loc adv par jeu hazillashib, hazil  qilib, o‘ynab; 2. 

jeu de  mots so‘z o‘yini;  3.  o‘yin (ma’lum qoidalar asosida o‘ynaladigan); le 

règle du jeu o‘yin qoidasi; 4. pl  tomosha, sport musobaqasi; jeux du cirque 

sirk tomoshalari; Jeux Olympiques Olimpiada o‘yinlari; 5. partiya, daf’a, qur; 

6. qimor, qimor o‘yini; maison de jeux qimorxona; se ruiner au jeu qimorda 

yutqazib  qo‘ymoq;  7.  dov,  ganak,  tikilgan  pul  (qimor  o‘yinida);  jouer  petit, 

gros  jeu  oz,  ko‘p  pul  tikib  o‘ynamoq;  faites  vos  jeux  dovingizni  tiking;  les 

jeux  sont  faits  masala  hal,  gap  tamom,  bo‘lari  bo‘ldi,  boshqa  gap  yo‘q;  8. 

o‘yin (shahmat, shashka,  domino kabi o‘yin vositalari); un jeu d’échecs en 

ivoire  fil  suyagidan  yasalgan  shahmat;  avoir  un  beau  jeu  qulay  sharoitda 

bo‘lmoq,  qo‘lida  yaxshi  qartasi  bo‘lmoq;  9.  komplekt,  to‘plam,  to‘da;  un  jeu 

de clefs kalitlar shodasi,  to‘plami; 10. mashq, chalish, ijro etish, ijro (cholg‘u 

asboblarida); le jeu d’un  violoniste skripkachining ijrosi; 11.  ijro,  ijro etish, 

o‘yin  (aktyorlar,  artistlar  haqida);  12.  o‘yin,  o‘ynash,  harakat,  raqs;  jeu  de 

jambes  oyoq  o‘yini;  jeu  de  physionomie  mimika,  yuz  mushaklarining 

ma’nolari  harakatlari,  imo-ishoralar;  13.  yurish,  siljish;  ishlash,  aylanish, 

harakat;  le  jeu  d’un  ressort  prujinanaing  siljishi;  le  jeu  des  muscles 

mushaklar harakati; 14. loc c’est un jeu d’enfant arzimas narsa, yengil  ish; 

jouer  le jeu risoladagidek  bajarmoq, biror narsani bajarishda  qoidaga  amal 

qilmoq; ce n’est pas de jeu siz g‘irromlik qilyapsiz; entrer en jeu biror ishga 

birinchi  marotaba  qo‘shilmoq;  d’entrée  de  jeu  boshidan,  avval  boshdan, 

boshlanishidanoq; entrer dans le jeu de qqn  biror kimsaning yonini olmoq; 

birov  bilan  ham fikr  bo‘lmoq;  être  en  jeu  o‘ynamoq,  o‘yinda  qatnashmoq; 

shubha  ostida  qolmoq;  noaniq  bo‘lmoq;  hal  qilinmasdan  qolmoq;  xavf-

xatarda  bo‘lmoq;  se  prendre,  se  piquer  au  jeu  o‘yinga  berilib  ketmoq; 

cacher  son  jeu  zimdan  ish  yurgizmoq;  jouer  double  jeu  munofiqona  ish 

tutmoq, ikkiyuzlamachilik qilmoq; faire le jeu de qqn  birovning  tegirmoniga 

suv  quymoq;  birovning  ixtiyorida  bo‘lmoq;  jouer  franc  jeu  ochiqdan-ochiq 

harakat qilmoq, ochiqchasiga ish tutmoq. 

jeudi 


nm payshanba. 

JEUN

 

JOUER 

 

 294 

jeun


 

(à) 


loc  adv  nahorga,  och  qoringa;  prendre  un  remède  à  jeun 

nahorga, och qoringa dori ichmoq; être à jeun och bo‘lmoq, ertalabdan hech 

narsa yemaslik. 

jeune 


I.  adj  1.  yosh;  son  jeune  frère  uning  ukasi;  2.  navqiron;  jeune 

femme  juvon; jeune homme yigit;  3. yosh, yangi, yangi  tashkil  qilingan; 4. 

yoshlikka,  yoshlik  davriga  xos;  dans  mon  jeune  temps  yosh  paytimda, 

yoshligimda;  5.  yoshlarga  xos;  une  coiffure  jeune  yoshlarga  xos  soch 

turmagi;  6. yosh, yangi,  tajribasiz,  tajribasi kam; il est jeune dans le  métier 

bu  ishda u  hali g‘o‘r; 7. fam c’est un peu  jeune bu yetarli emas; II. n yigit, 

o‘spirin, yigitcha; yosh qiz; les jeunes yoshlar, yosh-yalang, yigit-qiz; III. adv 

yoshdek, yoshlardek, yosh; il fait jeune pour son âge u yosh ko‘rinadi; elle 

s’habille jeune u yoshlardek kiyinadi. 

jeûne 


nm ovqat yeyishdan o‘zini tiyish; ro‘za. 

jeûner 


vi 1. ovqat yeyishdan o‘zini tiymoq; 2. ro‘za tutmoq. 

jeunesse 

nf 1. yoshlik, o‘spirinlik, yoshlik chog‘ i, davri; elle n’est plus de 

première  jeunesse  uning  yoshi  o‘tib  qolgan,  u  endi  olma  bilan  o‘rik 

bo‘larmidi; 2. yoshlar, yosh-yalang, yigit-qiz; la jeunesse de l’école o‘quvchi 

yoshlar; 3. fam yosh qiz; il a épousé une jeunesse u yosh qizga uylandi. 

jeunot 

nm fam péj ona suti og‘zidan ketmagan, xom, g‘o‘r odam. jiu-jitsu 

nm jiu-jitsu (yaponcha kurash turi). 

joaillerie 

nf  1.  zargarlik  san’ati;  2.  zargarlik  mollari  bilan  savdo  qilish; 

zargarlik do‘koni; 3. zargarlik mollari. 

joaillier, ière 

n zargar. 

job 


nm fam mayda ish, mayda-chuyda ish. 

jobard, arde 

I. adj go‘l, g‘o‘r, sodda, anoyi, do‘ lvar; II. nm befahm, anqov, 

laqma odam. 

jobardise 

ou  jobarderie

 

nf  soddalik,  soddadillik,  do‘lvarlik;  go‘llik, anoyilik, laqmalik. 

jockey 


nm jokey (poygachi chavandoz). 

jocrisse 

nf ahmoq, tentak, esi past odam. 

joie 


nf  shodlik,  quvonch;  sevinch;  rohat,  farog‘at;  pleurer  de  joie 

sevinchdan  yig‘lamoq;  être  dans  la  joie  xursand  bo‘lmoq;  accepter  avec 

joie  mamnuniyat  bilan  qabul  qilmoq;  mettre  qqn  en  joie  birovni  xursand 

qilmoq, shodlantirmoq; une fille de joie fohisha. 

joindre 

I. vt 1. qo‘shmoq, birlashtirmoq, bog‘lamoq, yig‘moq;  joindre les 

deux  points  ikki  nuqtani  birlashtirmoq;  loc  joindre  les  deux  bouts  uchini 

uchiga arang yetkazmoq, arang  tirikchilik qilmoq, qo‘l uchida kun ko‘rmoq; 2. 

to‘plamoq,  yig‘moq,  birlashtirmoq;  joindre  les  efforts  kuchlarni 

birlashtirmoq;  3.  joindre  à  birga  qo‘ymoq,  qo‘shib,  tirkab  qo‘ymoq,  ilova 

qilmoq;  joignez  cette  pièce  au  dossier  bu  narsani  hujjatga  tirkab  qo‘yib; 

joindre le geste à la parole gapdan ishga o‘ tmoq; 4. yetmoq, yetib bormoq, 

yetib  kelmoq;  uchrashmoq;  bog‘lanmoq;  je  n’arrive  pas  à  le  joindre  men 

unga  bog‘lanolmayapman;  men  unga  to‘g‘ri  kelolmayapman,  uni 

uchratolmayapman; on peut le joindre par téléphone  u bilan  telefon  orqali 

bog‘lanish  mumkin;  II.  vi  yopishib,  taqalib,  jips  bo‘lib  turmoq;  la  fenêtre  ne 

joint  pas  deraza  jips  yopilmaydi;  III.  se  joindre  vpr  1.  birlashmoq,  birga 

bo‘lmoq;  qatnashmoq,  qo‘shilmoq;  se  joindre  à  un  parti  partiyaga  kirmoq, 

a’zo  bo‘lmoq;  se  joindre  à  la  conversation  suhbatda  qatnashmoq, 

suhbatga qo‘shilmoq, aralashmoq. 

joint

1

, jointe adj 1. qo‘shilgan, yig‘ilgan, birikkan;  sauter à pieds joints 

ikki  oyoqlab  sakramoq;  2.  joint  à  qo‘shilgan,  qo‘shib,  ilova  qilib,  tirkab 

qo‘yilgan;  lettre  jointe  au  paquet  paketga  ilova  qilingan  xat;  ci-joint  ilova 

qilingan,  qo‘shilgan;  3.  jipslashgan,  yopishgan;  des  planches  mal  jointes 

jipslashmagan, oralashi ochiq qoqilgan pol. 

joint


nm 1. birikish, ulanish, qo‘shilish  joyi, qo‘shilgan, birikkan joy; chok 

chizig‘i,  chok;  qo‘shilish  chizig‘i;  les  joints  de  ciment  entre  les  briques 

g‘ishtlarning  birikish  joyidagi  sementli  chok;  2.  techn  birikma,  ulama;  3. 

prokladka,  qistirma  (ikki  narsa  orasiga  qistirib  qo‘yilgan  narsa);  un  joint  de 

robinet  kran  prokladkasi;  4.  anat  bo‘g‘im;  5.  techn  oshiq-moshiq;  6. 

chercher,  trouver  le  joint  qiyinchilikni  bartaraf  etishning  qulay  vositasini 

izlamoq, topmoq. 

jointure 

nf  1.  anat  bo‘g‘im;  faire  craquer  les  jointures  des  doigts 

barmoqlarini  (bo‘g‘imlarini)  qisirlatm oq;  2.  birikish,  ulanish,  qo‘shilish  joyi, 

qo‘shilgan, birikkan joy, uloq; chok chizig‘i, chok. 

joker 

nm  joker  (qarta  o‘yinida  har  qanday  qartani  almashtirish  mumkin bo‘lgan alohida qo‘shimcha qarta). 

joli, ie 

I. adj 1. chiroyli, go‘zal, zebo, yoqim toy; yaxshigina, chiroylikkina; 

faire  le  joli  cœur  navozish  qilmoq;  2.  muhim,  ahamiyatli,  zarur;  ko‘zga 

ko‘rinarli;  3.  juda  yaxshi,  soz  (kesatish);  c’est  du  joli  travail  rasvo  ish 

(kesatiq);  II.  n  1.  nm  fam  iron  c’est  du  joli  bu  yaxshi  emas,  rasvo;  2.  n 

go‘zal, chiroyli odam; ma jolie go‘zalim. 

joliesse 

nf  go‘zallik,  chiroy,  husn,  nafosat,  nazokat,  kelishganlik, 

yoqim toylik. 

joliment 

adv  1.  yaxshi,  chiroyli,  go‘zal;  être  joliment  habillé  yaxshi 

kiyingan  bo‘lmoq;  2.  ancha,  xiyla,  talay;  juda,  yaxshigina;  il  est  joliment 

bête u anchagina tentak, unda anchagina yetishmaydi. 

jonc 

nm 1. bot qo‘g‘a, qamish; une corbeille de jonc qamishdan to‘qilgan savat; 2. hassa, tayoq; 3. uzuk, bilaguzuk. 

jonchée 


nf  to‘p,  to‘da,  uyum;  qatlam,  qat;  jonchée  de  fleurs  gullardan 

to‘shalgan gilam. 

joncher 

vt  sochib,  sepib  sathni  to‘ ldirmoq;  qoplamoq,  hamma  yoqqa 

sochib,  sepib  tashlamoq,  qoplamoq;  to‘ ldirmoq;  joncher  le  sol  de  fleurs 

yerni  gul  bilan  qoplamoq;  des  feuilles  mortes  jonchaient  le  sol  yer 

qurigan, to‘kilgan barglar bilan qoplangan edi. 

jonction 

nf  1.  qo‘shish,  ulash,  biriktirish;  birikkanlik,  qo‘shilganlik;  point 

de  jonction  birikish  nuqtasi;  2.  qo‘shilish,  tutashish,  birikish;  jonction  de 

deux  routes  ikkita  yo‘lning  tutashishi;  3.  qo‘shilish,  tutashish,  birlashish 

(kishilar,  guruhlar  va  hokazo);  opérer  une  jonction  tutashmoq  (kosmik 

kemalar haqida). 

jongler 


vi jonglyorlik qilmoq;  fig jongler avec soxtalashtirmoq (so‘z, fakt 

va  shu  kabilardan  o‘z  istaganicha  foydalanish,  ularni  ustalik  bilan  xohlagan 

tomonga  burmoq);  jongler  avec  les  chiffres  raqamlardan  o‘z  xohishicha 

foydalanmoq;  jongler  avec  les  difficultés  qiyinchiliklarni  osonlik  bilan 

yengmoq, bartaraf qilmoq. 

jonglerie 

nf  1.  jonglyorlik  san’ati;  fokus,  ko‘zboyloqchilik;  2.  fig 

nayrangbozlik, hiyla-nayrang, nayrang. 

jongleur, euse 

n jonglyor. 

jonque 

nf jonka (xitoycha yelkanli kema). jonquille 

I. nf bot yovvoyi nargis; II. adj och sariq, sarg‘ish. 

jota 

nf  1.  xota  (ispancha  raqs);  2.  ispan  tilida  “x”  tarzida  talaffuz qilinadigan “j” bo‘g‘iz undoshi. 

joue 


nf 1. yuz, bet, yonoq; tendre la  joue yuzini  tutmoq; embrasser sur 

les deux joues  ikki yuzidan o‘pmoq; le feu aux joues qizargan, lovullagan 

yuzlar  bilan;  mettre  en  joue  miltiqdan  nishonga  olmoq;  en  joue!  nishonga 

ol! 2. techn yuz, bet, yon tomon, yassi qism. 

jouer 

I.  vi  1.  o‘ynamoq,  ko‘ngil  ochmoq,  vaqtini  chog‘  qilmoq,  ovunmoq; allez jouer dehors! tqshqarida o‘ynanglar! 2. o‘ynamoq (o‘rtaga pul tikib, uni 

muayyan  qoidalar  asosida  yutib  olishga  harakat  qilmoq),  qimor  o‘ynamoq); 

jouer  à  la  Bourse  birjada  chayqovchilik  qilmoq;  jouer  sa  fortune  qartaga 

butun  boyligini  tikmoq;  à  vous  de  jouer!  yurish  navbati  sizniki!  siz  yurasiz! 

yuring!  3.  aktyorlik  qilmoq,  aktyorlik  faoliyati  bilan  shug‘ullanmoq;  4.  techn 

o‘ynamoq, bemalol harakat qilmoq,  aylanmoq; 5. qayishmoq,  tob  tashlamoq; 

6.  tovlanmoq,  jilva  qilmoq,  jilvalanmoq;  le  soleil  jouait  à  travers  les 

feuillage  barglar  orasidan  quyosh  jilva  qilardi;  7.  jouer  avec  (qqch) 

o‘ynamoq, vaqti chog‘ lik qilmoq;  8. fig  o‘ynashmoq, yengil, yuzaki qaramoq; 

qaltis, xavfli  harakat qilmoq; jouer avec  sa  vie,  sa  santé  hayotini, sog‘ligini 

xavf ostida qoldirmoq; 9. jouer à o‘ynamoq, shug‘ullanmoq jouer aux cartes 

qarta  o‘ynamoq; jouer au tennis  tennis  o‘ynamoq; jouer au football  futbol 

o‘ynamoq;  jouer  une  partie  d’échecs  bir  partiya  shahmat  o‘ynamoq;  10. 

jouer sur kinoya, imo, ishora, qochirim qilmoq; jouer sur les  mots qochirim 

qilib  gapirmoq.  11.  jouer  de  (qqch)  mashq  qilmoq,  chalmoq,  ijro  etmoq 

(cholg‘u  asboblarida);  jouer  du  piano  piyanino  chalmoq;  12.  foydalanmoq, 

ishlatmoq;  jouer  du  couteau  pichoqni  ishga  solmoq;  jouer  des  coudes 

tirsaklar yordam ida o‘ziga yo‘l ochmoq; jouer de bonheur omadi yurishmoq; 

jouer de  malchance omadi kelmaslik; jouer de la prunelle ko‘z o‘ynatmoq, 

ko‘z suzmoq, ishva qilmoq, ko‘z qismoq; II. vt 1. o‘ynamoq, yurmoq, surmoq; 

jouer un pion piyodani surmoq (shahmatda); 2. fig o‘yinda  tavakkal  qilmoq, 

tikmoq;  jouer  ses  derniers  sous  oxirgi  pulni  tikmoq;  3.  aldamoq, JOUET

 

JOVIALITÉ 

 

 295 

chalg‘ itmoq; yolg‘on gapirmoq;  firib  bermoq, pand  bermoq;  il vous a joué u 

sizni  aldadi;  nous  avons  été  joué  par  ce  charlatan  bu  tovlamachi  bizni 

laqillatib  ketdi;  4.  ijro  etmoq,  chalmoq  (musiqa  asboblari  yordamida);  jouer 

un air ariya ijro etmoq; jouer du Mozart M otsarni chalmoq; 5. o‘ynamoq, ijro 

etmoq, qo‘ymoq; jouer une pièce pyesani o‘ynamoq; que joue-t-on ce soir 

à  l’Opéra  Opera  teatrida  bugun  nima  qo‘yiladi?  jouer  la  comédie 

mug‘ombirlik  qilmoq,  o‘zini  biror  ko‘yga,  holatga  solmoq;  6.  fig  o‘zini  biror 

qiyofaga  solmoq;  o‘zini  biror  qiyofada  ko‘rsatmoq;  sahnada  ko‘rsatmoq; 

bo‘lib  chiqmoq;  jouer  l’indifférent  beparvo  ko‘rsatmoq;  III.  se  jouer  vpr  1. 

o‘ynalmoq,  qo‘yilmoq,  ijro  etilmoq;  ce  jeu  se  joue  à  quatre  bu  o‘yinni  to‘rt 

kishi o‘ynaydi; le match se jouera entre ces deux équipes bu match bu ikki 

jamoa  o‘rtasida  o‘ynaladi;  où  se  joue  cette  pièce?  bu  pyesa  qayerda 

qo‘yilyapti? 2. mensimay, pisand qilmay qaramoq; hazillashib kalaka  qilmoq, 

tegishmoq;  en  se  jouant  qiyinchiliksiz;  il  se  joue  de  nous  u  bizni  kalaka 

qulmoqda; il se joue des difficultés u qiyinchiliklarni osonlik bilan bartaraf 

qilmoqda. 

jouet 


nm  1.  o‘yinchoq;  marchand  de  jouets  o‘yinchoqlar  ishlab 

chiqaruvchi  va  sotuvchi;  l’industrie  du  jouet  o‘yinchoq  ishlab  chiqarish;  2. 

fig être le jouet de qurbon bo‘lmoq, biror narsa oqibatida jafo  tortmoq, zarar 

ko‘rmoq; birovning qo‘lida o‘yinchoq bo‘lmoq; il est le jouet d’une illusion u 

xom  xayolning  qurboni  bo‘ldi;  il  est  le  jouet  de  cette  femme  u  bu  ayol 

qo‘lida o‘yinchoq, uning izmi bu ayol qo‘lida. 

joueur,  euse 

I.  n  1.  o‘yinchi,  o‘yinda  qatnashuvchi;  joueur  de  football 

futbol  o‘yinchisi,  futbolchi,  o‘yinchisi;  2.  qimorboz,  qimor  o‘ynovchi;  3.  beau 

joueur  dovyurak,  jur’atli  o‘yinchi;  4.  sozanda;  mashshoq,  cholg‘uchi, 

musiqachi;  II.  adj  sho‘x,  o‘ynoqi,  xushchaqchaq;  un  enfant  joueur  sho‘x 

bola, o‘yinni sevadigan bola. 

joufflu,  ue 

adj  yuzi  katta,  yuzi  tovoqday,  katta,  keng  yuzli;  un  bébé 

joufflu katta yuzli chaqaloq. 

joug 


nm  1.  bo‘yinturuq,  xomut,  yog‘och  bo‘yincha;  atteler  au  joug 

xomutga qo‘shmoq, xomutga  bog‘lamoq; 2. fig jabr, zulm, azob; le joug des 

envahisseurs  bosqinchilar zulmi;  mettre sous le joug qul  qilmoq;  subir le 

joug jabr  tortmoq, zulm ostida  bo‘lmoq; tomber  sous le joug de qqn  biror 

kimsaning zulmi ostida qolmoq; secouer le joug zulmni ag‘darib tashlamoq. 

jouir 


vt  I.  1.  maza  qilmoq,  huzurlanmoq,  lazzatlanmoq,  gasht  qilmoq, 

zavqlanmoq,  rohatlanmoq,  sel  bo‘lmoq,  xush  yoqmoq;  jouir  de  la  vie 

hayotdan  zavqlanmoq;  jouir  de  la  compagnie  de  qqn  biror  kimsa  bilan 

ulfatchilikdan  huzur  qilmoq;  2.  vulg  huzur  qilmoq,  rohat  qilmoq  (shahvoniy 

jihatdan); 3. jouir de sazovor bo‘lmoq, bahramad bo‘lmoq; jouir d’une santé 

solide  mustahkam  sog‘likka  ega  bo‘lmoq;  il  jouit  de  l’estime  de  tous  u Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling