Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet118/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   238

isbotlamoq;  o‘rinli,  to‘g‘ri  deb  topmoq;  justifier  les  dépenses  xarajatlarini 

o‘rinli  deb  topmoq;  3.  poligr  satrni  uzunligini  to‘g‘rilamoq;  II.  vi  tasdiqlamoq, 

tasdiq qilmoq,  tasdiqlab bermoq; justifier de son identité o‘z shaxsini hujjat 

yordamida  tasdiqlamoq;  III.  se  justifier  vpr  o‘zini  oqlamoq,  aybsizligini 

isbotlamoq,  haqliligini  ko‘rsatmoq;  se  justifier  d’une  accusation 

javobgarligini  o‘zidan soqit qilmoq; sa  conduite ne se justifie guère uning 

xatti-harakatini  oqlash,  to‘g‘ri  deb  hisoblash  mumkin  emas;  uning  xatti-

harakatini kechirib bo‘ lmaydi. 

jute 


nm jut (tola beradigan o‘simlik). 

juteux, euse 

adj sersuv, shirali; poire juteuse shirali nok. 

juxtaposer 

I. vt 1. yonma-yon  joylashtirilmoq, qo‘yilmoq; 2. solishtirmoq, 

taqqoslamoq; II. se juxtaposer vpr yonma-yon joylashmoq. 

juxtaposition 

nf 1. yonma-yon joylashish; 2. ling teng bog‘lanish. 

 

 

 K, k 


nm fransuz alifbosining o‘n birinchi harfi. 

kabbale 


voir cabale. 

kabyle 


I. adj Kabiliyaga oid; II. nm Kabiliyada gaplashiladigan berber tili. 

kafkaïen, ïenne 

adj Kafka romanlaridagi azob, qiynoqlarni esga soluvchi. 

Kaiser 


nm Germaniya imperatori (1870-1918 yillarda). 

kakemono 

nm  yapon  rassomchilik  san’ati  (shoyi  yoki  qog‘ozga 

ishlangan). 

kaki

1

 nm xurmo. 

kaki


2

 

adj inv mosh rang, xok rang, xokiy; des pantalons kaki mosh rang shim. 

kaléidoscope 

nm kaleydoskop. 

kamikaze 

nm kamikadze. 

kangourou 

nm zool kenguru. 

kaolin 


nm kaolin, oqgil. 

karakul 


ou

 

caracul nm qorako‘l. karaté 

nm karate. 

karting 

nm karting (kam litraj li kichik avtomobillar poygasi). 

kascher 

adj inv voir

 

casher. 


kayak 

nm baydarka (sport qayig‘i turi). 

kayakiste 

n baydarka bilan shug‘ullanuvchi sportchi. KAZAKH

 

LABYRINTHE 

 

 298 

kazakh 


I. adj qozoqlarga va Qozog‘ istonga  oid,  qozoq; II. n 1. qozoq;  2. 

nm qozoq tili. 

kebab 

nm kabob, shashlik. kéfir 

nm kefir, qatiq. 

képi 

nm 1. kepi; 2. koziryokli yumshoq bosh kiyim. kermesse 

nf  1.  yillik  yarmarka  va  xalq  sayili  (Gollandiya,  Belgiya  va 

Fransiyaning shimolida); 2. xayriya bayrami (ochiq maydondagi). 

kérosène 

nm kerosin. 

ketchup 


nm ketchup, pomidor qayla. 

khâgne 


ou  cagne

 

nf  fam  tayyorlov  sinfi  (pedagogika  oliy  o‘quv  yurtiga kirish uchun). 

khâgneux,  euse 

ou  cagneux

 

adj  fam  pedagogika  oliy  o‘quv  yurti tayyorlov sinfi o‘quvchisi. 

khalifat 

nm xalifalik. 

khalife 


nm xalifa. 

khan 


nm xon. 

khanat 


nm xonlik. 

khôl, kohol 

nm qosh, kiprik uchun ishlatiladigan qora bo‘yoq. 

kibboutz 

nm inv kibbuts (Isroilda jamoa fermasi). 

kidnapper 

vt  biror  kimsani  o‘g‘irlamoq  (foyda  undirish  maqsadida); 

kidnapper un enfant bolani o‘g‘irlamoq. 

kif 

nm tamakiga aralashtirilgan nasha kukuni. kif-kif 

adj inv o‘xshash, xuddi o‘shanday, bir xil. 

kiki 

nm fam bo‘yin, tomoq, halqum. kilo 

nm kilo. 

kilogramme 

nm  kilogramm;  il  pèse  60  kilogrammes  u  60  kilo  keladi, 

uning og‘irligi 60 kilo. 

kilométrage 

nm kilometraj (kilometr bilan ifodalangan masofa, uzunlik). 

kilomètre 

nm  kilometr;  un  kilomètre  carré  kilometr  kvadrat;  de  deux 

kilomètres  ikki  kilometrli;  faire  du  cent  kilomètres  à  l’heure  soatiga  yuz 

kilometr tezlik bilan yurmoq. 

kilométrer 

vt kilometrlab o‘lchamoq. 

kilométrique 

adj  distance  kilométrique  kilometrdagi  (kilometr  bilan 

o‘lchangan) masofa. 

kilowatt 

nm kilovatt. 

kilowattheure 

nm kilovatt-soat. 

kilt 

nm kilt (Shotlandiyada erkaklar kiyadigan milliy yubka). kimono 

nm kimono. 

kinescope 

nm kineskop. 

kinésithérapeute 

n massajchi. 

kinésithérapie 

nf davolovchi massaj va davolash gimnastikasi. 

kiosque 

nm 1. kioska, do‘koncha; kiosque  à journaux gazeta kioskasi; 

2. un kiosque à musique orkestr estradasi (parkda). 

kirghiz 


I. adj qirg‘izlarga va Qirg‘izistonga oid; II. n 1. qirg‘iz; 2. nm qirg‘iz 

tili. 


kirsch 

nm olchadan tayyorlangan aroq. 

kitchenette 

nf oshxonacha, kichik oshxona. 

kiwi 

nm kivi mevasi. klaxon 

nm klakson (avtomobil, mototsikl va shu kabi larda mexanik signal 

turi). 

klaxonner vi  signal  bermoq,  gudok  chalmoq;  interdit  de  klaxonner 

signal  berish  ma‘n  etiladi;  klaxonner  qqn  pour  le  doubler  quvib  o‘ tish 

haqida signal berib ogohlantirmoq. 

kleptomane 

n voir

 

cleptomane. kleptomanie

 nf voir


 

cleptomanie. 

knock-out 

ou

 K.-O.

 

I.  nm  nokaut;  battre  par  knock-out  nokaut  bilan g‘alaba qozonmoq; II. adj nokautga uchragan. 

knout 


nm temir uchlik qo‘yilgan qamchi. 

koala 


nm zool koala, xaltali ayiq. 

kodak 


nm kodak (fotoapparat turi). 

kola 


nm voir cola. 

kola 


nm kola. 

kolkhoze 

nm kolxoz, jamoa xo‘jaligi. 

kolkhozien, ienne 

I. adj kolxozga oid; II. n kolxozchi, kolxoz a’zosi. 

komsomol 

I. nm komsomol; II. n komsomol a’zosi. 

kopeck 


nm tiyin; une pièce de 2 kopecks ikki tiyinlik tanga. 

korrigan 

nm iblis, shayton, jin. 

kouglof 


nm Elzas pirogi. 

koulak 


nm hist quloq, o‘ziga to‘q dehqon. 

koumis 


nm qimiz. 

krach 


nm  sinish,  kasod  bo‘lish,  kasodlik;  birjada  qimmatli  qog‘ozlar 

inqirozi, qaiymatsizlanishi. 

krypton 

nm chim kripton. 

kummel 

nm kummel, zirali aroq. kyrie 

ou

 kyrie eleison nm inv katoliklarda diniy marosimlar va tantanalar 

vaqtida  o‘qiladigan  ibodatning  boshlanishidagi  iltijo,  o‘ tinch  bilan  qilingan 

murojaat. 

kyrielle 

nf  uzun  qator;  ko‘p,  ancha  miqdor;  kyrielle  d’injures  to‘xtovsiz 

haqorat. 

kyste 

nm méd kista (sariq suv olgan shish, o‘sma). kystique 

adj kistasimon, kistaga oid. 

 

 

  

L1

, l 


nm inv fransuz alifbosining o‘n ikkinchi harfi; en L L shaklidagi. 

l

2 

abrév, nm inv 1. l litr; 2. L 50ni bildiruvchi rim raqami. 

la

1

 art déf f la pendule de la cuisine oshxonaning osma soati. 

la

2 

pron  pers  f  je  te  la  prête  si  tu  me  la  rends  agar  sen  menga  uni 

qaytarib bersang, men senga uni berib turaman. 

la

3 

nm  inv mus  lya;  donner  le  la  avec  un  diapason  lyani  keng  ovozda 

bering. 

là 


I.  adv  1.  u  yerda,  o‘sha  yerda,  o‘sha  joyda,  unda;  ne  restez  pas  ici, 

allez là-bas bu yerda  turmang,  u yerga boring; les faits  sont là asosiy ish 

o‘sha  yerda;  fam  être  un  peu  là  e’tiborli  bo‘lmoq;  2.  o‘sha  yerda,  o‘sha 

paytda;  3.  unda,  shunda,  bu  yerda,  o‘sha  yerda;  tout  est  là  hamma  narsa 

shunda; restons-en là shu o‘rinda to‘xtaylik; nous n’en sommes pas là hali 

u joyga yetib kelganimiz yo‘q; II. intj shunday, yaxshi; hé là! doucement ha 

shunday! sekin. 

label 


nm  anglic  yorliq,  tamg‘a,  belgi;  label  de  garantie  d’un  vêtement 

kiyimning kafolat yorlig‘i. 

labeur 

nm  litt  og‘ir,  mashaqqatli  mehnat;  zahmat;  dur,  pénible  labeur og‘ir, mashaqqatli yumush. 

labial, ale, aux 

adj labga oid, lablangan. 

laboratoire 

nm laboratoriya; fam labo. 

laborieusement 

adv chidam, mashaqqat, qiyinchilik bilan. 

laborieux,  ieuse 

adj  1.  litt  og‘ir,  mashaqqatli,  zeriktiradigan;  une 

laborieuse entreprise mashaqqatli  ish;  2. mehnatkash, zahmatkash;  3. péj 

mashaqatli, og‘ir. 

labour 


nm 1. yer haydash, chopish, shudgor qilish; labour à la bêche, à 

la  charrue  yer  chopish,  omoch  bilan  yer  haydash;  2.  pl  shudgor  qilingan, 

haydalgan yer. 

labourable 

adj ishlovli yer, o‘zlashtirilgan yer, ekin ekiladigan yer. 

labourage 

nm  yerni  o‘zlashtirish;  labourage  d’un  champ  dalani 

haydash. 

labourer 

vt  1.  yerni  chopmoq,  haydamoq,  shudgorlamoq;  labourer  un 

champ  dalani  haydamoq;  2.  haydalgan,  ag‘darilgan,  o‘yilgan  yer,  ishlov 

berilgan yer. 

laboureur 

nm yerni haydovchi, chopuvchi, shudgorlovchi. 

labyrinthe 

nm 1. labirint; chalkash yo‘ l; zinapoyalarning chalkash yo‘lagi; 

2. murakkab, chiqib bo‘lmaydigan sonsiz yo‘laklar; 3. anat  labirint (quloqning 

chig‘anoqsimon ichki qismi). LAC

 

LAISSER-

ALLER


 

 

 299 

lac 


nm 1. ko‘l; loc fam tomber dans le lac chippakka,  puchga chiqmoq, 

barbod bo‘lmoq, muvaffaqiyatsizlikka uchramoq; 2. litt xalqob. 

laçage 

nm ipini, bog‘ichini bog‘lash;  le laçage d’une bottine  botinkaning ipini bog‘lash. 

lacer 


vt ipini, bog‘ichini bog‘lamoq. 

lacérer 


vt  uzunasiga  yirtmoq,  bo‘lak-bo‘ lak  qilmoq;  vêtement  lacéré 

uvada, yirtiq-yamoq bo‘lib ketgan kiyim. 

lacet 

nm  1.  bog‘ich,  ip;  serrer,  nouer  un  lacet  de  soulier  tuflining bog‘ichini  tortmoq,  bog‘lamoq;  2.  ilang-bilang,  egri-bugri,  ilon  izi  joy;  les 

lacets  d’un  chemin  de  montagne  tog‘  yo‘lining  ilon  izi  joylari;  3.  tuzoq, 

sirtmoq,  ko‘zanak;  prendre  des  lièvres  au  lacet  quyonlarni  sirtmoq  qo‘yib 

tutmoq. 


lâchage 

nm 1. qo‘yib yuborish,  qo‘ldan chiqarib yuborish (biror  narsani); 

2. fam qo‘yib yuborish, tashlab ketish (biror kimsani). 

lâche


1

 

I. adj 1. qo‘rqoq, yuraksiz;  2. razil, qabih, yaramas, pastkash; son lâche agresseur uning qabih tajovuzkori; 3. manfur, jirkanch, razil; un lâche 

répentir jirkanch pushaymon; II. n qo‘rqoq, yuraksiz odam. 

lâche

2

 adj  1.  bo‘sh,  salqi,  bo‘sh  tortilgan,  tarang  emas;  vêtement  lâche 

shalviragan kiyim; 2. bo‘sh, sust. 

lâchement 

adv  qo‘rqoqlarcha,  manfurona;  ils  l’ont  lâchement 

assassiné ular uni razilona qatl qildilar. 

lacher


1

 I. vt 1. qo‘yib yubormoq, qo‘lidan chiqarib yubormoq; fam bermoq, 

qo‘ldan  chiqarmoq;  il  ne  lâchera  pas  un  sou  u  biror  tiyinni  ham  qo‘ldan 

chiqarmaydi; 2. qo‘yib yubormoq, uchirmoq; lâcher des pigeons, un ballon 

pochta  kaptarlarini,  sharni  uchirmoq;  lâcher  du  lest  yon  bermoq;  3.  fig 

lâcher  la  bride  à  qqn  bo‘sh  qo‘yib  bermoq;  fam  lâcher  le  morceau 

hammasini  tan olmoq; 4. demoq, aytmoq,  tashlamoq, qilib  qo‘ymoq; il  vient 

de  lâcher  une  gaffe,  une  bêtise,  une  énormité  u  hozir  noma’qulchilik, 

ahmoqlik,  qo‘pollik  qilib  qo‘ydi;  5.  qo‘ymoq,  solmoq,  talatmoq;  6.  qo‘yib 

yubormoq,  undan  ajramoq  (kishini);  il  ne  le  lâche  pas  une  minute,  pas 

d’une semelle u  undan  bir daqiqa ham, bir qadam ham ajramaydi;  7. ortda 

qoldirmoq,  o‘ tib  ketm oq;  il  vient  de  lâcher  le  peloton  u  hozir 

peshqadam lardan  o‘tib ketdi;  8. fam  tashlab ketmoq,  tashlab  qo‘ymoq; II. vi 

uzilib, yechilib ketmoq; le nœud a lâché tugun yechilib ketdi. 

lâcheté 

nf  1.  qo‘rqoqlik,  yuraksizlik;  fuir  avec  lâcheté  qo‘rqoqlarcha 

qochmoq;  2.  qo‘rqoqlik,  yuraksizlik,  irodasizlik,  irodasi  sustlik;  3.  pastlik, 

pastkashlik, tubanlik, pastkashlik, palidlik, vijdonsizlik. 

lâcheur, euse 

n fam so‘zida, va’dasida turmaydigan, subutsiz, munofiq. 

lacis 

nm  inv  to‘r;  kalava;  litt  un  lacis  de  ruelles  chatishib  ketgan ko‘chalar. 

laconique 

adj qisqa va aniq, ixcham, lo‘nda. 

laconiquement 

adv  qisqa,  aniq,  lo‘nda  qilib;  répondre  laconiquement 

aniq-lo‘nda qilib javob bermoq. 

laconisme 

nm litt qisqa va aniqlik, lo‘ndalik; fikrni qisqa, lo‘nda ifodalash. 

lacrymal,  ale,  aux 

adj  ko‘z  yoshiga  oid;  glande  lacrymale  yosh,  ko‘z 

yoshi bezi. 

lacrymogène 

adj  ko‘zdan  yosh  oqizuvchi  (ba’zi  bir  iboralarda);  gaz 

lacrymogène,  grenades  lacrymogènes  ko‘zdan  yosh  oqizuvchi  gaz, 

granatalar. 

lacs 


nm inv litt sirtmoq. 

lactation 

nf. emchakda sut hosil bo‘lishi, sut kelishi. 

lacté, ée 

adj sutga oid; sutli; voie lactée somon yo‘li. 

lactique 

adj acide lactique sut kislotasi. 

lacunaire 

adj kamchilikli, nuqsonli; documentation lacunaire kamchiligi 

bor hujjatlar. 

lacune 

nf kamchilik, g‘alizlik, nuqson, xato. lacustre 

adj  ko‘l  yaqinida  yashovchi;  plantes  lacustres  ko‘ lda  o‘suvchi 

o‘simliklar. 

lad 


nm chopqir otlar sayisi. 

ladre 


n et adj litt xasis, ziqna, qurumsoq. 

lagon 


nm marjon qoyalari bilan yer o‘rtasidagi kichik sho‘r ko‘l. 

lagune 


nf sayozlik, laguna. 

lai 


nm O‘rta asrlarda kichik lirik yoki epik she’riy doston. 

laïc,  laïque

  I.  n  dunyoviy,  dinga  taalluqli  bo‘lmagan  kishi;  II.  laïque  adj  

dunyoviy;  l’enseignement  laïque  dunyoviy  ilm larni  o‘qitish;  l’école  laïque 

dunyoviy fanlarni o‘qitadigan maktab. 

laïcisation 

nf  cherkovdan  ajratish,  dindan  ajratish;  laïcisation  de 

l’enseignement ta’limni din ta’siridan ajratish. 

laïciser 

vt dindan, cherkovdan ajratmoq. 

laïcité 

nf  1.  dunyoviylik;  2.  dindan,  cherkovdan  ajralganlik;  la  laïcité  de 

l’État davlatni dindan ajralganligi. 

laid,  laide 

I.  adj  1.  xunuk,  ko‘rimsiz;  2.  xunuk,  yoqimsiz,  jirkanch;  II.  nm  

xunuklik, ko‘rimsizlik, badbasharalik. 

laidement 

adv xunukdan-xunuk qilib, xunuk. 

laideron,  onne 

I.

 nm  xunuk,  ko‘rimsiz  ayol,  qiz;  cette  fille  est  un 

laideron bu qiz ko‘rimsiz; II. adj ko‘rimsiz, xunuk. 

laideur 

nf  1.  xunuklik,  badbasharalik,  badburushlik,  beo‘xshovlik 

(jismoniy); 2. pastkashlik, qabihlik, ifloslik, xunuklik; 3. hayot qahatchiligi. 

laie 


nf urg‘ochi to‘ng‘iz. 

lainage 


nm  1.  jun  mato;  2.  jundan  to‘qilgan  kiyim;  prends  un  lainage 

pour sortir chiqishda jun kiyimingni olib ol. 

laine 

nf 1. jun, yung; laine brute; cardée, peignée xom;  titilgan,  taralgan jun;  filer  la  laine  jun  yigirmoq;  tissage  de  la  laine  jun  to‘qish;  laine  des 

Pyrénées  tivitdan  qilingan  matoh;  2.  sun’iy  tola,  momiq;  laine  de  verre 

shisha tola, shisha momiq. 

laineux,  euse 

adj  1.  yungli  matoh;  2.  mayin,  momiqday;  cheveux 

laineux mayin soch. 

lainier, ière 

adj junga oid, jun; l’industrie lainière jun sanoati. 

laïque 

n, adj voir laïc. laisse 

nf  it  tasmasi;  laisse  de  cuir  charm  tasma;  en  laisse  tasmada; 

tenir, mener un chien en laisse itni tasmada olib yurmoq. 

laissé(e)-pour-compte 

adj  tashlandiq,  hech  kim  xohlamaydigan; 

marchandise laissée-pour-compte xaridor rad etgan mol. 

laisser 

I.  vt  1.  qo‘yib  bermoq,  imkon  bermoq,  yo‘l  qo‘ymoq;  2.  ruxsat 

bermoq, ijozat bermoq, imkon bermoq, yo‘l qo‘ymoq; laisser partir qqn biror 

kishining  ketishiga  yo‘l  qo‘ymoq;  laisser  faire  qqn  biror  kishiga  biror  narsa 

qilishga  imkon  bermoq,  unga  harakat  qilishga  imkon  bermoq;  laisser  voir 

son  trouble  o‘zining  hayajonini  ko‘rsatib  qo‘ymoq;  3.  biror  narsani,  kishini 

biror holatda  tutib  turmoq, qoldirmoq; laisser tranquille, laisser en paix o‘z 

holiga,  tinch  qo‘ymoq;  cela  me  laisse  indifférent  mening  bu  bilan  ishim 

yo‘q;  4.  qo‘ymoq,  shug‘ullanmaslik;  laissez  donc  cela  buni  qo‘ysangizchi; 

to‘ldiruvchisiz;  laissez,  c’est  moi  qui  paie  qo‘ying,  men  to‘layman;  5. 

qoldirmoq, bermoq,  imkon  bermoq, yo‘l  bermoq, qo‘yib bermoq; laisser les 

enfants  à  leur  mère  bolalarni  onalariga  qoldirmoq;  laissez-lui  le  temps 

d’agir  unga  o‘ylab  ko‘rishga  vaqt  bering;  6.  bartaraf  qilmaslik,  qoldirmoq, 

o‘tkazib yubormoq;  7. ajratmoq, qoldirmoq,  olmaslik;  8. laisser  à qoldirmoq, 

olib  qo‘ymoq,  band  qilib  qo‘ymoq;  laissez-nous  de  la  place  bizga  joy  olib 

qo‘ying. 9.  qoldirmoq,  tashlab ketm oq;  ajrashmoq; elle  a laissé son  mari u 

erini  tashlab ketdi; 10. qoldirmoq, yo‘qotmoq;  y laisser sa (la) peau u yerda 

pand  yemoq;  liquide  qui  laisse  un  dépôt  cho‘kindi  qoldiradigan  suyuqlik; 

cet  accident  lui  a  laissé  une  cicatrice  bu  falokat  unda  chandig‘  qoldirdi; 

document  qui  ne  doit  pas  laisser  de  trace  iz  qoldirishi  kerak  bo‘lmagan 

hujjat;  11.  bermoq,  sotm oq;  je  vous  laisse  ce  tapis  pour  mille  francs,  à 

mille  francs  men  sizga  bu  gilamni  ming  frankka  beraman;  12.  meros 

qoldirmoq;  laisser  une  maison  à  ses  enfants  bolalariga  uyni  meros 

qodirmoq;  13.  litt  qo‘ymaslik,  tashlamaslik,  tark  etmaslik,  yig‘ishtirmaslik; 

barham  bermaslik,  to‘xtatmaslik;  malgré  leurs  disputes,  elles  ne  laissent 

pas d’être amies tortishuvlariga qaramay ular do‘stliklarini tark etishmas edi; 

II.  se  laisser  vpr  imkon  bermoq;  elle  s’est  laissée  tomber  u  yiqildi,  qulab 

tushdi;  elle  s’est  laissé  injurier  u  o‘zini  haqoratlatib  qo‘ydi;  se  laisser 

mener  par  le  bout  du  nez  o‘zini  burnidan  yetalattirib  qo‘ymoq;  se  laisser 

faire qildirib qo‘ymoq, qilishga imkon bermoq, qarshilik qilmaslik; fam un vin 

qui  se  laisse  boire,  un  film  qui  se  laisse  voir  yaxshi  ko‘rib  ichiladigan, 

ichishli vino, ko‘rishga arziydigan film. 

laisser-aller 

nf  inv  1.  beparvolik,  sovuqqonlik,  e’ tiborsizlik;  2.  péj  pala-

partishlik, tartibsizlik . 


LAISSEZ

-

PASSER 

LANCER


 

 

 300 

laissez-passer 

nm  inv  ruxsatnoma;  montrez  vos  laissez-passer 

ruxsatnomangizni ko‘rsating. 

lait 

nm  1.  sut;  2.  sut  mahsuloti;  sut-qatiq;  lait  écrémé  yog‘i,  beti  olingan sut; petit lait sut zardobi; loc boire du petit lait izati  nafsini  qondirmoq; lait 

condensé, concentré quyuqlashtirilgan sut; loc monter comme une soupe 

au lait lovullab ketmoq, qizishib ketmoq, jahli,  achchig‘i chiqib ketmoq,  qoni, 

zardasi  qaynamoq;  être  soupe  au  lait  qiziqqon,  jahli  tez,  zardasi  qaynoq 

odam bo‘lmoq; 3. o‘simlik shirasi, suti. 

laitage 


nm sut mahsulotlari, sut-qatiq. 

laitance 

ou laite

 

nf baliqlarning urug‘ bezi va undagi suyuqlik. laiterie 

nf 1. sut zavodi; 2. vieilli sut do‘koni. 

laiteux,  euse 

adj  sutday,  oq  rangli,  oppoq;  lumière  laiteuse  oppoq 

yorug‘lik. 

laitier


1

, ière 


I. n sut sotuvchi kishi; II. adj 1. vache laitière ou une laitière 

sut  beradigan, sog‘in sigir; 2. sutga  oid, sut; industrie, coopérative laitière 

sut sanoati, jamoasi; produits laitiers sut mahsulotlari. 

laitier


2

 

nm shlak, metall zaki, to‘pon. laiton 

nm jez (mis va ruh qotishmasi); fil de laiton jez sim. 

laitue 

nf shovul, salat; assaisonner une laitue salatga ziravor solmoq. laïus 

nm  inv  1.  fam  nutq,  so‘z;  faire  un  laïus  à  la  fin  d’un  banquet 

ziyofatning oxirida nutq so‘zlamoq; 2. dabdabali, balandparvoz gap, so‘z. 

lama


1

 

nm lama (Janubiy Amerika tuyasi); tissu en poil, en laine de lama lama tivitidan, junidan qilingan mato. 

lama


2

 

nm lama (Tibet va Mo‘g‘ilistonda budda dini ruhoniysi); grand lama ou dalaï-lama dalay-lama. 

lamaïsme 

nm  lama  ta‘ limoti  (buddizmnining  asosan,  Tibet  va 

Mo‘g‘ulistonda tarqalgan oqimi). 

lamaïste 

n lama ta‘limoti tarafdori, lamaga e’ tiqod qiluvchi odam. 

lambeau 

nm  1.  eski-tuski,  latta-putta,  uvada,  juldir,  qiyqindi;  vêtements 

en  lambeaux  uvada  kiyim;  2.  teri,  qog‘oz  parchasi;  une  affiche  en 

lambeaux  qog‘oz  parchasiga  yozilgan  afisha;  3.  uzuq-yuluq,  chala-yarim 

parcha,  bo‘lak,  qism;  des  lambeaux  de  conversation  parvenaient  à  mes 

oreilles suhbat qulog‘imga uzuq-yuluq chalinar edi. 

lambin,  ine 

n,  adj  fam  lapashang,  bo‘shang,  lapashang,  lavang,  og‘ir 

karvon, imillagan, imirsilagan; quel lambin, toujours le dernier! lapashang, 

doim oxirida qoladi! elle est un peu lambine u biroz imillagan. 

lambiner 

vi  fam  imillamoq,  imirsilamoq,  bo‘shashmoq;  revenez  sans 

lambiner! im illamay qaytib keling! 

lambourde 

nf taglik, tag to‘sin. 

lambrequin 

nm  araqi,  o‘yma  naqsh,  yog‘och,  marmar  araqi;  tillo  suvi 

yuritilgan araqi. 

lambris 

nm  inv  bezak,  naqsh,  ganchkor  naqsh;  lambris  de  bois,  de 

marbre yogoch, marmar naqsh; lambris dorés tillo suvi yuritilgan bezak. 

lambrisser 

vt  ganchkor  naqsh  solmoq  (devorga);  bezamoq;  salon 

lambrissé naqshinkor mehmonxona. 

lame

1

 nf  1.  yassi  yupqa  qattiq  jism;  lames  de  parquet  parket 

g‘ishtchalari; 2. tig‘, dam; lame de ciseau, de poignard, de scie pichoqning, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling