Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet119/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   238

xanjarning  tig‘i;  loc  visage en lame de couteau oriq cho‘ziq yuz; une fine 

lame usta qilichboz. 

lame

2

 nf  to‘ lqin,  po‘rtana,  dolg‘a;  crête,  creux  d’une  lame  to‘lqinning 

o‘rkachi,  pasti;  lame  de  fond  shamolsiz  vaqtda  suv  yuzining  jim irlashi, 

to‘lqinlashi. 

lamé,  eé 

adj  metall  tasma  bilan  o‘ralgan  (mato);  tissu  lamé  or  zardo‘z 

mato; une robe de lamé simli ko‘ylak. 

lamelle 

nf  yupqa  plastinka;  lamelle  de  verre  pour  examen 

microscopique mikroskopik analiz uchun yupqa shisha plastinka. 

lamentable 

adj 1. achinarli; résultats lamentables  achinarli natijalar; un 

film  lamentable  bir  pulga  qimmat  film;  2.  litt  mungli,  hazin;  voix,  ton 

lamentable hazin tovush, mungli ohang. 

lamentablement 

adv ayanchli, achinarli holda. 

lamentation 

nf  (ko‘pincha  ko‘plikda)  nola,  hasrat,  oh-nola,  nola-hasrat; 

se répandre en lamentations continuelles cheksiz hasrat chekmoq. 

lamenter (se) 

vpr nolimoq, zorlanmoq, hasrat qilmoq, shikoyat qilmoq; se 

lamenter sur son sort o‘z taqdiridan zorlanmoq. 

lamento 


nm mungli kuy, ashula. 

laminage 

nm metallni yupqalashtirib cho‘zish; laminage à chaud, à froid 

qizitib, qizdirmay cho‘zish. 

laminer 

vt  1.  metallni  yoyib  cho‘zmoq;  2.  siqib  kichraytirmoq,  yo‘q  qilib 

yubormoq; laminer les bénéfices foydani yo‘q qilib yubormoq. 

laminoir 

nm  bluming,  metallni  yoyuvchi  uskuna;  loc  fig  im tihon,  og‘ir 

ko‘rgilik, riyozat, kulfat, musibat; passer au laminoirs riyozat chekmoq, og‘ir 

sinovdan o‘tmoq, og‘ir kunlarni boshidan o‘ tkazmoq. 

lampadaire 

nm  chiroqdon,  qandil,  chilchiroq;  abat-jour  de  lampadaire 

chiroqdon kungurasi. 

lampant, ante 

adj tozalangan; pétrole lampant tozalangan kerosin. 

lampe 

nf  1.  chiroq,  lampa;  lampe-tempête  fonus;  2.  elektr  chiroq; ampoule, douille d’une lampe elektr lampochkasi, patroni; lampe au néon 

neon  chirog‘i;  lampe  témoin  signal  lampasi;  3.  lampa,  fonar;  lampe  de 

bureau,  de  chevet  stol  chirog‘i,  bosh  tomonga  qo‘yiladigan  chiroq;  lampe 

de  poche  cho‘ntak  fonari;  4.  lampe  à  souder  svarka  gorelkasi;  5.  lampa 

(ba’zi  asboblar  nomi);  lampe  de  radio  radio  lampasi;  6.  fam  s’en  mettre 

plein la lampe bo‘kib yeb-ichmoq. 

lampée 

nf fam katta  ho‘plam,  qultum, yutum; boire  à grandes lampées katta-katta ho‘plab ichmoq. 

lamper 


vt bir ko‘ tarishda ichmoq, katta-katta ho‘plab ichmoq. 

lampion 


nm 1. yalpoq  idishli qorachiroq, pilta chiroq,  jinchiroq; 2. lampion 

(bezash  uchun  har  xil  qog‘oz  yoki  shishadan  yasalgan  kichkina  fonuscha); 

les lampions du 14 juillet 14 iyul chiroqlari. 

lampiste 

nm 1. chiroqchi,  fonuschi (yoritish bilan shug‘ullanuvchi odam), 

elektromontyor;  lampiste  d’un  théâtre,  d’une  gare  teatr,  vokzal 

elektromontyori; 2. eng kichik lavozimdagi odam, yugurdak, yugur-etim. 

lamproie 

nf ilonbaliq. 

lance 


nf 1. nayza;  coup de lance  nayza zarbasi;  loc rompre une  lance, 

des lances avec ou contre qqn  tortishib, bahslashib qolmoq; loc en fer de 

lance  nayzabargli;  2.  lance  à  eau  suv  purkagich  (o‘t  o‘chirish,  sug‘orish 

ishlarida  ishlatiladigan);  lance  d’incendie  brandspoyt  (ichak  uchiga 

o‘rnatilgan purkagich). 

lancée 


nm  siltanish,  sapchish;  courir  sur  sa  lancée  bor  tezlikda 

yugurmoq; continuer sur sa lancée o‘sha ruhda davom etkazmoq. 

lance-flammes 

nm inv olov purkagich, o‘tsochar. 

lance-fusées 

nm inv reaktiv ustanovkasi, reaktiv minamyot, bazuka. 

lance-grenades 

nm inv granatomyot. 

lancement 

nm 1. otish, irg‘itish; le lancement du javelot nayza otish;  2. 

otish,  uchirish;  le  lancement  d’une  fusée  raketa  uchirish;  rampe  de 

lancement  raketa  uchirish  ustanovkasi;  3.  suvga  tushirish;  le  lancement 

d’un  navire  kemani  suvga  tushirish;  4.  chiqarish,  ishlab  chiqarish,  bosib 

chiqarish, paydo qilish; le lancement d’une entreprise, d’un produit yangi 

tashabbus,  mahsulot  chiqarish;  le  lancement  d’un  roman  romanni  bosib 

chiqarish; le lancement d’un emprunt zayom chiqarish. 

lance-missiles 

nm inv ballistik raketa uchuruvchi ustanovka. 

lance-pierres 

nm  inv,  pl  des  lance-pierres  cho‘zma;  loc  fam  manger 

avec un lance-pierres shoshib ozgina yemoq. 

lancer


1

 

I. vt 1. otmoq,  irg‘itmoq,  itqitmoq,  tashlamoq; lancer des pierres tosh  otmoq;  lancer  le  disque,  le  javelot  disk,  nayza  otmoq;  lancer  des 

flèches,  une  fusée  kamondan  o‘q  uzmoq,  raketa  otmoq,  uchirmoq;  2. 

otmoq,  chiqarmoq,  tashlamoq;  volcan  qui  lance  des  cendres  kul  otib 

turgan  vulqon;  ses  yeux  lancent  des  éclaires  ko‘zlari  o‘ t  sochib  turibdi; 

lancer les bras en  avant, lancer un  coup de pied  qo‘llarini cho‘zmoq,  bir 

tepki  tushirmoq;  3.  biron  kishiga  yo‘naltirmoq;  lancer  des  injures  so‘kib 

yubormoq; lancer un ultimatum ultimatum qo‘ymoq; 4. shiddat, shitob bilan 

yo‘naltirmoq,  tashlamoq;  lancer  des  soldats  à  l’assaut  askarlarni  shiddat 

bilan shturmga tashlamoq; 5. yurgizmoq, ishga tushirmoq; lancer un moteur 

motorni yurgizmoq; 6. fam  tortmoq, jalb qilmoq, kirishtirib yubormoq; le voilà 

lancé,  il  ne  s’arrêtera  plus  mana  u  kirishib  ketdi,  endi  hech  ham 

to‘xtamaydi;  7.  olib  chiqmoq,  ko‘tarib  chiqmoq,  olg‘a  surmoq;  lancer  un 

artiste,  une  idée  artistni,  g‘oyani  ko‘ tarib  chiqmoq;  être  lancé  moda  qilib 


LANCER

 

LAQUÉ 

 

 301 

chiqmoq;  8.  muomalaga  chiqarmoq,  e’ tiborga  havola  qilmoq;  lancer  une 

marque  yangi  markadagi  narsani  muomalaga  chiqarmoq;  lancer  la  mode 

yangi  moda  chiqarmoq;  II.  se  lancer  vpr  1.  otilmoq,  o‘zini  otmoq, 

tashlanmoq;  elle  se  lança  dans  le  vide  u  bo‘shliqqa  o‘zini  otdi;  2. 

boshlamoq, kirishmoq, berilib ketmoq; se lancer dans de grosse dépenses 

u katta xarajatlar qilishga kirishib ketdi; 3. o‘zini dunyoga tanitmoq. 

lancer


2

 

nm 1. tashlama qarmoq; prendre une truite au lancer gulmohini tashlama qarmoq bilan tutmoq; 2. otish, irg‘itish. 

lance-roquettes 

nm inv reaktiv ustanovkasi, reaktiv minamyot, bazuka. 

lance-torpilles 

nm inv torpedo apparati. 

lanceur, euse 

n 1. otuvchi, irg‘ituvchi; lanceur de javelot nayza otuvchi; 

2.  nm  uchiruvchi  raketa;  lanceur  de  missiles,  de  satellites  ballestik 

raketani, sun’iy yo‘ldoshni uchuruvchi raketa. 

lancinant,  ante 

adj  1.  sanchiqli,  sanchiq;  douleur  lancinante  sanchiqli 

og‘riq;  2.  miyadan  chiqmaydigan,  ketmaydigan,  miyaga  o‘rnashib  qolgan; 

regrets  lancinants  miyadan  ketmaydigan  armonlar;  une  musique 

lancinante miyaga o‘rnashib qolgan kuy. 

lanciner 

v litt I. vi sanchmoq, sanchib og‘rimoq; II. vt jonga tegmoq, bezor 

qilmoq, zeriktirmoq; une idée  le  lancine depuis des jours  bir  fikr  uni ko‘p 

kundan beri bezor qilyapti. 

land, 

pl

  länder nm  ma‘muriy  hudud,  viloyat,  Federal  Germaniyaning 

federal viloyatlari; le land de Bavière Bavariya viloyati. 

landau 

nm 1. to‘rt g‘ildirakli yig‘ma soyabonli arava; 2. bolalar aravachasi. lande 

nf chakalakzor, changalzor. 

langage 

nm  1.  nutq,  til,  lahja;  étude  du  langage  tilni  o‘rganish;  le 

langage et  les langues  nutq va  tillar;  2.  til; langage chiffré shifrlangan  til; 

inform programma  tili; langage  machine hisoblash mashinasining  topshiriq 

tili;  3.  til,  nutq  (muomala  uslubi);  langage  courant  oddiy  til;  langage  parlé 

og‘zaki nutq; langage littéraire adabiy til; langage administratif, technique 

ma‘muriyat, texnika tili. 

langagier,  ière 

adj  tilga,  nutqqa,  gapirishga  oid,  gapirish;  habitudes 

langagières gapirish odatlari. 

lange 

nm yo‘rgak; loc dans les langes yo‘rgakda. langer 

vt yo‘rgaklamoq. 

langoureusement 

adv  xumor,  mehr,  oshiqona,  nazokat  bilan;  les 

amoureux  se  regardaient  langoureusement  sevishganlar  bir  biridan 

xumor ko‘zlarini uzisha olmasdi. 

langoureux, euse 

adj xumor, muloyim, mayin, nozli,  oshiqona; prendre 

une pose langoureuse oshiqona qiyofaga kirmoq; air langoureux oshiqona 

qiyofa; regard langoureux xumor qarashlar. 

langouste 

nf langust; pêcher la langouste langust  tutmoq; langouste à 

l’américaine o‘ziga xos pishirilgan langusta. 

langoustier 

nm langust tutadigan maxsus kema. 

langue


1

 

nf  1.  anat  til;  avoir  la  langue  blanche,  chargée,  sèche  tili  oq, karash, quruq bo‘lmoq; tirer la langue à qqn birovga tilini ko‘rsatmoq; loc fig 

tirer  la  langue  suvsizlikdan  tili  osilib  qolmoq;  loc  avoir  la  langue  bien 

pendue sergap bo‘ lmoq; avoir  la langue trop longue  tili  bir qarich,  quloch, 

vaysaqi  bo‘lmoq;  se  mordre  la  langue  tilini  tishlab  qolmoq;  donner  sa 

langue au chat o‘ylab topishdan voz kechmoq; tourner sept fois sa langue 

dans sa bouche  avant de parler yetti o‘ylab bir kesmoq, avval o‘yla, keyin 

so‘yla; une  mauvaise langue, une langue de vipère  g‘iybatchi, chaqimchi, 

gap  tashuvchi; elle est très  mauvaise langue  u judayam g‘iybatchi; 2.  tilga 

o‘xshash, uchli narsa; langue de feu olovning tili; langue de terre uzunchoq 

yer bo‘lagi; 3.  til, zabon; lexique et syntaxe d’une langue  tilning  leksika va 

sintaksisi;  étude  des  langues  tillarni  o‘rganish;  langues  romanes, 

germaniques,  slaves  roman,  german,  slavyan  tillari;  langues  mortes, 

vivantes  o‘lik,  tirik  tillar; 4. lahja,  til; langue familière, littéraire so‘zlashuv, 

badiiy adabiyot  tili (uslub, stil); 5.  til (tilda ifodalash uslubi); la langue de cet 

écrivain est riche en images bu yozuvchining tili obrazlarga boy. 

languette 

nf til; languette d’une chaussure tuflining tili. 

langueur 

nf  vieilli  ichikish,  bo‘shashish,  xafaqonlik,  holsizlik,  behollik, 

bemajollik,  lanjlik,  bemadorlik;  maladie  de  langueur  holsizlik  kasali;  2. 

horg‘inlik, majolsizlik; 3. hafsalasizlik, ruhsizlik, loqaydlik, shuursizlik. 

languide 

adj  litt  sog‘ inchli,  ilhaq,  xumor,  intizor,  mayin,  muloyim,  nozli, 

oshiqona; elle a des yeux languides uning sog‘inch to‘la ko‘zlari. 

languir 

vi  1.  bo‘shashmoq,  holsizlashmoq,  madorsizlashmoq;  lanj,  lohas 

bo‘lmoq;  languir  dans  l’inaction  bekorchilikdan  lanj  bo‘lmoq;  cho‘zilib 

ketmoq,  pasaymoq,  so‘nmoq;  la 

conversation  languit  suhbat 

qovushmayapti;  2. intizorlik bilan kutmoq, sog‘inmoq, qo‘msamoq; dépêche-

toi, tu nous fais languir! bo‘l tezroq, bizni zeriktirib yubording! 

languissant,  ante 

adj  1.  litt  ou  plais  mehrli,  sog‘inchli,  intizor,  xumor, 

nozli,  oshiqona;  un  regard  languissant  xumor  qarashlar;  2.  bo‘shashgan, 

sust, bemador, ma’nosiz,  lanj, bemaza; un  récit ennuyeux et  languissant 

zerikarli va lanj hikoya. 

lanière 

nf  uzun  va  ingichka  tasma;  découper  en  lanière  tasma  qilib 

kesmoq. 

lanoline 

nf lanolin,  upa, moy upa, sovun  ishlab chiqarishda ishlatiladigan 

modda; savon à la lanoline lanolinli sovun. 

lanterne

1

 nf  1.  fonar,  fonus;  lanternes  vénitiennes  qog‘ozdan  qilingan 

bezak  fonari;  lanterne  rouge  qizil  chiroq  (karvon  bo‘lib  ketayotgan 

mashinalarning eng oxirgisining orqasiga  qo‘yiladigan ogohlantiruvchi belgi); 

biror  safda,  musobaqa,  tanlovlarda  oxirgi  o‘rinda  turgan  odam;  lanternes 

d’automobiles avtoulov belgi chirog‘i; 2. loc prendre des vessies pour des 

lanternes  noo‘rin,  o‘rinsiz  gap  qilmoq,  havoyi  gap  qilmoq;  3.  lanterne 

magique proyeksion  fonar;  loc éclairer la lanterne de qqn izohlab bermoq, 

tushuntirmoq. 

lanterne

2

 nf  archit  oynavand  tom,  tuynuk,  deraza;  gumbaz  ustidagi 

minoracha. 

lanterner 

vi 1. vaqtni behuda o‘tkazmoq, ko‘zini lo‘q qilib o‘ tirmoq; 2. faire 

lanterner qqn birovni kuttirib qo‘ymoq. 

lanternon 

ou

 

lanterneau 

nm  1.  minora  ustidagi  fonarcha;  2.  tuynukli 

zinapoya. 

lapalissade 

nf hammaga ayon  narsani  takrorlash, ko‘p chaynalgan gap; 

dire des lapalissades siyqasi chiqqan gaplarni aytmoq. 

lapement 

nm chapillatib, shaloplatib ichish. 

laper 

vt yalab, shalp-shalp  qilib  ichmoq, chapillatmoq (hayvon); le chien lapait bruyamment it shalp-shalp qilib ichar edi. 

lapereau 

nm yosh quyon, quyon bolasi. 

lapidaire

1

 

nm pardozlovchi, jilo beruvchi, zargar. lapidaire

2

 adj  litt  lo‘nda  va  aniq;  formules  lapidaires  lo‘nda  va  aniq 

iboralar. 

lapidation 

nf  toshbo‘ron  qilish;  la  lapidation  de  saint  Étienne  avliyo 

Etyenni toshbo‘ron qilish. 

lapider 


vt toshbo‘ron qilmoq, tosh bilan urib o‘ldirmoq. 

lapilli 


nm pl vulqon natijasida hosil bo‘ lgan g‘ovak tosh. 

lapin


1

 

nm 1. quyon; femelle, petit du lapin urg‘ochi quyon, quyon bolasi; lapin  de  garenne  yovvoyi  quyon;  lapin  domestique  uy  quyoni;  loc  courir 

comme  un  lapin  juda  tez  yugurmoq,  shamolday  tez  yugurmoq;  quyon 

go‘shti;  lapin  en civet quyon go‘shtidan  qilingan ragu; pâté de lapin quyon 

go‘shtidan  qilingan  pashtet;  2.  quyon  mo‘ynasi;  manteau  de  lapin  quyon 

mo‘ynasidan  qilingan  palto;  3.  loc  fam  un  chaud,  un  sacré  lapin  o‘ t-olov, 

taptortmas odam; 4. sois gentil, mon petit lapin esli bo‘lgin erkatoyim. 

lapin

2

 nm poser un lapin uchrashuvga kelmaslik, aldamoq. 

lapine 


nf urg‘ochi quyon; loc fig une mère lapine serpusht ayol. 

lapis-lazuli 

nm lazurit,  lojuvard (bezak buyumlar ishlanadigan ko‘k rangli  

mineral); pl des lapis-lazulis. 

laps 

nm  laps  de  temps  vaqt  bo‘lagi;  il  a  attendu  un  laps  de  temps assez long u ancha uzoq vaqt davomida kutdi. 

lapsus 


nm inv qo‘pol, dag‘al xato, yanglish, sahv. 

laquais 


nm inv vieilli xizmatkor, qarol, malay. 

laquage 


nm loklash. 

laque 


n  I.  nf  1.  kamed  (o‘simlik  shirasi);  2.  qizil  bo‘yoq;  3.  lok  (soch 

bo‘yash uchun); une bombe de laque lok ballonchasi; II. nm 1. nm ou nf lok; 

2. loklangan san’at asari. 

laqué,  ée 

adj  1.  loklangan;  bibelot  laqué  loklangan  buyum  2.  canard 

laqué sedana, soya sousi va asal bilan bezatilib pishirilgan o‘rdak go‘shti. LAQUER

 

LATIN 

 

 302 

laquer 


vt  1.  loklamoq,  lok  surtmoq,  lok  bilan  pardozlamoq;  2.  loklab 

qotirmoq. 

larcin 

nm  litt  mayda  o‘g‘irlik;  commettre  un  larcin  mayda  o‘g‘irlik  qilib qo‘ymoq. 

lard 


nm  1.  cho‘chqa  teri  osti  yog‘i;  lard  gras,  maigre  qalin,  yupqa  yog‘; 

lard  fumé  dudlangan  cho‘chqa  yog‘i;  2.  fam  odamning  yog‘i;  se  faire  du 

lard sem irib ketmoq; fam un gros lard baqaloq; 3. tête de lard o‘jar, qaysar, 

sarkash odam. 

larder

1

 vt dudlangan cho‘chqa yog‘i bilan go‘stni bezamoq. 

larder


2

 

vt  1.  pichoq  tiqib,  sanchib  tashlamoq;  larder  qqn  de  coup  de couteau  biror  kishiga  pichoq  sanchib  tashlamoq;  2.  bejab,  bezab,  to‘ ldirib 

yubormoq. 

lardon 

nm 1. bir bo‘lak, parcha yog‘; 2. fam po‘mpoq, do‘mboq bola; elle est venue avec ses deux lardons u o‘zining ikki do‘mbog‘i bilan kelibdi. 

lare 


nm  ruh;  xonadonni  muhofaza  qiluvchi  ruh  (qadimgi  rimliklarning 

e’tiqodiga ko‘ra). 

largable 

adj otib, irg‘ itib, uloqtirib,  tashlab yuboriladigan; cabine largable 

otib yuboriladigan kabina. 

largage 


nm  otib,  irg‘itib,  uloqtirib,  tashlab  yuborish;  largage  d’une 

cabine, de bombes kabinani otib yuborish, bomba tashlash. 

large

 I. adj 1. keng, bepoyon, kenlik; un homme large de  carrure keng yelkali  kishi;  2.  keng,  to‘kis  (kiyim);  jupe  large  keng  yubka;  3.  keng,  katta, 

yirik;  4.  muhim,  ahamiyatli,  katta;  faire  une  large  part  à  qqch  katta  hissa 

qo‘shmoq;  5.  keng,  atroflicha,  chegaralanmagan  (odam,  fikr);  esprit,  idées 

larges  keng  aql,  fikr;  conscience  large  keng  qalb;  6.  farovon,  saxovatli, 

to‘kis; vie  large  farovon  hayot; vous n’avez pas  été très large siz saxovat 

qilmadingiz; II. nm 1. kenglik; deux  mètres de large kengligi  ikki metr; loc il 

m’a  tout  expliqué  en  long  et  en  large  u  menga  hammasini  boshdan 

oxirigacha  tushuntirib  berdi;  se  promener  de  long  en  large  orqa-oldiga 

borib  kelib  turmoq;  être  au  large  keng,  ko‘p  joyli  bo‘lmoq;  erkin  bo‘lmoq; 

farovon  bo‘lmoq;  2.  ochiq  dengiz;  gagner  le  large,  aller  au  large  ochiq 

dengizga chiqmoq;  loc fam prendre le large  jo‘nab,  qochib qolmoq, quyon 

bo‘lmoq;  III.  adv  1.  keng,  erkin;  habiller  large  keng  kiymoq;  2.  keng 

miqyosda,  keng  doirada;  calculer  large  keng  miqyosda  hisoblamoq;  voir 

large keng qamrovda ko‘rmoq; loc il n’en mène pas large u qo‘rqadi. 

largement 

adv  1.  keng;  col  largement  ouvert  keng  ochiq  yoqa;  idée 

largement  répandue  keng  tarqalgan  fikr;  2.  ayamasdan,  saxiylik,  qo‘li 

ochiqlik bilan; mo‘l-ko‘l; donner largement ayamasdan bermoq; 3. kamida, 

bo‘lmaganda,  ko‘pdan  beri;  il  est  parti  il  y  a  largement  une  heure  uning 

ketganiga  bir  soatlar  bo‘lib  qoldi;  un  billet  largement  périmé  allaqachon 

muddati o‘ tgan bilet. 

largesse 

nf  (ko‘pincha  ko‘plikda)  oliyhimmatlik,  olijanoblik,  muruvvatlilik, 

bag‘ri kenglik; faire des largesses olihimmatlik qilmoq. 

largeur 

nf  1.  kenglik,  en;  largeur  des  épaules  elkalarning  kengligi;  sur 

toute la largeur de la rue ko‘chaning  bor kengligida;  loc fam il  se trompe 

dans  les  grandes  largeurs  u  katta  kengliklarda  adashyapti;  2.  keng, 

chegaralanmagan,  chuqur;  largeur  d’esprit,  de  vues  aql  doirasining, 

qarashlarning kengligi. 

largo 

adv et nm inv mus largo, sekin, ohista, mayin. larguer 

vt  1.  yechmoq,  bo‘shatmoq;  larguer  les  amarres  shvartovlarni 

yechmoq;  2.  tashlamoq  (samolyotdan);  larguer  les  parachutistes 

parashutchilarni  tashlamoq;  3.  fam  kechmoq,  voz  kechmoq,  bahridan 

o‘tmoq, yuz o‘girmoq; elle a largué ses amis u do‘stlaridan yuz o‘girdi. 

larme 


nf 1. yosh, ko‘z yoshi; pleurer à chaudes larmes achchiq-achchiq 

yig‘lamoq;  fondre  en  larmes  ho‘ng-ho‘ng  yig‘lamoq;  avoir  les  larmes  aux 

yeux  ko‘zi  yoshga  to‘lmoq;  des  yeux  pleins  de  larmes  yoshga  to‘lgan 

ko‘zlar; être au bord des larmes yig‘lab yuboray demoq; loc avoir toujours 

la larme à l’œil ko‘z yoshi kiprigining uchida turmoq; avec des larmes dans 

la  voix  ko‘z  yoshlaridan  ovozi  titramoq;  fam  larmes  de  crocodile  yolg‘on 

yig‘i, shayton yig‘ i; 2. pl litt qayg‘u, g‘am, tashvish; cette vallée de larmes bu 

g‘am  dunyosi;  3.  fam  tomchi  (juda  oz  miqdor);  une  larme  de  cognac  bir 

tomchi konyak. 

larmoiement 

nm 1. ko‘z yoshlanishi, ko‘zdan doim yosh oqishi, yosh oqib 

turishi; 2. hiqillash, hiqillab yig‘lash. 

larmoyant,  ante 

adj  1.  yoshli;  des  yeux  larmoyants  yoshli  ko‘zlar;  2. 

ta’sirli, ko‘zga yosh keltiradigan; un mélo larmoyant ta’sirli melodramma. 

larmoyer 

vi 1. yoshlanmoq, yosh oqmoq; ses yeux larmoient ko‘zlaridan 

yosh  oqyapti;  2.  yig‘ lamoq,  hiqillamoq,  hiqilab  yig‘lamoq;  arrêtez  donc  de 

larmoyer hiqillayvermasangizchi. 

larron 


nm 1. vieilli o‘g‘ri,  firibgar;  2.  loc  ils s’entendent  comme larrons 

en foire ko‘r ko‘rni qorong‘ida  topadi;  prov l’occasion fait le larron  o‘zingni 

ehtiyot qil, qo‘shningni o‘g‘ri tutma. 

larvaire 

adj 1.  lichinkali,  lichinka; forme, état larvaire  lichinka ko‘rinishi, 

holati;  2.  des  idées,  à  peine  ébauchées,  à  l’état  larvaire  endigina 

ko‘ringan, endigina tug‘ilgan g‘oyalar. 

larve 


nf  1.  lichinka,  urug‘,  tuxum,  qurt;  larves  d’insectes  hasharotlar 

lichinkasi;  métamorphose  d’une  larve  en  chrysalide  lichinkaning 

g‘umbakka aylanishi;  2.  péj  et fam latta,  lapashang, shalviragan;  c’est une 

larve, ce gros paresseux! bu huppa semiz dangasa g‘irt qurtni o‘zi! 

larvé,  ée 

adj  1.  méd  yashirin,  hali  namoyon  bo‘lmagan;  2.  yashirin, 

maxfiy, pinhoniy; révolution, guerre larvée pinhoniy revolutsiya, urush. 

laryngite 

nf. laringit, tomoq og‘rig‘i. 

laryngologie 

nf. laringologiya. 

laryngologue 

ou

 

laryngologiste 

n laringolog. 

larynx 

nm inv hiqildoq, bo‘g‘iz; bo‘g‘iz kasalliklari. las

1

,  lasse adj  charchagan,  madorsiz,  majolsiz,  horg‘in,  toliqqan  lanj, 

bo‘shashgan,  lohas;  se  sentir  las  o‘zini  lohas  sezmoq;  être  très  las  juda 

ham lanj  bo‘lmoq;  litt las de  biror narsadan charchagan, joniga  tekkan; las 

de  tout  hamma  narsa  joniga  tekkan;  il  est  las  d’attendre  u  kutishdan 

charchadi. 

las


2

 

intj vx evoh, hayhot, voy, voh, afsus. lasagne 

nf lazan (xamirli taom). 

lascar 

nf fam 1.  azamat, jiddiy,  qat’iy, mard;  2. ayyor, hiylagar;  c’est un drôle de lascar bu, g‘alati hiyla. 

lascif,  ive 

adj  1.  litt  shahvoniy,  shahvatparastlarcha;  suq;  2.  axloqsiz, 

odobsiz,  yomon,  buzuq;  danse  lascive  odobsiz  raqs;  regards  lascifs 

suqlanib qarash. 

lascivement 

adv  axloqsizlarcha,  odobsizlarcha,  buzuq;  danser 

lascivement odobsizlarcha raqsga tushmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling