Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   238

tamom qilmoq, o‘ldirmoq; holdan  toydirmoq; cette nouvelle  m’a  anéanti bu 

xabar  meni  xarob  qildi;  je  suis  anéanti  par  la  chaleur  issiq  meni  holdan 

toydirdi, jonimni oldi. 

anéantissement

  nm  1.  qirib  tashlash;  yakson  qilish;  yo‘q  qilish,  mahv 

etish;  l’anéantissement  de  l’ennemi  dushmanning  yakson  qilinishi;  2. 

ezilganlik, ruhi tushganlik, dili vayron bo‘lganlik. 

anecdote


 nf kichik hikoya, matal, qissa, rivoyat. 

anecdotier, ière

 n hikoyachi, matalchi, qissachi, roviy, rivoyatchi. 

anecdotique

  adj  1.  kichik  hikoya,  matal,  qissaga  oid;  2.  péj  kulgili, 

kulgidan boshqaga arzimaydigan; hech bo‘lmagan. 

anémiant, ante

 adj zaiflashtiradigan, holdan toydiradigan. 

anémie

 nf anemiya, kamqonlik. anémier

  vt  1.  kamqonlikka  sabab  bo‘lmoq;  2.  fig  kuchsizlantirmoq, 

zaiflashtirmoq, holdan toydirmoq. 

anémique


 adj 1. anemik, kamqon; il était pâle et anémique u rangsiz va 

kamqon, rangi zohil edi; 2. fig bo‘sh, lanj. 

anémone

 nf bot anemonlar (ayiqtovon gullar oilasiga mansub o‘tlar). ânerie

 nf 1. ahmoqlik, tentaklik; ahmoqona xatti-harakat, bema’nigarchilik, 

noma’qulchilik; 2. fam nodonlik, bilimsizlik; beadablik; beadab xatti-harakat. 

ânesse


 nf urg‘ochi eshak, mocha. 

anesthésie

  nf  anesteziya  (1.  og‘riq  sezish  qobiliyatini  yo‘qotish;  2. 

behush qilish; og‘riq sezmaydigan qilish, etni o‘ldirish). 

anesthésier

  vt  og‘riqsizlantirmoq,  og‘riq  sezmaydigan  qilmoq;  bemorni 

behush yoki og‘riq sezmaydigan qilmoq. 

anesthésique

  I.  adj  behush  yoki  og‘riq  sezmaydigan  qiladigan;  etni 

o‘ldiradigan;  une  piqûre  anesthésique  og‘riq  qoldiradigan  ukol;  II.  nm 

og‘riqni qoldiradigan, behush qiladigan, etni o‘ ldiradigan vositalar. 

anesthésiste

 nm anesteziolog, anesteziya bo‘yicha mutaxassis vrach. 

aneth


 nm bot ukrop, shivit. 

anévrisme

 nm méd anevrizm (arteriyaning bir yeridagi kengayishi). 

anfractuosité

  nf  chuqur,  chuqurlik,  kamgak;  les  anfractuosités  des 

rochers qoyalardagi chuqurliklar, chuqur joylar. 

ange

 nm farishta, malak, hur, g‘ilmon; beau comme un ange  farishtaday go‘zal,  nihoyat  go‘zal;  un  ange  de  beauté  go‘zallik  farishtasi;  travailler 

comme  un  ange  a’lo  darajada  ishlamoq;  être  le  bon,  mauvais  ange  de 

qqn  birovning  yaxshi,  yomon  hom iysi  bo‘lmoq;  mon  ange!  farishtam! 

malagim! azizim!  jonim! relig  ange gardien  biror kishini qo‘riqlovchi  farishta, 

péj politsiya xizmatchilariga, jandarmlarga xalq tomonidan berilgan nom; être 

aux anges og‘zi qulog‘ida bo‘lmoq, boshi ko‘kka yetmoq. 

angélique

 I. adj 1. farishtalar, malaklarga oid; 2.  farishtalardek yumshoq, 

muloyim; nozik, yoqimli; une douceur, un sourire angélique  farishtalardek 

yumshoqlik,  muloyim,  yoqimli  kulgi;  II.  nf  bot  oyboltirg‘on,  oqsasir  (o‘tsimon 

o‘simlik). 

angelot


 nm diniy san’at asarlarida tasvirlangan kichik farishta. 

angélus


  1.  nasroniylarda  “Angelus“  nomi  bilan  boshlanadigan  ertalab, 

tushda  va  kechqurun  qilinadigan  ibodat;  2.  shu  ibodatga  chorlab  chalingan 

qong‘iroq zangi, tovushi. 

angine


 nf angina; angine de poitrine yurak siqish kasali. 

anglais, aise

 I. adj Angliya va  inglizlarga oid;  ingliz;  à l’anglaise loc adv 

inglizcha,  inglizlarga  xos,  o‘xshab;  filer  à  l’anglaise  loc  hech  kimga 

bildirmasdan  jo‘nab  qolmoq,  xayr-xo‘shni  nasiya  qilmoq;  II.  n  1.  ingliz, 

angliyalik;  2.  nm  ingliz  tili;  3.  nf  o‘ngga  qiyshaytirib  yozilgan  yozuv;  anglez 

(eski ingliz raqsi); pl jingalak soch, zulf, gajak. 

angle


  nm  1.  burchak;  à  angle  droit  to‘g‘ri  burchak;  un  angle  de  20°  

yigirma gradusli burchak; 2. burchak, muyulish, burilish joy; les angles d’un 

meuble mebelning burchagi; à l’angle de  la  maison uyning  burchagida; à 

l’angle de la  rue ko‘chaning muyulishida; 3. nuqtai  nazar,  qarash;  sous un 

certain angle aniq bir nuqtai nazardan. 

anglican, ane

 I. adj anglikan (protestant dinining Angliyada ustun bo‘lgan 

turiga  oid);  église  anglicane  anglikan  cherkovi;  II.  n  anglikan  (anglikan 

cherkovi muxlisi, tarafdori). 

anglicanisme

 nm anglikanlik (Angliyaning rasmiy dini). 

angliciser

 vt 1. inglizlashtirmoq, inglizcha tus bermoq; angliciser un mot 

so‘zni  inglizcha  tarzda  talaffuz  qilmoq;  2.  inglizlarga  taqlid  qilmoq, 

ergashmoq. 


ANGLICISME

 

ANNEXE 

 

 34 

anglicisme

 nm 1. ingliz  tiliga xos ibora; 2. ingliz tilidan o‘zlashtirilgan so‘z 

yoki ibora. 

angliciste

 n ingliz tili va adabiyoti mutaxassisi. 

anglo-américain

 adj ingliz-amerika. 

anglomane

 n inglizparast. 

anglomanie

 nf inglizparastlik. 

anglo-normand,  ande

  I.  adj  ingliz-normand;  II.  nm  fransuz  tili  dialekti 

(O‘rta asrlarda Lamanshning ikki tomonida so‘zlashilgan dialekt). 

anglophile

  adj  Angliya  va  inglizlarga  xos  barcha  narsalarni  yoqlovchi 

odam. 


anglophilie

 nm Angliya va inglizlarga xos barcha narsalarni yoqlash. 

anglophobe

  adj  Angliya  va  inglizlarga  xos  barcha  narsalarga  qarshi 

odam. 

anglophobie  nf  Angliya  va  inglizlarga  xos  barcha  narsalarga  qarshi 

chiqish. 

anglo-saxon, onne

 I. adj Britaniya xalqiga oid; II. nm qadimgi ingliz tili. 

angoisse

 nf g‘am-g‘ussa, qayg‘u, hasrat, nadomat; xavotirlik; l’angoisse 

de la mort o‘ limdan qo‘rqish vasvasasi. 

angoissé,  ée

  1.  tashvishli,  xavotirli,  xavf-xatarli;  un  regard  angoissé 

tashvishli, xavotirli nigoh; 2. qo‘rquv bosgan; tashvishda qolgan. 

angoissant,  ante

  adj  tashvishlantiradigan,  tashvishga,  vahimaga 

soladigan,  vahimali,  qo‘rqinchli,  ayanchli;  une  situation  angoissante 

tashvishlantiradigan vaziyat. 

angoisser

  vt  tashvishga  solmoq,  vahimaga  solmoq;  ayanchli  ahvolga 

qo‘ymoq. 

angora


  I.  adj  angor,  angoriy,  uzun  mayin  junli;  chat  angora  angora 

mushugi;  laine  angora  angor  juni,  tiviti;  II.  nm  angora  mushugi;  angor 

quyoni. 

anguille


  nf  ilonbaliq;  glisser  comme  une  anguille  ilonbaliqdek  sirg‘alib 

o‘tib,  kirib  ketmoq;  il  y  a  anguille  sous  roche  bu  yerda  nimadir 

ko‘ngildagidek emas. 

angulaire

 adj burchakka oid, burchak hosil  qilib  turgan; burchakli; pierre 

angulaire asos, tub, negiz; asosiy g‘oya, asosiy fikr; poydevor tosh. 

anguleux, euse

 adj serqirra, u yer bu yeri turtib chiqqan, g‘adir-budur; un 

visage anguleux yonoq suyaklari  turtib chiqqan yuz; un  menton anguleux 

qirrali iyak. 

anhydride

 nm angidrid. 

anicroche

 nf to‘siq, qiyinchlik;  ishkallik, chatoqlik,  g‘ov; tout s’est passé 

sans anicroche hamma narsa silliq, to‘siqsiz, qiyinchiliksiz hal bo‘ldi. 

animal


1

,  aux 


nm  1.  hayvon;  hayvonot;  jonivor;  animal  domestique  uy 

hayvonlari;  2.  injur  moldan,  hayvondan  battar  odam,  mol,  hayvon;  quel 

animal! voy hayvoney! 

animal


2

,  ale, aux

 adj 1. hayvonga oid; hayvon;  règne animal  hayvonot 

olami; 2. hayvoniy, hayvonlarcha, odamga nomunosib, razil, qabih, yaramas; 

vahshiyona,  shafqatsiz;  un  instinct,  un  regard  animal  hayvoniy  qarash, 

instinkt. 

animalcule

 nm juda kichik, mikroskopda ko‘rish mumkin bo‘lgan jonivor. 

animalité

  nf  1.  hayvoniy,  hayvonlarga  xos  holat;  2.  yovuzlik,  vahshiylik, 

yirtqichlik, shafqatsizlik; hayvoniylik, ifloslik. 

animateur,  trice

  n  1.  ilhomlantiruvchi,  ilhom  beruvchi;  ruhlantiruvchi, 

otlantiruvchi;  tashkilotchi;  2.  boshlovchi,  olib  boruvchi;  3.  kinoda  tasvirlarni 

jonlantiruvchi texnik mutaxassis. 

animation

  nf  1.  qizg‘inlik,  jonlilik,  jo‘shqinlik;  ko‘tarinki  ruh,  zavq-shavq, 

ilhom;  parler  avec  animation  zavq-shavq  bilan  gapirmoq;  2.  jonlanish, 

g‘ovur-g‘uvur;  l’animation  d’une  rue  ko‘chada  jonlanish;  mettre  de 

l’animation  jonlanish  kiritmoq;  une  période  d’animation  de  l’économie 

iqtisodiy 

jonlanish 

davri; 

cinéma 


d’animation 

multiplikatsion 

kinematografiya; 3. boshlovchilik kasbi (konsert, teleko‘rsatuv). 

animé, ée

 adj 1. tirik, jonli; un être animé  tirik  jon; 2. hayajonli, bezovta; 

g‘ovur-g‘uvur; une rue animée g‘ovur-g‘uvur ko‘cha; un ton animé hayajonli 

ohang; dessin(s) animé(s) multiplikatsion film, multfilm. 

animer


 I. vt 1. tiriltirmoq, jon kiritmoq,  jonini saqlab qolmoq; le  sculpteur 

a  animé  le  marbre  haykaltarosh  marmarga  jon  kiritdi;  l’arrivée  du 

printemps a animé la nature bahorning kelishi tabiatni jonlantirib yubordi; 2. 

jonlantirmoq,  qizitib  yubormoq,  qizg‘in  tus  bermoq;  boshqarmoq;  animer  la 

conversation  suhbatni  qizitib  yubormoq;  3.  chiroyli,  jozibali  qilmoq,  chiroy, 

ko‘rk  bermoq,  bag‘ishlamoq,  bezamoq  husnini  ochmoq;  4.  dalda  bermoq, 

ruhlantirmoq,  ruhini  ko‘ tarmoq,  tetiklantirmoq,  g‘ayratlantirmoq,  g‘ayrat 

bag‘ishlamoq;  animer  le  courage  des  soldats  askarlarni  ruhlantirmoq; 

animer de la voix et du geste ovozlar va imo-ishoralar bilan dalda bermoq; 

5.  fig  sabab,  bois,  sababkor  bo‘lmoq,  biror  ishga  boshlamoq;  undamoq; 

l’espérance l’anime umid uni undamoqda; un seul désir l’anime  u birgina 

xohishi  bo‘lganligidan  shunday  qilyapti;  II.  s’animer  vpr  1.  jonlanmoq, 

harakatga kelmoq; hayot  bilan qaynamoq; la statue parut s’animer haykal 

jonlanganday bo‘ ldi; le soir seulement la ville s’anime faqat kechqurungina 

shaharda  hayot  qaynaydi;  2.  qizg‘in,  jo‘shqin,  jonli  bo‘lmoq;  chaqnamoq, 

yonmoq;  la  conversation  s’est  animée  suhbat  qizidi;  ses  yeux 

s’animèrent uning ko‘zlari chaqnab ketdi. 

animisme


 nm animizm (har bir narsaning ruhi, joni bor degan e’tiqod). 

animiste


 I. adj animizmga asoslangan, animistik; II. nm animizm tarafdori. 

animosité

 nf ichi qoralik, birovga yaxshilikni ravo ko‘rmaslik; dushmanlik; 

kek,  adovat,  xusumat;  avoir  de  l’animosité  envers  (à  l’égard  de)  qqn 

birovga  kek  saqlamoq;  avec  animosité  ichi  qoralik  bilan;  sans  animosité 

keksiz, husumatsiz. 

anis

  nm  bot  arpabodiyon;  des  graines  d’anis  arpabodiyon  urug‘i;  une liqueur à l’anis arpabodiyonli likyor. 

anisette


 nf arpabodiyonli likyor; anisovka (arpabodiyon solingan aroq). 

ankylose


 nf bo‘g‘imlarning harakatsizligi. 

ankylosé,  ée

  adj  1.  harakatsizlangan,  harakatdan  to‘xtagan,  qotib, 

uvushib  qolgan;  2.  qotib  qolgan;  qoloq,  to‘mtoq;  orqada  qolgan;  esprit 

ankylosé to‘mtoq aql. 

ankyloser

  I.  vt  1.  qotirib  qo‘ymoq,  harakatdan  qoldirmoq;  les 

rhumatismes  lui  ont  ankylosé  le  genou  revmatizm  asoratidan  uning 

tizzalari bukilmaydigan bo‘lib  qolgan; II. s’ankyloser vpr  1. harakatsiz bo‘lib 

qolmoq; egiluvchanlikni yo‘qotmoq; taxta bo‘lib qolmoq; uvushib qolmoq; ses 

jambes s’ankylosent  uning oyoqlari  uvushib qoldi; 2. fig qotmoq, kalimaga 

kelmay qolmoq. 

annales

 nf pl 1. solnoma, yilnoma; les annales de l’Empire romain Rim  imperiyasining  solnomasi;  2.  tarix;  les  annales  de  la  science  fan  tarixi;  3. 

to‘plam,  yilda  bir  marta  chiqadigan  to‘plam;  yillik;  annales  de  géographie 

geografik to‘plam. 

annaliste

 nm solnomachi, solnoma tuzuvchi. 

anneau


  nm  1.  halqa,  chambar,  gardish;  un  anneau  de  rideau  parda 

osish uchun halqa; l’anneau d’un porte-clefs kalitlar taqiladigan halqa; 2. pl 

sport halqa (arqonlarga osilgan ikkita maxsus halqadan iborat sport asbobi); 

des exercices aux anneaux  gimnastika  halqasida qilinadigan mashqlar; 3. 

uzuk; 4. techn zveno, halqa (bir turdagi uzviy qism, detal). 

année


 nf 1. yil; année bissextile kabisa yil; bonne année hosildor,  hosil 

yaxshi bo‘lgan yil;  mauvaise année hosilsiz, kamhosil yil; année pluvieuse 

yomg‘irli yil; année sèche qurg‘oqchilik yili; année scolaire o‘quv yili; année 

agricole  qishloq  xo‘jalik  yili;  année  théâtrale  teatr  mavsumi;  l’année 

s’écoule, passe, commence, s’envole yil  tugayapdi, o‘tyapti, boshlanyapti, 

tez  o‘tib  ketyapti;  souhaiter  à  qqn  la  bonne  année  birovni  yangi  yil  bilan 

tabriklamoq; bonne année! Yangi yilingiz bilan! Yangi yilingiz qutlug‘ bo‘ls in! 

il y a quelques années bir necha yil avval; au commencement de l’année 

yil boshida; en fin d’année yil  oxirida; d’année en  année yildan-yilga; dans 

le  courant  de  l’année  yil  davomida;  en  quelle  année?  qaysi  yilda?  en 

quelle année êtes vous né? qaysi yilda  tug‘ilgansiz? elle est dans  sa dix-

huitième année u o‘n sakkiz yoshga qadam  qo‘ydi; l’année 1995  1995 yil; 

les  années  de  guerre  urush  yillari;  deux  années  de  loyer  ikki  yillik  ijara 

haqi; 2. o‘quv yili, bosqich, sinf; il est  en première  année u  birinchi kursda 

o‘qiydi. 

annelé, ée

 adj bo‘g‘im-bo‘g‘im (botanika va zoologiya terminlari tarkibida); 

des vers annelés bo‘g‘im-bo‘g‘im qurtlar, chuvalchanglar. 

annexe

  I.  adj  qo‘shimcha;  qo‘shimcha  qilingan;  un  bâtiment  annexe qo‘shimcha  qurilgan  bino;  un  document  annexe  ilova;  les  annexes  d’un 

rapport doklad, ma’ruzaga qo‘shimcha; II. nf 1. qo‘shimcha, ilova (hujjat); en ANNEXER

 

ANTÉCHRIST 

 

 35 

annexe à -ga qo‘shimcha sifatida; 2.  qo‘shimcha qurilgan bino; omborxona; 

l’annexe  d’un  hôtel  mehmonxonaning  qo‘shimcha  binosi,  korpusi;  les 

annexes d’une ferme fermaning xo‘jalik ishlariga mo‘ljallab qurilgan binolar. 

annexer

 I. vt 1. ilova qilmoq, qo‘shimcha qilmoq, qo‘shmoq; annexer une pièce à un dossier ishga qo‘shimcha hujjatlar  ilova  qilmoq; 2.  polit qo‘shib 

olmoq, bosib olmoq, egallab olmoq, zabt qilmoq; Hitler annexe l’Autriche à 

l’Allemagne  en  1938  Gitler  Avstriyani  Germaniyaga  1938  yilda  qo‘shib 

olgan;  II.  s’annexer  vpr  fam  o‘zlashtirib  olmoq,  o‘ziniki  qilib  olmoq;  izmiga 

solmoq;  s’annexer  le  meilleur  morceau  eng  yaxshi  bo‘lakni  o‘ziga  olmoq; 

s’annexer qqn birovni o‘z izmiga solmoq, qo‘ lga, o‘z ta’siriga olmoq. 

annexion

  nf  1.  qo‘shish,  qo‘shib  olish;  birga  qo‘shish;  2.  zabt  etish; 

l’annexion de la Savoie à la France Savoyani Fransiyaga qo‘shib olish. 

annihilation

 nf 1. yo‘q qilish; tugatish; 2. dr bekor qilish. 

annihiler

  vt  1.  yo‘qqa  chiqarmoq,  chippakka  chiqarmoq;  yo‘q  qilmoq;  le 

destin  a  annihilé  ses  efforts  taqdir  uning  urinishlarini  yo‘qqa  chiqardi;  2. 

bekor qilmoq; annihiler un privilège im tiyozni bekor qilmoq. 

anniversaire

  nm  yillik,  yubiley,  bayram,  marosim;  ma’lum  yilga  to‘lish 

ma’rosimi;  tug‘ilgan  kun;  aujourd’hui,  c’est  mon  anniversaire  bugun  men 

tug‘ilgan  kun;  leur  cinquième  anniversaire  de  mariage  to‘ylarining  besh 

yilligi; célébrer le centième anniversaire d’un événement biror voqeaning 

yuz yilligini nishonlamoq. 

annonce


 nf 1. e’lon, xabar; l’annonce de sa  mort prochaine n’étonnait 

personne  uning  tez  kunlarda  o‘lishi  xabari  hech  kimni  ajablantirmasdi;  2. 

e’lon,  xabar  matni;  mettre  une  annonce  dans  un  journal  gazetaga  e’lon 

bermoq;  la  page  des  petites  annonces  e’lonlar  bo‘limi;  3.  darak,  belgi, 

alomat,  nishona;  darakchi,  oldindan  xabar  beruvchi,  xabarchi;  les 

hirondelles  sont  revenues,  c’est  l’annonce  du  printemps  qaldirg‘ochlar 

qaytib  keldilar,  bu  bahor  a’lomati;  ce  succès  était  l’annonce  d’un  grand 

avenir bu muvaffaqiyat yorqin kelajakning nishonasi, darakchisi bo‘ldi. 

annoncer

  I.  vt  1.  xabar  bermoq,  bildirmoq,  bildirib  qo‘ymoq,  ma’lum  

qilmoq;  ogoh  qilmoq;  annoncer  une  nouvelle  yangilikni  ma’lum  qilmoq, 

e’lon  qilmoq; annoncer une victoire, une naissance, un  événement, une 

réunion  g‘alaba,  tug‘ilganlik,  voqea,  yig‘ilish  haqida  xabar  bermoq; 

annoncer  qqn  biror  kishining  kelayotganligini  ma’lum  qilmoq;  se  faire 

annoncer o‘zi haqida ma’lumot bermoq, o‘zini tanitmoqni buyurmoq; 2. belgi, 

alomat,  nishona  bermoq;  bildirmoq;  ko‘rsatmoq,  ifodalamoq;  cette  petite 

fleur  annonce  le  printemps  bu  kichik  gul  bahor  belgisidir;  ce  début 

n’annonce  rien  de  bon  boshlanishi  hech  qanqay  yaxshilikdan  darak 

bermayapti;  II.  s’annoncer  vpr  1.  kelayotganligi  haqida  xabar  bermoq; 

s’annoncer  par  téléphone  kelayotganligi  haqida  telefon  orqali  xabar 

bermoq;  2.  bo‘lishidan  darak  bermoq,  bo‘lishini  bildirmoq;  bo‘ladiganga 

o‘xshamoq;  la  saison  s’annonce  bien  fasl  yaxshi  bo‘ladiganga  o‘xshaydi, 

yil serhosil bo‘lishini bildirmoqda. 

annonceur

  nm  1.  gazeta  va  shu  kabilarga  e’lon  beruvchi;  2.  diktor, 

suxandon (radio, televideniyada). 

annonciateur,  trice

  I.  n  darakchi,  xabarchi,  oldindan  aytuvchi; 

bashoratchi;  II.  adj  darak  beradigan,  belgi  beradigan;  signe  annonciateur 

d’un  changement  politique  siyosiy  o‘zgarishdan  darak  beradigan  belgi, 

alomat. 

annotation

 nf izoh; izohlash, izoh berish. 

annoter


 vt tavsiflamoq, tafsirlamoq, izohlamoq; izoh bermoq; sharhlamoq, 

tushuntirmoq; exemplaire annoté par l’auteur muallif tomonidan izohlangan 

nusxa. 

annuaire


  nm  yilda  bir  chiqadigan  nashr;  ma’lumotnoma;  consulter 

l’annuaire ma’lumotnomadan ko‘rib olmoq. 

annuel,  elle

  adj  I.  yillik,  har  yili  bo‘ladigan,  har  yilgi;  fête  annuelle  har 

yilgi bayram; les revenus annuels yillik daromad; cours annuel bir yillik, bir 

yil davom etadigan kurs; 2. bot bir yillik; plante annuelle bir yillik o‘simlik. 

annuellement

 adv har yilda, yil sayin, har yil. 

annuité

  nf  1.  yil  davomida  to‘lanadigan  pul;  yil  davomida  muhlati  bilan bo‘lib-bo‘lib to‘lash; 2. xizmat yili (bir yillik ishga teng davr). 

annulaire

  nm  nomsiz  barmoq  (jimjiloq  bilan  o‘rta  barmoq  oralig‘idagi  

barmoq). 

annulation

  nf  1.  bekor  qilish;  bekor  qilinish;  l’annulation  d’un  contrat 

shartnomani bekor qilish; shartnomaning bekor  qilinishi; 2. phys yo‘q qilish, 

tugatish;  l’annulation  d’un  champs  magnétique  magnit  maydonini  yo‘q 

qilish. 

annuler


  I.  vt  1.  bekor  qilmoq;  yo‘q  qilmoq;  kuchdan  qoldirmoq;  annuler 

un  jugement  sud  qarorini  bekor  qilmoq;  annuler  un  contrat  un  traité 

kontrakt,  shartnomani  bekor  qilmoq;  annuler  une  invitation  taklifni 

qoldirmoq, bekor qilmoq; 2. sport noto‘g‘ri deb hisoblamoq, hisobga olmaslik; 

annuler  un  but  golni  noto‘g‘ri  deb  hisoblamoq,  golni  hisobga  olmaslik;  II. 

s’annuler vpr bir-birini yo‘q qilmoq; birini neytrallashtirmoq; ces deux forces 

s’annulent  bu  ikki  kuch  bir-birini  yo‘q  qilmoqda,  bir-birining  kuchini 

yo‘qotmoqda. 

anoblir

 vt 1. hist dvoryanlik unvonini bermoq; 2. unvonini oshirmoq, yuqori darajaga ko‘ tarmoq. 

anoblissement

 nm dvoryanlikka ko‘tarish; dvoryanlikka ko‘tarilish. 

anode


 nf anod, musbat elektrod. 

anodin,  ine

  adj  1.  xavfsiz,  xatarsiz,  zararsiz;  une  blessure  tout  à  fait 

anodine butunlay xavfsiz yara; 2. ko‘zga tashlanib turmaydigan, e’ tibori yo‘q; 

une personne anodine e’ tibori yo‘q shaxs. 

anomal, ale

 adj anomal, normadan chetga chiqqan, anormal. 

anomalie


  nf  1.  anomaliya,  normadan  chetga  chiqish;  2.  odatdagidek 

emaslik; odatdagidan boshqachalik; g‘alatilik, g‘ayritabiiylik, g‘ayrioddiylik. 

ânon

 nm xo‘tik, eshakning bolasi. ânonner

  vi  gapni  chaynab,  yutib,  tushunib  bo‘lmaydigan  qilib  gapirmoq, 

ming‘irlamoq. 

anonymat


 nm nomini yashirib yurish; yashirin nom bilan yurish. 

anonyme


 adj 1. nomini yashirgan, nomsiz, anonim; une lettre anonyme 

anonim,  yumaloq  xat,  anonimka;  2.  muallifi  noma’lum,  nomsiz;  l’auteur 

anonyme  d’une  chanson  de  geste  epik  qo‘shiqning  nomsiz,  nomi 

aniqlanmagan  muallifi;  3.  o‘z  qiyofasiga  ega  bo‘lmagan,  o‘ziga  xos 

xususiyatga  ega  bo‘lmagan,  boshqalardan  farqli,  ajralib  turadigan  yeri  yo‘q; 

mujmal; une foule anonyme hammasi bir-biriga o‘xshagan odam lar. 

anonymement

 adv nomini yashirib, o‘z nomini aytmay. 

anorak

 nm qalpoqli kurtka, qalpoqli kalta kamzul. anormal, ale

 I. adj anormal, odatdagidek emas, odatdagidan boshqacha, 

g‘alati;  noto‘g‘ri;  une  température  anormale  odatdagidan  boshqacha 

harorat;  un  enfant  anormal  jismoniy  yoki  ruhiy  kamchiligi,  aybi,  nuqsoni 

bo‘lgan  bola;  nuqsonli  bola;  II.  n  1.  fam  jinni,  telba,  savdoyi,  ruhiy  kasal 

odam; 2. g‘ayrioddiy, normadan chetdagi, noto‘g‘ri narsa; l’anormal devient 

la règle normadan chetga chiqqan narsa qoidaga aylanib qolmoqda. 

anormalement

 adv odatdan tashqari holda; risoladagidek emas. 

anse


 nf band, sop, dasta,  tutqich;  anse d’un panier savat  tutqichi; anse 

d’une  tasse  chashka  tutqichi;  faire  danser  l’anse  d’un  panier  xo‘jayinni 

aldamoq (xo‘jayin uchun sotib olingan narsalarning narxini ko‘paytirib aytgan 

xizmatkor haqida). 

antagonique

  adj  antogonistik,  murosaga  keltirib  bo‘lmaydigan,  teskari, 

zid,  murosasiz,  qarama-qarshi;  intérêts  antagoniques  qarama-qarshi 

manfaatlar. 

antagonisme

 nm antagonizm, ziddiyat, kelishtirib  bo‘lmaydigan  qarama-

qarshilik. 

antagoniste

  I.  adj  qarama-qarshi,  tamoman  bir-biriga  zid,  raqib;  des 

parties  antagonistes  qarama-qarshi  tomonlar;  II.  n  antagonist,  murosaga 

keltirib bo‘lmaydigan raqib, dushman, muxolif. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling