Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet121/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   238

parents,  lequel  l’a  aidé  unga  yordam  bergan  qarindoshlaridan  biri;  la 

personne à laquelle vous  venez de parler hozirgina siz gapirgan odam; il 

rencontra  plusieurs  parents,  parmi  lesquels  son  cousin  Jean  u  ko‘p 

qarindoshlarini va ular orasida amakivachchasi Janni ham uchratdi; litt nisbiy 

sifat vous serez peut-être  absent, auquel cas vous  me préviendrez balki 

siz  yo‘q  bo‘larsiz,  unday  holda,  taqdirda  siz  meni  ogohlantirib  qo‘yasiz;  II. 

pron  intr  qaysinisi?  demandez  à  un  passant,  n’importe  lequel  qaysinisi 

bo‘lsa ham duch kelgan yo‘lovchidan so‘rang. 

les

2

 pron pers voir le. 

lèse-majesté 

nf crime de lèse-majesté oliy hazratlariga suyiqasd. 

léser 


vt  1.  zarar  keltirmoq;  shikast,  ziyon  yetkazmoq;  léser  les  intérêts 

de qqn biror kishining manfaatlariga ziyon yetkazmoq; 2. shikast yetqazmoq, 

yaralamoq, jarohatlamoq; organe lésé jarohatlangan a’zo. 

lésine 


nf litt xasislik, ziqnalik, qurumsoqlik, bahillik. 

lésiner 


vi xasislik, ziqnalik,  qurumsoqlik,  bahillik qilmoq; il ne  lésine pas 

sur l’éducation de ses enfants u bolalarining tarbiyasida xasislik qilmaydi. 

lésion 

nf yallig‘langan joy, jarohat, shikast, asorat. lessivage 

nm kir yuvish. 

lessive 

nf  1.  kir  yuvish  vositalari;  2.  kir  yuvish;  3.  kir  (yuvilgan  yoki 

yuvilishi kerak bo‘lgan narsalar). 

lessiver 

vt 1. ishqorli suv bilan yuvmoq;  2. fam shilmoq,  talamoq,  o‘ziniki 

qilib  olmoq;  il  s’est  fait  lessiver  en  moins  de  deux  u  kamida  ikki  marta 

shilindi. 

lessiveuse 

nf kir qaynatadigan bak; la  machine  à laver a  remplacé  la 

lessiveuse kir yuvish mashinasi kir qaynatish bakini o‘rniga keldi. 

lest 

nm ballast,  pasangi yuk (kema, aerostat kabilarda); loc jeter, lâcher du lest yon bermoq, murosaga kelmoq. 

leste 


adj  1.  chaqqon,  epchil,  abjir,  chapdast,  yengil;  vieillard  encore 

leste hali chaqqon chol;  marcher d’un pas leste shaxdam qadam  tashlab 

bormoq;  loc  avoir  la  main  leste  qo‘ li  yugurik  (birovni  urishga)  bo‘lmoq;  2. 

betakalluf,  yengil-yelpi,  yengiltak  (gap);  plaisanteries  un  peu  lestes  bir  oz 

betakalluf hazil. 

lestement 

adv  chaqqonlik,  epchillik,  abjirlik,  yengillik  bilan;  sauter 

lestement epchillik bilan sakramoq. 

lester 

vt 1. ballast, pasangi yuk o‘rnatmoq; lester une montgolfière havo shariga pasangi yuk o‘rnatmoq; 2. fam to‘ ldirmoq, to‘latmoq, tiqishtirmoq. 

létal, ale, aux 

adj o‘ldiradigan, halokatli. 

léthargie 

nf  1.  letargiya,  uyqu  (uzoq  uxlash)  kasalligi;  tomber  en 

léthargie  letargiya  uyqusiga  ketmoq;  sortir  de  sa  léthargie  letargiya 

uyqusidan chiqmoq; 2. dong qotib qolish, serrayib qotib qolish; arracher qqn 

à sa léthargie kimnidir dong qotgan holatdan chiqarib olmoq. 

léthargique 

adj  1.  litargiyaga,  litargik  uyquga  oid,  litargiya;  sommeil 

léthargique  litargik  uyqu;  2.  loqayd,  hafsalasiz,  lanj,  sust;  il  est  un  peu 

léthargique u bir oz loqayd. 

lettre

1

 nf 1. harf; 2. kegl (bosmaxona harflarining katta-kichiklik o‘lchami); 

corps d’une lettre harfning kegli; litt la lettre d’un texte matn; 3. so‘zlarning 

tor ma’nosi. 

lettre


2

 

nf  1.  xat,  noma,  maktub;  2.  loc  yorliq,  rasmiy  hujjat;  lettre  de créance  ishonch  yorlig‘i;  lettre  de  crédit  akkreditiv;  lettre  de  change 

veksel. 


lettré, ée 

adj, n o‘qimishli, bilimli, ma’lumotli, bilimdon. 

lettrine 

nf  1.  harf-lavha,  tug‘ro  (bob  yoki  bo‘limlar  matnining 

boshqalaridan  kattaroq  qilib,  bezaklar  bilan  beriladigan  harfi);  2.  harflar 

(lug‘at  betining  tepasida  berilib,  shu  betdagi  so‘zlarniung  boshlang‘ich 

harflarini ifodalaydi). 

lettres 


nf pl 1. litt badiiy saviya; il a des lettres uning badiiy saviyasi  bor; 

les  belles-lettres  badiiy  adabiyot;  homme,  femme  de  lettres  yozuvchi; 

société  des  gens  de  lettres  yozuvchilar  uyushmasi;  2.  gumanitar,  ijtimoiy 

fanlarni o‘qitish; licence ès lettres ijtimoiy fanlar bakalavri. 

leucémie 

nf leykemiya, oqqon kasalligi, qon raki. 

leucémique 

adj leykemiya, oqqon kasalligiga oid. 

leucocyte 

nm oqqon tanachalari. 

leur

1

 pron pers inv ularga; je le leur dirai buni ularga aytaman. 

leur


1

pl leurs I. adj poss ularning, o‘zlarining, o‘z; II. pron poss le leur, la leur,  les  leurs  ularniki,  o‘zlariniki;  j’étais  des  leurs  la  semaine  dernière 

o‘tgan hafta men ular bilan birga edim. 

leurre 

nm  1.  aldamchi,  xom  xayol,  puch  xayol,  sarob;  cet  espoir  n’est qu’un leurre bu umid xom xayol xalos; 2. xo‘rak (baliqlar uchun). 

leurrer 


vt  aldamoq,  o‘ziga  jalb  etmoq,  o‘ziga  qaratm oq,  o‘ziga  og‘dirib 

olmoq;  leurrer  qqn  par  de  belles  promesses  ajoyib  va’dalar  berib  birovni 

o‘ziga og‘dirib olmoq. 

levage 


nm  ko‘tarish;  levage  et  manutention  des  fardeaux  yuklarni 

ko‘tarish va yuklash; appareils de levage ko‘ tarish moslamalari. 

levain 

nm  1.  xamirturush,  turush,  achitqi;  2.  litt  un  levain  de  biror narsaning manbai, sababi, asosi; levain de vengeance qasosning manbai. 

levant 


I.  adj  ko‘tarilayotgan,  ko‘ tariluvchi;  soleil  levant  chiqayotgan, 

ko‘tarilayotgan  quyosh;  II.  nm  sharq,  kun  chiqish;  du  levant  au  couchant 

kun chiqishdan kun botishga; vieilli le levant Y aqin Sharq. 

levantin, ine 

adj vieilli Yaqin sharqli; les peuples levantins Yaqin Sharq 

aholisi. 

levé 

nm geod planga olish,  tuzish (xarita, plan); faire un levé de terrains yer maydonlarini planga olish. 

levée 


nf  1.  ko‘ tarma,  damba;  2.  o‘likni  ko‘ tarish;  3.  olib  tashlash,  bekor 

qilish,  to‘xtatish;  levée  d’un  siège  qamalni  olib  tashlash;  levée  de  séance 

majlisni yopish; levée d’une punition jazoni bekor qilish; 3. xatlarni pochta 

qutisidan  olish;  la  levée  du  matin  est  faite  xatlarni  ertalabki  pochta 

qutisidan olish tugatildi. 

lever


1

 

I.  vt  1. ko‘tarmoq;  2.  ko‘ tarmoq  (biror  tana  a’zosini);  3.  ko‘tarmoq, ochmoq,  olib  tashlamoq;  lever  le  voile  yopqichni  ochmoq;  4.  uchirmoq, 

cho‘chitmoq  (ovni);  lever  un  lièvre,  une  perdrix  quyonni  cho‘chitm oq, 

kaklikni  uchirmoq;  fam  birovni  o‘zi  bilan  birga  sudrab  olib  kelmoq;  5. 

ko‘tarmoq,  tik  qilmoq;  6. olmoq,  tuzmoq;  lever une carte, un  plan xaritaga, 

planga  olmoq;  7.  lever  le  camp  lagerni  yig‘ishtirmoq,  jo‘nab  ketmoq;  8. 

to‘xtatm oq;  lever  le  blocus,  le  siège  qamalni  to‘xtatmoq;  lever  la  séance 

majlisni yopmoq; lever une punition jazoni  bekor  qilmoq; II. vi ko‘tarilmoq; 

1. ko‘ tarilmoq, o‘smoq, chiqmoq (o‘simlik); le blé  lève bug‘doy chiqyapti; 2. 

ko‘tarilmoq,  ko‘pchimoq,  achimoq  (xamir);  la  levure  fait  lever  la  pâte 

xamirni xamirturush ko‘pchitadi;  III.  se lever vpr 1.  turmoq,  o‘rnidan  turmoq; LEVER

 

LIBRAIRE 

 

 306 

se lever de table stoldan  turmoq; 2.  turmoq,  o‘rindan  turmoq;  se  lever tôt, 

de bonne heure erta, saharlab turmoq; 3. chiqmoq; le soleil se lève quyosh 

chiqyapti;  le  jour  se  lève  tong  otyapti;  4.  ko‘ tarilmoq,  turmoq  (shamol);  la 

brise,  le  vent  se  lève  dengiz  shamoli,  shamol  turyapti;  5.  yorishmoq, 

ochilmoq,  ko‘ tarilmoq  (ob-havo);  le  brouillard  s’est  levé  tuman  ko‘ tarildi, 

tarqaldi. 

lever


2

 

nm 1. chiqish, otish; un lever de soleil quyosh chiqishi; le lever du jour tong otishi; 2. uyg‘onish, uyqudan turish; au lever, à son lever uyqudan 

turishda,  uning  uyg‘onishiga;  3.  le  lever  du  rideau  pardaning  ochilishi 

(spektaklning boshlanishi). 

levier 


nm  1.  pishang,  richag;  2.  boshqarish  richagi;  levier  de 

changement  de  vitesse  d’une  voiture  avtomashinaning  tezligini 

o‘zgartiradigan richag;  loc  être aux leviers de  commande  boshqarmoq; 3. 

vosita, kalit,  tayanch,  dastak, qurol; l’argent lui a  servi de levier pul unga 

kalit bo‘lib xizmat qildi. 

lévitation 

nf yordamsiz yerdan ko‘ tarilish. 

levraut 


nf quyoncha, quyon bolasi (yovvoyi). 

lèvre 


nf  1.  lab,  dudoq;  loc  avoir  le  sourire  aux  lèvres  kulib  yuboray 

demoq; 2.  anat  lab; lèvre supérieure, lèvre inférieure yuqorigi,  pastki lab; 

3. pl chetlari, lablari (yaraning, biror a’zoning). 

levrette 

nf 1. tozi qanjig‘ i; 2. Italiyaning kichkina tozi iti. 

lévrier 


nm  tozi  it;  course  de  lévriers  tozi  itlar  musobaqasi;  lévrier 

afghan afg‘on tozisi. 

levure 

nf xamirturush, achitqi; levure de bière pivo achitqisi. lexical, ale, aux 

adj leksikaga, so‘z boyligiga oid; leksika; lug‘aviy. 

lexicographe 

n leksikograf, lug‘atshunos, lug‘atchi. 

lexicographie 

nf leksikografiya, lug‘atshunoslik, lug‘atchilik. 

lexicographique 

adj  leksikogarfiyaga  oid;  leksikografik;  leksikografiya; 

travaux lexicographiques leksikografiyaga oid ishlar. 

lexicologie 

nf leksikologiya. 

lexicologique 

adj  leksikologiyaga  oid;  leksikologik;  leksikologiya; 

recherches lexicologiques leksikologik izlanishlar. 

lexicologue 

n leksikolog, leksikologiya mutaxassisi. 

lexique 

nm  1.  qisqacha  lug‘at;  lexique  de  l’informatique  informatika 

lug‘ati;  2.  leksika,  tilning  so‘z  boyligi,  lug‘at  tizimi;  le  lexique  du  français 

fransuz tilining lug‘at tizimi. 

lézard 

nm  1.  kaltakesak;  loc  fam  faire  le  lézard  dangasalarcha  o‘zini oftobga solib o‘tirmoq; 2. kaltakesak  terisi; sac à  main en lézard kaltakesak 

terisidan qilingan sumkacha. 

lézarde 

nf yoriq, darz (devorda). 

lézardé,  ée 

adj  yorilgan,  darz  ketgan;  un  mur  lézardé  yorilib  ketgan 

devor. 

lézarder


1

 

vi fam hech ish qilmay o‘zini oftobga solib o‘ tirmoq. lézarder

2

 I.  vt  les  intempéries  ont  lézardé  les  murs  ob-havoning 

noqulayligi  devorni  yorib  yubordi;  II.  se  lézarder  vpr  le  mur  s’est  lézardé 

devor yorilib ketdi. 

liaison 


nf  1.  bog‘lanish,  uzviylik;  manque  de  liaison  dans  les  idées 

fikrlarda  uzviylikning  yo‘qligi;  2.  so‘zlarning  fonetik  bog‘lanishi;  3.  aloqa, 

munosabat;  liaison  d’amitié,  d’affaires  do‘stlik  aloqalari,  ish  yuzasidan 

aloqa;  liaison  amoureuse  sevgi  rishtalari;  avoir  une  liaison  aloqasi 

bo‘lmoq; 4. aloqa, uzatish; liaisons téléphoniques telefon aloqasi; 5. doimiy 

aloqa, bordi-keldi; liaison aérienne, routière doimiy samolyot, yo‘l aloqasi. 

liane 

nf liana (asosan tropik va subtropik o‘rmonlarda o‘sadigan chirmoviq o‘simliklarning  umumiy  nomi);  un  fouillis  de  lianes  lianalarning  ayqash-

uyqashligi. 

liant,  liante 

I. adj kirishim li, dilkash; il  est peu liant u unchalik kirishimli 

emas;  un  caractère  liant  kirishimli  xulq;  II.  n  litt  dilkash,  xushmuomala; 

avoir du liant xushmuomala bo‘lmoq. 

liard 

nm liard (eski fransuz pul birligi). liasse 

nf  dasta,  bog‘lam,  to‘p;  une  liasse  de  lettres,  de  billets  xatlar, 

chiptalar to‘pi. 

libanais,  aise 

I.  adj  Livanga  va  livanliklarga  oid;  Livan,  livanlik;  les 

communautés libanaises livan uyushmasi; II. n livanlik. 

libation 

nf pl faire des libations ichkilikbozlik, kayf-safo qilmoq. 

libelle 

nm hajviya. 

libellé 

nm tahrir, tahrir qilish; le libellé d’une lettre xat tahriri. 

libeller 

vt  1.  forma  bo‘yicha  yozmoq;  libeller  un  acte,  un  contrat  akt, 

shartnomani  forma  bo‘yicha  yozmoq;  2.  tuzmoq,  yozmoq,  ifodalamoq; 

réclamation  libellée  en  termes  violents  o‘ tkir  so‘zlar  bilan  ifodalangan 

qat’iy norozilik. 

libellule 

nf ninachi, so‘zanak. 

liber 


nm po‘stloq va o‘zak orasidagi tolasimon qatlam. 

libérable 

adj,  nm  harbiy  xizmatdan  bo‘shatsa  bo‘ladigan;  contingent 

libérable harbiy xizmatdan bo‘shatsa bo‘ladigan harbiy qism. 

libéral, ale, aux 

I. adj 1. professions libérales  erkin kasb; 2.  liberalizm 

ruhidagi,  liberal,  erkin;  doctrines,  idées  libérales  liberalizm  ruhidagi 

ta’limotlar,  g‘oyalar;  liberal;  bourgeois  libéral  liberal  burjua;  parti  libéral 

liberal  partiya;  II.  n  1.  liberal,  liberalizm  tarafdori,  liberallar  partiyasining 

a’zosi;  2.  boshqalarning  fikriga,  erkinligiga  hurmat  bilan  qarovchi,  sabr-

toqatli; des parents libéraux sabr-toqatli ota-ona. 

libéral, ale, aux 

adj litt saxiy, qo‘li ochiq, oliyhimmat, hotam toy, himmatli; 

il  est  plus  libéral  de  promesses  que  d’argent  u  puldan  ko‘ra  va’da 

berishga hotamtoyroq. 

libéralement 

adv  saxiylik,  qo‘li  ochiqlik,  olihimmatlilik,  hotam toylik, 

himmatlilik bilan; distribuer librement saxiylik bilan tarqatmoq. 

libéralisation 

nf  libéralisation  des  échanges  internationaux,  du 

régime de la presse xalqaro almashinuvlar, matbuotni erkinlashtirish. 

libéraliser 

vt erkinlashtirmoq. 

libéralisme 

nm liberalizm, hurfikrlilik. 

libéralité 

nf  litt  1.  olijanoblik,  saxiylik,  ochiq  qo‘llik,  olihimmatlilik, 

hotam toylik; 2. xayr-ehson, xayr-saxovat; himmat; faire une libéralité à qqn 

birovga xayr-saxovat ko‘rsatmoq. 

libérateur, trice 

I. n xaloskor, ozod  qiluvchi, ozodlik keltiruvchi kimsa; II. 

adj  ozodlik  keltiruvchi,  ozod  qiluvchi,  xaloskor;  qutqaruvchi,  xalos  qiluvchi, 

najotkor; guerre libératrice ozodlik urushi. 

libération 

nf 1.  ozod bo‘lish,  ozod qilish;  2. harbiy xizmatdan bo‘shatish; 

3.  ozodlik,  xalos,  ozod  bo‘ lish,  qutulish;  3.  ozod  qilish,  xalos  qilish  (bosib 

olingan  joyni);  4.  chiqarish,  ajratib  chiqarish;  (modda,  energiya);  libération 

d’énergie energiya ajratib chiqarish. 

libéré,  ée 

adj  1.  ozod  qilingan,  bo‘shatilgan,  ozodlikka  chiqqan;  2.  ozod 

qilingan,  qutqarilgan,  xalos  qilingan;  pays  libéré  ozod  qilingan  davlat;  3. 

ozodlikka chiqqan, ozod. 

libérer 

I. vt 1. ozod qilmoq, bo‘shatmoq, ozodlikka chiqarmoq (mahbusni); 

2.  harbiy  xizmatdan  bo‘shatmoq,  qutulmoq,  bo‘shamoq;  se  libérer  d’une 

entrave  to‘siqdan qutulmoq; 3. ozod qilmoq,  bo‘shatmoq; je vous libère de 

vos  engagements  siz  yumushlaringizdan  bo‘shsiz;  4.  ozod  qilmoq,  xalos 

qilmoq,  qutqarmoq  (biror  mamlakatni,  xalqni);  5.  libérer  sa  conscience 

vijdon azobidan qutulmoq; libérer ses instincts hirsiga erk bermoq; 6. phys, 

chim  chiqarmoq,  ajratib  chiqarmoq;  réaction  chimique  qui  libère  un  gaz 

gaz  ajratib  chiqaradigan  kimyoviy  jarayon;  II.  se  libérer  vpr  qutulmoq;  se 

libérer d’une dette par un paiement qarzini to‘lab qutulmoq. 

libertaire 

I. adj anarxiya; II. n anarxist. 

liberté 

nf 1. ozodlik,  erkinlik,  erk, hurlik; liberté politique siyosiy erkinlik; 

défenseur  de  la  liberté  erkinlik  himoyachisi;  vive  la  liberté!  yashasin 

ozodlik!  2.  erkinlik,  imkon,  bo‘sh  vaqt;  agir  en  toute  liberté,  en  pleine 

liberté  har  tomonlama,  to‘la  erkin  ish  tutmoq;  prendre  des  libertés 

quyushqondan chiqib ketmoq, o‘ ta betakalluf bo‘lmoq. 

libertin, ine 

n et adj litt axloqsiz, buzuq; suyuqoyoq,  fohishaboz,  fohisha; 

c’est  un  libertin  bu  buzuq  odam;  propos,  livres,  vers  libertins  maqtov 

she’rlar. 

libertinage 

nm axloqsizlik, buzuqlik, beboshlik. 

libidineux,  euse 

adj  litt  ou  plais  maishiy  buzuq,  fahshga  berilgan, 

shahvoniy. 

libido 


nf 1. shahvoniyatga berilganlik, shahvoniyparastlik; 2. jinsiy instinkt. 

libraire 

n kitob sotuvchi. 


LIBRAIRIE

 

LIEU 

 

 307 

librairie 

nf  1.  kitob  savdosi;  2.  kitob  do‘koni,  magazini;  librairie 

d’occasion  bukinistik  magazin;  une  librairie-papeterie  kitob  va  idora 

ashyolari sotiladigan magazin. 

libre 


adj  1.  ozod,  erkin,  hur,  bo‘sh,  xoli;  2.  ozod,  erkin,  hur,  erki  o‘zida; 

peuple,  société,  nation  libre  erkin  xalq,  jamiyat,  millat;  le  monde  libre 

erkin  dunyo;  3.  erkin,  ozod,  huquqli,  qonuniy;  enseignement  libre  ixtiyoriy 

ta‘lim; école libre erkin maktab. 

libre  arbitre 

nm  ixtiyor,  izm;  il  n’avait  pas  son  libre  arbitre,  il  a  agi 

sous  la  menace  uning  ixtiyori  o‘zida  emas  edi,  u  buni  do‘q-po‘pisa  ostida 

qildi. 


libre-échange 

nm erkin savdo; une zone de libre-échange erkin savdo 

hududi. 

librement 

adv  1.  erkin,  to‘siqsiz,  bemalol;  circuler  librement  erkin 

yurmoq; 2. erkin,  ixtiyoriy; 3.  ochiqchasiga, ro‘yrost,  dangal, betiga; 4.  erkin, 

erkinlik  bilan,  ma’lum  fantaziya  bilan;  traduire  librement  erkin  tarjima 

qilmoq. 


libre penseur, euse 

n hurfikr, erkin fikrlovchi odam, shakkok. 

libre-service 

nm  1.  o‘z-o‘ziga  xizmat;  2.  o‘z-o‘ziga  xizmat  qiladigan 

magazin,  restoran;  déjeuner  dans  un  libre-service  o‘z-o‘ziga  xizmat 

qiladigan restoranda ovqatlanmoq. 

librettiste 

n librettonavis, libretto yozuvchi, libretto muallifi. 

lice 

nf  otda  nayzabozlik  maydoni;  loc  entrer  en  lice  musobaqaga  yoki tortishuvga kirishmoq. 

licence


1

 

nf 1. ma‘lum soha mutaxassisi (Fransiyada ilmiy daraja); licence en  droit,  licence  ès  lettres  huquqshunoslik,  filologiya  mutaxassisi;  2. 

ruxsatnoma,  litsenziya;  licence  d’importation,  d’exportation  import, 

eksport  qilish  uchun  ruxsatnoma;  licence  de  pêche  baliq  ovi  uchun 

ruxsatnoma. 

licence

2

 nf  1.  litt  ozodlik,  erkinlik,  haq-huquq;  vous  avez  toute  licence 

de rester ici sizni bu yerda qolishga hamma haq-huquqingiz bor; 2. erkinlik; 

licence poétique poetik erkinlik; licence orthographique orfografik erkinlik; 

3. vieilli  axloqsizlik,  buzuqlik;  litt  beboshlik,  intizomsizlik,  tartibsizlik; licence 

des mœurs axloqiy beboshlik. 

licencié, ée 

n 1.  fan nomzodi; une licenciée ès  sciences  fan  nomzodi; 

adj  professeur  licencié  o‘qituvchi  fan  nomzodi;  2.  ruxsatnoma,  litsenziya 

egasi; footballeur licencié litsenziyali futbolchi. 

licenciement 

nf  ishdan  bo‘shatish,  tarqatib  yuborish;  licenciement 

d’ouvriers  ishchilarni  ishdan  bo‘shatish;  licenciement  pour  raisons 

économiques iqtisodiy sabablarga ko‘ra tarqatib yuborish. 

licencier 

vt ishdan bo‘shatmoq, haydamoq, vazifasidan bo‘shatmoq. 

licencieux,  euse 

adj  litt  beadab,  uyat,  axloqsiz,  yaramas,  nomunosib; 

propos licencieux uyat gaplar. 

lichen 

nm bot mox (suv o‘tlari bilan yagona organizm hosil qi lib yashovchi  zamburug‘); lichens qui poussent sur la pierre, les toits  tosh ustida,  tom 

tepasida o‘sadigan mox. 

lichette 

nf fam bir bo‘lak, bir parcha (oziq-ovqat); une lichette de pain bir 

bo‘lak non. 

licite 


adj  qonun  tomonidan  taqiqlanmagan,  qonuniy;  profits  licites  et 

illicites qonuniy va g‘ayriqonuniy daromad. 

licol 

nm vieilli voir licou. licorne 

nf bir shoxli afsonaviy ot. 

licou

  ou  licol 

nm  bo‘yinbog‘;  retenir  un  cheval  par  son  licou  otni 

bo‘yinbog‘idan ushlab tutib turmoq. 

lie 


nf  1.  cho‘kindi,  quyqa,  loyqa,  quyqum;  il  y  a  de  la  lie  au  fond  du 

tonneau bochkaning  tagida quyqa bor; lie de vin  to‘q qizil; 2. litt la lie de la 

société jamiyatning tuban odamlari tubanlashgan odam lar. 

lied, 


pl 

lieds 


ou 

lieder 


nm mus romans; les lieder de Schubert Shubert 

romanslari. 

liège 

nm po‘kak, probka,  tiqin (po‘kak dub  daraxti  po‘stlog‘idan  qilingan); bouchon, flotteur en liège po‘kakdan qilingan tiqin, qalqi. 

lien 


nm 1. bog‘ich, bog‘, bog‘liq, arqon, qayish, ip; lien de cuir, de coton, 

d’osier  qayish,  paxta,  tol  novdasidan  qilingan  bog‘liq;  2.  aloqa,  bog‘ lanish, 

bog‘liqlik;  ces  faits  n’ont  aucun  lien  entre  eux  bu  voqealar  orasida  hech 

qanday  bog‘liklik  yo‘q;  le  lien  des  idées  fikrlarning  bir-biriga  bog‘liqligi;  3. 

aloqa,  munosabat;  bog‘lanish,  rishta;  lien  de  parenté  qarindoshlik  aloqasi; 

les  liens  de  l’amitié  do‘stlik  aloqalari;  4.  litt  aloqadorlik,  bog‘langanlik, 

bog‘liqlik, rishtalar; un  lien puissant l’attache à cette terre kuchli rishtalar 

uni bu yerga bog‘lab qo‘ygan. 

lier 

vt I. (qqch) bog‘ lamoq,  birlashtirmoq;  1. bog‘lamoq,  bog‘ lab  qo‘ymoq, tugmoq;  2.  bog‘lamoq,  o‘zaro  qo‘shmoq;  lier  les  mots  so‘zlarni  bog‘lab 

talaffuz qilmoq; écriture liée o‘zaro qo‘shilgan yozuv, uzluksiz yozuv; notes 

liées  o‘zaro  bog‘langan,  uzluksiz,  silliq  notalar;  3.  qo‘shmoq,  biriktirmoq, 

tutashtirmoq;  lier  des  pierres  avec  du  mortier  ohak  qorishmasi  bilan 

toshlarni  biriktirmoq;  lier  une  sauce  sousga  un  qo‘shib  quyuqlashtirmoq; 

sauce  liée  quyuqlashtirilgan  sous;  4.  bog‘lamoq,  bir-biriga  qo‘shmoq, 

qovushtirmoq;  lier  ses  idées  o‘z  fikirlarini  bog‘lamoq;  rapport  qui  lie  la 

cause à  l’effet sababni oqibatga bog‘lovchi  aloqa; dans cette affaire, tout 

est  lié  bu  ishda  hamma  narsa  bir-biriga  bog‘liq;  événements  liés  à  la 

guerre  urushga  bog‘liq  voqealar;  5.  loc  bog‘lamoq,  o‘rnatmoq;  lier  amitié 

do‘stlik  o‘rnatmoq,  do‘stlik  rishtalarini  bog‘lamoq;  lier  conversation  suhbat 

boshlamoq;  loc  avoir  partie  liée  hamjihat  bo‘lmoq;  II.  (qqn)  1.  bog‘lamoq, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling