Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet123/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   238

album lithographié litografiya usulida bosilgan albom. 

lithographique 

adj  litografiyaga,  toshbosmaga  oid,  litografik,  litografiya; 

encre lithographique litografiya siyohi. 

lithuanien, ienne 

voir


 

lituanien, ienne. 

litière 

nf  1.  vieilli  taxtiravon;  2.  molning  tagiga  solinadigan  narsa, 

to‘shama;  les  litières  souillées  forment  le  fumier  ifloslangan  to‘shama 

go‘ng  bo‘ladi;  3.  litt  loc  faire  litière  d’une  chose  biror  narsani  e’ tiboriga 

olmaslik, nazar-pisand qilmaslik, nazariga ilmaslik, oyoq osti qilmoq. 

litige 


nm  1.  mojaro,  tortishuv,  janjalli  ish;  janjal;  arbitrer,  trancher  un 

litige janjalli ishni hal qilmoq; 2. haq-huquq talashish, tortishuv; question en 

litige tortishuvli masala. 

litigieux,  euse 

adj  tortishuvli,  munozarali;  point  litigieux  tortishuvli 

nuqtai nazar. 

litote 

nf litota (masalan: yaxshi o‘rnida yomon emas so‘zi ishlatiladi). litre 

nm 1. litr; boire un litre de bière bir litr pivo ichmoq; 2. bir litrli idish. 

litron 

nm fam bir litr vino. littéraire 

I.  adj  adabiyotga  oid;  adabiyotdagi,  adabiy;  milieux  littéraires 

adabiy muhit; langue littéraire et langue parlée adabiy va so‘zlashuv tili; II. 

n adabiyotchi. 

littérairement 

adv adabiy nuqtai nazardan, adabiysiga. 

littéral,  ale,  aux 

adj  1.  harfiy,  harf  bilan  ifodalangan;  notation  littérale 

harfiy  belgi;  2.  asliga  muvofiq,  so‘zma-so‘z,  aynan;  copie  littérale  asliga 

muvofiq ko‘chirma; traduction littérale aynan tarjima; 3. tom ma’nodagi, o‘z, 

asl  ma’nosidagi,  aniq,  to‘ppa-to‘g‘ri;  le  sens  littéral  d’un  mot  so‘zning  o‘z 

ma’nosi. 

littéralement 

adv 1. so‘zma-so‘z, aynan; traduire  littéralement so‘zma-

so‘z tarjima qilmoq; 2. asl ma’noda, tom ma’noda, aniq. 

littérateur 

nm péj yozuvchi, adib. 

littérature 

nf  1.  adabiyot,  adabiy  asar;  la  littérature  française,  latine 

fransuz,  lotin  adabiyoti;  2.  yozuvchining  kasbi,  ishi;  faire  carrière  dans  la 

littérature  adabiyotda  muvaffaqiyat  qozonmoq;  3.  manba‘a,  adabiyot, 

bibliografiya; il  existe sur ce sujet une abondante littérature bu masalaga 

oid adabiyotlar to‘ lib-toshib yotibdi. 

littoral,  ale,  aux 

I.  adj  qirg‘oq  bo‘yidagi,  qirg‘oq  oldidagi,  qirg‘oq  oldi; 

qirg‘oq  bo‘yi;  cordons  littoraux  qumloq,  sayozlik  (dengiz  chetida);  pêche 

littorale  qirg‘oqda baliq ovlash; faune littorale qrig‘oq bo‘yi  hayvonot olami; 

II. nm qirg‘oq, sohil; le littoral méditerranéen O‘rta yer dengizi sohili. 

lituanien, ienne 

ou

 lithuanien, ienne

 

I. adj Litvaga oid,  Litva, litvalik;  II. n 1. litvalik; 2. nm litva tili. 

liturgie 

nf  din;  liturgiya  (nasroniylarda  cherkovdagi  eng  katta  ibodat); 

liturgie  catholique  katolik  liturgiya;  liturgie  presbytérienne  presviterian 

liturgiya. 

liturgique 

adj liturgiyaga oid, liturgik; chants, prières liturgiques liturgik 

ashulalar,  ibodatlar;  calendrier,  fête  liturgique  liturgik  taqvim,  bayram; 

vêtements, livres, vases liturgiques liturgik ust-bosh, kitoblar, guldonlar. 

livarot 


nm  pishloqning  turi  (Normandiyaning  Livaro  viloyatida 

tayyorlanadigan). 

livide 

adj 1. litt rangsiz, ko‘kim tir; la brume  couvrait  la  ville d’un reflet livide  tuman  shaharni  ko‘kim tir  rangga  burkar  edi;  2.  murdadek,  rangpar 

(teri); un teint livide rangparlik. 

lividité 

nf rangparlik; lividité cadavérique murdadek rang-quti o‘chganlik. 

living-room 

ou

 living

 

nm anglic turar joy, istiqomat joyi, yashash xonasi. livrable 

adj 


eltib 

beriladigan 

(xarid 

qilingan buyurtmalarni); 

marchandises livrable à domicile uyga eltib beriladigan xaridlar. 

livraison 

nf  yetkazib  berish,  eltib  berish;  payable  à  la  livraison  eltib 

berilganda  haq  to‘lanadigan;  voiture  de  livraison  tarqatadigan  mashina; 

livraison à domicile uyga yetkazib berish. 

livre

1

 nm  1.  kitob;  livre  broché,  cartonné,  relié  broshura  qilingan, 

kartonlangan, muqavalangan kitob; 2. kitob, darslik;  livre de classe darslik; 

loc  livre  de  chevet  qayta-qayta  o‘qiladigan  kitob;  3.  jild,  tom;  le  second 

livre de l’Énéide Eneidning ikkinchi  jildi; les livres historiques de la Bible 

Bibliyaning  tarixiy tomlari; 4.  daftar (biror maqsad uchun  belgilangan daftar); 

les livres de comptes  hisob-kitob daftari; livre des factures, des  recettes 

hujjatlar,  kirim  daftari;  livre  d’or  oltin  kitob  (ulug‘  odam larni  madh  qiluvchi 

kitob). 


livre

2

 nm  yarim  kilo;  acheter  une  livre  de  sucre  yarim  kilo  qand  sotib 

olmoq; une demi-livre de beurre chorak kilo sariyog‘. 

livre

3

 nf  1.  livr  (qadimiy  fransuz  tangasi);  2.  funt  (ingliz  pul  birligi);  livre 

sterling  funt  sterling;  livre  australienne,  égyptienne  Avstraliya,  M isr  funt 

sterlingi. 

livrée 


nf  1.  shoh,  zodagonlar  xos  askarlarining  rang-barang  kiyimi;  2. 

xizmatkorlar kiyimi; valet en livrée xizmatkor kiyimidagi qarol. 

livrer 

I.  vt  1.  bermoq,  topshirmoq,  oshirmoq;  livrer  un  coupable  à  la justice jinoyatchini sudga  topshirmoq;  2.  topshirmoq,  qo‘liga bermoq; livrer 

qqn à la mort birovni o‘limga buyurmoq; pays livré à l’anarchie anarxiyaga 

topshirilgan yurt; 3. qo‘liga  topshirmoq, sotm oq;  4.  ishonmoq; il  a livré son 

secret  u  o‘z  sirini  ishonib  aytdi;  5.  bermoq,  yetkazib  bermoq,  olib  borib 

bermoq,  topshirmoq; livrer une commande, une  marchandise buyurtmani, 

xarid qilingan molni yetkazib bermoq; livrer qqch à domicile, en gare  biror 

narsani  uyga,  vokzalga  olib  borib  bermoq;  6.  boshlamoq,  kirishmoq;  livrer 

bataille  jangga  kirishmoq;  7.  livrer  passage  o‘ tkazib  yubormoq,  yo‘l 

bermoq,  o‘ tishga ruxsat bermoq;  II.  se livrer vpr  1.  o‘zini  topshirmoq, o‘zini 

birovning  qo‘liga  topshirmoq,  taslim  bo‘lmoq;  se  livrer  après  une  longue 

résistance uzoq qarshilikdan so‘ng  taslim bo‘lmoq;  2. yorilmoq, sirlashmoq, 

o‘zi haqida gapirmoq; il ne se livre pas facilement u osonlikcha yorilmaydi; 

3.  berilmoq,  mashg‘ul  bo‘ lmoq,  shug‘ullanmoq;  se  livrer  aux  pires  excès 

o‘ta  beboshlikka  berilmoq;  se  livrer  à  un  travail,  à  une  étude  ishga, 

o‘qishga berilmoq. 

livresque 

adj  péj  kitobiy,  nazariy;  connaissances  livresques  nazariy 

bilimlar. 

livret 

nm 1. vieilli katalog (ko‘rgazma, muzey); le livret d’une exposition ko‘rgazma  katalogi;  2.  daftarcha;  livret  militaire  individuel  harbiy  bilet; 

livret  de  famille  uy  (oilaviy  ahvol  haqidagi)  daftari;  livret  scolaire 

o‘quvchining  tabeli,  kundaligi;  livret  de  caisse  d’épargne  omonat 

daftarchasi; 3. libretto; le livret d’un opéra opera  librettosi; auteur de livret 

libretto muallifi. 

livreur, euse 

n topshiruvchi, olib borib beruvchi; les livreurs d’un grand 

magasin univermagning ta’minotchilari. 

lobe 

nm 1. anat bo‘rtma, qabariq; lobes du poumon, du cerveau  o‘pka, miya bo‘rtmalari; lobe de l’oreille quloq suprasi; 2. bot tuguncha. 

lobé,  ée 

adj  pallali,  pallalardan  iborat;  feuilles  lobées  du  chêne,  du 

figuier eman, anjirning pallali barglari. 

lobectomie 

nf xir lobektom iya (bo‘rtmalarni olib tashlash). 

local, ale, aux

 I. adj 1. mahalliy, muayan  joydagi; ma’lum  bir  joyga xos, 

ma’lum joy bilan chegaralangan; 2.  couleur locale mahalliy ko‘rinish,  ifoda; 

II.  nm  bino,  uy,  xona;  locaux  commerciaux,  administratifs, 

professionnels savdo, ma’muriy bino, ixtisoslashtirilgan bino. 

localement 

adv mahalliychasiga, o‘z joyiga xoslik bilan. 

localisable 

adj ma’lum joy bilan chegaralasa bo‘ladigan, chegarali. 

localisation 

nf  1.  tarqalishini  cheklash;  ma’lum  joyda  to‘xtatish, 

chegaralash;  localisation  d’un  corpuscule  en  un  point  modda 

zarrachalarini  bir  nuqtada  to‘xtatish;  localisation  d’un  avion  samolyotni 

qayerdaligini  aniqlash;  2.  ma’lum  chegarada  cheklash,  chegaralash; 

localisation d’un conflit o‘zaro nizo doirasini cheklash. 

localiser 

I.  vt  1.  mahalliylashtirmoq,  ma’ lum  bir  joyga  joylamoq, 

o‘rnashtirmoq,  to‘plamoq,  yig‘moq;  localiser  un  bruit  shovqinni  ma’lum  bir 

joydan  chiqadigan  qilmoq;  localiser  la  cause  d’une  maladie  kasallikka 

sabab bo‘lgan  joyni aniqlamoq; 2. chegaralamoq,  tarqalishini chegaralamoq, LOCALITÉ

 

LOINTAIN 

 

 311 

tarqalishiga  yo‘l  qo‘ymaslik;  localiser  une  épidémie,  un  conflit 

epidemiyaning,  nizoning  tarqalishiga  yo‘l  qo‘ymaslik;  II.  se  localiser  vpr  le 

conflit s’est localisé nizo ma’lum joyda chegaralandi. 

localité 

nf 1. ma’lum joy; 2. qishloq, aholi yashash joyi. 

locataire 

n ijarachi; avoir des locataires ijarachilarga ega bo‘lmoq. 

locatif

1

, ive adj valeur locative ijara haqi; charges locatives ijara solig‘i. 

locatif


2

,  ive 


adj  o‘rinni  bildiruvchi,  o‘rin;  prépositions  locatives  o‘rin 

gaplar. 


location 

nf 1. ijaraga  berish, ijaraga  olish; donner, prendre  en location 

ijaraga berish, ijaraga  olish; 2. oldindan  joyni  band  qilib qo‘yish; bureau de 

location  oldindan  joy  band  qilinadigan  idora,  oldindan  chipta  sotiladigan 

idora. 

loch


1

 nm lag (kema tezligini o‘lchaydigan asbob). 

loch

2

 nm  vodiyning  to‘rida  joylashgan  ko‘l;  le  loch  Ness  Lox  Nes  ko‘li 

(Shotlandiyada). 

loche 

nf 1. kichkina baliq (chuchuk suvda yashaydigan); 2. shilliq qurt. lock-out 

nm  inv  korxonaning  yopilishi  (ishchilarni  ommaviy  ishdan 

bo‘shatish yoki korxonalarni yopib qo‘yish). 

lock-outer 

vt korxonani yopib  qo‘ymoq; lokaut yo‘li bilan ishdan mahrum  

qilmoq; le personnel lock-outé ishsiz qolgan xodimlar. 

locomoteur, trice 

adj harakatlantiruvchi, harakatga keltiruvchi; muscles, 

organes locomoteurs harakatlantiruvchi mushaklar, a’zolar. 

locomotion 

nf  1.  harakatlanish,  harakatga  keltirish;  muscles  de 

locomotions harakatlantirish mushaklari; 2. harakatlanish, harakat; moyens 

de locomotion harakatlanish vositalari. 

locomotive 

nf  parovoz,  lokomotiv;  locomotive  électrique,  à  moteur 

diesel  elektrovoz,  teplovoz;  conducteur  de  locomotive  parovoz 

haydovchisi;  loc  c’est  une  vraie  locomotive  haqiqiy  chopqir;  loc  fumer 

comme  une  locomotive  parovozdek  tutatmoq;  souffler  comme  une 

locomotive parovozdek pishqirmoq. 

locuteur 

nm o‘z tilida gapiruvchi. 

locution 

nf  ibora,  so‘z  birikmasi;  locution  figée  turg‘un  so‘z  birikmasi; 

locution  verbale  fe’lli  so‘z  birikmasi;  locution  adverbiale  ravishli  birikma; 

locution conjonctive murakkab bog‘lovchi; locution prépositive murakkab 

old ko‘makchi. 

loden 

nm qalin jun mato, drap, qalin jun matodan qilingan palto. lœss 

nm inv sariq tuproq, soz tuproq; plaine de lœss sariq tuproqli vodiy. 

logarithme 

nm logarifm; table de logarithme logarifm jadvali. 

logarithmique 

adj  logarifm ga  oid,  logarifmli;  calculs  logarithmiques 

logarifm hisobi. 

loge 


nf  1.  xizmatkor  boshpanasi  (eshik  oldida);  2.  kiyinish,  yasanish, 

pardoz-andoz xonasi, kiyimxona, pardozxona, grimxona; 3. alohida bo‘linma; 

4. loja; loge de balcon, de corbeille balkon,  beletaj  lojasi; loc fig  être  aux 

premières loges eng qulay guvoh; 5. masonlar uyushmasi, masonlar lojasi. 

logeable 

adj  1.  yashasa,  tursa,  istiqomat  qilsa  bo‘ladigan;  un  réduit  à 

peine  logeable  zo‘rg‘a  yashasa  bo‘ladigan  hujra;  2.  narsalarni  joylasa 

bo‘ladigan; un coffre très logeable juda sig‘imli jomadon. 

logement 

nm  1.  yashash,  turish,  istiqomat  qilish  joyi,  uy-joy  berish, 

joylashtirish,  joylashish;  assurer,  donner  le  logement  à  qqn  birovni  turar 

joy bilan  ta’minlash,  birovga  turar  joy berish; 2.  turar  joy,  uy-joy, makon; un 

logement de deux pièces ikki xonali turar joy. 

loger 


I.  vi yashamoq,  istiqomat  qilmoq,  turmoq,  kun  kechirmoq;  II.  vt  1. 

joylashtirmoq;  où  logez-vous  vos  amis?  o‘rtoqlaringizni  qayerga 

joylashtirasiz?  2. nishonga  urmoq,  tegizmoq; loger une balle dans  la cible 

o‘qni mo‘ljalga urmoq, o‘qni nishonga tegizmoq; III. se loger vpr joylashmoq, 

o‘rnashmoq,  joy  topmoq; on ne trouve pas à se loger dans cette ville  bu 

shaharga  joylashishning,  bu  shahardan  boshpana  topishning  iloji 

bo‘lmayapti. 

logeur, euse 

n jihozlangan xonani, uyni ijaraga beruvchi. 

loggia 


nf peshayvon. 

logiciel 

nm inform EHM  dasturi. 

logicien,  ienne 

n  1.  mantiqchi;  2.  mantiqan  fikrlovchi,  mulohaza 

yurituvchi; raisonner en logicien mantiqan mulohaza qilmoq. 

logique

1

 nf  1.  mantiq  ilmi;  logique  formelle,  logique  pure  aniq,  sof 

mantiq;  logique  générale  umumiy  mantiq;  2.  mantiqqa  taalluqli  asarlar;  3. 

fikr,  mulohaza  yuritish,  fikrlash,  o‘ylash;  4.  mantiq,  mantiqiy  fikr;  la  logique 

d’une  démonstration  isbotning  mantiqi;  vous  manquez  de  logique! 

gapingizda mantiq yo‘q! 

logique


adj  1.  mantiqqa  oid,  mantiqiy;  déduction,  conclusion  logique 

mantiqiy hisob-kitob, xulosa; 2. mantiqan, mantiqiy  jihatdan  to‘g‘ri; mantiqiy; 

raisonnement logique mantiqiy  fikrlash;  c’est la conséquence logique de 

ses  erreurs  bu  uning  xatolarining  mantiqiy  oqibati;  3.  fam  tabiiy,  mantiqqa 

mos  keladigan;  il  est  furieux  et  c’est  logique  uning  jahli  chiqyapti  va  bu 

tabiiy;  4.  to‘g‘ri  fikr,  mulohaza,  o‘y  qiluvchi,  yurituvchi;  vous  n’êtes  pas 

logique!  siz  to‘g‘ri  fikr  yuritmayapsiz!  5.  mulohazali,  mantiqiy;  esprits 

logiques et esprits intuitifs mantiqiy va xayoliy fikrlar. 

logiquement 

adv  1.  mantiqan;  raisonner  logiquement  mantiqan  to‘g‘ri 

mulohaza  qilmoq;  2.  mantiqan,  mantiqqa  qaraganda,  mantiqqa  muvofiq; 

logiquement,  les  choses  devraient  s’arranger  mantiqan,  ishlar  yurishib 

ketishi kerak edi. 

logis 

nm  inv  1.  litt  yashash  joy,  turar  joy,  makon,  uy;  quitter  le  logis familial o‘z uyini tashlab ketmoq; 2. corps de logis binoning asosiy qismi. 

loi 


nf 1. qonun; lois et institutions qonun va qonunchilik; proposition de 

loi  qonun  loyihasi;  amender  une  proposition  de  loi  taqdim  qilingan 

qonunga  o‘zgartirish  kiritmoq;  loi-cadre  asosiy  qonun;  2.  qonun,  qoida, 

tartib,  nizom;  conforme  à  la  loi  qonunga  binoan;  homme  de  loi  yurist;  3. 

qonun,  farz,  buyruq;  dicter,  faire  la  loi  à  qqn  buyurmoq,  xo‘jayinchilik 

qilmoq;  faire  la  loi  buyurmoq;  vous  ne  ferez  pas  la  loi  chez  moi!  siz 

mening uyimda xo‘jayinchilik qila olmaysiz! 4.  qonun, qonuniyat;  la loi de la 

jungle changalzor qonuni;  la  loi du  milieu atrof-muhit qonuni; 5. Ollohning 

buyrug‘i; 6. pl qonun-qoida, qoida; les lois de l’honneur, de la politesse or-

nomus, odob  qonun-qoidalari; 7. qoida, me’yor; 8. burch, vazifa; loi  morale 

ma’naviy burch;  9. les lois du beau, de l’art go‘zallik, san’at  normalari;  10. 

qonun,  qonuniyat;  fan;  lois  physiques  fizika  qonuniyatlari;  découvrir, 

trouver une loi qonuniyat kashf qilmoq, topmoq. 

loin 


I. adv 1. ancha  uzoqda,  olisda, yiroqda; loc elle ira loin,  je  vous  le 

dis  uning  kelajagi  porloq,  u  uzoqqa  boradi,  mana  meni  aytdi  deysiz;  aller 

trop  loin  o‘ tkazib  yubormoq,  orttirib  yubormoq;  une  affaire  qui  peut  aller 

loin  yomon  oqibatlarga  olib  boradigan  ish;  2.  uzoq,  yiroq,  olis,  hali  ancha 

(vaqt)  bor;  l’été  n’est  plus  bien  loin  yoz  unchalik  uzoq  emas,  yozga  oz 

qoldi;  comme c’est loin! bu qanchalar olis, qadimiy!  sans remonter si loin 

uzoqqa  bormay;  voir  loin  uzoqni  ko‘rmoq;  II.  nm  1.  il  y  a  loin  uzoq,  olis, 

ancha,  yiroq;  il  y  a  loin  de  l’hôtel  à  la  plage  mehmonxonadan  plajgacha 

uzoq;  2.  loc  adv  au  loin  uzoqda,  olisda,  yiroqda;  aller,  partir  au  loin 

uzoqqa,  olisga  bormoq,  ketm oq;  uzoqlashmoq;  3.  loc  adv  de  loin  uzoq 

joydan,  uzoqdan, olisdan, yiroqdan;  revenir de loin  narigi dunyodan qaytib 

kelmoq;  4.  loc  adv  de  loin  en  loin  har  joy-har  joyda,  uzoq-uzoqda,  har 

zamon-har  zamonda;  bornes  placées  de  loin  en  loin  har  joy-har  joyga 

o‘rnatilgan  chegara  to‘siqlari;  III.  loc  prép  loin  de  1.  uzoq  joyda,  uzoqda, 

olisda, yiroqda; loin de tout hamma narsadan uzoqda; prov loin des yeux, 

loin  du  cœur  ko‘zdan  nari,  ko‘ngildan  nari;  loin  de  moi  la  pensée  de 

blâmer  ce  procédé  men  bu  ishni  qoralash  fikridan  uzoqdaman;  loin  de  là 

aksincha;  2.  uzoqda,  yiroqda,  olisda;  tous  ces  souvenirs  sont  déjà  bien 

loin  de  nous  hamma  bu  xotiralar  endi  bizdan  juda  olisda;  3.  pas  loin  de 

deyarli, qariyb; il n’est pas loin de minuit deyarli yarim tun; cela m’a coûté 

pas loin de  mille francs bu menga deyarli ming  frankka tushdi; 4. être loin 

de + inf  biror  narsa  qilishdan uzoqda bo‘lmoq; il  était loin de s’attendre à 

cela u  buni  umuman kutmagan  edi; IV.  loc conj d’aussi loin que, du plus 

loin  que  bilanoq;  d’aussi  loin,  du  plus  loin  qu’il  me  vit  meni  ko‘rishi 

bilanoq. 

lointain,  aine 

I.  adj  1.  uzoq,  yiroq,  olis;  uzoqdagi,  olisdagi,  yiroqdagi; 

partir dans un pays lointain  olis o‘lkaga ketmoq; 2. uzoq, yiroq, olis; une 

ressemblance lointaine qandaydir o‘xshashlik; 3. uzoq o‘ tmishga, kelajakka 

oid;  uzoq  o‘tmishdagi,  kelajakdagi;  passé,  avenir  lointain  uzoq  o‘ tmish, 

kelajak; II. nm rasmning orqa plani; les lointains de Vinci Vinchi rasmlaring 

orqa planlari; dans le lointain, au lointain orqa planda. LOIR

 

LOT 

 

 312 

loir 


nm sonya (qishda uzoq vaqt uyquda bo‘ladigan  olmoxonga o‘xshash 

hayvon);  loc  fam  dormir  comme  un  loir  dong  qotib  uxlamoq;  être 

paresseux comme un loir juda dangasa bo‘lmoq. 

loisible 

adj ruxsat etilgan, ijozat etilgan, yo‘l qo‘yilgan, mumkin. 

loisir 


nm  1.  bo‘sh,  xoli  vaqt,  imkon;  mes  occupations  ne  me  laissent 

pas le loisir de vous  écrire mening yumushlarim sizga xat yozishga imkon 

bermayapti;  des  heures  de  loisir  bo‘sh,  bekorchilik  vaqtlari;  2.  pl  ishdan 

bo‘sh  vaqt,  bo‘sh,  bekor  vaqt;  avoir  beaucoup  de  loisirs  bo‘sh  vaqti  ko‘p 

bo‘lmoq; 3.  pl  hordiq chiqarish, ko‘ngilxushlik, ko‘ngil ochish vaqtlari;  loisirs 

coûteux  qimmatga  tushadigan ko‘ngil ochish vaqtlari; à  loisir, tout  à loisir 

loc  adv  vaqtining  boricha,  maza  qilib,  rohat  qilib,  ko‘ngliga  siqqancha;  en 

vacances, je lis à loisir ta’til vaqtida men maza qilib kitob o‘qiyman. 

lombaire 

adj  belga  oid;  région  lombaire  bel  qismi;  les  cinq  vertèbres 

lombaires beshta bel umurtqasi. 

lombes 


nm pl bel. 

lombric 


nm chuvalchang. 

long,  longue 

I.  adj  1.  otdan  oldin:  uzun,  katta;  long  nez  uzun  burun;  il 

faisait de longues enjambées  u katta  qadamlar  tashlab borar edi; 2. uzun, 

cho‘ziq, cho‘zinchoq; 3. kattalikda, cho‘zilib ketgan; description trop longue 

d’un  tiers  uchdan  birga  ortiqcha  cho‘zilib  ketgan  tasvirlash;  4.  uzun,  uzoq, 

olis,  davomli  (vaqtga  nisbatan);  5.  ling  cho‘ziq;  syllabe,  voyelle,  note 

longue  cho‘ziq  bo‘g‘in,  unli,  nota;  à  de  longs  intervalles  uzoq-uzoq  vaqt 

orasida;  6.  qadimiy,  eski;  de  longue  date  uzoq  vaqtdan  beri;  7.  uzoq 

kelajakda,  kelajakda;  à  plus  ou  moins  longue  échéance  ancha-muncha 

uzoqqa mo‘ljallangan; il s’y fera à la longue oxiri baxayr bo‘ladi; 8. long (à) 

uzoq davom etgan, etadigan, uzoq cho‘zilgan, cho‘ziladigan, sekin;  II. nm 1. 

table de  1,2  m de long uzunligi 1,2 mli stol; tomber de tout son long bor 

bo‘yicha  yiqilmoq,  yerga  cho‘zilib  yiqilmoq;  de  long  en  large,  en  large  de 

long bo‘yiga va eniga, eniga va bo‘yiga; tout de long butun uzunligi bo‘ylab; 

au long, tout  au long bor bo‘yicha,  to‘la; racontez-moi cela tout  au long 

menga  buni  borini  gapirib  bering;  loc  prép  au  long  de,  le  long  de,  tout  le 

long,  tout  du  long  de  butun  uzunligi  bo‘ylab,  bo‘ylab;  il  marchait  le  long 

des rue u ko‘cha bo‘ylab  borar  edi; bo‘yi, davomida (vaqtga nisbatan); tout 

le long du jour butun kun bo‘yi; III. adv ko‘p; en savoir long bu haqda ko‘p 

bilmoq. 

longanimité 

nf  litt  sabr,  toqat,  bardosh,  chidam,  bardoshlilik, 

ko‘ngilchanlik. 

long-courrier 

adj  n  uzoqqa  suzadigan,  uzoqqa  uchadigan;  uzoqqa 

suzadigan kema, uzoqqa uchadigan samolyot; avions  long-courriers  uzoq 

masofaga uchadigan samolyot. 

longe

1

 nf longe (de veau) molning bel go‘shti. longe

2

 nf arqon;  mener un cheval par la  longe  otni arqonidan yetaklab bormoq. 

longer 


vt 1. yoqalab, bo‘ylab bormoq; longer  les  murs pour se cacher 

yashirinish  uchun  devorlar  bo‘ylab  bormoq;  2.  bo‘ylab,  yoqalab  cho‘zilib 

ketmoq; la route longe la mer yo‘l dengiz yoqalab cho‘zilib ketgan. 

longeron 

nm  1.  ko‘ndalang  to‘sin;  2.  lonjeron  (avtomobil  ramasining 

yondori, samolyot qanotining bo‘ylama brusi kabilar). 

longévité 

nf uzoq umr, uzoq umr ko‘rish, uzoq yashash. 

longitude 

nf géog uzunlik; île  située par  60° de latitude sud et  20° de 

longitude  ouest  60°  janubiy  kenglik  va  20°  g‘arbiy  uzunlikda  joylashgan Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling