Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet125/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   238

luminescent,  ente 

adj  nur  sochadigan,  nur  taratadigan,  nurlanadigan; 

tube luminescent kunduzgi yorug‘ lik lampasi. 

lumineusement 

adv  aniq,  ravshan,  ochiq,  oydin;  expliquer 

lumineusement  un  problème  biror  masalani  aniq-ravshan  tushuntirib 

bermoq. 


lumineux,  euse 

adj  1.  yaltiragan,  yaltirab  ko‘rinadigan;  yaltiroq, 

yiltillagan;  corps,  point  lumineux  yaltiroq  jism,  nuqta;  source  lumineuse 

yaltiragan manba; montre à cadran lumineux yaltirab ko‘rinadigan siferblatli 

soat; 2. porlagan, chaqnagan, nur sochib turgan; teint, regard lumineux nur 

sochib turgan yuz, yorqin qarashlar; 3. charaqlagan, yorqin; rayon lumineux 

yorqin  nur; 3.  tiniq, ravshan, o‘ tkir, ajoyib; intelligence lumineuse o‘ tkir aql; 

un  raisonnement  lumineux  ravshan  mushohada;  fam  c’est  une  idée 

lumineuse bu ajoyib fikr. 

luminosité 

nf 1. nur sochish, yarqirash, chaqnash; la luminosité du ciel 

méditerranéen  O‘rta  yer  dengizi  havzasi  osmonining  yarqirashi;  2.  nur, 

yog‘du,  shu’la,  yaltiroqlik;  masse  et  luminosité  des  étoiles  yulduzlarning 

massasi va yog‘dusi. 

lump 

nm  shimol  baliqlarining  bir  turi;  œufs  de  lump  shu  baliqning uvildirig‘i. 

lunaire 


adj 1. oyga oid,  oy; le sol lunaire oy  tuprog‘i; expédition lunaire 

oy ekspeditsiyasi; 2. oy, oyni eslatuvchi, oyga o‘xshash; face lunaire oy yuz 

(dumaloq va rangpar). 

lunaison 

nf oy hisobi, qamariya. 

lunatique 

adj, n o‘jar, qaysar, ters, ko‘ngliga kelgan ishni qilaveradigan; il 

est lunatique u o‘jar; une conduite un peu lunatique bir oz ters fe’l-atvor. LUNCH

 

LYSE 

 

 315 

lunch 


nm  lench,  tamaddi  (tushlikdan  keyingi  ikkinchi  ovqat;  umuman 

yengil ovqatlanish, tamaddi qilib olish); pl des lunchs ou des lunches. 

lundi 

nm dushanba. lune 

nf  1.  oy;  le  disque  de  la  lune  oy  gardishi;  pleine  lune,  nouvelle 

lune  to‘lin, yangi  oy; croissant de lune yarim oy;  le  clair de lune  oy nuri; 

nuit sans lune oysiz  tun; atterrir sur la Lune Oyga qo‘nmoq; 2.  loc fig être 

dans  la  lune  parishonxotir,  xayoli  o‘zida  bo‘lmaslik;  demander,  promettre 

la  lune  osmondagi  yulduzni  tilamoq,  va’da  qilmoq;  tomber  de  la  lune 

osmondan tushgan bo‘lmoq; 3. fam yumaloq semiz bet; orqa. 

luné,  ée 

adj  bien,  mal  luné  yaxshi,  yomon  kayfiyatli;  il  est  mal  luné 

aujourd’hui bugun uning kayfiyati yomon. 

lunetier,  ière 

n  ko‘zoynak  ishlab  chiqaruvchi,  ko‘zoynak  sotuvchi, 

ko‘zoynaksoz,  optika  mutaxasissi;  industrie  lunetière  ko‘zoynak  ishlab 

chiqarish sanoati. 

lunette

1

 nf 1. yumaloq deraza,  teshik;  2.  teshik; la lunette des  cabinets hojatxonalar teshigi. 

lunette


2

  nf  1.  pl  ko‘zoynak;  porter,  mettre  des  lunettes  ko‘zoynak 

taqmoq;  2.  durbin;  lunette  d’approche  kuzatish  trubasi;  lunette 

astronomique astronom ik kuzatish trubasi, teleskop. 

lunetterie 

nf ko‘zoynak savdosi. 

lunule 

nf tirnoq ustidagi yarim oy shaklidagi oq dog‘. lupanar 

nm litt fohishaxona, islovotxona. 

lupus 

nm inv teri silining bir turi; lupus tuberculeux sil bo‘rtmachasi. lurette 

loc il y a, depuis, cela fait belle lurette ko‘pdan beri, allaqachon; 

ils  sont  partis  il  y  a  belle  lurette  ular  allaqachon  ketishgan;  ça  fait  belle 

lurette qu’on ne l’a pas vu uni ko‘rishmaganiga ko‘p vaqt bo‘ldi. 

luron,  onne 

n vieilli  epchil,  chapdast,  chaqqon,  o‘ tkir  odam;  m  quvnoq, 

xushchaqchaq odam. 

lusitanien, ienne 

adj Portugaliya va portugaliyaliklarga oid. 

lustrage 

nm  pardoz  berish,  pardozlash  (matoga),  yaltiratish;  lustrage 

des étoffes matoni pardozlash; lustrage des fourrures mo‘ynani yaltiratish. 

lustre

1

  nm  litt  besh  yil;  pl  il  y  a  des  lustres  ancha  oldin,  ancha  ilgari, ancha burun. 

lustre


2

 nm 1. yaltirash, yarqirash; vernis donnant du lustre yaltirayotgan 

lok; 2. nur, shu’la, jilva. 

lustre


3

 nm lustra, qandil, chilchiroq. 

lustrer 

vt  1.  yaltiratmoq,  yarqiratmoq;  le  chat  lustre  son  poil  en  se 

léchant  mushuk  junini  yalab  yaltiratadi;  des  cheveux  lustrés  yaltiratilgan 

soch; veste lustrée aux coudes tirsaklari yaltirab ketgan kurtka. 

lustrine 

nf lustrin (jundan yoki jun aralashtirib to‘qilgan yaltiroq mato). 

luth 

nm ud (qadimgi muziqa asboblaridan biri). lutherie 

nf torli cholg‘u asboblari ishlab chiqarish. 

luthérien, ienne 

adj luteranlar mazhabiga oid, luteran; n les luthériens 

luteran mazhabidagi kishilar, luteranlar. 

luthier 


nm torli musiqa asboblari yasaydigan usta. 

lutin 


nm shumtaka kichkina jin. 

lutiner 


vt ayol kishini u yer-bu yerini ushlab hazillashmoq. 

lutrin 


nm nota qo‘yish moslamasi (cherkovda). 

lutte 


nf  1.  kurash;  kurashish;  lutte  gréco-romaine  klassik  kurash;  lutte 

libre erkin kurash;  2. kurash (qarama-qarshiliklar); lutte des classes sinfiy 

kurash; 3. lutte contre, pour uchun, qarshi kurash, zo‘r berish; lutter contre 

l’alcoolisme  alkogolizmga  qarshi  kurash;  lutte  pour  la  vie  hayot  uchun, 

yashab  qolish  uchun  kurash;  4.  kurash,  kurashuv,  olishuv  (qarama-qarshi 

kuchlar  orasida);  la  lutte  entre  le  bien  et  le  mal  yaxshilik  va  yomonlik 

o‘rtasidagi  kurash;  5.  loc  adv  de  haute  lutte  bor  kuchini,  bor  imkoniyatini 

ishga solib; il a emporté la victoire de haute lutte u bor kuchini ishga solib 

g‘olib chiqdi. 

lutter


  vi  1.  birov  bilan,  birovga  qarshi  kurashmoq,  olishmoq,  kurash 

tushmoq;  2.  kurashmoq,  olishmoq,  jang  qilmoq;  lutter  de  kurashmoq, 

talashmoq,  raqobat  qilmoq;  lutter  de  vitesse  avec  qqn  biror  kishi  bilan 

tezlikda  raqobat  qilmoq;  3.  qarshi  kurashmoq;  yengish,  bartaraf,  yo‘q  qilish 

uchun kurash olib bormoq; lutter contre la maladie kasallikka qarshi kurash 

olib  bormoq;  lutter  pour  l’indépendance  mustaqillik  uchun  kurashmoq; 

pour vivre, il faut lutter yashash uchun, kurashmoq kerak. 

lutteur, euse 

n 1. kurashchi, polvon; 2. fig kurashchi, kurashuvchi. 

luxation 

nf  chiqish;  luxation  de  l’épaule,  de  la  hanche  elka,  tosning 

chiqishi. 

luxe 

nm 1. hashamat, dabdaba,  dang‘illamalik,  bashanglik, serhashamlik; vivre dans le luxe yegani oldida,  to‘kin-sochinlikda yashamoq; fam ce n’est 

pas du luxe hasham uchun emas; zaruriy, kerakli narsa; zarurat; 2. ortiqcha 

farovonlik, ortiqcha sarf-xarajatga yo‘l  qo‘yish, isrofgarchilik,  dabdabalilik; le 

luxe de sa chambre à coucher yotoqxonasining dabdabaliligi; de luxe zeb-

ziynat;  produits,  articles  de  luxe  zeb-ziynat  mahsulotlari,  mollari;  3. 

qimmatli, qimmatga tushadigan narsa; se donner, se payer le luxe de dire, 

de  faire  biror  xushxabarni  aytishni,  yoqimli  narsani  qilishni  o‘ziga  ep 

ko‘rmoq; je  me suis payé le  luxe de dire  ce  que je pensais men qanday 

fikrda  ekanligimni aytishni o‘zimga  ep ko‘rdim; 4. mo‘lchilik, seroblik,  to‘lalik; 

avec un grand luxe de détails hamma tafsilotlariga to‘laligicha. 

luxer 

I.  vt  biror  joyini  chiqarib  olmoq;  II.  vpr  elle  s’est  luxée  la  rotule  u tizzasining ko‘zini chiqarib oldi. 

luxueusement 

adv  dabdabali,  hashamatli,  dang‘illama,  muhtasham;  un 

appartement luxueusement meublé muhtasham jihozlangan uy. 

luxueux,  euse 

adj  hashamatli,  yasatilgan,  bezatilgan,  serhasham; 

installation  luxueuse  serhasham  joylashtirish;  un  hôtel  luxueux 

hashamatli mehmonxona. 

luxure 

nf litt axloqsizlik, hirs, shahvatparastlik. luxuriance 

nf  boylik,  ko‘plik,  qalinlik;  la  luxuriance  de  la  végétation 

o‘simlik  dunyosining  boyligi;  luxuriance  des  images  dans  un  poème 

dostonda jonli iboralarning ko‘pligi. 

luxuriant,  ante 

adj  gullab-yashnayotgan,  gurkirab  o‘sayotgan,  to‘lib-

toshgan, boy; une végétation luxuriante boy o‘simlik dunyosi. 

luxurieux, euse 

adj litt axloqsiz; hirsga, shahvatga berilgan. 

luzerne 


nf beda; champ de luzerne bedazor, bedapoya. 

lycée 


nm 1. litsey; 2. litsey, litseyda o‘qigan davr. 

lycéen, enne 

n litsey o‘quvchisi. 

lymphatique 

adj 1. limfaga  oid, lim fatik, lim fa; vaisseaux lymphatiques 

lim fa tomirlari; ganglions lymphatiques lim fatik tugunlar; 2. ruhsiz, lanj, zaif, 

sust; un adolescent lymphatique sust yigitcha; n lanj, zaif, sust odam. 

lymphatisme 

nm litt lanjlik, zaiflik, sustlik. 

lymphe 


nf  lim fa  (organizmda  qon  bilan  to‘qimalar  o‘rtasida  modda 

almashinuvini  ta’minlovchi  suyuqlik);  la  lymphe  nourrit  les  cellules  lim fa 

hujayralarni oziqlantiradi. 

lymphocyte 

nm lim fotsit. 

lynchage 

nm sudsiz-so‘roqsiz jazolash, olomon qilish. 

lyncher 


vt  1.  sudsiz-so‘roqsiz  jazolamoq,  olomon  qilmoq;  2.  olomon 

qilmoq. 


lynx 

nm inv silovsin; avoir des yeux de lynx ko‘zi o‘ tkir bo‘lmoq. 

lyophiliser 

vt  ichimlikni  (sut,  qahva,  choy  va  sh;  k.)  muzlatib  so‘ng 

kristallashgan  suv  haydamoq;  café  lyophilisé  muzlatib  suv  kristali 

haydalgan qahva. 

lyre 

nf 1. lira (chertib chalinadigan torli musiqa asbobi); lira chalmoq; 2. litt poetik ijodiyot ramzi; ilhom parisi. 

lyrique 


adj  1.  lirik,  his-tuyg‘ularni  ifodalovchi  (she’r);  poésie  lyrique  lirik 

she’r;  la  nature,  l’amour,  thèmes  lyriques  lirik  tabiat,  sevgi,  mavzular;  2. 

lirik, lirizm bilan sug‘orilgan, his-tuyg‘ularga to‘lgan, hissiy, shoirona; quand il 

parle  de  sa  jeunesse,  il  est  lyrique  u  yoshligi  haqida  gapirganda,  shoir 

bo‘lib  ketadi;  3.  lirik,  musiqali;  drame  lyrique  musiqali  drama;  comédie 

lyrique  musiqali  komediya;  théâtre  lyrique  musiqa  teatri;  artiste  lyrique 

opera artisti. 

lyriquement 

adv litt lirik, zavq-shavqqa to‘lib, she’riy. 

lyrisme 


nm 1. lirizm, she’r, she’riy janr; le lyrisme  romantique romantik 

lirizm; le lyrisme de Chopin Shopen  lirizmi; 2. zavq-shavq, quvonch,  o‘zida 

yo‘q  xursandchilik,  shoironalik;  ils  sont  dénués  de  lyrisme  ular 

shoironalikdan uzoqdirlar. 

lys 

nm voir lis. lyse 

“eritma, erish” ma’nosini bildiruvchi ilmiy atama qismi. M

 

MAGNÉSIUM 

 

 316 

 

  

 m

1

 nm inv fransuz alifbosining o‘n uchinchi harfi. m

2

 abrév 1. M rim raqamida mingni bildiradi; 2. M. (monsieur) janob; MM. (messieurs)  janoblar;  3.  m  (mètre)  metr;  4.  M  (méga)  mega;  MHz 

(mégahertz) megagers. 

ma 

adj poss f voir 

mon. 


maboul, e

 n, adj fam ahmoq, jinni, tentak. 

macabre

 adj o‘lim vasvasasiga oid; fig plaisanterie macabre qaltis hazil. macadam

 nm shag‘al yotqizilgan yo‘l. 

macaque

 nm 1. makaka; 2. fam juda xunuk odam. macaron

 nm 1. bodom mag‘zi unidan  qilingan kulcha; 2. soch  gajagi;  3. 

fam  dumaloq  shakldagi  taqinchoq,  avtomobillar  belgisi,  nishoni;  4.  fam 

zarba. 


macaroni

 nm makaron. 

macaronique

  adj  poésie  macaronique  lotincha  so‘z  va  lotincha 

qo‘shimchalar qo‘shilgan she’r. 

macchabée

 nm fam o‘lik, jasad, murda. 

macédoine

 nf sabzavotlar yoki mevalar salati. 

macération

  nf  1.  jismoniy  nafsni  tiyish,  tana  a‘zolarini  chiniqtiris h;  2. 

damlama  qilish;  la  macération  des  fruits  dans  l’alcool  mevalarni  spirtda 

damlash;  3.  dam lama;  une  macération  de  quinquina  xinin  damlamasi;  4. 

teri yoki matoni biror suyuqlikda ivitish, yumshatish. 

macérer

  I. vt  ivitmoq,  dam lamoq;  cerises  macérées  dans  l’eau-de-vie gilosning aroqdagi damlamasi; II. vi dimlamoq;  laisser  macérer  24 heures 

24 soat dimlamoq. 

mach

 n tovush tezligi. mâche

 nf otquloqsimon ko‘kat. 

mâcher

  vt  1.  chaynamoq;  ne  pas  mâcher  ses  mots  chaynalib o‘tirmaslik, yuziga, tikkasiga aytmoq; 2. techn chaynab ketmoq, g‘ajimoq. 

machette


 nf chopqi. 

machiavel

 nm munofiq, xiyonatkor, makkor, dog‘uli odam. 

machiavélique

 adj makkor, hiylakor, ayyor, dog‘uli, mug‘ombir. 

machiavélisme

  nm  ayyorlik,  makkorlik,  hiylakorlik,  mug‘ombirlik, 

dog‘ulilik, davlatni boshqarishdagi makkorlik. 

mâchicoulis

 nm shinak, tuynuk (istehkomlarda, qal’a devorlarida). 

machin

 nm haligi; haligi narsa; o‘sha narsa, anavi. machinal,  ale,  aux

  adj  g‘ayriixtiyoriy,  beixtiyor,  bexos,  ixtiyorsiz;  un 

geste machinal g‘ayriixtiyoriy harakat. 

machinalement

  adv  g‘ayriixtiyoriy  ravishda,  beixtiyor,  o‘ylamasdan, 

bexosdan, ixtiyorsiz. 

machine

  nf  1.  mashina;  stanok;  machine  à  vapeur  bug‘  mashinasi; machine électronique hisoblash mashinasi;  machine à laver kir yuvadigan 

mashina;  machine  à  coudre  tikuv  mashinasi;  machine  à  tisser  to‘quv 

dastgohi; machines agricoles qishloq-xo‘jalik mashinalari; machines outils 

stanok  (metall  yoki  yog‘ochni  qayta  ishlovchi);  2.  harakatlanuvchi  transport 

vositasi;  3.  mil  machine  infernale  jahannam  mashinasi;  4.  teatr 

mexanizatsiyalashtirilgan sahna dekoratsiyasi. 

machinerie

 nf 1. mashinalar;  2. kemaning mashinalar bo‘lim i;  3.  teatrda 

dekoratsiyani o‘zgartirish uchun xizmat qiladigan mexanizmlar. 

machinisme

 nm mexanizatsiyalashtirish. 

machiniste

  n  1.  mashinist;  2.  sahna  va  kino  dekoratsiyasi  mexanigi;  3. 

lokomotiv haydovchisi. 

mâchoire

 nf 1. jag‘; 2. qisqichning, ombirning jag‘i. 

mâchonnement

 nm sekin chaynash; kavshash. 

mâchonner

  vt  1.  sekin  chaynamoq;  kavshamoq;  mâchonner  son 

crayon  qalamini  g‘ajimoq,  chaynamoq;  2.  gapni  chaynab  gapirmoq, 

ming‘irlamoq. 

mâchouiller

 vt yutmay chaynab turmoq. 

macle

 nf murakkab kristal. maçon

 nm g‘isht teruvchi usta. 

maçonner

 vt qurmoq, g‘isht termoq, urmoq. 

maçonnerie

 nf 1. tosh, g‘isht terish; 2. masonlar uyushmasi. 

maçonnique

 adj masonchilikka oid. 

macreuse

 nf 1. churrak,  o‘rdakning bir  turi; 2.  ho‘kizning yelka  qismidagi 

oriq go‘sht. 

macrocéphale

 adj boshi katta, kallasi katta, xumkalla. 

macrocosme

 nm phil koinot, olam. 

macrocosmique

 adj 1. koinot, olamga oid; 2. dunyo miqyosidagi. 

macroscopique

 adj oddiy ko‘z bilan ko‘rsa bo‘ladigan. 

macule


 nf 1. vx dog‘, kir; 2. qog‘ozdagi siyoh dog‘i; 3. teridagi dog‘. 

maculer


 vt dog‘ qilmoq, iflos qilmoq. 

madame, 


pl mesdames nf xonim, oyim, xonimlar. 

madeleine

  nf  1.  madlen  (biskvit  pirojnoye);  2.  loc  pleurer  comme  une 

Madeleine zor-zor yig‘lamoq, ko‘p yosh to‘kmoq. 

mademoiselle, 

pl mesdemoiselles nf oyim qiz, oyim qizlar. 

madère

 nm madera (vino turi). madone

 nf madonna (katoliklarda Bibi Maryam nomi); fig eng dilbar ayol. 

madras

 nm madras (gazlama). madré, ée

 adj litt makkor, ayyor, dog‘uli. 

madrépore

 nm zool yulduzsimon marjon. 

madrier

 nm qalin to‘sin. maelström

 ou malstrom nm girdobli dengiz oqimi. 

maestria

 nf 1. ijrochilik mahorati; 2. ustalik, epchillik, chaqqonlik,  abjirlik, 

chapdastlik. 

maestro


  nm  mus  orkestr  dirijyori,  bastakor  maestro,  ustoz;  (mashhur 

kompozitor yoki dirijyorga nisbatan ishlatiladi). 

mafia

 ou maffia nf mafiya, banda, uyushgan jinoyatchilar guruhi. magasin

  nm  1.  magazin,  do‘kon;  2.  ombor;  magasin  de  vivres, 

d’habillement oziq-ovqat, kiyim-kechak omborxonasi; 3. o‘qdon. 

magasinier

 nm ombor mudiri. 

magazine


 nm 1. suratli, rasmli jurnal; 2. radio va televidenie xronikasi. 

magdalénien,  ienne

  adj  paleolitning  oxirgi  davriga  oid;  nm  paleolitning 

oxirgi davri. 

mage

 n 1. sehrgar, jodugar, afsungar; 2. nm kohin (ma’jusiylar ruhoniysi). maghrébin, ine

 adj, n mag‘ribga oid, mag‘riblik. 

magicien, ienne

 n sehrgar, jodugar, afsungar, folbin. 

magie

  nf  sehr,  jodu,  afsun;  magie  blanche  zararsiz  jodu;  magie  noire qora niyatli jodu. 

magique


 adj g‘aroyib, sehrli, joduli, afsunli;  mentalité  magique irimchilik; 

charme magique sehrli joziba. 

magiquement

 adv sehrli ravishda, ajoyibona, g‘aroyibona. 

magistral,  ale,  aux

  adj  mohirona,  san’atkorona;  cours  magistral 

dorulfunun o‘qituvchisining ma’ruzasi; 2. litt qat’ iy, amirona. 

magistralement

  adv  ustalik  bilan,  mahorat  bilan,  mohirona, 

san’atkorona, mukammal. 

magistrat

  nm  vx  sud  ijrochisi,  sudya,  prokuror;  magistrat  du  siège,  du 

parquet prokuror; magistrat supérieur d’un parquet bosh prokuror. 

magistrature

  nf  1.  sud  muassasasi,  idorasi,  mahkamasi;  2.  sudyalik 

unvoni; sudyalik vazifasining muddati. 

magma

 nm 1. vx géol magma; 2. quyuq massa. magnanerie

 nf pillaxona. 

magnanime

  adj  olijanob,  oliyhimmat,  mehribbon,  muruvvatli,  hotam toy, 

himmatli. 

magnanimité

 nf 1. vx olijanoblik,  oliyhimmatlik, muruvvatlilik, marhamat, 

mehribonlik. 

magnat

 nm magnat, yirik puldor; un magnat du pétrole neft qiroli. magnésium

  nm  magniy  (kimyoviy  element,  kumush  rang  yumshoq 

metall). 


MAGNÉTIQUE

 

MAÎTRE 

 

 317 

magnétique

 adj magnitli, ohanraboli; fig ohanrabo, o‘ziga tortuvchi, o‘ziga 

jalb qiluvchi, maftunkor. 

magnétisation

 nf magnitlash, magnitlashtirish. 

magnétiser

  vt  1.  o‘ziga  tortmoq,  maftun  qilmoq,  o‘ziga  rom  qilmoq;  2. 

avramoq; gipnoz qilmoq; 3. magnitlamoq. 

magnétiseur,  euse

  n  gipnozchi;  guérisseurs  et  magnétiseurs 

davolovchilar va gipnozchilar. 

magnétisme

  nm  1.  phys  magnetizm  (magnit  hodisalari  va  xossalari); 

magnétisme  terrestre  yer  magnit  maydoni;  2.  gipnoz,  gipnozchilik;  3.  fig 

kishini o‘ziga tortuvchi kuch, joziba. 

magnéto

1

 nf magnitli elektr generatori, startyor. magnéto

2

 nm abrév fam voir magnétophone

magnétophone nm magnitofon. 

magnétoscope

 nm videomagnitofon. 

magnificence

  nm  1.  viqorli  go‘zallik,  po‘rimlik,  bashanglik,  viqor, 

dabdaba,  hashamat,  serhasham;  la  magnificence  d’un  spectacle,  d’une 

cérémonie  spektakl  dabdabasi,  tomosha,  marosim  dabdabasi;  être  vêtu 

avec  magnificence  bashang  kiyinmoq;  2.  litt  saxiylik,  saxovatlilik,  ochiq 

qo‘llik,  qo‘li  ochiqlik,  oliyhimmatlik,  hotomtoylik;  recevoir  ses  hôtes  avec 

magnificence mehmonlarini saxovat bilan kutib olmoq. 

magnifier

 vt ilohiylashtirmoq, ko‘klarga kotarmoq. 

magnifique

 adj 1. chiroyli,  dabdabali,  hashamatli, ziynatli, bashang,  boy; 

2. ajoyib, chiroyli, go‘zal, qoyil-maqom. 

magnifiquement

  adv  ajoyibona,  dabdaba  bilan,  hasham  ila,  ziynat  ila, 

bashanglik bilan. 

magnitude

 nf astron koinot jismlarining kattaligi. 

magnolia

 nm magnoliya. 

magnum

 nm bir yarim, ikki litrli shisha idish. magot

1

  nm  1.  makakasimon  dumsiz  maymun;  2.  Xitoyda  yasalgan  mitti haykalchalar. 

magot


2

  nm  fam  oz-ozdan  tejab  to‘plangan  pul;  un  joli  magot  ajoyib 

boylik. 

magouillage

 nm fam siyosiy aldamchilik, fribgarlik, hiylagarlik, qalloblik. 

magouille

 nf fam aldov, frib, hiyla, nayrang, qalloblik. 

magouiller

 vi fam aldamoq, frib bermoq, hiyla ishlatmoq, qalloblik qilmoq. 

magouilleur, euse

 adj n fam qallob, fribgar, hiylagar. 

magret


 nm o‘rdakning lahm go‘shti. 

magyar, are

 adj n madyar; madyar tili, venger. 

maharajah

 ou maharadja nm maxaroja, buyuk roja. 

mah-jong


 nm majong, xitoy dominosi. 

mahométan, ane

 n, adj musulmon, muslima. 

mai


 nm may oyi. 

maie


 nf non quti. 

maïeutique

 nm xulosa chiqarish, muayyan bir fikrga kelish; xulosa, natija, 

yakunlovchi fikr. 

maigre

 adj 1. ozg‘in, oriq, qotma;  2. yog‘siz,  oriq; viande  maigre yog‘siz go‘sht;  3.  relig  jours  maigres  nasroniylarda  go‘shtli,  sutli  ovqatlarni  yeyish 

taqiqlangan  kun;  faire  maigre  go‘sht,  yog‘ li  ovqat  yemaslik;  4.  mayda, 

yupqa; le maigre paquet de lettres xatlar solingan yupqa paket; 6. yovg‘on, 

go‘shtsiz; un  maigre repas yovg‘on ovqat; 7. siyrak, kam; 8. kamhosil, oriq; 

(yer haqida); terre, sol maigre oriq, kamhosil yer. 

maigrelet,  ette

  adj  zaif,  nim jon,  darmonsiz,  holsiz,  so‘lg‘in,  bemajol, 

kasalmand, dardmand; enfant maigrelet nimjon bola. 

maigrement

 adv oz, kam, maigrement payé oz, kam haq to‘lanadigan. 

maigreur

  nm  1.  oriqlik,  ozg‘inlik,  qotmalik,  nimjonlik,  holsizlik,  so‘lg‘inlik, 

bemajollik,  kasalmandlik,  dardmandlik;  2.  ozlik,  kamlik,  taqchillik,  siyraklik; 

maigreur d’une végétation o‘simlik dunyosining siyrakligi. 

maigrichon, onne

 adj voir maigrelet. 

maigriot, iotte

 adj voir maigrelet. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling