Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet127/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   238


mam’selle

 ou mam’zelle nf abrév voir mademoiselle. 

manager

1

  vt  1.  mashq,  trenirovka  qildirmoq;  2.  rahbarlik  qilmoq, 



boshqarmoq. 

MANAGER

 

MANIÈRE



 

 

 



320 

manager


2

  nm  ou  manageur,  euse  n  1.  menedjer,  impresario  (xususiy 

teatr tomoshalarini tashkil etuvchi kishi, shuningdek artistlarning gumashtasi, 

vakili); trener; 2. rahbar, boshliq. 

manant

 nm 1. O‘rta asrlarda, kichik shahar yoki qishloqda yashovchi o‘rta 



tabaqali odam; 2. fig vx qo‘pol, tarbiyasiz. 

manche


1

  nf  1.  yeng;  relever,  retrousser  ses  manches  yengini 

shimarmoq;  fig  yeng  shimarib  ishga  kirishmoq;  tirer  qqn  par  la  manche 

birovni olib kelmoq,  o‘z oldida  tutib  turmoq; fig  e’tiborini  tortmoq, jalb  qilmoq; 

2. techn shlang, ichak;  manche à air ventilyatsion truba; shamol yo‘nalishini 

o‘lchagich; 3. vx  bo‘g‘oz; La Manche Lamansh  bo‘g‘ozi; 4. sport  tur,  davra; 

manche d’un match de tennis set, davra. 

manche


2

  nm  1.  sop,  dasta,  tutqich,  band;  manche  de  casserole 

kastrulning  qulog‘i;  2.  fig  loc  branler  dans  le  manche  vazifasida  omonat 

turmoq;  jeter  le  manche  après  la  cognée  hamma  narsaga  qo‘l  siltamoq, 

qo‘lini  yuvib,  qo‘ltiqqa  urmoq;  fam  être,  se  mettre  du  côté  du  manche 

manfaatli yoki kuchliroqlar  tarafida  bo‘lmoq; 3.  pay;  manche à gigot  tutqich 

(son go‘shtini maydalaganda ishlatiladi); 4. mus cholg‘u asboblarining parda 

dastasi; manche de violon, de guitare g‘ijjak, gitara dastasi. 

manche

3

 nf loc fam faire la manche tilanchilik qilmoq, sadaqa so‘ramoq. 



manche

4

 nm, adj fam ahmoq,  galvars, kallavaram,  anqov;  ce qu’il, elle 



est manche! u g‘irt ahmoq! 

manchette

 nf 1. vx manjeta, qadama yeng; qo‘lqop qo‘nji; 2. yengicha; 3. 

typogr katta va quyuq harflar bilan yozilgan sarlavha (ro‘znomada). 

manchon

  nm  1.  mufta  (ayollarning  qishda  ikki  yoqdan  ikki  qo‘lini  tiqib 



yuradigan  yengchasi);  chien  de  manchon  juda  kichkina  it  (yengda  olib 

yursa bo‘ladigan); 2. mufta, vtulka, gilza. 

manchot,  ote

  I.  adj,  n  1.  cho‘loq  (bir  yoki  ikki  qo‘li  yo‘q  odam);  2.  fam  

galvars, kallavaram, anqov; n’être pas  manchot oyoq-qo‘li yengil, chaqqon 

bo‘lmoq;  ishdan  qochmaslik;  II.  nm  pingvin  va  pingvinlar  oilasiga  mansub 

qushlar. 

mandarin


 nm 1. hist mandarin, katta amaldor; 2. fig intelligent, o‘qimishli, 

ziyoli;  péj  katta,  kattakon,  mansabdor,  zo‘r  odam,  nufuzli  kishi;  3.  P ekin 

lahjasi; 4. o‘rdakning bir turi. 

mandarinat

  nm  1.  mandarinlik  vazifasi;  2.  mandarinlar  tabaqasi,  toifasi; 

fig  péj  im tiyozli  yuqori  tabaqa,  toifa;  mandarinat  universitaire 

universitetning  imtiyozli  yuqori  tabaqasi;  3.  mandarina  darajasiga  erishish 

uchun  o‘ tiladigan sinov va  tanlovlar; fig  diplom va darajasiga qarab mansab 

va o‘rinlarning bo‘ linishi. 

mandarine

 nf mandarin (mevasi); adj och sariq rang. 

mandarinier

 nm mandarin daraxti. 

mandat


  nm  1.  dr  mandat,  vakolat;  mandat  législatif,  parlementaire 

qonun  chiqarish,  parlamentar  vakolat;  (deputatlik  vakolati);  la  durée  du 

mandat  présidentiel  est  fixée  à  cinq  ans  en  France  Fransiyada 

prezidentlik vakolati besh yil deb belgilangan; exercer un  mandat vakolatni 

bajarmoq;  solliciter  le  renouvellement  de  son  mandat  vakolatining 

cho‘zilishiga erishmoq; 2.  hist bir davlatni ikkinchi  bir davlat yoki yurt  ustidan 

vasiyligi;  3.  mandat  de  paiement  veksel  (pul  qarz  olganlik  haqidagi  tilxat); 

mandat postal yoki  mandat-poste yoki  mandat  pochta yoki  telegraf  orqali 

jo‘natilgan pul,  perevod;  mandat-carte pochtadan pul  jo‘natiladigan otkritka; 

mandat-lettre  pochta  orqali  jo‘natilgan  pul;  toucher  un  mandat  pochta 

orqali  jo‘natilgan  pulni  olmoq;  4.  order  (yozma  buyruq,  farmon,  ruxsat 

qog‘ozi);  mandat  de  dépôt  ushlab  turish  uchun  buyruq;  mandat  d’arrêt 

qamoqqa  olish  uchun  order;  mandat  d’amener  qamash  haqidagi  qaror 

(ayblanuvchini); mandat de perquisition tintuv haqida order. 

mandataire

  n  1.  ishonchli  vakil,  vakolatli  kishi;  2.  dr  mulkni  sotishga 

vakolatli kishi. 

mandater


 vt vakolat bermoq, ishonib topshirmoq. 

mander


  vt  vx  chaqirib  xabar  qilmoq,  xabardor,  voqif  qilib  qo‘ymoq, 

aytmoq, bildirmoq. 

mandibule

  nf  1.  anat  pastki  jag‘;  fam  pl  jag‘lar;  fam  jouer  des 

mandibules  yemoq;  2.  zool  tumshuq  (qushlarda);  mandibule  supérieure 

yuqorigi  jag‘;  mandibule  inférieure  pastki  jag‘;  3.  jag‘  (bo‘g‘imoyoqlilar  va 

qisqichbaqasimonlarda). 

mandoline

 nf mandolina. 

mandragore

 nf bot mehrigiyoh va uning tomiri. 

mandrin


  nm  techn  ishlanadigan  narsani  tutib  turuvchi  qisqich,  qisib 

turuvchi mufta. 

manécanterie

 nf cherkov ashula maktabi. 

manège

  nm  1.  otlarni  o‘rgatish  maydonchasi;  manège  de  chevaux  de 



bois  karusel;  2.  fig  fitna,  kirdikor,  qutqu,  hiyla,  nayrang,  makr  (qilish, 

ishlatish),  qiliq;  je  comprends  son  petit  manège  men  uning  hiylachalarini 

tushunaman. 

mânes


 nm pl o‘lganlarning ruhi. 

manette


 nf tutqich, dastak; manette de réglage sozlash dastagi. 

manganèse

 nm chim marganets. 

mangeable

 adj yeyiladigan, yesa bo‘ladigan, yeyishga yaroqli. 

mangeaille

 nf yegulik. 

mangeoire

 nf oxur, tegana. 

manger


1

  vt  1.  yemoq,  yemoq-ichmoq,  tanovul  qilmoq,  ovqatlanmoq, 

iste’mol  qilmoq; 2. yeb  qo‘ymoq, yeb yubormoq;  fig  manger qqn des yeux 

birovni ko‘zi bilan yeb yubormoq; 3. nonushta,  tushlik qilmoq, kechki  ovqatni 

yemoq;  s’attabler  pour  manger  dasturxonga,  ovqatga  o‘tirmoq;  salle  à 

manger  yemakxona;  4.  kemirmoq,  yemoq;  étoffe  mangée  par  les  mites 

kuya  yegan,  kuya  tushgan  mato;  5.  manger  ses  mots  chaynalmoq;  6. 

manger  la  consigne,  la  commission  aytilgan  narsani,  topshiriqni  esidan 

chiqarib qo‘ymoq; 7. fig ishlatib yubormoq, sarf qilib yubormoq, yeb qo‘ymoq; 

manger de l’argent pulni yeb qo‘ymoq. 

manger

2

 nm yemak ovqat, yemish. 



mange-tout

 nm inv archmay yeyiladigan loviya. 

mangeur, euse

 n 1. ovqatlanuvchi, xo‘randa; 2. taomni sevuvchi. 

mangouste

 nf mangusta (kichkina yirtqich hayvon). 

mangue

 nf mango (mevasi). 



manguier

 nm mango daraxti. 

maniabilité

 nm qulaylik; osonlik;  maniabilité d’une petite voiture kichik 

mashinaning boshqarilishining osonligi. 

maniable


 adj 1. qulay, oson; outil  maniable qulay asbob;  2. oson, qulay 

boshqariladigan; 3. vx fig yumshoq, bo‘sh; un caractère  maniable yumshoq 

tabiat. 

maniaque


  adj  1.  vx  jinni,  telba;  méd  vasvasa  oqibatidagi,  vasvasa 

oqibatida  yuzaga  kelgan;  nm  vasvos  odam;  2.  bir  fikrda  qattiq  turadigan 

odam,  bir  fikrli  odam;  une  maniaque  de  la  propreté,  de  l’ordre  tartib, 

tozalik jinnisi;  maniaque  sexuel shahvoniy, shahvatparast odam;  3.  uchiga 

chiqqan, ashaddiy, o‘ taketgan, o‘taketgan rasmiyatchi. 

maniaquerie

 nf ashaddiylik. 

manichéen, enne

 n, adj phil manisheism tarafdori; vision manichéenne 

du monde dunyoga dualistik qarash. 

manichéisme

  phil  sinkrktik  din  (bu  dinning  mohiyati  yaxshilik  va 

yomonlikning bir-biriga teng va antagonistik prinsipidadir). 

manie


  nf  1.  vx  jinnilik,  tentaklik;  méd  vasvasa,  savdo,  vasvoslik, 

savdoyilik;  manie  délirante  alaxlatadigan  vasvasa;  2.  miyaga  o‘rnashib 

qolgan  tushuncha,  fikr;  manie  de  la  persécution  ta’qib  vasvasasi;  3.  ortiq 

ishqibozlik,  mayl,  berilish;  c’est  sa  nouvelle  manie  bu  uning  yangi 

ishqibozligi; 4. g‘alati qiliq, injiqlik; à chacun ses petites manies har kimning 

o‘ziga xos g‘alati qiliqchalari bo‘ladi. 

maniement

  nm  1.  vx  foydalanish,  ishlatish;  dictionnaire  d’un 

maniement aisé  foydalanishga  qulay lug‘at; 2. boshqarish, boshchilik qilish, 

rahbarlik qilish; le maniement des affaires ishlarni boshqarish. 

manier

  I.  vt  1.  vx  paypaslamoq,  ushlab  ko‘rmoq;  2.  ishlov  bermoq, 



ezg‘ilamoq, qorimoq; 3. qo‘lida tutib turmoq, ushlab turmoq; manier un objet 

avec  précaution  biror  narsaga  ehtiyotlik  bilan  muomala  qilmoq;  4. 

ishlatishni,  foydalanishni,  tutishni,  muomala  qilishni  bilmoq;  manier  les 

armes  quroldan  foydalanishni  bilmoq;  manier  le  pinceau  mo‘y  qalam 

ishlatishni  bilmoq;  manier  des  fonds  katta  mablag‘ni  o‘z  qo‘lida  tutm oq;  5. 

boshqara  bilmoq;  II.  se  manier  vpr  fam  shoshilmoq,  tezroq  bo‘lmoq, 

uddalamoq; maniez-vous! tezroq bo‘ling! 

manière


  nf  1.  usul,  yo‘sin,  tarz,  taxlit,  ravish,  tariqa;  manière  d’agir,  de 

se conduire, d’être, de  vivre  harakat qilish,  o‘zini  tuta  bilish, biron holatda 

bo‘lish, yashash  usuli,  tarzi; loc adv de cette  manière, de cette  manière-là 


MANIÉRÉ

 

MANQUER



 

 

 



321 

shu yo‘sinda, shu  tariqa, shu  tarzda; de toute  manière, d’une  manière ou 

d’une  autre  hamma,  har  qanday  hollarda;  de  quelle  manière?  qanday 

qilib?  qanday  yo‘l  bilan?  iron  de  la  belle  manière  qattiqqo‘llik  bilan;  de  la 

bonne  manière  ajoyib  ravishda,  boplab;  d’une  manière  générale  ko‘p 

hollarda,  asosan;  d’une  certaine  manière  ayrim  ma’noda;  de  la  même 

manière  shu  bilan  birgalikda;  en  aucune  manière  hech  qanaqasiga;  loc 

prép  à  la  manière  de  xuddi;  de  manière  à  uchun;  loc  prép  de  (telle) 

manière que shu uchunki, toki; de  manière à ce que shuning uchunki, toki; 

2. uslub,  odat, xoslik; ce n’est pas dans  sa  manière  bu unga xos emas; il 

est  heureux  à  sa  manière  u  o‘zicha  baxtli;  3.  stil,  uslub,  yo‘l;  manière  de 

peindre,  d’écrire  chizish,  yozish  stili,  uslubi;  n  taqlid,  o‘xshatish;  4.  litt 

o‘zgacha, o‘ziga xos, o‘xshash; 5. gram ravish, ravish holi;  6.  pl odat, qiliq, 

xulq-atvor,  sulukat;  apprendre  les  bonnes,  les  belles  manières  yaxshi, 

go‘zal  xulq-atvorlarni  o‘rganmoq;  faire  des  manières  noz  qilmoq,  qiliq 

qilmoq, vaj-korson ko‘rsatmoq. 

maniéré,  ée

  adj  1.  nozli,  noz-karashmali,  ishvagar,  sernoz,  qiliqdor, 

serqiliq; femme  maniérée nozli xotin; politesse  maniérée xushmuomalalik, 

nazokatli  muomala;  2.  serhasham,  bejamdor,  jimjimador,  balandparvoz; 

style, genre maniéré serhasham uslub, usul. 

maniérisme

  nm  1.  péj  serhashamlik,  bejamdorlik,  jimjimadorlik, 

balandparvozlik; 2. manerizm; 3. méd ruhiy kasallik (isteriya, shizofreniya). 

maniériste

 adj n 1. péj  noz-karashmali, ishvagar, qiliqdor, qiyshang‘i;  2. 

manerizmga oid; n manerist san’atkor. 

manieur,  ieuse

  n  korchalon,  ishboshi;  fig  manieur  d’argent  bank 

korchalonlari; un  manieur d’homme yetaklovchi, yo‘l ko‘rsatuvchi;  manieur 

d’idées g‘oyaga boshlovchi. 

manif


 nf abrév fam voir manifestation. 

manifestant, ante

 namoyishchi. 

manifestation

  nf  1.  o‘zini  bildirish,  namoyon  bo‘lish;  2.  ifodalanish, 

namoyish  qilinish;  manifestation  de  joie,  de  mécontentement 

xursandchilik,  norozichiligining  namoyish  qilinishi,  ifodalanishi;  dr 

manifestation  de  volonté  tomonlarning  xohishlarini  ifodalanishi;  méd 

simptom,  alomat,  tashqi  belgi;  3.  sayil,  sayr-tomosha;  manifestation 

musicale musiqa sayli; 4. manifestatsiya, namoyish. 

manifeste

1

  adj  1.  vx  dalillar  bilan  isbotlangan;  2.  ochiq,  ochiq-oydin 



ko‘rinib  turgan, ayon, oshkora; une erreur, une injustice  manifeste ochiq-

oydin ko‘rinib  turgan xato, nohaqlik; il est  manifeste que  aniq,  ochiq-oydin 

ko‘rinib turibdi, ayon. 

manifeste

2

 nm 1. manifest, ro‘yxat (kemadagi yuklar haqida); 2. manifest, 



murojaatnoma, murojaat. 

manifestement

  adv  aniq,  ravshan,  shubhasiz,  ayon,  ochiq,  oshkora;  il 

est manifestement ivre u shubhasiz mast. 

manifester

  I.  vt  1.  izhor  etmoq,  bildirmoq,  namoyon  qilmoq,  oshkor 

etmoq, ifoda etmoq, ko‘rsatmoq; manifester sa haine, sa joie, sa colère o‘z 

nafratini, xursandchiligini, g‘azabini namoyon qilmoq; il ne manifesta aucun 

étonnement  u  hech  qanday  hayratni  ifoda  etm adi;  II.  vi  namoyishda 

qatnashmoq,  namoyishga chiqmoq, namoyish qilmoq; III. se  manifester vpr 

1.  ko‘rinmoq,  namoyon  bo‘lmoq,  o‘zini  ko‘rsatmoq,  ma’lum  bo‘lmoq;  il  ne 

s’est pas manifesté depuis longtemps u ko‘pdan beri ko‘rinmay qoldi. 

manifold

  nm  anglic  1.  kvitansiya  daftarchasi;  2.  techn  zatvor  (ochib-

yopuvchi mexanizm, qurilma, eshik). 

manigance

 nf hiyla-nayrang, fitna, qutqu. 

manigancer

 vt fitna, qutqu solmoq,  fitna uyushtirmoq, g‘alamislik qilmoq, 

hiyla-nayrang ishlatmoq. 

manille

 nf manilya (qarta o‘yini). 



manioc

 nm bot manioka. 

manipulable

 adj boshqarsa bo‘ladigan, idora qilsa bo‘ladigan. 

manipulateur,  trice

  I.  n  1.  laborant,  operator;  2.  ko‘zbog‘lovchi;  3. 

firibgar,  nayrangboz,  aldoqchi;  4.  nm  techn  manipulyator  (telegramma 

jo‘natish  uchun  xizmat  qiladigan  asbob);  5.  nm  avtopogruzchik;  II.  adj 

boshqaruvchi;  bras  manipulateur  d’un  robot  robotni  boshqaradigan 

dastak. 


manipulation

  nf  1.  manipulyatsiya  (murakkab  va  nozik  boshqarish); 

appareil  d’une  manipulation  délicate  murakkab  va  nozik  boshqariladigan 

apparat;  2.  tajriba,  sinov;  manipulations  chimiques  kimyoviy  sinovlar;  3. 

massaj;  manipulations  vertébrales  umurtqa  pog‘onasini  massaj  qilish;  4. 

ko‘zbog‘lash; 5. fig péj firibgarlik, soxtalashtirish,  manipulations électorales 

saylovni soxtalashtirish. 

manipuler

  vt  1.  ushlab,  sinab,  tekshirib  ko‘rmoq;  2.  manipulyatsiya 

qilmoq;  manipuler  des  corps  radioactifs  radioaktiv  moddalar  bilan 

manipulyatsiya  qilmoq;  3.  ishlov  bermoq,  tayyorlamoq;  manipuler  des 

substances,  des  drogues  moddalarga,  dorilarga  ishlov  bermoq;  4. 

tayyorlab  tashimoq;  manipuler  des  colis  toylarni  tayyorlab  tashimoq; 

manipuler avec précaution ehtiyot bo‘lib muomala qilmoq; 5.  tuzatmoq, o‘z 

manfaati uchun  foydalanmoq, dastak (ro‘kach, qurol) qilmoq; manipuler des 

statistiques  statistikadan  o‘z  manfaati  uchun  foydalanmoq;  6.  fig  aldam-

qadam,  firibgarlik,  firib,  hiyla-nayrang  bilan  shug‘ullanmoq;  il  s’est  laissé 

manipuler u hiyla-nayranga ilindi. 

manivelle

  nf  1.  tutqich,  dastak,  tirsakli  dastak;  arbre-manivelle  tirsakli 

val. 

manne


  nf  1.  manna  (yahudiylar  afsonasida;  osmondan  yog‘ilgan  un);  2. 

fig kutilmagan taom. 

mannequin

  nm  1.  maneken;  mannequin  de  cire  mum  maneken;  2. 

manikenchi (tayyor kiyimlarni kiyib ko‘rsatuvchi odam). 

manœuvrabilité

  nf  techn  manyovrchanlik,  oson  boshqarilish  (kema, 

avtomobil). 

manœuvrable

  adj  manyovrchan,  oson  boshqariladigan  (kema, 

avtomobil). 

manœuvre


1

  nf  1.  boshqarish,  boshqarish  uchun  qilingan  harakat;  2. 

manyovr;  manœuvre  d’une  locomotive,  de  wagons  dans  une  gare 

vokzalda  lokomotiv  va  vagonlarning  manyovri;  3.  mil  manyovr,  harbiy 

mashqlar;  champ  de  manœuvres  poligon,  otish  maydoni;  grandes 

manœuvres katta harbiy mashqlar. 

manœuvre

2

  nm  1.  vx  qora  ishchi  (turli  xil  ko‘pincha  jismoniy  ishlarni 



bajaradigan,  ixtisoslashmagan  odam);  2.  yordamchi,  shogird,  dastyor;  fam 

manœuvre spécialisé yordamchi; manœuvre-balai kasbi-kori yo‘q odam. 

manœuvrer

 I. vi 1. manyovr qilmoq; il manœuvre pour garer sa voiture 

u qo‘yish uchun mashinasini buryapti,  tisaryapti; 2. mil manyovr o‘ tkazmoq; 

3. ustamonlik qilmoq, hiyla,  nayrang ishlatm oq; II. vt 1.  harakatga keltirmoq, 

ishga  solmoq,  boshqarmoq;  manœuvrer  les  cordages  abzallarni  ishga 

solmoq;  manœuvrer  un  véhicule  avtomobilni  boshqarmoq;  2.  fig 

boshqarmoq,  aytganini  qildirmoq;  tu  t’es  laissé  manœuvrer  sen  o‘z 

ixtiyoringni topshirib qo‘yding. 

manœuvrier,  ière

  I.  n  mohir,  usta  boshqaruvchi;  II.  adj  mohir;  fig  vx 

uddaburo, olg‘ir, yulduzni benarvon uradigan, xirpi. 

manoir


 nm qo‘rg‘on. 

manomètre

 nm manometr. 

manouche


 n fam ko‘chmanchi lo‘li. 

manquant, ante

 I. adj yetishmaydigan; le chaînon  manquant zanjirning 

yetishmaydigan  halqasi;  II.  n  yo‘qlar,  kelmaganlar,  qatnashmaganlar,  hozir 

bo‘lmaganlar, yo‘q narsa. 

manque


1

 adj vx yetishmaydigan, yarim-yorti, chala; loc fam à la  manque 

muvaffaqiyatsiz, o‘ngmagan, o‘ngidan, baroridan kelmagan, yomon. 

manque


2

  nm  yetishmaslik,  kamchilik,  tanqislik;  manque  de  main-

d’œuvre  ishchi kuchining yetishmasligi; un  manque de naturel  tabiiylikning 

yetishmasligi,  o‘jarlik,  qaysarlik  qilmoq, injiqlik  qilmoq; loc être  en  manque, 

en état de  manque eng zarur narsalarning yetishmasligi;  loc  prép  manque 

de  bo‘lmaganligidan,  yo‘qligidan,  bo‘lmagani  uchun,  yo‘qligi  sababli;  loc 

manque à gagner boy berilgan imkoniyat. 

manquement

  nm  1.  vx  yetishmaslik,  kamchilik;  2.  xato,  nuqson, 

kamchilik. 

manquer

  I.  vi  1.  yo‘q  bo‘lmoq,  hozir  bo‘lmaslik,  qatnashmaslik, 



yetishmaslik, kamlik qilmoq; les forces lui ont  manqué  uning kuchi ketdi, u 

holdan toydi; fam il lui manque une case unga yetishmaydi (u ahmoq); il ne 

manque pas un bouton de guêtre u kam-ko‘stsiz; le cœur lui a  manqué 

jasurlik  uni  tark  etdi;  2.  vx  xato  qilmoq;  3.  chippakka  chiqmoq,  barbod 

bo‘lmoq, muvaffaqiyatsizlikka uchramoq; II. vt 1. (de) yo‘qchilik, yetishmaslik; 

avoir  peur  de  manquer  yo‘qchilikdan  qo‘rqmoq;  il  ne  manque  de  rien 



MANSARDE

 

MARC



 

 

 



322 

uning  hech  narsadan  kamchiligi  yo‘q,  manquer  de  respect  à  qqn  birovga 

nisbatan  hurmatsizlik  qilmoq;  2.  litt  (à  qqn)  e’tiborsizlik,  hurmatsizlik, 

behurmatlik,  qilmoq;  3.  (à  qqch)  nomuvofiq  ish  tutm oq,  amal  qilmaslik; 

manquer à son devoir  o‘z burchiga amal  qilmaslik;  manquer à sa parole 

gapining  ustidan  chiqmaslik;  manquer  à  ses  principes  o‘z  e’tiqodiga 

xiyonat qilmoq; 4. litt  manquer à faire qqch,  manquer de faire qqch esdan 

chiqarmoq,  unutmoq,  beparvolik  qilmoq,  e’tiborsizlik  qilmoq;  je  ne 

manquerai pas de vous informer sizni xabardor qilish  esimdan chiqmaydi; 

ça  ne  peut  manquer  d’arriver  bu  sodir  bo‘lmay  qolmaydi;  5.  oz  qolmoq, 

salgina qolmoq; elle avait manqué mourir uning o‘lishiga oz qoldi; 6. erisha 

olmaslik,  yetisha  olmaslik,  muyassar  bo‘lmaslik,  tegiza  olmaslik, 

yurishmaslik;  manquer  son coup mo‘ljalga  tegiza olmaslik;  il a  manqué la 

dernière  marche  et  il  est  tombé  u  oxirgi  zinaga  chiqa  olmadi  va  yiqilib 

tushdi; la prochaine fois, je ne te  manquerai pas yanagi safar men senga 

ko‘rsatib  qo‘yaman;  7.  topa  olmaslik,  uchrata  olmaslik;  je  vous  ai  manqué 

de peu men sizni uchratishga  bir oz kechikibman;  manquer  son train, son 

avion  poyezdga,  samolyotga  kech  qolmoq;  8.  yo‘qotmoq,  qo‘ldan 

chiqarmoq,  boy  bermoq;  manquer  une  occasion  qulay  fursatni  qo‘ldan 

chiqarmoq; 9. yo‘q bo‘lmoq, qatnashmaslik,  bormaslik, qoldirmoq;  manquer 

un  cours,  la  classe  leksiyaga,  darsga  qatnashmaslik;  manquer  l’école 

maktabga  bormaslik; il ne faut pas  manquer çà! buni  qo‘ldan chiqarmaslik 

kerak! III. se  manquer vpr 1. o‘zini o‘zi  o‘ldirishga  erisha olmaslik; 2. nous 

nous sommes manqués biz uchrasha olmadik. 

mansarde

 nf mansarda, chordoqdagi xona. 

mante

1

 nf vx jelak, ayollar yopqichi. 



mante

2

 nf zool mante religieuse beshiktervatar. 



manteau

  nm  1.  manto,  palto,  plash,  chakmon,  shinel;  manteau 

d’homme, de femme  erkaklar,  ayollar paltosi;  manteau de pluie yomg‘irda 

kiyiladigan  plash;  2.  fig  parda,  niqob;  loc  sous  le  manteau  yashirincha, 

maxfiy  ravishda,  yeng  ichida;  livre  publié  sous  le  manteau  yeng  ichida 

bosib chiqarilgan kitob. 

mantille

  nf  mantilya  (ispan  ayollarining  yelkaga  yoki  boshga  tashlab 

yuradigan to‘r ro‘moli). 

manucure


 n manikur (qo‘l va tirnoqlarga zeb beradigan odam). 

manucurer

 vt qo‘l va tirnoqlarga oro bermoq. 

manuel


1

,  elle


  adj  qo‘lga  oid;  qo‘lda  qilinadigan,  qo‘lda  bajariladigan, 

qo‘lda yasaladigan; travail manuel qo‘lda bajariladigan ish. 

manuel

2

 nm darslik. 



manuélin, ine

 adj arxitekturaning bir usuli. 

manufacture

 nf 1. ishlab chiqarish,  tayyorlash; 2. vx hist manufaktura; 3. 

aksariyat  ishlar  qo‘lda  bajariladigan  zavod,  fabrika;  manufacture  de 

porcelaine chinni zavodi. 

manufacturer

 vt ishlab chiqarmoq, tayyorlamoq. 

manufacturier,  ière

  I.  n  manufakturachi,  fabrikachi,  zavodchi  boy  yoki 

boshliq; II. adj sanoatga oid, ishlab chiqaruvchi. 

manu


 

militari


  adv  harbiy  yoki  jamoat  kuchlaridan  foydalanib;  il  a  fallu 

expulser  les  perturbateurs  manu  militari  buzg‘unchilarni  harbiy  kuch 

ishlatib haydab chiqarishga to‘g‘ri keldi. 

manuscrit, ite

 I. adj qo‘lda yozilgan, qo‘ l yozma; II. nm qo‘ l yozma, bitik, 

manuskript. 

manutention

  nf  1.  yuklarni  saqlash;  employé  préposé  à  la 



Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   238




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling